page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

1 KORINTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

1 KORINTO 1

1 Ngai Polo, oyo nabengama na mokano ya Nzambe, mpo nazala mopostolo ya Yesu Kristo, elongo na ndeko na bino Sostene,

2 totindi mokanda oyo na Lingomba ya Nzambe oyo ezali na Korinto, epai ya baoyo Nzambe apetola kati na Kristo Yesu mpe abenga bango mpo bazala na bomoi ya bosantu, mpe na baoyo nyonso bazali na bisa nyonso, baoyo babondelaka kombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo, oyo azali Nkolo na bango, mpe Nkolo na biso.

3 Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Kristo, ezala na bino.

4 Natondaka Nzambe tango nyonso mpo na bino, mpo na ngolu na ye oyo apesa bino na nzela ya Kristo Yesu.

5 Pamba te kati na Kristo, Nzambe akomisa bino bato ya bomengo na lolenge nyonso, na maloba nyonso mpe na boyebi nyonso;

6 pamba te litatoli na biso mpo na Kristo evandi malamu penza kati na bino.

7 Yango wana, bozangi ata likabo moko te ya molimo, awa bozali kozela tango oyo Nkolo na biso Yesu Kristo akomonana.

8 Ye akolendisa bino kino na suka, mpo ete bozala na mabe ata moko te, na mokolo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

9 Pamba te, Nzambe oyo abengaki bino mpo bozala lisanga na Mwana na ye, Nkolo na biso Yesu Kristo, akokokisa bilaka na ye.

10 Bandeko na ngai, nasengi bino kati na kombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo, été boyokanaka bino nyonso mpe bokabwani ezala te kati na bino, kasi bozala motema moko na oyo nyonso bokanisaka mpe bolingaka.

11 Bandeko na ngai, pamba te, bato oyo bayandaka na ndako ya Klowe, bayebisaki ngai ete koswana ezali kati na bino.

12 Yoka, nalingi koloba boye, moto moko na moko kati na bino azali koloba: "Ngai, nalandaka Polo"; moto mosusu: "Ngai, nalandaka Apollos"; mosusu: "ngai, nalandaka Piere"; mpe mosusu: "ngai nalandaka Kristo".

13 Boni, Kristo akabwani? Boni, ezali Polo moto babakaki na ekulusu mpo na bino? To mpe bozwaki libatisi na kombo ya Polo?

14 Natondaka Nzambe mpo nabatisa ata moto moko te kati na bino, longola kaka Krispus mpe Garais,

15 mpo ete moto moko te aloba ete babatisaki ye na kombo na ngai.

16 A! ya solo, nabatisaki mpe bato oyo bayandaka na ndako ya Stefanas. Longola baoyo wana, nayebi lisusa te soki nabatisaki moto mosusu.

17 Pamba te, Kristo atindaki ngai mpo na kobatisa te, kasi mpo na kosakola Sango Malamu, na maloba ya bwanya ya bomoto te, mpo ete ekulusu ya Kristo esila nguya te.

18 Pamba te, mateya ya ekulusu ezali bozoba epai ya baoyo bazali kobunga. Kasi mpo na biso baoyo tosi'tobika, yango ezali penza nguya ya Nzambe.

19 Pamba te ekomama: "Nakoboma bwanya ya bato ya bwanya mpe nakosilisa mayele ya bato ya mayele!''

20 Bongo, wapi moto ya bwanya? Wapi moto oyo ayekola mingi? Wapi moto ya tembe ya tango oyo? Boni, Nzambe abongola bwanya ya mokili oyo na bozoba te?

21 Pamba te, lokola kati na bwanya ya Nzambe, mokili eyebaki Nzambe te na nzela ya bwanya, yango wana Nzambe asepelaki kobikisa baoyo bazali kondima, na nzela ya kosalela mateya oyo ezali komonana lokola mateya ya bozoba.

22 Pamba te, bayuda basengaka bilembo oyo ekamwisaka, mpe bagreki balukaka bwanya,

23 kasi biso toteyaka Kristo oyo babakaki na ekulusu. Mpo na bayuda: yango ezali libaku oyo ekweyisaka bango, mpe mpo na bagreki: yango ezali bozoba.

24 Kasi mpo na baoyo Nzambe abenga, ezala bayuda to bagreki, Kristo azali nguya ya Nzambe mpe bwanya ya Nzambe.

25 Pamba te, oyo emonanaka lokola bozoba ya Nzambe ezali na bwanya koleka bwanya ya bato, mpe oyo emonanaka lokola bolembu ya Nzambe ezali na makasi koleka makasi ya bato.

26 Bandeko, bokanisa ndenge bozalaki tango Nzambe abengaki bino. Mingi te kati na bino bazalaki na bwanya na ndenge ya bomoto, mingi te kati na bino bazalaki bato ya nguya, mpe mingi te kati na bino bawuta na mabota ya lokumu!

27 Kasi Nzambe aponaki biloko ya bozoba ya mokili, mpo na koyokisa bato ya bwanya soni; Nzambe aponaki biloko ya bolembu ya mokili, mpo na koyokisa biloko ya nguya soni.

28 Aponaki biloko pamba ya mokili, biloko oyo batiolaka, mpe biloko oyo ezali te, mpo na kolongola biloko oyo ezali,

29 mpo ete moto ata moko te akoka komikumisa liboso na ye.

30 Ezali mpo na Nzambe nde bozali kati na Kristo Yesu, ye oyo akoma mpo na biso bwanya oyo ewutaki na Nzambe, bosembo na biso, bosantu na biso, mpe kokangolama na biso.

31 Yango wana, lokola ekomama: "soki moto alingi komikumisa, amikumisa kati na Nkolo!"

  

1 KORINTO 2

1 Yango wana bandeko na ngai, tango nayaki epai na bino mpo na koteya bino sekele ya Nzambe, nateyaki bino te na maloba ya makasi-makasi to mpe na maloba oyo tonde na bwanya.

2 Pamba te, nakataki ete nayeba ata likambo moko te tango nazalaki na bino, longola kaka Yesu Kristo, Yesu Kristo oyo babakaki na ekulusu.

3 Nayaki epai na bino na bolembu, na kobanga, mpe na kolenga mingi penza.

4 Malako na ngai mpe mateya na ngai ezalaki na maloba ya bwanya te mpe ya kotinda bino te mpo bondima kaka, kasi oyo elakisaki penza nguya ya Molimo,

5 mpo ete kondima na bino evanda na likolo ya bwanya ya bomoto te, kasi evanda na likolo ya nguya y a Nzarnbe.

6 Nzokande, biso mpe, toteyaka mateya ya bwanya epai ya bato oyo bakola na kondima. Yango ezali bwanya ya mokili oyo te, to mpe bwanya ya bakonzi ya tango oyo te, baoyo bazali kokende na suka na bango.

7 Te, toteyaka sekele ya bwanya ya Nzambe, bwanya oyo ezali ya kobombama epai ya bato ya mokili, oyo Nzambe abongisa mpo na nkembo na biso, liboso ete asala mokili.

8 Ata mokonzi moko te na kati ya bakonzi ya mokili oyo asosolaki bwanya yango; pamba te soki basosolaki yango, mbele balingaki kobaka Nkolo ya nkembo na ekulusu te.

9 Kasi lokola ekomama: "Oyo liso emonaki te, mpe oyo litoyi eyokaki te, mpe oyo makanisi ya moto ekanisaki te, yango nde Nzambe abongisaki mpo na baoyo balingaka ye."

10 Kasi Nzambe alakisaki biso yango na nzela ya Molimo na ye. Pamba te, Molimo alukaka na bozindo penza makambo nyonso, ata makambo ya bozindo penza, ya makanisi ya Nzambe.

11 Pamba te, nani na kati ya bato ayebi makanisi ya moto, soki kolongola kaka te molimo ya moto oyo ezali kati na ye? Ndenge moko mpe, moto moko te ayebi makanisi ya Nzambe, longola kaka Molimo ya Nzambe.

12 Nzokande, biso tozwaki molimo ya mokili te, kasi Molimo oyo awutaki na Nzambe, mpo ete tokoka kososola makambo oyo Nzambe apesaki biso na bonsomi nyonso.

13 Oyo nde makambo tolobaka, na maloba oyo bwanya ya bomoto elakisaka te, kasi na maloba oyo Molimo alakisaka. Na ndenge wana nde, tolimbolaka makambo ya molimo na nzela ya Molimo.

14 Moto oyo azangi Molimo akoki koyamba te makambo oyo ewutaka na Molimo ya Nzambe; pamba te yango ezali bozoba epai na ye; akoki mpe kososola yango te, pamba te basosolaka yango kaka na nzela ya Molimo.

15 Moto oyo azali na Molimo asosolaka makambo nyonso, kasi ye, moto ata moko te akoki kososola ye na bososoli ya bomoto. Pamba te ekomama:

16 Nani ayebi makanisi ya Nkolo mpo akoka koteya ye?" Kasi biso, tozali na makanisi ya Kristo.

  

1 KORINTO 3

1 Bandeko, nakokaki koloba na bino te lokola bato oyo bazali na Molimo, kasi lokola bato ya mosuni, lokola bana mike kati na Kristo.

2 Napesaki bino miliki, kasi bilei ya makasi te, pamba te naino bokoki na yango te. Mpe ata sik'oyo, naino bokoki na yango te.

3 Pamba te, bozali naino bato ya mosuni. Pamba te, awa likunya mpe koswana ezali kati na bino, boni, bozali bato ya mosuni te? Misala na bino, ezali lokola ya bato ya mokili te?

4 Pamba te, tango moto moko alobi: "ngai nalandaka Polo!", mpe mosusu: "Ngai nalandaka Apolos!", boni, bozali bato ya mosuni te?

5 Bongo Apolos azali nani? Mpe Polo azali nani? Bazali kaka basali, bazali nzela oyo Nzambe asalelaki mpo bondima, ndenge Nkolo apesaki na moto na moto na kati na bango mosala na ye.

6 Ngai nalonaki mbuma, mpe Apolos abwakelaki yango mai, kasi Nzambe moto akolisaki yango.

7 Ezali te moto oyo alonaki to mpe oyo abwakelaki mayi nde

azali na tina, kasi kaka Nzambe, oyo akolisaka.

8 Moto oyo aloni mpe oyo abwakeli mayi bazali ndenge moko, mpe moto na moto akozwa lifuti oyo ekoki mpo na mosala na ye.

9 Pamba te, biso tozali basali elongo na Nzambe; bino bozali elanga ya Nzambe, mpe ndako ya Nzambe.

10 Mpo na ngolu oyo Nzambe apesaki ngai, natiaki fondasio lokola motongi ya mayele, mpe bato mosusu nde bazali kotonga likolo na yango. Kasi esengeli ete moto na moto akeba na ndenge azali kotonga.

11 Pamba te, moto moko te akoki kota fondasio mosusu, longola kaka oyo esi'etiama, yango nde: Yesu Kristo.

12 Nzokande soki moto atongi likolo ya fondasio yango, na kosalela wolo, to palata, to mabanga ya talo, to mabaya, to makasa, to matiti,

13 mosala ya moto na moto, bakolakisa yango soki ezali ndenge nini; pamba te Mokolo ya Nkolo ekomonisa yango. Mokolo yango ekomonana kati na moto, mpe moto ekomeka mosala ya moto na moto.

14 Soki mosala ya moto, oyo atongaki likolo ya fondasio eziki te, akozwa lifuti na ye.

15 Kasi soki eziki, akozwa eloko te; ye moko akobika, kasi akozala lokola moto abiki na likama ya moto.

16 Boyebi te ete bino bozali ndako ya Nzambe mpe Molimo ya Nzambe avandaka kati na bino?

17 Soki moto abomi ndako ya Nzambe, Nzambe mpe akoboma ye; pamba te ndako ya Nzambe ezali ya bosantu, mpe bino bozali ndako yango.

18 Bomikosa te. Soki moto moko kati na bino akanisi ete azali na bwanya na mokili oyo, esengeli akoma zoba, mpo ete akoma moto ya bwanya.

19 Pamba te, bwanya ya mokili oyo ezali bozoba na miso ya Nzambe. Lokola ekomama :''Akangaka bato ya bwanya kati na mayele na bango ya mabe,"

20 mpe lisusu: "Nkolo ayebi ete makanisi ya bato ya bwanya ezali pamba."

21 Yango wana moto ata moko te amikumisa mpo na bato. Pamba te, nyonso ezali ya bino,

22 ezala Polo, to Apolos, to Piere, to mokili, to bomoi, to liwa, to tango ya lelo, to tango oyo ekoya, nyonso ezali ya bino,

23 mpe bino bozali bato ya Kristo, mpe Kristo azali ya Nzambe.

  

1 KORINTO 4

1 Yango wana, tika ete bato bamona biso lokola basait ya Kristo mpe lokola bakambi oyo bazwi mokumba ya koyebisa sekele ya makambo ya Nzambe.

2 Bongo eloko balukaka epai ya bato oyo bazali bakambi, balakisa ete bazali bato sembo na mosala na bango.

3 Kasi mpo na ngai, ezala bino to mpe bato mosusu nde bazali kosambisa ngai, yango ezali likambo moko ya pamba; pamba te ngai moko, nazali komisambisa te.

4 Motema na ngai ezali komitungisa te, kasi yango elingi koloba te ete nazangi mabe. Nkolo moto asambisaka ngai.

5 Yango wana, bosambisa te liboso ete ntango ekoka; bozela kino Nkolo akoya. Ye akomonisa na polele makambo oyo ezali ya kobombama kati na molili, mpe akolakisa makanisi ya mitema ya bato. Bongo, moto na moto akozwa lokumu na ye oyo ekowuta na Nzambe.

6 Bandeko, nalobeli bino makambo oyo etali ngai mpe Apolos, mpo na litomba na bino, mpo ete bokoka koyekola wuta na biso, ndimbola ya maloba oyo: "Boleka ndelo te ya makambo oyo ekomama." Bongo, bomitondisa na lomndu te kati na moto moko, mpo na koyina oyo mosusu.

7 Pamba te, nani atia bokeseni kati na yo na moto mosusu? Eloko nini ozali na yango, oyo bapesaki yo te? Soki bapesaki yo yango, bongo mpo na nini ozali komikumisa lokola nde bapesaki yo yango te?

8 Bosi'bozwi nyonso oyo bolingaka! Bosi'bokomi bato ya bomengo! Bosi'bokomi bakonzi, na nzela na biso te. Ya solo, nalingi ete bokoma penza bakonzi, mpo ete biso mpe tokoka kokoma bakonzi elongo na bino.

9 Pamba te, nakanisi ete Nzambe abimisa biso bapostolo na molongo ya suka, lokola bato oyo bakatela bango etumbu ya liwa na esika ya masano. Pamba te bakomisa biso lisano mpo na mokili, mpo na baanzelu, mpe mpo na bato.

10 Biso tozali bazoba mpo na Kristo, kasi bino bozali bato ya bwanya kati na Kristo ! Tozali na bolembu, kasi bino bozali na makasi ! Bozali kozwa lokiimu, kasi biso bazali kotiola

biso!

11 Kino tango oyo, tozali konyokwama na nzala, na posa ya mayi, tozangi bilamba, bazali kobeta biso, mpe tozali na esika ya kovanda te,

12 tozali kosala mosala makasi na maboko na biso. Tango bafingaka biso, topambolaka; tango banyokolaka biso, tokangaka mitema mpo na yango;

13 tango balobaka makambo ya lokuta mpo na biso, tozongisaka na boboto nyonso. Mpe kino sik'oyo tokoma lokola biloko ya bosoto ya mokili, lokola biloko oyo babwakaka na fulu.

14 Nakomi makambo oyo mpo na koyokisa bino soni te, kasi mpo na kokebisa bino, lokola bana na ngai ya bolingo.

15 Pamba te, ata soki bozali na balakisi nkoto zomi kati na Kristo, nzokande bozali na batata ebele te, pamba te ngai nde nazali tata na bino kati na Kristo Yesu, na nzela ya Sango Malamu.

16 Bongo nabondeli bino, bolanda ndakisa na ngai.

17 Ezali na tina wana nde, natindeli bino Timote, mwana na ngai ya bolingo mpe ye oyo azali ya kokangama makasi na Nkolo. Ye akolobela biso lisusu banzela na ngai kati na Kristo Yesu, lokola nateyaka yango bisa nyonso kati na mangomba nyonso.

18 Bato mosusu kati na bino bakoma bato ya lofundu, bakanisi ete, nakoya lisusu te epai na bino.

19 Kasi, soki Nkolo alingi, etikali noce naya epai na bino, mpe nakoyeba kaka te ndenge nini bato wana ya lofundu balobaka, kasi mpe, nguya nini bazali na yango.

20 Pamba te, Bokonzi ya likolo ezali likambo ya maloba te, kasi likambo ya nguya.

21 Bolingi nini? Naya epai na bino na fimbo, to na bolingo mpe na molimo ya boboto?

  

1 KORINTO 5

1 Bato bazali koloba bipai nyonso ete ekobo ezali kosalama kati na bino; mpe ekobo oyo, emonanaka kutu te epai ya bapakano, na ndenge ete: moto moko kati na bino azali kosangana na mwasi ya tata na ye.

2 Kasi bino, bozali ya kotonda na lofundu. Ekokaki kutu boyoka mawa mingi, mpe bolongola kati na bino moto oyo asalaki likambo ya ndenge wana.

3 Pamba te mpo na ngai, ata nazali na bino na nzoto te, kasi nazali na bino na molimo, mpe nasi'nakataki likambo ya moto oyo asalaki bongo, lokola nde nazalaki na bino elongo.

4 Tango bokosangana na kombo ya Nkolo na biso Yesu, ngai mpe nakozala na bino na molimo, mpe nguya ya Nkolo na biso Yesu ekozala mpe na bino:

5 moto ya ndenge wana, bokaba ye na maboko ya Satana mpo ete nzoto na ye ebebisama, mpe molimo na ye ebika na Mokolo ya Nkolo.

6 Komikumisa na bino ezali malamu te. Boyebi te ete "mwa kisi moke ya mapa evimbisaka poto-poto nyonso ya farine?"

7 Bolongola kisi ya mapa ya kala, mpo bozala "poto-poto ya sika", oyo ezangi kisi ya mapa. Pamba te Kristo, mwana meme na biso ya Pake asi'apesama likabo.

8 Yango wana totale feti na kisi ya mapa ya kala te, kisi ya mapa ya makambo ya mabe mpe ya nko, kasi na mapa oyo ezangi kisi, mapa ya makambo ya sembo mpe ya solo.

9 Nakomelaki bino na mokanda na ngai ete bozala lisanga moko te na bato oyo basalaka ekobo.

10 Elingi koloba te ete na bato nyonso ya mokili oyo, oyo basalaka ekobo, to bazali bato ya lokoso ya mbongo, to babotolaka biloko ya bato, to basambelaka bikeko; pampa te soki ezali bongo, wana esengeli ete bolongwa na mokili.

11 Kasi sikoyo nakomeli bino, mpo ete bozala lisanga moko te na moto oyo amibengaka "ndeko", kasi asalaka ekobo, to azali moto ya lokoso ya mbongo, to mosambeli bikeko, to mofingi bato, to molangwi masanga, to moto oyo abotolaka biloko ya bato. Moto ya ndenge wana, bolia na ye kutu esika moko te.

12 Boni kosambisa bato oyo bazali ya Lingomba te, yango etali ngai? Boni bosambisaka te bato ya Lingomba?

13 Baoyo bazali ya Lingomba te, Nzambe akosambisa bango. Kasi bino, bobengana moto mabe kati na bino.

  

1 KORINTO 6

1 Soki moto moko na kati na bino azali na likambo na moto mosusu, mpo na nini akendaka kofunda yango epai ya bapakano, na esika ete akende kofunda yango epai ya basantu?

2 Boyebi te ete basantu bakosambisa mokili? Mpe, soki bino bokosambisa mokili, bongo bozali ya kokoka te mpo na kosambisa ma makambo ya mike-mike?

3 Boyebi te ete, biso tokosambisa baanzelu? Bongo mpo na nini te makambo ya bomoi oyo!

4 Nzokande, soki bozali na mikakatano mpo na oyo etali makambo ya bomoi oyo, bozwaka lokola bazuzi, bato oyo bazali na tina te na kati ya Lingomba.

5 Nalobi yango mpo na koyokisa bino soni. Ezali solo ete, ata moto moko te ya bwanya azali kati na bino, oyo akoki kosambisa makambo kati na bandeko na ye?

6 Pamba te, ndeko moko akendaka kofunda ndeko mosusu, mpe asalaka yango liboso ya bato oyo bandimela te.

7 Na ndenge nyonso, yango ezali nibeba mpo na bino, awa bozali kofundana bino na bino. Mpo na nini bondimaka te ete basala bino mabe? Mpo na nini bondimaka te ete bakosa bino?

8 Pamba te, bino moko mpe bokosaka mpe bosalaka mabe; mpe bosalaka yango epai ya bandeko na bino.

9 Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,

10 miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

11 Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaki ndenge wana. Kasi basokolaki bino, bakomisaki bino basantu, mpe bakomisaki bino bato na sembo kati na kombo ya Nkolo Yesu Kristo, mpe na nzela ya Molimo ya Nzambe na biso.

12 Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso", kasi makambo nyonso ezali na litomba te. Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso, kasi nakotika te ete, nazala mowumbu ata ya eloko moko.

13 "Biloko ya kolia esalama mpo na libumu, mpe libumu esalama mpo na biloko ya kolia." Kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzoto esalama te mpo na ekobo, kasi ezali mpo na Nkolo, mpe Nkolo azali mpo na nzoto.

14 Pamba te, lokola Nzambe asekwisaki Nkolo kati na bakufi, akosekwisa biso mpe, na nguya na ye.

15 Boyebi te ete nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Kristo? Nakoki kozwa biteni ya Nzoto ya Kristo, mpo nakomisa yango biteni ya nzoto ya mwasi ya ndumba? Ata moke te!

16 Boyebi te ete moto oyo asangani na mwasi ya ndumba, akomi na ye nzoto moko? Pamba te, elobama: "Bango mibale bakokoma nzoto moko."

17 Kasi moto oyo asangani na Nkolo, azali moko na ye kati na molimo.

18 Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.

19 Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;

20 pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

  

1 KORINTO 7

1 Sik'oyo, nazalaki koloba boye mpo na makambo oyo bokomelaki ngai: ezali malamu ete mobali abala te.

2 Kasi lokola pite ekomi mingi, tika ete mobali nyonso azala na mwasi na ye, mpe mwasi nyonso azala na mobali na ye.

3 Tika ete mobali akokisa mokumba na ye epai ya mwasi na ye, mpe mwasi asala ndenge moko epai ya mobali na ye.

4 Pamba te, nzoto ya mwasi ezali lisusu ya ye moko te, ezali ya mobali na ye. Ndenge moko mpe, nzoto ya mobali ezali lisusu ya ye moko te, ezali ya mwasi na ye.

5 Bopimelana kosangisa nzoto te, longola kaka soki bosali yango na boyokani na bino mibale, mpe mpo na mwa tango, mpo ete bomipesa na mabondeli. Bongo na sima bozonga lisusu kosangisa nzoto, mpo ete Satana ameka bino te mpo na kozanga makoki ya kokanga baposa na bino.

6 Oyo nalobi ezali lokola likanisi napesi, kasi ezali mobeko te.

7 Nalingi ete mibali nyonso bazala ndenge ngai nazali. Kasi moto na moto azali na likabo na ye oyo Nzambe apesaki ye; moko azali na likabo oyo, mpe mosusu azali na likabo mosusu.

8 Sik'oyo nalobi boye epai ya baoyo babala te mpe epai ya basi oyo bakufela mibali: ezali malamu mpo na bango ete babala te, ndenge ngai nazali.

9 Kasi soki bamoni ete bakokoka te kokanga baposa na bango ya nzoto, malamu babala. Pamba te, eleki malamu kobala na esika ya kozika na baposa ya nzoto.

10 Mpo na baoyo babala, napesi bango mobeko oyo (mobeko yango ewuti na ngai te, kasi na Nkolo): Mwasi asengeli kokabwana na mobali na ye te.

11 Kasi soki akabwani na mobali na ye, esengeli abala lisusu te, to esengeli ayokana na mobali na ye. Mobali mpe asengeli kokabwana na mwasi na ye te.

12 Mpo na basusu, nalobi boye (ezali ngai, kasi Nkolo te): soki ndeko moko azali na mwasi oyo azali mondimi te, mpe mwasi yango alingi kovanda na ye na libala, asengeli koboma libala na mwasi yango te.

13 Ndenge moko mpe soki mwasi moko azali na mobali oyo azali mondimi te, mpe mobali yango alingi kovanda na ye na libala, asengeli koboma libala na mobali yango te.

14 Pamba te, mobali oyo azali mondimi te akomi mosantu na nzela ya mwasi na ye; mpe mwasi oyo azali mondimi te akomi mosantu na nzela ya mobali na ye. Soki ezalaki bongo te, mbele bana na bino balingaki kozala "mbindo", kasi lokola ezali bongo, bazali basantu.

15 Kasi soki ye oyo azali mondimi te alingi koboma libala, tika ye asala yango. Na likambo ya boye, mobali mondimi to mwasi mondimi azali ya kokangama te. Nzambe abenga biso mpo tozala na bomoi ya kimia.

16 Pamba te, yo mwasi, oyebi soki okobikisa mobali na yo? To mpe mobali, oyebi soki okobikisa mwasi na yo?

17 Nzokande, tika ete moto na moto atikala na esika na ye kati na bomoi oyo Nkolo apesaki ye, mpe oyo Nzambe abengelaki ye. Oyo nde mobeko napesaka na mangomba nyonso.

18 Moto oyo azalaki ya kokatisama nzoto tango Nzambe abengaki ye, aluka te kokoma moto oyo akatisama nzoto te. Moto oyo azalaki ya kokatisama nzoto te tango Nzambe abengaki ye, aluka te kokoma moto oyo akatisama nzoto.

19 kokatisama nzoto ezali na tina te, mpe kokatisama nzoto te ezali mpe na tina te. Kasi kobatela mibeko ya Nzambe nde ezali na tina.

20 Moto na moto atikala na lolenge azalaki na yango tango Nzambe abengaki ye.

21 Ozalaki mowumbu tango Nzambe abengaki yo? Komitungisa te. Kasi soki okoki kokoma moto ya bonsomi, sala yango.

22 Pamba te, mowumbu oyo abengama kati na Nkolo, azali moto ya bonsomi ya Nkolo. Ndenge moko mpe, moto ya bonsomi oyo abengama, azali mowumbu ya Kristo.

23 Basombaki bino na talo mingi penza; yango wana, bokoma bawumbu ya bato te.

24 Bandeko, tika ete moto na moto atikala liboso ya Nzambe, na lolenge oyo azalaki na yango tango Nzambe abengaki ye.

25 Sik'oyo mpo na baoyo babala te: nazali na mobeko te oyo ewuti na Nkolo, kasi nazali kopesa likanisi na ngai lokola ya moto oyo bokoki kondimela, na nzela ya ngolu ya Nkolo.

26 Mpo na bapasi ya tango oyo, nakanisi ete ezali malamu mpo na moto na moto azala ndenge ye azali.

27 Ozali na mwasi? koluka kokabwana na ye te. Ozali na mwasi te? Koluka kobala mwasi te.

28 Kasi soki obali, osali mpe lisumu te. Soki mpe elenge mwasi abali, asali lisumu te. Kasi baoyo babala bakokutana na bapasi mingi na bomoi oyo, mpe nalingi kobatela bino na bapasi yango.

29 Bandeko nalingi koloba boye: tango ezali mokuse. Yango wana, tika ete baoyo bazali na basi, bazala lokola nde bazali na basi te;

30 baoyo bazali kolela, bazala lokola nde bazali kolela te; baoyo bazali kosepela, bazala lokola nde bazali kosepela te; baoyo bazali kosomba, bazala lokola nde bazali na eloko te;

31 baoyo bazali kosalela biloko ya mokili, bazala lokola nde bazali kosalela yango te. Pamba te mokili, ndenge yango ezali sik'oyo, ezali koleka.

32 Nalingi ete bozala na mitungisi te. Mobali oyo abali naino te atiaka makanisi na ye na makambo ya Nkolo, soki ndenge nini akoki kosepelisa Nkolo.

33 Kasi mobali oyo abala atiaka makanisi na ye na makambo ya mokili oyo, soki ndenge nini akoki kosepelisa mwasi na ye;

34 mpe motema na ye ezali ya kokabwana. Ndenge moko mpe, mwasi oyo abala te to elenge mwasi oyo naino abali te, atiaka makanisi na ye na makambo ya Nkolo; posa na ye ezalaka kaka ete amipesa mobimba na Nkolo, na nzoto mpe na molimo. Kasi mwasi oyo abala atiaka makanisi na ye na makambo ya mokili oyo, soki ndenge nini akoki kosepelisa mobali na ye.

35 Nazali koloba likambo oyo mpo na bolamu na bino moko, ezali te mpo na kotiela bino motambu, kasi nalingi ete bosala oyo ezali malamu, mpe bomipesa mobimba na mosala ya Nkolo.

36 Soki moto akanisi ete azali kosala mabe epai ya elenge mwasi oyo ye azali kobala, mpe amoni ete tango ya bonzenga ya elenge mwasi yango ezali koleka, mpe akanisi ete esengeli babalana, asala ndenge alingi. Asali lisumu te. Babalana na bango.

37 Kasi moto oyo akati kati na motema na ye, oyo azali kodndikama te, kasi azali mokonzi ya mokano na ye, mpe akani kati na motema na ye ete abala te elenge mwasi oyo alingaki kobala, moto wana mpe asali likambo ya malamu.

38 Yango wana, moto oyo abali elenge mwasi oyo aponaki mpo na kobala, asali malamu; mpe moto oyo akobala ye te, asali malamu koleka.

39 Mwasi azalaka ya kokangama na mobali na ye, na tango mobali na ye azali na bomoi; soki mobali na ye akufi, wana azali na bonsomi ya kobalana na mobali nyonso oyo ye alingi, kasi kaka kati na Nkolo.

40 Mpo na ngai, namoni ete akozala mwasi ya esengo mingi koleka soki atikali ndenge azali; mpe nakanisi ete, ngai mpe nazali na Molimo ya Nzambe.

  

1 KORINTO 8

1 Mpo na oyo etali banyama oyo bapesaka na makabo na bikeko: Toyebi ete biso nyonso tozali na boyebi. Boyebi epesaka lolendo, kasi bolingo etongaka.

2 Moto oyo akanisaka ete ayebi likambo, ayebi naino eloko moko te ndenge asengeli koyeba.

3 Kasi moto oyo alingaka Nzambe, Nzambe ayebi ye.

4 Yango wana, mpo na oyo etali kolia banyama oyo bapesaka na makabo na bikeko, toyebi ete ekeko ezali eloko pamba kati na mokili, mpe Nzambe mosusu azali te kaka se Ye moko.

5 Pamba te, soki ezali na oyo bazali kobenga banzambe, ezala na likolo to awa na mokili, (elingi koloba ete banzambe bazali ebele mpe bakolo bazali ebele),

6 kasi mpo na biso, Nzambe azali kaka moko, Tata, ye oyo azali mokeli ya biloko nyonso, mpe biso tozali na bomoi mpo na ye; Nkolo azali kaka moko, Yesu Kristo, mpe biloko nyonso esalama na nzela na ye, mpe biso tozali na bomoi na nzela na ye.

7 Kasi bato nyonso te nde bayebi yango. Bato mosusu bazalaki na ezaleli ye kosambela bikeko, mpe tango baliaka banyama ya ndenge wana, bazalaka kaka na makanisi lokola nde yengo epesamaki makabo na bikeko, mpe lokola motema na bango ezali ya bolembu, yango ebebaka.

8 Nzokande. bilei ememaka biso pene-pene na Nzambe te; soki folie te, tobungisi eloko moko te; mpe soki folie, tozwi mpe eloko moko te.

9 Kasi bokeba, mpo ete bonsomi na bino ekoma libaku te mpo na baoyo balendisama malamu te kati na kondima.

10 Pamba te, soki moto moko na kati ye baoyo balendisama malamu te kati na kondima amoni yo, yo moto ozali na boyebi, ozali kolia na ndako ya nzambe na bikeko; boni, makanisi na ye oyo ezali ya bolembu, ekolendisama te mpo na koliaka bilei oyo bapesi na makabo na bikeko?

11 Bongo ndeko wana oyo alendisama malamu te kati na kondima, oyo Kristo akufela, akobeba mpo na boyebi na yo.

12 Nzokande, tango bozali kosala masumu epai ya bandeko na bino na ndenge wana, mpe bozali kozokisa makanisi na bango oyo ezali ya bolembu, boyeba ete bozali kosala masumu epai ya Kristo ye moko.

13 Yango wana, soki eloko oyo naliaka ekweyisaka ndeko na ngai na masumu, nakolia yango lisusu te, mpo nazala te libaku oyo ekokweyisa ye na masumu.

1 kolinto 9

1 Boni, nazali na bonsomi te? Boni, nazali mopostolo te? Boni, namona Nkolo na biso Yesu te? Boni, bozali mbuma ya mosala na ngai te kati na Nkolo?

2 Soki nazali mopostolo te mpo na bato mosusu, kasi mpo na bino, ya solo, nazali penza mopostolo. Pamba te, bino bozali elembo ya mosala na ngai ya kimopostolo kati na Nkolo.

3 Tala eyano na ngai epai ya baoyo bafundaka ngai:

4 Boni, tozali na ndingisa te mpo na kolia mpe komela?

5 Tozali na ndingisa te mpo na komema mwasi-mondimi elongo na biso, ndenge bapostolo mosusu, bandeko ya Nkolo, mpe Piere basalaka?

6 To ezali kaka ngai na Bamabas nde tosengeli kosala mosala mpo na bomoi.

7 Nani asalaka mosala ya kisoda na mbongo na ye moko? Nani alonaka elanga ya vino, bongo aliaka bambuma na yango te? To, nani abatelaka bangombe, bongo amelaka miliki na yango te?

8 Boni, nazali koloba makambo oyo na ndenge ya makanisi ya bomoto? Boni, Mibeko mpe elobaka bongo te?

9 Pamba te, ekomama boye na Mibeko ya Moyize: "konkani monoko ye ngombe te, na tango azali konika mbuma. "Boni, Nzambe amitungisaki bongo mpo na ngombe?

10 Tango alobaki bongo, alobaki bongo mpo na biso te? E e, yango ekomamaki mpo na biso; pamba te, esengeli ete moto oyo azali kolona asala yango na ellipse mpe moto oyo anikaka mbuma asala yango na elikya ya kozwa ndambu na ye.

11 Soki tolonaki mbuma ye moiimo kati na bino, bongo yango ekozala likambo moko ya monene soki tobuki mbuma ya biloko ye mosuni kati na bino?

12 Soki bato mosusu bazali na ndingisa wana ya kozwa lisungi epai na bino, boni, biso tozali na yango koleka te? Kasi tosalelaka ndingisa yango te; nzokande, tokangaka mitema na makambo nyonso, mpo tolingaka kotia libaku te na Sango Malamu ya Kristo.

13 Boyebi te ete baoyo basalaka na ndako ya Nzambe bazwaka bilei na bango na ndako ya Nzambe? Mpe boyebi te ete baoyo basalaka na mesa ya makabo bazwaka ndambu na bango na biloko oyo bato bapesaka na makabo?

14 Ndenge moko pe, Nkolo atindaki ete baoyo bateyaka Sango Malamu, esengeli bazwa bilei na bango na Sango Malamu.

15 Kasi naino nasaleli ata moko na kati ya bandingisa wana te. Mpe, nakomi yango te mpo ete bosalela ngai ndenge wana. Pamba te, ekozala malamu mpo na ngai ete nakufa, na esika ete namona moto asilisa lokumu na ngai.

16 Tango nazali koteya Sango Malamu, nakoki komikumisa te, pamba te yango ezali etinda oyo bapesi ngai na makasi. Mawa na ngai soki nazali koteya Sango malamu te!

17 Soki mokano ya koteya ewutaki na ngai moko, wana nalingaki kozwa lifuti; kasi lokola mokano yango ewuti na ngai moko te, nazali kaka kolongola mokumba oyo bapesaki ngai.

18 Bongo lifuti na ngai ezali nini? Lifuti na ngai yango oyo: ete tango nazali koteya Sango Malamu, nakoka koteya yango na ofele, mpe nakoka te kosalela bandingisa na ngai na tango nazali koteya yango.

19 Pamba te, atako nazali moto ya bosomi na miso ya bato nyonso, kasi namikomisa mowumbu ya bato nyonso, mpo ete nazwa bato mingi mpo na Yesu Kristo.

20 Tango nazalaka na bayuda, nakomaka lokola moyuda, mpo ete nazwa bayuda. Tango nazalaka na kati ya baoyo bazali na nse ya bokonzi ya Mibeko, nakomaka lokola moto oyo azali na nse ya bokonzi ya Mibeko (atako nazali na nse ya bokonzi na yango te), mpo ete nazwa baoyo bazali na nse ya bokonzi ya Mibeko.

21 Elongo na baoyo bazalaki na Mibeko te, nakomaka lokola moto oyo azalaki na Mibeko te (yango elingi koloba te ete natosaka te Mibeko ya Nzambe; nzokande, nazali na nse ya bokonzi ya Mibeko ya Kristo), mpo ete nazwa baoyo bazalaki na Alibeko te.

22 Elongo na baoyo balendisama malamu te kati na kondima, nakomaka lokola moto alendisama malamu te kati na kondima, mpo ete nazwa baoyo balendisama malamu te; nakomaka eloko nyonso mpo na bato nyonso, mpo ete na ndenge nyonso, nakoka kobikisa basusu kati na bango.

23 Nzokande, nasalaka nyonso wana mpo na Sango Malamu, mpo ete nazwa mapamboli oyo Sango Malamu epesaka.

24 Boyebi te ete na kati ya lisano ya kota mbangu, bapoti mbangu nyonso bakimaka mbangu, kasi moko kaka nde azwaka mbano? Bino mpe bokima mbangu, na ndenge ete bozwa mbano.

25 Bato nyonso oyo basalaka masano, bamipesaka mibeko moko ya makasi penza na makambo nyonso. Basalaka bongo mpo na kozwa ekoti ya lokumu oyo ebebaka, kasi biso tosalaka bongo mpo na kozwa ekoti ya lokoum oyo ebebaka te.

26 Yango wana, nakimaka mbangu te lokola moto oyo akimaka mbundu mpe ayebi te epai alingi kokoma; nabetaka makofi te lokola moto oyo abetaka bibeta-beta.

27 Kasi nanyokolaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango mowumbu na ngai, pampa te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga kozwa mbano.

  

1 KORINTO 9

1 Boni, nazali na bonsomi te? Boni, nazali mopostolo te? Boni, namona Nkolo na biso Yesu te? Boni, bozali mbuma ya mosala na ngai te kati na Nkolo?

2 Soki nazali mopostolo te mpo na bato mosusu, kasi mpo na bino, ya solo, nazali penza mopostolo. Pamba te, bino bozali elembo ya mosala na ngai ya kimopostolo kati na Nkolo.

3 Tala eyano na ngai epai ya baoyo bafundaka ngai:

4 Boni, tozali na ndingisa te mpo na kolia mpe komela?

5 Tozali na ndingisa te mpo na komema mwasi-mondimi elongo na biso, ndenge bapostolo mosusu, bandeko ya Nkolo, mpe Piere basalaka?

6 To ezali kaka ngai na Bamabas nde tosengeli kosala mosala mpo na bomoi.

7 Nani asalaka mosala ya kisoda na mbongo na ye moko? Nani alonaka elanga ya vino, bongo aliaka bambuma na yango te? To, nani abatelaka bangombe, bongo amelaka miliki na yango te?

8 Boni, nazali koloba makambo oyo na ndenge ya makanisi ya bomoto? Boni, Mibeko mpe elobaka bongo te?

9 Pamba te, ekomama boye na Mibeko ya Moyize: "konkani monoko ye ngombe te, na tango azali konika mbuma. "Boni, Nzambe amitungisaki bongo mpo na ngombe?

10 Tango alobaki bongo, alobaki bongo mpo na biso te? E e, yango ekomamaki mpo na biso; pamba te, esengeli ete moto oyo azali kolona asala yango na ellipse mpe moto oyo anikaka mbuma asala yango na elikya ya kozwa ndambu na ye.

11 Soki tolonaki mbuma ye moiimo kati na bino, bongo yango ekozala likambo moko ya monene soki tobuki mbuma ya biloko ye mosuni kati na bino?

12 Soki bato mosusu bazali na ndingisa wana ya kozwa lisungi epai na bino, boni, biso tozali na yango koleka te? Kasi tosalelaka ndingisa yango te; nzokande, tokangaka mitema na makambo nyonso, mpo tolingaka kotia libaku te na Sango Malamu ya Kristo.

13 Boyebi te ete baoyo basalaka na ndako ya Nzambe bazwaka bilei na bango na ndako ya Nzambe? Mpe boyebi te ete baoyo basalaka na mesa ya makabo bazwaka ndambu na bango na biloko oyo bato bapesaka na makabo?

14 Ndenge moko pe, Nkolo atindaki ete baoyo bateyaka Sango Malamu, esengeli bazwa bilei na bango na Sango Malamu.

15 Kasi naino nasaleli ata moko na kati ya bandingisa wana te. Mpe, nakomi yango te mpo ete bosalela ngai ndenge wana. Pamba te, ekozala malamu mpo na ngai ete nakufa, na esika ete namona moto asilisa lokumu na ngai.

16 Tango nazali koteya Sango Malamu, nakoki komikumisa te, pamba te yango ezali etinda oyo bapesi ngai na makasi. Mawa na ngai soki nazali koteya Sango malamu te!

17 Soki mokano ya koteya ewutaki na ngai moko, wana nalingaki kozwa lifuti; kasi lokola mokano yango ewuti na ngai moko te, nazali kaka kolongola mokumba oyo bapesaki ngai.

18 Bongo lifuti na ngai ezali nini? Lifuti na ngai yango oyo: ete tango nazali koteya Sango Malamu, nakoka koteya yango na ofele, mpe nakoka te kosalela bandingisa na ngai na tango nazali koteya yango.

19 Pamba te, atako nazali moto ya bosomi na miso ya bato nyonso, kasi namikomisa mowumbu ya bato nyonso, mpo ete nazwa bato mingi mpo na Yesu Kristo.

20 Tango nazalaka na bayuda, nakomaka lokola moyuda, mpo ete nazwa bayuda. Tango nazalaka na kati ya baoyo bazali na nse ya bokonzi ya Mibeko, nakomaka lokola moto oyo azali na nse ya bokonzi ya Mibeko (atako nazali na nse ya bokonzi na yango te), mpo ete nazwa baoyo bazali na nse ya bokonzi ya Mibeko.

21 Elongo na baoyo bazalaki na Mibeko te, nakomaka lokola moto oyo azalaki na Mibeko te (yango elingi koloba te ete natosaka te Mibeko ya Nzambe; nzokande, nazali na nse ya bokonzi ya Mibeko ya Kristo), mpo ete nazwa baoyo bazalaki na Alibeko te.

22 Elongo na baoyo balendisama malamu te kati na kondima, nakomaka lokola moto alendisama malamu te kati na kondima, mpo ete nazwa baoyo balendisama malamu te; nakomaka eloko nyonso mpo na bato nyonso, mpo ete na ndenge nyonso, nakoka kobikisa basusu kati na bango.

23 Nzokande, nasalaka nyonso wana mpo na Sango Malamu, mpo ete nazwa mapamboli oyo Sango Malamu epesaka.

24 Boyebi te ete na kati ya lisano ya kota mbangu, bapoti mbangu nyonso bakimaka mbangu, kasi moko kaka nde azwaka mbano? Bino mpe bokima mbangu, na ndenge ete bozwa mbano.

25 Bato nyonso oyo basalaka masano, bamipesaka mibeko moko ya makasi penza na makambo nyonso. Basalaka bongo mpo na kozwa ekoti ya lokumu oyo ebebaka, kasi biso tosalaka bongo mpo na kozwa ekoti ya lokoum oyo ebebaka te.

26 Yango wana, nakimaka mbangu te lokola moto oyo akimaka mbundu mpe ayebi te epai alingi kokoma; nabetaka makofi te lokola moto oyo abetaka bibeta-beta.

27 Kasi nanyokolaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango mowumbu na ngai, pampa te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga kozwa mbano.

  

1 KORINTO 10

1 Pamba te bandeko, nalingi te ete bozanga koyeba, ete bakoko na biso, bango nyonso bazalaki na nse ya lipata, mpe bango nyonso bakatisaki ebale monene.

2 Bango nyonso bazwaki libatisi kati na Moyize, kati na lipata mpe kati na ebale monene.

3 Bango nyonso baliaki bilei ya molimo ya ndenge moko.

4 Mpe bamelaki mayi ya molimo ya ndenge moko, pamba te, bazalaki komela na libanga ya molimo, oyo ezalaki kotambola elongo na bango: mpe libanga yango ezalaki Kristo.

5 Kasi Nzambe asepelaki te na mingi kati na bango, yango wana bakufaki na esobe.

6 Sik'oyo, makambo oyo ekomi lokola ndakisa mpo na kokebisa biso ete tolula te makambo ya mabe, ndenge bango basalaki.

7 Bozala mpe basambeli ya bikeko te, ndenge bato mosusu kati na bango bazalaki; lokola ekomama: "Bato bayandaki mpo na kolia mpe mpo na komela, bongo batelemaki mpo na kosakana."

8 Tosala mpe ekobo te, ndenge bato mosusu kati na bango basalaki; mpe bato nkoto ntuku mibale na misato bakufaki na mokolo moko.

9 Tomeka mpe Nkolo te, ndenge bato mosusu kati na bango basalaki; mpe banyoka ebomaki bango.

10 Boyima-yima mpe te, ndenge bato mosusu kati na bango basalaki; mpe mobomi abomaki bango.

11 Nzokande, makambo wana nyonso ekomelaki bango lokola ndakisa mpo na biso, mpe yango ekomama mpo ezala likebisi mpo na biso baoyo tokomi na batango ya suka.

12 Yango wana, soki moto azali kokanisa ete azali ya kotelema, esengeli akeba mpo ete akweya te.

13 Komekama nyonso oyo ekomelaki bino, ezalaki komekama oyo bato bakoki kolonga. Nzambe akokisaka bilaka na ye; akopesa ndingisa te ete bameka bino likolo ya oyo bino bokoki kolonga. Kasi na tango ya komekama, akobongisa mpe nzela ya kobima na yango, mpo ete bokoka kolonga yango.

14 Yango wana, balingami na ngai, bokima kosambela bikeko.

15 Nazali koloba na bato oyo bazali mayele; botala bino moko oyo nazali koloba.

16 "Kopo ya mapamboli" oyo topambolaka, ezali lisanga ya makila ya Kristo te? Bongo lipa oyo tobukaka, ezali lisanga ya nzoto ya Kristo te?

17 "Mpo ete biso baoyo tozali mingi, tozali kaka lipa moko, nzoto se moko, pamba te biso nyonso tokabolaka kaka lipa moko.

18 Botala bato ya Isayele: baoyo baliaka banyama oyo epesamaka na makabo, basanganaka na mesa ya makabo te?

19 Bongo nalingi koloba nini? Ete likabo oyo bapesi na ekeko ezali na tina, to mpe ekeko nde ezali na tina?

20 Te, kasi makabo oyo bapakano bazalaki kopesa, bazalaki pesa yango na milimo mabe, kasi na Nzambe te; mpe nalingi te ete bozala lisanga na milimo mabe.

21 Bokoki komela te kopo ya Nkolo mpe kopo ya milimo mabe; bokoki kolia te na mesa ya Nkolo mpe na mesa ya milimo mabe.

22 Boni, tolingi kotumbola zuwa ya Nkolo? Tozali makasi koleka ye?

23 "Ndingisa epesami mpo na kosala makambo nyonso", kasi makambo nyonso te nde ezali na litomba. Ndingisa epesami mpo na kosala makambo nyonso, kasi makambo nyonso te nde elendisaka kondima.

24 Moto moko te aluka kaka bolamu na ye moko, kasi aluka bolamu ya bato mosusu.

25 Bolia biloko nyonso oyo batekaka na zando, mpe bomituna-tuna mituna te oyo ekoki kobebisa makanisi na bino.

26 Pamba te "mokili na bomengo nyonso oyo ezali kati na yango, ezali ya Nkolo."

27 Soki moto oyo azali mondimi te abengisi yo mpo na kolia, mpe ondimi kokende, lia biloko nyonso oyo bakopesa yo, mpe komituna-tuna te oyo ekoki kobebisa makanisi na yo.

28 Kasi soki moto alobi na yo: "Eloko oyo bapesaki yango likabo na bikeko", kolia yango te, mpo na moto oyo akebisi yo, mpe mpo na koluka kobebisa makanisi te.

29 Nalobi mpo na makanisi na yo te, kasi mpo na oyo ya moto mosusu; pamba te, mpo na nini makanisi ya moto mosusu ezali kosambisa bonsomi na ngai?

30 Soki nazongisaka matondi mpo na eloko oyo naliaka, bongo mpo na nini bazali kotonga ngai mpo na eloko oyo ngai nazongiselaka matondo epai ya Nzambe?

31Yango wana, ezala bozali kolia, to bozali komela, to bozali kosala eloko nini, bosala nyonso mpo na nkembo ya Nzambe.

32 Bokoma libaku te, ezala epai ya bayuda, ezala epai ya bato oyo bazali bayuda te, to mpe na lingomba ya Nzambe;

33 ndenge moko mpe, ngai mpe nasalaka makasi mpo na kosepelisa bato nyonso na makambo nyonso. Pamba te, nalukaka bolamu na ngai moko te, kasi bolamu ya bato ebele, mpo ete babika.

  

1 KORINTO 11

1 Bolanda ndakisa na ngai, ndenge ngai mpe nalandaka ndakisa ya Kristo.

2 Nazali kokumisa bino mpo ete bokanisaka ngai na makambo nyonso, mpe mpo bozali kobatela mateya, ndenge nateyaki bino.

3 Sik'oyo nalingi boyeba ete: Kristo azali mokonzi ya mobali nyonso, mobali azali mokonzi ya mwasi, mpe Nzambe azali mokonzi ya Kristo.

4 Mobali nyonso oyo azali kobondela to azali kosakola na motu ya kozipama, azali koyokisa mokonzi na ye soni.

5 Mpe mwasi nyonso oyo azali kobondela to azali kosakola na motu ya kozipama te, azali koyokisa mokonzi na ye soni, pamba te asali kaka ndenge moko lokola "mwasi oyo akatisa suki".

6 Pamba te, soki mwasi azipi motu na ye te, malamu bakata ye mpe suki. Kasi soki ezali soni mpo na mwasi, mpo na kozala na suki bakata to bakokola, malamu azipa motu na ye.

7 Mobali asengeli kozipa motu na ye te, pamba te ye azali elilingi mpe nkembo ya Nzambe; kasi mwasi azali nkembo ya mobali.

8 Pamba te mobali awuta na mwasi te, kasi mwasi nde awuta na mobali;

9 mpe mobali asalamaki mpo na mwasi te, kasi mwasi nde asalamaki mpo na mobali.

10 Yango wana, mpo na baanzelu, mwasi asengeli kozala na elembo ya bokonzi na ye na motu.

11 Kati na Nkolo, mwasi azali te soki mobali azangi, mobali mpe azali te soki mwasi azangi;

12 pamba te lokola mwasi awutaki na mobali, mobali mpe abotamaki na mwasi; kasi biloko nyonso ewuti na Nzambe.

13 Botala naino ata bino moko: ezali malamu ete mwasi abondela Nzambe na motu ya kozipama te?

14 Boni, ata bomoto yango moko eteyaka bino te ete soki mobali azali na suki ya milayi, yango ezali soni mpo na ye?

15 Kasi soki mwasi azali na suki ya milayi, yango ezali nkembo mpo na ye, pampa te bapesaki ye suki mpo ezala lokola kitambala.

16 Soki nazongisaka matondi mpo na eloko oyo naliaka, bongo mpo na nini bazali kotonga ngai mpo na eloko oyo ngai nazongiselaka matondo epai ya Nzambe?

17 Kati na batoli oyo nalingi pesa, nakokumisa bino te, pampa te tango bosanganaka, kosangana yango ememelaka bino bolamu te kasi mabe.

18 Ya liboso nayoki ete tango bosanganaka na Lingomba, bokabwani ezalaka kati na bino, mpe nazali kondima yango ndambu.

19 Pamba te, esengeli ete bokabwani ezala kati na bino, mpo na kolakisa malamu ,soki banani kati na bino, bazali bandimi ya solo.

20 Tango bosanganaka, bosanganaka te mpo na kolia bilei ya Nkolo,

21 pamba te tango boliaka, moto na moto awelelaka kolia bilei na ye moko, mpe moko azalaka na nzala, mpe mosusu alangwaka.

22 Boni, bozali na bandako te epai bokoki kolia mpe komela? To bosalaka bongo mpo na kotiola Lingomba ya Nzambe, mpe koyokisa baoyo bazalaka na eloko moko te soni? Nakoloba na bino nini? Nakumisa bino? Mpo na oyo, nakokumisa bino te!

23 Pamba te, mateya oyo nazwaki epai ya Nkolo, yango mpe ngai nateyaki bino: Nkolo Yesu, na butu oyo batekaki ye, akamataki lipa,

24 mpe sima ya kozongisa matondi, akataki yango mpe alobaki: "Oyo ezali nzoto na ngai, ekabami mpo na bino; bosalaka boye mpo na kokanisa ngai".

25 Ndenge moko mpe sima ya kolia, akamataki kopo mpe alobaki: "Kopo oyo elæis Boyokani ya Sika kati na makila na ngai; bosalaka boye mbala nyonso oyo bokomela yango, mpo na kokanisaka ngai".

26 Pamba te, mbala nyonso oyo bokolia lipa oyo mpe bokomela kopo oyo, bokosakola liwa ya Nkolo kino ye akozonga.

27 Yango wana, moto oyo alie lipa to ameli kopo ya Nkolo na ndenge oyo ekoki te, akosala mabe na nzoto mpe makila ya Nkolo.

28 Moto na moto esengeli amitala malamu liboso ya kolia lipa mpe komela kopo.

29 Pamba te, moto oyo alie lipa mpe ameli kopo, kasi asosoli te soki nzoto ya Nkolo ezali nini, alie mpe ameli etumbu mpo na ye moko.

30 Ezali mpo na tina wana nde, batu mingi na kati na bino bakoma na bolembu mpe maladi, mpe basusu bakufa.

31 Kasi soki tomitalaka malamu-malamu penza, mbele tolingaki kozwa etumbu te.

32 Tango Nkolo asambisaka biso, apesaka biso etumbu, mpo ete tozwa etumbu te elongo na mokili.

33 Yango wana bandeko na ngai, tango bosanganaka mpo na kolia, bozelanaka moko na moko.

34 Soki moto azali na nzala, esengeli alia na ndako na ye, mpo ete tango bosanganaka, yango esuka na etumbu te. Mpe mpo na makambo oyo mosusu, nakobongisa yango tango nakoya.

  

1 KORINTO 12

1 Bandeko, mpo na makambo etali makabo ya Molimo, nalingi te ete bozala bato oyo bazangi boyebi.

2 Boyebi malamu ete, tango bozalaki bapakano, bozalaki komemama epai ya bikeko oyo elobaka te. '

3 Yango wana, nazali koyebisa bino ete moto moko te oyo azali koloba na kokambama ya Molimo ya Nzambe, akoki koloba: "Yesu alakelama mabe"; mpe moto moko te akoki koloba: "Nkolo Yesu", soki ezali na kokambama ya Molimo Mosantu te.

4 Makabo ezali ndenge na ndenge, kasi Molimo azali kaka moko.

5 Misala ezali ndenge na ndenge, kasi Nkolo azali kaka moko.

6 Lolenge ya kosala ezali ndenge na ndenge, kasi Nzambe azali kaka moko oyo asalaka nyonso kati na bato nyonso.

7 Nzokande esaleli ya Molimo epesamaki na moto na moto mpo na bolamu ya bato nyonso.

8 Pamba te, na nzela ya Molimo moto moko bapesaki ye: maloba ya bwanya; na moto mosusu: maloba ya boyebi, kaka na Molimo wana moko;

9 na moto mosusu: kondima, na nzela ya Molimo wana moko: na moto mosusu: likabo ya kobikisa bato, na nzela ya Molimo wana moko;

10 na moto mosusu nguya ya kosala bikamwisi; na moto mosusu: likabo ya kosakola; na moto mosusu: likabo ya kososola milimo; na moto mosusu: likabo ya koloba minoko ndenge na ndenge; na moto mosusu: likabo ya kolimbola minoko.

11 Nyonso wana ezali mosala ya Molimo kaka moko, mpe apesaka yango na moto na moto, ndenge ye moko alingaka.

12 Nzoto ezali kaka eloko moko, atako ezali na biteni ebele; mpe atako biteni na yango nyonso ezali ebele, kasi ezali kaka nzoto moko. Ezali mpe bongo mpo na Kristo.

13 Pamba te, biso nyonso tobatisamaki na Molimo kaka moko, mpo na kozala nzoto kaka moko, ezala bayuda, ezala bato oyo bazali bayuda te, ezala bato ya bowumbu, ezala bato ya bonsomi. Mpe Nzambe apesaki biso nyonso Molimo kaka moko kati na mitema na biso.

14 Pamba te nzoto ezali kaka eteni moko te, kasi biteni ebele.

15 Soki lokolo elobi: "Lokola nazali loboko te, nazali eteni ya nzoto te", ezali mpo na tina wana nde yango ekotika kozala eteni ya nzoto?

16 Bongo soki litoyi elobi: "Lokola nazali liso te, nazali eteni ya nzoto te", ezali mpo na tina wana nde yango ekotika kozala eteni ya nzoto?

17 Soki nzoto mobimba ezalaki kaka liso, bongo koyoka elingaki kozala wapi? Soki nzoto mobimba ezalaki kaka litoyi, bongo koyoka solo elingaki kozala wapi?

18 Kasi Nzambe atiaki biteni ya nzoto moko na moko, na kati ya nzoto, ndenge ye moko alingaki.

19 Pamba te, soki biteni nyonso ezalaki kaka eteni moko, bongo nzoto elingaki kozala wapi?

20 Biteni ya nzoto ezali ebele, kasi nzoto elæis kaka moko.

21 Yango wana, liso ekoki koloba na loboko te: "Nazali na posa na yo te"; to mpe motu, ekoki koloba na makolo te: "Nazali na posa na bino te."

22 Nzokande, biteni ya nzoto oyo emonanaka ete ezali na bolembu, yango mpe ezali na tina.

23 Biteni ya nzoto oyo tokanisaka ete ezali na lokumu mingi te, topesaka yango lokumu mingi; mpe biteni oyo tomonaka ete ezali kitoko te, yango nde tobongisaka malamu penza.

24 nzokande biteni ya nzoto na biso oyo tomonaka kitoko ezalaka na posa te ete tobongisa yango. Kasi Nzambe asangisaki

biteni ya nzoto mpe apesaki lokumu mingi biteni oyo ezangaki lokumu,

25 mpo ete bokabwani ezala te na nzoto, kasi biteni esalisana malamu penza moko na moko.

26 Soki eteni moko ya nzoto ezali konkani pasi, biteni nyonso ezali koyoka pasi elongo na yango; soki eteni moko ya nzoto ezwi lokumu, biteni nyonso esepeli elongo na yango.

27 Nzokande, bino, bozali nzoto ya Kristo, mpe moto moko moko na kati na bino azali eteni ya nzoto yango.

28 Bongo na kati ya Lingomba, Nzambe atiaki liboso bapostolo, ya mibale baprofeta, ya misato balakisi, bongo baoyo bazali na likabo ya kosala makamwisi, baoyo bazali na likabo ya kobikisa bato, baoyo bakoki kosalisa bato mosusu, baoyo bazali na likabo ya kokamba, mpe baoyo bazali na likabo ya koloba minoko ya ndenge na ndenge.

29 Bango nyonso bazali bapostolo? Bango nyonso bazali baproleta? Bango nyonso bazali balakisi? Bango nyonso basalaka makamwisi?

30 Bango nyonso bazali na likabo ya kobikisa bato? Bango nyonso balobaka na minoko? Bango nyonso balimbolaka minoko?

31 Kasi bozala na posa mingi ya makabo oyo eleki na tina. Mpe sik'oyo, nakolakisa bino nzela oyo eleki malamu.

  

1 KORINTO 13

1 Soki nalobi na minoko ya bato mpe na oyo ya baanzelu, kasi soki nazangi bolingo, nazali kaka lokola ngongi oyo ezali kotia makelele to lokola ngonga oyo ezali kobeta pamba-pamba.

2 Soki nazali na likabo ya kosakola, mpe nakoki koyeba makambo nyonso oyo ebombama, mpe nazali na boyebi nyonso; mpe soki nazali na kondima oyo ekoki kolongola bangomba, kasi soki nazangi bolingo, nazali pamba.

3 Soki napesi biloko na ngai nyonso epai ya babola, mpe nakabi nzoto na ngai mpo batumba yango, kasi soki nazangi bolingo, yango ekopesa ngai litomba moko te.

4 Bolingo ekangaka motema, bolingo etondi na bolamu, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.

5 Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo

ekanisaka likambo ya mabe te.

6 Bolingo esepelaka te na likambo oyo ezangi bosembo,

kasi esepelaka na likambo ya solo.

7 Bolingo elimbisaka makambo nyonso, endimaka makambo nyonso, etiaka elikya na makambo nyonso, eyikaka mpiko na makambo nyonso.

8 Bolingo ekosila te. Ata soki maloba ya kosakola ezali, kasi ekosila. Ata soki minoko ezali, kasi ekosila. Ata soki boyebi ezali, kasi ekosila.

9 Pamba te toyebi kaka ndambu, mpe tosakolaka kaka ndambu.

10 Kasi tango oyo ezali ya kokoka ekoya, oyo ya ndambu ekosila.

11 Tango nazalaki mwana moke, nazalaki koloba lokola mwana moke, nazalaki kokanisa lokola mwana moke, nazali na mayele lokola oyo ya mwana moke. Kasi tango nakomaki mokolo, natikaki makambo oyo ezalaki ya bomwana.

12 Pamba te, sik'oyo, tozali komona lokola na tala-tala, na ndenge ya malamu te. Kasi mokolo moko, tokomona malamu penza. Sik'oyo nayebi kaka ndambu, kasi mokolo moko nakoyeba malamu penza ndenge Nzambe ayebaki ngai.

13 Mpe sik'oyo, makambo misato oyo ezali na biso: kondima, elikya mpe bolingo; kasi likambo oyo eleki monene na kati na yango, ezali bolingo.

  

1 KORINTO 14

1 Boluka liboso bolingo; mpe bozala na posa mingi ya makabo ya Molimo, kasi mingi oyo ya kosakola.

2 Pamba te, moto oyo azali koloba na monoko oyo eyebani te, azali koloba na Nzambe kasi na bato te, mpo moto moko te azali kososola ye; kasi na molimo, azali koloba makambo oyo ebombama.

3 Kasi moto oyo azali kosakola, azali koloba na bato, mpo na kokolisa bango na kondima, mpo na kolendisa bango, mpe mpo na kobondisa bango.

4 Moto oyo azali koloba na monoko oyo eyebani te, azali kaka kokolisa kondima na ye moko, kasi oyo azali kosakola azali kokolisa kondima ya Lingomba mobimba.

5 Nalingi ete bino nyonso bolobaka na minoko oyo eyebani te, kasi nalingi mingi koleka ete bino nyonso bosakolaka. Moto oyo asakolaka azali na tina mingi koleka oyo alobaka na minoko oyo eyebani te, longola kaka soki alimboli yango, mpo ete Lingomba ekoka kokola na kondima.

6 Bandeko na ngai, soki nayei epai na bino mpe nalobi na bino kaka na minoko oyo eyebani te, kasi nayebisi bino te makambo oyo Nzambe azali kolakisa ngai, to makambo oyo nayebi, to oyo ya kosakola, to mpe mateya ya Nzambe, bongo nakosunga bino na nini?

7 Ndenge moko mpe, biloko oyo ezangi bomoi, oyo ebimisaka mongongo: lokola to gitare, soki ezali kobimisa mingongo oyo ekeseni te, ndenge nini tokoyeba mongongo oyo ebimi na flute to mpe oyo ebimi na gitale?

8 Bongo soki kelelo ezali kobimisa mongongo na ndenge oyo ekoki te, nani akomibongisa mpo na etumba?

9 Ndenge moko mpe mpo na bino: soki bolobi na minoko oyo eyebani te maloba oyo bato bakoki kososola te, ndenge nini moto akoyeba makambo oyo bolobi? Pamba te, maloba na bino ekoleka kaka na mopepe.

10 Awa na mokili, minoko ezali ndenge na ndenge, mpe ata moko te na kati na yango ezangi tina.

11 Soki nayebi te tina ya maloba oyo moto azali kolobela ngai, nakozala mopaya epai na ye, ye mpe akozala mopaya epai na ngai.

12 Yango wana bino mpe, lokola bozali na posa mingi ya makabo ya Molimo, bolukaka mingi kotonda na yango mpo na kokolisa Lingomba na kondima.

13 Yango wana, moto oyo alobaka na minoko oyo eyebani te, esengeli abondela mpo akokaka kolimbola oyo alobaka.

14 Pamba te, soki nazali kobondela na monoko oyo nayebi te, molimo na ngai ezali kobondela, kasi mayele na ngai ezali kosala te.

15 Bongo nasala nini? Nakobondela na molimo na ngai, kasi nakobondela mpe na mayele na ngai; nakoyemba na molimo na ngai, kasi nakoyemba mpe na mayele na ngai.

16 Soki ozali kotonda Nzambe na molimo na yo, ndenge nini baoyo bazali koyoka te, bakoloba "Amen" na libondeli na yo ya kozongisa matondi, pamba te bayebi te makambo ozali koloba.

17 Okozongisa matondi ya kitoko, kasi moto mosusu akokola na

kondima te.

18 Natondaka Nzambe mpo nalobaka na minoko oyo eyebani te koleka bino nyonso.

19 Kasi na kati ya Lingomba, nalingaka mingi koloba maloba mitano oyo bato bakoki koyeba tina mpo na koteya bato mosusu, na esika ya koloba maloba nkoto zomi na minoko oyo eyebani te.

20 Bandeko na ngai, botika kokanisa lokola bana mike. Bozala bana mike mpo na oyo etali makambo ya mabe. Kasi bozala mikolo kati na makanisi na bino.

21 Ekomama na Mibeko: "Nkolo alobaki: Nakoloba na bato oyo

na minoko oyo eyebani te na bambebo ya bapaya, kasi ata bongo, bakoyoka te."

22 Yango wana, minoko oyo eyebani te ezali elembo mpo na baoyo bandimaka te, kasi ezali elembo te mpo na baoyo bandimaka. Nzokande maloba ya kosakola ezali elembo mpo na baoyo bandimaka, kasi ezali elembo te mpo na baoyo bandimaka te.

23 Soki Lingomba mobimba esangani esika moko, mpe bato nyonso bazali koloba na minoko oyo eyebani te, mpe bato oyo bayebi mingi te to mpe baoyo bandimaka te bakoti, bakoloba te ete bozali bato ya maboma?

24 Kasi soki bato nyonso bazali kosakola, mpe moto moko oyo andimaka te to ayebi mingi te akoti, akomimona ete azali moto ya masumu mpe akomitungisa mingi penza,

25 mpe basekele ya motema na ye ekomonisama polele. Bongo

akomkama, akokumisa Nzambe, mpe akoloba: "Ya solo, Nzambe azali kati na bino."

26 Bandeko, toloba lisusu nini? Tango bosanganaka esika moko, moko ayemba nzembo, mosusu ateya, mosusu ayebisa makambo oyo Nzambe amonisi ye, mosusu aloba na monoko oyo eyebani te, mpe mosusu alimbola. Nyonso wana esengeli kosalama mpo na kolendisa Lingomba na kondima.

27 Soki bato bazali koloba na minoko oyo eyebani te, ekoki ete bato mibale to koleka misato te baloba; kasi moto na moto na tango na ye, mpe ekoki ete moto mosusu alimbola maloba yango.

28 Soki moto ya kolimbola maloba yango azali te, esengeli ete moto oyo azali koloba atika koloba na kati ya Lingomba, kasi aloba na ye moko mpe epai ya Nzambe.

29 Esengeli ete baprofeta mibale to misato baloba, mpe basusu baluka kososola malamu-malamu makambo oyo ezali kolobama.

30 Soki moto moko azali na kati ya mayangani azwi emoniseli, esengeli ete moto oyo azali koloba atika koloba.

31 Pamba te, bino nyonso bokoki kosakola, moto na moto na tango na ye, mpo ete bino nyonso boyekola mpe bolendisama.

32 Milimo ya baprofeta ezali na nse ya bokonzi ya baprofeta.

33 Pamba te, Nzambe azali Nzambe ya mobulu te, kasi Nzambe ya kimia. Lokola esalamaka na Alangomba nyonso ya basantu,

34 basi balobaka te na kati ya mayangani, mpamba te bazali na ndingisa te mpo na koloba; esengeli batosa ndenge Mobeko elobaka.

35 Soki balingi koyeba likambo, batunaka mibali na bango na bandako na bango, pamba te ezali soni mpo mwasi aloba na kati ya mayangani.

36 Boni, bino bokanisi ete Maloba ya Nzambe ebandaki epai na bino? To mpe ekomaki kaka epai na bino moko?

37 Soki moto akanisi ete azali moprofeta to atambusamaka na Molimo, esengeli ayeba ete rnakainbo oyo nakomeli bino ezali mobeko ya Nkolo.

38 Soki moto azangi koyeba yango, tika ye azanga koyeba yango.

39 Yango wana bandeko na ngai, bozala na posa mingï mpo na kosakola, mpe bopekisa te koloba na minoko oyo eyebani te.

40 Kasi esengeli ete nyonso wana, esalama na ndenge oyo ekoki mpe na mobulu te.

  

1 KORINTO 15

1 Sik'oyo, bandeko na ngai, nalingi kokanisela bino lisusu Sango Malamu oyo nateyaki bino, oyo boyambaki, oyo bokangami na yango,

2 oyo bobikaki na yango, soki bosimbi makasi Liloba oyo nateyaki bino. Soki bongo te bondimaki na bino kaka pamba.

3 Pamba te liboso ya makambo nyonso, nateyaki bino mateya oyo ngai moko nazwaki: ete Kristo akufaki mpo na masumu na biso, ndenge ekomama na Makomi,

4 ete bakundaki ye mpe asekwaki na mokolo ya misato, ndenge ekomama na Makomi.

5 Amonanaki na Piere, mpe na bapostolo zomi na mibale.

6 Sima na yango, amonanaki mpe na bandeko nkama mitano na mbala moko, mpe mingi kati na bango, bazali naino na bomoi kino tango oyo, kasi basusu basi'bakufa.

7 Bongo amonanaki na Zaki, mpe na bapostolo nyonso.

8 Sima na bango nyonso, amonanaki mpe na ngai, lokola mwana oyo akokisa tango ya kobotama te.

9 Pamba te, ngai nazali moke penza na kati ya bapostolo, mpe nakoki kutu te kobengama mopostolo, pamba te nanyokolaki Lingomba ya Nzambe.

10 Kasi mpo na ngolu ya Nzambe, yango wana nazali oyo nazali. Mpe ngolu na ye epai na ngai ezali ya pamba te, mpo nasalaki mosala mingi koleka bango nyonso; te, ezali ngai te. kasi ngolu ya Nzambe oyo ezali elongo na ngai.

11 Ezala ngai, ezala bango, toteyaka ndenge wana, mpe bondimaki ndenge wana.

12 Kasi soki eteyamaka ete basekwisaki Kristo kati na bakufi, bongo ndenge nini bato mosusu kati na bino balobaka ete lisekwa ya bato bakufa ezali te?

13 Soki lisekwa ya bato bakufa ezali te, wana elingi koloba ete Kristo mpe asekwaki te.

14 Mpe soki Kristo asekwaki te, wana mateya na biso ezali na tina te, mpe kondima na bino mpe ezali na tina te.

15 Mpe, wana tomonani ete tozali batemwe ya lokuta ya Nzambe, pamba te totatolaki mpo na Nzambe ete asekwisaki Kristo, oyo ye asekwisaki te, soki ezali ya solo ete bato bakufa bakosekwa te.

16 Pamba te soki bato oyo bakufa bakosekwa te, wana Kristo mpe asekwaki te.

17 Mpe soki Kristo asekwaki te, wana kondima na bino ezali na ntina te, mpe bozali naino kati na masumu na bino.

18 Na bongo, baoyo mpe bakufa kati na Kristo babunga libela!

19 Soki totiaka elikya na Kristo, kaka mpo na bomoi oyo, wana tozali penza bato ya mawa koleka bato nyonso.

20 Kasi basekwisaki Kristo kati na bakufi, mpe ye azali moto ya liboso ya baoyo bakufa.

21 Pamba te, lokola liwa eyaki na nzela ya moto moko, ndenge moko mpe lisekwa eyaki na nzela ya moto moko.

22 Pamba te, lokola bato nyonso bazali kokufa kati na Adam, ndenge moko mpe bakozongisa bato nyonso na bomoi kati na Kristo.

23 Kasi moto na moto na tango na ye: Kristo moto ya liboso; bongo baoyo bazali kati na Kristo, na tango ye akoya.

24 Bongo suka ekoya, tango akozongisa bokonzi na maboko ya Nzambe Tata, sima ya koboma lokumu nyonso bokonzi nyonso, mpe nguya nyonso.

25 Pamba te, Kristo asengeli kozala na bokonzi kino tango Nzambe akotia banguna na ye nyonso na nse ya makolo na ye.

26 Monguna ya suka oyo bakoboma, ezali liwa.

27 Pamba te, Nzambe atiaki biloko nyonso na nse ya makolo na ye!"Nzokande tango Alakomi ezali koloba: "Biloko nyonso ezali na nse ya bokonzi na ye", yango ezali polele ete elobi mpo na Nzambe te, oyo atiaki biloko nyonso na nse ya bokonzi ya Kristo.

28 Kasi tango biloko nyonso ekotiama na nse ya bokonzi na ye, bongo AIwana ye moko mpe akotiama na nse ya bokonzi na Ye oyo atiaki biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye, mpo ete Nzambe azala nyonso kati na bato nyonso.

29 Soki lisekwa ekozala te, bongo baoyo bazwaka libatisi mpo na bato bakufa, bakosala nini? Soki bato bakufa bakosekwa te, bongo mpo na nini bazwaka libatisi mpo na bango?

30 Bongo biso mpe, mpo na nini bomoi na biso ekutanaka tango nyonso na likama ya liwa?

31 Bandeko na ngai, mokolo na mokolo liwa ezalaka liboso na ngai. Nalobi boye, mpo namipesaka lokumu mpo na bino kati na

Kristo Yesu Nkolo na biso.

32 Soki nabundaki na "banyama ya zamba", na Efezo kaka mpo nakozwa litomba ya bomoto, bongo yango ekosunga ngai na nini? Soki bato bakufa bakosekwa te, "Tolia mpe tomela, pamba te lobi tokokufa."

33 Bomikosa te: baninga ya mabe babebisaka bizaleli ya malamu!

34 Bozongela makanisi ya malamu na ndenge oyo ekoki, mpe botika kosala masumu; pampa te bato mosusu bayebi Nzambe te; nalobi yango mpo koyokisa bino soni.

35 Kasi moto akoki kotuna: Bato bakufa bakosekwa na nzoto ya ndenge nini? Bakozala na nzoto ya ndenge nini?

36 Ozali na mayele te! oyo olonaka, ekoki kozonga na bomoi te, soki yango ekufi te.

37 Mpe tango olonaka, olonaka te na mabele nzoto oyo nzete ekozala na yango na tango ekobima, kasi olonaka kaka mbuma, mbuma ya ble to mpe mosusu.

38 Kasi Nzambe ye moko apesaka yango nzoto oyo ye moko alingaka, mpe apesaka na mbuma na mbuma, nzoto na yango moko.

39 Bikelamo nyonso ya bomoi ezali na mosuni ya ndenge moko te: bato bazali na mosuni ya ndenge mosusu, banyama bazali na mosuni ya ndenge mosusu, bandeke bazali na mosuni ya ndenge mosusu, bambisi mpe bazali na mosuni ya ndenge mosusu.

40 Banzoto ya Likolo ezali, banzoto ya nse mpe ezali; kasi kitoko ya banzoto ya Likolo ezali ndenge mosusu, mpe kitoko ya banzoto ya nse ezali mpe ndenge mosusu.

41 Ndenge moko mpe, kitoko ya moi ezali ndenge mosusu, kitoko ya sanza ezali ndenge mosusu, kitoko mpe ya minzoto ezali ndenge mosusu; mpe monzoto moko ekeseni na monzoto mosusu na kitoko.

42 Ekozala mpe ndenge moko mpo na lisekwa ya bato bakufa, Elonami nzoto oyo epolaka, kasi ekosekwa nzoto oyo epolaka te;

43 elonami nzoto oyo ezangi lokumu, kasi ekosek'wa nzoto ya nkembo; elonami nzoto ya bolembu, kasi ekosekwa nzoto ya nguya;

44 elonami nzoto ya bomoto, kasi ekosekwa nzoto ya molimo. Soki nzoto ya bomoto ezali, nzoto ya molimo mpe ezali.

45 Yango wana ekomama:"Mobali ya liboso, Adam, ako maki elimo ya bomoi. Kasi Adam ya suka, akomaki Molimo oyo apesaka bomoi!"

46 oyo ezali ya molimo eyaki liboso te, kasi oyo ezali ya nzoto nde eyaki liboso; bongo na sima oyo ezali ya molimo.

47 Moto ya liboso asalamaki na putulu ya mabele, kasi moto ya

mibale awutaki na Likolo.

48 Ndenge moto ya mokili azalaki, ndenge wana mpe bato ya mokili bazali; ndenge moto oyo awutaki na Likolo azali, ndenge wana mpe bato ya Likolo bazali.

49 Lokola tomemaki elilingi ya moto oyo asalamaki na putulu, tokomema mpe elilingi ya moto oyo awutaki na Likolo.

50 Bandeko na ngai, nalobi na bino boye: nzoto ya mosuni na makila ekoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe. Mpe oyo epolaka ekoki te kozwa oyo epolaka te.

51 Boyoka sekre oyo: biso nyonso tokokufa te, kasi biso nyonso tokobongwana,

52 na mbalakata, noki penza, tango kelelo ya suka ekobeta, mpe bato bakufa bakosekwa na nzoto oyo epolaka te, bongo biso, tokobongwana.

53 Pamba te, esengeli ete oyo epolaka elata oyo epolaka te, mpe oyo ekufaka elata oyo ekufaka te.

54 Bongo tango oyo epolaka ekolata oyo epolaka te, mpe oyo ekufaka ekolata oyo ekufaka te, na bongo nde Liloba oyo ekomama ekokokisama: "Elonga emeli liwa.

55 E e liwa, wapi elonga na yo? E e liwa, wapi nguya na yo ya kozokisa?"

56 Liwa ezwaka nguya ya kozokisa wuta na masumu, mpe masumu ezwaka nguya na yango wuta na Mibeko.

57 Kasi matondi na Nzambe! Ye oyo apesi biso elonga na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

58 Yango wana, bandeko balingami, bozala ngwi mpe eloko moko te eningisa bino. Bomipesa tango nyonso na mosala ya Nkolo, mpo boyebi ete mosala na bino oyo bozali kosala mpo na Nkolo ekoleka pamba te.

  

1 KORINTO 16

1 Mpo na makambo etali mbongo oyo bozali kokongola mpo na basantu, bino mpe bosala ndenge nadndaki na Mangomba ya Galatiya.

2 Poso na poso, na mokolo ya liboso, moto na moto na kati na bino atiaka na pembeni, na ndako na ye, ndambo ya mbongo ndenge akozwa, mpo ete tango nakoya, boluka lisusu te kokongola mbongo.

3 Tango nakoya, nakotinda bato oyo bokopona, elongo na mikanda, mpo bamema likabo na bino na Yeruzalem.

4 Soki tina ekozala mpo ngai mpe nakende kuna, wana tokosala mobembo nzela moko na bango.

5 Nakoya epai na bino, sima ya koleka liboso na Masedwane, pamba te nakoleka na Masedwane.

6 Nakanisi nakovanda mwa tango epai na bino, tango mosusu mpe nakolekisa tango ya malili nyonso epai na bino, mpo ete bosalisa ngai mpo nakoka kolanda mobembo na ngai kino epai nakokende.

7 Nalingi te komona bino sik'oyo na koleka, pamba te nazali na elikya ete nakovanda na bino mwa mikolo, soki Nkolo akolinga.

8 Kasi nakodkala awa na Efezo kino na mokolo ya Pantekote,

9 pamba te, porte ya monene efungwameli ngai, mpo na kosala mosala ya malonga, mpe banguna bazali mingi penza.

10 Soki Timote ayei, bosala nyonso mpo azala na bobangi te kati na bino, pamba te asalaka mosala ya Nkolo lokola ngai.

11 Moto ata moko te atala ye lokola eloko ya pamba. Kasi bosalisa ye mpo alanda mobembo na ye na kimia, mpo akoka kokoma epai na ngai, pamba te ngai na bandeko tozali kozela ye.

12 Nzokande, mpo na ndeko na biso Apolos, nalendisaki ye mingi mpo aya kotala bino elongo na bandeko, kasi yango ezalaki na mokano na ye te mpo a ya sik'oyo; kasi akoya mokolo akozwa tango ya malamu.

13 Bokengela, bopikama makasi na kondima, bozala bato ya mpiko, mpe bozala makasi.

14 Bosala makambo nyonso na bolingo.

15 Bandeko, nazali kolendisa bino: boyebi Stefanas mpe libota na ye, mpe boyebi ete bango bazali bato ya liboso na Akayi mpo na kobongola mitema, mpe bamipesa mpo na kosalela basantu.

16 Yango wana bino mpe, botosaka bato ya ndenge wana, mpe botosaka moto nyonso oyo asalisaka bango mpe asalaka elongo na bango.

17 Nasepelaki mingi tango Stefanas, Fortunato mpe Akayikus bakomaki, mpo basalisaki ngai na oyo bino bokokaki kosala te;

18 pamba te, balendisaki molimo na ngai na oyo ya bino mpe. Yango wana, boyebaka bato ya ndenge wana.

19 Mangomba ya Azia etindeli bino mbote. Akilas mpe Prisilia, elongo na lingomba oyo esanganaka na ndako na bango, bapesi bino mbote mingi kati na Nkolo.

20 Bandeko nyonso batindeli bino mbote! Bopesana bino na bino beze ya bosantu.

21 Bozwa mbote oyo ewuti na loboko na ngai moko Polo.

22 Soki moto moko alingi Nkolo te, alakelama mabe. E e Nkolo, yaka!

23 Tika ete ngolu ya Nkolo Yesu ezala na bino nyonso!

24 Bolingo na ngai ezala na bino nyonso kati na Kristo Yesu. Amen.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM