page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

2 KORINTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

2 KORINTO 1

1 Ngai Polo, mopostolo ya Kristo Yesu na mokano ya Nzambe, mpe ndeko na biso Timote, todndi mokanda oyo na Lingomba ya Nzambe oyo ezali na Korinto, elongo na basantu nyonso oyo bazali na Akayi mobimba.

2 Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Kristo, ezala na bino.

3 Malatondi na Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo, Tata ya mawa mpe Nzambe oyo abondisaka na makambo nyonso,

4 e oyo abondisaka biso na bapasi nyonso, mpo ete biso mpe tokoka kobondisa baoyo bazali na kati ya bapasi ya ndenge nyonso, na nzela ya kobondisama oyo Nzambe azali kopesa biso.

5 Pamba te, lokola bapasi ya Kristo etondi kati na bomoi na biso, kobondisama na biso mpe etondi, na nzela ya Kristo.

6 Soki tozali komona pasi, yango ezali mpo na kobondisama na bino mpe mpo na lobiko na bino; soki tozali kobondisama, yango ezali mpo na kobondisama na bino, oyo eboti kati na bino kokanga motema liboso ya bapasi, lokola oyo biso mpe tozali komona.

7 Mpe tozali na elikya ya makasi penza mpo na bino; pamba te, toyebi malamu ete lokola bomonaka pasi elongo na biso, ndenge moko mpe, bozali kozwa kobondisama elongo na biso.

8 Bandeko, tolingi te ete bozanga koyeba, soki bapasi ya ndenge nini tomonaki na mokili ya Azia; bamemisaki biso mokumba ya kilo penza, elekaki kutu ndelo ya makasi na biso, na ndenge ete tozalaki lisusu na elikya te ete tokozala na bomoi.

9 Pamba te tozalaki komona lokola nde bakatelaki biso etumbu ya liwa. Kasi esalamaki bongo, mpo ete toyekola kotiaka elikya na biso moko te, kasi na Nzambe oyo asekwisaka bato bakufa,

10 oyo akangolaki biso na liwa moko ya monene penza, mpe akokangola biso lisusu. Ya solo, tozali na elikya kati na ye ete akokangola biso lisusu,

11 [ lokola bozali kosalisa biso na mabondeli na bino. Bongo, ngolu oyo akopesa biso, na kozongisa eyano na mabondeli ya bato mingi, yango ekozala mpe mpo na bato mingi, nzela oyo bakozongisela matondi epai ya Nzambe mpo na biso.

12 Pamba te lokumu na biso, ezali nde litatoli ya nse ya motema na biso: ete totambolaki na kati ya mokili, mpe mingi kutu kati na bino, kati na bosantu mpe na bosolo oyo ewutaka na Nzambe, na bwanya ya bomoto te, kasi na ngolu ya Nzambe.

13 Pamba te, na mikanda na biso, tokomelaka bino makambo mosusu te, kaka oyo bokokaka kotanga mpe kososola. Mpe, nazali na elikya ete bokososola yango malamu penza,

14 ndenge mpe bosi'boyebi yango mwa moke, ete bokoki kozwa lokumu mpo na biso, ndenge biso mpe tokozwa lokumu mpo na bino na mokolo ya Nkolo Yesu.

15 Mpe na kati ya elikya yango, na bongisaki ete naya liboso epai na bino mpo bosepela mbala mibale.

16 Nabongisaki koleka epai na bino liboso ya kokende na mokili ya Masedwane, mpe nalingaki kokutana na bino lisusu sima ya kozonga na Masedwane, boye bokokaki kosunga ngai mpo nakoba mobembo na ngai kino na Yudea.

17 Tango nabongisaki bongo, elingi koloba ete nalakisaki bolembu na ngai? To mpe nabongisaka makambo na ngai na ndenge ya bomoto, yango wana nalobaka na mbala moko: "Ee" mpe "Te"!

18 Nzambe azali sembo, mpe oyo nayebisaki bino ezali te: "Ee" mpe "Te".

19 Pamba te, Mwana ya Nzambe, Yesu Kristo, oyo ngai, Silas mpe Timote toteyaki kati na bino, azalaki te: "Ee" mpe "Te", kasi kati na ye, azalaki tango nyonso na "Ee".

20 Pamba te, bilaka nyonso ya Nzambe ekokisamaka kati na Kristo. Mpe ezali se na nzela na ye nde tolobaka: "Amen" mpo na nkembo ya Nzambe.

21 Nzokande, Nzambe moto akangisa biso makasi penza na bino kati na Kristo, apona biso,

22 atia biso elembo na ye, mpe atia Molimo na ye kati na mitema na biso, lokola bolamu ya liboso ya bolamu oyo ezali ko ya.

23 Mpo na ngai, nazwi Nzambe temwe ya bomoi na ngai, ete soki nayaki lisusu te na Korinto, ezalaki, mpo nayokisa bino mawa te.

24 Te, tolingi te kolakisa bokonzi likolo ya kondima na bino, kasi tozali kosala elongo na bino mpo na esengo na bino; pamba te, ezali mpo na kondima, nde botelemi ngwi.

  

2 KORINTO 2

1 Yango wana, nazwaki mokano ya kozonga lisusu te epai na bino mpo nayokisa bino lisusu mawa te.

2 Pamba te, soki nayokisi bino mawa, bongo banani lisusu bakoyokisa ngai esengo, soki ezali kaka bino te baoyo niai nayokisaki mawa?

3 Soki nakomelaki bino bongo, ezalaki mpo ete tango nakoya, nayokisama mawa te epai ya bato oyo balingaki koyokisa ngai esengo. Mpe nazali na elikya mpo na bino nyonso, ete esengo na ngai ezali mpe esengo na bino nyonso.

4 Pamba te, nakomelaki bino mokanda yango na komitungisa mingi penza, na pasi na motema, mpe na mayi na mise. Nasalaki bongo te mpo na koyokisa bino mawa, kasi mpo boyeba malamu ete nalingaka bino mingi penza.

5 Soki moto moko ayokisaki moto mawa, ayokisaki ngai mawa te; kasi bino nyonso, toloba ete ndambo kati na bino, mpo tolekisa ndelo te.

6 Yango wana, etumbu oyo bato mingi kati na bino bapesaki ye, ekoki na ye.

7 Kasi sik'oyo, esengeli bolimbisa ye mpe bobondisa ye, mpo ete adinda te na kati ya mawa monene.

8 Yango wana, nazali kolendisa bino ete, bolakisa ye lisusu ete bolingaka ye mingi.

9 Pamba te, nakomelaki bino mpo na komeka bino, mpe kotala soki botosaka na makambo nyonso.

10 Nzokande, soki bolimbisi moto mabe oyo asalaki, ngai mpe nalimbisi ye. Pamba te, tango nalimbisi moto, soki likambo ya kolimbisa ezali, nalimbisi ye mpo na bino liboso ya Kristo,

11 mpo ete Satana azwa nzela te ya komatela biso. Pamba te, toyebi malamu makanisi na ye.

12 Tango nakomaki na mboka Trowas mpo na koteya Sango Malamu ya Kristo, namonaki ete Nkolo amngolelaki ngai porte.

13 Kasi motema na ngai ezalaki na kimia te, mpo namonaki te ndeko na ngai Tito. Bongo napesaki bango mbote ya bokabwani mpe nakendaki na Masedwane.

14 Kasi matondi na Nzambe: Ye alongisaka biso tango nyonso kati na Kristo, mpe asalelaka biso mpo na kopanza na bisa nyonso, solo ya malasi ya boyebi ya Kristo.

15 Pamba te, biso tozali malasi ya solo kitoko ya Kristo mpo na Nzambe, epai ya baoyo basili kobika, mpe epai ya baoyo bazar kobunga.

16 Mpo na basusu, yango ezali solo ya liwa oyo ememaka na Iiwa, mpe mpo na basusu, yango ezali solo ya bomoi oyo ememaka na bomoi. Bongo nani akoki kosala mosala yango?

17 Pamba te, biso tozali lokola bato mingi te oyo basalaka mombongo na Eiloba ya Nzambe. Nzokande, kati na Kristo tolobaka liboso ya Nzambe na bosolo nyonso, lokola bato oyo Nzambe atinda.

  

2 KORINTO 3

1 Boni, tobandi lisusu komipesa matatoli biso moko? To tozali na posa, lokola bato mosusu, ya mikanda ya matatoli mpo na kopesa bino to mikanda ya matatoli oyo ekowuta epai na bino?

2 Bino bozali mokanda na biso, oyo ekomama na kati ya mitema na biso; bato nyonso bayebi yango mpe batangaka yango.

3 Bolakisaka ete bozali mokanda oyo ewutaki na Kristo, bozali litomba ya mosala na biso, ekomama na mayi ya biki te, kasi na Molimo ya Nzambe ya bomoi, likolo ya biteni ya mabanga te, kasi na kati ya mitema ya bato.

4 Oyo nde elikya tozali na yango na Nzambe, na nzela ya Kristo.

5 Elingi koloba te ete tozali na makoki na biso moko mpo na kosala mosala oyo, kasi makoki na biso ewutaka na Nzambe.

6 Ye moto apesaki biso makoki mpo na kozala basali ya Boyokani ya Sika, oyo ya Mibeko te, kasi ya Molimo. Pamba te Mibeko ebomaka, kasi Molimo apesaka bomoi.

7 Nzokande, soki mosala oyo ezalaki komema liwa, oyo ekomamaki likolo ya mabanga, eyaki na nkembo monene, na ndenge ete bana ya Isayele bakokaki kutu te kowumela kotala elongi ya Moyize mpo na nkembo ya elongi na ye, nkembo oyo esengelaki kosila,

8 bongo mosala ya Molimo ekoleka na nkembo te?

9 Pamba te, soki mosala oyo epesaka etumbu ezalaki na nkembo, bongo mosala oyo ememaka bosembo ekotonda na nkembo ya ndenge nini?

10 Pamba te oyo ezalaki na nkembo, ezali na nkembo te lelo oyo, liboso ya nkembo oyo eleki monene.

11 Pamba te, soki oyo esengelaki kosila eyaki na nkembo, bongo nkembo ya oyo ekozala libela na libela, ekozala ndenge nini?

12 Yango wana, lokola tozali na elikya ya boye, tozali mpe na mpiko mingi.

13 Kasi biso tozali lokola Moyize te, oyo azalaki kozipa elamba na elongi na ye, mpo ete bana ya Isayele bamona te kosuka ya nkembo oyo ezalaki kosila.

14 Kasi makanisi na bango ezali na makoki te mpo na kososola: pamba te lelo mpe, tango batangaka Boyokani ya Kala, elamba wana ezali naino kozipa bango; balongoli bango yango naino te, pamba te yango elongwaka kaka kati na Kristo.

15 Ya solo, kino lelo oyo, tango batangaka Mikanda ya Moyize, elamba ezali kaka kozipa mitema na bango.

16 Kasi elamba yango elongwaka kaka soki moto abaluki epai ya Nkolo.

17 Nzokande, Nkolo azali Molimo, mpe epai Molimo ya Nkolo azali, bonsomi mpe ezali wana.

18 Mpe biso nyonso bâoyo bilongi na biso ezali ya kozipama na elamba te, bilongi na biso ezali kongengisa lokola tala-tala nkembo ya Nkolo, basi'babongola biso na elilingi na ye, na nkembo oyo kongenga na yango ezali kaka kobakisama, oyo ewutaka na Nkolo, ye oyo azali Molimo.

  

2 KORINTO 4

1 Lokola Nzambe apesaki biso mosala oyo na bolamu na ye, yango wana tolembaka te.

2 Kasi tosi'tobaka makambo ya soni oyo esalamaka na kobombama, tosalelaka lokuta te, mpe tobongolaka Liloba ya Nzambe te. Nzokande, biso, tolakisaka penza bosolo nyonso; na ndenge wana nde bango nyonso bakoki koyeba na kati ya mitema na bango soki tozali bato ya ndenge nini liboso ya Nzambe.

3 Soki Sango Malamu oyo toteyaka ezali ya kozipama, yango ezali ya kozipama mpo na bato oyo bazali kobunga,

4 baoyo nzambe ya mokili oyo aboma makanisi na bango oyo endimaka te, mpo ete bamona te pole ya Sango Malamu ya nkembo ya Kristo, oyo azali elilingi ya Nzambe.

5 Pamba te, toteyaka sango na biso moko te, kasi toteyaka nde Nkolo Yesu Kristo; mpe mpo na biso, tolobaka ete tozali bawumbu na bino mpo na Yesu.

6 Pamba te, Nzambe oyo alobaki: "Tika ete pole engenga na kati ya molili," ye nde angengaki na kati ya mitema na biso, mpo na kongengisa boyebi ya nkembo ya Nzambe, oyo engengaka na elongi ya Kristo.

7 Kasi bomengo yango, tomemaka yango na kati ya banzungu ya mabele, mpo ete nguya wana oyo eleki monene ezala ya Nzambe, kasi ezala ya biso te.

8 Bakamolaka biso bipai nyonso kasi topanzanaka te; kati na mikakatano, totikaki elikya na biso te.

9 Kati na minyoko, Nzambe asundolaki biso te; kati na kobetama, kasi tokufaki te.

10 Ya solo, mikolo nyonso tomemaka liwa ya Yesu na nzoto na biso, mpo ete bomoi ya Yesu emonana mpe na nzoto na biso.

11 Pamba te, biso baoyo tozali na bomoi, bakabaka biso mikolo nyonso na liwa mpo na Yesu, mpo ete bomoi ya Yesu emonana mpe na banzoto na biso oyo ekokufa.

12 Yango wana, liwa esalaka mosala kati na biso, kasi bomoi esalaka kati na bino.

13 Ekomama: "Nandimaki, yango wana mpe nalobaki. Elongo na kondima wana moko, biso mpe tondimi yango mpe tolobi."

14 Pamba te, toyebi ete Ye oyo asekwisaki Nkolo Yesu, akosekwisa biso mpe elongo na Yesu, mpe akolakisa biso na bino liboso na ye.

15 Nyonso wana ezali mpo na litomba na bino, mpo ete ngolu etonda, mpe batu ebele bakozongisa matondi ya mingi penza mpo na nkembo ya Nzambe.

16 Yango wana tolemba te; mpe atako soki bomoto na biso ya libanda ezali kobeba moke-moke, kasi bomoto na biso ya kati ezali kokoma ya sika, mokolo na mokolo.

17 Pamba te, bapasi na biso oyo ya mike-mike mpe oyo ezali koleka, ezali kilo te liboso ya kilo monene ya nkembo ya seko, oyo bapasi yango ezali kobongisela biso.

18 Bongo miso na biso etalaka te makambo oyo emonanaka na miso, kasi etalaka makambo oyo emonanaka te. Pamba te, makambo oyo emonanaka ezali y a tango mokuse, kasi oyo emonanaka te ezali ya libela na libela.

  

2 KORINTO 5

1 Pamba te toyebi ete, soki ndako ya kapo awa na nse, oyo tozali koyanda kad na yango ekufi, tozali na ndako oyo Nzambe abongisela biso, ndako ya seko na likolo, oyo etongama na maboko ya bato te.

2 Pamba te, lokola tozali na kati ya ndako wana ya kapo, tozali kolela na nse ya mitema, mpo na posa monene oyo tozali na yango, oyo ya kolata ndako na biso ya Likolo,

3 mpo ete soki tolati, bakokuta biso motakala te.

4 Pamba te, biso mpe baoyo tozali naino na kati ya ndako ya kapo, tozali kolela na nse ya mitema mpe tomemi mokumba ya kilo; elingi koloba te ete tolingi balongola biso yango, kasi tolingi kolata eyandelo na biso ya Likolo, mpo ete bomoi emela oyo ekufaka.

5 Ezali ye moko Nzambe moto abongisa biso mpo na kozala bongo, mpe apesaki biso Molimo na ye lokola bolamu ya liboso ya bolamu oyo ezali koya.

6 Yango wana, tozali na elikya mikolo nyonso, mpe toyebi ete lokola tozali kaka koyanda na nzoto oyo, tozali mosika na Nkolo.

7 Pamba te, totambolaka na kondima, kasi na komona te.

8 Nalobi ete, tozali na elikya, mpe tolingi mingi kolongwa na nzoto oyo mpe kokende koyanda elongo na Nkolo.

9 Yango wana, ezala tozali koyanda na nzoto oyo, to mpe totiki yango, tozalaka kaka na posa moko: kosepelisa Nkolo.

10 Pamba te, biso nyonso tosengeli kotelema liboso ya tribinale ya Kristo, mpo ete moto na moto azwa lifuti na ye mpo na misala oyo asalaki na nzoto na ye, ezala ya malamu to mpe ya mabe.

11 Bongo, lokola toyebi soki kobanga Nkolo elingi koloba nini, tosalaka nyonso mpo bato bandima. Lokola Nzambe ayebi biso malamu, nazali na elikya ete bino mpe boyebi biso malamu kati na mitema na bino.

12 Tozali lisusu komilobela te epai na bino, kasi tozali kopesa bino nzela mpo bomipesa lokumu mpo na biso, mpo ete bokoka kozongisa eyano na baoyo bamipesaka lokumu na makambo oyo emonanaka, kasi na oyo ya motema te.

13 Pamba te, soki tozali bazoba, ezali mpo na Nzambe; mpe soki tozali bato ya mayele, ezali mpo na bino.

14 Pamba te, bolingo ya Kristo ekanga biso, mpo tozali kondima ete moto moko akufa mpo na bato nyonso, mpe yango wana bato

nyonso bakufi kati na ye.

15 Mpe akufaki mpo na bato nyonso, mpo ete baoyo bazali na bomoi bazala lisusu na bomoi te mpo na bango moko, kasi mpo na moto oyo akufaki mpe asekwaki mpo na bango.

16 Yango wana, kobanda lelo, tokotala lisusu ata moto moko te na ndenge ya bomoto. Mpe, ata soki, tozalaki kotala Kristo na ndenge ya bomoto, kasi sik'oyo tozali lisusu kotala ye ndenge wana te.

17 Yango wana, soki moto azali kati na Kristo, azali ekelamo ya sika: makambo ya kala eleki, mpe oyo ya sika eye!

18 Nyonso wana ewuti na Nzambe, ye oyo azongisaki boyokani kati na biso na ye moko na nzela ya Kristo, mpe apesaki biso mosala ya kozongisa boyokani.

19 Pamba te, Nzambe azalaki kati na Kristo, tango azongisaki boyokani kati na bato na ye moko, atalaki masumu na bango te, mpe atiaki kati na biso maloba ya kozongisa boyokani.

20 Yango wana, biso tozali ba-ambasadere ya Kristo, elingi koloba: Nzambe azali kolendisa bato na nzela na biso. Na kombo ya Kristo, tozali kobondela bino: bozongisa boyokani na Nzambe!

21 Ye oyo azalaki na lisumu te, kasi Nzambe amemisaki ye masumu mpo na biso, mpo ete kati na ye, biso tokoma bosembo ya Nzambe.

  

2 KORINTO 6

1 Lokola tozali kosala elongo na Nzambe, tozali kolendisa bino ete bomona ngolu ya Nzambe pamba te.

2 Pamba te, Nzambe alobi: Na tango malamu, nayokaki yo, mpe

na mokolo ya lobiko nasalisaki yo." Yoka, sik'oyo ezali tango malamu; lelo ezali mokolo ya lobiko.

3 Totiaka libaku na nzela ya moto moko te, mpo ete mosala na biso balobela yango mabe te.

4 Kati na makambo nyonso, tomilakisaka ete tozali basali ya Nzambe: na koyika mpiko kati na minyoko, kati na kozanga, kati na bapasi,

5 kati na kobetama, kati na baboloko, kati na mobulu, kati na misala ya makasi-makasi, kati na kozanga kolala, kati na nzala,

6 na nzela ya bopeto, na nzela ya boyebi, na nzela ya kokanga motema, na nzela ya bolamu, na nzela ya Molimo Mosantu, na nzela ya bolingo ya solo,

7 na nzela ya Liloba ya solo, na nzela ya nguya ya Nzambe, na nzela ya bibundeli ya bosembo oyo ya kobunda na yango mpe oyo ya komibatela na yango,

8 kati na nkembo mpe kati na kotiolama, kati na sango ya lokumu mpe kati na sango ya mabe; bamonaka biso lokola bato oyo bakosaka bato, nzokande tolobaka solo;

9 bomonaki biso lokola bato bayebani te, nzokande toyebani malamu; bamonaka biso lokola bato bakufa, nzokande tozali na bomoi; bamonaka biso lokola bato bazwa etumbu, kasi tokufa te;

10 bamonaka biso lokola bato ya mawa, kasi tozalaka tango nyonso na esengo; bamonaka biso lokola babola, kasi topesaka bomengo na bato ebele; bamonaka biso lokola bato bazali na eloko moko te, nzokande tozali na biloko nyonso.

11 E e bandeko ya Korinto, towuti kolobela bino na bosolo nyonso, mpe tofungoli penza motema na biso.

12 Biso tokangelaki bino mitema te, kasi bino bato bokangelaki biso mitema na bino.

13 Botika nalobela bino lokola bana na ngai ya bolingo: bino mpe bosalela biso ndenge biso tosalelaki bino! Bofungolela biso motema na bino!

14 Bosangana te na bato oyo bazali bandimi te, mpo na kosalaka lokola bango. Pamba te, oyo ezali sembo ekoki kosangana na oyo ezali mabe? Boni pole ekoki kosangana na molili?

15 Boni, Kristo akoki koyokana na Satana? To mpe lisanga nini mondimi akoki kozala na yango na moto oyo azali mondimi te?

16 Boni, boyokani ekoki kozala kati na ndako ya Nzambe na bikeko? Pamba te, biso tozali ndako ya Nzambe ya bomoi. Nzambe ye moko alobaki yango: "Nakoyanda elongo na bango mpe nakotambola kati na bango. Nakozala Nzambe na bango, mpe bango bakozala bato na ngai."

17 Yango wana, Nkolo alobi boye: Bobima kati na bango, mpe bokabwana na bango. Bosimba te oyo ezali mbindo, bongo ngai nakoyamba bino.

18 Nkolo ya nguya nyonso alobi boye: "Nakozala Tata na bino, mpe bino bokozala bana na ngai ya mibali mpe ya basi."

  

2 KORINTO 7

1 Balingami, lokola tozali na bilaka oyo, tomipetola na makambo nyonso oyo ekoki kobebisa nzoto mpe molimo, mpe totika ete bosantu ekoma ya kokoka kati na bobangi Nzambe.

2 Bomngolela biso mitema na bino! Tosalaki mabe na moto ata moko te, tosilisaki biloko ya moto te, tozwaki mpe biloko ya moto ata moko te na ndenge ya mayele mabe.

3 Nalobi boye te mpo na koloba ete bosali mabe, pamba te nasi'nalobaki ete bozali na kati ya mitema na biso, ezala mpo na kokufa elongo na bino, ezala mpo na kozala na bomoi elongo na bino.

4 Nazali na elikya monene mpo na bino, mpe namipesa lokoum monene mpo na bino. Nazali ya kobondisama mingi penza, mpe esengo na ngai etondi koleka kati na bapasi na biso nyonso.

5 Pamba te, tango tokomaki na Masedwane, tozwaki tango ya kopema te, kasi tokutanaki na bapasi ya ndenge nyonso: bitumba na libanda mpe kobanga na kati.

6 Kasi Nzambe, ye oyo abondisaka baoyo bazali na mitema ya kotutama, abondisaki biso tango Tito ayaki.

7 Kaka koya na ye te nde ebondisaki biso, kasi libondisi mpe oyo azwaki epai na bino. Ayebisaki biso mpo na posa monene oyo bozali na yango mpo na komona ngai, ndenge bozali kolela, mpe ndenge bozali komipesa mpo na ngai. Mpe nyonso wana etondisaki ngai na esengo mingi penza.

8 Pamba te, soki nayokisaki bino mawa na nzela ya mokanda oyo natindelaki bino, kasi sik'oyo mokanda yango ezali lisusu koyokisa ngai pasi na motema te, ata soki mokanda yango eyokisaki ngai pasi na motema, pamba te namoni ete mokanda yango eyokisaki bino mawa, atako mawa yango ezalaki kaka mpo na mwa tango.

9 Kasi sik'oyo nazali na esengo, ezali te mpo boyokaki mawa, kasi mpo ete boyokaki mawa oyo ememaki bino na kobongola bizaleli. Pamba te, mawa oyo boyokaki ezalaki na mokano ya Nzambe, mpe na bongo, tosalaki bino mabe te.

10 Pamba te, mawa oyo ezali na mokano ya Nzambe, ebotaka mbongwana ya ezaleli oyo ememaka na lobiko, mpe bayokelaka yango motema pasi te. Kasi mawa ya mokili ebotaka liwa.

11 Tala makambo ya mawa oyo ezali na mokano ya Nzambe ebotaki kati na bino: bokomi na mpiko mingi, bostangi bolimbisi, bokomi koboya mabe, bokomi na bobangi, bokomi na posa mingi mpo na komona ngai, bokomi na molende mingi, bokomi na mpiko mingi mpo na kopesa etumbu na mabe! Kati na makambo nyonso, bolakisi ete boyebaki na bino eloko moko te na likambo wana.

12 Bongo soki nakomelaki bino, ezalaki te mpo na moto oyo asalaki mabe, to mpe mpo na moto oyo basalaki mabe, kasi nakomaki yango mpo ete molende oyo bozali na yango epai na biso, emonana liboso ya Nzambe.

13 Yango wana tobondisamaki. Na likolo ya libondisi oyo tozwaki, totondaki mpe na esengo mingi penza mpo na esengo ya Tito, pamba te bokitisaki ye motema.

14 Namipesaki lokumu epai na ye mpo na bino, mpe boyokisaki ngai soni te. Kasi lokola tolobaka na bino tango nyonso makambo ya solo, yango wana lokumu oyo tomipesaka mpo na bino epai ya Tito, emonani ete ezali ya solo.

15 Mpe bolùigo na ye epai na bino ezali monene penza, tango akanisaka botosi na bino nyonso, ndenge boyambaki ye na kobanga mpe na kolenga.

16 Nazali na esengo, pamba te, kati na makambo nyonso nakoki kotia elikya na bino.

  

2 KORINTO 8

1 Bandeko, tolingi boyeba ngolu oyo Nzambe apesaki na mangomba ya Masedwane,

2 Na kati ya bapasi ya ndenge na ndenge oyo emekaki bango, mpe atako bazalaki babola penza, kasi batondaki na esengo mingi penza, yango wana bapesaki makabo na bango na mingi penza.

3 Pamba te nazali kotatola ete, bapesaki na ndenge oyo bakokelaki, kutii bapesaki koleka makoki na bango, mpe bapesaki yango na kotindika te.

4 Basengaki biso na mbamba penza, mpo bango mpe bazwa bolamu ya kosangana na lisalisi oyo ekokende epai ya basantu.

5 Mpe basalaki te ndenge biso totiaki elikya, kasi bamipesaki liboso bango moko epai ya Nkolo, bongo epai na biso, na mokano ya Nzambe.

6 Bongo tolendisaki Tito mpo ete akoma kino na suka ya mosala ya bolamu, ndenge abandaki yango kati na bino.

7 Kasi lokola botondi na makambo nyonso: na kondima, na koyeba koloba, na boyebi, na molende na makambo nyonso, mpe na bolingo epai na biso, yango wana esengeli mpe botonda na ngolu oyo ya kokaba.

8 Nazali kopesa bino motindo te, kasi nalobeli molende ya bato mosusu mpo na kotala soki bolingo na bino ezali ya solo.

9 Pamba te, boyebi ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristo, ye oyo azalaki moto ya bomengo, kasi amikomisaki mobola mpo na bino, mpo ete na nzela ya bobola na ye bino bokoma bato ya bomengo.

10 Mpo na likambo wana, likanisi na ngai yango oyo, mpe yango ezali malamu mingi mpo na bino: mbula eleki, bino bozalaki bato ya liboso kaka te mpo na kopesa, kasi bozalaki mpe bato ya liboso mpo na kolinga kosala yango.

11 Kasi sik'oyo, bosilisa mosala yango; na ndenge ete, lokola bozalaki na molende mpo na kolinga kosala yango, bozala mpe na molende mpo na kosukisa yango, na ndenge ya ezweli na bino.

12 Pamba te, soki moto azali na likanisi ya malamu mpo na kopesa, Nzambe akondima likabo na ye na ndenge ya oyo azali na yango, kasi na ndenge ya oyo azali na yango te.

13 Posa na biso ezali te ete bato mosusu bayanda kimia, bongo bino bomona pasi, kasi bokokana.

14 Na tango oyo, bozali na biloko mingi mpe bokoki kosunga baoyo bazangi. Bongo mokolo moko tango bino bokozanga mpe bango bakozala na biloko mingi, bakokoka kosunga bino. Na ndenge wana nde bokokokana,

15 lokola ekomama: "Moto oyo alokotaki mingi azalaki na yango mingi te, mpe moto oyo alokotaki moke azangaki eloko te."

16 Nazongisi matondi na Nzambe, ye oyo atie na motema ya Tito molende ya ndenge moko lokola oyo tozali na yango mpo na bino.

17 Tito andimaki kosenga na biso; kasi lokola mpe atondaki na molende, yango wana, nakotindika te, andimaki koya epai na bino.

18Totindi mpe elongo na ye, ndeko oyo mangomba nyonso ekumisaka mpo na Sango Malamu.

19 Lisusu, mangomba nde eponaki ye mpo azala moninga na biso ya mobembo, na mosala oyo ya ngolu, oyo tozali kosala mpo na nkembo ya Nkolo ye moko, mpe mpo na kolakisa molende na biso ya kosalisa bino.

20 Tozali kosala nyonso mpo ete moto ata moko te atonga biso mpo na mbongo mingi, oyo biso tozwi mokumba na yango.

21 Pamba te, tomikengelaka mpo tosala makambo oyo ezali malamu, kaka liboso ya Nkolo te, kasi liboso mpe ya bato.

22 Elongo na bango, totindi mpe ndeko na biso, oyo biso tondima mbala na mbala, kati na makambo mingi oyo ya molende, mpe sik'oyo azali na molende mingi, mpo na

elikya monene oyo ye azali na yango na bino.

23 Bongo mpo na Tito, ye azalaka na ngai elongo mpe azali moninga na ngai ya mosala mpo na bino; bongo mpo na bandeko na biso, bango bazali bato oyo mangomba etindi, bazali nkembo ya Kristo.

24 Yango wana, bolakisa bango ete bolingaka bango penza, mpo ete mangomba endima mpe eyeba ete lokumu oyo tomipesaka mpo na bino ezali ya solo.

  

2 KORINTO 9

1 Mpo na likambo etali lisalisi oyo ekokende epai ya basantu, tina ezali te mpo nakomela bino.

2 Pamba te, nayebi makanisi na bino ya malamu mpo na kosalisa, mpe namipesaki lokumu mpo na yango epai ya bato ya Masedwane; nayebisaki bango ete bato ya Akayi basi'bamibongisa wuta mbula eleki. Mpe molende na bino, epesaki piko na bato mingi kati na bango.

3 Mpe sik'oyo, natindeli bino bandeko wana, mpo ete lokumu oyo tomipesaka mpo na bino emonana pamba te mpo na likambo wana, mpo ete bozali penza ya komibongisa, ndenge nalobaki yango.

4 Pamba te, soki ndambo ya bato ya Masedwane baye elongo na ngai, mpe bakuti ete naino bomibongisi te, ya solo, tokoyoka soni mingi penza mpo na elikya oyo totiaka epai na bino; nalobi te ete bino bato bokoyoka soni, kasi biso.

5 Yango wana, namonaki ete ezalaki malamu mpo na kosenga bandeko wana bakenda epai na bino liboso na ngai, mpo na kobongisa makabo oyo bolakaki. Bongo, yango ekozala ya kobongama tango ngai nakokoma, mpe yango ekolakisa ete bopesaki na bonsomi nyonso, kasi nakotindika te.

6 Bokanisa likambo oyo: "Oyo alonaka moke, abukaka mpe moke. Oyo alonaka mingi, abukaka mpe mingi."

7 Tika ete moto na moto apesa oyo ye akanaki na kati ya motema, na mawa te, to mpe na kotindika te; pamba te Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo nyonso.

8 Nzambe azali na makoki mpo na kotondisela bino mapamboli nyonso, mpo ete na tango nyonso mpe na makambo nyonso, bokoka kozala na biloko nyonso oyo bazalaka na yango posa, mpe bosalaka na mingi penza misala nyonso ya malamu, lokola ekomama:

9 "Akabolaki, apesaki na babola, bosembo na ye ekotikala libela na libela."

10 Nzokande, ye oyo "apesaka milona na moloni mpe lipa ya kolia, akopesa mpe akotondisa mbuma na bino, mpe akobakisa bambuma ya bosembo na bino."

11 Bongo ye akokomisa bino bato ya bozwi na lolenge nyonso, mpo bokoka tango nyonso kokabela bato mosusu, bongo bato mingi bakozongisa matondi na Nzambe mpo na makabo na bino oyo bakozwa epai na biso.

12 Pamba te, makabo na bino ezali kaka te mpo na kosunga kozanga ya basantu, kasi ezali mpe mpo ete Nzambe azwa matondo mingi.

13 Tango bakomona penza tina ya mosala na bino, bakokumisa Nzambe mpo na botosi oyo bozali kolakisa mpo na Sango Malamu ya Kristo, mpe mpo na ndenge bokopesa makabo na bino epai na bango mpe epai ya bato nyonso.

14 Mpe na nzela ya mabondeli na bango mpo na bino, bakolakisa bino bolingo na bango. mpo na ngolu monene oyo Nzambe apesaki bino.

15 Matondi na Nzambe mpo na likabo na ye oyo tokoki kolimbola te!

  

2 KORINTO 10

1 Ngai Polo, nazali kosenga bino na boboto mpo na bolamu ya Kristo; ngai oyo nakokaka koloba te tango nazalaka liboso na bino, kasi nakomaka moto ya mpiko epai na bino, tango nazalaka mosika na bino.

2 Nazali kobondela bino, mpo ete tango nakoya epai na bino, nasalela te "mpiko" oyo nazali kolinga kolakisa epai ya bato oyo

bakanisaka ete biso totambolaka na ndenge ya mosuni.

3 Ya solo, tozali kati na mokili, kasi tobundaka na ndenge ya mosuni te.

4 Pamba te, bibundeli oyo tobundaka na yango ezali ya mokili te; kasi ezali na nguya ya Nzambe, mpo na kobuka bandako oyo etongama makasi penza,

5 elingi koloba: makanisi ya lolendo mpe oyo nyonso etelemelaka boyebi ya Nzambe; tokangaka makanisi nyonso ya bomoto mpe tomemaka yango lia kotosa Kristo.

6 Mpe, tozali ya komibongisa mpo na kopesa etumbu na kozanga botosi nyonso, soki tomoni ete botosi na bino ekomi ya kokoka.

7 Bino botalaka kaka ndenge makambo emonanaka na miso. Soki moto azali na elikya ete azali moto ya Kristo, esengeli azala mpe na elikya oyo, ete biso mpe tozali bato ya Kristo lokola ye.

8 Pamba te, ata soki nazali komikumisa mwa mingi mpo na bokonzi oyo Nkolo apesaki biso "mpo na kotonga kondima na bino kasi mpo na koboma kondima na bino te, wana nakoyokela yango soni ata moke te;"

9 mpo ete nalingi komonana te lokola nde nazali kobangisa bino na mikanda na ngai.

10 Pamba te, basusu balobaka; "Mikanda ya Polo ezalaka makasi mpe ebangisaka, kasi tango azalaka na biso, azalaka moto ya bolembu mpe maloba na ye ezalaka tina te."

11 Moto wana esengeli ayeba ete, makambo oyo tokosala tango tokozala epai na bino, ekozala ndenge moko na oyo tokomaka na mikanda na biso tango tozalaka mosika.

12 Pamba te, tolingi te komitia na molongo to koluka kokokana na bato mosusu oyo bamilobelaka bango moko. Tango bamimekaka bango na bango mpe balukaka kokokana bango na bango. Ya solo, bazali penza na mayele te.

13 Kasi biso, tokomik'umisa te na oyo ezali na libanda ya bandelo na biso, kasi tokokïimisa kaka na kati ya bandelo ya elanga oyo Nzambe apesa biso, elanga oyo ekoma ata epai na bino.

14 Pamba te, tolekaka bandelo na biso te mpo na komikumisa, lokola nde tokomaki te kino epai na bino, pamba te tokomaki kino epai na bino elongo na Sango Malamu ya Kristo.

15 Tomikumisaka te mpo na oyo ezali na libanda ya bandelo oyo Nzambe apesa biso, na mosala oyo bato mosusu basala. Elikya na biso yang'oyo: lokola kondima na bino ezali kaka ko kola, elanga na biso ya mosala kati na bino ekokoma mpe monene,

16 mpo ete tokoka koteya Sango Malamu na mikili oyo ezali mosika na bino. Pamba te, tolingi te komikumisa mpo na mosala oyo esalama na elanga ya bato mosusu.

17 Ndenge Makomi ezali koloba: "tika ete moto oyo alingi komikumisa, amikumisa kati na Nkolo."

18 Pamba te, moto oyo bandimaka, ezali te moto oyo amilobelaka ye moko, kasi ezali moto oyo Nkolo alobaka makambo ya malamu mpo na ye.

  

2 KORINTO 11

1 Nalingi ete bokanga motema ma moke mpo na bozoba na ngai. Ya solo, bokanga motema mpo na ngai!

2 Nazali na zuwa mpo na bino, zuwa oyo ewuti na Nzambe. Pamba te, nazali kobalisa bino na mobali moko kaka, Kristo, mpo ete nalingi kolakisa bino epai na ye lokola elenge mwasi oyo ayebi naino mobali te, oyo azali peto penza.

3 Nzokande, nazali kobanga ete, na lolenge nyonso, makanisi na bino ebeba mpe etika komikitisa mpo na oyo etali Kristo, ndenge nyoka ekosaki Eya na mayele na yango ya mabe.

4 Pamba te, soki moto aye koteya bino Yesu mosusu, oyo biso toteyaki te, bondimaka ye. Bondimaka mpe kozwa molimo mosusu oyo ekeseni na Molimo oyo bozwaki, to mpe Sango Malamu oyo ekeseni na oyo bondimaki.

5 Kasi nakanisi te ete nazali na use ya bato oyo bazali "bapostolo ya minene"!

6 Pamba te, atako nazali moto oyo ayebi koloba malamu te, kasi nazali na boyebi; mpe, tolakisaki bino

yango polele na ndenge nyonso mpe na makambo nyonso.

7 Boni, nasalaki mabe mpo namikitisaki mpo ete bino bomata, na nzela ya koteya bino Sango Malamu ya ofele?

8 Nasilisaki bomengo ya mangomba mosusu na nzela ya kozwa lifuti mpo nakoka kosalisa bino.

9 Tango nazalaki epai na bino, natiaki mokumba na ngai likolo ya moto moko te, atako nazalaki kozanga. Pamba te, bandeko oyo bawutaki na Masedwane bapesaki ngai biloko nyonso oyo ekokaki na baposa na ngai. Mpe nazalaki komibatela malamu penza mpo ete nazala mokumba mpo na bino na likambo ata moko te; mpe, nakomibatela kaka mpo na likambo yango.

10 Lokola solo ya Kristo ezali kati na ngai, moto moko te na kati ya mokili ya Akayi akolongola ngai lokumu na ngai.

11 Mpo na nini? Mpo nalingaka bino te? Nzambe ayebi ete nalingaka bino!

12 Kasi oyo nazali kosala, nakosala yango lisusu, mpo na kokanga nzela ya bato oyo bazali koluka nzela ya kokokana na biso na makambo oyo bazali komikumisa na yango.

13 Pamba te, bato ya ndenge wana bazali bapostolo ya lokuta, basali oyo bakosaka bato, mpe bamibongolaka bapostolo ya Kristo.

14 Yango ezali likambo ya kokamwa te, pamba te Satana ye moko mpe amibongolaka anzelu ya pole.

15 Yango ezali mpe likambo ya kokamwa te soki basali na ye mpe bazali komibongola basali ya bosembo. Suka na bango ekozala ndenge moko na misala na bango.

16 Nazongeli yango lisusu, moto ata moko te amona ngai lokola moto ya liboma. To mpe, bondima ngai lokola moto ya liboma, mpo ete ngai mpe namikumisa mwa moke.

17 Makambo oyo nalingi koloba, nalingi koloba yango te ndenge Nkolo alingi, kasi lokola moto ya liboma, mpe nazali na elikya ete nakozwa likambo ya komikumisa na yango.

18 Lokola bato mingi bazali komikumisa mpo na makambo ya mosuni, ngai mpe nakomikumisa.

19 Pamba te, bondimaka na esengo nyonso bato ya maboma ata bozali bato ya bwanya.

20 Soki moto akomisi bino bawumbu, soki moto abotoli bozwi na bino, soki moto azwi biloko na bino, soki moto amimatisi, soki moto abeti bino na elongi, bondimaka ete asala bino bongo!

21 Nandimi yango na soni ete tozalaki bato ya bolembu mpo na kosala bongo. Nzokande, oyo bato mosusu balingi komikumisa na yango (nazali koloba lokola moto ya liboma) ngai mpe nakomikumisa na yango.

22 Bazali baebreo? Ngai mpe nazali moebreo. Bazali bato ya Isayele? Ngai mpe nazali moto ya Isayele! Bazali bato ya libota ya Abraham? Ngai mpe nazali moto ya libota ya Abraham.

23 Bazali basali ya Kristo? (Nazali koloba lokola moto ya liboma); naleki bango. Pamba te, nasalaki mosala ya makasi penza, nakotaki na boloko mbala mingi, babetaki ngai mingi penza, nakutanaki na makama ya liwa mbala mingi;

24 mbala mitano, bayuda babetaki ngai bafimbo ntuku misato na libwa;

25 babetaki ngai banzete mbala mitano, babambaki ngai mabanga mbala moko, nadindaki na mayi elongo na masuwa mbala misato, nasalaki mokolo moko mpe butu moko na kati ya ebale monene;

26 nazalaki kosala mibembo mbala na mbala; nakutanaki na makama na baebale, liboso ya miyibi, liboso ya bandeko na ngai ya ekolo moko, liboso ya bato oyo bazali bayuda te, na kati ya vile, na kati ya esobe, na ebale-monene, mpe liboso ya bandeko ya lokuta.

27 Nasalaki misala ya makasi-makasi mpe ya pasi mingi, mbala mingi nazalaki kolala pongi te, nazalaki na nzala mpe posa ya mayi, mbala mingi nazalaki koboya kolia mpo na mabondeli, nanyokwamaki na malili mpe nakozanga bilamba ya kolata.

28 Mpe kotanga makambo oyo mosusu te, namemaka mokumba na ngai ya mokolo na mokolo: komitungisa oyo namitungisaka mpo na mangomba nyonso.

29 Pamba te, nani akomaka bolembu, bongo ngai nakomaka bolembu te? Nani akweyaka na masumu, bongo ngai nayokaka pasi na motema te?

30 Soki esengeli namikumisa, nakomikumisa na makambo nyonso oyo elakisaka bolembu na ngai.

31 Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu, ye oyo azali ya kopambolama libela na libela, ayebi ete nazali kokosa te.

32 Na Damas, moyangeli ya mokonzi monene Aretas, atindaki ete bakengela vile ya bato ya Damas, mpo na kokanga ngai.

33 Kasi balekisaki ngai na kati ya kitunga na lidusu ya lopango ya vile, bongo nakimaki ye.

  

2 KOLINTO 12

1 Boni, esengeli namikumisa? Te, yango ezali na litomba te. Tika nayebisa bino makambo oyo namonaki lokola na ndoto mpe bimoniseli oyo Nkolo alakisaki ngai.

2 Nayebi moto moko kati na Kristo, yango esi'eleki bambula zomi na minei, bamemaki ye kino na likolo ya misato, (nayebi te, soki yango ezalaki na nzoto na ye to na nzoto na ye te, kasi Nzambe moto ayebi yango).

3 Mpe nayebi ete moto yango, (soki ezalaki na nzoto na ye to mpe na nzoto na ye te, nayebi te, Nzambe moto ayebi yango),

4 bamemaki ye na paradizo, mpe ayokaki makambo oyo ekoki kolobama te, oyo moto azali na ndingisa ya koloba te.

5 Nakomikumisa mpo na moto ya ndenge wana, kasi nakomikumisa te mpo na ngai moko, kasi nakomikumisa kaka mpo na bolembu na ngai.

6 Nzokande, soki nalingi komikumisa, nakozala moto ya zoba te, pamba te nakoloba makambo ya solo; kasi naboyi komikumisa, na kobanga ete moto amena ngai likolo ya oyo amonaka epai na ngai, to mpe likolo ya oyo ayoka mpo na ngai.

7 Mpo ete namitondisa na lofundu te, mpo na bimoniseli ya kokamwa oyo namonaki, batiaki ngai nzube moko na mosuni, anzelu ya Satana mpo na konyokola ngai.

8 Mpo na yango, nabondelaki Nkolo mbala misato, mpo ete nzube yango elongwa na mosuni na ngai.

9 Kasi ye azongiselaki ngai: "Ngolu na ngai ekoki mpo na yo, pamba te nguya na ngai ekokisamaka kati na bolembu." Yango wana, nakomikumisa na esengo nyonso mpo na bolembu na ngai, mpo ete nguya ya Kristo eyanda likolo na ngai.

10 Yango wana, natondaka na esengo kati na bolembu, kati na kofingama, kati na kozanga, kati na minyoko, mpe kati na bapasi oyo nakutanaka na yango mpo na Kristo; pampa te, na tango nazalaka na bolembu, na tango wana nde natondaka na makasi.

11 Tala, nazali koloba lokola moto ya zoba, kasi bino bato botindiki ngai mpo naloba ndenge wana. Pamba te, bino bato bolingaki koloba mpo na ngai; mpo atako nazali moto pamba, kasi nazali na nse ya "bapostolo ya minene" te.

12 Bilembo oyo elakisaka mopostolo, esi'esalama kati na bino: na kokanga motema na makambo nyonso, na bilembo, na makambo ya kokamwa, mpe na makamwisi.

13 Pamba te, bino bozalaki na nse ya mangomba mosusu na likambo nini? Longola kaka mpo ete naboyaki kota mokumba na ngai likolo na bino. Bolimbisa ngai mabe yango!

14 Sik'oyo, nasi'namibongisi mpo na koya kotala bino mpo na mbala ya misato; mpe mokumba na ngai ekozala likolo na bino te, pamba te nazali koluka biloko na bino te, kasi bino moko. Mpo ezali bana te nde basengeli kokongola biloko mpo na baboti na bango, kasi ezali baboti nde basengeli kokongola biloko mpo na bana na bango.

15 Mpo na ngai, nakopesa biloko na ngai na esengo nyonso, mpe nakomipesa mobimba mpo na bino. Soki nalingi bino mingi penza, boni, bino bokolinga ngai mingi te?

16 Kasi ekoki kozala ete, atako namemisaki bino mokumba te, kasi lokola nazali moto ya mayele mabe, nazalaki kozwa biloko na bino na banzela mosusu.

17 Boni, bokanisi ete nazwaki biloko na bino na nzela ya moto moko na kati ya bato oyo natindelaka bino?

18 Nabondelaki Tito mpo aya epai na bino mpe natindaki ndeko na biso elongo na ye. Boni, Tito azwaki biloko na bino na mayele mabe? Boni, totambolaki na molimo moko te? Boni, totambolaki na banzela moko te?

19 Banda kala, bino bokanisaka ete biso tolukaka komilongisa liboso na bino. Tolobaka liboso ya Nzambe kati na Kristo. Mpe nyonso oyo tosalaka, balingami, ezali mpo na kokolisa kondima na bino.

20 Pamba te nazali kobanga, mpo ete tango nakoya epai na bino, nakuta bino te ndenge oyo ngai nakolinga, mpe, bino mpe bomona ngai ndenge bino bokolinga te. Nazali kobanga ete nakuta kati na bino; koswana, zuwa, kokangana kanda, kowelana, kofingana, kotongana, lofundu mpe mobulu.

21 Ya solo, nazali kobanga ete tango noya epai na bino, Nzambe ayokisa ngai soni liboso na bino, mpe nalela mpo na bato mingi oyo basalaki masumu liboso kasi babongwani te mpo na kotika misala ya bosoto, makambo ya soni, mpe ekobo oyo basalaki.

  

2 KORINTO 13

1 Oyo ezali mbala ya misato nakoya epai na bino. Makambo nyonso ekatamaka soki batemwe mibale to misato balobi.

2 Nasi'nakebisaki bino tango nayaki epai na bino mpo na mbala ya mibale, mpe sik'oyo lokola nazali naino mosika na bino, nazongeli yango lisusu epai ya baoyo basalaki masumu liboso mpe epai ya bato nyonso: ete tango nakoya lisusu, nakoyokela moto ata moko mawa te,

3 mpo bolingo nalakisa bino ete Kristo alobaka kati na ngai. Ye azali na bolembu te liboso na bino, kasi atondi na nguya kati na bino.

4 Ya solo, atako babakaki ye na ekulusu kati na bolembu, kasi azali na bomoi na nzela ya nguya ya Nzambe. Biso mpe ndenge moko, tozali na bolembu kati na ye, kasi tokomilakisa bato ya bomoi elongo na ye, na nzela ya nguya ya Nzambe, mpo na kosalela bino.

5 Bomituna bino moko mpe botala soki bozali kati na kondima; bomitala bino moko. Boyebi te ete Kristo Yesu azali kati na bino? Loba ete bosi'bokweya liboso ya komekama.

6 Mpe nazali na elikya ete bino bokoyeba ete biso tokweya liboso ya komekama te.

7 Tobondelaka Nzambe mpo ete bosala mabe ata moko te; ezali te mpo bato bamona ete biso tolonga komekama, kasi mpo ete bino bosala makambo ya malamu, mpe biso tomonanaka lokola bato oyo balonga te.

8 Pamba te, tozali na makoki te mpo na kotelemela bosolo, kasi tozali na makoki kaka mpo na kokokisa yango.

9 Pamba te, tosepelaka mingi tango biso tozalaka na bolembu, kasi bino bozalaka na makasi; mpe tosengaka na mabondeli ete bokoma bato ya kokoka.

10 Yango wana nakomeli bino makambo nyonso oyo lokola nazali naino mosika na bino, mpo ete tango nakoya, bomona ngai makasi-makasi te na kosalela bokonzi na ngai; bokonzi Nkolo apesaki ngai ezali mpo na kokolisa kondima na bino, kasi

mpo na koboma yango te!

11 Bandeko na ngai, nasukisi mokanda na ngai na maloba oyo: bozala na esengo. Boluka kokoma bato ya kokoka. Bolendisanaka bino na bino. Bozala na likanisi moko. Bozalaka na kimia. Bongo Nzambe ya bolingo mpe ya kimia akozala na bino elongo.

12 Bopesana mbote bino na bino na beze ya bosantu. Basantu nyonso oyo bazali awa, batindeli bino mbote.

13 Tika ete ngolu ya Nkolo Yesu Kristo, bolingo ya Nzambe, mpe boyokani ya Molimo Aiosantu ezala na bino nyonso.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM