page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

1 TIMOTE

1

2

3

4

5

6

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

1 TIMOTE 1

1 Ngai Polo, mopostolo ya Kristo Yesu na etinda ya Nzambe Mobikisi na biso mpe ya Kristo Yesu Elikya na biso;

2 natindi mokanda oyo epai ya Timote, mwana na ngai ya solo kati na kondima.Tika ete ngolu, mawa, mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata mpe na Kristo Yesu Nkolo na biso, ezala na yo.

3 Nalingi ovanda na Efezo, ndenge nasengaki yo tango nazalaki kokende na Masedwane, mpo ete opesa mitindo na bato mosusu ete batika koteya mateya ya lokuta,

4 bakangama te na masapo ya pamba-pamba, mpe na kotangaka bakombo ya bakoko oyo ezangi suka. Makambo wana ebimisaka kaka tembe na esika ya mosala ya Nzambe, oyo ezali na nzela ya kondima.

5 Nzokande tina ya motindo oyo, ezali ete bolingo emonana, bolingo oyo ewutaka na motema ya peto, na makanisi ya malamu, mpe na kondima ya solo.

6 Bato mosusu basi'babunga nzela wana, mpe bamipesa na masolo ya pamba-pamba.

7 Balingi bazala bateyi ya Mibeko, kasi basosolaka maloba na bango te to mpe oyo balobaka na molende nyonso.

8 Kasi biso toyebi ete, Mibeko ezali malamu soki moto asaleli yango na ndenge oyo ekoki.

9 Toyebi mpe lisusu ete, Mibeko esalama te mpo na bato ya malamu, kasi mpo na bato ya mabe mpe batomboki, mpo na bato oyo batosaka makambo ya Nzambe te mpe bato ya masumu, mpo na bato ya mbindo mpe bato oyo batiolaka makambo ya bosantu, mpo na baoyo babomaka batata na bango to mpe bamama na bango, mpo na bato oyo babomaka bato,

10 mpo na bato oyo basalaka ekobo, mpo na bato oyo basanganaka na baninga na bango mibali, mpo na bato oyo bateka bato na bowumbu, mpo na bato ya lokuta, mpo na bato oyo balapaka ndayi ya lokuta, mpe mpo na makambo mosusu oyo etambolaka nzela moko te na mateya ya solo;

11 mateya oyo ekokani na Sango Malamu ya nkembo ya Nzambe ya lokumu, oyo bapesaki ngai.

12 Nazali kozongisa matondi epai ya Kristo Yesu, Nkolo na biso, ye moto apesaki ngai makasi, mpo amonaki ete nazali ya kokoka, mpe aponaki ngai na mosala na ye;

13 ngai moto nazalaki liboso moto oyo azalaki kotiola ye, konyokola ye, mpe kofinga ye; kasi ayokelaki ngai mawa, pamba te nazalaki koyeba te makambo nazalaki kosala, mpe nazalaki na kondima te.

14 Bongo Nkolo na biso atondiselaki ngai ngolu na ye. elongo na kondima, mpe bolingo oyo ezali kati na Kristo Yesu.

15 Maloba oyo ezali ya solo mpe ezali ya kokoka mpo ete endimama: "Yesu Kristo ayaki na mokili mpo na kobikisa bato ya masumu", bongo ngai nazali moto ya mabe koleka bango nyonso.

16 Kasi ezali mpo na tina wana nde Nzambe ayokelaki ngai mawa, mpo ete kati na ngai, ngai moto ya mabe koleka bato nyonso ya masumu, Kristo Yesu akoka kolakisa kokanga motema na ye oyo ezangi ndelo, mpo ete nazala ndakisa mpo na bato oyo bakondima ye mpe bakozwa bomoi ya seko.

17 Tika ete lokumu mpe nkembo ya seko na seko, ezala na Mokonzi ya seko, Ye oyo akufaka te, amonanaka te, mpe azali Nzambe kaka se moko! Amen."

18 Timote, mwana na ngai, napesi yo etinda oyo: etinda yango ekokani na maloba ya kosakola oyo basakolaki mpo na yo, mpo ete na nzela ya kosalela yango, okoka kobunda

etumba ya malamu,

19 obatela kondima, mpe makanisi ya malamu. Bato mosusu basi'babwaka yango mpe babungisa kondima na bango.

20 Kati na bango tozali na: Imene mpe Alekizandre, baoyo nakaba na maboko ya satana mpo ete bayekola kotika kofinga Nzambe.

  

1TIMOTE 2

1 Liboso ya makambo nyonso, nazali kosenga ete bobondelaka, bosengaka, bobondelaka mpo na bato mosusu, mpe bozongisaka matondi mpo na bato nyonso,

2 mpo na bakonzi minene, mpe mpo na baoyo nyonso bazali na bokonzi, mpo ete tokoka kozala na bomoi ya boboto mpe ya kimia, kati na botosi makambo ya Nzambe mpe na bosantu.

3 Pamba te, yango ezali malamu mpe esepelisaka Nzambe Mobikisi na biso,

4 ye oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba makambo ya solo.

5 Pamba te Nzambe azali se moko, mpe moto oyo azongisaka boyokani kati na Nzambe na bato azali mpe moko, ye nde Kristo Yesu, moto,

6 oyo amipesaki ye moko lokola eloko oyo epesamaki mpo na kokangola bato nyonso; litatoli oyo esengelaki kopesama na tango na yango.

7 Mpe ezali mpo na yango nde, Nzambe aponaki ngai nazala moteyi mpe mopostolo, mpe molakisi ya kondima ya solo epai ya bato oyo bazali bayuda te. Nakosi te, kasi nalobi ya solo.

8 Nalingi ete na bisika nyonso, mibali batombola maboko ya bosantu tango bazali kobondela, bazala na kanda te mpe na koswana te.

9 Ndenge moko mpe, basi balata na ndenge oyo ekoki, na ndenge oyo bato bakoki komona mabe te, mpe na ndenge ya lofundu te. Bakangisa suki te, balata biloko ya wolo te, to mpe mayaka, to mpe bilamba ya talo koleka,

10 kasi balata misala ya malamu, oyo ekoki epai na basi oyo balobaka ete basambelaka Nzambe.

11 Basi, esengeli bayekola kati na kimia mpe na botosi nyonso.

12 Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nye.

13 Pamba te, Nzambe asalaki liboso Adam, bongo Eve na sima.

14 Mpe, Adam akosamaki te; kasi ezali mwasi moto akosamaki, mpe abukaki mobeko ya Nzambe.

15 Kasi mwasi akobika na nzela ya kobota bana, soki akobi kotambola kati na kondima, na bolingo, na bosantu, mpe na kozanga makanisi ya lolendo.

  

1 TIMOTE 3

1 Liloba oyo ezali ya solo: "Soki moto alingi kokoma mokengeli, aponi mosala moko ya malamu.

2 Mokengeli asengeli kozala na likambo ata moko te ya mabe, asengeli kozala mobali ya mwasi moko kaka, moto ya lokoso te, moto oyo ayebi komibatela malamu, moto oyo bato basengeli kotosa, moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo ayebi koteya,

3 moto oyo alangwaka masanga te, moto oyo atombokaka te, kasi moto ya boboto, moto oyo aswanaka te, moto ya lokoso ya mbongo te,

4 moto oyo ayebi kokamba libota na ye malamu, mpe atalaka malamu soki bana na ye batambolaka na botosi penza.

5 Pamba te, soki moto ayebi kokamba libota na ye moko te, bongo ndenge nini akokoka kobatela Lingomba ya Nzambe?

6 Esengeli azala te moto oyo awuti kobongola motema sika, soki te, akotonda na lofundu, mpe akozwa etumbu lokola oyo Zabolo azwaki.

7 Esengeli azala na litatoli ya malamu liboso ya bato oyo bazali bandimi te, mpo ete akweya kati na soni te mpe kati na motambu ya Zabolo te.

8 Badiakre mpe ndenge moko, esengeli bazala bato oyo bakoki mpo na kozwa botosi, bazala bato ya maloba mibale te, bazali bato oyo bamelaka masanga mingi te, mpe bato oyo batonda na lokoso ya kozwa litomba ya soni te.

9 Esengeli bayeba kobatela sekre ya kondima kati na makanisi ya peto.

10 Esengeli bameka bango liboso; bongo soki bamoni bango na mabe te, wana nde bakoki kosala lokola badiakre.

11 Ndenge moko mpe mpo na basi na bango, esengeli bazala basi oyo bakoki mpo na kozwa botosi, batongaka bato te, bazala na lokoso te, mpe bazala sembo na makambo nyonso.

12 Diakre esengeli azala mobali ya mwasi moko kaka, ayeba kokamba bana na ye mpe ndako na ye malamu.

13 Pamba te, badiakre oyo basalaka mosala na bango malamu, bazwaka lokumu mpe elikya monene kati na kondima na bango oyo ezali kati na Kristo Yesu.

14 Atako nazali na elikya ya koya epai na yo noki penza, kasi nakomeli yo mitindo oyo,

15 mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndenge nini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi, likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

16 Ya solo, sekre ya kotosa makambo ya Nzambe ezali monene: Nzambe amonanaki na nzoto ya bomoto, akomaki sembo na nzela ya Molimo, baanzelu bamonaki ye, bateyaki sango na ye kati na bato oyo bazali bayuda te, bandimaki ye kati na mokili, mpe amemamaki kati na nkembo.

  

1 TIMOTE 4

1 Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.

2 Mateya ya ndenge wana ewutaka na lokuta ya bato ya lokuta, baoyo makanisi na bango esi'ebeba, lokola nde ezika na libende ya moto.

3 Bapekisaka bato babala te mpe batindaka bango balia te biloko mosusu; oyo Nzambe asala mpo ete bandimi mpe baoyo bayebi makambo ya solo balia yango sima ya kozongisa matondi.

4 Pamba te, eloko nyonso oyo Nzambe asala ezali malamu, mpe tokoki koboya eloko moko te soki tolie yango sima ya kozongisa matondi.

5 Pamba te, Liloba ya Nzambe mpe mabondeli, nde ekomisaka yango bosantu.

6 Soki oteyi makambo oyo epai ya bandeko, okozala mosali malamu ya Yesu Kristo, mosali oyo azali kozwa bilei na ye kati na maloba ya kondima mpe kati na mateya ya solo, oyo osi'ososola malamu penza.

7 Boya masolo ya pamba-pamba mpe biloba-loba ya mibange ya basi. Mipesa mpo na kotosa makambo ya Nzambe.

8 Pamba te, masano ya nzoto ezali na tina mpo na mwa makambo moke, kasi kotosa makambo ya Nzambe ezali na tina mpo na makambo nyonso, mpo yango ezali na elaka mpo na bomoi ya lelo mpe mpo na bomoi oyo ekoya.

9 Maloba oyo ezali ya solo mpe ezali ya kokoka mpo ete endimama.

10 Pamba te, soki tozali konyokwama mpo na kosala mosala mpe tozali kobunda makasi, ezali mpo tozali kotia elikya na biso kati na Nzambe ya bomoi, ye oyo azali Mobikisi ya bato nyonso, mpe koleka kutu bato oyo bandimaka elaka na ye.

11 Tinda makambo oyo mpe teya yango.

12 Moto moko te atiola bolenge na yo; kasi zala ndakisa liboso ya bandimi: na maloba, na ezaleli, na bolingo, na kondima, mpe na bopeto.

13 Kino tango nakoya, mipesa mpo na kotanga Makomi, mpo na koteya, mpe mpo na kolakisa.

14 Komona pamba te likabo na yo, oyo Nzambe apesaki yo na nzela ya maloba ya kosakola, tango bapaka ya Lingomba batielaki yo maboko.

15 Tia motema na makambo wana, mpe mipesa mobimba na yango, mpo ete bato nyonso bamona ete ozali kokende liboso.

16 Batela bomoi na yo mpe mateya na yo. Tia molende kati na yango, pamba te soki osai bongo, okomibikisa yo moko mpe okobikisa baoyo bayokaka yo.

  

1 TIMOTE 5

1 Kopamela mobange na makasi te, kasi lendisa ye lokola nde azali tata na yo. Kamata bilenge mibali lokola bandeko na yo,

2 mibange basi lokola bamama na yo, bilenge basi lokola bandeko na yo ya basi, kati na bopeto nyonso.

3 Tosaka basi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

4 Kasi soki mwasi oyo akufela mobali azali na bana to mpe bakoko, esengeli bayekola kolakisa botosi na makambo ya Nzambe liboso na libota na bango moko. Mpe bazongisela baboti na bango mpe bakoko na bango bolamu oyo basalelaki bango, pampa te yango esepelisaka Nzambe.

5 Mwasi oyo akufela mobali, oyo atikala kaka ye moko, atiaka elikya na ye nyonso na Nzambe, mpe akobaka kobondela butu mpe moi mpe kosenga Nzambe mpo asalisa ye.

6 Kasi mwasi oyo akufela mobali, oyo ami pesa kati na bisengo, azali ya kokufa atako azali na bomoi.

7 Pesa mitindo wana na bato, mpo ete moto moko te azala na mabe.

8 Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asi'abwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

9 Mpo ete kombo ya mwasi oyo akufela mobali ekomama na buku ya basi oyo bakufela mibali, esengeli azala na bambula ntuku motoba, azala mwasi oyo abalanaki na mobali moko kaka,

10 mpe azala mwasi oyo ayebana mpo na misala na ye ya malamu: soki abokolaki bana malamu, soki ayambaki bapaya na ndako na ye, soki asukolaki makolo ya basantu, soki asalisaki baoyo bazalaki na minyoko, mpe soki asalaki lolenge nyonso ya misala ya malamu.

11 Kasi mpo na basi oyo bakufela mibali, baoyo bazali naino bilenge, kokoma bango te na buku wana. Pamba te, tango baposa na bango ya nzoto ekomatela komipesa na bango na Kristo, bakoluka na bango kobala.

12 Na bongo bakomema ngambo, awa bakobebisa elaka na bango ya liboso.

13 Lisusu, basi'bazwa ezaleli ya kozala songi-songi mpe kotambola- tambola na bandako ya bato. Mpe kaka goi-goi te, kasi bakoma mpe bato ya biloba-loba, bato oyo bakotaka makambo nyonso, mpe bato oyo balobaka makambo oyo ekoki te.

14 Yango wana, nazali kopesa toli na bilenge basi oyo bakufela mibali ete babala lisusu, babota bana, bakamba bandako na bango, mpe bapesa nzela na monguna te mpo na kotonga biso.

15 Pamba te, basusu basi'babungi nzela mpo na kolanda Satana.

16 Soki mondimi moko ya mwasi to ya mobali azali na basi oyo bakufela mibali na kati ya libota na ye, esengeli asalisa bango mpe atika te ete Lingomba emema mokumba na bango, mpo ete Lingomba ekoka kosalisa basi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

17 Bampaka oyo batambusaka malamu misala ya Lingomba, bakoki mpo na kozwa lifuti mbala mibale; koleka mingi, baoyo basalaka mosala ya koteya mpe ya kolakisa.

18 Pamba te, "Makomi ya Nzambe elobi: "kokanga monoko ya ngombe te na tango ezali konika mbuma, mpe mosali asengeli kozwa lifuti na ye."

19 Soki moto aye kofunda mpaka ya Lingomba epai na yo, kondimela ye te. Ndimela ye yango na monoko ya batemwe mibale to misato.

20 Baoyo bazali kosala masumu, pamela bango na miso ya bato nyonso, mpo ete basusu mpe babanga.

21 Napesi yo mokumba oyo liboso ya Nzambe, liboso ya Yesu Kristo, mpe liboso ya baanzelu basantu, ete batela mitindo oyo na mobimba na yango, mpe kosala likambo moko te na kopona bilongi.

22 Kotiela moto moko te maboko noki-noki, mpe kosangana na masumu ya bato mosusu te. Mibatela peto.

23 Komelaka kaka mayi te, kasi melaka mpe mwa ndambu ya vino mpo na estoma na yo mpe mpo na bapasi oyo etungisaka yo mbala na mbala.

24 Masumu ya bato mosusu emonanaka polele liboso kutu batu babanda koloba-loba mpo na yango; kasi oyo ya bato mosusu emonanaka na sima penza.

25 Ndenge moko mpe, misala ya malamu emonanaka polele penza, mpe oyo ezali mabe ekoki kotikala ya kobombama te.

  

1 TIMOTE 6

1 Baoyo nyonso bazali komema mokumba ya bowumbu esengeli bamona bakonzi na bango ete bazali ya kokoka mpo na kozwa lokumu nyonso, mpo ete moto moko te afinga kombo ya Nzambe mpe mateya oyo toteyaka.

2 Baoyo bakonzi na bango bazali bandimi, batiola bango te mpo bazali bandeko na bango. Nzokande, basalela bango na malamu penza, pamba te baoyo bazali kozua tomba na mosala na bango bazali bandimi mpe bandeko na bango ya bolingo. Tala, makambo oyo, osengeli koteya mpe kotinda bango.

3 Soki moto ateyi mateya mosusu, mpe alandi te maloba ya solo oyo ya Nkolo na biso Yesu Kristo, mpe mateya oyo ezali koloba mpo na botosi ya makambo ya Nzambe,

4 azali moto oyo atonda na lofundu, ayebi eloko moko te, azali na maladi ya kotuna-tuna mituna mpe ya kotiaka tempe mpo na maloba; yango ebotaka zuwa, koswana, maloba ya kotinga, kokanisela baninga makambo ya mabe,

5 mpe kotiana tembe ya pamba-pamba ya bato oyo babeba kati na makanisi na bango mpe bazangi makambo ya solo, baoyo bakanisaka ete kotosa makambo ya Nzambe ezali nzela oyo epesaka litomba ya mosolo.

6 Nzokande, kotosa makambo ya Nzambe mpe kosepela na biloko oyo ozali na yango, ezali penza litomba monene.

7 Pamba te, toyaki na eloko moko te na mokili, mpe tokoka komema ata eloko moko te.

8 Kasi soki tozali na biloko ya kolia mpe na elamba ya kolata, tokosepela mpo na yango.

9 Nzokande bato oyo balingaka kokoma bato ya bomengo bakweyaka kati na komekama, kati na motambo, mpe kati na baposa mingi ya bozoba mpe oyo ememaka pasi, oyo edindisaka bato kati na kufa mpe mabe.

10 Pamba te, "bolingo ya mbongo, yango nde ezali ebandeli ya mabe nyonso." Bato mosusu bawelelaki kozala na mbongo, babungisa kondima na bango mpe bamiyokisa bango moko bapasi mingi.

11 Kasi yo, moto ya Nzambe, kima makambo nyonso wana, mpe luka bosembo, kotosa makambo ya Nzambe, kondima, bolingo, kokanga motema mpe boboto.

12 Bunda etumba malamu ya kondima, simba bomoi ya seko oyo Nzambe abengelaki yo, tango osalaki koyambola ya kitoko liboso ya batemwe ebele.

13 Liboso ya Nzambe, oyo apesaka bomoi na biloko nyonso, mpe liboso ya Kristo Yesu oyo asalaki koyambola ya kitoko liboso ya Ponse Pilato, napesi yo mokumba oyo:

14 batela mibeko oyo, ezwa mbindo te mpe mabe te, kino Mokolo Nkolo na biso Yesu Kristo akomonana, ye

15 oyo Nzambe akomonisa na tango na ye oyo asi'atia: Ye oyo azali moto ya esengo, mokonzi kaka moko, Mokonzi ya bakonzi mpe Nkolo ya bankolo. Kaka ye moko nde akufaka te.

16 Avandaka na kati ya moi oyo moto moko te azali na makoki mpo na kotala, epai moto ata moko te asi'amona, to mpe akoki komona. Tika ete lokumu mpe makasi ya seko na seko ezala na ye! Amen.

17 Pesa etinda oyo na bato oyo bazali bato ya bomengo na mokili oyo, ete bazala bato ya lomndu te mpe batia motema na bango te na bomengo oyo ezangi elikya, kasi batia motema na bango na Nzambe, oyo apesaka biso biloko nyonso na mingi penza, mpo ete tosepela na yango.

18 Tindaka bango basalaka makambo ya malamu, bazala bato ya bomengo na misala ya malamu, bakabelaka bato, mpe basepelaka kokabola biloko na bango na bato mosusu.

19 Na ndenge wana, bakomibombela bango moko bomengo oyo: fondasio ya malamu mpo na mikolo oyo ezali koya, mpo ete bazwa bomoi ya solo.

20 Ee Timote, batela malamu oyo bapesa yo. Boya masolo ya pamba-pamba na oyo etelemelaka makambo ya kosambela, mpe tembe ya oyo babengaka na lokuta, ete ezali "Boyebi",

21 oyo bato mosusu basi'bandima yango, mpe balongwa na nzela ya kondima. Tika ete ngolu ezala na yo!

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM