page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

2 JEAN

1 Ngai mpaka, natindi mokanda oyo epai ya mama oyo Nzambe apona mpe epai ya bana na ye, baoyo nalingaka kati na bosolo. Ezali kaka ngai moko te nde nalingaki bino, kasi na baoyo nyonso mpe bayebi bosolo,

2 mpo na bosolo oyo evandi kati na biso mpe oyo ekozala libela elongo na biso.

3 Tika ete ngolu, mawa mpe kimia oyo ewutaka na Nzambe Tata mpe oyo ewutaka na Yesu Kristo, Mwana ya Tata, ezala elongo na biso kati na solo mpe na bolingo.

4 Nazali na esengo mingi penza mpo na komona ete bana na yo bazali kotambola kati na solo ndenge penza Tata atindaki biso.

5 Mpe sik'oyo, mama, nazali kokomela yo mobeko ya sika te, kasi oyo tozali na yango banda na ebandeli. Nasengi ete tolingana moko na moko.

6 Mpe bolingo ezali kosenga boye : totambola kati na kotosa Mibeko na ye. Ndenge boyokaki yango banda na ebandeli, mobeko na ye ezali ete botambola kati na bolingo.

7 Bato mingi ya lokuta, baoyo bandimaka te ete Yesu Kristo ayaki na nzoto, basi'babimi kati na mokili. Moto ya ndenge wana azali moto ya lokuta mpe monguna ya Kristo.

8 Bomibatela bino moko, mpo ete bobungisa te mbuma ya mosala na bino; kasi bokoka kozwa lifuti ya mobimba.

9 Moto nyonso oyo atelemi te kati na mateya ya Kristo, mpe akeyi mosika koleka mateya yango, azali lisanga na Nzambe te. Moto oyo avandi kati na mateya yango, azali lisanga na Tata mpe na Mwana.

10 Soki moto aye epai na bino mpe aye na mateya oyo te, boyamba ye na ndako na bino te mpe bopesa ye mbote te.

11 Moto oyo akopesa ye mbote, akosangana na misala na ye ya mabe oyo asalaka.

12 Nazali na makambo mingi mpo na kokomela bino, kasi nalingi kokoma yango te na papie mpe na mayi ya biki. Kasi nazali na elikya mpo na koya kotala bino mpe kosolola na bino ngai moko, mpo ete esengo na biso ezala ya kokoka.

13 Bana ya ndeko na yo ya mwasi oyo Nzambe apona batindeli yo mbote.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM