page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

BA-EBREO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

BA-EBREO 1

1 Na tango ya kala Nzambe azalaki koloba na bakoko na biso, mbala mingi mpe na lolenge mingi, na nzela ya baprofeta.

2 Kasi na mikolo oyo ya suka, alobaki na biso na nzela ya Mwana na ye; oyo ye atiaki mokitani ya biloko nyonso, mpe, na nzela na ye nde asalaki mokili.

3 Mwana azali kongenga ya nkembo ya Nzambe, mpe elilingi ya bomoto na ye, mpe azali kosimba biloko nyonso na nguya ya maloba na ye. Mpe sima ya kopetola bato na masumu na bango, azali kovanda na Likolo, na loboko ya mobali ya Nzambe ya nguya nyonso.

4 Lokola akomaki likolo ya baanzelu, ndenge moko mpe kombo oyo Nzambe apesaki ye ezali likolo na oyo ya bango.

5 Pamba te Nzambe aloba ata na anzelu moko te: "Yo ozali Mwana na ngai, lelo oyo nakomi Tata na yo." To lisusu: "Ngai nakozala Tata na ye, mpe ye akozala Mwana na ngai."

6 Mpe lisusu, tango Nzambe akotisaki Mwana na ye ya liboso kati na mokili, alobaki: Tika ete baanzelu nyonso ya Nzambe bakumisa ye."

7 Kasi mpo na baanzelu, Nzambe alobaki: "Akomisi baanzelu na ye mopepe, mpe basali na ye ndemo ya moto."

8 Kasi mpo na Mwana na ye, alobaki: "E Nzambe, kiti na yo ya bokonzi ekowumela libela na libela, mpe okokamba bokonzi na yo na bosembo nyonso.

9 'Olingaka bosembo mpe oboyaka mabe; yango wana Nzambe, Nzambe na yo, aponaki yo mpe atondisaki yo na esengo ya lokomu koleka oyo apesaki baninga na yo."

10 Alobaki lisusu: "E Nkolo, na ebandeli otiaki bafondasio ya mokili, mpe likolo ezali mosala ya maboko na yo.

11 "Ekokufa, kasi yo okotikala na bomoi; ekonuna yango nyonso lokola elamba,

12 "mpe okolinga yango lokola kazaka, mpe ekobongwana. Kasi yo, ozali ndenge moko, mpe bambula na yo ezali na suka te!"

13 Mpe Nzambe aloba ata na anzelu moko te: "vanda na loboko na ngai ya mobali, kino tango nakokomisa banguna na yo esika oyo makolo na yo ekonyata."

14 Bongo baanzelu bazali banani? Bazali milimo oyo bazali kosalela Nzambe, mpe baoyo Nzambe azali kotinda mpo kosalela baoyo bakozwa lobiko.

  

BA-EBREO 2

1 Yango wana, esengeli tolanda malamu penza makambo oyo toyokaki, soki te tokobunga nzela.

2 Pamba te, soki maloba oyo baanzelu balobaki emonanaki ete ezalaki ya solo, mpe, soki bato oyo babukaki mibeko mpe bazangaki botosi bazwaki penza etumbu oyo ekokaki mpo na bango,

3 bongo ndenge nini tokokima etumbu soki tozali kotala pamba lobiko ya monene boye, oyo Nkolo ye moko ateyaki yango liboso, mpe baoyo bayokaki yango balakisaki biso ete yango ezali ya solo?

4 Nzambe mpe atatolaki mpo na yango, na nzela ya bilembo, makambo ya somo, mpe makamwisi ya ndenge na ndenge, mpe na nzela ya makabo ya Molimo Mosantu oyo akabolaki na ndenge ye moko alingaki.

5 Pamba te, Nzambe atia mokili oyo ezali koya, oyo tozali kolobela, na nse ya bokonzi ya baanzelu te.

6 Kasi moto moko atatolaki boye, na esika moko: "Moto azali nani mpo okanisa ye, to mpe mwana ya moto azali nani mpo ete obatela ye?

7 "Okitisaki ye na nse ya baanzelu mpo na mwa tango moke; otondisaki ye na nkembo mpe na lokumu,

8 mpe otiaki biloko nyonso na nse ya makolo na ye." Tango atiaki biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye, atikaki ata eloko moko te ezanga kozala na nse ya bokonzi na ye. Nzokande sik'oyo, naino tomoni te ete biloko nyonso ezala na nse ya bokonzi na ye.

9 Kasi tala likambo tozali komona mpo na Yesu: Nzambe atiaki ye na nse ya baanzelu mpo na mwa tango moke, mpo ete na nzela ya ngolu ya Nzambe akoka kokufa mpo na bato nyonso. Kasi sik'oyo, atondi na nkembo mpe na lokumu, mpo na liwa oyo anyokwamaki na yango.

10 Yango ezalaki malamu ete Nzambe, ye oyo asalaki mpe abatelaka biloko nyonso, akoka kokomisa Yesu moto ya kokoka na nzela ya bapasi, mpo ete amema bana ebele basangana na nkembo na ye. Pamba te Yesu azali moto oyo amemaka bango na lobiko.

11 Pamba te, moto oyo akomisaka peto, na baoyo bakomisi bango bosantu, bazali bango nyonso bato ya libota moko. Yango wana, Yesu azali na soni te mpo na kobenga bango bandeko na ye; ndenge

12 alobaki: "Nakoyebisa kombo na yo epai ya bandeko na ngai; nakoyemba masanzoli na yo na kati ya lingomba."

13 Alobaki lisusu: "Nakotia elikya na ngai na ye;" mpe alobaki lisusu: "Nazali awa, elongo na bana oyo Nzambe apesaki ngai."

14 Lokola bana bazali bato ya mosuni mpe ya makila, Yesu mpe akomaki lokola bango mpe asanganaki na bomoto na bango mpo ete na nzela ya liwa na ye, akoka kobebisa zabolo ye oyo azalaki na nguya ya liwa;

15 mpe akangola baoyo nyonso, kati na bomoi na bango mobimba, bazalaki bawumbu, na nzela ya kobanga liwa.

16 Pamba te, ya solo penza, Yesu ayaki mpo na kosalisa baanzelu te, kasi ayaki mpo na kosalisa libota ya Abraham.

17 Yango wana, Nzambe akomisaki ye lolenge moko na bandeko na ye na makambo nyonso, mpo ete akoka kokoma moto oyo ayokelaka bato mawa mpe Mokonzi ya banganga- Nzambe ya sembo, kati na mosala ya Nzambe, mpo ete masumu ya bato ekoka kolimbisama.

18 Mpe sik'oyo akoki kosalisa baoyo bazali kokutana na komekama, Pamba te ye moko mpe akutanaki na komekama mpe amonaki pasi.

  

BA-EBREO 3

1 Yango wana, bandeko basantu, bino baoyo Nzambe abenga mpo na kozwa bomengo ya Likolo, botia makanisi na bino na Yesu, Mopostolo mpe Mokonzi ya banganga-Nzambe oyo tondimela.

2 Azalaki sembo epai ya Nzambe ye oyo aponaki ye, ndenge Moyize mpe azalaki sembo kati na ndako mobimba ya Nzambe.

3 Yesu amonanaki ete azalaki ya kokoka mpo na kozwa lokumu monene koleka Moyize, ndenge moko mpe, moto oyo atongi ndako azali na lokumu monene koleka ndako yango moko.

4 Pamba te, ndako nyonso batonga yango na moto, kasi Nzambe azali moto oyo atongaka biloko nyonso.

5 Moyize azalaki sembo lokola mosali, na kati ya ndako mobimba ya Nzambe, mpo na koloba makambo oyo Nzambe asengelaki koloba na mikolo oyo ezalaki koya.

6 Kasi Kristo azali sembo lokola Mwana, mokonzi ya ndako ya Nzambe. Mpe biso tozali ndako na ye, soki tosimbi makasi kino na suka, molende na biso mpe elikya oyo tomipesaka na yango lokumu.

7 Yango wana, ndenge Molimo Mosantu alobi: "Lelo, soki boyoki mongongo na ye,

8 Boyeisa mitema na bino makasi te, ndenge bosalaki tango botombokelaki Nzambe, ndenge bosalaki tango bomekaki ye kati na esobe.

9 Kuna batata na bino bamekaki ngai mpe batalaki motema na ngai, mpe bamonaki misala na ngai na kati ya bambula ntuku minei.

10 Yango wana, natombokelaki bato wana, mpe nalobaki: Mitema na bango ezali kopengwa tango nyonso, mpe bayebaki banzela na ngai te.

11 bongo nalapaki ndayi kati na kanda na ngai: Bakokota te na kopema na ngai!"

12 Bokeba bandeko, ete moto moko te kati na bino azala na motema mabe mpe oyo ezangi kondima, ete atika Nzambe ya bomoi.

13 Kasi bolendisana moko na moko, mokolo na mokolo, lokola ezali naino kobengama "lelo" mpo ete moto moko te kati na bino masumu ekosa ye mpe ekomisa ye motema libanga.

14 Pamba te tokomi lisanga na Kristo, soki tosimbi makasi kino, na suka elikya oyo tozalaki na yango na ebandeli.

15 Lokola yango elobama: "Lelo, soki boyoki mongongo na ye, boyeisa mitema na bino makasi te, ndenge bosalaki tango botombokelaki Nzambe."

16 Banani bayokaki mongongo ya Nzambe mpe batombokelaki ye? Ezalaki te baoyo nyonso Moyize abimisaki na Ezipito?

17 Mpe, ayokaki kanda mpo na banani kati na bambula ntuku minei? Ezalaki te mpo na baoyo basalaki masumu mpe bibembe na bango ekweyaki kati na esobe?

18 Bongo na banani Nzambe alapaki ndayi ete bakokota te na bopemi na ye? Ezali te na baoyo baboyaki kotosa ye?

19 Bongo tomoni ete, bazalaki na makoki te mpo na kokota, mpo bazangaki kondima.

  

BA-EBREO 4

1 Yango wana, lokola elaka ya kokota na bopemi ya Nzambe ezali naino, tokeba ete moto moko te na kati na bino azanga kokota na kopema yango.

2 Pamba te, biso mpe, bateyaki biso Sango Malamu ndenge mpe bateyaki bango; kasi Liloba oyo bayokaki esalisaki bango na eloko moko te, pamba te tango bayokaki yango, bayambaki yango na kondima te.

3 Pamba te, biso baoyo tondima, tozali kokota na bopemi wana, ndenge Nzambe alobaki: "Yango wana, nalapaki ndayi kati na kanda na ngai: Bakokota te na bopemi na ngai!" Alobaki bongo atako misala na ye esi'esila wuta na tango asalaki mokili.

4 Pamba te, na esika moko, elobama boye mpo na mokolo ya sambo: "Bongo na mokolo ya sambo, Nzambe apemaki na misala na ye nyonso."

5 Mpe alobaki lisusu na eteni yango: "Bakokota te na bopemi na ngai."

6 Emonani polele ete bato mosusu esengeli bakota na bopemi wana. Nzokande, baoyo bazalaki bato ya liboso mpo na koyoka Sango Malamu, bakotaki te mpo na kozanga botosi na bango.

7 Yango wana Nzambe atiaki lisusu mokolo moko, oyo azali kobenga lelo. Alobaki mpo na yango kala penza na nzela ya David, ndenge elobamaki liboso: "Lelo, soki boyoki mongongo na ngai, boyeisa mitema na bino makasi te."

8 Pamba te, soki Zosue apesaki bango bopemi, mbele sima penza, Nzambe alingaki lisusu te koloba mpo na mokolo mosusu.

9 Bongo etikali na bopemi moko oyo ezali lokola mokolo ya sambo oyo Nzambe apemaki.

10 Pamba te, moto oyo akoti na bopemi ya Nzambe, apemi na misala na ye, ndenge Nzambe mpe apemaki na oyo ya ye.

11 Yango wana, tosala makasi mpo na kokota na bopemi wana mpo ete moto moko te akweya na kolanda ndakisa na bango ya kozanga botosi.

12 Pamba te Liloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya; ekotaka koleka kutu mopanga oyo ezali na mino na ngambo nyonso mibale, ekomaka kino na kokabola elimo na molimo, mikuwa na mafuta oyo ezalaka na kati ya mikuwa; mpe etalaka malamu-malamu makanisi mpe mikano ya mitema ya bato.

13 Eloko moko te na kati ya biloko nyonso oyo esalama, ezali ya kobombama na miso ya Nzambe. Biloko nyonso ezali polele mpe ezali ya kobombama te na miso ya moto oyo akosambisa biso.

14 Yango wana, lokola tozali na Mokonzi ya banganga-Nzambe ya monene oyo aleka na Likolo, ye Yesu Mwana ya Nzambe, tosimba makasi kondima oyo toyambolaka.

15 Pamba te, tozali na mokonzi ya banganga- Nzambe oyo akoki kosangana na bapasi na biso; tozali na ye moko oyo amekamaki na makambo nyonso lokola biso mpe tozali komekama, kasi asalaki masumu te.

16 Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

  

BA-EBREO 5

1 Mokonzi nyonso ya banganga-Nzambe baponaka ye na kati ya bato, mpe batiaka ye mpo na kosalela Nzambe mpo na bato. Apesaka makabo mpe mbeka mpo na masumu.

2 Akoki kolakisa boboto epai ya baoyo bazangi boyebi mpe basalaka mabe, pamba te ye moko mpe azali na bolembu.

3 Mpo na bolembu wana, yango wana asengeli kopesa mbeka mpo na masumu na ye moko, ndenge moko mpe mpo na masumu ya bato.

4 Mpe, moto moko te akoki komipesa ye moko lokumu wana; kasi esengeli Nzambe abenga ye, ndenge esalamaki na Aron.

5 Ndenge moko mpe Kristo, amipesaki ye moko te lokumu ya kokoma Mokonzi ya banganga-Nzambe. Kasi Nzambe alobaki na ye: "Ozali Mwana na ngai, lelo na komi Tata na yo."

6 Mpe na esika mosusu, alobaki: "Ozali nganga-Nzambe mpo na libela, lokola Meikisedeki!"

7 Yesu, kati na bomoi na ye na mokili, azalaki kobondela mpe kosenga na koganga makasi elongo na mayi na miso, epai ya Nzambe oyo akokaki kobikisa ye na liwa; mpe Nzambe andimaki mabondeli na ye mpo na botosi na ye.

8 Atako azalaki Mwana ya Nzambe, kasi ayekolaki kotosa na nzela ya bapasi oyo amonaki.

9 Mpe awa Nzambe asilaki kokomisa ye moto ya kokoka, akomaki mopesi ya lobiko ya seko mpo na baoyo nyonso batosaka ye,

10 mpe Nzambe aponaki ye mpo azala Mokonzi ya banganga-Nzambe lokola Meikisedeki.

11 tozali na makambo mingi ya koloba mpo na likambo oyo, kasi ezali pasi mingi mpo na kolimbola. Pamba te bokomi na bolembu mingi mpo na kososola.

12 Pamba te, sima ya tango nyonso oyo, esengelaki bokoma balakisi, kasi bozali kaka na posa ete moto ateya bino makambo ya ebandeli ya Liloba ya Nzambe. Bozali na posa ya miliki, kasi bilei ya makasi te!

13 Moto nyonso oyo azali naino komela miliki, azali naino mwana moke, mpe azali na boyebi te na mateya oyo ezali koloba mpo na bosembo.

14 Kasi bilei ya makasi ezali mpo na bakolo. Bongo na nzela ya kosalela yango, basi'basalela mayele na bango mpo na kososola makambo ya malamu na oyo ya mabe.

  

BA-EBREO 6

1 Yango wana, totika mateya ya ebandeli oyo etali Kristo, mpe toluka koyeba oyo ekoki mpo na bakolo. Kasi toluka lisusu te kozongela mateya ya ebandeli lokola: kobongola motema mpe kotika misala oyo ememaka na liwa, mpe kondimela Nzambe;

2 mateya oyo ezali kolobela mpo na lolenge ya kobatisa bato, mateya ya kotiela bato maboko, ya lisekwa ya bato bakufa, mpe oyo etali kosambisama ya seko.

3 Tala makambo tokosala, soki Nzambe apesi biso ndingisa.

4 Pamba te, yango ekoki kosalama te mpo na baoyo basi'bamona mwinda ya Nzambe, baoyo basi'bameka likabo ya likolo, baoyo basi'basangana na Molimo Mosantu,

5 baoyo basi'bameka bolamu ya Liloba ya Nzambe mpe banguya ya mokili oyo ezali koya;

6 soki bakweyi, bakoka kobenda bango lisusu mpo babongola motema, pamba te bazali lisusu kobaka Mwana ya Nzambe na ekulusu mpo na bango moko mpe bazali koyokisa ye soni na miso ya bato.

7 Pamba te, mabele oyo emelaka mayi ya mbula oyo ekweyelaka yango mbala na mbala, mpe ebotaka mbuma ya malamu mpo na baoyo balonelaka bango yango, Nzambe apambolaka yango.

8 Kasi soki ebimisi basende mpe banzube, ezalaka na tina te mpe ezalaka ya kobongama mpo Nzambe alakela yango mabe. Mpe suka na yango, batumbaka yango.

9 Balingami, ata tozali koloba boye, kasi tozali kondima makambo ya kitoko mingi mpo na bino, makambo oyo ememaka na lobiko.

10 Pamba te Nzambe azangi bosembo te mpo abosana mosala na bino, mpe bolingo oyo bolakisaki mpo na kombo na ye, tango bosalisaki basantu mpe bozali kaka kosalisa bango.

11 Kasi tolingi ete moko na moko na kati na bino alakisa molende ya ndenge moko kino na suka, mpo ete makambo oyo botielaka elikya ekoma ya solo.

12 Tolingi te bokoma bato ya goi-goi, kasi bolanda ndakisa ya baoyo bazali kozwa na nzela ya kondima mpe na nzela ya kokanga motema, biloko oyo Nzambe alaka.

13 Tango Nzambe apesaki elaka na Abraham, alapaki ndayi na kombo na ye moko, pamba te moto mosusu oyo alekaki ye oyo ye asengelaki kolapa ndayi na kombo na ye azalaki te.

14 Alobaki: "Ya solo, nakopambola yo mpe nakopesa yo bakoko ebele."

15 Abraham akangaki motema, mpe na bongo, azwaki oyo Nzambe alakaki ye.

16 Pamba te, bato balapaka ndayi na kombo ya moto oyo aleki bango; mpe, ndayi elakisaka bosolo ya likambo oyo bato balobi mpe esilisaka tembe nyonso.

17 Awa Nzambe alingaki kolakisa na baoyo bazwaki elaka ete mokano na ye ebongwanaka te, yango wana alakisaki bosolo na yango na kolapa ndayi.

18 Nzambe asalaki bongo mpo ete, na nzela ya makambo mibale oyo ebongwanaka te, kati na oyo ekokaki kosalama te ete Nzambe akosa. Biso baoyo totika makambo nyonso mpo na konkanga elikya oyo balaka biso, tokoka kolendisama mingi penza.

19 Tozali na elikya yango lokola longo ya elimo, ekoki kobeba te mpe ekanga makasi penza. Ekota koleka rido, na kati ya Esika ya bosantu,

20 epai Yesu, ye oyo akenda liboso na biso, mpe akota kuna mpo na biso, akoma Mokonzi ya banganga-Nzambe mpo na libela, lokola Melkisedeki.

  

BA-EBREO 7

1 Melkisedeki azalaki mokonzi ya Salem mpe nganga-Nzambe ya Nzambe oyo aleki likolo. Akutanaki na Abraham, tango Abraham awutaki na etumba sima ya kolonga bakonzi, mpe apambolaki ye."

2 Mpe Abraham apesaki ye eteni ya zomi ya biloko nyonso. Kombo na ye elakisi, liboso: "mokonzi ya bosembo"; bongo "mokonzi ya Salem", elingi koloba: "mokonzi ya kimia".

3 Azalaki na tata te mpe mama te, bonkoko te, mokolo ya ebandeli te, mpe ya suka ya bomoi te, kasi azalaki lokola Mwana ya Nzambe, oyo azali nganga-Nzambe mpo na libela.

4 Bomoni, Melkisedeki azalaki moto ya monene penza. Pamba te ata koko na biso Abraham apesaki ye eteni ya zomi ya biloko oyo abotolaki na etumba.

5 Mibeko ezalaki kosenga na bana ya Levi oyo bazalaki kokoma banganga-Nzambe bazwa eteni ya zomi na bato ya Isayele baoyo bazali bandeko na bango, atako bandeko na bango mpe bazali bana ya libota ya Abraham.

6 Melkisedeki abimaki na libota ya Levi te, kasi azwaki eteni ya zomi epai ya Abraham mpe apambolaki ye oyo Nzambe apesaki bilaka.

7 Mpe tembe ezali te, pamba te moto oyo azali moke ye nde moto azwaka lipamboli epai ya moto oyo aleki ye.

8 Banganga-Nzambe oyo bazwaka eteni ya zomi bazali bato oyo bakufaka, kasi Meikisedeki, ye oyo azwaki eteni ya zomi oyo, bazali kotatola mpo na ye ete azali na bomoi.

9 Tokoki koloba ete, ata Levi, ye oyo azwaka biteni ya zomi, afutaki eteni ya zomi na nzela ya Abraham;

10 Pamba te, tango Melkisedeki akutanaki na Abraham, Levi azalaki naino na kati ya nzoto ya koko na ye Abraham.

11 Soki bato bakokaki kokoma bato ya kokoka na nzela ya bonganga-Nzamhe ya balevi (pamba te ezali mpo na yango nde, bato bazwaki Mibeko), mbele tina elingaki kozala lisusu te mpo "ete nganga-Nzambe mosusu aya, oyo azali lokola Melkisedeki, kasi lokola Aron te."

12 Pamba te, tango bonganga-Nzambe ebongwani, esengeli mpe Mibeko ebongwana.

13 Makambo oyo elobami mpo na moto oyo azali moto ya libota mosusu, mpe moto moko te ya libota na ye asalaki lokola nganga-Nzambe na mesa oyo batumbelaka mbeka.

14 Pamba te, eyebani polele ete Nkolo na biso abimaki na libota ya Yudea, mpe mpo na libota ya yudea, Moyize alobaki eloko moko te na oyo etali banganga-Nzambe.

15 Mpe likambo oyo tozali kolobela ekomi polele penza; ete nganga-Nzambe mosusu asi'abimi, ye oyo akokani na Meikisedeki.

16 Akomaki nganga-Nzambe na lolenge ya bitinda ya mibeko ya bomoto te, kasi na lolenge ya nguya ya bomoi oyo ekufaka te.

17 Pamba te batatola boye mpo na ye: "Ozali nganga- Nzambe mpo na libela lokola Melkisedeki."

18 Mibeko oyo ya liboso batiaki pembeni, mpo ezalaki na bolembu mpe ezalaki na tina te,

19 pamba te Mibeko ekomisaki ata eloko moko te eloko ya kokoka. Kasi elikya oyo eleki kitoko eye; na nzela na yango nde tozali kopusana pene-pene na Nzambe.

20 Mpe makambo yango esalamaki na ndayi oyo Nzambe akataki! Bato mosusu tango bakomaki banganga-Nzambe, Nzambe alapaki ndayi te mpo na bango,

21 kasi Yesu akomaki nganga-Nzambe na ndayi, tango Nzambe alobaki na ye: "Nkolo alapi ndayi, mpe akobongola makanisi na ye te: Ozali nganga-Nzambe mpo na libela."

22 Mpo na ndayi wana nde Yesu akoma elikya ya boyokani oyo eleki kitoko penza.

23 Bango, bazalaki banganga-Nzambe ebele. Pamba te liwa ezalaki konkangisa bango nzela mpo basala tango nyonso mosala na bango.

24 Kasi Yesu, lokola azali na bomoi mpo na libela, azali na bonganga-Nzambe oyo ekoki kokende epai ya moto mosusu te.

25 Yango wana azali na makoki mpo na kobikisa, sik'oyo mpe na batango nyonso baoyo bazali koya epai ya Nzambe na nzela na ye Pamba te azali tango nyonso na bomoi mpo na kobondela na tina na bango.

26 Pamba te, mokonzi ya banganga-Nzambe ya boye, ye nde akokaki mpo na biso: azali mosantu, azali na likambo ata moko te, azali peto, azali ya kokabwana na bato ya masumu, mpe Nzambe atombola ye likolo penza koleka likolo.

27 Ye azali lokola bakonzi ya banganga-Nzambe mosusu te, azali na posa te ya kotumbaka mbeka mokolo na mokolo, liboso mpo na masumu na ye moko, mpe na sima mpo na masumu ya bato. Atumbaki mbeka mpo na masumu na bango mbala moko mpo na libela, tango amikabaki ye moko.

28 Pamba te, Mibeko etiaka bakonzi ya banganga-Nzambe, bato oyo bazali na bolembu; kasi ndayi, oyo eyaki sima ya mibeko, etiaki Mwana, oyo Nzambe akomisa moto ya kokoka mpo na libela.

  

BA-EBREO 8

1 Mama na likambo ya oyo tozali koloba, yang'oyo: Tozali na mokonzi ya banganga-Nzambe ya ndenge wana oyo avanda na loboko ya mobali ya kiti ya Nzambe Mokonzi-monene oyo azali na Likolo,

2 mpe oyo azali kosala mosala na kati ya Esika ya bosantu, ndako ya kapo ya solo-solo oyo Nkolo asala, kasi esalama na moto te.

3 Mpe lokola mokonzi nyonso ya banganga-Nzambe batiaka ye mpo na kopesa makabo, mpe mpo na kotumba mbeka; yango wana, tina ezalaki mpe ete Yesu mpe azala na eloko ya kopesa lokola makabo.

4 Soki azalaki na mokili, mbele alingaki kozala nganga-Nzambe te, pampa te banganga-Nzambe bazali oyo bapesaka makabo na ndenge Alibeko etindaka.

5 Bazali kosala mosala na Esika ya bosantu oyo ezali kaka elongi mpe elilingi ya oyo ezali na Likolo. Yango wana, Moyize, tango alingaki kotonga ndako ya kapo, Nzambe akebisaki ye boye: "Tala malamu, mpo ete osala biloko nyonso na lolenge ya oyo balakisaki yo likolo ya ngomba."

6 Kasi sik'oyo, Yesu azwi mosala oyo eleki malamu, pamba te ye azali moto oyo azongisaka bondeko na boyokani oyo ezali malamu koleka, oyo evandi likolo ya bilaka ya malamu mingi penza.

7 Pamba te, soki boyokani oyo ya liboso ezalaki na mabe te, mbele tina ya koluka oyo ya mibale elingaki kozala te.

8 Kasi Nzambe amonaki mabe na bato mpe alobaki: "Nkolo alobi: mikolo ekoya nakotia boyokani ya sika elongo na bato ya Isayele mpe elongo na bato ya Yudea.

9 Boyokani yango ekozala te lokola boyokani oyo natiaki elongo na bakoko na bango, tango nakamataki bango na loboko mpo na kobimisa bango na Ezipito. Pamba te bakangamaki na boyokani na ngai te, mpe natikaki bango, Nkolo alobi bongo.

10 Nkolo alobi: tala boyokani oyo nakotia elongo na bato ya Isayele sima ya mikolo wana. Nakotia Mibeko na ngai na makanisi na bango mpe nakokoma yango likolo ya mitema na bango. Nakozala Nzambe na bango, mpe bango bakozala bato na ngai.

11 "Moto moko te akoteya moninga na ye, to mpe moto moko te akoteya ndeko na ye ete: "Yeba Nkolo!" Pamba te, bango nyonso bakoyeba ngai, kobanda na bana mike kino na bakolo.

12 "Pamba te, nakolimbisa mabe na bango, mpe nakokanisa masumu na bango lisusu te."

13 Awa Nkolo abengaki boyokani wana "Boyokani ya Sika", akomisi boyokani oyo ya liboso, ya kala; nzokande oyo ekomi ya kala mpe enuni, ekomi pene mpo na kolimwa."

  

BA-EBREO 9

1 Boyokani oyo ya liboso ezalaki na mibeko mpo na kosambela Nzambe; ezalaki mpe na esika ya bosantu oyo ezalaki ya mokili oyo.

2 Batiaki ndako ya kapo. Bongo eloko oyo batielaka mwinda, mesa, mpe mapa oyo bapesi makabo na Nzambe, ezalaki na kati ya eteni na yango ya liboso. Bazalaki kobenga eteni yango: "Esika ya bosantu".

3 Mpe sima ya rido ya mibale, ezalaki esika oyo bazalaki kobenga "Esika eleki bosantu".

4 Mesa ya wolo oyo batumbelaka malasi, mpe sanduku ya boyokani oyo ezalaki ya kozipama na wolo bipai nyonso, ezalaki na kati ya eteni yango. Sanduku yango ezalaki na eloko ya wolo oyo ezalaki na mana, nzete ya Aron oyo ebimisaki makasa, mpe mabanga epai maloba ya boyokani ezalaki ya kokomama.

5 Mpe na likolo ya sanduku, ba-Sheriben ya nkembo bazalaki kozipa esika ya bolimbisi ya masumu na molili ya mapapu na bango. Kasi tokoki te sik'oyo kolobela makambo oyo na molayi nyonso.

6 Awa bazalaki kobongisa biloko nyonso na lolenge wana, banganga-Nzambe bazalaki kokota mbala na mbala na eteni ya liboso ya ndako ya kapo, mpo na kosala mosala na bango.

7 Kasi na eteni oyo ya mibale, kaka Mokonzi ya banganga- Nzambe nde azalaki kokota kuna, mpe mbala moko kaka na mbula. Azalaki komema makila oyo azalaki kopesa makabo na Nzambe mpo na ye moko, mpe mpo na masumu ya bato.

8 Molimo Alosantu alakisi ete, nzela oyo ememaka kino na esika oyo eleki bosantu efungwami naino te, lokola ndako ya kapo ya liboso ezali naino kopikama.

9 Yango ezali elembo mpo na tango ya lelo; ezali kolakisa ete makabo mpe bambeka oyo bapesaka na Nzambe ezali na makoki te mpo na kopetola mitema ya bato oyo basambelaka Nzambe na ndenge wana.

10 Pamba te, yango ezalaki kaka makambo etali biloko ya kolia, ya komela, mpe lolenge mingi ya komipetola; ezalaki mibeko ya bomoto oyo eyandaki na makasi penza kino na tango Nzambe akobongisa makambo nyonso.

11 Tango Kristo ayaki lokola mokonzi ya banganga-Nzambe, mpo na kopesa biso biloko oyo asi'azweli biso, alekaki na ndako ya kapo oyo eleki monene, mpe oyo ezali malamu mingi koleka, oyo esalami na maboko ya bato te, elingi koloba: oyo ezali ya mokili oyo te.

12 Akotaki na esika eleki bosantu mbala moko mpo na libela; apesaki makila ya bantaba te to mpe ya bana ya ngombe te, kasi apesaki makila na ye moko. Mpe na ndenge wana nde, azwelaki biso kokangolama ya seko.

13 Pamba te, soki makila ya bantaba na oyo ya bangombe ya mibali, mpe putulu ya ngombe ya mwasi oyo basopaka likolo ya bato oyo bazali mbindo, ekomisaka peto mpo na bopeto ya nzoto,

14 esengeli toyeba ete makila ya Kristo. ye oyo, na nzela ya Molimo ya seko, amikabaki ye moko epai ya Nzambe lokola likabo oyo ezangi bosoto, ekopetola mitema na biso na misala oyo ememaka na liwa, mpo ete tokoka kosalela Nzambe ya bomoi!

15 Yango wana, Kristo azali moto oyo azongisi Boyokani ya Sika, mpo ete bato oyo Nzambe abenga bakoka kozwa bomengo ya seko oyo Nzambe alaka bango. Mpe bakoki kozwa bomengo yango, pamba te Kristo asi'akufa lokola eloko oyo bapesa mpo na kokangola bango na masumu oyo basalaki na tango bazalaki na nse ya bokonzi ya boyokani ya liboso.

16 Pamba te, soki moto akomi mokanda mpo ete mokolo akokufa biloko na ye ekoma ya moto boye, moto wana liboso ete azwa biloko yango, esengeli ete ye oyo akomaki mokanda akufa liboso.

17 Pamba te mokanda yango ezwaka makasi kaka soki moto oyo akomaki yango akufi. Kasi soki moto oyo akomaki yango azali naino na bomoi, mokanda yango ezalaka na makasi te.

18 Yango wana tango boyokani ya liboso ebandaki, basopaki makila.

19 Pamba te, tango Moyize asilisaki kotanga mitindo nyonso ndenge yango ekomamaki na kati ya Mibeko, akamataki makila ya bana ngombe, elongo na oyo ya bantaba, elongo na mayi, elamba ya lino ya motane mpe etape ya nzete ya Izope, bongo asopelaki buku mpe bato nyonso.

20 Alobaki: "Oyo ezali makila ya boyokani, oyo Nzambe atindaki bino mpo na kobatela."

21 Lolenge moko mpe asopaki makila likolo ya ndako ya kapo mpe likolo ya biloko nyonso oyo bazalaki kosalela losambo.

22 Pamba te, na lolenge ya Mibeko, biloko nyonso ezali kokoma peto na nzela ya makila; mpe bolimbisi ya masumu ezali te soki makila esopani te.

23 Bongo tina ezalaki ete, biloko oyo ezalaki bililingi ya biloko oyo ezali na Likolo epetolama na bambeka wana, kasi biloko ya Likolo yango moko epetolami na bambeka ya malamu mingi koleka oyo wana.

24 Pamba te, Kristo akotaki te na esika ya bosantu oyo esalamaki na maboko ya bato, oyo ezalaki kaka elilingi ya oyo ya solo; kasi akotaki na Likolo penza, mpo ete amonana sik'oyo liboso na Nzambe mpo na biso.

25 Mpe lisusu, ezali mbula na mbula nde mokonzi ya banganga-Nzambe azalaki kokota na esika ya bosantu elongo na makila oyo ezalaki ya ye te; kasi Kristo akotaki kuna te mpo amikabaka mbala mingi.

26 Soki ezalaki bongo, mbele Kristo alingaki konyokwama mbala mingi banda na ebandeli ya mokili. Kasi sik'oyo, amonani mbala moko kaka, na suka ya batango, mpo na kolongola masumu na nzela ya mbeka na ye.

27 Mpe, lokola esi'ebongisama ete moto nyonso akufa mbala moko, mpe sima na yango kosambisama ekoya,

28 ndenge moko mpe, Kristo amikabaki mbala moko kaka mpo na komema masumu ya bato ebele. Akomonana mbala ya mibale, mpo na komema masumu te, kasi mpo na komema lobiko na baoyo bazali kozela ye.

  

BA-EBREO 10

1 Mibeko ezali kaka elilingi ya makambo ya malamu oyo ezali koya, kasi ezali bosolo na yango penza te. Yango wana, Mibeko ekoki ata moke te na nzela ya mbeka ya ndenge moko, oyo bapesaka tango nyonso, mbula na mbula, kokomisa baoyo bayaka pene-pene ya Nzambe bato ya kokoka.

2 Soki Mibeko ekokaki, mbele baoyo bapesaka bambeka wana balingaki banda kala kotika kopesa yango. Pamba te, awa balingaki kokoma peto mbala moko mpo na libela, balingaki lisusu kokanisa-kanisa masumu na bango te.

3 Kasi bambeka wana ezalaki mbula na mbula kobimisa masumu na makanisi ya bato.

4 Pamba te, ekokaki kosalama te ete makila ya bangombe na oyo ya bantaba elongola masumu.

5 Yango wana tango Kristo ayaki na mokili, alobaki: "Olingaki mbeka mpe makabo te: kasi osalaki ngai nzoto.

6 Osepelaki na bambeka ya kotumba te, mpe bambeka mpo na masumu.

7 "Bongo nalobaki: Tala nazali koya, kati na mokanda ekomama mpo na ngai, ee Nzambe, mpo na kosala mokano na yo."

8 Alobaki liboso: "Bambeka, makabo, bambeka ya kotumba, mpe bambeka mpo na masumu, olingaki yango te, mpe osepelaki na yango te. Nzokande, bambeka yango ezalaki kopesama na ndenge Mibeko ezalaki kotinda."

9 Bongo alobaki: "Tala, nazali koya mpo na kosala mokano na yo. Boye, alongolaki bambeka nyonso ya kala mpe atie mbeka ya Kristo na esika na yango."

10 Mpe ezali mpo na mokano wana, nde bakomisi biso basantu na nzela ya mbeka oyo Yesu Kristo apesaki nzoto na ye moko mbala moko mpo na libela.

11 Nganga-Nzambe nyonso atelemaka mokolo na mokolo mpo na kosala mosala na ye, mpe kopesa mbala na mbala bambeka ya ndenge moko oyo ekoki ata moke te kolongola masumu.

12 Kasi Kristo, tango apesaki mbeka moko kaka mpo na masumu, avandaki na loboko ya mobali ya Nzambe.

13 Banda tango wana, azali kozela ete Nzambe akomisa banguna na ye esika oyo makolo na ye enyataka.

14 Pamba te na nzela ya likabo kaka moko, akomisaki mpo na libela, baoyo ye apetolaki na masumu, bato ya kokoka.

15 Molimo Mosantu mpe azali kopesa biso litatoli na ye. Alobaki liboso:

16 "Tala boyokani oyo nakotia elongo na bango sima ya mikolo wana, Nkolo alobi bongo. Nakotia Mibeko na ngai na mitema na bango, mpe nakokoma yango likolo ya makanisi na bango."

17 Bongo abakisaki: "Nakokanisa masumu na bango mpe mabe na bango lisusu te."

18 Nzokande, kuna epai ezali bolimbisi ya masumu, likabo ya kopesa mpo na lisumu, ezali lisusu te.

19 Yango wana bandeko, lokola tozali na elikya mpo na kokota na Esika eleki bosantu, na nzela ya makila ya Yesu,

20 na nzela ya sika mpe ya bomoi, oyo afungolelaki biso na rido, yango nde nzoto na ye moko;

21 mpe lokola tozali na Mokonzi ya banganga-Nzambe oyo bapesa mokumba ya ndako ya Nzambe,

22 topusana pene-pene ya Nzambe na motema sembo, na elikya nyonso oyo kondima epesaka, elongo na motema oyo epetolami na makanisi nyonso ya mabe, mpe nzoto oyo esokolami na mayi ya peto.

23 Tosimba makasi elikya oyo tondimaka ete ezali ya solo. Pamba te ye oyo apesa biso bilaka akosaka te.

24 Tokengelana moko na moko na kosalisana biso na biso mpo na kolakisa bolingo mpe kosala misala ya malamu.

25 Tokima mayangani na biso te ndenge bato mosusu bamesana kosala, kasi tolendisana moko na moko, awa bomoni ete Mokolo ya Nkolo ezali kopusana.

26 Pamba te, sima ya koyeba makambo ya solo, soki tosali masumu na nko, mbeka mosusu etikali te mpo na masumu,

27 kasi esengeli kaka tozela na somo penza kosambisama mpe moto ya makasi oyo ekozikisa banguna ya Nzambe.

28 Moto oyo aboyaka kotosa Mibeko ya Moise, babomaka ye mpe "bayokelaka ye mawa te, soki batemwe mibale to misato batatoli mpo na ye."

29 Bongo bokanisi etumbu ya makasi ya ndenge nini moto oyo akozwa, ye oyo atioli Mwana ya Nzambe, amoni pamba makila ya boyokani oyo ekomisaki ye moto ya peto mpe afingi Molimo ya ngolu?

30 Pamba te toyebi ye oyo alobaki: "Ngai moto nakozongisa mabe; mpe ngai moto nakofuta. Mpe lisusu: Nkolo akosambisa, bato na ye."

31 Ezali likambo moko ya somo penza soki moto akweyi na maboko ya Nzambe ya bomoi.'

32 Bokanisa lisusu mikolo ya liboso: na mikolo yango, sima ya kozwa moi ya Nzambe, boyikaki mpiko na etumba monene ya bapasi.

33 Pamba te tango mosusu bazalaki kofinga bino mpe konyokola bino na miso ya bato; tango mosusu mpe bozalaki komona pasi elongo na bato oyo bazalaki konyokwama ndenge wana.

34 Pamba te, bosanganaki na bapasi oyo bato ya boloko bazalaki komona, mpe bondimaki na esengo nyonso ete babotola bino biloko na bino, mpo boyebaki ete bozali na bomengo ya kitoko penza mpe oyo ekowumela libela na libela.

35 Bongo bobwaka elikya na bino te; Pamba te elikya yango ezali na lifuti moko ya monene penza.

36 Pamba te, bozali na posa ya kokanga motema, mpo ete, sima ya kokokisa mokano ya Nzambe, bokoka kozwa biloko oyo alakaki.

37 "Pamba te, etikali moke, moke penza, Ye oyo azali koya akoya, mpe akowumela te.

38 Kasi moto na sembo akozala na bomoi na nzela ya kondima. Mpe soki azongi sima, nakosepela na ye te."

39 Biso tozali na molongo ya baoyo bazongaka sima te mpo na kobunga, kasi tozali na molongo ya baoyo bandimaka mpe basi'babika.

  

BA-EBREO 11

1 Kondima ezali kotia elikya na biloko oyo totielaka motema, mpe kondima ete osi'ozwi biloko oyo naino omoni te.

2 Ezali mpo na yango nde Nzambe andimaki bato ya tango ya kala.

3 Mpo na kondima yango wana tososolaka ete mokili esalamaki na Liloba ya Nzambe; bongo biloko oyo ezali komonana na miso esalamaki na biloko oyo ezali komonana na miso te.

4 Mpo na kondima, Abel apesaki Nzambe mbeka ya malamu mingi koleka oyo ya Kayina. Mpo na kondima, Nzambe andimaki ye ete azali moto na sembo, pamba te Nzambe andimaki makabo na ye. Mpo na kondima, Abel azali naino koloba, atako asi'akufa.

5 Mpo na kondima, bamemaki Enoki na likolo mpo ete amona liwa te; "bamonaki ye lisusu te, mpo Nzambe amemaki ye. Pamba te, liboso ete bamema ye, batatolaki mpo na ye ete: azalaki kosepelisa Nzambe."

6 Nzokande, moto moko te akoki kosepelisa Nzambe soki azangi kondima. Pamba te, moto oyo azali kopusana pene-pene na Nzambe, esengeli andima ete Nzambe azali mpe apesaka lifuti na baoyo balukaka ye.

7 Mpo na kondima, Nzambe tango akebisaki Nowa mpo na makambo oyo ezalaki naino komonana te, atosaki Nzambe mpe atongaki masuwa mpo na kobikisa libota na ye. Mpo na kondima na ye, akatelaki mokili etumbu mpe akomaki mozwi na bosembo oyo eyaka na nzela ya kondima.

8 Mpo na kondima, Nzambe tango abengaki Abraham mpo na kokende na mokili oyo asengelaki kozwa sima lokola bomengo, atosaki mpe akendaki, atako ayebaki te epai azalaki kokende.

9 Mpo na kondima, asalaki ndako na ye na mokili ya elaka lokola mopaya na ekolo ya bapaya; azalaki kovanda na bandako ya kapo elongo na Izaki mpe Zakob, baoyo basengelaki kozwa bomengo elongo na ye na elaka wana moko.

10 Pamba te, azalaki kozela vile oyo ezali na bafondasio oyo ebukanaka te, oyo Nzambe ye moko azali mobongisi mpe motongi na yango.

11 Mpo na kondima, Sara mpe azwaki nguya ya kozwa zemi, atako bambula na ye ya kobota esi'elekaki; Pamba te andimaki ete ye oyo apesaki ye elaka akosaka te.

12 Yango wana mpe, wuta na moto moko oyo akomaki mpaka pene-pene ya kokufa - "bato babotamaki, oyo bazali ebele lokola minzoto ya likolo mpe lokola zelo ya libongo ya ebale, oyo bakoki kotanga te."

13 Bato wana nyonso bakufaki kati na kondima, mpe bazwaki te biloko oyo Nzambe alakaki bango; bamonaki yango kaka mpe bapesaki yango mbote na mosika. Mpe, bandimaki ete bazalaki bapaya mpe baleki nzela na kati ya mokili.

14 Baoyo balobaka makambo ya ndenge wana, balakisaki polele ete bazali koluka mokili na bango moko.

15 Soki bakanisaki lisusu mokili oyo bango batikaki, mbele balingaki kozala na tango mpo na kozonga kuna.

16 Kasi sik'oyo, bazali koluka mokili moko ya kitoko penza, elingi koloba: mokili ya Likolo. Yango wana Nzambe azali na soni te mpo ete babenga ye Nzambe na bango, pamba te abongisela bango vile.

17 Mpo na kondima, tango Nzambe amekaki Abraham, akabaki Izaki lokola mbeka. Mpe ye oyo azwaki bilaka, akabaki mwana na ye ya mobali kaka moko,

18 atako Nzambe alobaki na ye: "Okozala na mabota na nzela ya Izaki."

19 Abraham ayebaki ete Nzambe azali na makoki mpo na kosekwisa Izaki wuta na bakufi; mpe ya solo, Abraham azwaki Izaki wuta na bakufi.

20 Mpo na kondima, Izaki apambolaki Zakob mpe Ezawu mpo na makambo oyo ezalaki koya.

21 Mpo na kondima, Zakob, tango akomaki pene ya kokufa, apambolaki bana ya Zozef moko na moko; bongo akumisaki Nzambe, awa azalaki ya kogumbama likolo ya songe ya nzete na ye.

22 Mpo na kondima, Zozef, tango akomaki pene-pene ya suka ya bomoi na ye, alobaki makambo oyo etali kobima ya bana Isayele na Ezipito, mpe apesaki mitindo mpo na makambo oyo basengelaki kosala mpo na mikuwa na ye.

23 Mpo na kondima, baboti ya Moyize babombaki Moyize sanza misato sima ya mbotama na ye, mpo bamonaki ete mwana na bango azalaki kitoko mingi; mpe babangaki te mobeko oyo mokonzi apesaki.

24 Mpo na kondima, Moyize, tango akomaki mokolo, aboyaki babenga ye "mwana ya mwana mwasi ya Faraon."

25 Aponaki konyokwama elongo na bato ya Nzambe, na esika ya kosepela na bisengo ya masumu mpo na mwa tango ya mokuse.

26 Mpo akanisaki ete, koyoka soni oyo Kristo asengelaki koyoka, ezalaki bomengo moko ya monene penza koleka bomengo ya Ezipito: Pamba te miso na ye ezalaki kotala lifuti oyo ezalaki koya.

27 Mpo na kondima, atikaki Ezipito mpe abangaki te kanda ya mokonzi; akangaki motema, pamba te azalaki komona Nzambe oyo amonanaka te.

28 Mpo na kondima, aliaki Pake mpe apakolaki makila na ba-porte, mpo ete anzelu oyo abomaka, aboma te bana ya liboso ya Isayele.

29 mpo na kondima, bato ya Isayele bakatisaki ebale monene ya motane lokola nde ezalaki mabele ya kokawuka; kasi tango bato ya Ezipito bamekaki kokatisa, badindaki.

30 Mpo na kondima, bamur ya Zeriko ekweyaki, tango bana Isayele batambolaki nzinga-nzinga na yango mikolo sambo.

31 Mpo na kondima, Rahab mwasi ya ndumba, akufaki te elongo na baoyo baboyaki kotosa. Pamba te ayambaki na kimia nyonso bato oyo bayaki kotala Zeriko na mayele.

32 Bongo naloba lisusu nini? Pamba te nakozanga tango soki nalingi koloba mpo na Gedeon, Baraki, Samison, Zefte, David, Samuel mpe baprofeta;

33 bongo, mpo na kondima, balongaki mikili mingi, batambusaki makambo na bosembo, mpe bazwaki biloko oyo balakaki bango; bakangaki minoko ya bantambwe,

34 babomaki nguya ya moto, bakimaki mino ya mopanga; batondaki na makasi nzokande bazalaki bato ya bolembu, bakomaki bato ya makasi na etumba, mpe bakimisaki mampinga ya basoda ya bapaya;

35 basi, bazwaki bakufi na bango oyo bazongaki lisusu na bomoi. Basusu banyokwamaki mpe baboyaki bakangola bango, mpo bayebaki ete bakosekwa lisekwa moko ya kitoko penza.

36 Basusu batiolaki bango, babetaki bango bafimbo, bakangaki bango minyololo mpe babwakaki bango na boloko;

37 babambaki bango mabanga, bakataki bango biteni mibale na si, babomaki bango na mopanga, bazalaki koyenga-yenga, balataki baposo ya bameme na oyo ya bantaba, bazangaki nyonso, banyokolaki bango mpe bayokisaki bango pasi;

38 ya solo, mokili ebongaki mpo na bango te. Bayengaki-yengaki kati na bisobe, na bangomba, na mabulu oyo ezalaki na kati ya mabanga, mpe na mabulu oyo ezalaki na mabele.

39 Baoyo nyonso, atako Nzambe andimaki bango mpo na kondima na bango, nzokande moko te na kati na bango azwaki biloko oyo Nzambe alakaki bango.

40 Pamba te Nzambe abongisaki mabongisi ya kitoko penza mpo na biso; alingaki ete bakoka kokoma bato ya kokoka elongo na biso.

  

BA-EBREO 12

1 Yango wana, lokola batemwe ebele penza bazingi biso, tobwaka mikumba nyonso mpe masumu oyo ezingi biso bipai na bipai, mpe tokima mbangu na molende nyonso na momekano ya mbangu oyo ezali liboso na biso.

2 Tika ete miso na biso etala kaka Yesu, ye oyo azali moto oyo

abandaka mpe akokisaka kondima na biso, ye oyo, mpo na esengo oyo ezalaki liboso na ye, akangaki motema tango babomaki ye na ekulusu, ayokaki soni te, mpe sik'oyo avandi na loboko ya mobali ya kiti ya Bokonzi ya Nzambe.

3 Bokanisa ye oyo akangaki motema liboso ya tembe ya ndenge wana epai ya bato ya masumu, mpo ete bolemba te mpe bokweyisa molende na bino te.

4 Na etumba na bino na masumu, moto moko te naino abundi etumba kino makila etanga.

5 Boni, bosi'bobosana maloba ya kolendisa oyo Nzambe alobaki na bino lokola bana na ye? "Mwana na ngai, kotiola etumbu ya Nkolo te, mpe kolemba te tango ye azali kopamela yo.

6 "Pamba te Nkolo apesaka etumbu na baoyo ye alingaka, mpe abatelaka baoyo nyonso ye ayebi ete bazali bana na ye."

7 Bokanga mitema na bapasi na bino: Nzambe azali kosalela bino lokola bana. Pamba te, mwana nini oyo tata apesaka ye etumbu te?

8 Soki bapesaka bino etumbu te ndenge bana nyonso bazwaka, wana elakisi ete bozali bana ya makangu, kasi bana penza te.

9 Kutu biso nyonso tozalaki na batata ya mosuni; bazalaki kopesa biso bitumbu, mpe tozalaki kotosa bango mpo na yango. Bongo tokoleka kotosa te Tata na biso ya Likolo mpo tozala na bomoi?

10 Batata na biso bazalaki kopesa biso bitumbu mpo na mwa tango moke, ndenge bango moko bazalaki kolinga; kasi Nzambe apesaka biso etumbu mpo na bolamu na biso, mpo ete tokoka kosangana na bosantu na ye.

11 Moto moko te soki bapesi ye etumbu amonaka yango lokola likambo ya esengo, ezalaka likambo ya mawa. Kasi na sima, etumbu ebotaka mbuma ya bosembo mpe ya kimia, epai ya moto oyo azwaki yango.

12 Yango wana, "botombola maboko na bino oyo ebandi kozwa bolembu mpe bokembisa mabolongo na bino oyo ebandi kolemba.

13 Bosalela makolo na bino banzela oyo etengama te, mpo ete lokolo oyo ezali kotambola tengu-tengu, ebeba libela te, kasi ebika."

14 Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu. Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moko te akoki komona Nkolo.

15 Bomibatela malamu mpo ete moto moko te azanga ngolu ya Nzambe, mpe, mpo ete mosisa moko te ya bololo ebima kati na bino, oyo ekoki kobimisa mobulu mpe kobebisa bato ebele.

16 Moto moko te akoma moto ya ekobo to mpe oyo atiolaka makambo ya Nzambe lokola Ezawu, oyo atekaki bokonzi na ye ya bokulutu mpo na biloko ya kolia.

17 Sima na yango, ndenge boyebi, tango alingaki kozwa lipamboli na ye; azwaki yango te. Pamba te azwaki nzela te mpo na kobongola makanisi ya tata na ye, atako alukaki yango na mayi na miso.

18 Pamba te, naino bopusani te pene-pene na ngomba oyo bakoki kosimba mpe oyo ezali kopela moto; to mpe na molili, to mpe na molili ya makasi penza, to mpe na mopepe ya makasi;

19 to mpe na lokito ya kelelo, to mpe na mongongo oyo ezali koloba, na ndenge ete, baoyo bayokaki yango babondelaki ete eloba na bango lisusu te.

20 Pamba te, bakokaki te kosimba etinda oyo apesaki bango: "Ata soki nyama asimbi ngomba, esengeli baboma yango na mabanga."

21 Lokola makambo yango ezalaki somo mingi, yango wana Moyize alobaki: "Nazali kobanga mpe kolenga."

22 Kasi bino, bosi'bopusana pene-pene na ngomba ya Siona, pene-pene na Yeruzalem ya Likolo, vile ya Nzambe ya bomoi. Bosi bopusana pene-pene ya baanzelu bankoto na bankoto oyo bazali na feti,

23 pene-pene na lingomba ya bana ya Nzambe ya liboso, baoyo bakombo na bango ekomama na Likolo. Bosi' bopusana pene-pene na Nzambe, zuzi ya bato nyonso; pene-pene milimo ya bato sembo baoyo basi'bakoma bato ya kokoka.

24 Bosi 'bopusana pene-pene na Yesu Mozongisi bondeko ya Boyokani ya Sika, mpe pene-pene ya makila na ye oyo esopanaki, makila oyo elobaka malamu koleka makila ya Abel.

25 Bokeba: boboya te koyoka ye oyo azali koloba. Pamba te soki baoyo baboyaki koyoka ye oyo azalaki kokebisa bango na mokili, bazwaki nzela te ya kokima etumbu, bongo ndenge nini biso tokokima kozwa etumbu, soki toboyi koyoka ye oyo azali kokebisa biso wuta na Likolo?

26 Na tango wana mongongo na ye eningisaki mokili, kasi sik'oyo apesi elaka oyo: "Mbala moko lisusu, nakoningisa kaka mokili te, kasi na likolo mpe."

27 Maloba oyo ""mbala moko lisusu", ezali kolakisa ete: biloko oyo ekoki koningana, oyo esalama, ekobongwana, mpo ete oyo ekoki koningana te etikala."

28 Yango wana, lokola tokozwa bokonzi oyo ekoningana te, tozongisa matondi mpe tosalela Nzambe na ndenge oyo esepelisaka ye, na botosi mpe na kobanga.

29 Pamba te, Nzambe na biso azali moto oyo ezikisaka.

  

BA-EBREO 13

1 Tika ete bolingo ya bondeko ewumela kati na bino.

2 Bobosanaka te koyamba bapaya na ndenge ya malamu, pamba te na kosala bongo, bato mosusu bayambaki baanzelu, mpe bayebaki te ete bayambaki baanzelu.

3 Bokanisaka bato oyo bazali na boloko,lokola nde bino moko mpe bozali bato ya boloko elongo na bango; bokanisaka bato oyo bazali komona pasi, lokola nde bino moko mpe bozali komona pasi.

4 Tika ete moto nyonso atosa libala; mpe mbeto ya libala esengeli ezala peto, pamba te Nzambe akosambisa baoyo basalaka ekobo mpe baoyo basalaka pite.

5 Bozala na lokoso ya mbongo te, mpe bosepelaka na oyo bozali na yango. Pamba te Nzambe alobaki: "nakotika yo te, nakosundola yo te!"

6 Bongo tokoki koloba na elikya nyonso: "Nkolo azali mosungi na ngai, nakobanga eloko moko te. Bongo batu bakoki kosala ngai nini?"

7 Bokanisaka bakambi na bino, oyo bateyaki bino Liloba ya Nzambe. Bokanisaka bizaleli oyo bazalaki na yango mpe ndenge bakufaki, mpe bolanda ndakisa ya kondima na bango.

8 Yesu Kristo azali ndenge moko, lobi, lelo, mpe libela na libela.

9 Botika te ete bakosa bino na mateya ya ndenge na ndenge mpe ya lokuta. Pamba te, ezali malamu ete mitema na biso ezwa makasi na nzela ya ngolu ya Nzambe, kasi na nzela ya kotosa te mibeko oyo etali biloko ya kolia ; Pamba te mibeko yango esalisaka te baoyo batosaka yango.

10 Tozali na mesa epai topesaka makabo, mpe banganga-Nzambe oyo basalaka mosala na kati ya ndako ya kapo bazali na ndingisa te mpo na kolia.

11 Mokonzi ya banganga-Nzambe amemaka makila ya banyama na Esika eleki bosantu mpo na bolimbisi ya masumu, kasi banzoto ya banyama yango bazalaki kotumba yango na libanda ya mboka.

12 Yango wana Yesu mpe akufaki na libanda ya mboka, mpo ete akomisa bato bosantu na nzela ya makila na ye moko.

13 Yango wana, biso mpe, tokende epai na ye na libanda ya mboka, mpe tondima koyoka soni oyo ye ayokaki.

14 Pamba te, awa, tozali na vile oyo ya libela te, kasi tozali koluka vile oyo ezali koya.

15 Yango wana na nzela ya Yesu, topesaka Nzambe tango nyonso likabo oyo epesaka ye lokumu, elingi koloba: tokumisaka kombo na ye.

16 Bobosanaka te kosala makambo ya malamu mpe kosalisa bato mosusu, pamba te yango ezali makabo oyo esepelisaka Nzambe.

17 Botosaka bakambi na bino mpe bolandaka mitindo oyo bapesaka bino. Pamba te, bango bazali bakengeli ya milimo na bino, mpe basengeli kotalisa Nzambe ndenge basalelaki mosala na bango. Botosa bango mpo ete basala mosala na bango na esengo, kasi na pasi na motema te, pamba te yango ekosalisa bino te.

18 Bobondelaka mpo na biso, pamba te toyebi solo ete mitema na biso ezali peto, mpe tolingi kozala na ezaleli ya malamu na makambo nyonso.

19 Nasengi bino ete bobondela, mpo ete Nzambe apesa ngai makoki ya kozongela bino noki.

20 Tika ete Nzambe ya kimia, ye oyo, na nzela ya makila ya Boyokani ya seko, asekwisaki wuta na bakufi Nkolo na biso Yesu, oyo azali mobateli monene ya bampate,

21 apesa bino makoki ya kokokisa misala nyonso ya malamu mpo bosala mokano na ye, mpe akoka kosala kati na biso, na nzela ya Yesu Kristo, oyo ezali kosepelisa ye. Tika ete nkembo ezala na ye libela na libela! Amen.

22 Bandeko, nabondeli bino ete boyamba malamu maloba na ngai ya kolendisa, pamba te nakomeli bino kaka mokanda ya mokuse.

23 Nalingi boyeba ete ndeko na biso Timote basi'babimisaki ye na boloko. Soki akomi noki, nakoya elongo na ye mpo na kotala bino.

24 Bopesa mbote na bakambi na bino nyonso mpe na basantu nyonso. Bandeko ya Itali batindeli bino mbote.

25 Tika ete ngolu na Nzambe ezala na bino nyonso! Amen .

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM