page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

1 JEAN 1

1 Oyo ezalaki banda na ebandeli, oyo toyokaki, oyo tomonaki na miso na biso, oyo totalaki malamu, mpe maboko na biso esimbaki - yango tozali kosakola mpo na Liloba ya bomoi.

2 Bomoi emonanaki; tomonaki yango mpe totatolaki mpo na yango, mpe tozali kosakolela bino bomoi ya seko, oyo ezalaki elongo na Tata mpe oyo balakisaki biso.

3 Tozali koyebisa bino oyo tomonaki mpe toyokaki, mpo ete bino mpe bokoka kozala lisanga na biso. Mpe lisanga na biso ezali elongo na Tata mpe elongo na Mwana na ye Yesu Kristo.

4 Tozali kokoma makambo oyo, mpo ete esengo na biso ezala ya kokoka.

5 Oyo ezali sango toyokaki epai na ye mpe tozali koyebisa bino: Nzambe azali moi; mpe kati na ye, molili ezali ata moke te.

6 Soki tolobi ete tozali lisanga elongo na ye, mpe tozali kaka kotambola kati na molili, wana tozali bato ya lokuta mpe tosalelaka solo te.

7 Kasi soki tozali kotambola kati na pole, ndenge ye moko azali kati na pole, wana tozali lisanga moko, mpe makila ya Yesu, Mwana na ye, ezali kopetola biso na masumu nyonso.

8 Soki tolobi ete tozangi masumu, wana tozali komikosa biso moko mpe solo ezali kati na biso te.

9 Nzokande soki, toyamboli masumu na biso, Nzambe azali sembo mpe akokisaka maloba na ye, akolimbisa masumu na biso, mpe akopetola biso na mabe nyonso.

10 Soki tolobi ete tosalaka masumu te, wana tozali kokomisa Nzambe moto ya lokuta, mpe Liloba na ye ezali na esika te na kati ya bomoi na biso.

  

1 JEAN 2

1 Bana na ngai, nakomeli bino makambo oyo mpo ete bosala masumu te. Kasi soki moto moko asali masumu, tozali na Molobeli moko epai ya Tata, ye nde: Yesu Kristo moto na sembo.

2 Ye amikabaki lokola mbeka mpo na masumu na biso, kaka oyo ya biso te, kasi mpe mpo na masumu ya mokili mobimba.

3 Tokoki kotia elikya ete toyebi Nzambe, soki tozali kotosa Mibeko na ye.

4 Moto oyo alobaki: "Nayebi Nzambe", kasi asalaka te makambo oyo Nzambe atindaka, azali moto ya lokuta, mpe bosolo ezali kati na ye te.

5 Kasi soki moto azali kotosa Liloba na ye, wana bolingo ya Nzambe ezali penza ya kokoka kati na ye. Oyo ezali ndenge toyebaka ete tozali kati na ye.

6 Moto oyo alobaka ete azali kati na Nzambe, esengeli atambola ndenge Yesu atambolaki.

7 Balingami, nazali kokomela bino mobeko ya sika te, kasi mobeko ya kala, oyo bozwaki wuta na ebandeli. Mobeko yango ya kala, ezali Liloba oyo boyokaki.

8 Nakomeli bino lisusu mobeko ya sika; yango ezali solo oyo ezali komonana kati na ye mpe kati na bino, pamba te molili ezali koleka mpe pole ya solo ezali kongenga.

9 Moto oyo alobaka ete azali kati na pole, kasi ayinaka ndeko na ye, azali naino kati na molili.

10 Moto oyo alingaka ndeko na ye, azali kati na pole, mpe azali na eloko moko te kati na ye oyo ekoki kobetisa ye libaku.

11 Kasi moto oyo ayinaka ndeko na ye, azali kati na molili mpe azali kotambola kati na molili; ayebi te epai azali kokende, pamba te molili ebomi miso na ye.

12 Bana, nakomeli bino, mpo masumu na bino esi'elimbisama na kombo ya Kristo.

13 Batata, nakomeli bino mpo boyebi moto oyo azali wuta na ebandeli. Bilenge, nakomeli bino mpo bosi'bolonga moto ya mabe.

14 Bana, nakomeli bino mpo boyebi Tata. Batata, nakomeli bino mpo boyebi moto oyo azali wuta na ebandeli. Bilenge, nakomeli bino mpo bozali makasi, mpe Liloba ya Nzambe ezali kati na bino, mpe bosi'bolonga molimo mabe.

15 Bolinga mokili te, ata biloko oyo ezali kati na mokili. Soki moto alingi mokili, bolingo ya Tata ezali kati na ye te.

16 Pamba te, biloko nyonso oyo ezali na mokili: baposa mabe ya mosuni, baposa mabe ya miso, na lofundu oyo tomipesaka mpo na biloko, nyonso wana ewutaka na Tata te, kasi ewutaka na mokili.

17 Nzokande mokili na baposa na yango ezali koleka, kasi moto oyo asalaka mokano ya Nzambe azali na bomoi libela na libela.

18 Bana na ngai, oyo ezali ngonga ya suka; ndenge boyokaki ete monguna ya Kristo azali koya, sik'oyo mpe banguna ya Kristo mingi basi'baye. Oyo ezali ndenge tozali koyeba ete yango ezali ngonga ya suka.

19 Babimaki wuta epai na biso, kasi bazalaki bato na biso te. Pamba te, soki bazalaki bato na biso, mbele balingaki kotikala elongo na biso; kasi kokende na bango, ezali kolakisa ete moko te na kati na bango azalaki moto na biso.

20 Kasi bino, bosi'bozwa Molimo Mosantu oyo Kristo apesa, mpe bino nyonso boyebi makambo ya solo.

21 Nakomeli bino te mpo boyebi makambo ya solo te, kasi mpo boyebi yango, mpe mpo lokuta moko te ebimaka na makambo ya solo.

22 Nani azali moto ya lokuta? Ezali moto oyo awanganaka ete Yesu azali Kristo te. Moto ya ndenge wana azali monguna ya Kristo, oyo awanganaka Tata mpe Mwana.

23 Moto nyonso oyo awanganaka Mwana, azali mpe na Tata te; moto oyo andimaka Mwana, azali mpe na Tata.

24 Mpo na bino, botala soki oyo boyokaki banda na ebandeli ezali kati na bino. Soki yango ezali kati na bino, bino mpe bokozala kati na Mwana mpe kati na Tata.

25 Oyo nde elaka apesaki biso: bomoi ya seko.

26 Nazali kokomela bino makambo oyo, mpo na baoyo bazali kobungisa bino nzela.

27 Mpo na bino, Molimo Mosantu oyo Kristo apesaki bino, azali kati na bino, mpe bozali na posa te ete moto ateya bino, pamba te Molimo oyo Kristo apesaki bino ateyaka bino makambo nyonso. Mpe makambo oyo ateyaka bino ezali ya solo, akosaka te. Yango wana bozala kati na Kristo, ndenge Molimo ateya bino yango.

28 Sik'oyo bana, bokoba kozala kati na ye, mpo ete tango akomonana, tokoka kozala na elikya mpe toyoka soni te na miso na ye mokolo akoya.

29 Soki boyebi ete Kristo azali sembo, boyeba mpe ete moto nyonso oyo asalaka makambo ya sembo, azali mwana na ye.

  

1 JEAN 3

1 Bolingo oyo Tata apesa biso ezali monene mingi penza mpo ete tobengama bana ya Nzambe! Mpe tozali bongo! Yango wana mokili eyebi biso te, mpo eyebaki mpe Nzambe te.

2 Balingami, tozali sik'oyo bana na Nzambe, mpe ndenge tokozala, naino emonani te. Kasi toyebi ete tango Kristo akomonana, tokokoma lokola ye, pamba te tokomona ye ndenge azali.

3 Moto nyonso oyo azali na elikya oyo kati na Kristo, azali komipetola ye moko, ndenge Kristo azali peto.

4 Moto nyonso oyo asalaka masumu abukaka mpe Mobeko; pamba te kosala lisumu ezali kobuka Mobeko.

5 Kasi boyebi ete Kristo amonanaki mpo ete alongola masumu na biso. Mpe lisumu ezali kati na ye te.

6 Moto nyonso oyo azali kati na Kristo asalaka masumu te. Moto nyonso oyo azali kokoba kosala masumu, amona ye te to mpe ayebi ye te.

7 Bana na ngai, moto moko te abungisa bino nzela. Moto oyo asalaka makambo ya bosembo azali sembo, ndenge Kristo azali sembo.

8 Moto oyo asalaka masumu azali moto ya zabolo, pamba te zabolo abanda kosala masumu wuta na ebandeli. Tina oyo Mwana na Nzambe amonanaki, ezalaki mpo ete aboma misala ya zabolo.

9 Moto moko te oyo azali mwana na Nzambe akobaka kosala masumu, pamba te Liloba ya Nzambe ezali kati na ye; akoki kokoba kosala masumu te, pamba te azali mwana ya Nzambe.

10 Tala ndenge bokoki koyeba banani bazali bana na Nzambe, mpe banani bazali bana ya zabolo: moto nyonso oyo asalaka makambo oyo ezali sembo te mpe alingaka ndeko na ye te, azali mwana na Nzambe te.

11 Mateya oyo boyokaki wuta na ebandeli, yango oyo: Tolingana moko na moko.

12 Bozala lokola Kayina te, ye oyo azalaki moto ya molimo mabe mpe abomaki ndeko na ye. Abomaki ye mpo na nini? Pamba te misala na ye ezalaki mabe mpe oyo ya ndeko na ye ezalaki sembo.

13 Bandeko na ngai, bokamwa te soki mokili ezali koyina bino.

14 Toyebi ete tosi'tolongwa wuta na liwa mpe tokoma na bomoi, pamba te tolingaka bandeko na biso. Moto oyo alingaka ndeko na ye te, azali kati na kufa.

15 Moto oyo ayinaka ndeko na ye, azali mobomi, mpe boyebi ete ata mobomi moko te azali na bomoi ya seko kati na ye.

16 Tala ndenge tokoyeba soki bolingo ezali nini: Yesu Kristo akabaki bomoi na ye mpo na biso. Biso mpe, tosengeli kokaba bomoi na biso mpo na bandeko na biso.

17 Soki moto azali na biloko ya mokili oyo, mpe amoni ndeko na ye azali na posa ya eloko, kasi ayokeli ye mawa te, ndenge nini bolingo ya Nzambe ekoki kozala kati na ye?

18 Bana na ngai, tolingana kaka na maloba te, to mpe na lolemo te, kasi na misala mpe na solo.

19 Tala ndenge tokoyeba ete tozali bato ya makambo ya solo, mpe ndenge tokotondisa mitema na biso na elikya liboso na ye,

20 soki mitema na biso ezali kofunda biso. Pamba te Nzambe azali monene koleka mitema na biso, mpe ayebi makambo nyonso.

21 Balingami, soki mitema na biso ezali kofunda biso te, tozali na elikya liboso ya Nzambe

22 mpe tokozwa wuta na ye, eloko nyonso oyo tokosenga, pamba te tozali kotosa Mibeko na ye, mpe tozali kosala makambo oyo esepelisaka ye.

23 Mpe Mobeko na ye yang'oyo: tondima na kombo ya Mwana na ye Yesu Kristo mpe tolingana moko na moko ndenge atindaki biso.

24 Moto oyo atosaka Mibeko ya Nzambe azali kati na Nzambe, mpe Nzambe kati na ye. Mpe, tala ndenge toyebi ete Nzambe azali kati na biso: Toyebi yango na nzela ya Molimo oyo apesaki biso.

  

1 JEAN 4

1 Balingami, bondima molimo nyonso te, kasi bomeka milimo mpo na koyeba soki yango ewuti na Nzambe; pamba te baprofeta mingi ya lokuta basi'babimi na mokili.

2 Tala ndenge bokoki koyeba Molimo ya Nzambe: molimo nyonso oyo ezali kondima ete Yesu Kristo akomaki moto, molimo yango ewuti na Nzambe,

3 kasi molimo nyonso oyo ezali kondima Yesu te, ewuti na Nzambe te. Yango ezali molimo ya monguna ya Kristo, oyo boyokaki ete ezali koya mpe ezali sik'oyo kati na mokili.

4 Bana na ngai, mpo na bino, bozali ya Nzambe mpe bosi'bolonga milimo yango, pamba te oyo azali kati na bino azali monene koleka oyo azali kati na mokili.

5 Baprofeta ya lokuta bazali ya mokili; yango wana balobaka makambo ya mokili, mpe mokili eyokelaka bango.

6 Biso tozali ya Nzambe, mpe moto oyo ayebi Nzambe, ayokelaka biso; kasi moto oyo azali ya Nzambe te, ayokelaka biso te. Tala ndenge toyebaka Molimo ya solo na molimo ya lokuta.

7 Balingami, tolingana moko na moko, pamba te bolingo ewuti na Nzambe. Mpe moto nyonso oyo azali na bolingo azali mwana ya Nzambe mpe ayebi Nzambe.

8 Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

9 Tala ndenge Nzambe alakisaki biso bolingo na ye: Atindaki Mwana na ye moko kaka kati na mokili, mpo ete tozala na bomoi na nzela na ye.

10 Bolingo yango emonani na likambo oyo: azali biso te bato tolingaki Nzambe, kasi ezali ye moto alingaki biso, mpe atindaki Mwana na ye mpo azala likabo mpo na masumu na biso.

11 Balingami, lokola Nzambe alingaki biso mingi penza, biso mpe tosengeli koligana moko na moko.

12 Moto moko te asi'amona Nzambe; kasi soki tolingani moko na moko, wana Nzambe azali kati na biso mpe bolingo na ye ezali ya kokoka kati na biso.

13 Tala ndenge tozali koyeba ete tozali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na biso: mpo apesa biso Molimo na ye.

14 Tosi'tomona mpe totatolaka ete Tata atinda Mwana na ye mpo azala Mobikisi ya mokili.

15 Soki moto andimi ete Yesu azali Mwana ya Nzambe, Nzambe azali kati na ye mpe ye azali kati na Nzambe.

16 Mpe, tosi'toyeba mpe tondima bolingo oyo Nzambe azali na yango mpo na biso. Nzambe azali bolingo: mpe moto oyo azali kati na bolingo, azali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na ye.

17 Na ndenge oyo nde bolingo ezali komonana ete ezali ya kokoka kati na biso, mpo ete tozala na kobanga te na mokolo ya kosambisama, pamba te bomoi na biso kati na mokili oyo ekokani na oyo ya Kristo.

18 Na bolingo, kobanga ezalaka te. Kasi bolingo oyo ezali ya kokoka elongolaka kobanga, pamba te kobanga ememaka mitungisi elongo na yango. Mpe moto oyo abangaka azali naino ya kokoka te kati na bolingo.

19 Tozali na bolingo, mpo Nzambe alingaki biso liboso.

20 Soki moto alobi: "Nalingaka Nzambe", mpe azali koyina ndeko na ye, azali moto ya lokuta. Pamba te moto oyo alingaka ndeko na ye te oyo ye amonaka, bongo ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo ye amonaka te?

21 Kutu, Kristo apesaki biso mobeko oyo: Moto oyo alingaka Nzambe, esengeli alinga mpe ndeko na ye.

  

1 JEAN 5

1 Moto nyonso oyo andimaka ete Yesu azali Kristo, azali mwana na Nzambe; mpe moto nyonso oyo alingaka Tata, alingaka mpe Mwana na ye.

2 Tala ndenge toyebaka ete tolingaka bana na Nzambe: ezali tango tozali kolinga Nzambe mpe tozali kobatela Mibeko na ye.

3 Pamba te kolinga Nzambe ezali nde kobatela Mibeko na ye. Mpe Mibeko na ye ezali pasi te,

4 mpo moto nyonso oyo azali mwana na Nzambe, alongaka mokili; mpe elonga oyo elongaka mokili, ezali: kondima na biso.

5 Nani akoki kolonga mokili? Kaka moto oyo andimaka ete Yesu azali Mwana na Nzambe.

6 Yesu Kristo azali moto oyo ayata; ayaki na mayi na makila. Ayaki kaka na mayi te, kasi na mayi mpe na makila. Mpe Molimo moto atatoli bongo, mpo Molimo azali solo.

7 Pamba te, batemwe bazali misato:

8 Molimo, mayi, mpe makila; mpe bango misato balobaka ndenge moko.

9 Tondimaka matatoli ya bato, kasi litatoli ya Nzambe eleki monene, pamba te yango ezali litatoli ya Nzambe oyo apesaki mpo na Mwana na ye.

10 Moto oyo andimaka Mwana ya Nzambe azali na litatoli oyo kati na motema na ye. Moto oyo andimaka Nzambe te, akomisi

Nzambe moto ya lokuta, pamba te andimi te litatoli oyo Nzambe apesa mpo na Mwana na ye.

11 Mpe litatoli yango yang'oyo: Nzambe apesa biso bomoi ya seko, mpe bomoi yango ezali kati na Mwana na ye.

12 Moto oyo azali na Mwana, azali na bomoi; oyo azali na Mwana na Nzambe te, azali na bomoi te.

13 Nakomeli bino makambo oyo, bino baoyo bondimaka na kombo ya Mwana na Nzambe, mpo bokoka koyeba ete bozali na bomoi ya seko.

14 Mpe tozali na elikya oyo liboso ya Nzambe ete soki tosengi eloko na mokano na ye, akoyoka biso.

15 Mpe soki toyebi ete ayokaka biso, toyebi mpe ete tokozwa biloko nyonso oyo tosengaka ye.

16 Soki moto moko amoni ndeko na ye azali kosala lisumu oyo ememaka na liwa te, esengeli abondela mpo na ndeko wana, mpe Nzambe akopesa ndeko yango bomoi. Nazali koloba mpo na baoyo basalaka masumu oyo ememaka na liwa te. Ezali na lisumu oyo ememaka na liwa. Nazali koloba te ete bobondela mpo na lisumu wana.

17 Mabe nyonso ezali lisumu; mpe ezali na lisumu oyo ememaka na liwa te.

18 Toyebi ete moto oyo azali mwana na Nzambe akobaka te kosala masumu; moto oyo azali mwana na Nzambe amibatelaka ye moko, mpe molimo mabe asimbaka ye te.

19 Toyebi ete tozali bana ya Nzambe, mpe mokili mobimba ezali na nse ya bokonzi ya molimo mabe.

20 Nzokande toyebi ete Mwana na Nzambe ayaki mpe apesaki biso bososoli, mpo ete tokoka koyeba Ye oyo azali solo. Mpe tozali kati na ye oyo azali solo, elingi koloba: kati na Mwana na ye Yesu Kristo. Ye azali Nzambe ya solo mpe bomoi ya seko.

21 Bana na ngai, bokeba na bikeko!

  

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

1 JEAN

1

2

3

4

5


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM