page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

2 TIMOTE

1

2

3

4

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

2 TIMOTE 1

1 Ngai Polo, mopostolo ya Yesu Kristo na mokano ya Nzambe, natindama mpo na kosakola bomoi oyo Nzambe alaka, oyo ezali kati na Kristo Yesu;

2 natindi mokanda oyo epai ya Timote, mwana na ngai ya bolingo. Tika ete ngolu, mawa, mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata mpe na Nkolo na biso Kristo Yesu ezala na yo.

3 Nazali kozongisa matondi epai ya Nzambe, oyo nasalelaka na motema peto, ndenge bakoko na ngai bazalaki kosalela; mpo ete butu mpe moi nakanisaka yo tango nyonso kati na mabondeli na ngai.

4 Nakanisaka kolela na yo, mpe nazali na posa mingi mpo na komona yo, mpo ete natonda na esengo.

5 Nakanisaka kondima ya solo oyo ozali na yango, kondima oyo koko na yo ya mwasi Lowis mpe mama na yo Enis bazalaki na yango mpe. Nazali kondima ete ozali mpe na kondima yango.

6 Yango wana nazali kolendisa yo, olamusa lisusu likabo oyo Nzambe apesaki yo tango natielaki yo maboko.

7 Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

8 Yango wana, koyoka soni te kotatola mpo na Nkolo na biso, to mpe mpo na ngai, moto na ye ya boloko. Kasi mena pasi elongo na ngai mpo na Sango Malamu, ndenge Nzambe azali kopesa yo makasi mpo na yango.

9 Abikisa biso mpe abenga biso mpo tozala na bomoi ya bosantu; ezali te mpo na misala oyo tosalaki, kasi mpo na mabongisi mpe ngolu na ye moko. Ngolu oyo apesaki biso kati na Kristo Yesu liboso ya ebandeli ya tango,

10 kasi emonani sik'oyo na nzela ya koya ya Mobikisi na biso Kristo Yesu, ye oyo asilisaki nguya ya liwa mpe angengisaki bomoi mpe kozanga kokufa na nzela ya Sango Malamu.

11 Mpe ezali mpo na koteya Sango Malamu yango, nde Nzambe atiaki ngai moteyi, mopostolo mpe molakisi.

12 Yango wana nazali komona bapasi ya ndenge oyo. Kasi nazali koyoka soni te, pamba te nayebi moto oyo ngai nandimela, mpe nazali na elikya ete azali na makoki mpo na kobatela kino na mokolo wana, nyonso oyo apesa ngai.

13 Makambo oyo oyokaki epai na ngai, batela yango lokola ndakisa ya mateya ya sembo, na kondima mpe bolingo oyo ezali kati na Yesu Kristo.

14 Batela makambo ya malamu oyo bapesaki yo; batela yango na lisalisi ya Molimo Mosantu oyo avandaka kati na biso.

15 Oyebi yango ete, baoyo nyonso bazali na mokili ya Azia basi'bakima ngai, kati na bango tozali na Fizele na Ermozene.

16 Tika ete Nkolo ayokela libota ya Onezifore mawa, pamba te abondisaka ngai mbala na mbala mpe ayokaka soni te mpo na ngai mpo nazali na boloko,

17 Kasi tango akomaki na Roma, asalaki nyonso mpo na koluka ngai kino tango amonaki ngai.

18 Tika ete Nkolo andima ete Onezifore azwa, na mokolo wana, bolamu ya Nkolo. Mpe oyebi malamu soki na lolenge nini ye asalisaki ngai na Efezo.


  

2 TIMOTE 2

1 Bongo yo mwana na ngai, zua makasi na yo kati na ngolu oyo ezali kati na Yesu Kristo.

2 Mpe makambo oyo oyokaki epai na ngai liboso ya batemwe ebele, pesa yango na bato oyo otielaka motema, baoyo bazali na makoki ya koteya yango na bato mosusu.

3 Mona pasi elongo na ngai, lokola soda ya malamu ya Yesu Kristo.

4 Soda moko te oyo azali kokende na etumba bongo amipesaka mobulu na makambo ya bomoi oyo; asalaka bongo mpo ete asepelisa mokonzi na ye ya mapinga.

5 Ndenge moko mpe, soki moto azali kokima mbangu lokola mosali ya masano, akoki kozwa ekoti ya lokumu te soki akimi mbangu te ndenge mibeko ezali kosenga.

6 Mpo ete moloni elanga asepela na mbuma, esengeli asala liboso musela makasi.

7 Kanisa malamu mpo na makambo oyo nazali koloba, pamba te Nkolo akopesa yo makoki mpo ososola makambo nyonso.

8 Kanisaka Yesu Kristo, ye oyo asekwaki kati na bakufi, ye oyo azalaki moto ya libota ya David. Tala Sango Malamu oyo nateyaka!

9 Nazali komona pasi mpo na Sango Malamu yango, kilo bakangi ngai na minyololo lokola mobomi. Kasi Liloba na Nzambe ezali ya kokangama na minyololo te.

10 Yango wana, nazali konkanga motema na bapasi wana nyonso, mpo na bolamu ya bato oyo Nzambe apona, mpo ete bango mpe bazua lobiko oyo ezali kati na Kristo Yesu, elongo na nkembo ya seko.

11 Pamba te maloba oyo ezali solo: Soki tokufi elongo na ye, tokozala mpe na bomoi elongo na ye;

12 soki tokangi mitema, tokozala mpe na bokonzi elongo na ye. Kasi soki towangani ye, ye mpe akowangana biso;

13 soki tozangi bosembo, ye akotikala kaka sembo, pamba te, akoki komiwangana te.

14 Kaniselaka bango makambo oyo. Kebisa bango liboso ya Nzambe ete batika kotiaka tempe mpo na oyo etali maloba; yango ezali na tomba moko te, kasi ebendaka kaka libebi ya baoyo bayokaka yango.

15 Sala nyonso oyo okoki kosala, mpo omilakisa liboso ya Nzambe lokola moto oyo basi'bameka ye, lokola mosali oyo akoyoka soni te mpo na mosala na ye, mpe oyo azali koteya Liloba ya solo na bosembo nyonso.

16 Boya masolo ya pamba-pamba mpe oyo etiolaka makambo ya Nzambe, pamba te bato oyo bamipesaka na yango, masolo yango ememaka bango kaka na nzela ya kozanga botosi na makambo ya Nzambe.

17 Mateya na bango eliaka nzoto lokola pota oyo ezali na tofina. Na kati na bango tozali na Imene mpe Filete:

18 Bango basi'batika nzela ya makambo ya solo, bazali koloba ete lisekwa esi'esalama, mpe bazali kokweyisa kondima ya bandimi mosusu.

19 Nzokande, fondasio ya makasi oyo Nzambe atia, ezali kaka kotelema ngwi; mpe maloba oyo ekomama likolo na yango: "Nkolo ayebi bato oyo bazali bato na ye, mpe moto nyonso oyo azali kondima kombo ya Nkolo esengeli aboya mabe."

20 Na kati ya ndako monene, tozalaka kaka na banzungu ya wolo mpe ya palata te, kasi tozalaka mpe na banzungu oyo basala na banzete mpe na mabele. Oyo ya liboso babombaka yango mpo na bafeti, mpe oyo mosusu basalelaka yango mokolo

na mokolo.

21 Soki moto amibateli peto na makambo oyo nawuti koloba, akozala nzungu oyo bakobanda kosalela na bafeti, oyo ekomi ya bosantu, oyo Mokonzi akobanda kosalela, mpe oyo ekozala ya kobongisama mpo na kosala misala nyonso ya malamu.

22 Kima baposa ya mabe ya bolenge. Mpe luka na posa monene, bosembo, kondima, bolingo mpe kimia, elongo na baoyo babengaka Nkolo na motema ya peto.

23 Boya mituna ya bozoba mpe oyo ezangi tina, pamba te oyebi ete yango esukaka na koswana.

24 Mpe ezali malamu te ete mosali ya Nkolo azala moto oyo aswanaka na bato. Kasi esengeli azala moto ya boboto epai ya bato nyonso, moto oyo azali na makoki mpo na koteya, mpe kokanga motema.

25 Esengeli ateyaka na boboto nyonso bato oyo batiaka tembe epai na ye; mpe azala na elikya ete tango mosusu Nzambe akopesa bango tango mpo babongwana, mpo bayeba makambo ya solo.

26 Bongo bakozongela makanisi na bango ya malamu mpe bakomilongola na motambo ya zabolo, oyo akanga bango na boloko mpo basalaka mokano na ye.

  

2 TIMOTE 3

1 Kasi yeba makambo oyo: mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi.

2 Pamba te, bato bakokoma moyimi, lokoso ya mbongo, lolendo, lofundu, bakotiola Nzambe, bakotosa baboti na bango te, bakoyeba kozongisa matondi te, bakotosa makambo ya Nzambe te,

3 bakotonda na nko, bakoyokela bato mawa te, bakokosela baninga makambo, bakokoka komibatela te, bakonyokola baninga, bakoboya makambo ya malamu;

4 bakoteka baninga, bakobanda kosilika noki, bakotonda na lofundu, bakolinga bisengo mingi koleka Nzambe.

5 Bakobanda komilakisa lokola bato oyo batosaka makambo ya Nzambe, kasi bakowangana nguya na yango. Kima bato ya ndenge wana!

6 Pamba te, basusu na kati na bango bakotaka na bandako ya bato mpe bakangaka na bowumbu basi oyo batonda na mikumba ya masumu, basi oyo bamemamaka na baposa ya nzoto ya ndenge na ndenge,

7 baoyo bayekolaka tango nyonso, kasi bakokaka ata moke te koyeba makambo ya solo.

8 Ndenge moko mpe lokola Zanes mpe Zambres batelemelaki Moyize, ndenge moko mpe bato wana bazali kotelemela makambo ya solo. Bazali bato oyo makanisi na bango esi'ebeba, mpe kondima na bango esi'ekufa.

9 Kasi bakokende mosika te, pamba te bozoba na bango ekomonana polele na miso ya bato nyonso, ndenge oyo ya Zanes mpe Zambres emonanaki.

10 Kasi yo, osi'ososoli malamu penza mateya na ngai, ezaleli na ngai, makanisi na ngai, kondima na ngai, ndenge nakangaka motema, bolingo na ngai, ndenge nayikaka mpiko,

11 minyoko na ngai mpe bapasi na ngai. Oyebi makambo nyonso oyo ekomelaki ngai na Antiose, na Ikonuimi, mpe na Listere. Ya solo, nanyokwamaki mingi penza. Kasi Nkolo akangolaki ngai na makambo nyonso wana.

12 Pamba te, moto nyonso oyo alingi kozala na bomoi oyo ezali kotosa Nzambe kati na Yesu Kristo, akonyokwama mingi penza.

13 Kasi bato mabe mpe bato oyo bakosaka baninga bakodinda kaka kati na mabe, bakokosa bato mosusu, mpe, bango moko mpe basi'bakosa bango.

14 Kasi yo, kangama kaka na makambo oyo oyekolaki mpe oyo ondimaki na motema mobimba, mpo oyebi moteyi oyo alakisaki yo yango;

15 mpe banda bomwana na yo oyebi Makomi ya bosantu; yango ekoki kopesa yo bwanya oyo ememaka na lobiko na nzela ya kondima oyo ezali kati na Yesu Kristo.

16 Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezali na tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,

17 mpo ete moto ya Nzambe azala ya kokoka mpe ya kokoka malamu-malamu mpo na kosala misala nyonso ya malamu.

  

2 TIMOTE 4

1 Yango wana, liboso ya Nzambe mpe liboso ya Yesu Kristo, ye oyo akosambisa bato ya moi mpe baoyo bakufa; mpe, mpo na koya na ye, mpe mpo na Bokonzi na ye, nasengi yo:

2 teya Liloba, teya yango na molende nyonso ezala na tango ya matata to na tango ya matata te, pamela, bongisa, lendisa, mpe teya yango na kokanga motema.

3 Pamba te tango ezali koya, oyo bato bakolinga te koyoka mateya ya solo, kasi bakolanda baposa na bango ya nzoto, mpe bakomilukela bango moko bateyi, oyo bakoteya bango makambo oyo matoyi na bango ekozala na mokusa mpo na koyoka.

4 Bakoboya koyoka mateya ya solo mpe bakomipesa mingi mpo na koyoka masapo.

5 Kasi yo, mibatela na makambo nyonso; kanga motema na bapasi oyo ozali komona, sala mosala ya mopanzi Sango Malamu, mpe kokisa malamu mosala na yo.

6 Pamba te, mpo na ngai, ngonga esiekoki mpo bakaba ngai na mbeka; tango esi'ekoki mpo na ngai mpo natika bomoi oyo.

7 Nabundi etumba ya malamu, nasilisi kopota mbangu, mpe nabateli kondima na ngai.

8 Sik'oyo Nzambe abombeli ngai ekoti ya lokumu oyo ya bosembo, oyo Nkolo, mosambisi ya sembo akopesa ngai na mokolo wana, kaka na ngai moko te, kasi na baoyo nyonso mpe bazali kozela na posa monene, komonana na ye.

9 Sala nyonso mpo oya noki epai na ngai,

10 pamba te Demas, lokola alingi mokili oyo, asi'akima ngai mpe akenda na Tesalonika. Kresansi akenda na Galatia, bongo Tito akenda na Dalmatia.

11 Kaka Luka nde azali na ngai elongo. Kamata Marko mpe boya na ye elongo, pamba te azali na tina mingi mpo na ngai, mpo na mosala na ngai.

12 Natindaki Tishike na Efezo.

13 Tango okoya, mema kazaka oyo natikaki na Trowas, epai ya Karpuse; memela ngai mpe babuku na ngai, kutu penza oyo esalama na poso ya nyama.

14 Alekizandre, mosali bibende, asalaki ngai mabe mingi; "Nkolo akofuta ye mpo na oyo asalaki."

15 Yo mpe keba na ye, pamba te atelemelaki mateya na biso na makasi penza.

16 Tango nasambaki mpo na mbala ya liboso, moto ata moko te azalaki wana mpo na kosalisa ngai; bango nyonso bakimaki ngai. Tika ete Nzambe atangela bango yango te.

17 Kasi Nkolo atelemaki pembeni na ngai mpe apesaki ngai makasi, mpo ete na nzela na ngai, mateya ekoka koteyama na mobimba na yango, mpe baoyo nyonso bazali bayuda te bakoka koyoka yango. Mpe akangolaki ngai na monoko ya ntambwe.

18 Ya solo, nayebi ete Nkolo akokoba kokangola ngai na misala nyonso ya mabe mpe akobatela ngai mpo na Bokonzi na ye ya Likolo. Tika ete azwa nkembo, libela na libela! Amen.

19 Pesa mbote na Priska mpe na Akilas, mpe na libota ya Onezifore.

20 Eraste atikalaki na Korinto, mpe natikaki Trofime azali maladi na Mileti.

21 Sala nyonso mpo okoma awa liboso ete tango ya malili makasi ebanda. Ebulus, Pudans, Linus, Klodia, na bandeko nyonso, bapesi yo mbote.

22 Nkolo azala na molimo na yo. Tika ete ngolu ya Nzambe ezala na yo

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM