page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

1 PIERE

1

2

3

4

5

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

1 PIERE 1

1 Ngai Piere, mopostolo ya Yesu Kristo, natindi mokanda oyo epai ya bato oyo Nzambe apona, baoyo bazali na mikili ya bapaya, mpe bapalangana na Ponti, Galatia, Kapadosi, Aziya mpe Bitini.

2 Nzambe Tata apona bino na lolenge ya mabongisi na ye oyo abongisa liboso penza, mpe akomisa bino basantu na nzela ya molimo na ye, mpo botosa Yesu Kristo mpe bokoma peto na makila na ye. Tika ete botonda na ngolu mpe na kimia.

3 Lokumu na Nzambe mpe tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo! Kati na mawa na ye oyo eleki monene, apesaki biso mbotama ya sika, na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo kati na bakufi, mpo ete tozala na elikya oyo ya solo-solo.

4 Pamba te, abombelaki biso bomengo oyo ekoki kobeba te, oyo ekoki kozwa bosoto te, mpe ekoki kobungisa kitoko na yango te. Azali kobomba yango na Likolo mpo na bino,

5 baoyo ye azali kobatela na nguya na ye, na nzela ya kondima, kino na koya ya lobiko oyo esi'ebongisami mpo ete emonana na tango ya suka.

6 Yango nde epesaka bino esengo, atako sik'oyo esengeli boyoka mawa mpo na ma tango moke, mpo na bapasi ya ndenge na ndenge oyo bozali kokutana na yango.

7 Bapasi yango ezali koya mpo ete kondima na bino ekoka komonana ete ezali kondima ya solo, mpe ekoka kopesa bino masanzoli, nkembo mpe lokumu tango Yesu Kristo akomonana. Pamba te, kondima na bino eleki wolo na motuya - wolo oyo ebebaka tango bamekaka yango na moto.

8 Ata bomonaki Yesu Kristo te, kasi bolingaka ye; ata mpe sik'oyo bomonaka ye te, kasi bondimaka ye; mpe bozali ya kotonda na esengo ya nkembo, oyo moto ata moko te akoki kolimbola yango.

9 Pamba te bozali kozwa litomba ya kondima na bino: yango nde lobiko ya milimo na bino.

10 Baprofeta oyo basakolaki bolamu oyo Nzambe abombelaki bino, batunaki-tunaki mpe balukaki penza-penza koyeba tina ya lobiko yango.

11 asalaki nyonso mpo na koluka koyeba tango nini mpe ndenge nini makambo oyo Molimo ya Kristo alobaki, ekosalama. Molimo yango azalaki kati na bango, mpe ayebisaki bango na liboso penza bapasi oyo Kristo amonaki mpe nkembo oyo ezalaki kozela ye.

12 Nzambe alakisaki bango ete, sango oyo bango bazwaki mokumba mpo na koyebisa, ezalaki mpo na bango te, kasi mpo na bino. Mpe sango yango, bozali koyoka yango sik'oyo na minoko ya baoyo bateyaki bino Sango Malamu na nguya ya Molimo Mosantu oyo Nzambe atindaki wuta na Likolo. Ata baanzelu mpe bazali na posa mingi penza mpo na koyeba yango.

13 Yango wana, bobongisa makanisi na bino mpo na mosala; bomikengela; botia elikya na bino mobimba kati na mapamboli oyo bakopesa bino tango Kristo akomonana.

14 Lokola bozali bana ya botosi, bolanda lisusu baposa ya mabe te oyo bozalaki na yango tango bozalaki kati na kozanga koyeba.

15 Kasi, lokola ye oyo abengaki bino azali Mosantu, bino mpe bozala basantu kati na makambo nyonso oyo bosalaka.

16 Pamba te, ekomama: "Bozala basantu pamba te ngai nazali Mosantu!"

17 Lokola bobengaka Tata, ye oyo asambisaka moto na moto na mosala na ye mpe aponaka bilongi te tango asambisaka; yango wana botambolaka awa na mokili lokola bapaya; kati na kobanga.

18 Pamba te boyebi ete, bakangolaki bino na bizaleli na bino ya pamba-pamba, oyo bakoko na bino batikelaki bino, na nzela ya biloko oyo ebebaka te, lokola: palata to wolo,

19 kasi na nzela ya makila ya talo ya Kristo, oyo azali lokola Mwana-Meme oyo azangi mabe mpe bosoto.

20 Nzambe aponaki ye mpo na yango, liboso ete mokili esalama, kasi amonani na batango oyo ya suka mpo na bino.

21 Na nzela na ye bozali kondima Nzambe, oyo asekwisaki ye kati na bakufi mpe apesaki ye nkembo, mpo ete kondima na bino mpe elikya na bino ezala kati na Nzambe.

22 Sik'oyo lokola bosi'bokomi peto na nzela ya kotosa makambo ya solo, mpo ete bozala na bolingo ya solo epai ya bandeko na bino, bolinganaka mingi penza moko na moko, na motema mobimba.

23 Pamba te, bosi'bobotami lisusu, ezali te na molona oyo ebebaka, kasi na nzela ya Liloba ya Nzambe, oyo ezali na bomoi mpe ekotikala libela na libela.

24 Pamba te: "Bato nyonso bazali lokola matiti, mpe nkembo na bango nyonso ezali lokola bafololo ya esobe; Lititi ekawukaka mpe fololo na yango ekweyaka,

25 kasi Liloba ya Nkolo ekotikala libela na libela." Mpe Liloba oyo, yango nde bateyaki bino.

  

1 PIERE 2

1 Yango wana, bobwaka makambo nyonso ya mabe mpe lokuta nyonso, kokosana, zuwa, mpe kotonga nyonso.

2 Lokola bana oyo babotami sika, boyokaka posa mingi ya miliki ya peto oyo ya molimo, mpo ete na nzela na yango, bokoka kokola kati na lobiko na bino,

3 Sik'oyo lokola bosi'bomeki ete Nkolo azali malamu.

4 Lokola bosi'boye epai na ye, ye libanga ya bomoi, oyo bato babwakaki, kasi Nzambe aponaki yango, mpe ezali na motuya mingi epai na ye;

5 bino mpe, bozali lokola mabanga ya bomoi, bozali kotongama na kati ya ndako ya molimo, mpo bozala banganga-Nzambe ya bosantu, oyo bokozala na mokumba ya kopesaka makabo ya molimo, oyo esepelisaka Nzambe na nzela ya Yesu Kristo.

6 Pamba te Makomi ezali koloba boye: "Tala, natie libanga na Siona, oyo esimbaka ndako mobimba, libanga ya motuya mingi mpe oyo eponama; mpe moto oyo akondimela yango akoyoka soni ata moke te!"

7 Ya solo, libanga yango ezali na motuya mingi mpo na bino baoyo bondimaka. Kasi mpo na baoyo bandimaka te: "Libanga oyo batongi-ndako babwaka, ekomi libanga ya tina penza,"

8 mpe "libanga oyo ebetisaka bato mabaku, libanga oyo ekweyisaka bato!" Bazali kobeta mabaku mpo baboyi kotosa Liloba. Yango ebongisama bongo mpo na bango.

9 Kasi bino, bozali libota oyo eponama, bozali banganga-Nzambe ya bokonzi monene, bozali ekolo ya bosantu, mpe bato oyo bazali ya Nzambe, mpo ete bokoka kosakola lokumu ya ye oyo abengaki bino mpo bolongwa na molili mpe boya na pole na ye, oyo ezali ya kokamwa mingi.

10 Liboso, bozalaki bato na ye te, kasi sik'oyo bokomi bato ya Nzambe; liboso, ayokelaki bino mawa te, kasi sik'oyo ayokeli bino mawa.

11 Balingami, boyeba ete bozali na kati ya mokili lokola bapaya mpe baleki nzela; yango wana nabondeli bino: boboya baposa mabe ya nzoto, pamba te yango ebundaka na elimo na bino.

12 Bozala na bizaleli ya malamu na kati ya bapakano, mpo ata bazali kofunda bino ete bozali kosala mabe, kasi bakoka komona misala na bino ya malamu mpe bakumisa Nzambe na mokolo akoya kotala bino.

13 Mpo na bolingo ya Nkolo, botosa bokonzi nyonso oyo etiami kati na bato: ezala mokonzi monene, ye oyo azali na bokonzi likolo ya bato nyonso,

14 to na baguvernere, baoyo ye atinda mpo na kopesa etumbu na bato oyo basalaka mabe, mpe mpo na kokumisa baoyo basalaka malamu.

15 Pamba te yango ezali mokano ya Nzambe, ete na nzela ya kosala malamu, bokoka konkanga minoko ya bato oyo bayebi eloko te mpe bazangi mayele.

16 Bozala bato ya bonsomi, kasi bosalela bonsomi yango te lokola elamba mpo na kobomba mabe na bino; Kasi bozala bawumbu ya Nzambe.

17 Botosaka bato nyonso; bolingaka bandeko nyonso; "bobangaka Nzambe, mpe botosaka mokonzi monene!"

18 Bino bawumbu, botosaka bakonzi na bino na botosi nyonso, kaka te baoyo bazali malamu mpe boboto, kasi baoyo mpe bazali matata.

19 Pamba te, yango ezali malamu soki moto akangi motema na bapasi oyo bazali koyokisa ye kaka pamba, mpo azali kotosa Nzambe.

20 Pamba te lokumu nini bokozwa soki babeti bino mpo na mabe oyo bosalaki mpe bokangi mitema mpo na yango? Kasi soki bonyokwami mpo bozali kosala malamu, mpe bokangi mitema mpo na yango, ya solo, yango ezali likambo moko ya malamu na miso ya Nzambe.

21 Ezali mpo na yango nde Nzambe abengaki bino, pamba te Kristo mpe anyokwamaki mpo na bino, mpe atikelaki bino ndakisa, mpo ete bolanda banzela na ye.

22 "Ye asalaki ata lisumu moko te, mpe monoko na ye elobaki lokuta te."

23 tango bafingaki ye, azongisaki na kofinga te. Tango banyokolaki ye, akanelaki moto moko te; kasi amitikaki na maboko ya Nzambe, ye oyo asambisaka na bosembo nyonso.

24 Amemaki masumu na biso na nzoto na ye, likolo ya ekulusu, mpo ete tokufa na masumu mpe tozala na bomoi mpo na bosembo; bobiki na nzela ya bapota na ye.

25 Pamba te, bozalaki lokola bameme oyo ezalaki kotelengana-telengana, kasi sik'oyo bosili kozonga epai ya Mobateli ya bameme mpe mokengeli ya milimo na bino.

  

1 PIERE 3

1 Ndenge moko mpe mpo na bino basi, botosaka mibali na bino, mpo soki mibali misusu na kati na bango bandimaka Liloba te, bandima yango na nzela ya ezaleli ya basi na bango, ata soki bateyi bango Liloba te.

2 Pamba te bakomona ete bazali na bomoi ya bopeto mpe ya botosi.

3 Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.

4 Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.

5 Pamba te, kala, basi ya bosantu oyo bazalaki kotiela Nzambe

motema, bazalaki komikomisa kitoko na ndenge wana; bazalaki kotosa mibali na bango,

6 Ndenge Sara azalaki kotosa Abraham mpe abengaki ye mokonzi na ye. Bozali bana na ye ya basi soki bosali makambo oyo ezali sembo mpe bobangi eloko moko te.

7 Bino mibali mpe, tango bozali kovanda na basi na bino, esengeli boyeba ete bazali batu ya bolembu, mpe bopesaka bango botosi, pamba te bango mpe bakozwa elongo na bino, bomoi oyo Nzambe akopesa kati na ngolu na ye. Bosalaka bongo mpo ete eloko moko te ekangisa mabondeli na bino.

8 Mpo na kosukisa, bino nyonso bozala likanisi moko, boyokanaka mawa moko na moko, bolinganaka lokola bandeko, bozala bato malamu, mpe bozala bato ya komikitisa.

9 Bozongisa mabe na mabe te, to kofinga na kofinga; nzokande, bopambolaka, pamba te Nzambe abenga bino mpo na yango, mpo ete bozwa lipamboli.

10 Pamba te, "moto oyo alingi bomoi mpe komona mikolo ya malamu, esengeli abatela lolemo na ye na koloba makambo ya mabe, mpe bambebo na ye na maloba ya lokuta.

11 Esengeli akima mabe mpe asala malamu, esengeli aluka kimia mpe akoba kolanda yango.

12 Pamba te miso ya Nkolo ezali likolo ya bato na sembo mpe matoyi na ye eyokaka mabondeli na bango; kasi elongi ya Nkolo etalaka te baoyo basalaka mabe."

13 Nani akosala bino mabe, soki bozali na posa monene mpo na kosala malamu?

14 Mpe ata soki esengeli ete bomona pasi mpo na likambo oyo ezali sembo, boyeba ete bozali bato ya esengo. "Bobanga bato te, mpe bozala mitema likolo te."

15 Kasi bokumisa Kristo kati na mitema na bino lokola Nkolo. Bozala ya kobongama tango nyonso mpo na kopesa eyano na moto nyonso oyo akotuna bino mpo na kolimbola elikia oyo bozali na yango. Kasi bosala yango na boboto mpe na botosi.

16 Bobatela mitema na bino peto, mpo ete baoyo balobaka mabe mpo na bizaleli na bino ya malamu kati na Kristo, bakoka koyoka soni mpo na kofinga na bango.

17 Pamba te eleki malamu, soki yango ezali mokano ya Nzambe, ete moto amona pasi mpo azali kosala malamu, na esika ete amona pasi mpo azali kosala mabe.

18 Pamba te Kristo akufaki mpo na masumu na biso, mbala moko mpo na libela, ye moto malamu akufaki mpo na bato ya mabe, mpo amema bino epai ya Nzambe. Babomaki ye na nzoto, kasi azalaki na bomoi na nzela ya Molimo.

19 Na nzela ya Molimo yango, akendaki mpe ateyaki milimo oyo ezalaki na boloko,

20 milimo oyo eboyaki kotosa, kala, tango Nzambe azalaki kozela na kokanga motema, tango Nowa azalaki kotonga masuwa. Mpe kati na yango, mwa bato moke kaka, mwambe, nde babikaki na mayi.

21 Mayi wana ezali elembo ya libatisi oyo ezali kobikisa bino sik'oyo. Yango ezali te mpo na kosukola bosoto ya nzoto, kasi mpo na komipesa epai ya Nzambe na motema ya peto. Yango ezali kobikisa bino na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo,

22 ye oyo abuta na Likolo mpe azali na loboko ya mobali ya Nzambe; mpe baanzelu, bakonzi, mpe banguya ya likolo bazali kotosa ye.

  

1 PIERE 4

1 Yango wana, lokola Kristo amonaki pasi na nzoto na ye, bino mpe bozala na makanisi ya ndenge wana. Pamba te, moto oyo asi'amona pasi na nzoto na ye asi'aboya masumu,

2 mpo ete, kati na tango nyonso oyo atikali na yango awa na mokili, akoka kolanda baposa mabe ya bomoto te, kasi akoka kolanda mokano ya Nzambe.

3 Pamba te, kala bolekisaki tango mingi mpo na kosala makambo oyo bapakano basalaka: komipesa na makambo ya mobulu, na baposa ya mabe, na kolangwa masanga, kolia mpe komela na kolekisa ndelo, mpe na kosambela bikeko.

4 Sik'oyo, bapakano bazali kokamwa mpo na komona ete bozali lisusu te kosangana elongo na bango kati na bomoi ya mobulu ndenge bango basalaka; yango wana bafingaka bino.

5 Kasi bakosamba epai ya Moto oyo asi'amibongisi mpo na kosambisa bato ya bomoi mpe baoyo bakufa.

6 Pamba te, ezali mpo na tina wana nde, Yesu Kristo ateyaki mpe Sango Malamu epai ya baoyo bakufa; mpo sima ya kozwa etumbu lokola oyo bato nyonso bazwaka na banzoto na bango, bazali na bomoi kati na Molimo, ndenge Nzambe mpe azali na bomoi.

7 Suka ya makambo nyonso ekomi pene-pene. Yango wana, bozala na makanisi ya peto mpe bomikengelaka, mpo ete bokoka kobondela.

8 Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza moko na moko, "pamba te bolingo ezipaka masumu ebele."

9 Boyambanaka moko na moko, na koyima- yima te.

10 Moto na moto esengeli asalela, likabo oyo azwaki wuta na Nzambe mpo na bolamu ya baninga, lokola kapita malamu ya makabo ndenge na ndenge ya Nzambe.

11 Soki moto azali koloba, asala yango lokola moto azali koloba maloba ya Nzambe. Soki moto azali kosalela baninga, asala yango na makasi oyo Nzambe apesaka, mpo ete kati na makambo nyonso, Nzambe akoka kozwa lokumu na nzela ya Yesu Kristo. Na ye, nkembo mpe nguya mpo na libela na libela. Amen!

12 Balingami, bokamwa te mpo na komekama ya pasi mingi oyo bozali komona, lokola nde likambo moko ya kokamwa eyeli bino.

13 Kasi bosepela mpo bozali kosangana na bapasi ya Kristo, mpo ete bokoka kotonda na esengo tango nkembo na ye ekomonana.

14 Soki bazali kofinga bino mpo na kombo ya Kristo, boyeba ete bozali bato na esengo. Pamba te Molimo ya nkembo mpe ya Nzambe azali likolo na bino.

15 Moto moko te kati na bino amona pasi mpo azali mobomi to moyibi, to moto oyo azali kosala mabe, to mpe lokola moto oyo

akotaka na makambo ya bato;

16 kasi soki azali komona pasi mpo azali "Mokristo", ayoka soni te mpo na yango, kasi akumisa Nzambe mpo na kombo wana.

17 Pamba te, tango ekoki mpo ete kosambisama ebanda: mpe ekobanda na libota ya Nzambe; mpe soki yango ebandi na biso, bongo yango ekosuka ndenge nini mpo na bato oyo bazali koboya kotosa Sango Malamu ya Nzambe?

18 Mpe, "soki moto na sembo akobika na pasi mingi, bongo ekosuka boni na moto mabe mpe na moto ya masumu?"

19 Yango wana, baoyo bazali komona pasi na ndenge mokano ya Nzambe elingi, bamipesa mobimba na maboko ya Mokeli na bango oyo azali sembo, mpe bakoba kosala makambo ya malamu.

  

1 PIERE 5

1 Nazali kolendisa bampaka oyo bazali kati na bino, ngai oyo nazali mpaka elongo na bango, temwe ya bapasi ya Kristo, mpe oyo akosangana na nkembo oyo ekomonana.

2 Bozala babateli ya bameme oyo Nzambe apesa bino mpo na kobatela. Bokengelaka bango ndenge Nzambe alingi mpo na bino, kasi na kotindika te. Bosala mosala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na posa monene ya kosalela bango.

3 Boluka kolakisa bokonzi na bino te likolo ya bato oyo Nzambe apesa bino mpo na kobatela, kasi bozala ndakisa epai ya bameme.

4 Bongo tango Mokonzi ya babateli ya bameme akomonana, bokozwa ekoti ya lokumu, oyo ya nkembo, oyo ekobungisa kitoko na yango te.

5 Ndenge moko mpe bino bilenge, botosaka baoyo bazali bakolo. Bolata komikitisa moko na moko. Pamba te: "Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa."

6 Yango wana, bomikitisa na nse ya loboko ya nguya, oyo ya Nzambe, mpo akoka kotombola bino na tango oyo ekoki.

7 Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, pamba te ye moto abatelaka bino.

8 Bomibatela mpe bozala ya kobongama. Monguna na bino, zabolo, azali koleka-leka pembeni-pembeni na bino lokola ntambwe oyo azali konguluma mpe azali koluka nani akolia.

9 Botelemela ye mpe bopika pende kati na kondima, mpo boyebi ete bandeko na bino oyo bapalangana kati na mokili bazali mpe kokutana na bapasi ya ndenge moko.

10 Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

11 Nguya ezala na ye mpo na libela na libela. Amen!

12 Na lisalisi ya Silas, oyo azali ndeko ya solo, nakomeli bino mokanda oyo na mokuse, mpo na kolendisa bino mpe kolakisa bino ete ngolu oyo bokangami na yango ezali ngolu ya solo ya Nzambe. Bopikama kati na yango.

13 Lingomba oyo ezali na Babilone, oyo Nzambe apona elongo na bino, etindeli bino mbote. Mwana na ngai Marko atindeli bino mpe mbote.

14 Bopesana mbote moko na moko na beze ya bolingo. Kimia ezala na bino nyonso oyo bozali kati na Kristo.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM