page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

2 PIERE

1

2

3

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

2 PIERE 1

1 Ngai Simon Piere, mosali mpe mopostolo ya Yesu Kristo, natindi mokanda oyo epai ya baoyo bazwaki kondima ya motuya, lolenge moko na biso, na nzela ya bosembo ya Nzambe na biso mpe Mobikisi na biso Yesu Kristo.

2 Tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino ya mingi penza, na nzela ya koyeba Nzambe mpe Yesu Nkolo na biso.

3 Nguya ya bonzambe ya Nzambe esi'epesa biso biloko nyonso oyo tozali na yango posa mpo na bomoi mpe mpo na kotosa makambo ya Nzambe, na nzela ya koyeba ye oyo abenga biso na nkembo na ye mpe bolamu na ye.

4 Na nzela wana nde, apesa biso bilaka ya minene penza mpe ya motuya mingi, mpo ete na nzela na yango bokoka kosangana kati na bomoto ya Nzambe mpe bokima libebi oyo ezali na mokili, oyo ezali kowuta na baposa ya mabe.

5 Mpo na tina wana, bosala makasi mpo na kobakisa likolo ya kondima na bino, bolamu; mpe likolo ya bolamu, boyebi;

6 likolo ya boyebi, komibatela malamu; mpe likolo ya komibatela malamu, kokanga motema; mpe likolo ya kokanga motema, kotosa makambo ya Nzambe;

7 mpe likolo ya kotosa makambo ya Nzambe, bondeko ya solo; mpe likolo ya bondeko ya solo, bolingo.

8 Pamba te, soki makambo oyo ezali kati na bino mpe ezali tango nyonso kobakisama, yango ekobatela bino mpo bozala te bato oyo basalaka eloko moko te mpe baoyo babotaka mbuma te, mpo na oyo etali boyebi ya nkolo na biso Yesu Kristo.

9 Kasi soki moto azangi makambo wana, azali mokufi miso mpe amonaka mosika te, mpe asi'abosani ete basi'basukola ye na masumu na ye ya kala.

10 Yango wana bandeko na ngai, bozala na posa mingi mpo na kolendisa kobengama na bino mpe koponama na bino. Pamba te, soki bosali makambo wana, bokokweya te,

11 mpe bakoyamba bino malamu penza kati na Bokonzi ya seko ya Nkolo na biso mpe Mobikisi Yesu Kristo.

12 Yango wana, nakobanda tango nyonso kokanisela bino makambo yango, atako boyebi yango mpe bozali ya kokang'ama makasi kati na makambo ya solo oyo bozali na yango sik'oyo.

13 Nakanisi ete ezali malamu mpo nalamusaka makanisi na bino awa nazali naino na bomoi na kati ya ndako ya kapo ya nzoto oyo.

14 Pamba te, nayebi ete etikali moke nalongola yango, ndenge Nkolo na biso Yesu Kristo alakisi ngai yang'o polele.

15 Mpe nakosala makasi, mpo ete ata sima ya kokufa na ngai, bozala tango nyonso na makoki ya kokanisaka makambo yango.

16 Tango toyebisaki bino makambo oyo etali nguya mpe koya ya Nkolo na biso Yesu Kristo, tolandaki masapo ya mayele mabe te oyo esalama na bato, kasi tozalaki penza batemwe oyo bamonaki nkembo na ye.

17 Pamba te, tozalaki wana tango azwaki lokumu mpe nkembo oyo ewutaki na Nzambe Tata, tango mongongo eyaki epai na ye wuta na Nkembo monene ya Nzambe, mpe elobaki: "Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo; nasepelaka na ye mingi penza.

18 Mpe biso moko toyokaki mongongo yango oyo ewutaki na Likolo, tango tozalaki elongo na ye, likolo ya ngomba mosantu.

19 Yango wana, tozali na elikya mingi na maloba oyo baprofeta basakola, mpe bokosala malamu mpo na kotia makanisi na bino na yango: Pamba te, yango ezali lokola mwinda oyo ezali kopela kati na esika ya molili, kino tango tongo ekobanda kotana mpe monzoto ya tongo ekongenga kati na mitema na bino.

20 Liboso ya nyonso, esengeli boyeba ete moto moko te akoki kolimbola maloba ya baprofeta, oyo ezali kati na Makomi, na mayele na ye moko.

21 Pamba te, maloba ya baprofeta eyaki na mokano ya moto te; kasi Molimo Mosantu nde atambusaki basantu ya Nzambe mpo na kosakola.

  

2 PIERE 2

1 Kala, bateyi ya lokuta bazalaki na kati ya bato ya Isayele; ndenge moko mpe mpo na bino, bateyi ya lokuta bakozala na kati na bino. Bakokotisa na kobombama mateya oyo ememaka na libebi, bakowangana ata Mokonzi oyo asombaki bango; mpe na ndenge wana, bakomibendela bango moko libebi ya mbalakata.

2 Bato mingi bakolanda nzela na bango ya libebi, mpe bato bakotiola nzela ya makambo ya solo mpo na makambo bango basalaka.

3 Kati na lokoso na bango ya mbongo, bateyi wana ya lokuta bakozwa biloko na bino na mayele ya mabe, na nzela ya masapo oyo bango moko bakosala. Kasi etumbu na bango ekowumela te mpo na kokweya likolo na bango, mpe kobeba na bango ezali kozela bango.

4 Pamba te, Nzambe ayokelaki baanzelu oyo basalaki masumu mawa te, kasi abwakaki bango na libulu ya molayi penza, epai bazali kokengela bango na boloko, na kati ya molili, mpo bazela mokolo ya kosambisama.

5 Ayokelaki mpe mokili ya kala mawa te; akitisaki mpela likolo ya bato na yango oyo bazalaki kotosa makambo na ye te. Kasi abatelaki kaka Nowa oyo azalaki koteya bosembo, mpe bato sambo mosusu elongo na ye.

6 Nzambe apesaki ba-vile ya Sodomo mpe Gomore etumbu, na nzela ya kozikisa yango kilo ekomaki putulu, mpe akomisa yango ndakisa epai ya bato oyo bakoboya kotosa makambo na ye.

7 Kasi abikisaki Loti moto na sembo, ye oyo ayokaki mawa mpo na ezaleli ya mabe ya bato wana ya mobulu.

8 (Pamba te moto na sembo oyo, azalaki kovanda na kati na bango, mpe mokolo na mokolo, azalaki komitungisa mingi na kati ya motema na ye ya sembo, tango azalaki komona mpe koyoka misala na bango ya mabe).

9 Ya solo, Nkolo ayebi ndenge akoki kokangola kati na komekama bato oyo batosaka makambo na ye, mpe ndenge akoki kobomba baoyo bazali kosala mabe, na nse ya etumbu, kino na mokolo ya kosambisama.

10 Kasi akopesa etumbu ya koleka epai ya baoyo bazali kolanda baposa ya mabe ya nzoto, mpe bazali kotiola bokonzi ya Nzambe. Bazali bato ya mitu makasi mpe bato ya lofundu, babangaka te kofinga bikelamo ya Likolo.

11 Nzokande ata baanzelu, bango oyo bazali na makasi mingi mpe na nguya mingi, bafundaka bango te liboso ya Nkolo na maloba ya kofinga.

12 Kasi bato wana bafingaka makambo bango basosolaka te. Bazali lokola banyama oyo ezangi mayele, babotama kaka mpo bakanga bango mpe baboma bango; mpe bakokufa lokola banyama.

13 Bakozwa lifuti mpo na mabe oyo bazali kosala. Bato yango basepelaka mingi penza kosala makambo ya mabe na miso ya bato. Bazali bato ya mbindo mpe ya bosoto, mpe basepelaka kokosa bino tango basanganaka na bino na bafeti.

14 Miso na bango etonda na ekobo mpe batikaka te kosala masumu. Bakangaka na motambo bato oyo balendisama malamu te; mitema na bango etonda na lokoso ya mbongo, mpe bazali na nse ya elakeli mabe ya Nzambe.

15 Basi'batika nzela ya malamu mpe bamibungisa mpo na kolanda nzela ya Balami mwana ya Beor, oyo alingaki lifuti ya masumu.

16 Kasi Nzambe apamelaki ye na nzela ya mpunda mpo na mabe oyo asalaki; nyama oyo elobaka te, elobaki na mongongo ya moto mpe ekangisaki bozoba ya moprofeta.

17 Bato yango bazali lokola maziba oyo ebimisaka mayi te mpe lokola mapata oyo mopepe ya makasi ezali kotindika. Nzambe abombela bango esika kati na molili ya makasi penza.

18 Pamba te, tango balobaka, balobaka maloba ya lofundu mpe ezangi tina. Basalelaka baposa mabe ya nzoto lokola mwa mosuni ya nyama oyo batika na motambo, mpo na kokanga bato oyo babandi kokima bato oyo bazali na kati ya libunga.

19 Bapesaka bango elaka ya kozwa bonsomi, nzokande bango moko bazali bawumbu ya baposa oyo ememaka bango na libebi; Pamba te moto nyonso azali mowumbu ya eloko oyo esila kolonga ye.

20 Soki bato balongwe na kati ya makambo ya bosoto ya mokili, na nzela ya koyeba Nkolo na biso mpe Mobikisi na biso Yesu Kristo, mpe bamitiki lisusu ete makambo yango ya bosoto ekanga bango mpe elonga bango, boyeba ete lolenge na bango ya suka ekozala mabe mingi koleka oyo ya liboso.

21 Elingaki kozala malamu mingi mpo na bango ete bayeba nzela ya bosembo te, na esika ete bayeba yango mpe batika yango, mpe basundola Mibeko ya bosantu oyo bapesaki bango.

22 Masese ezali koloba solo mpo na bango: "mbwa ezongelaka biloko oyo esanzaka mpe "ngulu, ata bawuti kosukola yango ezongaka lisusu komipota na poto-poto".

  

2 PIERE 3

1 Balingami, oyo ezali sik'oyo mokanda na ngai ya mibale nazali kokomela bino. Kasi na oyo ya liboso, ndenge moko mpe na oyo ya mibale, nazali koluka kolamusa mayele na bino oyo ezali peto, mpo bokanisaka mateya oyo bozwaki.

2 Nalingi bokanisa maloba oyo baprofeta ya bosantu baloba wuta kala, mpe Mibeko oyo Nkolo na biso mpe Mobikisi na biso apesa, na nzela ya bapostolo na bino.

3 Boyeba liboso ete, na mikolo ya suka, batioli bakoya, bakotiola mpe bakolanda baposa na bango ya mabe.

4 Bakoloba: "Apesaki elaka ete akoya, bongo akoya tango nini ? Pamba te, banda bankoko na biso bakufa, makambo nyonso ezali kaka ndenge moko banda na ebandeli ya mokili !"

5 Kasi bazali kobosana makambo oyo na nko: ete kala, Nzambe asalaki likolo mpe mokili na Liloba na ye. Asalaki mokili wuta na mayi mpe na nzela ya mayi.

6 Mpe, ezali na mayi mpe, nde mokili ya tango wana edindaki na mayi mpe ekufaki.

7 Kasi likolo mpe mokili oyo ezali sik'oyo bazali kobomba yango na nzela ya Liloba ya ndenge moko, mpo ezika moto. Bazali kobomba yango mpo na mokolo oyo bakosambisa mpe bakoboma bato oyo batosaka te.

8 Kasi, balingami, bobosana te likambo oyo: "Mpo na Nkolo, mokolo moko ezali lokola bambula nkoto, mpe bambula nkoto ezali lokola mokolo moko.

9 Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

10 Kasi mokolo ya Nkolo ekoya lokola moyibi. Likolo ekolimwa na lokito monene; biloko ya likolo ekozika na moto, mpe mokili na misala nyonso oyo ezali kati na yango ekozika.

11 Lokola biloko nyonso ekobebisama na ndenge wana, bosengeli kozala bato ya ndenge nini ? Bosengeli kozala na bomoi ya bosantu mpe na bomoi ya kotosa makambo ya Nzambe,

12 awa bozali kozela mokolo ya Nzambe mpe kolinga ete yango eya noki. Mokolo yango, likolo ekopela moto mpe ekonyangwama mpe biloko ya likolo ekonyangwama mpo na moto.

13 Kasi biso, tozali kozela, ndenge Nzambe alakaki yango, likolo ya sika mpe mokili ya sika epai bosembo ekozala.

14 Yango wana balingami, lokola bozali kozela makambo wana, bosala makasi mingi penza mpo ete Nzambe akuta bino na bosoto te, na likambo moko te ya mabe, mpe na kimia elongo na ye.

15 Boyeba malamu ete, kokanga motema ya Nkolo na biso, ezali mpo ete bato bakoka kobika, ndenge molingami na biso Polo akomelaki bino mpe, na bwanya oyo Nzambe apesaki ye.

16 Akomaka ndenge moko kati na mikanda na ye nyonso, oyo alobelaka makambo oyo. Mikanda na ye ezalaka na makambo mosusu oyo ezalaka makasi mingi mpo na kososola; oyo bato bayebi eloko te mpe balendisama malamu te babongolaka tina na yango, ndenge basalaka mpe na biteni mosusu ya Makomi, mpo na libebi na bango moko !

17 Yango wana balingami, lokola bosi'boyebi yango, bokeba mpo ete bolanda te libunga ya bato oyo babeba, mpe bokweyisa molende na bino te.

18 Kasi bokola kati na ngolu mpe kati na boyebi ya Nkolo mpe Mobikisi na biso Yesu Kristo. Nkembo ezala na ye banda sik'oyo mpe libela na libela. Amen.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM