page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

1 TESALONIKA 1

1 Ngai polo, Silas mpe Timote, totindi mokanda oyo na Lingomba ya bandeko ya Tesalonika, baoyo bazali kati na Nzambe Tata mpe kati na Nkolo Yesu Kristo. Tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino.

2 Tozongisaka matondi tango nyonso epai na Nzambe mpo na bino nyonso, tango totangaka kombo na bino na mabondeli na biso.

3 Pamba te, totikaka te kokanisa liboso na Nzambe Tata na biso, ndenge kondima na bino ezali kosala, mosala ya bolingo na bino, kokanga motema na bino oyo ezali kowuta na elikya ya makasi kati na Nkolo na biso Yesu Kristo.

4 Bandeko balingami na Nzambe, toyebi ete Nzambe apona bino,

5 pamba te Sango Malamu na biso ekomaki epai na bino na maloba kaka te, kasi ekomaki mpe na nguya elongo na Molimo Mosantu, mpe na elikya monene.Boyebi ezaleli oyo tozalaki na yango kati na bino; yango ezalaki mpo na bolamu na bino.

6 Mpe, bokomaki bamekoli na biso mpe ya Nkolo, pamba te boyambaki Liloba na kati ya minyoko mingi, elongo na esengo oyo ewutaki na Molimo Mosantu;

7 bokoma ndakisa epai ya bandimi nyonso na Masedwane mpe na Akayi.

8 Pamba te, Liloba ya Nkolo eyokanaki wuta epai na bino kaka na Masedwane mpe Akayi te; kasi sango ya kondima na bino kati na Nzambe esi'eyebani na bisika nyonso.Yango wana, tozali lisusu na tina te ya koloba ata likambo moko mpo na yango,

9 pamba te bango moko bazali koloba ete boyambaki biso malamu penza. Bazali mpe koyebisa ndenge boboyaki bikeko mpe botalaki Nzambe, mpo na kosalela Nzambe ya bomoi mpe ya solo,

10 mpe mpo na kozela wuta na Likolo Mwana na ye oyo asekwisaki kati na bakufi, Yesu, oyo azali kokangola biso na kanda oyo ezali koya.

  

1 TESALONIKA 2

1 Bandeko, bino moko boyebi ete koya na biso epai na bino ezalaki ya pamba te.

2 Sima ya kowuta konyokwama mpe kofingama na Filipi, ndenge boyebi yango, kasi na lisalisi ya Nzambe na biso, tozwaki molende ya koteya bino Sango Malamu na ye, na kati ya bitumba mingi.

3 Pamba te, mateya na biso evandaki likolo ya libunga te to mpe likolo ya makanisi mabe te, mpo tosalelaki yango na mayele ya lokuta te.

4 Nzokande, tolobaka lokola bato oyo Nzambe asi'andima mpo na kozwa mokumba ya koteya Sango Malamu. Tolukaka kosepelisa bato te kasi Nzambe, ye oyo atalaka mitema na biso.

5 Pamba te boyebi yango ete, naino tosalela maloba ya sukali te, ata mpe makanisi ya koluka kozwa mbongo na bino: Nzambe azali temwe na biso.

6 Mpe naino toluka te lokumu oyo ewutaka na bato, ata epai na bino, ata mpe epai ya bato mosusu.

7 Lokola tozali bapostolo ya Kristo, tokokaki kosenga bino bomema mokumba na bino, kasi tozalaki bato ya boboto na kati na bino, ndenge mama abatelaka bana na ye.

8 Mpo na bolingo monene oyo tozalaki na yango epai na bino, tosepelaki mingi penza kopesa bino kaka Sango Malamu ya Nzambe te, kasi kopesa bino mpe bomoi na biso, mpo bokomaki bandeko na biso ya bolingo.

9 Bandeko na ngai, bokanisa bapasi na biso mpe mosala ya makasi oyo tosalaki; tozalaki kosala mosala butu mpe moi, mpe toboyaki kozala mokumba epai ya moto ata moko na kati na bino, na tango tozalaki koteya bino Sango Malamu ya Nzambe.

10 Bino moko bozali batemwe, Nzambe mpe azali temwe, ete ezaleli na biso liboso na bino bandimi, ezalaki ya bosantu, ya bosembo, mpe oyo ezangaki mabe.

11 Pamba te, boyebi ndenge tozalaki liboso ya moto na moto na kati na bino: ndenge tata asalaka na bana na ye,

12 tolendisaki bino, tobondisaki bino, mpe tobondelaki bino, mpo bozala na bizaleli oyo ezali ya kokoka liboso na Nzambe, ye oyo abengaki bino na Bokonzi na ye mpe na nkembo na ye.

13 Yango wana biso mpe, tozongisaka matondi tango nyonso epai ya Nzambe, pamba te, tango boyambaki Liloba ya Nzambe, oyo boyokaki epai na biso, bondimaki yango lokola liloba ya bato te, kasi ndenge ezali penza, Liloba ya Nzambe, oyo ezali kosala kati na bino baoyo bosi'bondima.

14 Bandeko, pamba te, bosi'bokoma bamekoli ya mangomba ya Nzambe oyo ya Yudea, oyo ezali kati na Kristo Yesu. Bonyokwamaki epai ya bandeko na bino ya ekolo moko, ndenge moko mpe, mangomba wana enyokwamaki epai ya bayuda,

15 bango bato babomaki Nkolo Yesu na baprofeta, banyokolaki biso mpe. Basepelisaka Nzambe te mpe bazali banguna ya bato nyonso.

16 Bazali kokangela biso nzela mpo na koteya bato oyo bazali bayuda te, mpo ete babika. Na ndenge wana, bazali kaka kotondisa masumu na bango. Mpe suka na yango, kanda ya Nzambe ekweyeli bango.

17 Bandeko, mpo na biso, sima ya kokabwana na bino mpo na mwa tango moke, na nzoto kasi na makanisi te, mpe na posa monene oyo tozalaki na yango, tosalaki makasi mpo na komona bino.

18 Yango wana, tolingaki koya epai na bino; ngai moko Polo, namekaki yango mbala moko mpe mbala mibale - kasi Satana akangelaki biso nzela.

19 Pamba te, banani bazali elikya na biso, banani bazali esengo na biso, to mpe banani bazali ekoti ya lokumu oyo biso tokozwa na yango nkembo liboso ya Nkolo na biso Yesu Kristo tango akoya? Boni, ezali bino te?

20 Ya solo, bino bozali nkembo na biso mpe esengo na biso.

  

1 TESALONIKA 3

1 Bongo, lokola tokokaki lisusu konkani mitema te, yango wana tokanisaki ete ezali malamu, ete totikala biso moko na Atene.

2 Mpe, totindaki Timote, oyo azali ndeko na biso mpe mosali ya Nzambe, mpe moninga na biso ya mosala kati na Sango Malamu ya Kristo, mpo alendisa bino mpe ayikisa bino mpiko kati na kondima na bino,

3 mpo ete moto moko te na kati na bino akweya na minyoko oyo bozali komona; pamba te, bino moko boyebi malamu ete, tosi'tobongisama mpo na yango.

4 Tango tozalaki na bino elongo, toyebisaki bino ete tokokutana na minyoko. Mpe yango nde esalami, ndenge boyebi yango malamu.

5 Bongo, lokola nakokaki lisusu kokanga motema te, yango wana natindaki Timote mpo ayeba soki kondima na bino ekomi ndenge nini. Nabangaki, mpo ete tango mosusu Momeki asi'amekaki bino, mpe mosala na biso ekokoma mosala ya pamba.

6 Kasi Timote, asili sik'oyo kozongela biso wuta epai na bino, mpe amemeli biso basango ya malamu mpo na kondima na bino mpe bolingo na bino, Ayebisi biso ete bozali tango nyonso na makanisi ya malamu mpo na biso, mpe bozali na posa monene mpo na komona biso, ndenge biso mpe tozali na posa monene mpo na komona bino.

7 Yango wana bandeko, na kati ya bapasi na biso mpe minyoko na biso nyonso, tozwaki lilendisi epai na bino, mpo na kondima na bino.

8 Pamba te, sik'oyo tomoni penza ete tozali na bomoi, lokola bozali ya kotelama ngwi kati na Nkolo.

9 Bongo ndenge nini tokoki kozongisa matondi mingi epai ya Nzambe mpo na bino, mpo na esengo nyonso oyo tozalaka na yango liboso na Nzambe na biso, mpo na bino?

10 Butu mpe moi, tobondelaka na molende nyonso mpo ete tokoka komona bino lisusu, mpe tokokisa oyo ezangi na kondima na bino.

11 Sik'oyo, tika ete Nzambe ye moko Tata na biso, mpe Nkolo na biso Yesu, bafungolela biso nzela mpo toya epai na bino.

12 Tika ete Nkolo akolisa bolingo na bino mpe atondisa yango kati na biso na bino, mpe epai ya bato nyonso, ndenge biso mpe tolingaka bino.

13 Tika ete alendisa mitema na bino, mpo ete bokoka kozala na mabe moko te mpe bozala basantu liboso ya Nzambe na biso mpe Tata, tango Nkolo na biso Yesu akoya elongo na basantu na ye nyonso.

  

1 TESALONIKA 4

1 Bongo bandeko, mpo na kosukisa, tosi'tolakisa bino soki bizaleli ya ndenge nini bosengeli kozala na yango mpo na kosepelisa Nzambe, mpe ezali ndenge wana nde bozali kosala. Sik'oyo tosengi bino mpe tobondeli bino na kombo ya Nkolo Yesu, ete bosala yango lisusu koleka.

2 Pamba te, boyebi mitindo oyo topesaki bino na kombo ya Nkolo Yesu.

3 Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;

4 mpe moto na moto na kati na bino ayeba kobatela nzoto na ye na ndenge ya bosantu mpe na ndenge ya botosi,

5 kasi alanda baposa ya mabe te, ndenge "bapakano basalaka, bango bato bayebi Nzambe te."

6 Mpe mpo na likambo oyo, moto moko te akosa ndeko na ye to

mpe asala ye mabe. Pamba te, Nkolo akopesa etumbu na baoyo nyonso basalaka masumu ya ndenge wana, ndenge toyebisaka bino tango nyonso mpe tokebisaka bino.

7 Pamba te, Nzambe abenga biso te mpo tozala na bomoi ya bosoto, kasi mpo tozala na bomoi ya bosantu.

8 Yango wana, moto oyo akotiola mitindo oyo, atioli moto te, kasi atioli Nzambe, ye oyo apesaka bino Molimo Mosantu na ye.

9 Nzokande, mpo na oyo etali bolingo oyo ekoki kozala kati na bandeko, namoni ete tina ezali te mpo na nakomela bino, pamba te Nzambe asi'ateya bino mpo ete bolingana moko na moko.

10 Mpe, yango wana bosalaka epai ya bandeko nyonso oyo bazali na kati ya Masedwane mobimba. Bandeko, tolendisi bino ete, bosala yango lisusu mingi koleka.

11 Bozala na posa ya kozala na bomoi ya kimia, botia makanisi

kaka na makambo na bino moko, mpe bosala mosala na maboko na bino, kaka ndenge toyebisaki bino,

12 mpo ete bato oyo bazali bandimi te bakoka kotosa bomoi na bino ya mokolo na mokolo, mpe, mpo ete bokoka kotalela moto ata moko te.

13 Bandeko, tolingi te bozala na kati ya kozanga boyebi, mpo na oyo etali bato oyo bakufa, mpo ete bozala na mawa te lokola bato mosusu oyo bazangi elikya.

14 Pamba te, soki tondimaka ete Yesu akufaki mpe asekwaki, tozali kondima mpe, Nzambe akomema elongo na Yesu bato oyo bakufa kati na Yesu.

15 Pamba te, makambo oyo tozali koloba na bino ewuti na Liloba ya Nkolo: biso, baoyo tokozala na bomoi kino Nkolo akoya, tokokende liboso te ya bato oyo basi'bakufa.

16 Pamba te, tango motindo ekopesama na mongongo makasi, mongongo ya mokonzi ya baanzelu ekoyokana, mpe kelelo ya Nzambe ekobeta, Nkolo ye moko akokita wuta na Likolo; bongo bato oyo bakufa kati na Kristo bakosekwa bato ya liboso.

17 Sima na yango, biso baoyo tokozala na bomoi na tango wana, tokomemama elongo na bango na kati ya mapata, mpo na kokutana na Nkolo na likolo. Mpe bongo, tokozala na Nkolo libela na libela.

18 Yango wana, bolendisana moko na moko na maloba oyo.

  

1 TESALONIKA 5

1 Kasi mpo na oyo etali tango to mokolo, bandeko, tomoni ete ezali na tina te mpo na kokomela bino:

2 pamba te, boyebi malamu ete Mokolo ya Nkolo ekoya lokola

moyibi na kati ya butu.

3 Tango bato bakoloba: "Sik'oyo tozali na kimia mpe tovandi nye," bongo libebi ya mbalakaka ekokweyela bango, lokola bapasi ya mwasi oyo azali na zemi, mpe bakokoka kokima te.

4 Kasi bino, bandeko, bozali na kati ya molili te, mpo ete Mokolo yango ekanga bino na mbalakaka lokola moyibi.

5 Pamba te, bino nyonso bozali bana ya pole mpe bana ya moi. Tozali bato ya butu te to mpe ya molili te.

6 Yango wana, tolala pongi te lokola bato mosusu, kasi tokengela mpe tomibatela malamu.

7 Pamba te, baoyo balalaka pongi, balalaka na butu; mpe baoyo balangwaka masanga, balangwaka na butu.

8 Kasi biso baoyo tozali bato ya moi, tomibatela malamu: "tolata kondima mpe bolingo lokola kazaka ya ebende, mpe elikya ya lobiko lokola ekoti ya ebende."

9 Pamba te, Nzambe abongisa biso mpo kanda na ye ekweyela biso te, kasi mpo tozua lobiko na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo,

10 oyo akufaki mpo na biso, mpo ete atako tozali na bomoi, to mpe tokufi, tokoka kozala na bomoi elongo na ye.

11 Yango wana, bolendisana moko na moko, mpe bosungana moko na moko, ndenge bosalaka yango.

12 Bandeko, tosengi bino botosaka baoyo basalaka mosala ya makasi kati na bino, baoyo bakambaka bino kati na Nkolo, mpe bapesaka bino makebisi.

13 Botosa bango mingi penza mpe bolingaka bango, mpo na mosala oyo bazali kosala. Bozala na kimia kati na bino.

14 Bandeko, tozali kolendisa bino ete: bokebisa bato ya goigoi, baoyo basi'balembi na mitema, bosalisaka bato ya bolembu, mpe bokangaka mitema liboso ya bato nyonso.

15 Bokeba, ete moto moko te azongisa mabe na mabe, kasi bolukaka tango nyonso makambo ya malamu, kati na bino mpe epai ya bato nyonso.

16 Bosepelaka tango nyonso.

17 Bobondelaka na kotika te.

18 Bozongisaka matondi na makambo nyonso, pamba te mokano ya Nzambe ezali bongo kati na Kristo Yesu, mpo na bino.

19 Boboma mosala ya Molimo te:

20 botiolaka te maloba oyo esakolamaka;

21 nzokande botala malamu-malamu makambo nyonso soki ezali ya solo to te, mpe bondima oyo ezali ya malamu.

22 Boboya lolenge nyonso ya mabe.

23 Tika ete Nzambe ya kimia apetola bino na lolenge nyonso. Tika ete molimo na bino, motema na bino, mpe nzoto na bino mobimba ebatelama malamu, ete ezala na mabe te na mokolo Nkolo na biso Yesu Kristo akoya.

24 Ye oyo abenga bino azali sembo, ye mpe moto akosala yango.

25 Bandeko, bobondelaka mpo na biso.

26 Bopesa mbote na bandeko nyonso na beze ya bosantu.

27 Nabondeli bino na kombo ya Nkolo, ete botangela bandeko nyonso mokanda oyo.

28 Tika ete ngolu ya Nkolo na biso Yesu ezala na bino.

  

1 TESALONIKA

1

2

3

4

5

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM