page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

2 TESALONIKA

1

2

3

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

2 TESALONIKA 1

1 Ngai Polo, Silas mpe Timote, totindi mokanda oyo na Lingomba ya bandeko ya Tesalonika, baoyo bazali kati na NzambeTata na biso mpe kati na Nkolo Yesu Kristo.

2 Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata mpe na Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.

3 Bandeko, tosengeli kotonda Nzambe tango nyonso mpo na bino. Ezali malamu mpo na biso ete tosala bongo, pamba te kondima na bino ezali kokola penza, mpe bolingo oyo moko na moko na kati na bino azali na yango na moninga na ye ezali kaka

kobakisama.

4 Yango wana, tomikumisaka mpo na bino na kati ya mangomba ya Nzambe; tomikumisaka mpo na ndenge bozali kokanga motema mpe mpo na kondima oyo bozali na yango na kati ya minyoko mpe bapasi nyonso oyo bozali komona.

5 Nyonso wana ezali kaka kolakisa ete Nzambe akataka makambo na bosembo nyonso, mpo bomonana ete bozali bato ya kokoka mpo na Bokonzi ya Nzambe oyo bozali komona pasi mpo na yango.

6 Nzambe azali sembo: akozongisa minyoko na bato oyo bazali konyokola bino,

7 mpe akopesa bino bato bozali komona pasi, bopemi elongo na biso. Akosala bongo tango Nkolo Yesu akomonana wuta na Likolo, kati na moto makasi, elongo na baanzelu na ye ya nguya.

8 "Akopesa etumbu na baoyo bayebi Nzambe te mpe bazali kotosa te Sango Malamu ya Nkolo na biso Yesu."

9 Bakozwa etumbu ya libebi ya seko, mpe bakobengana bango liboso ya Nkolo mpe liboso ya nkembo ya nguya na ye,

10 tango akoya na mokolo wana mpo ete basantu na ye bapesa ye nkembo, mpe baoyo nyonso bandimaki bakamwa ye. Bino mpe bokozala na bango elongo, pamba te bondimaki mateya oyo toteyaki bino.

11 Yango wana tobondelaka tango nyonso mpo na bino. Tosengaka Nzambe na biso ete amona bino bato ya kokoka mpo na kobenga oyo abenga bino, mpe na nzela ya nguya na ye akoka kotondisa bino na posa monene mpo na kosala malamu mpe misala nyonso oyo kondima na bino ezali kosala.

12 Na bongo kombo ya Nkolo na biso Yesu ekozwa lokumu kati na bino, mpe bino kati na ye, na lolenge ya ngolu ya Nzambe na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo.

  

2 TESALONIKA 2

1 Bandeko, mpo na oyo etali koya ya Nkolo na biso Yesu Kristo mpe kosangana na biso mpo na kokutana na ye, tosengi bino,

2 botika te ete makanisi na bino etonda na mitungisi, to mpe kobanga ekanga bino mpo na emoniseli moko boye, to maloba ya moto moko, to mpe mpo na mokanda oyo bakoki koloba ete ewuti epai na biso, oyo ezali koloba ete Mokolo ya Nkolo esi'ekomi.

3 Bondima te moto ata moko akosa bino ata na lolenge nini, pamba te liboso ete Mokolo wana ekoma, bato basengeli liboso koboya mateya ya Kristo mpe moto ya masumu asengeli komonana liboso, moto oyo asengeli kobeba,

4 oyo azali kotelemela mpe komi pesa lokumu likolo ya nyonso oyo bato babengaka "Nzambe" to oyo bato bakumbamelaka, mpe, akokende kutu kovanda na ndako ya Nzambe mpe akomibenga ye moko ete azali Nzambe.

5 Boni, bozali lisusu kokanisa te ete, tango nazalaki elongo na bino, ete nayebisaki bino makambo wana?

6 Mpe sik'oyo boyebi oyo ezali kokangisa ye, mpo ete akoka komimonisa na tango na ye.

7 Pamba te nguya ya masumu oyo ezali naino ya kobombama esi'ebandi kosala; kasi ye oyo azali kokangisa yango kino sik'oyo, akokoba kosala bongo kino tango bakolongola ye,

8 bongo Mosumuki akomonana, "ye oyo Nkolo Yesu akoboma na mopepe ya monoko na ye mpe akobebisa ye na nkembo ya koya na ye."

9 Mosumuki akoya na nguya ya Satana mpe akosala makamwisi ya lolenge nyonso, bilembo, makambo minene-minene ya lokuta,

10 mpe makambo nyonso ya mabe oyo ekosaka baoyo bazali kokufa. Bakokufa mpo baboyaki kolinga makambo ya solo oyo ekoki kobikisa bango.

11 Yango wana Nzambe atindeli bango nguya ya libunga, mpo bandima makambo ya lokuta,

12 mpo ete baoyo nyonso bandimaki makambo ya solo te, kasi basepelaki na makambo ya mabe, bazwa etumbu.

13 Kasi biso, tosengeli kozongisa matondi na Nzambe tango nyonso mpo na bino baoyo Nkolo alingaka. Pamba te Nzambe asi'apona bino banda na ebandeli mpo ete bozwa lobiko na nzela ya mosala ya Molimo oyo akomisaki bino basantu, mpe na nzela ya kondima makambo ya solo.

14 Nzambe abengaki bino na yango na nzela ya Sango Malamu oyo toteyaki bino, mpo ete bozwa nkembo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

15 Yango wana bandeko, botelema ngwi mpe bosimba malamu mateya oyo toteyaki bino, ezala na maloba to mpe na mokanda.

16 Tika ete ye moko Nkolo na biso Yesu Kristo mpe Nzambe Tata na biso ye oyo alingaki biso, mpe na nzela ya ngolu na ye, apesaki biso lilendisi ya seko mpe elikya ya kitoko penza,

17 batondisa mitema na bino na molende mpe bapesa bino makasi mpo ete bosala misala nyonso ya malamu mpe bolobaka maloba nyonso ya malamu.

  

2 TESALONIKA 3

1 Bandeko, mpo na kosukisa, bobondelaka mpo na biso, mpo ete Liloba ya Nkolo ekoka kopanzana noki penza mpe ezwa nkembo, ndenge ezalaki epai na bino.

2 Bobondela mpe mpo ete Nzambe akangola biso na maboko ya bato mabe mpe batomboki. Pamba te bango nyonso te nde bazali na kondima.

3 Kasi Nkolo azali sembo, akopesa bino makasi mpe akobatela bino liboso ya Motomboki.

4 Tozali na elikya kati na Nkolo mpo na bino, ete bozali kosala mpe bokokoba kosala makambo oyo totindaki bino.

5 Tika ete Nkolo akamba mitema na bino mpo bozala na bolingo ya Nzambe mpe na kokangai motema oyo Kristo apesaka.

6 Bandeko, totindi bino na kombo ya Nkolo Yesu Kristo: bokima ndeko nyonso oyo azali na bomoi ya mobulu, mpe alingi te kolanda mateya oyo toteyaki bino.

7 Pamba te, bino moko boyebi soki ndenge nini bosengeli kolanda ndakisa na biso. Tango tozalaki elongo na bino, tozalaki bato ya goigoi te,

8 mpe toliaki epai ya moto ata moko te bilei ya ofele, kasi tozalaki kosala mosala butu mpe moi, mosala ya makasi penza mpe ya pasi, mpo ete tomemisa mokumba na biso epai ya moto ata moko te kati na bino.

9 Elingi koloba te ete tozangaki ndingisa mpo na kosenga lisalisi ya ndenge wana, kasi tosalaki bongo mpo ete tokoma ndakisa epai na bino, oyo bokoki kolanda.

10 Pamba te, tango tozalaki elongo na bino, topesaki bino mobeko oyo: "Soki moto aboyi kosala mosala, alia mpe te!"

11 Nzokande, tozali koyoka ete bato mosusu kati na bino bazali bagoigoi. Bazali kosala eloko moko te, mpe mosala na bango kaka kokota makambo ya bato.

12 Na kombo ya Nkolo Yesu Kristo, tozali kotinda mpe kosenga bato ya ndenge wana, ete basala mosala na kimia nyonso mpe balia bilei oyo bakozwa na motoki na bango moko.

13 Kasi mpo na bino bandeko, bolemba te mpo na kosala makambo ya malamu.

14 Soki moto aboyi kotosa mitindo oyo topesi bino na mokanda oyo, botala ye malamu penza mpe bosanganaka na ye lisusu te mpo ete ayoka soni.

15 Kasi bokamata ye lokola monguna te, nzokande bokebisa ye lokola ndeko.

16 Tika ete ye moko Nkolo ya kimia apesa bino tango nyonso kimia na lolenge na yango nyonso. Nkolo azala na bino nyonso.

17 Ngai Polo, nakomi mbote oyo na loboko na ngai moko; yango nde ezali elembo kati na mikanda na ngai nyonso. Nakomaka ndenge oyo.

18 Tika ete ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino nyonso.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM