page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

BANZEMBO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

BANZEMBO

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

BANZEMBO

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

BANZEMBO 1

1 Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe, oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.

2 Kasi asepelaka na Mibeko na Yawe; mpe akanisaka yango na nse ya motema na ye butu mpe moi.

3 Moto yango azali lokola nzete oyo balona pene-pene ya mayi; oyo ebotaka mbuma na tango na yango; mpe makasa na yango ekawukaka te. Makambo nyonso oyo asalaka etambolaka malamu.

4 Kasi ezali bongo te mpo na bato ya mabe; bango, bazali lokola matiti ya kokawuka, oyo mopepe epanzaka-panzaka.

5 Yango wana bato ya mabe bakotelema te na mokolo ya kosambisama, to mpe bato ya masumu kati na lisanga ya bato na sembo.

6 Pamba te Yawe ayebi nzela ya bato na sembo; kasi nzela ya bato ya mabe ekobeba.

  

BANZEMBO 2

1 Mpo na nini bikolo ezali kotomboka? Mpo na nini bato bazali kokanisa makambo oyo ezangi tina?

2 Bakonzi ya mokili batomboki, mpe bayangeli bazali koyokana mpo na kobundisa Yawe mpe mopakolami na ye.

3 Bazali koloba: "Tokata basinga na bango, mpe tobwaka minyololo na bango mosika!"

4 Kasi moto oyo avandaka na Likolo azali koseka; Nkolo azali koseka bango.

5 Bongo azali kopamela bango na kanda na ye, mpe azali kobangisa bango na kanda ya somo; mpe alobi:

6 Natiaki Mokonzi na ngai likolo ya Siona, ngomba na ngai ya bosantu!"

7 Nakosakola maloba na Yawe, alobaki na ngai: "Yo ozali mwana na ngai; lelo oyo naboti yo."

8 Senga ngai, mpe nakopesa yo mabota, yango ekozala bomengo na yo; mpe mokili mobimba kino na basuka na yango, ekozala ya yo.

9 kokamba bango na nzete ya ebende; mpe okopanza bango ndenge nzungu ya mabele epanzanaka.

10 Yango wana bino bakonzi,bozala na mayele; bino bayangeli ya mokili, boyoka likebisi oyo:

11 Bosalela Yawe na botosi; mpe bosepela na kobanga.

12 Bokumbamela Mwana noki te akosilika, mpo ete bobeba te na nzela na bino, pamba te kanda na ye ekoki kongala na mwa tango moke. Mapamboli na baoyo nyonso bamibombaka kati na ye!

  

BANZEMBO 3

1 Yawe, tala ndenge banguna na ngai bakomi mingi penza! Bato mingi penza bazali kobundisa ngai!

2 Bato mingi penza bazali koloba mpo na ngai: "Nzambe akosalisa ye te!"

3 Kasi yo Yawe, ozali ebende ya makasi oyo ebatelaka ngai, ozali nkembo na ngai, oyo elamusaka motu na ngai.

4 Nazali koganga epai na Yawe, mpe akopesa ngai eyano wuta na ngomba na ye ya bosantu.

5 Nalali mpe pongi ekangi ngai; nakolamuka malamu pamba te Yawe abatelaka ngai.

6 Nakobanga te bato bankoto na bankoto oyo batelemeli ngai bipai na bipai.

7 Yawe telema! Nzambe na ngai, kangola ngai! Pamba te obeti banguna na ngai nyonso na matama; mpe obuki mino ya bato na mabe.

8 Lobiko ewutaka na Yawe, tika ete mapamboli na yo ezala likolo ya bato na yo.

  

BANZEMBO 4

1 Nzambe ya bosembo na ngai, zongisela ngai eyano tango nazali kobenga yo; kati na pasi na ngai, salisa ngai. Yokela ngai mawa, mpe yoka libondeli na ngai!

2 Bino bana na bato, kino tango nini bokokoba koyokisa nkembo na ngai soni? Kino tango nini bokolinga makambo ya pamba mpe koluka makambo ya lokuta?

3 Boyeba ete Yawe asi'amiponela moto oyo atosaka makambo na Nzambe. Yawe akoyoka tango nakoganga epai na ye.

4 Kati na kanda na bino, bosala masumu te tango bozali na mbeto na bino, bokanisa malamu-malamu kati na mitema na bino, bongo boyanda kimia.

5 Bopesa makabo na ndenge ya bosembo, mpe botia elikya na bino kati na Yawe.

6 Bato mingi bazali kotuna: "Nani akoki kolakisa biso bolamu?" Yawe, ngengisela biso moi ya elongi na yo!

7 Otondisi motema na ngai na esengo ya mingi penza, koleka kutu esengo oyo bazalaka na yango tango batondaka na ble ebele mpe vino ebele.

8 Yawe, nakolala mpe nakozwa pongi na kimia nyonso; pamba te, kaka yo nde oyandisaka ngai na kozanga kobanga.

  

BANZEMBO 5

1 Yawe, yoka maloba na ngai; mpe tala kolela na ngai!

2 Mokonzi na ngai mpe Nzambe na ngai, yoka koganga oyo nazali koganga mpo na kosenga lisalisi, pamba te epai na yo nazali kobondela.

3 Yawe, na tongo oyokaka mongongo na ngai; na tongo natiaka makambo oyo nasengaka liboso na yo; mpe nazelaka eyano na yo.

4 Pamba te ozali Nzambe oyo osepelaka na makambo ya mabe te; mpe moto ya mabe akoki koyanda elongo na yo te.

5 Bato ya lolendo bakoki kotelema na miso na yo te; mpe oyinaka baoyo nyonso basalaka mabe.

6 Obebisaka bato oyo balobaka lokuta; Yawe ayokaka somo mpo na bato oyo basopaka makila ya bato mpe baoyo bakosaka.

7 Kasi ngai nakokota na ndako na yo, mpo na boboto na yo oyo eleki monene; mpe nakokumbama na kati ya ndako na yo ya bosantu, na botosi nyonso oyo nazali na yango epai na yo.

8 Yawe, kamba ngai kati na bosembo na yo; mpo na banguna na ngai; bongisa nzela na yo liboso na ngai.

9 Pamba te, makambo oyo bakoki kotiela elikya ezali na minoko na bango te; mitema na bango etondi na makambo oyo ebebisaka; bakingo na bango ezali lokola malita oyo efungwama, mpe lolemo na bango elobaka lokuta.

11 Nzambe, Iakisa bango ete bazali na mbeba! Tika ete mabongisi na bango ekweyisa bango; bengana bango mpo na masumu na bango ebele pamba te batombokeli yo.

12 Kasi tika ete baoyo nyonso bayaka kobombana epai na yo basepela, bakoyemba mikolo nyonso na esengo mpe tika batela bango; mpe baoyo balingaka kombo na yo bakosepela kati na yo.

13 Yawe, ya solo opambolaka moto na sembo; ozingi bango na bolamu na yo lokola ebende ya makasi oyo ebatelaka basoda na tango ya bitumba.

  

BANZEMBO 6

1 Yawe, kopamela ngai te kati na kanda na yo, kopesa ngai etumbu te kati na kosilika na yo

2 Yawe, yokela ngai mawa, pamba te nazangi makasi. Yawe bikisa ngai, pamba te mikuwa na ngai elembi.

3 Molimo na ngai etondi na mitungisi; Yawe, kino tango nini?

4 Yawe, tika kanda na yo mpe kangola moi na ngai; bikisa ngai mpo na bolingo na yo ya makasi.

5 Pamba te moto oyo akufa akoki kokanisa yo te kuna na mboka ya bakufi,nani akoki kokumisa yo?

6 Nalembi mpo na kolela; butu mobimba napolisaka mbeto na ngai, napolisaka esika nalalaka na mayi ya miso na ngai.

7 Miso na ngai ebebi mpo na mawa; enuni mpo na bayini na ngai.

8 Bolongwa liboso na ngai, bino nyonso oyo bosalaka mabe, pamba te Yawe ayoki kolela na ngai;

9 Yawe ayoki kosenga na ngai; Yawe ayambi libondeli na ngai.

10 Banguna na ngai nyonso bakoyoka soni, mpe somo monene ekokanga bango; bakozonga sima mpe tala ndenge bakoyoka soni noki- noki.

  

BANZEMBO 7

1 Yawe Nzambe na ngai, nazali koluka esika ya kobombana epai na yo: bikisa ngai mpe kangola ngai na baoyo bazali kolanda ngai,

2 mpo ete bapasola ngai te lokola ntambwe oyo ezali kopasola nyama, mpe moto akobikisa nyama yango azali te.

3 Yawe Nzambe na ngai, soki nasalaki likambo yango, soki mabe ezali na maboko na ngai,

4 Soki nazongisaki mabe na moto oyo azalaki na kimia na ngai; soki nabotolaki biloko ya moyini na ngai kaka pamba,

5 wana tika ete monguna na ngai alanda niai mpe akanga ngai; anyata bomoi na ngai na mabele, mpe alalisa ngai na putulu.

6 Yawe, telema kati na kanda na yo; telemela kosilika ya banguna na ngai. Lamuka Nzambe na ngai; mpe tika olongisa ngai.

7 Tika ete lisanga ya bato ebele ezinga yo; mpe kamba bango wuta na likolo;

8 tika ete Yawe asambisa bato. Yawe, sambisa ngai na ndenge ya bosembo na ngai, mpe na ndenge ya boyengebene na ngai.

9 Nzambe ya bosembo, yo moto otalaka makanisi mpe mitema ya bato, sukisa mayele ya mabe ya bato ya mabe, mpe lendisa moto na sembo.

10 Nzambe oyo aleki likolo ye nde ebende ya makasi oyo ebatelaka ngai, ye oyo abikisaka bato ya mitema ya bosembo

11 Nzambe azali zuzi ya sembo, Nzambe oyo atombokaka mikolo nyonso.

12 Soki moto ya mabe abongoli motema na ye te, Yawe azali kotia mopanga na ye mino, azali kobongisa tolotolo na ye;

13 asili kobongisa bibundeli na ye oyo ebomaka; mpe azali kongalisa makonga na ye ya moto.

14 Tala, moto ya mabe azali kobongisa makambo ya mabe; azwi zemi ya makambo ya mabe,mpe aboti lokuta.

15 Atimoli libulu, atimoli yango molayi penza; kasi akweyi na libulu oyo ye moko atimolaki.

16 Mabe na ye ezongeli ye moko, mpe mobulu na ye ekweyi likolo ya motu na ye moko.

17 Nakozongisa matondi epai na Yrwe mpo na bosembo na ye; mpe nakoyemba masanzoli mpo na kombo na Yawe, Oyo Aleki Likolo.

  

BANZEMBO 8

1 Yawe, Nkolo na biso, tala ndenge kombo na yo ezali na lokumu mingi; kati na mokili mobimba, otia nkembo na yo likolo ya lola.

2 Na minoko ya bana mpe na minoko ya bana oyo bamelaka mabele, otindaki ete masanzoli na yo ebima mpo na banguna na yo, mpo ete okangisa minoko ya bayini na yo, mpe ya baoyo bazongisaka mabe na mabe.

3 Tango natalaka likolo na yo, mosala ya misapi na yo, sanza mpe minzoto oyo otia na bisika na yango.

4 Moto azali eloko nini mpo okanisa ye? Mpe mwana na moto azali nini mpo obatela ye?

5 Osalaki ye mwa moke na nse ya baanzelu! olatisaki ye na nkembo mpe na lokumu;

6 okomisaki ye mokonzi likolo ya misala ya maboko na yo; otiaki biloko nyonso na nse ya makolo na ye:

7 bameme mpe bangombe nyonso, mpe banyama ya zamba,

8 bandeke ya likolo mpe bambisi ya ebale monene, na biloko nyonso oyo etambolaka na banzela ya ba-ebale.

9 Yawe, Nkolo na biso, tala ndenge kombo na yo ezali na lokumu mingi na mokili mobimba!

  

BANZEMBO 9

1 Nakosanzola yo, Yawe, na motema na ngai mobimba; mpe nakoyebisa misala na yo nyonso ya kokamwa.

2 Nakosepela mpe nakoyoka esengo mpo na yo,e e Nzambe Oyo Aleki Likolo, nakoyemba masanzoli mpo na kombo na yo!

3 Banguna na ngai bazongi sima, babeti libaku mpe bazali kobeba liboso na yo.

4 Pamba te olobelaki ngai mpe obongisaki likambo na ngai; ovandi na kiti na yo ya Bokonzi mpe ozali kosambisa na ndenge ya alima.

5 Opameli bikolo mpe obomi bato ya mabe; olongolaki kombo na bango mpo na libela na libela.

6 Kobeba ezanga suka ekweyelaki monguna. Opanzaki bavile na bango; mpe bato bakokanisa bango lisusu te.

7 Yawe azali na Bokonzi libela na libela; atiaki kiti na ye ya Bokonzi mpo na kosambisa.

8 Akosambisa mokili na bosembo nyonso; akokamba bato na ndenge ekoki.

9 Yawe azali esika ya kobombana mpo na moto oyo azali konyokwama, mpe esika ya makasi na tango ya pasi.

10 Baoyo bayebi kombo na yo bakotia elikya na bango kati na yo, pamba te yo Yawe, osundolaka te baoyo balukaka yo!

11 Boyemba masanzoli mpo na Yawe, oyo avandaka na Siona; bopanza sango ya makambo oyo ye asala kati na bikolo.

12 Pamba te oyo azongisaka mabe mpo na makila esopani, akokanisaka; abosanaka te koganga ya bato ya pasi.

13 Yawe, tala ndenge banguna na ngai bazali konyokola ngai! Yokela ngai mawa, mpe tombola ngai wuta na ba-porte ya liwa;

14 mpo ete nakoka kosakola masanzoli na yo na ba-porte ya elenge mwasi ya Siona; mpe nakotonda na esengo kati na lobiko na yo.

15 Bikolo bikweyi na libulu oyo bango moko batimolaki; makolo na bango ekangami na monyama oyo bango moko batiaki na kobombana.

16 Yawe amilakisi, na nzela ya bosembo na ye; moto na mabe akangami na misala ya maboko na ye moko.

17 Bato ya mabe bazali kozonga na mboka ya bakufi, mpe bikolo nyonso oyo ebosanaki Nzambe.

18 Kasi moto akelela, bakoki kobosana ye te mpo na libela, mpe elikya ya bato na pasi ekosila te mpo na libela.

19 Yawe telema, kotika te ete moto alonga; tika ete basambisa bikolo na miso na yo!

20 Yawe tondisa bango na somo; tika ete bikolo biyeba ete bazali kaka bato.

  

BANZEMBO 10

1 Yawe, mpo na nini otelemi mosika boye? Mpo na nini obombani na tango ya pasi?

2 Moto ya mabe, kati na lofundu na ye, azali kolanda moto azangi makasi; bakangami na miango oyo ye abongisi

3 Pamba te moto ya mabe amikumisaka na baposa ya motema na ye; apambolaka moto ya maboko makasi mpe atiolaka Yawe.

4 Moto ya mabe, kati na lolendo na ye, alukaka Nzambe te; na makanisi na ye nyonso: "Nzambe azali na esika te"

5 Banzela na ye etambolaka malamu tango nyonso; azali moto na lofundu mpe mibeko na yo ezali mosika na ye; asekaka banguna na ye nyonso.

6 Alobaka kati na ye moko: "Eloko moko te ekoki koningisa ngai; nakozala na esengo tango nyonso, mpe nakozala na pasi te!"

7 Monoko na ye etondi na bilakeli ya mabe,lokuta mpe moyibi; nse ya lolemo na ye etondi pasi mpe makambo ya mabe.

8 Atelemaka pembeni ya bamboka, mpe abomaka moto oyo ayebi likambo te na bisika ya kobombana; mise na ye etalaka na kobombana bato oyo akani kosala mabe.

9 Atelemaka na kozelaka lokola ntambwe oyo ezali kati ya libulu; atelemaka na kozelaka mpo na kokanga bato oyo bazangi makasi; akangaka bato oyo bazangi makasi,mpe abendaka bango na monyama na ye.

10 Anyataka bango, bafinanaka; bakweyaka na nse ya makasi na ye.

11 Alobaka kati na ye moko: "Nzambe abosana, abombi elongi na ye; akomona ata moke te!"

12 Yawe telema! Nzambe sembola loboko na yo; kobosana te bato oyo bazangi makasi.

13 Mpo na nini moto na mabe azali kodola Nzambe? Mpo na nini alobaka kati na ye moko: "Akotuna ngai te?"

14 Kasi Yo Nzambe, ozali komona bapasi mpe minyoko; ozali kotala yango mpo ozwa yango na loboko na yo. Moto ya pasi amitikaka epai na yo; mpe ozali mosungi ya mwana etike.

15 Buka loboko ya moto ya mabe mpe moto oyo asalaka mabe; benga ye mpe tuna ye mpo na mabe na ye, kino okomona yango lisusu te.

16 Yawe azali Mokonzi mpo na libela na libela; bikolo bikolimwa kati na mokili na ye.

17 Yawe, oyokaka baposa ya baoyo bazali koyoka pasi; olendisaka bango mpe oyokaka koganga na bango.

18 Okobatelaka mwana etike mpe moto oyo azali konyokwama, mpo ete moto oyo Nzambe akela wuta na mabele, abangisa lisusu te.

  

BANZEMBO 11

1 Yawe azali esika oyo nabombanaka. Ndenge nini bokoki koloba na ngai: "Kima na ngomba na yo lokola ndeke"

2 Pamba te, tala bato ya mabe bazali kobongisa batolotolo na bango, bazali kotia bambanzi na bango na singa, mpo na kobeta yango wuta na molili bato ya mitema ya sembo.

3 Soki babuki bafondasio, moto na sembo akosala nini?

4 Yawe azali na kati ya ndako na ye ya bosantu, kiti ya Bokonzi ya Yawe ezali na likolo. Azali kotala bana na bato; miso na ye ezali kotala bango malamu-malamu.

5 Yawe atalaka malamu-malamu moto na sembo; kasi molimo na ye eyinaka moto ya mabe mpe oyo alingaka mobulu.

6 Anokisaka likolo ya bato ya mabe: makala ya moto mpe pufulu ya moto, mopepe ya moto, yango nde kopo ya bapasi oyo

bakokabola.

7 Pamba te Yawe azali sembo, mpe alingaka bosembo; bato ya malamu bakomona elongi na ye.

  

BANZEMBO 12

1 Yawe, salisa biso pamba te bato oyo batosaka makambo na yo bazali lisusu te; bandimi bazali kolimwa na kati ya bana na bato.

2 Moto nyonso azali kokosa moninga na ye; bambebo na bango oyo etonda na maloba ya sukali, elobaka na lokuta nyonso.

3 Tika ete Yawe alongola bambebo nyonso oyo etondi na maloba ya sukali, mpe lolemo oyo elobaka na lolendo nyonso;

4 baoyo balobaka: "Tokolonga mpo na lolemo na biso;" bambebo ezali ya biso moko; bongo nani azali mokonzi na biso?"

5 Mpo ete bato bazangi makasi bazali konyokwama, mpo ete bato bakelela bazali koganga; Yawe alobi boye: "Sik'oyo nakotelema, mpe nakobatela bango liboso ya bato oyo bazali konyokola bango."

6 Maloba na Yawe ezali maloba ya peto; ezali peto lokola palata oyo epetolami na moto, mpe ekomi peto mbala sambo.

7 Ee Yawe, okobomba biso na kimia nyonso, okobatela biso liboso ya bato oyo libela na libela.

8 Bato ya mabe bazali koleka-leka pembeni- pembeni; tango makambo ya mabe ezali kokumisama kati na bato.

  

BANZEMBO 13

1 Yawe, kino tango nini okobosana ngai? Kino tango nini okobombela ngai elongi na yo?

2 Kino tango nini na komitungisa na kati na makanisi na ngai, mpe mawa mikolo nyonso kati na motema na ngai? Kino tango nini monguna na ngai akozala kaka kolonga ngai?

3 Yawe Nzambe na ngai, tala mpe zongisela ngai eyano! Ngengisa miso na ngai, soki te na kolala pongi ya liwa;

4 monguna na ngai akoloba ete: "Nalongi ye!" Mpe, bayini na ngai bakosepela tango nakokweya.

5 Kasi ngai nazali kotia elikya na ngai na bolingo na yo ya makasi; motema na ngai ezali kosepela mpo na lobiko na yo. Nakoyembela Yawe, mpo asaleli ngai bolamu.

  

BANZEMBO 14

1 Zoba alobaka na motema na ye: "Nzambe azali te." Bamibebisa, misala na bango ezali mabe; ata moko te, azali kosala makambo ya malamu.

2 Wuta na likolo, Yawe azali kotala bana na bato; mpo na komona soki moto ya bososoli azali, oyo azali koluka Nzambe.

3 Bango nyonso babunga nzela, mpe babeba elongo; moto ata moko te azali, oyo azali kosala makambo ya malamu, ata moko te!

4 Baoyo nyonso basalaka mabe, bazali na boyebi te? Bazali kolia bato na ngai, ndenge baliaka lipa; babelelaka kombo na Yawe te.

5 Kuna, bakozala na somo monene, pampa te Nzambe azali kati na lisanga ya bato na sembo.

6 Bino baoyo bosalaka mabe, bokoki kobebisa mabongisi ya moto oyo akelela, kasi Yawe azali esika na ye oyo abombanaka.

7 Ah, soki lobiko ya Isayele ekokaki kowuta na Siona! Tango Yawe akozongisa bato na ye oyo bakangama na bowumbu. Tika ete Zakobi atonda na esengo, Isayele asepela.

  

BANZEMBO 15

1 Yawe, nani akoyanda na ndako na yo ya kapo? Nani akoyanda na ngomba na yo ya bosantu?

2 Ezali moto oyo atambolaka na ndenge oyo ezangi pamela, oyo asalaka makambo ya bosembo, mpe oyo alobaka makambo ya solo oyo ewutaka na motema na ye;

3 oyo asalelaka lolemo na ye te mpo na kotonga bato; oyo asalaka mabe na moninga na ye te, oyo abebisaka moninga na ye te;

4 oyo atalaka pamba moto oyo asalaka mabe, kasi atosaka baoyo babangaka Yawe; oyo abatelaka ndayi na ye, ata soki yango epesi ye pasi;

5 oyo asengaka litomba te likolo ya mbongo oyo adefisi, mpe andimaka likabo te mpo na kokwevisa moto oyo asala likambo te. Moto oyo asalaka makambo oyo, akoki koningana te.

  

BANZEMBO 16

1 Nzambe, batela ngai na kimia nyonso, pamba te nazali koluka esika ya kobombana epai na yo.

2 Nalobi na Yawe: "Yo ozali Nkolo na ngai; bolamu na ngai ekowuta kaka epai na yo!"

3 Mpo na basantu oyo bazali kati na mokili, bazali bato moko ya lokumu, basepelisaka ngai mingi penza.

4 Baoyo balandaka banzambe mosusu, mawa na bango ekobakisama; nakopesa te makabo na bango ya makila, to nakotanga bakombo na bango na bambebo na ngai te.

5 Yawe apesaki ngai ndambo ya bomengo na ngai mpe kopo na ngai; yo nde otiaki eteni na ngai na kimia;

6 Bandelo etiamaki mpo na ngai na bisika ya kitoko; ya solo nazwi bomengo moko ya kitoko penza.

7 Nakosanzola Yawe, ye moto apesaka ngai toli; ata na butu, motema na ngai eteyaka ngai.

8 Natiaka Yawe tango nyonso liboso na ngai; pamba te azali na loboko na ngai ya mobali, nakoningana te.

9 Yango wana motema na ngai ezali na esengo mpe lolemo na ngai ezali kosepela; nzoto na ngai mpe ekopema na kimia nyonso.

10 Pamba te okosundola ngai te na mboka ya bakufi, mpe okondima te ete mosantu na yo apola.

11 akisaki ngai nzela oyo ememaka na bomoi; okotondisa ngai na esengo na miso na yo, elongo na bisengo ya libela na libela oyo ezali na loboko na yo ya mobali.

  

BANZEMBO 17

1 Yawe, yoka komilongisa na ngai, oyo ezali sembo! Yoka koganga na ngai! Tia litoyi na libondeli na ngai, oyo ebimi na bambebo oyo etondi lokuta te.

2 Tika ete komilongisa na ngai ewuta epai na yo; tika ete miso na yo emona oyo ezali alima.

3 Atako oluki koyeba motema na ngai, atako otali ngai malamu-malamu na butu, mpe omeki ngai, okomona eloko ata moko te; nazwaka mokano ete monoko na ngai ekosala lisumu te.

4 Mpo na oyo etali misala ya bato, na nzela ya maloba ya bambebo na yo namibatelaki liboso ya banzela ya moto ya mobulu.

5 Matambe na ngai ezali kaka na banzela na yo; mpe makolo na ngai ekomemama na moselu te.

6 Nzambe, nazali kobenga yo, pamba te okozongisela ngai eyano; tia litoyi na yo epai na ngai, mpe yoka libondeli na ngai.

7 Lakisa makamwisi ya bolingo na yo ya monene, yo moto obikisaka na loboko na yo ya mobali, baoyo bayaka kobombana kati na yo, liboso ya bayini na bango.

8 Batela ngai lokola mbuma ya mwindu ya liso na yo, bomba ngai na nse ya elili ya mapapu na yo;

9 mpo na bato ya mabe oyo bazali konyokola ngai, mpo na banguna na ngai oyo bazingi ngai, bango bazali koluka liwa na ngai.

10 Bakangi mitema na bango ya mabanga; mpe minoko na bango elobaka na lofundu.

11 Bazali kolanda ngai, sikoyo bazingi ngai, bazali kotala ngai malamu, mpo babwaka ngai

12 Bazali lokola ntambwe oyo ezali na posa makasi mpo na kopasola nyama; lokola ntambwe ya monene oyo elali na esika ya kobombana.

13 Yawe, telema, bundisa bango, kweyisa bango; kangola ngai na maboko ya bato na mabe, na mopanga na yo!

14 Yawe, na loboko na yo, bikisa ngai na bato ya lolenge wana; bikisa ngai na maboko ya bato ya mokili oyo, baoyo lifuti na bango ezali na bomoi oyo. Okokanga nzala ya baoyo yo olingaka; bana na bango bazali na mingi penza, mpe babombela bana na bango.

15 Kasi ngai, kati na bosembo, nakomona elongi na yo; tango nakolamuka, nakosepela mpo na kotala elili na yo.

  

BANZEMBO 18

1 Yawe, makasi na ngai, nalingaka yo mingi penza.

2 Yawe azali libanga na ngai, esika na ngai ya makasi, mpe ye mokangoli na ngai; Nzambe na ngai azali libanga na ngai, nabombanaka epai na ye. Ye azali ebende ya makasi oyo ebatelaka ngai, makasi ya lobiko na ngai mpe ndako na ngai oyo etongama makasi penza.

3 Nakobelela epai na Yawe, oyo akoki mpo na kozwa masanzoli, mpe nakobika na maboko ya bangima na ngai.

4 Basinga ya liwa ezingaki ngai; mpe bamayi ya libebi ekweyelaki ngai na mbalakata.

5 Basinga ya mboka ya bakufi elingaki ngai, mpe mitambo ya liwa etiamaki liboso na ngai.

6 Kati na pasi na ngai, nabengaki Yawe; nagangaki epai ya Nzambe na ngai mpo na lisungi. Ayokaki mongongo na ngai wuta na ndako na ye; koganga na ngai ekomaki liboso na ye, na matoyi na ye.

7 Bongo mokili eninganaki mpe elengaki, mpe bafondasio ya bangomba eninganaki; elengaki pamba te Yawe asilikaki.

8 Milinga ezalaki kobima na zolo na ye; mpe moto oyo ebomaka ezalaki kobima na monoko na ye, mpe makala ya moto ezalaki kobima na monoko na ye.

9 Akitisaki likolo mpe akitaki; mpe mapata ya mwindu ezalaki na nse ya makolo na ye.

10 Amataki likolo ya anzelu oyo babengaka Sheribin mpe azalaki kopumbwa; azalaki kopepa likolo ya mapapu ya mopepe.

11 Akomisaki molili esika na ye ya kobombana, kapo na ye oyo ezingi ye, molili enokisaka mbula ya mapata ya likolo,

12 wuta na kongenga oyo ezalaki liboso na ye, mapata, mbula ya mabanga, mpe makala ya moto ezalaki kobima

13 Yawe angulumaki wuta na likolo; mongongo ya oyo aleki likolo eyokanaki,

14 Abwakaki makonga na ye mpe apanzaka banguna na ngai, kongenga monene ya kake mpe abungisaki bango nzela.

15 Nse ya ebale monene emonanaki, mpe bafondasio ya mokili emonaki polele na pamela na yo, e Yawe.

16 Atandaki loboko na ye wuta na likolo; akamataki ngai mpe abimisaki ngai na likama oyo nazalaki na yango na mayi ya mozindo penza.

17 Akangolaki ngai na maboko ya monguna na ngai ya makasi mpe liboso ya baoyo bazalaki koyina ngai; pamba te balekaki ngai na makasi.

18 Babundisaki ngai na mokolo oyo nazalaki na pasi; kasi Yawe azalaki mosungi na ngai.

19 Abimisaki ngai, atiaki ngai na esika oyo ezangi likama; akangolaki ngai mpo azalaki kosepela na ngai

20 Yawe asalelaki ngai bongo mpo na bosembo na ngai; apesaki ngai lifuti mpo na bopeto ya maboko na ngai.

21 Pamba te nabatelaki banzela na Yawe; mpe napesaki Nzambe na ngai mokongo te na nzela ya kosala mabe.

22 Mibeko na ye nyonso ezali liboso na ngai; mpe naboyaki te kotosa mitindo na ye.

23 Nazalaki pamela te liboso na ye; mpe namibatelaki liboso ya masumu.

24 Yawe apesaki ngai lifuti mpo na bosembo na ngai; mpo na bopeto ya maboko na ngai liboso na ye.

25 Na moyengebene, omonisaka boyengebene na ye epai ya moto oyo azangi pamela omimonisaka pamela moto azangi.

26 Omimonisaka peto epai na ye oyo azali peto; kasi epai ya moto ya mabe, ozongiselaka ye na ndenge ya mabe na ye.

27 Obikisaka libota ya bato oyo bamikitisaka; mpe okitisaka bato oyo miso na bango etonda lofundu..

28 Yawe, batela mwinda ezalaka ya kopela. Nzambe na ngai, bongola molili na ngai ekoma mwinda.

29 Na lisalisi na yo nakoki kobundisa basoda ebele; elongo na Nzambe nakoki kopumbwa lopango.

30 Mpo na Nzambe, nzela na ye ezali ya kokoka; liloba ya Yawe emonani ete ezali ya solo; ye azali ebende ya makasi oyo ebatelaka baoyo nyonso babombamaka epai na ye.

31 Pamba te, nani azali Nzambe soki Yawe te ? Nani azali libanga na biso soki Nzambe na biso te?

32 Ye azali Nzambe oyo apesaka ngai makasi, mpe akomisaka nzela na ngai ya kokoka.

33 Akomisi makolo na ngai lokola oyo ya mboloko; mpe atelemisi ngai na bisika ya likolo penza.

34 Ye moto alakisa maboko na ngai ndenge babundaka etumba; mpe maboko na ngai ekoki kobenda tolotolo ya ebende.

35 Opesaka ngai ebende na yo ya makasi oyo ebatelaka mpo na elonga; loboko na yo ya mobali esalisi ngai, mpe okitaka mpo na kokomisaka ngai monene.

36 Obongiseli makolo na ngai esika ya monene; mpe makolo na ngai ekobeta mabaku te.

37 Nalandaki banguna na ngai mpe nakangaki bango; nazongaka sima te soki naino nabomi bango te.

38 Nanyataka bango mpe bakokaka kotelema te; bakweyaka na nse ya makolo na ngai.

39 Opesaka ngai makasi ya kobunda etumba; ogumbaka bayini na ngai na nse ya makolo na ngai.

40 Okimisaka banguna na ngai liboso na ngai; mpe nabebisaka baoyo bayinaka ngai.

41 Bagangaki mpo ete basalisa bango, kasi moto ya kobikisa bango azalaki te; bagangaki epai ya Yawe, kasi azongiselaki bango eyano te.

42 Nanikaki bango mike-mike lokola putulu oyo mopepe ezali kopumbwisa; nabwakaki bango mosika lokola poto-poto na banzela.

43 Okangolaki ngai wuta na kowelana ya bato; otiaki ngai motu ya bikolo; bato oyo nayebaki te bakomi na nse ya Bokonzi na ngai.

44 Tango bayokaki ngai, batosaki ngai; bapaya bamikitisaki liboso na ngai.

45 Bango nyonso balembaki; babimaki na kolenga nyonso wuta na bisika na bango ya makasi oyo babombanaki.

46 Yawe azali na bomoi! Masanzoli ezala na ye oyo azali libanga na ngai! Netolama nzambe Mobikisi na ngai!

47 Azali Nzambe oyo azongisaka mabe na oyo basali ngai, Nzambe oyo atiaka picolo na nse ya makolo na ngai,

48 oyo abikisaki ngai liboso ya banguna na ngai. Onetolaki ngai likolo ya banguna na ngai, mpe okangoli ngai liboso ya bato ya

mobulu.

49 Yawe, yango wana nakosanzola yo na kati ya bikolo; nakoyemba banzembo ya masanzoli mpo na kombo na yo.

50 Apesi elonga monene na mokonzi na ye; mpe alakisaki bolamu na ye ya makasi na mopakolami na ye epai ya David mpe na libota na ye mpo na libela.

  

BANZEMBO 19

1 Likolo eyebisaka nkembo ya Nzambe; mapata esakolaka mosala ya maboko na ye.

2 Mokolo eyebisaka makambo yango na mokolo oyo elandaka, mpe butu moko elakisaka yango na butu oyo elandaka;

3 Ezali na makambo ya koloba te, to maloba te epai wapi mingongo na yango eyokanaka te.

4 Mongongo na yango eyokani na mokili mobimba, maloba na yango ekomaki kino na suka ya mokili. Na likolo, asalaki ndako ya kapo mpo na moi,

5 oyo ekokani lokola elenge mobali oyo abali, oyo azali kobima liboso na sambele na ye, lokola elombe oyo azali kosepela mpo na kokima mbangu.

6 Ebimaka na suka moko ya likolo, mpe ekendaka kosukela kino na suka mosusu; mpe eloko moko te ebombana na molunge na yango.

7 Mibeko na Yawe ezali ya kokoka, epesaka lisusu molimo bomoi. Bikateli ya Yawe ezali ya solo, ekomisaka moto ya pamba, moto ya bwanya.

8 Makebisi na Yawe ezali alima, esepelisaka motema. Malako na Yawe ezali peto, epesaka pole na miso,

9 Kobanga Yawe ezali peto, ewumelaka libela na libela; midndo na Yawe ezali solo, yango nyonso elongo ezali sembo.

10 Ezali na motuya mingi koleka wolo, koleka wolo mingi ya peto penza; eleki mafuta ya nzoi na elengi, koleka mamta ya nzoi oyo ezali kobima sika.

11 Na nzela na yango, mosali na yo azali kozwa toli; lifuti monene ezali na kobatelaka yango

12 Nani akoki kososola mabe na ye? Limbisa masumu na ngai oyo ezali ya kobombana.

13 Batela mpe mosali na yo na masumu ya nko; kotika te ete masumu yango ezala na Bokonzi likolo na ngai: bongo nakozala na pamela te, mpe nakozala moto oyo ayebi likambo te na lisumu ya monene.

14 Yawe, dka ete maloba ya monoko na ngai mpe makanisi ya motema na ngai esepelisa yo; Yawe, libanga na ngai mpe moto oyo akangolaka ngai.

  

BANZEMBO 20

1 Tika ete Yawe azongisela yo eyano tango ozali na pasi; tika ete kombo ya Nzambe ya Zakob ebatela yo.

2 Tika ete adndela yo lisungi wuta na esika ya bosantu mpe tika ete apesa yo makasi wuta na Siona.

3 Tika ete akanisa makabo na yo nyonso, mpe andima mbeka na yo ya kotumba.

4 Tika ete apesa yo oyo motema na yo elingi, mpe alongisa mabongisami na yo nyonso.

5 Tokoganga na esengo tango yo ozali molongi, mpe tokotombola bendele na biso na kombo ya Nzambe na biso. Tika ete Yawe akokisa makambo nyonso oyo ozali kosenga ye.

6 Sik'oyo, nayebi ete Yawe abikisaka mopakolami na ye; azongiselaka ye eyano

wuta na likolo na ye ya bosantu, na lisungi ya nguya ya loboko na ye ya mobali.

7 Basusu batiaka elikya na mituka ya bitumba, basusu na mpunda; kasi biso totiaka elikya na kombo ya Yawe Nzambe na biso.

8 Bamkamaka na mabolongo mpe bakweyaka; kasi biso tozalaka kaka ya kotelema mpe totikalaka ngwi.

9 Yawe, bikisa mokonzi! Zongisela biso eyano tango tozali kobenga!

  

BANZEMBO 21

1 Yawe, mokonzi azali kosepela kati na makasi na yo; tala ndenge esengo na yo ezali monene kati na elonga oyo opesaka!

2 Opesaki ye oyo motema na ye elingaki; mpe opimelaki ye te makambo oyo asengaki yo na bambebo na ye.

3 Oyambaki ye na mapamboli ya motuya penza, mpe otiaki ekoki ya Bokonzi ya wolo, oyo ya peto penza, na motu na ye.

4 Asengaki yo bomoi, mpe opesaki ye yango; opesi ye bomoi ya molayi mpe ya libela na libela.'

5 Nkembo na ye ezali monene penza mpo na elonga oyo opesaka; olatisaki ye kongenga mpe lokumu.

6 Ya solo, opesaki ye mapamboli ya solo; okomisaki ye moto na kosepela mpo na esengo ya miso na yo.

7 Pamba te mokonzi atiaka motema na ye na Yawe; mpe mpo na bolingo makasi ya Oyo Aleki na Likolo, akoningana te.

8 Loboko na yo ekokanga banguna na yo nyonso; loboko na yo ya mobali ekokanga baoyo bayinaka yo.

9 Tango okomimonisa, okokomisa bango lokola fulu ya moto; Yawe akosilisa bango na kanda na ye, mpe moto ekoboma bango.

10 Okobebisa mabota na bango na mokili; mpe bana na bango na kati ya bana na bato.

11 Ata bakani kosala yo mabe, ata basaleli yo likita, bakolonga te.

12 Pamba te okokimisa bango, tango okobwakela bango bambanzi ya tolotolo na yo

13 Yawe, netolama kati na makasi na yo; tokoyemba mpe tokosanzola nguya na yo.

  

BANZEMBO 22

1 Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini otiki ngai? Mpo na nini ozali mosika ozanga kobikisa ngai, ozali mosika ozanga koyoka kolela na ngai ?

2 Nzambe na ngai, nazali koganga na moi, kasi ozongiseli ngai eyano te; mpe na butu, natikali nye te.

3 Nzokande yo ofandisami na kiti ya Bokonzi lokola Mosantu, yo masanzoli ya Isayele.

4 Batata na biso batiaki mitema na bango epai na yo; batiaki mitema na bango epai na yo, mpe okangolaki bango.

5 Bagangaki epai na yo, mpe obikisaki bango; batiaki mitema na bango epai na yo, mpe bayokaki soni te.

6 Kasi ngai, nazali mosopi, kasi moto te; bato bazali kotiola ngai; mpe bamoni ngai moto pamba.

7 Bato nyonso oyo bazali komona ngai bazali koseka ngai; mpe bazali kofinga, bazali koningisa motu:

8 "Atiaka motema na ye epai na Yawe; tika ete Yawe abikisa ye, tika ete Yawe akangola ye, pamba te asepelaka kati na ye!"

9 Kasi yo Yawe, yo moto obimisaki ngai na libumu; osalaki ete natia motema epai na yo lokola na tolo ya mama na ngai.

10 Banda nabotama batikaki ngai na maboko na yo; wuta na libumu ya marna na ngai, yo ozalaki Nzambe na ngai.

11 Kozala mosika na ngai te, parnba te pasi ekomi pene-pene, mpe moto azali te mpo na kosalisa.

12 Bangombe ebele ezingi ngai; bangombe ya makasi ya Basan ezingi ngai.

13 Nakoganga makasi penza ya ntambwe oyo ezali kopasola nyama, minoko na bango emngwana polele mpo na ngai.

14 Nasopani lokola mayi, mpe mikwa na ngai nyonso ezali kokabwana; motema na ngai ekomi lokola mafuta, mpe ezali konyangwama na kati na ngai.

15 Makasi na ngai ekawaïki lokola eteni ya nzungu ya mabele, mpe lolemo na ngai ekangami na monoko na ngai; olalisi ngai na putulu ya liwa.

16 Bambwa bazingaki ngai, mpe lisanga ya bato na mabe bazingaki ngai; batoboli maboko mpe makolo na ngai.

17 Nakoki kotanga mikuwa na ngai nyonso; bazali kotala ngai, bazali kotala ngai malamu-malamu.

18 Bazali kokabola bilamba na ngai, kati na bango, mpe bazali kobetela nzambala na ngai zeke.

19 Kasi yo Yawe, kozala mosika te; yo makasi na ngai, yaka noki kosalisa ngai!

20 Kangola bomoi na ngai na mopanga; bomoi na ngai ya motuya wuta na nse ya nguya ya bambwa.

21 Kangola ngai na monoko ya bantambwe; bikisa ngai na maseke ya bampakasa.

22 Nakoyebisa kombo na yo epai ya bandeko na ngai mpe nakosanzola yo na kati ya lisanga ya bato.

23 Bino baoyo bobangaka Yawe, bosanzola ye! Bino nyonso bana ya Zakob, bokumisa ye! Bino nyonso bana ya Isayele, botosa ye!

24 Pamba te amonaka pamba mpe aboyaka te pasi ya moto oyo azali konyokwama ; mpe abombelaka ye elongi na ye te; kasi ayokaka koganga na ye, tango asengaka lisungi

25 Epai na yo nde ekowutaka masanzoli na ngai kati na lisanga ya monene; liboso ya bato oyo babangaka yo nakokokisa ndayi na ngai.

26 Mobola akolia mpe akotonda; bato oyo balukaka Yawe bakosanzola ye; tika ete mitema na bino ezala na bomoi libela na libela.

27 Basuka nyonso ya mokili mobimba ekokanisa Yawe mpe ekozonga epai na ye; mpe mabota nyonso ya bikolo ekomkama liboso na ye.

28 Pamba te Bokonzi ezali ya Yawe; mpe azali na Bokonzi likolo ya bikolo.

29 Bato nyonso ya bozwi ya mokili bakosala feti mpe bakokumbamela ye; bato nyonso oyo bakokila na putulu, bakomkama liboso na ye, baoyo bakoki kobatela bomoi na bango, bango moko te.

30 Bana oyo bakobotama bakosalela Ye; bana ya tango oyo ekoya, bokolobela bango mpo na oyo etali Yawe.

31 Bakosakola bosembo na ye na bato oyo nanu babotami te, pamba te ye moto asalaki bongo.

  

BANZEMBO 23

1 Yawe azali mobateli na ngai, nakozanga eloko te.

2 Apemisaka ngai na matiti ya mobesu, mpe amemaka ngai pembeni ya mayi ya kimia.

3 Alendisaka molimo na ngai; akambaka ngai na banzela ya bosembo, mpo na kombo na ye.

4 Ata soki natamboli na lobwaku ya molili ya liwa, nakobanga mabe te, pamba te ozali na ngai elongo; lingenda na yo mpe nzete na yo, ebondisaka ngai.

5 Obongisi mesa liboso na ngai na mise ya banguna na ngai; opakoli motu na ngai mafuta, kopo na ngai etondi meke.

6 Ya solo, bolamu mpe bolingo ekobanda kolanda ngai mikolo nyonso na bomoi na ngai; mpe nakoyanda na ndako ya Yawe libela na libela.

  

BANZEMBO 24

1 Mabele ezali ya Yawe mpe biloko nyonso oyo ezali kati na yango, mokili na baoyo nyonso bayandi kati na yango.

2 Pamba te atiaki yango likolo ya baebale minene, mpe apikaki yango likolo ya bamayi.

3 Nani akokoka komata na ngomba ya Yawe? Nani akokoka kotelema na Esika na ye ya bosantu?

4 Moto oyo azali na maboko esukwama mpe oyo azali na motema ya peto, oyo atombolaka molimo na ye te epai ya banzambe ya bikeko, to alapaka ndayi na oyo ezali lokuta te.

5 Ye akozwa lipamboli wuta na Yawe, mpe elonga wuta na Nzambe Mobikisi na ye.

6 Ndenge wana ezali libota ya baoyo balukaka ye, ya baoyo balukaka elongi na yo, e Nzambe na Zakob.

7 Botombola mitu na bino, bino baporte! Botombwama, bino baporte ya kala, mpo ete Mokonzi ya nkembo akota!

8 Nani Mokonzi yango ya nkembo? Ezali Yawe oyo atondi na makasi mpe na nguya, Yawe oyo atondi na makasi kati na bitumba.

9 Botombola mitu na bino, bino baporte! Batombwama, bino baporte ya kala, mpo ete Mokonzi ya nkembo akota!

10 Azali nani Mokonzi yango ya nkembo? Yawe ya mampinga ya basoda ya likolo, azali mokonzi ya nkembo!

  

BANZEMBO 25

1 Yawe, epai na yo nde na tomboli molimo na ngai!

2 Epai na yo natie motema na ngai, Nzambe na ngai; kotika te ete nayoka soni, kotika te ete banguna na ngai balonga ngai.

3 Moto moko te na baoyo batiaka elikya epai na yo akoyoka soni; kasi bakoyoka soni baoyo batekaka baninga kaka pamba.

4 Lakisa ngai banzela na yo, Yawe; Yawe teya ngai banzela na yo.

5 Kamba ngai kati na solo na yo, mpe teya ngai; pamba te yo ozali Nzambe Mobikisi na ngai; mpe elikya na ngai ezali kati na yo mokolo mobimba,

6 kanisa, Yawe, mawa na yo ya monene mpe bolingo na yo ya monene; pamba te yango ezali wuta kala.

7 Kokanisa te masumu ya bolenge na ngai, mpe banzela na ngai ya botomboki; Na ndenge ya bolingo na yo kanisa ngai pamba te yo ozali malamu, Yawe.

8 Yawe azali malamu mpe alima; yango wana ateyaka bato ya masumu na ba nzela na ye.

9 Akambaka bato oyo bamikitisa, kati na makambo oyo ezali sembo; mpe ateyaka bango nzela na ye.

10 Banzela nyonso ya Yawe etonda na bolingo mpe boyengebene, mpo na baoyo babatelaka makambo oyo boyokani na ye esengaka.

11 Yawe, mpo na kombo na yo, limbisa lisumu na ngai; pamba te lisumu yango eleki monene.

12 Nani oyo abangaka Yawe? Akoteya ye na nzela oyo bapona mpo na ye.

13 Akolekisa mikolo na ye na kati na bomengo, mpe bana na ye bakozwa mokili lokola libula.

14 Yawe amipesaka epai ya bato oyo babangaka ye; alakisaka bango boyokani na ye.

15 Miso na ngai etalaka tango nyonso epai na Yawe, pamba te ye moto akolongola makolo na ngai na monyama.

16 Baluka epai na ngai mpe monisa ngolu na yo epai na ngai pamba te nazali ngai moko, mpe nazali moto ya pasi.

17 Mikakatano ya motema na ngai elæis kobakisama; longola ngai na pasi na ngai.

18 Tala mawa na ngai mpe bapasi na ngai; longola masumu na ngai nyonso.

19 Yawe, tala ndenge banguna na ngai bazali kokoma ebele, mpe bazali koyina ngai na kouna moko ya mabe penza.

20 Batela bomoi na ngai mpe kangola ngai; kotika te ete nayoka soni, pamba te na-bombanaka kati na yo.

21 Tika ete boyengebene mpe bosembo ebatela ngai, pamba te elikya na ngai ezali epai nayo!

22 Longola Isayele na bowumbu, Nzambe na minyoko na bango nyonso. Yawe, Longisa Ngai

  

BANZEMBO 26

1 Longisa ngai, Yawe, pamba te nazali na bomoi oyo ezangi mabe; natiaki motema na ngai kati na Yawe, na koningana-ningana te.

2 Yawe, tala ngai malamu mpe meka ngai; tala makambo oyo ezali na motema na ngai mpe na makanisi na ngai.

3 Pamba te bolingo na yo ezali liboso na ngai tango nyonso, mpe natambolaka tango nyonso kati na solo na yo.

4 Nayandaka esika moko te na bato ya lokuta; to natambolaka te na bato oyo bazali bakosi.

5 Nayinaka lisanga ya bato oyo basalaka mabe, mpe nayandaka esika moko te na bato na mabe.

6 Nasukoli maboko na ngai mpo nayebi likambo moko te, mpe na kotambola zinga-zinga ya mesa na yo, oyo batumbelaka mbeka,

7 nakosakola masanzoli na yo na mongongo makasi mpe kolobela misala na yo nyonso ya kokamwa!

8 nalingaka ndako na yo, epai yo oyandaka, Yawe, esika nkembo na yo ezalaka.

9 Kolongola molimo na ngai te elongo na bato ya masumu, to mpe bomoi na ngai elongo na bato oyo basopaka makila ya bato,

10 kati na baoyo maboko ezali na mabongisami ya mabe mpe loboko ya mobali etondi na "madesu ya bana"

11 Kasi ngai, nazali na bomoi oyo ezangi pamela; kangola ngai na bowumbu mpe yokela ngai mawa.

12 Makolo na ngai etelemi na mabele ya alima; Na kati ya lisanga monene nakokumisa Yawe.

  

BANZEMBO 27

1 Yawe azali pole na ngai mpe lobiko na ngai: bongo nakobanga nani? Yawe azali ndako makasi ya bomoi na ngai: bongo nakolenga liboso ya nani?

2 Tango bato ya mabe bakoya liboso na ngai mpo na kolia mosuni na ngai, tango bayini na ngai mpe banguna na ngai baye kobundisa ngai, bakobeta libaku mpe bakokweya.

3 Ata soki lipinga ya basoda ezingi ngai, motema na ngai ekobanga te; ata soki etumba ekweli ngai, ata bongo, nakozala kaka na elikya.

4 Eloko moko nasengaka epai na Yawe, yango nde nalukaka: ete nayanda na ndako ya Yawe, na mikolo nyonso ya bomoi na ngai, mpo nakotalaka kitoko ya Yawe, mpo na koluka ye kati na ndako na ye.

5 Pamba te na mokolo ya mikakatano, akobatela ngai malamu kati na esika eyandi ye, akobomba ngai na kati ya ndako na ye ya kapo; mpe akotelemisa ngai likolo ya libanga.

6 Bongo, motu na ngai ekonetolama likolo ya banguna na ngai oyo bazingi ngai; na ndako na ye ya kapo, nakopesa mbeka, na milolo ya esengo; nakoyemba mpe na kobeta miziki mpo na Yawe.

7 Yoka mongongo na ngai, tango nazali kobenga, Yawe; yokela ngai mawa mpe zongisela ngai eyano.

8 Motema na ngai elobi mpo na yo; "Luka elongi na ye!" Elongi na yo, Yawe, nakoluka.

9 Kobombela ngai elongi na yo te, kobengana mosali na yo na kanda te; Yo ozalaki mosungi na ngai, kotika ngai te, kosundola ngai te, Nzambe Mobikisi na ngai!

10 Atako tata na ngai mpe mama na ngai basundoli ngai, kasi Yawe akoyamba ngai.

11 Teya ngai nzela na yo, e eYawe ; tambolisa ngai na nzela oyo etengama te; mpo na baoyo bazali konyokola ngai.

12 Kokaba ngai te na posa mabe ya bayini na ngai; pamba te batemwe ya lokuta batelemeli ngai, bazali kobimisa kaka makambo ya mobulu.

13 Natie motema na likambo oyo: nakomona bolamu ya Yawe kati na mokili ya bato ya bomoi!

14 Talela Yawe! Zaïa makasi mpe lendisa motema na yo! ya solo talela Yawe.

  

BANZEMBO 28

1 Epai na yo nde nazali kobenga, Yawe, libanga na ngai; kokangela ngai litovi te. pamba te soki otikali nye e, nakokokana lokola bato oyo basi'bakita na libulu.

2 Yoka kobelela na ngai mpo na mawa, ndenge nazali kobenga yo mpo na lisalisi, ndenge natomboli maboko na ngai na Esika na yo ya bosantu koleka.

3 Kolongola ngai te elongo na bato na mabe, elongo na bato oyo basalaka mabe, baoyo balobaka makambo ya kimia na baninga na bango kasi babombaka mabe na mitema na bango.

4 Zongisela bango mpo na makambo oyo basalaka mpe mpo na misala na bango ya mabe; zongisela bango mpo na oyo maboko na bango esalaka, mpe pesa bango limti oyo ekoki na bango.

5 Lokola batalaka misala ya Yawe te, mpe oyo maboko na ye esalaki, Yawe akopanza bango mpe akotonga bango lisusu te.

6 Masanzoli ezala epai na Yawe! Pamba te ayoki koganga na ngai mpo na mawa.

7 Yawe azali makasi na ngai mpe ebende oyo ebatelaka ngai; motema na ngai etiaka elikya kati na ye, mpe na sungamaki; motema na ngai ezali kosepela, mpe nakopesa ye matondi na nzembo.

8 Yawe azali makasi ya bato na ye, esika ya makasi oyo ebikisaka mopakolami na ye.

9 Bikisa bato na yo mpe pambola bomengo na yo! Zaïa mobateli na bango, mpe mema bango libela na libela.

  

BANZEMBO 29

1 Bopesa epai na Yawe, bino bilombe, bopesa epai na Yawe nkembo mpe makasi!

2 Bopesa epai na Yawe nkembo oyo ekoki na kombo na ye; bokumbamela Yawe kati na kongenga ya bosantu na ye.

3 Mongongo ya Yawe ezali likolo ya mayi; Nzambe ya nkembo azali koganga lokola kake, Yawe azali koganga lokola kake likolo ya bamayi ya makasi penza.

4 Mongongo ya Yawe ezali na nguya mingi, mongongo ya Yawe ezali na lokumu mingi.

5 Mongongo ya Yawe ebukaka banzete ya Sedre; Yawe abukaka mike-mike banzete ya Sedre ya Liban.

6 Apumbusaka Liban lokola mwana ngombe, mpe Silioni lokola mwana ya mpakasa.

7 Mongongo ya Yawe ebimisaka balolemo ya moto.

8 Mongongo ya Yawe elengisaka esobe; Yawe alengisaka esobe ya Kades.

9 Mongongo ya Yawe ebotisaka bamboloko, mpe ekomisaka bazamba polele. Mpe na kati ya ndako na ye, biloko nyonso egangaka: "Nkembo!"

10 Yawe ayandaki na kiti ya Bokonzi likolo ya mpela; Yawe ayandaki na kiti ya Bokonzi lokola Mokonzi mpo na libela na libela.

11 Yawe apesaka bato na ye makasi; Yawe apambolaka bato na ye na kimia.

  

BANZEMBO 30

1 Nakonetola yo, Yawe mpo obimisi ngai na mozindo penza, mpe otiki te ete banguna na ngai basepela mpo na ngai.

2 Yawe, Nzambe na ngai, nagangaki epai na yo, mpe obikisaki ngai.

3 Yawe, olongoli ngai na mboka ya bakufi; obateli ngai, mpo ete nakita na libulu te.

4 Boyemba mpo na Yawe, bino basantu na ye; bosanzola kombo na ye ya bosantu.

5 Pamba te kanda na ye ewumelaka kaka mwa tango moke, kasi bolamu na ye ewumelaka libela na libela; kolela ekoki kozala na butu, kasi esengo ekoya na tongo.

6 Tango nazalaki na kimia, nalobaki: "Nakokweya ata moke te."

7 Yawe, mpo na bolamu na yo, olendisi ngai kasi tango obombaki elongi na yo, nabangaki mingi penza.

8 awe, nabelelaki yo; nabondelaki Yawe mpo ayokela ngai mawa:

9 Liwa na ngai ezali na litomba nini? Soki mpe nakiti na libulu, yango ezali na litomba nini? Putulu ekoki kokumisa yo? Putulu ekoki kosakola bosolo na yo?

10 Yawe, yokela ngai mpe yokela ngai mawa; Yawe, zala mosungi na ngai!

11 0bongoli kolela na ngai na esengo; olongoli saki na ngai mpe olatisi ngai esengo,

12 mpo ete motema na ngai ekumisa yo na banzembo mpe eyanda nye te. Yawe Nzambe na ngai, nakokumisa yo libela na libela!

  

BANZEMBO 31

1 Yawe, natie motema na ngai epai na yo; kondima te ete bayokisa ngai soni; bikisa ngai kati na bosembo na yo.

2 Tia litoyi na yo epai na ngai, yaka noki kobikisa ngai; zala libanga na ngai, esika ya makasi epai nabombanaka, mpe ndako ya makasi, mpo ete obikisa ngai.

3 Pamba te, yo ozali libanga na ngai mpe esika na ngai ya makasi epai nabombanaka; mpe mpo na kombo na yo, tambolisa ngai, mpe kamba ngai.

4 Longola ngai na motambo oyo badeli ngai, pamba te yo ozali esika na ngai oyo nabombanaka.

5 Natiki molimo na ngai na loboko na yo; pamba te yo moto okangolaki ngai, e Yawe, Nzambe ya solo!

6 Nayinaka bato oyo bakangamaka na bikeko ya pamba-pamba, kasi natiaka motema na ngai epai ya Yawe.

7 Nakosepela mpe nakozala na esengo mpo na bolamu na yo; pamba te ozali komona bapasi na ngai, mpe oyebi mawa ya molimo na ngai.

8 Mpe okabaki ngai te na loboko ya monguna, kasi otiaki ngai na esika ya kimia penza.

9 Yawe, yokela ngai mawa pamba te nazali kati na pasi; tala ndenge miso na ngai, molimo mpe nzoto na ngai ebebi mpo na mawa.

10 Bomoi na ngai ezali kosila mpo na mawa, mpe bambula na ngai ezali kolimwa mpo na kolela; makasi na ngai esili mpo na bapasi na ngai, mpe mikuwa na ngai elembi.

11 Mpo na banguna na ngai nyonso, na komi eloko ya kotiola epai ya bato oyo bazali pembeni na ngai, mpe eloko ya somo epai ya baninga na ngai; Mpe baoyo bazali komona ngai na nzela, bazali kokima ngai.

12 Babosani ngai lokola moto oyo asi'akufa; nakomi lokola nzungu ya mabele oyo epanzani.

13 Pamba te nazali koyoka matongi ya bato mingi; somo ezingi ngai bipai nyonso; bazali koyokana mpo na kobundisa ngai, mpe bazali kosala likita mpo na kobebisa bomoi na ngai.

14 Kasi natiaka motema na ngai kati na yo, Yawe; mpe nalobaka: "Ozali Nzambe na ngai."

15 Mikolo na ngai nyonso ezali na maboko na yo; kangola ngai na maboko ya banguna mpe ya bato oyo bazali kolanda ngai.

16 Tika ete elongi na yo engengela mosali na yo; bikisa ngai mpo na bolingo na yo ya makasi.

17 Kotika te ete nayoka soni, Yawe, pamba te, nagangaki epai na yo; kasi tika ete bato ya mabe bayoka sont mpe bayanda nye kati na mboka ya bakufi.

18 Tika ete bibebo oyo elobaka lokuta evanda nye; pamba te, na lolendo mpe na litioli, balobaka na lofundu na moto na sembo.

19 Tala ndenge bolamu na yo ezali monene, oyo obombelaka bato oyo babangaka yo; mpe oyo opesaki liboso ya bato oyo bayaka kobombana epai na yo.

20 Liboso ya miso na yo, obombaka bango mosika ya makanisi ya mabe ya bato; Na esika yo oyandaka, obatelaka bango na kimia mosika ya lolemo oyo emndaka.

21 Masanzoli ezala epai ya Yawe. Pamba te alakisaki ngai bolingo na ye ya kokamwa tango nazalaki na kati ya vile oyo bazingaki na basoda.

22 Kati na kobanga na ngai, nalobaki: "Balongoli ngai liboso na yo!" Nzokande oyokaki koganga mpo na mawa tango na

bengaki yo mpo na lisungi.

23 Bolinga Yawe, bino basantu na ye nyonso! Yawe abatelaka bandimi, kasi azongiselaka bato ya lomndu ndenge ekoki.

24 Bozala makasi mpe na mpiko, bino nyonso oyo bodaka motema epai ya Yawe.

  

BANZEMBO 32

1 Mapamboli na moto oyo mabe na ye elimbisami, oyo masumu na ye ezipami.

2 Mapamboli na moto oyo Yawe azali kotanga masumu na ye te, Mpe kati na molimo na ye lokuta ezali te.

3 Tango navandaki nye, mikuwa na ngai ezalaki ya kolemba mpo na kolela na ngai ya mokolo mobimba..

4 Pamba te butu mpe moi, loboko na yo ezalaki likolo na ngai; makasi na ngai esilaki lokola na tango ya moi ya makasi.

5 Bongo nayebisaki yo lisumu na ngai, mpe nazipaki mabe na ngai te; nalobaki: "nakotubela masumu na ngai epai ya Yawe", mpe yo, olimbisaki mabe ya lisumu na ngai.

6 Yango wana, tika ete moto nyonso oyo atosaka makambo na yo abondela yo na tango oyo akoki komona yo; ya solo tango mpela ya mayi ya makasi penza ekoya, yango ekomema

ye te.

7 Yo ozali esika ngai nabombanaka; okobatela ngai na tango ya mikakatano, mpe okozinga ngai na banzembo ya kokangolama.

8 Nakoteya yo mpe nakolakisa yo nzela oyo osengeli kolanda; nakopesa yo toli, mpe liso na ngai ekokengela yo.

9 Kozala lokola mpunda te, to lokola mbalata te, oyo ezangi bososoli; kasi oyo bakambaka na ebende mpe na singa na monoko, noki te ekoki koya epai na yo.

10 Bapasi ezali mingi mpo na moto ya mabe; kasi bolingo makasi ya Yawe ezingaka moto oyo adaka motema epai na ye.

11 Bosepela kati na Yawe mpe bozala na esengo, bino bato na sembo mpe botonda na esengo! Bino nyonso, oyo bozali mitema alima boyemba!

  

BANZEMBO 33

1 Boyemba na esengo mpo na Yawe, bino bato na sembo; ebongi mpo na moto na alima asanzola ye.

2 Bosanzola Yawe na lindanda; bobeta miziki mpo na ye na gitare ya basinga zomi

3 Boyembela ye nzembo ya sika; bobeta na malamu penza, mpe boganga mpo na esengo.

4 Pamba te Liloba na Yawe ezali sembo mpe solo; mpe azali moyengebene kati na nyonso oyo asalaka.

5 Yawe alingaka alima mpe bosembo; mokili ezali ya kotonda na bolingo na ye ya makasi.

6 Likolo esalama na liloba na Yawe; biloko nyonso na yango esalama na pema ya monoko na ye.

7 Angisaka bamayi ya ebale na kati ya eluku, atiaka bisika ya mozindo na kati ya bibombelo.

8 Tika ete mokili mobimba ebanga Yawe; tika ete bato nyonso ya mokili balengela ye.

9 Pamba te alobaki, mpe yango esalamaki; apesaki motindo, mpe yango etelemaki ngwi.

10 Yawe abebisaka mabongisi ya bikolo, apekisaka mikano ya bato.

11 Kasi mabongisi na Yawe etikalaka seko; mikano ya motema na ye, etikalaka na mabota na mabota.

12 Mapamboli na ekolo oyo Nzambe azali Yawe, bato oyo ye apona mpo na bomengo na ye!

13 Yawe azali kotala wuta na likolo, mpe azali komona bato nyonso.

14 Wuta na esika ye ayandaka, azali kotala bato nyonso oyo bayandaka na mokili.

15 Ye moto asalaka mitema ya bato nyonso, mpe atalaka makambo nyonso oyo basalaka.

16 Mokonzi moko te abikaka mpo na ebele ya mapinga ya basoda na ye; mpe elombe moko te akangolamaka mpo na makasi na ye.

17 Mpunda ezali elikya ya pamba mpo na kokangolama; ata makasi na yango ekoki kobikisa ata moke te.

18 Kasi miso na Yawe ezali likolo ya bato oyo babangaka ye, likolo ya baoyo batiaka elikya na bango na bolingo na ye ya makasi,

19 mpo na kokangola bango na liwa, mpe kobatela bomoi na bango na tango ya nzala.

20 Tozali kozela na elikya epai na Yawe; ye azali lisalisi na biso, mpe ebende ya makasi oyo ebatelaka biso.

21 Kati na ye mitema na biso, ezali kosepela; mpo totiaki motema na biso na kombo na ye ya bosantu.

22 Yawe, lokola totiaka elikya na biso kati na yo, tika ete bolingo na yo ya makasi ezala likolo na biso.

  

BANZEMBO 34

1 Nakonetola Yawe tango nyonso; masanzoli na ye ekozala mikolo nyonso na bibebo na ngai.

2 Molimo na ngai ekomikumisa kati na Yawe; tika ete bato na pasi bayoka mpe basepela.

3 Bokumisa Yawe elongo na ngai, tika ete tonetola kombo na ye elongo.

4 Nalukaki Yawe, mpe azongiselaki ngai eyano, akangolaki ngai na kobanga nyonso oyo nazalaki na yango.

5 Baoyo batalaki epai na ye, bangengaki; mpe bilongi na bango ekoki koyoka soni ata moke te.

6 Mobola oyo abelelaki, mpe Yawe ayokaki ye, abikisaki ye na minyoko na ye nyonso.

7 Anzelu na Yawe azingaka bato oyo babangaka Yawe, mpe akangolaka bango.

8 Bomeka mpe bomona, ete Yawe azali malamu, mapamboli na moto oyo abombamaka kati na ye!

9 Bobanga Yawe, bino basanm na ye, pamba te, baoyo babangaka ye bazangaka eloko moko te.

10 Bantambwe balembaka mpe bakufaka nzala, kasi bato oyo balukaka Yawe bazangaka eloko ya malamu te.

11 Boya bana na ngai, mpe boyoka ngai; nakoteya bino ndenge bosengeli kobanga Yawe.

12 Nani kati na bino alingi bomoi, mpe alingi komona mikolo mingi ya malamu?

13 Batela lolemo na yo na mabe, mpe bambebo na yo na maloba ya lokuta;

14 longwa kati na mabe, mpe sala ya malamu; luka kimia, mpe landa yango.

15 Miso na Yawe etalaka bato na sembo, mpe matoi na ye eyokaka kolela na bango.

16 Elongi na Yawe eyinaka bato oyo basalaka mabe, mpo ete bakanisa bango lisusu te na kati ya mokili.

17 Bato na sembo babelelaka, mpe Yawe ayokaka bango; mpe akangolaka bango na minyoko na bango nyonso.

18 Yawe azali pene-pene ya bato oyo bazali na mitema oyo etutami mpe abikisaka baoyo bazali na milimo oyo ezangi kimia.

19 Moto na sembo asengeli komona minyoko ya ndenge na ndenge; kasi Yawe akangolaka ye na nyonso.

20 Ye abatelaka mikuwa na ye nyonso; mpe mokuwa na ye ata moko te ekoki kobukana.

21 Mabe ekoboma moto ya mabe; mpe bayini na moto na sembo bakokatela bango etumbu.

22 Yawe akangolaka na bowumbu basait na ye; mpe moko te na baoyo babombanaka kati na ye bakokatela ye etumbu.

  

BANZEMBO 35

1 Welana, Yawe, na baoyo bazali kowelana na ngai; bundisa bato oyo bazali kobundisa ngai.

2 Kamata ebende oyo ebatelaka ya monene mpe ya moke, telema mpe yaka kosalisa ngai.

3 Tombola likonga ya monene mpe ya moke mpo na kobundisa bato oyo bazali kolanda ngai! Loba na molimo na ngai: "Nazali lobiko na yo."

4 Tika ete baoyo bazali koluka bomoi na ngai, basambwa mpe bayoka soni, Tika ete baoyo bazali kokana kosala ngai mabe, bazonga sima mpe bakota na mobulu.

5 Tika ete bakoma lokola matiti ya kokawuka oyo mopepe ezali komema-mema; tango anzelu na Yawe akobengana bango!

6 Tika ete nzela na bango ekoma molili mpe moselu, tango anzelu na Yawe akolanda bango!

7 Pamba te, batieli ngai monyama kaka pamba; mpe kaka pamba, batimoli libulu ya molayi mpo na ngai.

8 Tika ete libebi ekweyela bango na mbalakata; tika ete monyama oyo batiaki ekanga bango; mpo na libebi na bango

9 Bongo molimo na ngai ekosepela kati na Yawe; mpe ekotonda na esengo kati na lobiko na ye.

10 Mobimba na ngai ekoganga: nani azali lokola yo, Yawe? Yo moto okangolaka mobola, na maboko ya elombe oyo aleki bango na makasi; mobola mpe moto akelela na maboko ya bato oyo bayibaka bango.

11 Batemwe oyo bazali na mawa te bayei, bazali kotuna ngai makambo oyo nayebi te.

12 Bazali kozongisela ngai mabe na malamu mpe basundoli molimo na ngai yango moko.

13 Kasi, tango bango bazalaki maladi, nalataki saki; mpe namikitisaki na koboya kolia tango mabondeli na ngai ezongaki epai na ngai na eyano te,

14 Nazalaki kotambola na mawa, mpo na moninga na ngai to mpo na ndeko na ngai; nazalaki kokitisa motu na nse, lokola nde

nazali kolela marna na ngai.

15 Tango nabetaki libaku, basanganaki na esengo basanganaki mpo na kobundisa ngai, awa nayebaki likambo te; batikaki te kofinga ngai.

16 Lokola bato oyo batosaka makambo ya Nzambe te, bazalaki koseka ngai na ndenge ya mabe; bazalaki kolia minu mpo na ngai.

17 Yawe, kino tango nini okotala boye? Kangola bomoi na ngai na kobebisa na bango, bomoi na ngai ya motuya penza na bantambwe oyo.

18 Nakozongisela yo matondi na kati ya lisanga monene; na kati ya bato ebele nakosanzola yo.

19 Kotika te ete basepela likolo na ngai baoyo bayinaka ngai kaka pamba; kotika te baoyo bayinaka ngai kaka pamba, batala ngai na songe ya liso.

20 Balobaka maloba ya kimia te, kasi bakanisaka makambo ya lokuta mpo na kokosela baoyo bazali koyanda na kimia kati na mokili.

21 Bafungoleli ngai monoko mpe balobaki: "A a! A a! na miso na biso moko tomoni yango!"

22 Yawe, omonaki yango; koyanda nye te. Kozala mosika na ngai te, Yawe.

23 Lamuka mpe telema mpo na kolongisa ngai, welana na bango mpo na ngai, Nzambe na ngai mpe Yawe na ngai.

24 Longisa ngai kati na bosembo na yo, Yawe, Nzambe na ngai; kotika bango te basepela likolo na ngai.

25 Kotika bango te bakanisa. "Aa! Aa! Tolingaki boye." Baloba te: "Tomeli ye."

26 Tika ete baoyo nyonso basepelaka likolo ya bapasi na ngai, bayoka sont mpe basambwa; tika ete baoyo bamitombolaka bango moko mpo na ngai, balata sont mpe basambwa

27 Tika ete baoyo basepelaka na kolonga na ngai, basepela mpe batonda na esengo; tika ete balobaka tango nyonso: "Yawe anetolama, ye oyo asepelaka na bozali-malamu ya mosali na ye.

28 Lolemo na ngai ekolobela bosembo na yo, mpe masanzoli na yo mokolo mobimba.

  

BANZEMBO 36

1 Liloba ya Nzambe ezali kati na motema na ngai; na oyo etali lisumu ya moto ya mabe: Bobangi ya Nzambe ezali liboso ya miso na ye.

2 Pamba te, na miso na ye moko azali komikumisa mingi, mpo ete amonaka mpe ayinaka lisumu na ye.

3 Maloba oyo ebimaka na monoko na ye etonda na mabe mpe lokiita; asi'atika kozala moto ya bwanya mpe kosala makambo ya malamu.

4 Likolo ya mbeto na ye azali kokanisa mabe; amipesaka ye moko na nzela ya mabe mpe abwakaka te oyo ezali mabe.

5 Bolingo na yo, Yawe, ekoma kino na likolo; Boyengebene kino na mapata.

6 Bosembo na yo ezali lokola bangomba ya milayi penza; mpe kosambisa na yo ezali lokola libulu ya monene. Yawe, yo obatelaka moto mpe nyama.

7 Tala ndenge bolingo na yo ya makasi eleki na motuya! Yango etombwanaka mpe ekitaka kati na bato oyo bazali kobombana na nse ya elilingi ya mapapu na yo.

8 Basalaka feti na biloko ebele oyo etondi na ndako na yo; omelisaka bango mayi wuta na ebale na yo ya bisengo.

9 Pamba te liziba ya bomoi ezali epai na yo; tomonaka moi kati na moi na yo.

10 Koba kolakisa bolingo na yo epai ya bato oyo bayebi yo; bosembo na yo epai ya bato oyo bazali alima na kati ya mitema.

11 Tika ete lokolo ya moto ya lofundu ekanga ngai te, to loboko ya moto ya mabe ekimisa ngai mosika te!

12 Tala ndenge bato oyo basalaka mabe bakweyi; balali na nse, mpe bakoka ata moke te kotelema!

  

BANZEMBO 37

1 Kotomboka te mpo na bato ya mabe; to koyoka zuwa te mpo na baoyo basalaka mabe;

2 Pamba te, lokola matin bakokawuka noki penza; lokola matiti ya mobesu, bakolemba noki penza

3 Tia motema na Yawe, mpe sala malamu; okoyanda na mokili, mpe okosepela na kimia na esika ya matiti ya kolia.

4 Sepela kati na Yawe; mpe ye akopesa yo, oyo motema na yo elingaka.

5 Tika nzela na yo epai na Yawe; tia motema kati na ye, mpe ye akosala oyo:

6 Ye akongengisa bosembo na yo lokola moi oyo ebimaka na tongo; kosambisama ya likambo na yo lokola moi ya midi

7 Vanda kimia liboso na Yawe mpe zela ye na kokanga motema; kotomboka te tango bato bazali kolonga na banzela na bango, tango bazali kosalela makanisi na bango ya mabe.

8 Tika kosilika mpe boya kanda kotomboka te yango ememaka kaka na mabe.

9 Pamba te, bato oyo basalaka mabe bakosila nye; kasi baoyo batiaka mitema na bango na Yawe bakozwa mokili lokola libula

10 Etikali moke, bato ya mabe bakozala lisusu te; mpe tango okotala esika bazalaki, bakozala wana lisusu te.

11 Kasi bato na komikitisa bakozwa mboka lokola libula; mpe bakosepela mpo na kimia ya mingi

12 Bato ya mabe babongisaka kosala mabe na bato na sembo; mpe baliaka mino mpo na bango.

13 Kasi Yawe asekaka bato ya mabe, pamba te ayebi ete mokolo na ye ezali koya.

14 Bato ya mabe babimisi mopanga, mpe babongisi tolotolo, mpo na koboma moto akelela mpe mobola, mpo na koboma baoyo banzela na bango ezali alima

15 Kasi mipanga na bango ekotobola mitema na bango moko; mpe batolotolo na bango ekobukana.

16 Mwa biloko moke oyo moto na sembo azali na yango, eleki biloko ebele oyo bato mingi ya mabe batondi na yango.

17 Pamba te nguya ya bato ya mabe ekobukana, kasi Yawe alendisaka bato na sembo.

18 Mikolo ya bato bazangi pamela eyebani epai na Yawe; mpe bomengo na bango ekowumela seko.

19 Na tango ya pasi bakokawuka te; na mikolo ya nzala, bakosepela mingi.

20 Kasi bato na mabe bakobeba; banguna ya Yawe bazali lokola kitoko ya bilanga bakolimwa ndenge molinga elimwaka.

21 Moto ya mabe adefaka mpe azongisaka te; kasi moto na sembo mingi akabaka.

22 Bato oyo Yawe apambola bakozwa mboka lokola libula; kasi baoyo ye alakela mabe bakolimwa.

23 Soki Yawe asepeli na nzela ya moto alendisaka makolo ya moto wana.

24 Ata soki abeti libaku, akotikala kaka ya kokweya te; pamba te Yawe asimbaka ye na loboko na ye.

25 Nazalaki elenge mpe nakomi mobange, naino namoni te basundoli moto na sembo; to bana na ye babanda kosenga-senga lipa.

26 Bazali tango nyonso kokaba mingi mpe bapesaka na bonsomi nyonso, mpe bana na ye bakopambolama.

27 Boya mabe mpe sala malamu; bongo okoyanda na mokili libela na libela.

28 Pamba te Yawe alingaka bosembo mpe abosanaka bandimi na ye te. Bakobatelama tango nyonso; kasi bana na bato ya mabe, baoyo bakobotama, bakosila bango nyonso.

29 Bato na sembo bakozwa mokili lokola libula; mpe bakoyanda kuna seko na seko.

30 Monoko ya moto na sembo ebimisaka maloba ya bwanya, mpe lolemo na ye elobaka sembo.

31 Mibeko ya Nzambe na ye ezali na motema na ye mpe makolo na ye ekoki kokende na moselu te.

32 Moto ya mabe atalaka moto na sembo na miso mabe; mpe alukaka mwaye ya koboma ye.

33 Kasi Yawe atikaka te moto na sembo na se ya nguya ya moto ya mabe; to atikaka bango te bakweya na tango bakosambisama.

34 Talela Yawe, mpe batela nzela na ye. Bongo ye akonetola yo mpo ozwa mboka lokola libula mpe tango bakosilisa bato ya mabe, yo okomona yango.

35 Namonaki moto ya mabe mpe moto azanga mawa, na komiusama lokola nzete ya mobesu na mabele na ye abotama.

36 kasi alekaki noki mpe azalaki lisusu te; nalukaki ye, kasi amonanaki lisusu te.

37 Tala moto azanga pamela, tala malamu moto na alima; pamba te suka ya moto ya ndenge oyo, ezali kimia.

38 Kasi bato nyonso ya masumu bakokufa; suka ya bato ya mabe ekozala nde libebi.

39 Lobiko ya bato na sembo ewutaka na Yawe; ye azali ndako na bango ya makasi na tango ya minyoko.

40 Yawe asalisaka bango mpe akangolaka bango; akangolaka bango na maboko ya bato na mabe mpe abikisaka bango, pamba te balukaka kobombana epai na ye.

  

BANZEMBO 38

1 Yawe? kopamela ngai te kati na kanda na yo, to kopesa ngai etumbu te kati na kanda na yo ya monene.

2 Pamba te makonga na yo esi'etoboli ngai; mpe loboko na yo esi'ebeti ngai.

3 Mpo na kanda na yo ya monene, nzoto na ngai ezali malamu te mikuwa na ngai; ezali lisusu makasi te mpo na masumu na ngai.

4 Mabe na ngai efini ngai; lokola mokumba ya kilo mingi,

5 Bapota na ngai ekomi kopola mpe kolumba solo, mpo na bozoba ya masumu na ngai.

6 Nakumbami na nse mpe nakiti na nse; mokolo mobimba, natambolaka na mawa mingi na motema.

7 Pamba te mokongo na ngai ezali konkani pasi mingi; mpe eloko ata moko te ya malamu etikali na nzoto na ngai.

8 Nazali ya kolemba, mpe na bukani-bukani mobimba; nazali kolela na bapasi ya motema.

9 Naposa na ngai nyonso ezali polele liboso na yo, Yawe; kopema ya kati ezali ya koboma te epai na yo.

10 Motema na ngai ezali kobeta makasi penza, makasi na ngai nyonso esili, pole elongwe na miso na ngai

11 mpe baoyo batambolaka na ngai bakimi ngai mpo na bapota na ngai; baoyo bazalaka na ngai esika moko bakomi kotelema mosika na ngai.

12 Baoyo balukaka bomoi na ngai, bazali kotia mitambo na bango; baoyo balukaka kosala ngai mabe bazali kolobela libebi na ngai; mokolo mobimba bazali kobongisa mabe.

13 Nakomi lokola moto akufa matoyi, oyo akoki koyoka te; nakomi lokola baba oyo akoki komngola monoko na ye te.

14 Nakomi lokola moto oyo ayokaka te, oyo monoko ekoki kozongisa eloko te.

15 Natalelaka yo, Yawe; okopesa eyano, Yawe.

16 Pamba te nalobaki: "Kotika te ete basepela to bamikumisa tango lokolo na ngai ekeyi na moselu!

17 Pamba te, nakomi pene na kokweya; mpe pasi na ngai ezali kaka elongo na ngai.

18 Natubeli mabe na ngai; nazali kotungisama mpo na lisumu na ngai.

19 Bazali ebele baoyo bazali banguna na ngai ya bingambe; baoyo bayinaka ngai kaka pamba, bazali ebele.

20 Baoyo bazali kozongisela ngai mabe mpo na bolamu na ngai, bazali kotonga ngai tango nazali koluka kosala oyo ezali malamu.

21 Yawe, kotika ngai te; kozala mosika na ngai te, Nzambe na ngai!

22 Yaka noki kosalisa ngai. Yawe mobikisi na ngai.

  

BANZEMBO 39

1 Nalobaki: "Nakokengela banzela na ngai, mpe nakobatela lolemo na ngai na masumu; nakotia ekangeli na monoko na ngai, na tango nyonso oyo bato ya mabe bakozala na miso na ngai."

2 Kasi tango nakangaki monoko mpe navandaki nye, mpe ata nalobaki likambo moko te kasi pasi na ngai ezalaki kaka kobakisama.

3 Motema na ngai ezalaki kozika na kati na ngai; mpe tango nazalaki kokanisa, moto epelaki; bongo nalobaki na monoko na ngai:

4 lakisa ngai, Yawe, suka ya bomoi na ngai, mpe motuya ya mikolo na ngai; tika nayeba boni bomoi na ngai ezali kaka koleka.

5 Yo nde otiaki mikolo na ngai lokola molayi ya loboko na ngai; molayi ya bambula na ngai ezali pamba liboso na yo bomoi ya moto nyonso ezali kaka mopepe.

6 Moto azali kaka elilingi lokola akendeke mpe azongaka; amitungisaka kaka pamba; andukaka bomengo, kasi ayebaka te soki nani akotikala kozwa yango.

7 Kasi sik'oyo, Yawe, eloko nini, nazali kozela? Elikia na ngai nyonso ezali kati na yo.

8 Bikisa ngai na mabe na ngai nyonso; kotika te ete nakoma litioli ya bazoba.

9 Nayandaki nye; nafungolaki monoko na ngai te, pamba te yo moto osalaki bongo.

10 Longola bitumba na yo likolo na ngai; nanyokwami na fimbu ya loboko na yo

11 0pamelaka mpe opesaka etumbu na bato mpo na masumu na bango; ozikisaka bomengo na bango lokola mbinzo; ya solo, moto nyonso azali kaka mopepe.

12 Yoka libondeli na ngai, Yawe, yoka koganga na ngai mpo na lisalisi; kozala nye te na kolela na ngai; pamba te nayandaka elongo na yo lokola mopaya, moleki nzela, ndenge batata na ngai nyonso bazalaki

13 Longola miso na yo epai na ngai, mpo ete nakoka kosepela lisusu, liboso nakende mpe namonana lisusu te.

  

BANZEMBO 40

1 Natalelaki Yawe nakokanga motema; abalukaki epai na ngai mpe ayokaki koganga na ngai.

2 Abimisaki ngai na libulu ya somo, na kati ya potopoto penza; atiaki makolo na ngai likolo ya libanga, mpe apesaki ngai esika ya makasi mpo na kotelema.

3 Atie nzembo ya sika na monoko na ngai, nzembo ya masanzoli mpo na Nzambe na biso. Bato mingi bakomona mpe bakobanga, mpe bakotia mitema na bango na Yawe.

4 Mapamboli na moto oyo akomisaka Yawe elikya na ye; oyo atalaka epai ya moto ya lomndu te, baoyo balandaka banzambe ya lokuta te.

5 Yawe, Nzambe na ngai, makambo ya kokamwa oyo yo osala ezali mingi penza. Biloko oyo obongisa mpo na biso, moto moko te akoki kotangela yo yango. Soki nalingi koloba mpe kolobela yango, eleki mingi penza mpo na kosakola.

6 Mbeka mpe makabo osepelaki na yango te, kasi ofungolaki matoyi na ngai; makabo mpe mbeka ya bolimbisi ya masumu yo osengaki te.

7 Bongo nalobaki: "nazali awa, nazali koya"; ekomama mpo na ngai kati na mokanda.

8 Nazalaka na posa ya kosala mokano na yo; mibeko na yo ezali na kati ya motema na ngai."

9 Nasakolaka bosembo na yo na kati ya lisanga monene; nakangaka bambebo na ngai te, ndenge oyebi, Yawe..

10 Nabombaki bosembo na yo te na kati ya motema na ngai; nalobelaki boyengebene na yo mpe lobiko na yo. Nabombaki bolingo na yo te mpe solo na yo te na kati ya lisanga monene.

11 Yawe, kotika te koyokelaka ngai mawa; tika ete bolingo na yo mpe solo na yo ebatelaka ngai tango nyonso.

12 Pamba te, ezingi ngai, minyoko oyo bakoki kotanga te ezingi ngai; masumu na ngai ekangi ngai, mpe nakokoka te kotala; ezali mingi penza koleka kutu suki ya motu na ngai, mpe motema na ngai elembi kati na ngai.

13 Sepela Yawe, kobikisa ngai; Yawe, yaka noki kosalisa ngai.

14 Tika ete baoyo balukaka koboma ngai, bango nyonso bayoka soni mpe basambwa; tika ete baoyo basepelaka na libebi na ngai,

basambwa mpe bayoka soni.

15 Tika ete baoyo balobaka mpo na ngai. bayoka somo mpo na soni na bango moko

16 Kasi tika ete baoyo nyonso balukaka yo batonda na esengo mpe basepela kati na yo; tika ete baoyo balingaka lobiko na yo, balobaka tango nyonso: "Yawe onetolama!"

17 Nzoka nde ngai nazali mobola mpe mokeleli; tika Yawe akanisa ngai. Yo ozali mosungi na ngai mpe mokangoli na ngai; Nzambe na ngai, kowumela te.

  

BANZEMBO 41

1 Mapamboli na moto oyo akanisaka babola; Yawe akokangola ye na tango ya minyoko.

2 Yawe akengelaka ye mpe abatelaka bomoi na ye; akopambola ye kati na mokili; mpe akokaba ye te na posa ya bayini na ye.

3 Yawe akosunga ye na mbeto na ye ya maladi; mpe akobikisa ye wuta na mbeto na ye ya maladi.

4 Nalobaki: "Yawe yokela ngai mawa! Bikisa ngai, pamba te nasalaki masumu epai na yo."

5 Banguna na ngai bazali koloba na mayele ya mabe mpo na ngai: "Akokufa mokolo nini mpe Kombo na ye ekolimwa mokolo nini?"

6 Tango nyonso oyo moto aye kotala ngai, alobaka lokuta; motema na ye etondaka kaka na kotonga; bongo abimaka libanda mpe alobelaka yango.

7 Banguna na ngai nyonso bazali koloba na nse-nse elongo mpo na ngai; bazali kokanisa mabe mpo na ngai; bazali koloba:

8 Kasi moko ya somo penza ekangi ye; akoki kotelema lisusu te na bisika ye alali.

9 Ata moninga na ngai penza ya motema, oyo nazalaki kotiela motema, oyo azalaki kokabola lipa na ngai, abalukeli ngai.

10 Kasi yo Yawe, yokela ngai mawa; telemisa ngai, mpo nazongisela bango mabe na bango.

11 Nayebi ete osepelaka na ngai mpo monguna na ngai alonga ngai te.

12 Na boyengebene na ngai osimbaka ngai mpe otelemisa ngai liboso ya miso na yo mpo na libela.

13 Masanzoli ezala epai na Yawe, Nzambe ya Isayele mpo na libela na libela. Amen mpe amen.

  

BANZEMBO 42

1 Ndenge mbuli eyokaka posa ya komela mayi, ndenge moko mpe molimo na ngai ezali na posa na yo, Nzambe na ngai.

2 Molimo na ngai ezali na posa ya Nzambe, Nzambe ya bomoi; tango nini nakoki kokende mpe kokutana na Nzambe?

3 Mayi ya miso na ngai ezalaki bilei na ngai butu mpe moi, tango bato bazalaki kolobela ngai mokolo mobimba: "Nzambe na yo azali wapi?"

4 Makambo oyo nakanisaka yango lokola nazali kosopa molimo na ngai: ndenge nazalaki kotambola elongo na bato ebele; komema bango na molongo kino na ndako ya Nzambe, elongo na makelele ya esengo mpe kozongisa matondi, ya bato ebele oyo bazali na feti.

5 Mpo na nini olembi boye; molimo na ngai? Mpo na nini ozali kotungisama kati na ngai? Tia elikya na Nzambe; pamba te nakosanzola ye lisusu, Mobikisi na ngai mpe Nzambe na ngai.

6 Molimo na ngai elembi kati na ngai; yango wana nakokanisa yo, wuta na mokili ya Yordani, na songe ya ngomba ya Ermoni, wuta na ngomba ya Mizar.

7 Esika ya mozindo ezali kobenga esika mosusu ya mozindo na makelele ya konguluma ya kobuakama ya mayi na yo; bambonge na yo nyonso, ya mike mpe oyo ya minene, ezali koleka likolo na ngai.

8 Na moi, Yawe atindelaka ngai bolingo na ye; na butu, nzembo na ye ezali kati na ngai, libondeli epai ya Nzambe ya bomoi na ngai

9 Nalobaka na Nzambe, libanga na ngai: "Mpo na nini obosani ngai? Mpo na nini nazali kotambola na pasi boye, konyokwama na monguna?"

10 Mikuwa na ngai ezali koyoka pasi ya liwa awa bayini na ngai bafigaka ngai; tango balobaka na ngai mokolo mobimba: Nzambe na yo azali wapi?"

11 Mpo na nini olembi boye; molimo na ngai? Mpo na nini ozali kotungisama kati na ngai? Tia elikya na Nzambe; pamba te nakosanzola ye lisusu; Mobikisi na ngai mpe Nzambe na ngai.

  

BANZEMBO 43

1 Longisa ngai, Nzambe mpe lobela ngai liboso ya ekolo oyo etosaka makambo na yo te; kangola ngai na maboko ya bato ya lokuta mpe ya mabe.

2 Yo ozali Nzambe, ndako na ngai ya makasi. Mpo na nini osundoli ngai? Mpo na nini nazali kotambola na pasi boye, konyokwama na monguna?

3 Tinda mwinda na yo mpe solo na yo, tika yango ekamba ngai; tika yango emema ngai na ngomba na yo ya bosantu, na esika oyo yo ovandaka.

4 Bongo nakokende na mesa oyo batumbelaka Nzambe mbeka, epai ya Nzambe, esengo na ngai mpe kosepela na ngai. Nzambe, Nzambe na ngai, nakosanzola yo na lindanda.

5 Mpo na nini olembi boye; molimo na ngai? Mpo na nini ozali kotungisama kati na ngai? Tia elikya na Nzambe; pamba te nakosanzola ye lisusu, Mobikisi na ngai mpe Nzambe na ngai.

  

BANZEMBO 44

1 Toyokaki na matoyi na biso, Nzambe, batata na biso bayebisaki biso oyo osalaki na mikolo na bango, na mikolo ya kala.

2 Na loboko na yo, obenganaki bikolo mpe otiaki batata na biso; ofinaki bato mpe okomisaki batata na biso ebele.

3 Ezali mpo na mopanga na bango te nde babotolaki mokili, to loboko na bango ememelaki bango elonga; ezalaki loboko na yo ya mobali, loboko na yo, mpe moi ya elongi na yo, pamba te olingaki bango.

4 Ozali Mokonzi na ngai mpe Nzambe na ngai, ovo okataki elonga mpo na Zakob.

5 Mpo na yo, tokozongisa banguna na biso sima; mpo na kombo na yo, tonyataka bayini na biso.

6 Natiaka motema na tolo-tolo na ngai te; mpe mopanga na ngai ekoki komemela ngai elonga te.

7 Kasi ezali yo moto opesaka biso elonga likolo ya banguna na biso; mpe oyokisaka baoyo bayinaka biso soni.

8 Na Nzambe tomikumisaka mokolo mobimba; mpe tokosanzola kombo na yo libela na libela.

9 Kasi sik'oyo obwaki biso mpe okitisi biso; mpe ozali lisusu kotambola na mapinga ya basoda na biso te.

10 Ozongisi biso sima liboso ya banguna na biso; mpe baoyo bayinaka biso babotoli biloko na biso.

11 0kabi biso mpo na koliama lokola bameme; mpe opanzi-panzi biso kati na bikolo.

12 Oteki bato na yo na ntalo oyo ezangi tina; mpe ozwi ata benefisi te na koteka bango.

13 Okomisi biso eloko ya soni epai ya baoyo bazali pembeni na biso, eloko ya litioli mpe ya koseka epai ya oyo bazingi biso.

14 Okomisaki biso lisapo kati na bikolo; mpe bato baningisaka mitu na bango mpo na biso.

15 Kosambwa ezali liboso na ngai na mokolo mobimba mpe soni ezipi elongi na ngai,

16 mpo na kofinga ya ba oyo bazali komona ngai eloko pamba mpe kotiola ngai, mpo na monguna oyo alukaka kozongisa mabe na mabe.

17 Makambo wana nyonso ekweyelaki biso, kasi tobosanaki yo te, to komonana lokuta na Boyokani na yo.

18 Mitema na biso ebaluki te, mpe makolo na biso elongwe na nzela na yo te.

19 Kasi ofini biso mpe okomisi biso esika bambwa ya zamba babombanaka; mpe ozipi biso na libulu na molili.

20 Soki tobosanaki kombo ya Nzambe na biso, to totombolaki maboko na biso epai ya nzambe ya mopaya,

21 Nzambe na biso alingaki koyeba yango te? Pamba te, ayebi basekre ya mitema.

22 Kasi mpo na yo, tozali kokutana na liwa mokolo mobimba; mpe bazali kokamata biso lokola bameme oyo ebongisami mpo na koboma.

23 Lamuka, Yawe! Mpo na nini ozali kolala? Lamuka; kosundola biso libela te!

24 Mpo na nini obombi elongi na yo, mpe obosani pasi na biso mpe minyoko na biso?

25 Tomemamaki na putulu, mpe nzoto na biso ekangami na mabele

26 Telema mpe salisa biso; kangola biso mpo na bolingo na yo ya makasi.

  

BANZEMBO 45

1 Motema na ngai etondi na maloba ya kitoko; nakosakola maloba na ngai mpo na mokonzi; lolemo na ngai ezali ekomeli ya mokomi ya solo penza

2 Ozali kitoko mingi koleka bato; mpe bilembo na ye epakolami na ngolu; Yango wana Nzambe apambola yo mpo na libela na libela.

3 Kanga mopanga na yo na loketo e elombe; lata yo moko lokumu mpe kongenga.

4 Kati na lokumu na yo, mata likolo, telema liboso na elonga. mpo na solo, komikitisa mpe bosembo; tika ete loboko na yo ya mobali elakisa misala ya somo.

5 Tika ete makonga na yo ya mino etobola mitema ya banguna ya mokonzi; tika ete bikolo ekweya na use ya makolo na yo.

6 Kiti na yo ya Bokonzi, Nzambe ekowumela libela na libela; lingenda ya bosembo ekozala lingenda ya Bokonzi na yo.

7 Olingaka bosembo, mpe oboyaka mabe; yango wana Nzambe, Nzambe na yo, atiaki yo likolo ya baoyo bazalaka na yo na nzela

ya kopakola yo na mafuta ya esengo.

8 Bilamba na yo nyonso ezali na solo ya malasi ya mire, alowesi mpe kase; wuta na bandako ya minene oyo ebongisama na pembe ya nzoku, miziki ya basinga ezali kopesa yo esengo

9 Bilenge basi ya mikonzi bazali na kati ya basi ya lokumu; na loboko na yo ya mobali ezali na mokonzi ya mwasi na kati ya wolo ya Ofir.

10 Yoka, elenge mwasi, tala mpe pesa litoyi; bosana bato na yo mpe ndako ya tata na yo.

11 Mokonzi azali kosepela mpo na kitoko na yo; kumisa ye, pamba te azali nkolo na yo.

12 Elenge mwasi ya Tir akoya na likabo, mpe bato ya bozui bakoluka komona bolamu na yo.

13 Nkembo nyonso ezali na elenge mwasi ya mokonzi na kati na shambre na ye; na ye etongisami na wolo.

14 Na bilamba ya kitoko penza bazali komema ye epai ya mokonzi; bilenge basi baoyo bayebi mibali te, baoyo bazalaka na ye bazali kolanda ye na sima, mpe bamemaki bolingo epai na yo.

15 Bazali komema bango na esengo mpe na esengo monene; bakokota na ndako ya mokonzi.

16 Bana na yo ya mibali bakozwa esika ya batata na yo; okoda bango bakonzi na mokili mobimba.

17 Nakosala ete bakanisaka yo na mabota nyonso; yango wana, bikolo ekosanzola yo libela na libela!

  

BANZEMBO 46

1 Nzambe azali esika na biso oyo tobombanaka mpe makasi na biso; azali lisungi ya tango nyonso na tango ya minyoko.

2 Yango wana, tokobanga te ata soki mabele epasuki, ata soki bangomba ekweyi na kati ya ebale monene;

3 ata soki mayi na yango engulumi mpe ebimisi fulu-fulu, mpe bangomba eningani na kotomboka na bango.

4 Ezali na ebale moko mayi na yango esepelisaka vile ya Nzambe, epai ye Oyo Aleki Likolo ayandaka.

5 Nzambe azali kati na ye, akoki kokweya te; Nzambe akosunga ye na tongo-tongo penza.

6 Bikolo bizali kotomboka, Bokonzi ekweyi; atomboli mongongo na ye, mabele ezali konyangwama.

7 Yawe ya nguya nyonso azali elongo na biso! Nzambe ya Zakob azali esika na biso oyo tokimelaka.

8 Boya mpe botala misala ya Yawe, kolela oyo atiaki kati na mokili.

9 Asilisaki bitumba kino na basuka ya mokili; akataki batolo-tolo mpe abukaki makonga, mpe atumbaki na moto bibende oyo ebatelaka.

10 Alobaki: "Boyanda kimia, boyeba ete ngai nazali Nzambe; nakonetolama kati na bikolo nakonetolama kati na mokili

11 Yawe ya nguya nyonso azali elongo na biso; Nzambe ya Zakob azali esika na biso oyo tokimelaka.

  

BANZEMBO 47

1 Bobeta maboko bino nyonso; boganga epai ya Yawe na esengo nyonso

2 Tala ndenge, Yawe, Nzambe Oyo Aleki Likolo azali somo, azali mokonzi monene likolo ya mokili mobimba.

3 Atiaki bikolo na nse ya Bokonzi na biso, bato ya bikolo mosusu na nse ya makolo na biso.

4 Aponelaki biso bomengo lokumu ya Zakob oyo ye alingaka mingi.

5 Nzambe amataki na kati na koganga ya esengo; Yawe amataki na kati na makelele ya kelelo.

6 Boyemba masanzoli mpo na Nzambe, boyemba masanzoli; boyemba masanzoli mpo na mokonzi na biso, boyemba masanzoli.

7 Pamba te, Nzambe azali mokonzi ya mokili mobimba; boyembela ye nzembo ya masanzoli.

8 Nzambe azali mokonzi ya bikolo nyonso; Nzambe avandi na kiti na ye ya bosantu.

9 Bato ya minene ya mokili basangani esika moko lokola bato ya Nzambe ya Abraham; pamba te mikonzi ya mokili bazali ya Nzambe; ye anetolami makasi.

  

BANZEMBO 48

1 Yawe azali monene, mpe abongi mingi kozua masanzoli, na kati ya vile ya Nzambe na biso, ngomba na ye ya bosantu.

2 Ezali kitoko na kotombwana na ye, esengo ya mokili mobimba. Ngomba ya Siona ezali lokola songe ya likolo penza ya Zafon, vile ya Mokonzi monene.

3 Nzambe azali na kati ya bandako na ye; amilakisaka ye moko ete azala esika na ye ya kobombana.

4 Tango bakonzi basangisaki makasi, tango batambolaki elongo,

5 Tango bamonaki ye mpe bakamwaki; bakimaki na somo.

6 Kolenga ekangaki bango wana, pasi lokola oyo ya mwasi alingi kobota.

7 Obebisaki bango lokola masuwa ya Tarsis, oyo ebebisamaki na mopepe ya Este.

8 Ndenge toyokaki ndenge tomonaki na kati ya vile ya Yawe ya Nguya nyonso, nakati ya vile ya Nzambe na biso: Nzambe akopesa ye kimia libela na libela.

9 Na kati ya ndako na yo, Nzambe, tozali kokanisa mpo na bolingo na yo ya makasi.

10 Lokola kombo na yo, Nzambe, masanzoli na yo epanzani kino na suka ya mokili, loboko na yo ya mobali etondi na bosembo.

11 Ngomba ya Siona ezali kosepela; bamboka ya Yudea etondi na esengo, mpo na kosambisa na yo.

12 Botambola pembeni ya Siona, bokende nzinga-nzinga na ye botanga bandako na ye ya milayi,

13 botala lopango na ye ya makasi, botala malamu bandako na yango, mpo ete boyebisa yango na bato nyonso oyo bakoya na sima.

14 Pamba te Nzambe oyo, azali Nzambe na biso ya libela na libela; ye akozala motambwisi na biso kino na suka.

  

BANZEMBO 49

1 Botia litoyi na makambo oyo, bino bato nyonso; boyoka, bino nyonso oyo boyandaka na mokili oyo,

2 bato pamba mpe bato minene, bato ya mbongo mpe bato bakelela:

3 Monoko na ngai ekoloba maloba ya bwanya; nyonso oyo ekowuta na motema na ngai ekopesa bososoli.

4 Nakobalola litoyi na ngai mpo na konkani lisese; na lindanda, nakolimbola sambole na ngai

5 Mpo na nini na kobanga tango mikolo mabe ekoya, tango mabe ya bato ya lokuta ezali kozinga ngai,

6 bango batiaka mitema na bomengo na bango mpe bamikumisaka mpo na bozui na bango mingi?

7 Moto moko te akoki kokangola bomoi ya moto mosusu, to kopesa Nzambe talo ya kokangolama na ye.

8 Ntalo ya kokangolama mpo na bomoi ezali na motuya monene, lifuti moko te ekokani na yango.

9 mpo ete azala na bomoi libela na libela, mpe apola te.

10 Pamba te bato nyonso bamonaka: ete bato ya bwanya bakufaka; zoba na moto oyo azanga mayele bakufaka mpe, mpe batikaka bomengo na bango na bato mosusu.

11 Malita na bango ekotikala bandako na bango libela na libela bisika na bango ya koyanda ekotikala mpo na baoyo bakoya na sima. bapesaka bakombo na mabele sima na bango.

12 Kasi moto, ata azali na bozui, akowumela te; akokani na nyama oyo ekufaka.

13 Oyo nde, ekweyelaka bato oyo batiaka mitema kati na bango moko, mpe ya baoyo balandaka bango, baoyo bandimaka maloba na bango.

14 Lokola bameme, babongisa bango mpo na mboka ya bakufi, mpe liwa ekolia bango. Moto na alima akozala na Bokonzi likolo na bango na tongo; lolenge na bango ekopola na mboka ya bakufi, mosika na bandako na bango ya bokonzi.

15 Kasi Nzambe akokangola molimo na ngai wuta na mboka ya bakufi; akozua ngai ya solo mpo na ye moko.

16 Kobanga te soki moto azali komata na bozui, tango kongenga ya ndako na ye ezali kaka komata.

17 Pamba te, akomema ata eloko moko te, mokolo akokufa; kongenga na ye ekokita na ye te.

18 Tango azalaki na bomoi, azalaki komimona apambolama; mpe bato kosanzolaka yo tango ozali kopambolama

19 akolanda batata na ye baoyo bakomona lisusu te moi ya bomoi.

20 Moto oyo azali na bozui kasi azangi bososoli, azali lokola nyama oyo ekufaka.

  

BANZEMBO 50

1 Moto na nguya, Nzambe, Yawe, alobi mpe abengi mokili wuta epai moi ebimaka kino esika elalaka.

2 Wuta na Siona, oyo azali ya kokoka na kitoko, Nzambe azali kongenga.

3 Nzambe na biso azali koya, mpe akokanga monoko te; moto ezali kozikisa liboso na ye, mpe azingami na mopepe ya makasi.

4 Abengi likolo mpe nse mpo asambisa bato na ye;

5 "Bosangisela ngai babulami na ngai nyonso esika moko, baoyo basalaki boyokani na ngai na nzela ya mbeka oyo bapesaki ngai!"

6 Mpe likolo ekosakola bosembo na ye; pamba te Nzambe ye moko nde azali zuzi.

7 Boyoka, bino bato na ngai, mpe nakoloba; Isayele, nakotatola mabe mpo na yo, ngai oyo nazali Nzambe, Nzambe na yo.

8 Nakopamela yo te mpo na bambeka na yo to mpo na makabo na yo ya kotumba oyo ezalaka tango nyonso liboso na ngai.

9 Nazali na posa ya ngombe na ndako ya bibuele na yo te, to mpe bantaba ya balopango na yo.

10 Pamba te banyama nyonso ya zamba ezali ya ngai, na banyama oyo ezali likolo ya bangomba.

11 Nayebi bandeke nyonso oyo ezali na bangomba; mpe bikelamu ya bilanga ezali ya ngai.

12 Soki nazalaki na nzala, mbele nalingaki koyebisa yo yango te; pamba te mokili ezali ya ngai, nyonso oyo ezali na kati na yango.

13 Boni, yo okanisi ete ngai naliaka misuni ya bangombe, to namelaka makila ya bantaba?

14 Pesa Nzambe likabo ya matondi; mpe kokisa ndayi na yo epai na Ye Oyo Aleki Likolo.

15 Benga ngai na mokolo ya pasi; bongo ngai nakokangola yo, mpe yo okokumisa ngai.

16 Kasi epai ya moto ya mabe, Nzambe alobi: "Na ndingisa nini ozali kotanga-tanga mibeko na ngai, to komema boyokani na ngai likolo ya bambebo na yo?

17 Yo moto oyinaka malako na ngai, mpe obwakaka maloba na ngai na sima na yo.

18 Soki omoni moyibi, osanganaka na ye; mpe oyandaka esika moko na bato oyo basalaka kindumba.

19 Osalelaka monoko na yo mpo na koloba mabe; mpe osalelaka lolemo na yo mpo na lokuta.

20 Olobaka tango nyonso mabe mpo na ndeko na yo; mpe otongaka mwana ya mama na yo.

21 Makambo oyo yango nde osalaki, kasi nayandaki nye, boni, yo okanisi ete ngai nakokani na yo? Kasi nakopamela yo, mpe nakomnda yo na miso na yo.

22 Boyeba malamu oyo, bino baoyo bobosanaka Nzambe; soki te nakopasola bino mike-mike, mpe moto moko te akoya kokangola.

23 Moto oyo apesaka likabo ya matondi, ye nde akumisaka ngai; mpe abongisaka nzela mpo na-koka kolakisa ye lobiko ya Nzambe.

  

BANZEMBO 51

1 Yokela ngai mawa, Nzambe, ndenge bolingo na yo ya makasi ezali; ndenge mawa na yo ya monene ezali, longola mabe na ngai

2 Sukola mabe na ngai nyonso; petola ngai na lisumu na ngai

3 Pamba te nayebi mabe na ngai, mpe lisumu na ngai ezali tango nyonso liboso na ngai.

4 Epai na yo, epai na yo kaka; mpe nasalaki oyo ezali mabe na miso na yo; mpo ete omonana alima tango okoloba mpe omonana na mabe te tango okosambisa.

5 Ya solo, nazalaki moto ya masumu, wuta na mbotama na ngai; nazali moto ya masumu wuta tango mama na ngai azwaki zemi na ngai.

6 Ya solo, olingaka solo kati na nzoto; oteyaka ngai bwanya na kati na bisika ya mozindo.

7 Komisa ngai peto na nzete ya Izope, mpe nakokoma peto; sukola ngai; mpe nakokoma pembe koleka mbula ya mabanga.

8 Tika ngai na yoka esengo mpe nasepela, tika ete mikuwa oyo obukaki esepela.

9 Bomba elongi na yo liboso ya masumu na ngai, mpe longola mabe na ngai nyonso.

10 Kela kati na ngai motema ya pete, Nzambe; mpe komisa kati na ngai molimo ya sika mpe oyo ezali ngwi.

11 Kobengana ngai te liboso ya elongi na yo; mpe kolongola Molimo Mosantu na yo te kati na ngai.

12 Zongisela ngai esengo ya lobiko na yo; mpe pesa ngai molimo oyo ezali na mikano ya malamu, mpo esimba ngai!

13 Bongo nakoteya babuki ya mibeko na yo banzela na yo; mpe bato ya masumu bakozonga epai na yo!

14 Bikisa ngai na mabe ya makila, Nzambe, Nzambe oyo abikisaka ngai, mpe lolemo na ngai ekokumisa bosembo na yo na banzembo.

15 Yawe, fungola bambebo na ngai, mpe monoko na ngai ekopanza masanzoli na yo.

16 Pamba te olingaka mbeka te, soki bongo te, mbele nalingaki komemela yo yango; osepelaka mpe na likabo ya kotumba te.

17 Mbeka ya Nzambe ezali molimo oyo ebukani; motema oyo ebukani mpe etutami. Nzambe, otalaka yango pamba te.

18 Kati na bolamu na yo, salela Siona makambo ya malamu; mpe tonga lisusu lopango ya Yeruzalem!

19 Bongo kuna ekozala mbeka ya bosembo, makabo ya kotumba ya mobimba oyo ekosepelisa yo; bongo bakotumbela yo bangombe ya mibali, likolo ya mesa na yo ya makabo.


  

BANZEMBO 52

1 Mpo na nini ozali komikumisa mpo na mabe, yo elombe mobali? Mpo na nini ozali komikumisa mokolo mobimba? Yo oyo ozangi lokumu na miso ya Nzambe?

2 Lolemo na yo ebongisaka makambo ya kobebisa, ezali lokola zileti ya mino makasi; yo moto osalelaka lokuta.

3 lingaka makambo ya mabe koleka makambo ya malamu; lokuta koleka maloba ya solo.

4 Olingaka maloba nyonso oyo ebebisaka; yo lolemo ya lokuta!

5 Ya solo Nzambe akokweyisa yo na libebi ya libela; akozwa yo mpe akopasola yo wuta na ndako na yo ya kapo, mpe akopikola yo na mokili ya bato ya bomoi.

6 Bongo bato na sembo bakomona, mpe bakobanga; mpe bakoseka ye na koloba:

7 Tala ye, oyo azalaki te komona Nzambe lokola ndako na ye ya makasi, kasi azalaki kota motema na ye na bomengo na ye ya monene, mpe akomaki moto ya makasi na nzela ya kobebisa bato mosusu."

8 Kasi ngai nazali lokola nzete ya oliye, oyo etondi na makasa ya mobesu na kati ya ndako ya Nzambe. Natiaka motema na ngai na bolingo makasi ya Nzambe, mpo na libela na libela.

9 Nakosanzola yo tango nyonso mpo na oyo osalaki; kati na kombo na yo, nakotia elikya pamba te kombo na yo ezali malamu. Nakosanzola yo na miso ya basantu na yo.


  

BANZEMBO 53

1 Zoba alobaka na kati ya motema na ye "Nzambe azali te"; bamibebisa penza, mpe banzela na bango ezali mabe. moto ata moko te azali oyo azali kosala malamu.

2 Nzambe azali kotala wuta na Likolo, bana na bato; mpo amona soki bato oyo bazali kososola bazali, oyo balukaka Nzambe.

3 Bango nyonso babunga nzela, babeba elongo; ezali ata na moko te oyo azali kosala malamu, ata moko te.

4 Bato oyo basalaka mabe basosolaka te? Baoyo bazali kolia bato na ngai ndenge bato baliaka lipa; mpe babengaka Nzambe te.

5 Tala, balengaki mpo na somo, kasi likambo ya kolengisa bango ezalaki te; Nzambe akopanza mikuwa ya baoyo bazalaki kobundisa yo; okoyokisa bango soni, pamba te Nzambe amonaki bango pamba.

6 O! soki lobiko ya Isayele ekowutaka na Siona! Tango Nzambe akozongisa bozwi ya bato na ye, dka ete Zakob asepela, mpe Isayele azala na esengo.

  

BANZEMBO 54

1 Bikisa ngai, Nzambe, na kombo na yo; mpe longisa ngai na nguya na yo.

2 Yoka libondeli na ngai, Nzambe, tia litoyi na maloba ya monoko na ngai.

3 Bapaya bazali kobundisa ngai, bato ya mobulu bazali koluka bomoi na ngai; batiaka makanisi na bango na Nzambe te.

4 Ya solo, Nzambe azali mosalisi na ngai; Yawe azali oyo asimbaka ngai.

5 Tika mabe ezongela baoyo bazali kotonga ngai, kati na boyengebene na yo, bebisa bango.

6 Nakopesa yo makabo na motema moko; nakosanzola kombo na yo, Yawe, pamba te yango ezali malamu.

7 Pamba te akangolaki ngai na bapasi na ngai nyonso; mpe miso na ngai emonaki esengo likolo ya bayini na ngai.

  

BANZEMBO 55

1 Tia litoyi na libondeli na ngai, Nzambe, mpe kobosana likambo na ngai te.

2 Yoka ngai mpe zongisela ngai eyano; makanisi na ngai ezali konyokola ngai

3 mpo na mongongo ya monguna; mpo na minyoko ya moto ya mabe; pamba te bazali kokweyisela ngai bapasi, mpe bazali kofinga ngai na kanda penza.

4 Motema na ngai etungisami kati na ngai; mpe somo ya liwa ekangi ngai.

5 Kobanga mpe kolenga ekoteli ngai; mpe somo monene ezwi ngai.

6 Nalobaki: "Soki nazalaki na mapapu ya pijon, mbele nalingaki kopumbwa mpe kopema;

7 mbele nalingaki kokima mosika penza, mpe kokende koyanda na esobe;

8 mbele nalingaki kokima mbangu penza mpo na koluka esika ya kobombana liboso ya mopepe ya makasi, mosika na mopepe oyo ekumbaka biloko nyonso."

9 Tia bokabwani na kati ya bato ya mabe, Yawe, mpe tia bokabwani na maloba na bango; pamba te nazali komona mobulu, mpe koswana na kati ya vile.

10 Butu mpe moi yango ezali kotobola na balopango na yango; mayele mabe mpe kozanga kokokisa mikano ezali na kati ya vile

11 Libebi akomi mosala kati na vile; minyoko mpe lokuta ezali kolongwa te na banzela na yango.

12 Soki monguna afingaki ngai mbele nalingaki kokanga motema; soki moyini na ngai atelemelaki ngai na lofundu, mbele nalingaki kobombana ye.

13 Kasi ezali yo, moto lokola ngai, oyo otambolaka na ngai, moninga na ngai ya motema,

14 oyo nazalaki kosepela na ye malamu tozalaki kotambola elongo na bato ebele, na ndako ya Nzambe.

15 Tika ete liwa ekanga bango na balabala; bakita ya bomoi na mboka ya bakufi. Pamba te mabe ezwaki esika na kati na bango,

16 Kasi ngai nabengaki Nzambe, mpe Yawe abikisi ngai.

17 Tongo, midi, mpe pokwa nazali koganga makasi na kati na komitungisa; mpe akoyokaka mongongo na ngai.

18 Akokangola ngai mobimba ata likama te na bitumba oyo bazali kobundisa ngai; atako baoyo batelemeli ngai bazali ebele.

19 Nzambe oyo ayandi na kiti ya Bokonzi libela na libela, akoyoka bango mpe akoyokisa bango pasi; bato oyo bakoki kobongola banzela na bango te, mpe babangaka Nzambe te.

20 Oyo atambolaka na ngai azali kobundisa baninga na ye; mpe abebisi boyokani na ye;

21 Maloba na ye ezali moselu lokola mateka, kasi bitumba ezali na motema na ye; maloba na ye ezali pete koleka mafuta, nzokande ezali mopanga mpo na koboma.

22 Pesa mokumba na yo epai na Yawe, mpe ye akosimba yo; atikaka te moto na sembo akweya.

23 Kasi yo Nzambe, okokitisa bato ya mabe na libulu ya libebi; bato oyo basopaka makila ya bato mpe bato ya lokuta bakokoka te komona ndambo ya mikolo na bango; kasi ngai, natiaka motema na ngai epai na yo.

  

BANZEMBO 56

1 Yokela ngai mawa, Nzambe, pampa te bato bazali kolanda ngai na makasi penza; mokolo mobimba, bazali kobakisa bitumba na bango.

2 Bato batongaka ngai bazali kolanda ngai mokolo mobimba; bazali ebele penza baoyo bazali kobundisa ngai na lofundu

3 Tango nazali kobanga, nakotia motema na ngai epai na yo.

4 Na Nzambe, Nkolo ya maloba oyo nazali kosanzola, na Nzambe nakotia motema; nakobanga te; moto oyo akufaka akosala ngai nini?

5 Mokolo mobimba bazali kobongola maloba na ngai; bakanisaka tango nyonso makambo ya mabe mpo na ngai.

6 Bazali kosala likita, bazali kobombana, bazali kolandela makolo na ngai, bazali na posa ya kozwa bomoi na ngai.

7 Bakoki ata na ndimbola moko te ya bango; Na kanda na yo, Nzambe, kweyisa bikolo!

8 Boma bileli na ngai; bomba mayi na ngai ya miso na eluku na yo; naino ekomami na buku na yo te?

9 Bongo banguna na ngai bakozonga sima tango nakobelela Nzambe mpo na lisalisi; na oyo nde nayebi, ete Nzambe azali mpo na ngai.

10 Na Nzambe, Nkolo ya maloba oyo nazali kosanzola.

11 Na Nzambe natiaka motema na ngai; nakobanga te; moto akosala ngai nini?

12 Nzambe, nazali na nse ya bandayi na yo; nakopesa yo makabo ya matondi.

13 Pamba te, okangolaki ngai wuta na liwa, mpe makolo na ngai mpo ebeta libaku te, mpo nakoka kotambola liboso ya Nzambe, na moi ya bomoi.

  

BANZEMBO 57

1 Yokela ngai mawa, Nzambe, yokela ngai mawa; pamba te molimo na ngai ebombanaka epai na yo; nakobombana na nse ya elilingi ya mapapu na yo, kino tango bapasi ekoleka.

2 Nakoganga epai ya Nzambe Oyo Aleki Likolo, epai ya Nzambe oyo akokisaka mikano na ye mpo na ngai.

3 Akotinda wuta na likolo mpe akobikisa ngai, akopamela bato oyo bazali kolanda ngai na makasi penza; Nzambe akotindela ngai bolingo na ye mpe boyengebene na ye.

4 Nazali na katikati ya bantambwe; nalali na kati ya banyama oyo eliaka misuni, bato oyo mino na bango ezali lokola makonga mpe batolo-tolo, baoyo lolemo na bango ezali mopanga ya mino makasi.

5 Netolama, Nzambe, kuna na likolo; tika ete nkembo na yo ezala likolo ya mokili mobimba!

6 Batiaki monyama mpo na makolo na ngai; nagumbamaki na kati ya bapasi. Batimolaki libulu na nzela na ngai, kasi bango moko nde bakweyaki na libulu yango.

7 Motema na ngai elendisami, Nzambe, motema na ngai elendisami; nakoyemba mpe nakobetela yo miziki.

8 Lamuka molimo na ngai,! Lamuka lindanda mpe gitare! Nakolamusa tongo.

9 Nakokumisa yo, Yawe, kati ya bikolo; nakoyembela yo na kati ya bato.

10 Pamba te bolingo na yo ezali monene penza, ekomaka kino na likolo; boyengebene na yo ekoma kino na mapata.

11 Netolama, Nzambe, kuna na likolo tika ete nkembo na yo ezala likolo ya mokili mobimba!

  

BANZEMBO 58

1 Boni, bino bakonzi, bolobaka penza na ndenge ya bosembo? Boni, bosambisaka bato na alima nyonso?

2 Ezali bongo te! Na mitema na bino bokanisaka oyo ezali sembo te; mpe maboko na bino epanzaka mobulu na mokili.

3 Wuta na mbotama ya bato ya mabe babungaka nzela; wuta na libumu, bazali motu makasi mpe balobaka lokuta.

4 Pwazo na bango ezali lokola ya nyoka; bakanga matoyi na bango lokola nyoka oyo babengaka kobra, oyo akangi matoyi na ye,

5 oyo eyokaka te mingongo ya bato oyo basakanaka na banyoka, mingongo ya bato oyo basalaka mazi, oyo bayebana mingi penza.

6 Buka mino na kati na minoko na bango, Nzambe; pikola, Yawe, mino ya ntambwe!

7 Balimwa lokola mayi oyo ezali kotiola; soki babwaki makonga na bango, tango bakosimba tolo-tolo, tika makonga na bango ezanga songe.

8 Lokola mbembe oyo ezali konyangwama na tango ezali kotambola; lokola zemi oyo esopani, tika bamona moi te.

9 Liboso banzungu na bino eyoka moto ya ba nzube, ezala ya mobesu to ekawuka, bato ya mabe bakolongola bango.

10 Bato na sembo bakotonda na esengo tango bakomona kozongisama ya mabe na mabe tango bakosukola makolo na bango na makila ya bato ya mabe.

11 Bongo bato bakoloba: "Ya solo, bato na sembo bazwaka lifuti na bango; ya solo, ezali na Nzambe oyo asambisaka mokili.

  

BANZEMBO 59

1 kangola ngai na banguna na ngai, Nzambe; batela ngai liboso ya bato oyo batelemeli ngai.

2 Kangola ngai na baoyo basalaka mabe; mpe bikisa ngai liboso ya bato oyo basopaka makila ya bato.

3 Tala ndenge balali-lali mpo na kozela ngai; bato ya makasi basaleli ngai likita, mpo na mabe na ngai te, to mpe mpo na lisumu na ngai te, Yawe.

4 Nasalaki mabe ata moko te, nzokande bamibongisi mpo na kobundisa ngai; lamuka mpo na kosalisa ngai, tala ndenge nakomi.

5 Yawe, Nzambe ya nguya nyonso mpe Nzambe ya Isayele; telema yo moko mpo opesa bikolo nyonso etumbu; mpe koyokela bato oyo basalaka mabe mawa te.

6 Bazongaka na pokwa, bagangaka lokola bambwa, mpe batambolaka-tambolaka na kati ya vile.

7 Tala, oyo bazali kosanza na minoko na bango; mipanga ezali na bambebo na bango; mpe bazali koloba: "Nani akoki koyoka biso?"

8 Kasi yo, Yawe, ozali koseka bango; ozali koseka bikolo oyo nyonso!

9 makasi na ngai, nazali kotala epai na yo; yo, Nzambe, ozali ndako ya makasi na ngai.

10 Nzambe na ngai ya bolingo. Nzambe akozala liboso na ngai; mpe akotika ngai na sepela likolo ya baoyo batongaka ngai.

11 Kasi koboma bango te, Yawe ebende ya makasi oyo ebatelaka biso soki te bato na ngai bakobosana; na nguya na yo, komisa bango mitelengano mpe kweyisa bango.

12 Mpo na masumu ya minoko na bango, mpo na maloba ya bambebo na bango, tika ete bakangama na lolendo na bango. Mpo na elakeli ya mabe mpe mpo na lokuta oyo babimisaka,

13 silisa bango na kanda na yo, silisa bango kino basila nye; Bongo ekoyebana kino na basuka ya mokili ete Nzambe azali na Bokonzi likolo ya Isayele.

14 Bazongaka na pokwa, bagangaka lokola bambwa, mpe batambolaka nzinga-nzinga ya vile.

15 Bazali kotelengana mpo na biloko ya kolia; mpe bagangaka soki batondi te.

16 Kasi nakoyemba mpo na makasi na yo; na tongo nakoyembela bolingo na yo; pamba te, yo ozali ekimelo mpe ndako ya makasi na ngai na tango ya pasi.

17 makasi na ngai, nakoyemba masanzoli mpo na yo; yo, Nzambe, ozali ndako na ngai ya makasi, Nzambe na ngai ya bolingo.

  

BANZEMBO 60

1 Obwakaki biso, Nzambe, opanzaki biso, mpe osilikaki; kasi sik'oyo bongisa biso lisusu!

2 Yo oningisaki mokili, mpe opasolaki yango; bongisa bisika na yango oyo epasukaki, pamba te ezali koningana!

3 Yo olakisi bato na yo batango oyo bazangaki elikya; opesaki biso vino oyo elangwisaka.

4 Kasi mpo na bato oyo babangaka yo, otomboli bendele, mpo bakima liboso ya batolo-tolo

5 Bikisa biso mpe salisa biso na loboko na yo ya mobali, mpo ete bato oyo yo olingaka bakoka kokangolama.

6 Nzambe alobaki wuta na esika na ye ya bosantu: "Na elonga; nakokabola Sikemi, mpe nakotanga molayi ya lobwako ya Sukoti;

7 Galada ezali ya ngai, Manase ezali ya ngai; Efrayimi ezali ekoti ya libende ya motu na ngai, mpe Yudea ezali nzete na ngai ya bokonzi.

8 Mowabi ezali sani na ngai nasukolaka; likolo ya Edomi nabwakaki sandale na ngai; likolo ya bato ya Filisda." nakoganga mpo na elonga

9 Nani akomema ngai na vile oyo etongama makasi? Nani akokamba ngai na Edomi?

10 Ezali yo te, Nzambe, yo oyo obwakaki biso, mpe obimaka lisusu na mapinga ya basoda na biso te?

11 Pesa biso lisalisi liboso ya monguna; pamba te lisalisi oyo ewutaka na moto ezali na tina te.

12 Elongo na Nzambe, tokozwa elonga mpe akonyata banguna na biso.

  

BANZEMBO 61

1 Yoka koganga na ngai, Nzambe, tia litoyi na libondeli na ngai. wuta na suka ya mokili nazali kobenga yo; nazali kobenga ndenge motema na ngai elembi koleka; mema ngai na likolo ya libanga oyo ezali likolo mingi koleka ngai.

3 Pamba te, yo ozalaki ebombamelo na ngai, ndako ya molayi mpe ya makasi, liboso ya moyini.

4 Nakowumela koyanda na ndako na yo ya kapo libela; mpe nakobombana na nse ya mapapu na yo.

5 Pamba te oyokaka bandayi na ngai; opesaka ngai bomengo ya bato oyo babangaka kombo na yo.

6 Bakisa mikolo ya bomoi ya mokonzi, bambula na ye mpo na ebele ya bato bakobotama.

7 Tika azala na Bokonzi liboso ya Nzambe libela; tika bolingo na yo mpe boyengebene na yo ebatela ye

8 bongo nakoyemba tango nyonso masanzoli mpo na kombo na yo mpe nakokokisa bandayi na ngai mokolo na mokolo.

  

BANZEMBO 62

1 Molimo na ngai ezali kozwa kimia kati na Nzambe ye moko kaka, lobiko na ngai ewutaka epai na ye.

2 Ye moko kaka azali libanga na ngai, mpe lobiko na ngai; ye azali ndako na ngai ya makasi, nakoningana ata moke te.

3 Kino tango nini bokobundisa moto bino nyonso oyo bolukaki kokweyisa ye oyo mir oyo etengama, lopango oyo elingi kokweya?

4 Batonda na makanisi ya kokweyisa ye na esika na ye ya likolo; basepelaka na lokuta. Na minoko na bango, bapambolaka, kasi na kati na mitema na bango balakelaka mabe.

5 Zwa kimia, molimo na ngai, na kati na Nzambe ye moko kaka. elikya na ngai ewutaka epai na ye.

6 Ye moko kaka nde azali libanga na ngai, mpe lobiko na ngai; ye azali ndako na ngai ya makasi; na koningana te

7 Lobiko na ngai mpe lokumu na ngai ezali kowuta epai na Nzambe; ye azali libanga na ngai ya makasi, ebombamelo na ngai.

8 Botia motema kati na ye tango nyonso, o bato; bosopa mitema na bino epai na ye, pamba te Nzambe azali ebombamelo na biso.

9 Bato pamba bazali kaka pema, bato minene bazali kaka lokuta; soki batie na emekeli, bazali eloko te; bango nyonso elongo, bazali kaka pema.

10 Botia mitema te na kobotola biloko ya bato, na moyibi te; to kotia lolendo na biloko ya moyibi; ata soki bozuwi na yo ezali komata, kotia motema te likolo na yango.

11 Mbala moko Nzambe alobaki; mbala mibale nayokaki: ete yo, O Nzambe, ozali makasi,

12 mpe yo, Yawe, ozali bolingo. Ya solo, okopesa lifùti na moto nyonso ndenge oyo asalaki

  

BANZEMBO 63

1 Nzambe, yo ozali Nzambe na ngai, na solo solo nazali koluka yo; molimo na ngai ezali na posa na yo; nzoto na ngai ezali na posa monene mpo na yo, na kati ya mabele ekawuka, mpe ebeba oyo ezanga mayi.

2 Namonaki yo na Esika ya bosantu, mpe namonaki nguya na yo mpe nkembo na yo.

3 Pamba te, bolingo na yo eleki bomoi; bambebo na ngai ekokumisa yo.

4 Nakosanzola yo na tango nyonso nakozala na bomoi; mpe na kombo na yo nakotombola maboko na ngai.

5 Molimo na ngai ekotonda lokola mafuta oyo ya kati na bozui mingi ya biloko ya koliya. na banzembo, bambebo ya monoko na ngai ekosanzola yo.

6 Na mbeto na ngai, nakanisaka lisusu yo; nakanisaka yo butu mobimba;

7 pamba te yo ozali lisalisi na ngai; nazali koyemba na nse ya elilingi ya mapapu na yo.

8 Molimo na ngai ezali ya kokangama na yo; mpe loboko na yo ya mobali esimbi ngai makasi.

9 Baoyo bazali koluka bomoi na ngai bakobebisama; bakokita na nse penza ya mabele;

10 bakokufa na mopanga, mpe bakokoma biloko y a koliya ya bambwa ya zamba.

11 Kasi mokonzi akosepela kati na Nzambe; moto nyonso oyo alapaka ndayi na kombo ya Nzambe, bakosanzola ye; pamba te minoko ya bato ya lokuta ekokangama.

  

BANZEMBO 64

1 Yoka ngai, Nzambe, ndenge nazali kobimisa bileli na ngai; batela bomoi na ngai liboso ya monguna oyo nazali kobanga!

2 Bomba ngai liboso ya likita ya bato ya mabe, mpe liboso ya ebele ya bato oyo basalaka mabe, oyo ya mobulu.

3 Baoyo bapelisaka lolemo na bango lokola mopanga; mpe babimisaka maloba na bango lokola likonga oyo ebomaka,

4 wuta na esika oyo ya kobombana moto ayebi likambo te; babwakelaka ye yango na mbalakata, mpe babangaka te.

5 Bapesanaka molende kati na mabongisi ya mabe; balobaka mpo na kotia mitambo; mpe balobaka: "Nani akomona yango?"

6 Nakanisaka kaka oyo ezangi sembo mpe balobaka: "Tobongisi" mabongisi ya kitoko penza!" Ya solo, makanisi ya moto mpe motema ya moto ezali mozindo mingi.

7 Kasi Nzambe akobwakela bango makonga na ye; na mbalakata bakokufa.

8 Akobalusa lolemo na bango etelemela bango moko mpe emema bango na libebi; Bato nyonso oyo bakomona bango bakoningisa mitu na litioli.

9 Bato nyonso bakobanga, mpe bakosakola misala ya Nzambe, mpe bakososola oyo ye akosala.

10 Tika ete moto na sembo asepela kati na Yawe, mpe aluka ebombamelo epai na ye; tika ete bato nyonso oyo bazali alima na mitema basanzola ye.

  

BANZEMBO 65

1 Nzambe, masanzoli ezali kozela yo kati na Siona; epai na yo bandayi na biso,.

2 Yo oyokaka mabondeli; bato nyonso bakoya epai na yo.

3 Tango masumu efinaki biso yo olimbisaki mabe na biso.

4 Mapamboli na bato oyo yo opona mpe omemi bango pene-pene, mpo bayanda na lopango na yo! Tokotonda na biloko ya kitoko ya ndako na yo, ndako na yo ya bosantu.

5 Ozongiseli biso eyano na lolenge ya kobanga na misala ya bosembo, Nzambe, Mobikisi na biso, elikya ya basuka nyonso ya mokili, mpe ya bibale minene ya mosika penza.

6 0yo asala bangomba na nguya na yo, omilatisa yo moko na makasi,

7 olembisaka makelele ya ba-ebale minene, makelele ya bambonge na yango, mpe mobulu ya bikolo.

8 Baoyo bayandaka mosika bakobanga makamwisi na yo; bisika tongo etanaka mpe butu elalaka obengaka liboso banzembo ya esengo.

9 Oyaka kotala mokili, osopelaka yango mayi, mpe otondisaka yango na biloko ebele. Ebale ya Nzambe etondi na mayi, obongisaka bambuma mpo na bato. Pamba te, yo nde opesaki mitindo.

10 Otiaka mayi na mikala na yango, olalisaka mwa bangomba na yango, okomisaka yango pete na mbula mike, mpe opambolaka bambuma na yango.

11 0silisaka mobu na bolamu na yo; mpe biloko mingi elekaka na motuka na yo.

12 Bisika matiti ebimaka na esobe ekomi mingi penza; bangomba etondi na esengo.

13 bisika matiti ebimaka na esobe etondi na bameme, mpe lubuaku etondi na bambuma; ezali koganga na esengo mpe koyemba

  

BANZEMBO 66

1 Ganga na esengo epai ya Nzambe, mokili mobimba!

2 koyemba nkembo mpo na kombo na ye; bopesa ye nkembo mpe masanzoli.

3 Boloba na Nzambe: Misala na yo ezali ya kokamwa! Ndenge nguya na yo ezali monene banguna na yo bazali kongunzama liboso na yo.

4 Mokili mobimba ekokumbamela yo, bakoyemba masanzoli epai na yo; bakoyemba masanzoli epai na kombo na yo.

5 Boya mpe botala oyo Nzambe asala, ndenge lolenge ya somo ezali na misala na ye kati na bato.

6 Akomisaki ebale monene mabele ya kokawuka, bongo bato bakatisaki mayi na makolo; boya tosepela kati na ye.

7 Na nguya na ye, azali kokamba mpo na libela na libela; miso na ye etalaka bikolo; tika ete batomboki batombokela ye te.

8 Bosanzola Nzambe na biso, bato; Tika ete makelele ya masanzoli na ye eyokana.

9 Ye moto abatelaki bomoi na biso; mpe atikaki te ete makolo na biso ekende na moselu.

10 Pamba te yo, Nzambe, omekaki biso; opetolaki biso lokola palata.

11 0kotisaki biso na boloko, mpe omemisaki biso mikumba ya kilo penza na loketo.

12 Otikaki ete bato bamatela biso na mitu; tolekaki na kati ya moto mpe na kati ya mayi; kasi omemaki biso na esika oyo etondi na biloko ebele.

13 Nayaki na ndako na yo na makabo ya kotumba; mpe nakokokisa bandayi na ngai epai na yo;

14 bandayi oyo bambebo na ngai elakaki mpe oyo monoko na ngai elobaki na tango nazalaki na minyoko.

15 Nakopesa yo mbeka ya banyama ya mafuta, mpe makabo ya bameme ya mibali; nakopesa yo makabo ya bangombe ya mibali mpe bantaba ya mibali.

16 Boya mpe boyoka, bino nyonso oyo bobangaka Nzambe; tika ete nayebisa bino makambo oyo asalaki mpo na ngai.

17 Nabelelaki epai na ye na monoko na ngai; masanzoli na ye ezalaki na lolemo na ngai

18 Soki nalengelaki lisumu na motema na ngai, Yawe alingaki te koyoka.

19 Kasi ya solo Nzambe ayoka; mpe ayokaki mongongo na ngai na libondeli.

20 Masanzoli ezala epai na Nzambe, oyo abwakaki libondeli na ngai te; to alongolaki bolingo na ye te epai na ngai.

  

BANZEMBO 67

1 Tika ete Nzambe amonisa ngolu na ye epai na biso mpe apambola biso, mpe elongi na ye engengela biso;

2 Tika ete banzela na yo eyebana na mokili, lobiko na yo kati na bikolo nyonso.

3 Tika ete bato basanzola yo, Nzambe; tika ete bato nyonso basanzola yo!

4 Tika ete bikolo esepela, mpe eyemba na esengo, pamba te okambaka bato na bosembo nyonso, mpe otambwisaka bikolo oyo ezali na mokili.

5 Tika ete bato basanzola yo, Nzambe; tika ete bato nyonso basanzola yo!

6 Bongo mabele ekobota bambuma na yango; mpe Nzambe, Nzambe na biso akopambola biso.

7 Nzambe akopambola biso; mpe basuka nyonso ya mokili mobimba bakobanga ye.

  

BANZEMBO 68

1 Tika ete Nzambe atelema; tika ete banguna na ye bapalangana; mpe tika ete baoyo bayinaka ye bakima liboso na ye.

2 Ndenge milinga elimwaka, tika olimwisa bango; ndenge mamta enyangwamaka na moto. Tika bato mabe babeba liboso ya Nzambe

3 Kasi tika ete bato na sembo basepela; mpe batonda na esengo liboso ya Nzambe; tika ete basepela mingi penza.

4 Boyembela Nzambe, bayemba masanzoli epai ya kombo na ye, bonetola ye oyo azali kotambola likolo ya mapata, kombo na ye ezali Yawe; mpe bosepela liboso na ye!

5 Tata ya bana oyo bakufela baboti, molobeli ya basi oyo bakufela mibali, ezali Nzambe kati na ndako na ye ya bosantu.

6 Nzambe apesaka libota na bato oyo batikala bango moko; akambaka bakangami na koyemba; kasi batomboki bayandaka na mabele ya kokawuka.

7 Tango abimaki liboso ya bato na ye, Nzambe, tango atambolaki na esobe,

8 mokili eninganaki; likolo esopaki mbula na nse, liboso ya Nzambe, moto moko ya Sinayi liboso ya Nzambe ya Isayele!

9 Opesaki mbula ya mike-mike ebele, Nzambe, olendisaki bomengo na yo.

10 Bato na yo bayandaki kuna; Nzambe, na bolamu na yo, obongisaka biloko mpo na mobola.

11 Yawe alobaki liloba; mpe baoyo bapanzaki sango yango bazalaki ebele penza.

12 Bakonzi mpe mapinga ya basoda ekimaki na lombangu; basi oyo batikalaki bakabolaki biloko oyo bazwaki na etumba;

13 Bolali na bango na pokwa, bolali kati na bisika banyama baliaka, mapapu ya pijon na ngai bapakola yango palata, basala na yango na wolo oyo ezali kongenga.

14 Tango ya nguya nyonso apanzaki bakonzi na mabele, ezalaki lokola mbula ya mabanga ya pembe konoka na Zaïmon.

15 Bangomba ya Basan ezali bangomba ya lokumu; bangomba ya Basan ezali basonge-songe!

16 Mpo na nini ozali koyoka zua, bangomba ya basonge-songe, na ngomba oyo Nzambe apona mpo na kozala mokonzi kunaYawe ye moko akoyanda libela na libela.

17 Mituka ya Nzambe ezali bazomi ya bankoto, mpe bankoto na bankoto; Yawe azali koya kati na Sinayi na Esika na ye ya bosantu

18 Tango omataki na likolo, omemaki baoyo bazalaki bakangami na molongo na yo; ozwaki makabo epai ya bato, ata epai ya batomboki, mpo ete yo, Yawe Nzambe okoka koyanda kuna.

19 Masanzoli ezala na Yawe, na Nzambe Mobikisi na biso, ye oyo amemaka mikumba na biso mokolo na mokolo.

20 Nzambe na biso, azali Nzambe oyo abikisaka; Yawe, ye oyo asalaka oyo alingi, abikisaka na liwa.

21 Ya solo, Nzambe akopanza mitu ya banguna na ye, mitu ya suki ya baoyo bazali kotambola kati na masumu na bango.

22 Nkolo alobi: "Nakomema bango wuta na Basan; nakomema bango wuta na nse ya ebale

23 mpo ete azindisa makolo na yo na makila ya bayini na yo; mpo ete lolemo ya bambwa na yo ezwa ndambo na yango.

24 Kotambola na yo emonanaki, Nzambe kotambola ya Nzambe na ngai, mpe Mokonzi na ngai, kati na Esika ya bosantu.

25 Bayembi bazalaki na liboso, sima na bango bato oyo babetaka bagitare, elongo na bilenge basi oyo babetaka bambonda ya mike.

26 Bosanzola Nzambe kati na mayangani ya monene; bosanzola Yawe, lisanga ya Isayele!

27 Kuna nde ezala libota ya moke ya Benzame, oyo ezalaki kotambolisa bango; kuna nde ezalaki bana ya bakonzi ya Yudea bana ya bakonzi ya Zabuloni mpe bana ya bakonzi ya Nefitali.

28 Nzambe, benga nguya na yo; Iakisa biso makasi na yo, Nzambe, ndenge osalaki liboso.

29 Mpo na ndako na yo ya Yerusalem, bakonzi bakomemela yo makabo

30 Pamela nyama na kati ya matin ya ebale, bangombe ya mibali, kati ya bana ya ngombe ya bikolo; amikitisaki, akoki komema biteni ya palata. Panza bikolo oyo basepelaka na bitumba.

31 Batindami bakoya wuta na Ezipito; Kush akomitia ye moko na nse ya Bokonzi ya Nzambe

32 Boyembela Nzambe, Bokonzi ya mokili; boyemba masanzoli mpo na Yawe;

33 epai ya moto oyo azali kotambola likolo ya mpunda na likolo, na likolo ya kala. Oyo ayokisi lokito na mongongo ya nguya.

34 Bosakola nguya ya Nzambe; oyo lokomu na ye ezali likolo ya Isayele, nguya na ye ezali na kati ya mapata.

35 yo ozali sukisa, Nzambe, kati na Esika na yo ya bosantu: Nzambe ya Isayele ye nde apesaka makasi mpe nguya na bato na ye. Masanzoli ezali epai ya Nzambe!

  

BANZEMBO 69

1 Bikisa ngai, Nzambe,! pamba te, mayi ekomi kino na kingo na ngai.

2 Nazindi na poto-poto na mozindo penza, esika ya kotia lokolo ezali te; nakoti na mayi ya mozindo, bambonge emeli ngai mpe mayi edindisi ngai.

3 Nalembi mpo na kobenga lisalisi; mongongo na ngai ekawuki. Miso na ngai elembi mpo na kotalela Nzambe na ngai.

4 Baoyo bayinaka ngai kaka pamba, bazali mingi penza koleka kutu suki ya motu na ngai; mingi bazali banguna na ngai kaka pamba, baoyo balukaka kobebisa ngai. Bazali kosenga ngai na makasi ete nazongisa eloko oyo nayibaki te.

5 Oyebi bozoba na ngai, Nzambe, mpe mabe na ngai ezali ya kobombana te epai na yo.

6 Tika ete baoyo batiaka elikya epai na yo, basila lokumu te mpo na ngai, Yawe, Yawe ya nguya nyonso; tika ete baoyo balukaka yo basila lokumu te mpo na ngai, Nzambe ya Isayele.

7 Pamba te, nazali kosambwa mpo na yo, mpe soni ezipi elongi na ngai.

8 Nakomi mopaya epai ya bandeko na ngai; mpe moleki nzela epai ya bana ya mama na ngai moko,

9 Pamba te posa ya ndako na yo yango nde ezali kozikisa ngai; mpe kofinga ya baoyo bazali kofinga yo ezali kokweya likolo na ngai.

10 Tango nalelaka mpe namilalisaka nzala mpo na mabondeli; esengeli nasambwa.

11 Tango nalataka saki, bakomisaka ngai lisano.

12 Baoyo bavandi na porte bazali kosakana na ngai; mpe nazali nzembo ya bato ya milangwa.

13 Kasi ngai nazali kobondela yo, Yawe, na tango ya ngolu na yo, na bolingo na yo ya monene, Nzambe, zongisela ngai eyano na lobiko na yo ya solo.

14 Bimisa ngai na kati ya poto-poto, kotika te ete nadinda. kangola ngai na baoyo bayinaka ngai, wuta na mayi ya mozindo.

15 Kotika te ete mbonge ya mayi emela ngai; to esika ya mozindo emema ngai, to mpe libulu ekanga monoko na yango likolo na ngai.

16 Zongisela ngai eyano, Yawe, na bolamu ya bolingo na yo; na mawa na yo ya monene, baluka epai na ngai.

17 Kobombela mosali na yo elongi na yo te; zongisela ngai eyano noki, pamba te nazali na minyoko;

18 Pusana pene-pene, mpe kangola ngai; kangola ngai mpo na bayini na ngai.

19 Oyebi ndenge nazali kosambwa, ndenge nazali koyoka soni, mpe ndenge lokumu na ngai esili; mpe banguna na ngai nyonso bazali liboso na yo.

20 Kosambwa epanzaki motema na ngai mpe etikaki ngai ata na lisungi te. Nalukaki boyokela ngai mawa, kasi moto amonanaki te; mpo na bato ya kobondisa, namonaki moto te.

21 Batiaki pwazo na bilei na ngai mpe bapesaki ngai vino ya ngayi na posa oyo nazalaki na yango.

22 Tika ete mesa batiaki liboso na bango ekoma monyama, ekoma lifuti mpe motambo

23 Tika ete miso na bango ekoma molili mpe bamona lisusu te; mpe mokongo na bango egumbama libela.

24 Sopela bango kanda na yo; mpe tika ete kanda na yo ya somo ekanga bango.

25 Tika ete bisika na bango ekoma esobe, tika ete moto ata moko te ayanda lisusu na bandako na bango ya kapo.

26 Pamba te, bazali konyokola bato oyo yo ozokisaki; mpe bazali koloba-loba mpo na bapasi ya bato oyo yo oyokisaki pasi.

27 Bakisela bango mabe likolo ya mabe na bango; kotika te bazwa ndambo na lobiko na yo.

28 Tika ete balongola bakombo na bango na Buku ya bomoi; mpe kotanga bango te elongo na bato na sembo!

29 Nazali kati na pasi mpe na minyoko, ta ete lobiko na yo, Yawe, ebatela ngai.

30 Nakosanzola kombo ya Nzambe na nzembo; mpe nakokumisa ye na matondi.

31 Yango ekosepelisa Yawe mingi penza koleka ngombe ya mobali, koleka ngombe oyo ezali na maseke mpe oyo makolo na yango ekabwana.

32 Mobola akomona mpe akosepela; bino baoyo bolukaka Nzambe, tika ete mitema na bino ezala na bomoi.

33 Yawe ayokelaka moto akelela mpe atiolaka bato na ye te oyo bakangama na bowumbu.

34 Tika ete likolo mpe nse esanzola ye, ba-ebale minene mpe biloko nyonso oyo etambolaka na kati na yango.

35 Pamba te Nzambe akobikisa Siona, mpe akotonga lisusu ba-vile ya Yudea; bato bakoyanda kuna mpe bakozwa yango.

36 Bana ya basali na ye bakozwa yango lokola libula mpe baoyo balingaka kombo na ye bakoyanda kuna.

  

BANZEMBO 70

1 Yaka noki, Nzambe, kobikisa ngai! Yawe, yaka noki kosalisa ngai!

2 Tika ete baoyo balukaka bomoi na ngai, bayoka soni mpe basambwa; tika ete baoyo basepelaka na libebi na ngai, bazonga sima mpe lokumu na bango esila.

3 Tika ete baoyo balobaka epai na ngai: "Aa; aa" bazonga sima mpo na soni na bango.

4 Tika ete baoyo nyonso balukaka yo batonda na esengo mpe basepela kati na yo; tika ete baoyo balingaka lobiko na yo tango nyonso, baloba: "Tika Nzambe anetolama!"

5 Nzokande nazali mobola mpe moto akelela; yaka noki epai na ngai! Nzambe, Yo ozali mosalisi na ngai mpe mokangoli na ngai; Yawe, kowumela te!

  

BANZEMBO 71

1 Kati na yo, Yawe, nabombanaki; kotika ngai nayoka soni te ata moke te.

2 Kangola ngai mpe bikisa ngai kati na bosembo na yo; balusa litoyi na yo epai na ngai mpe bikisa ngai.

3 Zala libanga oyo ebombaka ngai, esika nakoki kokende tango nyonso. Pesa mitindo mpo na kobikisa ngai; pamba te, yo ozali libanga na ngai mpe ndako makasi na ngai

4 Kangola ngai, Nzambe na ngai, na loboko ya moto ya mabe, na maboko ya bato oyo basalaka mabe mpe ya bato ya kanda.

5 Pamba te, ozalaki elikya na ngai, Yawe, ye oyo asalaka oyo alingi, elikya na ngai banda bolenge na ngai

6 Wuta na mbotama nadaka motema na ngai epai na yo; obimisaki ngai wuta na libumu ya mama na ngai; nakosanzola yo tango nyonso.

7 Nakomi lokola eloko ya pamba epai ya bato ebele; kasi yo ozali ebombelo na ngai ya makasi.

8 Monoko na ngai etondi na masanzoli na yo, kosakola kongenga na yo mokolo mobimba.

9 Kobwaka ngai te tango nakomi mobange kotika ngai te tango makasi na ngai ebandi kosila,

10 Pamba te banguna na ngai bazali koloba mabe mpo na ngai; baoyo bazali koluka koboma ngai, elongo bazali kosala likita.

11 Bazali koloba: "Nzambe atiki ye; bolanda ye mpe bokanga ye, pamba te moto ya kokangola ye azali te!"

12 kozala mosika na ngai te, Nzambe; yaka noki Nzambe na ngai, kosalisa ngai!

13 Tika ete baoyo bazali komnda ngai, babeba na soni; tika ete baoyo bazali koluka ete namona pasi, basambwa mpe lokumu na

bango esila.

14 Kasi ngai, nakotia elikya tango nyonso; na kosanzola yo mbala na mbala.

15 monoko na ngai ekolobela bosembo na yo lobiko na yo mokolo mobimba; pamba te, nakoki kotanga yango te.

16 Nkolo Yawe, nakoya mpe nakosakola misala na yo ya nguya, Yawe, yo osalaka oyo yo olingi; nakosakola bosembo na yo, ya yo moko kaka.

17 wuta bolenge na ngai, Nzambe, oteyaki ngai; mpe kino lelo oyo, nazali kosakola misala na yo ya kokamwa.

18 Ata tango, nakomi mobange mpe suki na ngai ekomi pembe, kotika ngai te, Nzambe, mpo nakoka koyebisa nguya na yo na bato ya tango ekoya, makasi na yo na bato nyonso oyo bakoya sima.

19 Bosembo na yo ekoma kino na likolo, Nzambe, yo moto osala makambo ya minene penza. Nani Nzambe, akokani na yo?

20 Ata olakisaki ngai minyoko mingi mpe ya bololo, okozongisela ngai bomoi lisusu; wuta na nse penza ya mabele yo okobimisa ngai lisusu.

21 Okobakisa lokumu na ngai, mpe okolendisa ngai lisusu.

22 Nakosanzola yo na gitare mpo na boyengebene na yo, Nzambe na ngai; nakoyemba masanzoli mpo na yo na lindanda, Mosantu ya Isayele,

23 Bambebo na ngai ekoganga na esengo tango nakoyembela yo masanzoli; ngai oyo okangola.

24 Lolemo na ngai ekosakola misala na yo ya bosembo mokolo mobimba; pamba te, baoyo bazali koluka ete namona pasi, bakoyoka soni mpe bakosambwa.

  

BANZEMBO 72

1 Pesa mokonzi boyengebene na yo, Nzambe, epai ya mwana ya mokonzi bosembo na yo!

2 Akosambisa bato na yo na bosembo nyonso, mpe bato na yo ya pasi na boyengebene.

3 Bangomba ya minene ekomemela bato bolamu, oyo ya mike bambuma ya bosembo.

4 Akolobela bato ya pasi oyo bazali na kati na bato; mpe akobikisa bana ya mokeleli; akopanza moto oyo anyokolaka bato.

5 Akokanga motema tango nyonso oyo moi ekozala, tango nyonso oyo sanza ekozala, mikolo nyonso oyo moi mpe sanza ekozala na mabota nyonso.

6Akozala lokola mbula oyo enokaka na bilanga oyo balongola matiti; akozala lokola mwa mbula ya mike-mike oyo epolisaka mokili.

7Na mikolo na ye, bato na sembo bakozala na bomoi ya malamu penza; bolamu ekozala ya mingi penza kino sanza ekongenga lisusu te.

8 Akozala na Bokonzi longwa na ebale oyo kino ebale mosusu, mpe longwa na ebale kino na basuka ya mokili.

9 Mabota ya esobe bakomkama liboso na ye; mpe banguna na ye bakolembola putulu.

10 Bakonzi ya Tarsis na oyo ya bisanga ya mosika bakomema mpaku epai na ye; bakonzi ya Sheba mpe ya Seba bakopesa ye makabo.

11 Bakonzi nyonso bakomkama liboso na ye; mpe bikolo nyonso ekosalela ye.

12 Pamba te, akokangola mokeleli oyo azali koganga, moto ya pasi oyo azangi moto ya kosalisa.

13 Akoyokela mawa moto oyo azangi makasi mpe mokeleli; mpe akobikisa bato bakelela wuta na liwa.

14 Akokangola bango na minyoko mpe mobulu; pamba te, makila na bango ezali na motuya mingi na miso na ye.

15 Tika ete azala na bomoi ya molayi! Tika ete bapesa ye wolo ya sheba; Tika bato babondela mpo na ye tango nyonso, mpe bapambola ye mokolo mobimba.

16 Tika ete mbuma etonda na mokili kino na basonge ya bangomba; Tika ete bambuma na yango ebima malamu lokola Liban; Tika ete yango ezala malamu lokola matiti ya elanga.

17 Tika kombo na ye ewumela libela na libela, tika ewounela kino moi ekozala; bikolo ekopambolama na nzela na ye; mpe bakobenga ye moto apambolama.

18 Masanzoli ezala epai ya Yawe Nzambe, Nzambe ya Isayele; ye moko kaka moto asalaka misala ya kokamwa.

19 Masanzoli ezala epai ya kombo na ye ya nkembo libela na libela; tika ete mokili mobimba etonda na nkembo na ye! Amen mpe Amen!

20 Oyo ezali suka ya mabondeli ya David mwana ya Yese.

  

BANZEMBO 73

1 Ya solo, Nzambe azali malamu mpo na Isayele, mpo na baoyo bazali mitema peto.

2 Kasi mpo na ngai, etikalaki moke mpo ete makolo na ngai ekende na moselu; etikalaki moke nabungisa esika na kotelemisa likolo ngwi.

3 Pamba te nalulaki bato ya lofundu tango nazalaki komona bolamu ya bato ya mabe.

4 amonaka pasi te; nzoto na bango ezali malamu mpe makasi.

5 Bamonaka pasi te ndenge bato mosusu bamonaka; banyokwamaka te na maladi oyo ezwaka bato.

6 Yango wana lolendo ezali mayaka na bango na kingo; bamilatisi na mobulu.

7 Wuta na mitema na bango ya mabanga mabe ezali kobima; mabongisi ya mabe ya makanisi na bango ezali na ndelo te.

8 Batiolaka mpe balobaka na ndenge ya mabe penza; kati na lofundo na bango, bazali kobongisa minyoko.

9 Minoko na bango elobaka mpo na kosenga likolo; mpe lolemo na bango ezali kozwa mokili.

10 Yango wana, bato na bango babaluki epai na bango, mpe bazali komela mayi ebele penza.

11 Balobaka "Nzambe akoyeba ndenge nini? Ye Oyo Aleki Likolo azali na boyebi?"

12 Tala ndenge bato na mabe bazalaka; tango nyonso bazangi kotungisama mpe bazali kobakisa bomengo.

13 Ya solo, kaka pamba nabatelaki motema na ngai peto; kaka pamba nasukolaki maboko na ngai mpo na kolakisa ete nayebi likambo te.

14 Mokolo mobimba, bazalaki kobeta ngai bazalaki kopesa ngai etumbu tongo nyonso.

15 Soki nalobaki:Nakoloba lokola bango mbele nalingaki koteka bana na yo.

16 Tango nalingaki kososola oyo nyonso, ekomaki minyoko mpo na ngai.

17 Kino nakotaki na Esika ya bosantu ya Nzambe, bongo nde nayaki kososola ndenge nini bango bakosuka.

18 Ya solo, otiaka bango na mabele ya moselu; okweyisaka bango na libebi.

19 Tala ndenge babebi na mbalakata; balimwe mobimba mpo na somo.

20 Lokola ndoto tango moto alamukaka ndenge wana ekolamuka, Yawe okomona bango pamba lokola eloko pamba.

21 Tango motema na ngai ezalaki koyoka mawa, mpe molimo ezalaki komitungisa,

22 nakomaki zoba mpe mayele esilaki ngai; nazalaki lokola nyama ya zamba liboso na yo.

23 Nzokande nazali tango nyonso elongo na yo, osimbaki ngai na loboko na ngai ya mobali.

24 Okotambwisa ngai na toli na yo, mpe sima na yango akozwa ngai na nkembo.

25 Nani mosusu nazali na ye kuna na Likolo, soki yo te? mokili ezali na eloko mosusu te, oyo na lingaka soki yo te.

26 Mosuni na ngai mpe motema na ngai ekoki kolemba; kasi Nzambe azali makasi ya motema na ngai mpe eteni na ngai mpo na libela.

27 Pamba te, baoyo bazali mosika na yo bapanzanaki; mpe obebisaki baoyo nyonso batosaka yo te.

28 Kasi mpo na ngai, ezali malamu kozala pene-pene na Nzambe; nakomisaki Yawe, oyo asalaka oyo ye alingi, ebombamelo na ngai; nakolobela misala na yo nyonso.

  

BANZEMBO 74

1 mpo na nini osundoli biso libela, Nzambe, ? Mpo na nini kanda na yo ezali kongala likolo ya bameme ya lopango na yo?

2 Kanisa bato na yo oyo ozwaki wuta kala; libota ya libula na yo oyo olongolaki na bowumbu ngomba ya Siona, esika ozalaki koyanda.

3 Balusa makolo na yo na bisika ebebi libela; libebi nyonso oyo monguna amemaki na Esika ya bosantu.

4 Bayini na yo bazali konguluma na kati ya esika oyo okutanaka na biso; batie bendele na bango lokola bilembo.

5 Bazali lokola bato oyo basimbi epasola mpo na kokata banzete na zamba.

6 Bapanzi mabaya ya porte oyo bakoma-koma, na bipasola mpe bamarto na bango.

7 Batumbi Esika na yo ya bosantu nyonso; babebisi esika kombo na yo evandaka.

8 Balobaki na nse ya mitema na bango "Tokopanza bango mobimba!" Batumbi bisika nyonso oyo bakumbamelaka Nzambe na mokili.

9 Bapesi biso ata elembo moko ya kokamwisa te baprofeta bazali lisusu te; mpe moko te na kati na biso ayebi kino tango nini oyo!

10 kino tango nini monguna akosakana na yo, Nzambe? akotiola kombo na yo libela?

11 Mpo na nini akangi loboko na yo, loboko na yo ya mobali? Zua yango na masusa ya elamba na yo mpe bebisa bango.

12 Kasi yo Nzambe, ozali mokonzi na ngai wuta kala; Omemaka lobiko na mokili.

13 ozalaki yo nde opasolaki ebale na nguya na yo; opanzaki mitu ya bilima kati na mayi.

14 Ezalaki yo nde opanzaki mitu ya Leviatani; mpe opesaki ye na banyama ya esobe mpo balia ye

15 Ezalaki yo moto ofungolaki esika mayi ebandaka mpe mayi oyo etiolaka makasi; okawusaki ba-ebale oyo etiolaka mpo na libela.

16 Moi ezali ya yo, butu mpe ezali ya yo; Yo moto osalaki sanza mpe moi.

17 Ezalaki yo nde moto otiaki bandelo nyonso ya mokili; yo moto osalaki tango ya malili makasi mpe ya moi makasi.

18 Kanisa ndenge monguna asakanaki na yo, Yawe, kanisa ndenge bazoba batiolaki kombo

19 Kokaba bomoi ya pijon na yo te na maboko ya banyama ya mabe; kobosana mpo na libela te, bomoi ya bato na yo oyo bazali na pasi

20 Tala Boyokani oyo! Pamba te, banganda ya mobulu etondi na bisika ya molili na mokili.

21 Kotika te ete moto oyo bazali konyokola asila lokumu; tika ete moto ya mobola mpe mokeleli bakumisa kombo na yo.

22 Telema, Nzambe mpe omilongisa! Kanisa ndenge nini bazoba bazali kosakana na yo mokolo mobimba bazali kofinga yo mikolo nyonso!

23 kobosana kowelela ya bayini na yo te; makelele ya banguna na yo ezali kaka kobakisama!


  

BANZEMBO 75

1 Tozali kopesa yo, matondi, Nzambe, tozali kopesa matondi pamba te kombo na yo ezali pene-pene; bato bazali kolobela misala na yo ya kokamwa.

2 Yo Olobi, "naponi tango oyo ebongisami; ezali ngai moto nazali kosambisa na alima."

3 Tango mokili eninganaka elongo na bato na ye nyonso ezali ngai moto nasimbaka makasi makonzi na yango.

4 Epai ya moto ya lofundu, nalobi 'bomikumisaka mingi te'. Mpe na bato ya mabe: 'Botika kotombola maseke na bino'

5 Botika kotombola maseke na bino liboso na likolo; mpe botika koloba na lofundu nyonso."

6 Moko te, wuta na Este to na Weste, to na esobe, akoki konetola moto.

7 Pamba te Nzambe nde asambisaka; akitisaka moto mosusu, mpe anetolaka moto mosusu.

8 Na loboko ya Yawe ezali na kopo moko; etondi na vino ya makasi mpe oyo basangisa na biloko mosusu asopi yango, mpe bato nyonso ya mabe ya moldli bameli yango, kino na mbindo oyo etikalaka na nse na yango.

9 Kasi ngai, nakosakola yango tango nyonso; nakoyemba masanzoli mpo na Nzambe ya Zakob.

10 Nakokata maseke ya bato ya mabe nyonso; kasi maseke ya bato ya sembo ekotombwana.

  

BANZEMBO 76

1 Na Yudea Nzambe ayebani; kombo na ye ezali monene na Isayele.

2 Ndako na ye ya kapo ezali na Salem; mpe eyandelo na ye ezali na Siona.

3 Kuna nde abukaki makonga oyo ezali kopela, ebende ya makasi oyo ebatelaka mpe mopanga, bibundeli ya bitumba.

4 Ozali kongenga na mwinda, na lokoum koleka bangomba etonda na nyama.

5 Bilombe mibali babotoli bango biloko balali pongi na bango ya suka; moko te na babundi akokaki kotombola maboko na ye.

6Na pamela na yo, Nzambe ya Zakob, mpe mituka ya bitumba, bampunda, elalaki pongi ya makasi.

7 Yo moko ozali kobangisa, nani akoki kotelema liboso na yo, tango osiliki?

8 Wuta na Likolo, olobaka kosambisa, mpe mokili ebangaki mpe eyandaki nye,

9 Tango otelemaki, mpo na kosambisa, Nzambe, mpo na kobildsa bato nyonso ya pasi ya mokili.

10 Ya solo kanda na yo ya makasi liboso ya bato ememeli yo masanzoli; mpe baoyo babikaka na kanda na yo ya makasi basimbami.

11 Bolapa bandayi epai na Yawe Nzambe na bino, mpe bokokisa yango; tika ete baoyo nyonso ya nzinga-nzinga ya mabele bamema makabo epai ya moto abongi na kobangama.

12 Ye abukaka molimo ya bakambi; abangisaka bakonzi ya mokili.

  

BANZEMBO 77

1 Nazali kobenga epai ya Nzambe, mpo na lisalisi nazalaki koganga epai ya Nzambe, mpo oyoka ngai.

2 Tango nazalaki na kati ya minyoko, nalukaki Yawe; na butu na tombolald maboko, elembaki mpe molimo na ngai eboyaki kobondisama.

3 Nakanisaki yo, Nzambe, mpe nalelaki na nse-nse; nazalaki kokanisa na mozindo, mpe molimo na ngai ezalaki kolemba..

4 Obatelaki miso na ngai na kokangama; nazalaki lisusu na pasi mpo na koloba.

5 Nazalaki kokanisa mikolo ya kala, bambula nyonso ya kala.

6 Nazalaki kokanisa banzembo na ngai na butu; motema na ngai, ezalaki kokanisa na mozindo mpe molimo na ngai ezalaki komituna:

7 "Yawe akobwaka biso libela? Boni, akolakisa lisusu te bolamu na ye?

8 Bolingo na ye ya makasi esilaki libela? bilaka na ye ekomi ya pamba mpo na batango nyonso?

9 Nzambe abosanaki kozala na mawa? apekisaki mawa na ye na kanda?"

10 Bongo nakanisaki: "na likambo oyo nakozwa makasi: bambula ya loboko ya mobali ya Ye Oyo Aleki Likolo"

11 Nakokanisa misala ya yawe; ya solo,nakokanisa makamwisi na yo ya tango nyonso ya kala.

12 Nakokanisa na mozindo misala na yo nyonso; mpe tala misala na yo nyonso ya nguya..

13 Banzela na yo, Nzambe, ezali ya bosantu; nzambe nini azali monene lokola Nzambe na biso?

14 Yo ozali Nzambe oyo osalaka makamwisi; olakisi nguya na yo na kati ya bato.

15 Na loboko na yo ya nguya, okangolaki bato na yo mabota ya Zakob mpe ya Zozefi.

16 Bamayi emonaki yo, Nzambe, bamayi emonaki yo mpe elengaki, enyolisami; bisika ya mozindo eninganaki.

17 Mapata esopaki mayi, likolo ebimisaki lokito, makonga na yo epelaki sima mpe liboso.

18 Lokito na yo eyokanaki na kati ya mopepe ya kaina; kongenga ya kake engengisaki mokili; mokili eninganaki mpe elengaki.

19 Nzela na yo ya moke elekaki na kati ya ebale monene, nzela na yo ya moke na kati ya bamayi ya makasi; matambe na yo emonanaki te,

20 Otambwisaki bato na yo lokola etonga ya bameme, na loboko ya Moyize mpe Aron.

  

BANZEMBO 78

1 Bato na ngai, boyoka malakisi na ngai; botia matoyi na maloba ya monoko na ngai!

2 Nakomngola monoko na ngai mpo na koloba na masapo; nakosakola makambo oyo ebombana makambo ya kala.

3 Makambo oyo toyokaki mpe oyo toyebaki; makambo oyo batata na biso bayebisaki biso.

4 Tokobombela yango bana na bango te; tokoyebisa na baoyo bakoya sima misala ya Yawe oyo ebongi na masanzoli, nguya na ye mpe makambo ya kokamwa oyo ye asalaki.

5 Atiaki mitindo na ye mpo na Zakob; abongisaki mibeko kati na Isayele, atindaki batata na biso bateya yango na bana na bango,

6 Na bongo bato oyo bakoya sima bakoyeba yango, mpe bana oyo bakobotama bayeba yango na bana oyo babotami naino te; mpe na tango na bango, bakolobela bana na bango,

7 mpo ete batia motema na bango na Nzambe, mpe bakoka kobosana misala na ye te, kasi babatela malako na ye;

8 bakozala lokola batata na bango te, bato oyo bazalaki batomboki mpe bazangaki botosi, baoyo mitema ezalaki sembo te epai na Nzambe, mpe milimo na bango ezalaki boyengebene te liboso na ye.

9 Bato ya Efrayim, atako bazalaki na tolo-tolo, kasi bazongaki sima na mokolo ya etumba.

10 Babatelaki Boyokani ya Nzambe te; mpe baboyaki kowumela na mibeko na ye.

11 Babosanaki oyo ye asalaki; makambo ya kokamwa oyo alakisaki bango.

12 Asalaki makamwisi na miso ya batata na bango na mokili ya Ezipito, na mokili ya Sowani.

13 Akabolaki ebale monene mpe alekisaki bango kati na yango; atelemisaki mayi ngwi lokola mur.

14 Azalaki kotambolisa bango na lipata na moi, mpe na kongenga ya moto butu mobimba.

15 Apasolaki mabanga na esobe, mpe ape saki bango mayi mingi lokola bibale minene;

16 abimisaki mayi wuta na libanga; mpe atiolisaki mayi lokola ba-ebale.

17 Kasi bakobaki kosala masumu liboso na ye; kotombokela na esobe ye oyo Aleki Likolo.

18 Bamekaki Nzambe na mokano na bango, na kosengaka biloko ya kolia na molende.

19 Balobaki mabe mpo na Nzambe; balobaki: "Boni, Nzambe akoki kobongisa mesa kati na esobe?

20 Tango, abetaki libanga, mayi ebimaki, mayi etondaki mingi. Kasi akoki kopesa biso biloko ya kolia? Akoki kopesa bato na ye mosuni?"

21 Tango Yawe ayokaki bango, asilikaki mingi penza; moto na ye ezikisaki Zakob, mpe kanda na ye ya makasi ekweyelaki Isayele.

22 Pamba te, bandimelaki Nzambe te, to batiaki mitema na bango na kokangola na ye te.

23 Nzokande apesaki malako na mapata, mpe afungolaki baporte ya likolo;

24 anokiselaki bango "mana" mpo balia; apesaki bango mbuma ya likolo.

25 Bato baliaki lipa ya baanzelu; adndelaki bango biloko nyonso oyo bakokaki kolia.

26 Wuta na likolo, adndaki mopepe ya Este, mpe akambaki mopepe ya Sude na nguya na

27 Anokiselaki bango misuni lokola putulu, bandeke lokola zelo ya ebale.

28 Akweyiselaki bango yango, pembeni-pembeni ya bandako na bango nyonso ya kapo.

29 Baliaki kino batondaki penza; pamba te apesaki bango nyonso oyo basengaki na molende.

30 Liboso ete bapesa mokongo na bileyi oyo basengaki na molende mpe ezalaki naino na monoko na bango;

31 kanda ya Nzambe ekweyelaki bango; abomaki bilombe kati na bango, mpe abomaki bilenge mibali ya Isayele.

32 Kasi na nyonso oyo, bakobaki kosala masumu; atako misala na ye ya kokamwa, bandimaki te.

33 Bongo asilisaki mikolo na bango na pamba, mpe bambula na bango kati na somo.

34 Tango nyonso oyo azalaki koboma bango, babandaki koluka ye; bazalaki kobaluka noki-noki lisusu epai na ye.

35 Bongo bakanisaki lisusu ete, Nzambe nde azali libanga na bango; ete Nzambe Oyo Aleki Likolo azalaki mokangoli na bango.

36 Bongo bazalaki kokosa ye na maloba sukali; bazalaki kokosa ye na lolemo na bango.

37 Mitema na bango ezalaki sembo te epai na ye; bazalaki bayengebene na Boyokani na ye te.

38 Nzokande azalaki moto na mawa, alimbisaki mabe na bango mpe abebisaki bango te; mbala mingi azalaki kokanga motema tango na tango azalaki kokitisa kanda na ye mpe azalaki kolakisa kanda makasi na ye nyonso te.

39 Akanisaki lisusu ete bazalaki kaka mosuni, mopepe oyo elekaka oyo ekoki kozonga te.

40 Mbala mingi batombokelaki ye na esobe, mpe batumbolaki ye na esika oyo bato bayandaka te.

41 Mbala na mbala bazalaki komeka Nzambe; koyokisa Mosantu ya Isayele kanda.

42 Bakanisaki lisusu te nguya na ye, mokolo akangolaki bango na monyokoli.

43 mokolo amonisaki bilembo ya makamwisi na ye na Ezipito, makambo na ye ya kokamwa na mokili ya Sowani.

44 Abongolaki ba-ebale na bango na makila; bakokaki te komela na bamayi na bango.

45 Atindaki liboke ya banzinzi oyo eliaki bango, mpe magorodo oyo ebebisaki bango.

46 Apesaki bambuma ya bilanga na bango na mabanki, mosala ya maboko na bango na mankonko.

47 Abebisaki bilanga na bango ya vino na mbula ya mabanga; mpe banzete na bango ya Sikomoro na mpio ya makasi.

48 Akabaki etonga ya bameme na bango na mbula ya mabanga, mpe bameme na bango na kongenga ya kake.

49 Atindelaki bango kanda na ye ya moto, kanda na ye ya makasi, koyinana, nkele mpe mampinga ya baanzelu oyo babetaka

50 Abongisaki nzela mpo na kanda na ye; abatelaki bango na liwa te, kasi akabaki bango na maladi ya mabe.

51 Abomaki bana mibali nyonso ya liboso ya Ezipito, mbuma ya liboso ya makasi na bandako ya kapo ya Nam.

52 Abimisaki bato na ye lokola bameme; akambaki bango lokola meme na kati ya esobe.

53 Akambaki bango na kimia nyonso, na bongo bazalaki kobanga te; kasi ebale monene emelaki banguna na bango.

54 Bongo akotisaki bango na bandelo ya mabele na ye ya bosantu, ngomba oyo loboko na ye ya nguya ezwaki.

55 Abenganaki bikolo liboso na bango; akabolaki mabele na bango epai na bango lokola libula; ayandisaki mabota ya Isayele na bandako na bango.

56 Kasi bamekaki Nzambe mpe batombokelaki Oyo Aleki Likolo; babatelaki bikateli na ye te.

57 Lokola batata na bango bazalaki sembo te mpe bazalaki na kondima te; bakokaki kotiela bango motema te lokola tolo-tolo oyo etengama.

58 Bayokisaki ye kanda na bisika na bango oyo etombwana; mpe bapelisaki zuwa na ye mpo na bikeko na bango.

59 Tango Nzambe ayokaki bango, asilikaki mingi penza, asundolaki Isayele mobimba.

60 Asundolaki ndako ya kapo ya bokutani ya Silo; ndako ya kapo esika ayandaki kati na bato.

61 Atindaki sanduku ya makasi na ye na bowumbu, kongenga na ye na maboko ya monguna.

62 Akabaki bato na ye na mopanga, mpe asilikelaki makasi libula na ye.

63 Moto ezikisaki bilenge mibali na bango, mpe bilenge basi na bango bazalaki lisusu te koyemba banzembo ya libala.

64 Babomaki banganga Nzambe na bango na mopanga; mpe basi oyo bakufela mibali bakokaki kolela te.

65 Bongo Nkolo alamukaki lokola moto awuti na pongi, lokola moto alamuki na kwiti ya vino.

66 Azongisaki banguna na ye sima; ayokisaki bango soni ya seko.

67 Bongo asundolaki ndako ya kapo ya Zozefi, mpe aponaki te libota ya Efrayim.

68 Kasi aponaki libota ya Yudea, ngomba ya Siona oyo alingaki.

69 Atongaki esika na ye ya bosantu lokola esika etombwama, lokola mokili oyo asalaki mpo na libela.

70 Aponaki David, mosali na ye, mpe azwaki ye wuta na lopango ya bameme.

71 Azuaki ye na esika azalaki kobokola bameme, mpo azala mobateli ya bato na ye, Zakob, Isayele libula na ye.

72 Bongo David abatelaki bango na boyengebene na motema; mpe akambaki bango na maboko ya mayele.

  

BANZEMBO 79

1 Nzambe, bikolo bikoti na makasi na libula na yo; ebebisaki ndako na yo ya bosantu, mpe bamemaki Yeruzalem na mabanga.

2 Bapesi banzoto ya bibembe ya basali na yo lokola biloko ya kolia na bandeke ya likolo, mpe banzoto ya basantu epai ya banyama ya mokili.

3 Basopaki makila lokola mayi, nzinga-nzinga nyonso ya Yeruzalem; mpe moto ya kokunda azali te.

4 Tokomi litioli epai ya bato oyo bazali pembeni na biso, mpe eloko ya koseka epai ya bikolo oyo ezingi biso.

5 kino tango nini Yawe? Okozala kaka na kanda tango nyonso? Kino tango nini zuwa na yo ekopela lokola moto?

6 Sopa kanda na yo ya makasi likolo ya bikolo oyo eyebi yo te, mpe likolo ya Bokonzi oyo ebengaka kombo na yo te.

7 Pamba te baliaki Zakob, mpe bapanzaki mokili na ye.

8 Kotangela biso te masumu ya batata; tika ete mawa na yo ekomela biso noki penza, pamba te tokomi na pasi oyo ezangi elikya.

9 Salisa biso, Nzambe Mobikisi na biso, mpo na nkembo ya kombo na yo; kangola biso mpe limbisa masumu na biso, mpo na kombo na yo.

10 Mpo na nini bikolo ezali koloba: "Nzambe na bango azali wapi?" Liboso ya miso na biso Iakisa kati na bikolo ete yo ozongisaka mabe mpo na makila ya basait na yo oyo esopanaki.

11 Tika ete kolela na nse-nse ya bato ya boloko ekoma liboso na yo; na makasi ya loboko na yo, batela baoyo bakatela etumbu ya liwa.

12 Zongisela baoyo bazali pembeni-pembeni na biso kofinga, mbala sambo, pamela oyo bawololaki yo, Yawe.

13 Bongo biso, bato na yo, bameme oyo oliesaka, tokosanzola yo tango nyonso; na mabota na mabota, tokoloba masanzoli na yo.

  

BANZEMBO 80

1 yoka biso, Mobateli ya Isayele, yo moto okambaka Zozefi lokola etonga ya bameme; yo moto oyandi na kiti ya Bokonzi na kati-kati ya baseriben, ngenga!

2 liboso ya Efrayim, Benzame mpe Manase olamusaki nguya na yo; yaka mpe bikisa biso!

3 Zongisa biso ndenge tozalaki, Nzambe, ngengisela biso elongi na yo, mpe tokobika.

4 Ee Yawe, Nzambe na nguya nyonso, kino tango nini kanda ekongala mpo na losambo ya bato na yo?

5 Oleyisaki bango lipa ya mayi ya miso; omelisaki bango mayi ya miso na kopo etonda.

6 Okomisaki biso esika ebimisaka koswana ya baoyo bazali pembeni na biso; mpe banguna na biso bakomi kosakana na biso.

7 Zongisa biso ndenge tozalaki, Nzambe na Nguya nyonso; tika ete elongi na yo engengisa biso mpe tokobika.

8 0pikolaki nzete moko ya vino wuta na Ezipito; obenganaki bikolo, mpe olonaki yango.

9 Obongiselaki yango mabele; mpe ebimisaki misisa, mpe etondisaki mokili.

10 Bangomba ezalaki ya kozipama na elili na yango, Sedele ya nguya na bitape na yango.

11 Ebimisaki bitape na yango kino na ebale monene, mpe mwa banzete na yango kino na ebale.

12 Mpo na nini opanzi bamur na yango na bongo mpo ete baoyo nyonso bakoleka wana babuka bambuma na yango?

13 Ngulu ya zamba ezali kobebisa yango; mpe bikelamu ya bilanga ezali kolia yango.

14 Zongela biso, Nzambe ya nguya nyonso,! wuta na likolo, tala na nse mpe mona! nzete ya vino oyo;

15 mosisa oyo loboko na yo ya mobali elonaki, mwana oyo obokolaki mpo na yo moko.

16 Bakataki vino na yo, mpe batumbaki yango na moto; na pamela na yo bato na yo bazali kobeba.

17 Tika ete loboko na yo ezala likolo ya moto oyo avandi na loboko na yo ya mobali, mwana ya moto oyo obokolaki mpo na yo moko.

18 Bongo tokozala lisusu mosika na yo te; zongisela biso lisusu bomoi, mpe tokobenga kombo na yo.

19 Zongisa biso ndenge tozalaki, Yawe Nzambe ya nguya nyonso, Tika ete elongi na yo engengisa biso mpe tokobika!

  

BANZEMBO 81

1 Boyemba na esengo epai na Nzambe makasi na biso; bonganga epai ya Nzambe ya Zakob.

2 Bobanda miziki, bobeta bambonda ya mike, bobeta miziki ya lindanda mpe gitare.

3 Bobeta liseke ya meme tango sanza ekobima sika, mpe tango ekobima mobimba na mokolo ya feti na biso!

4 oyo ezali ekateli mpo na Isayele; mpe etinda ya Nzambe ya Zakob.

5 Atiaki yango lokola likebisi mpo na Zozefi tango abundisaki Ezipito, epai toyokaki monoko oyo tososolaki te.

6 Alobi: "Nalongolaki mokumba oyo ezalaki na mapeka na ye; maboko na bango elongwaki na bowumbu ya kitunga."

7 Na kati na pasi na yo obengaki mpe nakangolaki yo; napesaki yo eyano na kati ya mapata na kake; namekaki yo na mayi ya Meriba.

8 Botia litoyi bato na ngai, mpe nakokebisa bino; Ee Isayele, soki bolingaki kotia matoyi epai na ngai!

9 Okoki kozala na nzambe ya mopaya te kati na yo; okoki kokumbamela nzambe ya bapaya te.

10 Ngai nazali Yawe Nzambe na yo, oyo abimisaki yo na Ezipito; mngola malamu monoko na yo mpe nakotondisa yango.

11 Kasi bato na ngai bayokaki mongongo na ngai te, mpe Isayele atosaki ngai te.

12 Bongo natikaki bango na mitema na bango makasi; balandaki mokano na bango moko.

13 Soki bato na ngai bayokelaki ngai. Soki Isayele alandaki banzela na ngai,

14 mbele na mbangu nalingaki kotia na nse na bango banguna na bango; mpe nalingaki kobalusa loboko na ngai liboso ya bayini na bango.

15 Baoyo bayinaka Yawe balingaki komikitisa liboso na ye, mpe etumbu na bango elingaki kowumela libela na libela.

16 Kasi yo olingaki kolia ble ya kitoko; na mafuta ya nzoyi oyo ebimaka na libanga nalingaki kotondisa yo.

  

BANZEMBO 82

1 Nzambe atelemi na kati ya lisanga ya monene; azali kokata makambo na kati ya "banzambe"

2 Kino tango nini bokolobela moto oyo azangi sembo, mpe kokotela bato ya mabe?

3 lobela moto azanga makasi mpe mwana oyo akufela baboti; bolakisa alima epai ya mobola mpe epai ya moto oyo bazali konyokola.

4 Bokangola moto oyo azangi makasi mpe mobola; bolongola bango na maboko ya bato ya mabe.

5 Bayebi eloko moko te mpe basosolaka eloko moko te; bazali koyenga-yenga na molili; bafondasio nyonso ya mokili ezali koningana.

6 Nalobaki: "Bozali banzambe; bino nyonso bozali bana na ye Oyo Aleki Likolo."

7 Kasi bokokufa lokola bato pamba; bokokweya lokola bakambi nyonso.

8 Telema Nzambe! Sambisa mokili! Pamba te bikolo nyonso ezali libula na yo.

  

BANZEMBO 83

1 Ee Nzambe, koyanda nye te; kokanga monoko te, Nzambe kotikala kimia te.

2 tala ndenge banguna na yo bazali kotomboka; ndenge bayini na yo bazali kotombola mitu na bango.

3 Na mayele mabe bazali kosala likita mpo na bato na yo; bazali kokanela bato oyo yo olengelaka.

4 Bazali koloba: "Boya mpe tosilisa bango lokola ekolo! Mpo ete kombo ya Isayele bakanisa yango lisusu te".

5 Na likanisi moko, bakaneli na lisanga; basali boyokani mpo na kobundisa yo:

6 Bandako ya kapo ya Edom mpe bato ya Ismayele, ya Mowabi mpe ya Agar,

7 Gebal, Amoni mpe Amaleki, Filistiya, elongo na bato ya Tir.

8 Ata bato ya Asiria, bango mpe basangani na bango; mpo na kobakisa libota ya Loti makasi.

9 Sala bango ndenge osalaki Madian; ndenge osalaki Sisera, mpe Zabini, na mayi ya Kisona,

10 baoyo bapanzanaki na Endori, mpe bakomaki lokola matiti ya kopola na mabele.

11 Sala bato na bango ya lokumu lokola Orebi mpe Zebi; bango nyonso bana ya bakonzi lokola Zeba mpe Salmuna.

12 Baoyo balobaki: "Tobotola mabele ya Nzambe bisika baliesaka bibwele!"

13 komisa bango lokola mopepe ya kayina, Nzambe na ngai, lokola matiti liboso ya mopepe.

14 lokola moto oyo ezikisaka zamba; to lokola moto ya makasi oyo ezikisaka bangomba.

15 Bongo landa bango na mopepe na yo ya makasi, mpe bangisa bango na mopepe na yo ya makasi:

16 Zipa bilongi na bango na soni mpo ete bakoluka kombo na yo, Yawe.

17 Tika ete bayoka soni mpe somo ya libela; tika ete bapanzana na lokumu te.

18 Tika bayeba ete yo moko kaka, kombo ezali Yawe; ete yo kaka ozali Ye Oyo Aleki Likolo, likolo ya mokili mobimba.


  

BANZEMBO 84

1 Tala ndenge kitoko ezali na esika na yo oyandaka, Yawe ya Nguya nyonso!

2 Molimo na ngai elingi mpe ezali na posa mpo na lopango ya Yawe; motema na ngai mpe mosuni ya nzoto na ngai ezali koganga mpo na Nzambe ya bomoi.

3 Ata ndeke ya moke ezwaka ndako, mpe ndeke oyo babengaka Irondele ezwaka zaïa na yango, epai etiaka bana na yango; pene-pene ya mesa oyo batumbelaka yo mbeka, Yawe ya nguya nyonso, Mokonzi na ngai mpe Nzambe na ngai.

4 Mapamboli ezali na baoyo bayandaka na ndako na yo; bango basanzolaka yo tango nyonso!

5 Mapamboli ezali na baoyo makasi na bango ezali kati na yo; baoyo babongisa mitema na bango mpo na kokende kosambela na esika ya bosantu.

6 Lokola balekaka na nse ya ngomba ya Baka, bakomisaka esika yango esika ebimisaka mayi; mbula mpe ezipaka yango na liziba ya mayi.

7 Bokasi na bango ebakisamaka kino moko na moko amonana liboso ya Nzambe na Siona.

8 Tia litoyi na mabondeli na ngai, Yawe, Nzambe ya nguya nyonso, yoka ngai, Nzambe ya Zakob.

9 Tala epai ya ebende na biso ya makasi oyo ebatelaka Nzambe; tala na ngolu epai ya mopakolami na yo.

10 Mokolo moko na lopango na yo eleki malamu koleka mikolo nkoto epai mosusu. Nakolinga kutu kozala mokengeli ya porte na ndako ya Nzambe na ngai, na esika ya kovanda na bandako ya kapo ya bato ya mabe.

11 Pamba te, Yawe Nzambe azali moi mpe ebende ya makasi oyo ebatelaka; Yawe apesaka ngolu mpe lokumu; ezali na eloko moko te ya malamu akoki kopimela baoyo batambolaka na pamela moko te.

12 Yawe ya nguya nyonso, mapamboli epai na moto oyo atiaka motema na ye epai na yo!

  

BANZEMBO 85

1 Olakisaki ngolu na yo na mabele na yo Yawe,; ozongisaki bozui ya Zakob.

2 Olimbisaki bomengo mabe ya bato na yo; mpe ozipaki masumu na bango nyonso.

3 Otiaki pembeni kanda na yo nyonso; mpe obalukaki wuta na kosilika na yo ya makasi.

4 Zongisa biso ndenge tozalaki Nzambe Mobikisi na biso,

5 Okozala na kanda epai na biso libela? okowumisa kanda na yo na mabota nyonso?

6 Okozongisela biso lisusu bomoi te, mpo ete bato na yo basepela kati na yo?

7 Lakisa biso bolingo na yo ya makasi, Yawe; mpe pesa biso lobiko na yo.

8 Nakoyoka oyo Yawe Nzambe akoloba; alaki kimia epai ya bato na ye, basantu na ye; kasi tika bango babaluka lisusu te na liboma.

9 Ya solo, lobiko na ye ezali pene-pene ya baoyo babangaka ye; mpo ete nkembo na ye eyanda na mabele na biso.

10 Bolingo mpe boyengebene ekutani elongo; bosembo mpe kimia eyambani noki na mosusu.

11 Boyengebene ebimi na mokili; mpe bosembo na nse wuta na likolo.

12 Yawe akopesa oyo ezali malamu; mpe mabele na biso ekobota bambuma na yango.

13 Bosembo ekotambola liboso na ye; mpe ekobongisa nzela mpo na makolo na ye.

.

  

BANZEMBO 86

1 Tia litoyi mpe zongisela ngai eyano; pamba te nazali mobola mpe mokeleli.

2 Batela bomoi na ngai, pamba te namipesa epai na yo; yo ozali Nzambe na ngai! Bikisa mosali na yo oyo adaka motema epai na yo.

3 Yokela ngai mawa, Yawe, pamba te nazali kobenga yo mokolo mobimba.

4 Mema esengo epai ya mosali na yo; epai na yo, Yawe, natomboli molimo na ngai.

5 Yo ozali malamu mpe olimbisaka, Yawe; otondi na bolingo epai ya baoyo nyonso babengaka yo.

6 Tia litoyi na libondeli na ngai, Yawe ; yoka koganga na ngai mpo na mawa.

7 Na mokolo ya minyoko na ngai, nakobenga yo, pamba te okopesa ngai eyano.

8 Na kati ya banzambe ezali na moko te lokola yo, Yawe, mpe misala ata moke te ekokani na oyo ya yo.

9 Ee Nkolo, bikolo nyonso oyo osala, ekoya mpe ekokumbama liboso na yo, Yawe, ekomema nkembo na kombo na yo.

10 Pamba te ozali monene, mpe osalaka misala ya kokamwa; kaka yo nde ozali Nzambe.

11 Teya ngai nzela na yo, Yawe, mpe nakotambola kati na solo na yo; pesa ngai motema oyo ekabwana te, mpo ete nakoka kobanga kombo na yo.

12 Nakosanzola yo, Yawe Nzambe na ngai, na motema na ngai mobimba; nakokumisa kombo na yo libela na libela.

13 Pamba te bolingo na yo ezali monene epai na ngai; mpe okangolaki ngai wuta na mozindo na mboka ya bakufi.

14 Bato ya lofundu bazali kobundisa ngai, Nzambe; ebele ya bato ya mobulu bazali koluka bomoi na ngai; mpe bakanisaka yo te.

15 Kasi yo, Yawe, ozali Nzambe oyo otonda na mawa mpe na ngolu, osilikaka noki te, otonda na bolingo mpe na boyengebene.

16 Baluka epai na ngai mpe yokela ngai mawa; pesa makasi na yo na mosali na yo, mpe bikisa mwana ya mosali na yo ya mwasi.

17 Pesa ngai elembo ya bolamu na yo, mpo ete banguna na ngai bamona yango mpe bayoka soni; pamba te, yo Yawe, osalisaki ngai mpe olongolaka ngai mawa na motema.


  

BANZEMBO 87

1 Atia fondasio na ye likolo ya ngomba ya bosantu.

2 Yawe alingaka baporte ya Siona koleka bisika nyonso Zakob ayandaka.

3 Makambo ya nkembo ezali kolobama mpo na yo, vile ya Nzambe.

4 Nakoloba mpo na Rahab mpe mpo na Babilona na kati ya bato oyo bayebi ngai; Filistiya, Tir mpe Kush mpe nakoloba: "Moto oyo abotama na Siona."

5 Bongo bakoloba boye mpo na Siona : "Moto oyo mpe oyo wana abotama kati na ye; mpe Ye Oyo Aleki Likolo akotia ye."

6 Yawe akokoma boye na buku ya bato: "Moto oyo abotama na Siona!"

7 Lokola bazali kobeta miziki, bakoyemba "Maziba na ngai nyonso ezali kati na yo."


  

BANZEMBO 88

1 Ee Yawe, Nzambe oyo abikisaka ngai, butu mpe moi nazali koganga liboso na yo.

2 Tika ete libondeli na ngai ekoma liboso na yo; balola litoyi na yo na koganga na ngai.

3 Pamba te molimo na ngai etondi na minyoko; mpe bomoi na ngai ekomi pene-pene ya mboka ya bakufi.

4 Natangami kati na baoyo bazali kokita na libulu; nakomi lokola moto oyo azanga makasi.

5 Nazali na ngambo ya liwa, esika moko na bato bakufa, lokola bato oyo basi'babomi mpe bazali kolala na mboka ya bakufi, baoyo okokanisa lisusu te, baoyo bakabwani na lisalisi na yo.

6 Otie ngai na libulu ya mozindo, kati na mozindo ya molili.

7 Kanda na yo ekweyi na kilo likolo na ngai; yo ozindisi ngai na bambonge na yo nyonso.

8 kabolaki ngai na baninga na ngai ya motema; mpe okomisi ngai eloko ya nkele epai na bango; nazali ya kokangama mpe nakoki kokoka kokima te.

9 Miso na ngai ezali kobeba mpo na pasi; Nazali kobenga yo, Yawe, mokolo m mokolo; natomboli maboko na ngai epai na yo.

10 Boni, olakisaka bato bakufa makambo na yo ya kokamwa? Boni, bakufi bakoki kotelema mpo na kokumisa yo?

11 Bolingo na yo ekosakolama na mboka ya bakufi? Boyengebene na yo na libebi?

12 Makamwisi na yo ekoki koyebana na esika ya molili, to misala na yo ya bosembo na mabele ya bato oyo babosana nyonso.

13 Kasi ngai, nazali konganga epai na yo mpo na lisalisi, Yawe; na tongo libondeli na ngai ekomaka liboso na yo.

14 Mpo na nini, Yawe, obwaki ngai? Mpe obombeli ngai elongi na yo?

15 Wuta bolenge na ngai, nazali na pasi mpe liwa ekanga ngai; nazali komona pasi mpo na somo na yo, mpe elikya esili ngai.

16 Kanda na yo ya makasi ezali koleka likolo na ngai, somo na yo ebebisi ngai.

16 Mokolo mobimba yango ezingi ngai lokola mayi; ezindisi ngai mobimba.

17 Okabolaki ngai na baoyo batambolaka na ngai mpe balingami na ngai; molili nde ezali moninga na ngai ya motema.


  

BANZEMBO 89

1 Nakoyemba bolingo ya monene ya Yawe libela na libela; na monoko na ngai na koyebisa boyengebene na yo na batu ya tango nyonso.

2 Nakosakola ete bolingo na yo etelemi ngwi libela na libela, ete etiaki boyengebene na yo na likolo.

3 Olobaki: "Natiaki boyokani na moto na ngai napona; nalapaki ndayi na David, mosali na ngai:

4 Nakotia libota na yo libela na libela; mpe nakokomisa ngwi kiti na yo ya Bokonzi na tango ya mabota nyonso.

5 Likolo ekosanzola makambo na yo ya kokamwa, Yawe, boyengebene na yo na lisanga ya basantu.

6 Tamba te nani, kuna na mapata, akoki kokokana na Yawe? Nani azali lokola Yawe kati na bikelamu ya likolo?

7 Kati na lisanga ya basantu, babangi Nzambe mingi; azali somo koleka bango nyonso bazingi ye.

8 Ee Yawe, Nzambe na Nguya nyonso, nani azali lokola yo? Yo ozali na nguya, Yawe, mpe boyengebene na yo ezingi yo.

9 Yo ozali na Bokonzi likolo ya ebale monene oyo etomboki, bambonge na yango soki etelemi okotisaka yango.

10 Onyataki Rahab lokola moto baboma; na makasi ya loboko na yo, opanzaki banguna na yo.

11 Likolo ezali ya yo, mpe mokili ezali ya yo; Yo moto osalaki mokili mpe biloko nyonso oyo ezali kati na yango.

12 Yo moto osalaki Sude mpe Nord; Tabor mpe Ermo ezali koyemba na esengo mpo na kombo na yo.

13 Loboko na yo ezali na nguya; loboko na yo etondi makasi; loboko na yo ya mobali enetolami.

14 Bosembo mpe kosala malamu yango nde ezali fondasio ya kiti na yo ya Bokonzi; bolingo mpe boyengebene ezali kotambola liboso na yo.

15 Mapamboli na bato oyo bazali koyekola kobetela yo maboko, baoyo batambolaka liboso na moi ya miso na yo.

16 Bazali kosepela mokolo mobimba kati na kombo na yo; bazali na esengo kati na bosembo na yo.

17 Pamba te, yo ozali nkembo mpe makasi na bango; mpe na ngolu na yo onetolaka maseke na biso.

18 Ya solo ebende ya makasi oyo ebatelaka biso ezali Yawe; mokonzi na biso azali Mosantu ya Isayele.

19 Mokolo moko, na emoniseli, olobaki; epai ya bandimi na yo oyebisaki: "Napesaki makasi na elombe moko; nanetolaki elenge mobali moko na kati ya bato.

20 Namonaki David mosali na ngai; mafuta na ngai ya bosantu, napakolaki ye...

21 Loboko na ngai ekosimba ye; ya solo loboko na ngai ekopesa ye makasi.

22 Monguna ata moko te akotia ye na se ya Bokonzi na ye mpo afuta mpako; ata moto mabe moko te akonyokola ye.

23 Nakonyata banguna na ye liboso na ye; mpe nakokweyisa bayini na ye.

24 Bolingo na ngai ya boyengebene ekozala na ye mpe na nzela ya kombo na ngai maseke na ye ekonetolama.

25 Nakotia loboko na ye likolo ya ebale monene; mpe loboko na ye ya mobali likolo ya bamayi.

26 Akobenga ngai: "Yo ozali Tata na ngai, Nzambe na ngai, libanga ya lobiko na ngai!"

27 Nakopona ye mwana na ngai ya liboso; na Bokonzi ya mokili oyo aleki konetolama.

28 Nakowumisa bolingo na ngai epai na ye libela na libela, na ngai na ye ekobeba soki moke te.

29 Nakotelemisa ngwi libota na ye libela na libela; kiti na ye ya Bokonzi ewumela lokola likolo ekowumela.

30 Soki bana na ye babwaki Mibeko na ngai, mpe balandi bikateli na ngai te,

31 soki babuki bikateli na ngai, mpe babebisi kobatela malako na ngai,

32 nakopesa etumbu na masumu na bango na nzete, mabe na bango na fimbo,

33 kasi nakolongola te bolingo na ngai epai na ye; mpe nakowangana te boyengebene na ngai.

34 Nakobebisa boyokani na ngai te; to nakobongola ata moke te oyo bambebo na ngai ebimisaki.

35 Mbala moko mpo na libela, nalapaki na bosantu na ngai; mpe nakokosa David te,

36 ete libota na ye ekowumela libela; mpe kiti na ye ya Bokonzi ekowumela liboso na ngai lokola moi.

37 Ekozala ya kotelema ngwi libela lokola sanza, temwe ya boyengebene kuna na mapata.

38 Kasi obwakaki ye, otiolaki ye; ozalaki na kanda penza na mopakolami na yo.

39 Oboyaki Boyokani na mosali na yo; mpe olongolaki lokumu ya Bokonzi na ye, kino obwakaki yango na putulu.

40 Obukaki bamur na ye nyonso; mpe okitisaki bandako na ye ya makasi na libebi.

41 Baoyo nyonso balekaka wana bazalaki kobotola ye biloko; akomaki eloko ya litioli epai ya baoyo bayandaka pembeni na ye.

42 Onetolaki loboko ya mobali ya bayini na ye; osalaki esengo na banguna na ye nyonso.

43 Obalusaki mino ya mopanga na ye; mpe osungaki ye te na bitumba.

44 Otiaki suka na kongenga na ye mpe obwakaki kiti na ye ya Bokonzi na mabele.

45 Okataki na mokuse mikolo ya bolenge na ye; ozipaki ye na kazaka ya soni.

46 Kino tango nini, Yawe, okobombana libela na libela? Kino tango nini kanda na yo ekongala lokola moto?

47 Kanisa ndenge bomoi na ngai ezali ya tango mokuse; mpo na pamba osalaki bato nyonso!

48 Moto nini akoki kozala na bomoi, mpe amona liwa te, to amibikisa na nguya ya mboka ya bakufi?

49 Yawe, esika nini ezali bolingo ya makasi na yo ya kala, oyo kati na boyengebene na yo olapaki epai na David?

50 Kanisa, Yawe, ndenge bazalaki kosakana na mosali na yo; ndenge namemi na motema na ngai kofinga ya bikolo nyonso,

51 nakofinga oyo banguna na yo bazalaki kosakana, Yawe, na oyo bazalaki kosakana na makolo ya mopakolami na yo.

52 Masanzoli ezala epai na Yawe libela na libela. Amen! Amen!


  

BANZEMBO 90

1 Yawe, yo ozali esika na biso ya koyanda na batango nyonso.

2 Liboso ete bangomba ebotama, yo osalaki mabele mpe mokili, wuta seko na seko ozali Nzambe.

3 Yo ozongisaka bato na putulu; na koloba: "zonga na putulu bana ya bato."

4 Pamba te bambula nkoto na miso na yo ezali lokola mokolo oyo ewuti koleka, to lokola ngonga moko na butu.

5 Olongolaka bato na pongi ya liwa; bazali lokola matin ya sika na tongo,

6 na tongo mpe ebimisaka ya sika; na pokwa elembaka mpe ekawukaka.

7 Tosilaka na kanda na yo; mpe toyokaka somo na kotomboka na yo.

8 Otiaka mabe na biso liboso na yo; masumu na biso oyo ebombana, na mwinda ya miso na yo.

9 Mikolo na biso nyonso ezali kolimwa limwa na nse ya kanda na yo; tosilisaka bambula na biso na kolela na pasi.

10 Molayi ya mikolo na biso ezali ya bambula ntuku sambo, to bambula ntuku mwambe, soki tozali na makasi; yango wana, tango na bango ezali kaka pasi mpe minyoko pamba te tozali koleka noki mpe tozali kopumbuaka.

11 Nani ayebi nguya ya kanda na yo? Pamba te kanda na yo ezali monene lokola kobanga oyo ekoki na yo.

12 Teya biso kotanga mikolo na biso malamu, ete tokoka kozwa motema moko ya bwanya.

13 Bongwana, Yawe! Kino tango nini ekozala? Yokela basali na yo mawa!

14 Tondisaka biso na tongo na bolingo na yo ya makasi, ete tokoka koyemba na esengo, mpe tokosepela mikolo nyonso.

15 Sepelisa biso lokola mikolo mingi oyo yo omonisaki biso pasi, lokola bambula mingi oyo tomonaki minyoko.

16 Tika ete misala na yo balakisa yango epai ya basali na yo; kongenga na yo epai ya bana na bango.

17 Tika ete ngolu ya Yawe Nzambe na biso ezala likolo na biso; lendisa misala ya maboko na biso mpo na biso; ee, lendisa misala ya maboko na biso.


  

BANZEMBO 91

1 Moto oyo ayandaka na esika ya kobombana ya Ye Oyo Aleki Likolo akopema na nse ya elilingi ya Nzambe ya nguya nyonso.

2 Nakoloba boye mpo na Yawe: "Ye azali ebombamelo na ngai mpe ndako na ngai ya makasi; Nzambe na ngai, kati na ye natiaka motema".

3 Ya solo, akobikisa yo na motambo ya moto oyo akangaka bandeke, mpe na maladi oyo ebomaka..

4 Akozipa yo na bansala na ye, mpe na nse ya mapapu na ye okozwa esika ya kobombana; boyengebene na ye ekozala ebende na yo ya makasi oyo ebatelaka mpe lopango na yo ya malasi.

5 Okobanga te somo ya butu, to mpe likonga oyo epumbwaka na moi,

6 to mpe maladi ya mabe oyo etambolaka na molili, to mpe pasi oyo ebebisaka na midi.

7 Nkoto moko ekoki kokweya pembeni na yo, mpe nkoto zomi na loboko na yo ya mobali, kasi ekoya pembeni na yo te.

8 kotala kaka na miso na yo mpe okomona etumbu ya bato ya mabe.

9 Soki okomisi Oyo Aleki Likolo eyandelo na yo, ndenge moko Yawe, oyo azali ebombamelo na ngai.

10 Bongo mabe ata moko te ekokweyela yo; to mpe pasi ata moko te ekoya pembeni ya ndako na yo ya kapo.

11 Pamba te akopesa mitindo na baanzelu na ye mpo na yo, mpo babatela yo na banzela na yo nyonso.

12 Bakotombola yo na maboko na bango, mpo ete obeta te likolo na yo na libanga.

13 Okotambola likolo ya ntambwe mpe likolo ya kobra; okonyata ntambwe oyo akomeli mpe nyoka.

14 "Mpo alingi ngai" elobi Yawe, "nakokangola ye, nakobatela ye, pamba te ayebi kombo na ngai.

15 Akobenga ngai mpe nakozongisela ye eyano; nakozala elongo na ye na tango ya minyoko, nakokangola ye mpe nakokumisa ye.

16 Nakotondisa ye na ya molayi; mpe nakolakisa ye lobiko na ngai."

  

BANZEMBO 92

1 Ezali malamu kosanzola Yawe; mpe kobeta miziki na kombo na ye Oyo Aleki Likolo,

2 mpo na kosakola bolingo na yo na tongo; mpe boyengebene na yo na butu,

3 na miziki ya bansinga zomi, na gitare, mpe na mongongo ya lindanda.

4 Pamba te osepelisaka ngai na misala na yo, Yawe; nazali koyemba na esengo mpo na misala ya maboko na yo.

5 Tala ndenge nini misala na yo ezali minene, Yawe, ndenge ezali mozindo makanisi na yo.

6 Moto oyo azanga mayele ayebi te, oyo azangi mayele akoki kososola te, zoba akososola te,

7 mpo ete ata bato ya mabe bazali kokola lokola matin; mpe baoyo nyonso basalaka mabe bazali komona bolamu bakobebisama libela na libela.

8 Kasi yo Yawe, onetolama libela na libela.

9 Ya solo banguna na yo, Yawe, ya solo banguna na yo bakopanzana; baoyo nyonso basalaka mabe bakopalangana.

10 Onetoli maseke na ngai lokola oyo ya mpakasa; mafuta ya kitoko ekosopanela ngai.

11 Miso na ngai emonaki kokweya ya bato oyo bayinaka ngai; matoyi na ngai eyokaki lisanga ya bayini na ngai ya mabe.

12 Bato na sembo bakomona bolamu lokola nzete ya mbila; bakokola lokola Sedre ya Liban;

13 balonama na kati ya ndako ya Yawe, bakomona bolamu na kati ya lopango ya Nzambe na biso.

14 Bakobota mbuma ata na kimobange; bakotikala mobesu mpe na makasa:

15 nakosakola: "Yawe azali alima; Ye azali libanga na ngai, mpe mabe ata moke te ezali kati na ye.

  

BANZEMBO 93

1 Yawe azali na bokonzi, alati lokumu; Yawe alati lokumu, mpe alati makasi. Mokili etelemi ngwi, mpe ekoki koningana te.

2 kiti na yo ya Bokonzi etiama wuta kala; ozali na tango nyonso.

3 Ba-ebale minene etomboli, Yawe, ba-ebale minene etomboli mingongo na yango; ba-ebale minene etomboli bambonge na yango oyo ezali kotiola.

4 Nguya koleka lokito ya mayi ya minene nguya koleka baoyo basalaka Baebale ya minene, Yawe na likolo azali na nguya.

5 Bikateli na yo etelema ngwi; bosantu ezali kobongisa ndako na yo mpo na mikolo oyo ezanga suka, Yawe.

  

BANZEMBO 94

1 Yawe, Nzambe oyo azongisaka mabe na mabe, Nzambe oyo azongisaka mabe na mabe, omimonisa.

2 Telema, yo Zuzi ya mokili; zongisela bato ya lolendo oyo basengeli kozwa.

3 Kino tango nini bato ya mabe, Yawe, kino tango nini bato ya mabe bakosepela?

4 Bazali kopanza maloba ya lomndu; bato nyonso oyo basalaka mabe batondi na lolendo.

5 Bazali konyata bato na yo, Yawe, bazali konyokola libula na yo.

6 Bazali koboma mwasi oyo akufela mobali mpe mopaya; bazali koboma mpe bana oyo bazanga baboti.

7 Bazali koloba: "Yawe azali komona te; Nzambe ya Zakob azali kolanda yango te."

8 Bokeba, bino bato bozangi mayele kati na bato; bino bazoba bokokoma na bwanya tango nini?

9 Boni, ye oyo adaki litoyi, azali koyoka te? Ye oyo asalald liso, azali komona te?

10 Ye oyo apesaka bitumbu na bikolo, akopesa etumbu te? Ye oyo ateyaka moto oyo azangi boyebi?

11 Yawe ayebi makanisi ya moto; ayebi ete makanisi yango ezali na tina te.

12 Mapamboli na moto oyo yo opesi etumbu, Yawe, moto oyo oteyi na Mibeko na yo,

13 opesaka ye lisungi na mikolo ya minyoko, kino bakosilisa kotimola libulu mpo na bato ya mabe.

14 Pamba te Yawe abwakaka bato na ye te, akobosana ata moke te libula na ye.

15 Kosambisama ekofanda lisusu likolo ya bosembo; mpe baoyo nyonso bazali na mitema alima bakolanda yango.

16 Nani akotelema mpo na ngai liboso ya bato ya mabe? Nani akokotela ngai liboso ya bato oyo basalaka mabe?

17 Soki Yawe apesaki ngai lisalisi te mbele noki nalingaki koyanda nye na liwa.

18 Tango nalobaki: "Nalingi kokweya," bolingo na yo, Yawe, esimbaki ngai.

19 Tango motungisi ezalaki monene kati na ngai, libondisi na yo ememaki esengo na molimo na ngai.

20 Boni, Bokonzi ya mabe ekoki kozala na boyokani na yo, oyo ezali komema bapasi na nzela ya bikateli na yango?

21 Bazali kosangana mpo na kobundisa bato ya sembo; mpe kokatela moto oyo asali likambo te liwa.

22 Kasi Yawe akoma ndako na ngai ya makasi; mpe Nzambe na ngai, libanga epai nakendaka kobombana.

23 Ye akozongisela bango mpo na masumu na bango; mpe akobebisa bango mpo na mabe na bango; Yawe Nzambe na biso akobebisa bango.


  

BANZEMBO 95

1 Boya, tika toyemba na esengo epai na Yawe; tika toganga epai ya libanga ya lobiko na biso!

2 Tika toya liboso na ye na matondi; tonetola ye na miziki mpe nzembo.

3 Pamba te Yawe azali nzambe monene, mokonzi monene likolo ya banzambe nyonso.

4 Na loboko na ye bisika ya mozindo ya mokili ezali; mpe basonge ya bangomba ezali ya ye.

5 Ebale monene ezali ya ye, mpo asala yango; mpe maboko na ye esala mabele ya kokawuka.

6 Boya, tika togumbama na kokumbamela, tika tofukama liboso ya Yawe mokeli na biso.

7 Pamba te azali Nzambe na biso, mpe tozali bato ya lopango na ye, bameme na nse ya kobatela na ye. Leio, soki boyold mongongo na ye.

8 boyeisa mitema na bino makasi te lokola bosalaki na Meriba, lokola bosalaki mokolo wana na Masa na esobe;

9 epai batata na bino bamekaki ngai mpe batalaki motema na ngai, atako bamonaki oyo nasalaki.

10 Na bambula ntuku minei, nazalaki na kanda na bato ya tango wana; nalobaki: "Bazali bato oyo mitema na bango ebunga nzela; mpe bayebaki banzela na ngai te."

11 Yango wana nalapaki ndayi na kati ya kanda na ngai ete: "Bakokota te na kopema na ngai!"

  

BANZEMBO 96

1 Boyembela Yawe nzembo ya sika; Boyembela Yawe, mokili mobimba!

2 Boyembela Yawe, bosanzola kombo na ye; bosakola lobiko na ye mokolo na mokolo.

3 Botatola nkembo na ye na kati ya bikolo; misala na ye ya kokamwa na kati ya bato nyonso.

4 Pamba te Yawe azali monene, mpe aleki mpo na kozwa masanzoli; ye azali sukisa likolo ya banzambe nyonso.

5 Pamba te banzambe ya bikolo ezali bikeko, kasi Yawe asalaki likolo.

6 Kongenga mpe lokumu ezali liboso na ye, makasi mpe nkembo ezali na kati ya Esika na ye ya bosantu.

7 Bopesa Yawe, mabota ya bikolo, bopesa Yawe nkembo mpe makasi!

8 Bopesa Yawe nkembo oyo ekoki na kombo na ye; bomema likabo mpe bokota na balopango na ye!

9 Bokumbamela Yawe kati na kongenga ya bosantu na ye; lenga liboso na ye, mokili mobimba.

10 Boloba na kati ya bikolo: "Yawe azali Mokonzi!" Mokili etelema ngwi, ekoki koningana te; akosambisa bato na alima.

11 Tika ete likolo esepela, tika mokili ezala na esengo; tika ete ebale eyokisa lokito mpe biloko nyonso oyo ezali kati na yango. Tika ete bilanga ezala na esengo, mpe biloko nyonso oyo ezali kati na yango!

12 Bongo banzete nyonso ya zamba ekoyemba na esengo,

13 ekoyemba nzembo liboso ya Yawe, pamba te azali koya, azali koya kosambisa mokili. Akosambisa mokili na bosembo mpe bato na solo na ye.

  

BANZEMBO 97

1 Yawe azali na bokonzi, tika ete mokili mobimba ezala na esengo; tika bisanga ya mosika esepela!

2 Mapata mpe molili ya makasi ezingi ye; bosembo mpe kosala malamu ezali fondasio ya Kiti na ye ya Bokonzi.

3 Moto ezali kotambola liboso na ye mpe ezali kotumba bayini na ye na bisika nyonso.

4 Kongenga na ye ya kake ezali kongengisa mokili; mabele emoni mpe elengi.

5 Bangomba ezali konyangwama lokola mafuta, liboso ya Yawe, ya mokili mobimba.

6 Likolo ezali kopanza sango ya bosembo na ye; mpe bato nyonso bazali komona nkembo na ye.

7 Baoyo nyonso bakumbamela bililingi bazala na soni, baoyo bamikumisaka na bikeko; bokumbamela ye bino banzambe nyonso.

8 Siona ayoki mpe asepeli; mpe bamboka ya Yuda ezala na esengo mpo na ndenge okokata makambo, Yawe.

9 Pamba te yo Yawe, ozali ye Oyo Aleki Likolo na mokili mobimba; oleki na konetolama likolo penza ya banzambe nyonso.

10 Tika ete baoyo bolingaka Yawe, boyina mabe; pamba te ye abatelaka bomoi ya bandimi na ye, mpe akangolaka bango na maboko ya bato ya mabe.

11 Moi engengelaka bato na sembo; mpe esengo ezali mpo na bato oyo bazali alima na mitema.

12 Bosepela kati na Yawe, bino oyo bozali sembo; mpe bosanzola kombo na ye ya bosantu.


  

BANZEMBO 98

1 Boyembela Yawe nzembo ya sika, pamba te asalaki makambo ya kokamwa; loboko na ye ya mobali mpe loboko na ye ya bosantu esalaki lobiko mpo na ye.

2 Yawe alakisaki lobiko na ye; mpe amonisaki bosembo na ye epai ya bikolo.

3 Akanisaki bolingo na ye mpe boyengebene na ye epai ya ndako ya Isayele; basuka nyonso ya mokili emonaki lobiko ya Nzambe na biso.

4 Boganga na esengo epai ya Yawe, mokili mobimba; bolela na nzembo ya esengo elongo na miziki!

5 Bobeta miziki epai ya Yawe, na lindanda mpe na makelele ya moyembi.

6 Na bakelelo mpe lokito ya liseke ya meme boganga na esengo nyonso liboso na Yawe Mokonzi.

7 Tika ete ebale monene eyokisa lokito mpe eloko nyonso oyo ezali na kati na yango, mokili na baoyo nyonso bavandi kati na yango.

8 Tika ete ba-ebale ebeta maboko na bango; tika ete bangomba eyemba lisanga mpo na esengo;

9 tika yango eyemba liboso na Yawe, pamba te azali koya kosambisa mokili. Akosambisa mokili na bosembo nyonso, mpe akosambisa bato na ndenge oyo ekoki.


  

BANZEMBO 99

1 Yawe azali na bokonzi, tika ete bikolo elenga; atie kiti na ye ya Bokonzi kati-kati ya basheriben tika ete mokili eningana.

2 Yawe azali monene na Siona; anetolama likolo penza ya bikolo nyonso.

3 Tika ete basanzola kombo na yo ya monene mpe ya somo; ye azali Mosantu!

4 Mokonzi azali na nguya, alingaka bosembo! Otiaki makambo oyo ekoki; na Zakob osalaki oyo ezali sembo mpe alima.

5 Bonetola Yawe Nzambe na biso; mpe bokumbamela esika oyo atiaka makolo na ye; pamba te azali Mosantu!

6 Moyize mpe Aron bazalaki na kati ya banganga-Nzambe na ye, Samuel azalaki moko na kati ya baoyo bazalaki kobenga na kombo na ye; babengaki Yawe, mpe ye azongiselaki bango eyano.

7 Azalaki kolobela bango na likonzi ya lipata; babatelaki bikateli na ye mpe mitindo oyo apesaki bango.

8 Yawe Nzambe na biso, yo ozongiselaki bango biyano, ozalaki mpo na Isayele Nzambe oyo azalaki kolimbisa, atako opesa bango bitumbu na misala na bango ya mabe.

9 Bonetola Yawe Nzambe na biso, mpe bokumbamela na ngomba na ye ya bosantu; pamba te Yawe Nzambe na biso, azali

Mosantu!


  

BANZEMBO 100

1 Boganga na esengo epai na Yawe mokili mobimba,!

2 Bokumbamela Yawe na esengo nyonso, mpe boya liboso na ye na banzembo ya esengo!

3 Boyeba ete Yawe azali Nzambe. Ye moto asalaki biso, mpe biso tozali bato na ye; tozali bato na ye, mpe bameme oyo ye aleyisaka.

4 Bokota na baporte na ye na kozongisa matondi; mpe na lopango na ye na masanzoli. Bopesa ye matondi mpe bosanzola kombo na ye.

5 Pamba te Yawe azali malamu; mpe bolingo na ye ezali kowumela tango nyonso, mpe boyengebene na ye ezali kokoba na batango nyonso.


  

BANZEMBO 101

1 Nakoyemba bolingo na yo mpe bosembo na yo; epai na yo, Yawe, na koyemba masanzoli.

2 Nakozala na bokebi mpo na tambola na bomoi ezangi pamela; tango nini okoya epai na ngai? nakotambola na kati ya ndako na ngai, na motema oyo ezangi pamela.

3 Nakotia liboso ya miso na ngai eloko ya mabe te; nayinaka misala ya bato oyo bazangi boyengebene; ekokangama na ngai te.

4 Bato ya motema ya mabe bakozala mosika na ngai; nakozala na likambo moko te ya kosala na mabe.

5 Moto oyo atongaka na sekre moto oyo azali pembeni na ye; ye nde nakoyandisa nye, moto oyo azali na miso ya lolendo mpe motema ya lofundu, nalingi komana ye te.

6 Miso na ngai ekozala likolo ya bandimi kati na mabele, mpo bakoka koyanda na ngai; ye oyo atambolaka na kozanga pamela akosalela ngai.

7 Moto moko te oso akosaka akoyanda na ndako na ngai; moto moko te alobaka makambo ya lokuta akotelema liboso na ngai.

8 Tongo nyonso, nakokanga minoko ya bato nyonso ya mabe ya mokili, nakolongola moto nyonso azalaka mabe na vile ya Yawe.


  

BANZEMBO 102

1 Yoka libondeli na ngai, Yawe, tika ete koganga na ngai mpo na lisalisi ekoma epai na yo.

2 Kobombela ngai elongi na yo te tango nazali na pasi, balusa litoyi na yo epai na ngai; tango nabengi yo, zongisela ngai eyano noki-noki.

3 Pamba te mikolo na ngai ezali kolimwa lokola molinga; mikuwa na ngai ezali kozika lokola makala ya moto.

4 Motema na ngai ezali komitungisa mpe ekawuki lokola matiti; nabosani kutu kolia bilei na ngai.

5 Mpo na kolela na nse-nse na ngai, natikali poso na mikuwa.

6 Nazali lokola "Ibu" ya esobe, lokola "Ibu" na bisika oyo ebebi.

7 Pongi ekimi ngai, nakomi lokola ndeke yango moko likolo ya ndako.

8 Mokolo mobimba banguna na ngai bazali kofinga ngai; baoyo batombokeli ngai, bazali kosalela kombo na ngai lokola elakeli mabe.

9 Pamba te nazali kolia putulu lokola biloko na ngai mpe nazali kosangisa mayi na ngai ya komela na mayi ya miso,

10 mpo na kanda na yo ya monene, pamba te otombolaki ngai mpe obwakaki ngai pembeni.

11 Mikolo na ngai ezali lokola elilingi ya pokwa, nakawuki lokola matiti.

12 Kasi yo Yawe, ozali na kiti ya Bokonzi libela na libela; sango na yo ezali kowumela na bato ya batango nyonso.

13 akotelema mpe okoyokela Siona mawa, pamba te ezali tango ya kolakisa ngolu epai na ye; tango oyo ebongisama ekomi.

14 Pamba te mabanga na yango elingami epai ya basali na yo; putulu na ye ememi bango na mawa.

15 Bikolo ekobanga kombo ya Yawe; bakonzi nyonso ya mokili bakokumisa nkembo na yo.

16 Pamba te Yawe akotonga lisusu Siona, mpe akomonana kati na nkembo na ye.

17 Akopesa eyano na libondeli ya baoyo bagangaka; akomona pamba te bileli na bango.

18 Tika ete yango ekomama mpo na bato ya batango oyo ekoya; mpo ete bato oyo nano basalami te bakoka kosanzola Yawe:

19 Yawe atalaki na nse wuta na Esika na ye ya bosantu kuna na likolo, wuta likolo, azali kotala mokili,

20 mpo na koyoka kolela na nse-nse ya bato oyo bazali na boloko, mpe mpo na kokangola baoyo bazwaki etumbu ya liwa.

21 Bongo kombo ya Yawe ekosakolama na Siona, mpe masanzoli na ye na Yeruzalem,

22 tango bato mpe bokonzi bakosangana mpo na kokumbamela Yawe.

23 Na bomoi na ngai asilisaki makasi na ngai; akomisi mikolo na ngai mokuse.

24 Bongo nalobaki: kolongola ngai te "Nzambe na ngai", na kati-kati ya mikolo nangai; bambula na yo ekowumela na bato ya batango nyonso.

25 Na ebandeli, otiaki bafondasio ya mokili; mpe likolo ezali mosala ya maboko na yo.

26 Ekopanzana kasi yo okotikala; nyonso ekonzuluka lokola elamba; okobongola yango lokola molato mpe ekotiama pembeni.

27 Kasi yo, okotikala kaka ndenge moko, mpe bambula na yo ekosuka te.

28 Bana ya basali na yo bakoyanda na miso na yo; bana ya bana na bango bakozala liboso na yo.

  

BANZEMBO 103

1 Sanzola Yawe, e molimo na ngai; na kati na ngai nyonso sanzola kombo na ye ya bosantu!

2 Sanzola Yawe, molimo na ngai, mpe kobosana ata moke te makambo na ye nyonso ya malamu oyo asala,

3 ye oyo alimbisaka masumu na yo nyonso, mpe abikisaka bapasi na yo nyonso.

4 Ye oyo akangolaka bomoi na yo wuta na libulu; mpe alatisaka yo na bolingo mpe mawa;

5 Ye oyo atondisaka baposa na yo na biloko ya malamu; na bongo bolenge na yo ezali kozonga lisusu lokola ya egle.

6 Yawe asalaka bosembo, mpe bolamu mpo na bato nyonso bazali konyokwama.

7 Alakisaki banzela na ye na Moyize, misala na ye na bato ya Isayele.

8 Yawe atondi na mawa mpe na ngolu, asilikaka noki te, atondi na bolingo.

9 Akofunda te mikolo nyonso, to akobomba kanda na ye mpo na libela te.

10 Asalelaka biso te na ndenge oyo ekoki na masumu na biso; to azongiselaka biso te na ndenge oyo ekoki na mabe na biso.

11 Pamba te ndenge likolo ezali likolo ya mokili; bongo bolingo na ye ezali monene mpo na baoyo babangaka ye;

12 ndenge este ezali mosika na weste, ndenge abwakaka masumu na biso mosika na biso.

13 Ndenge tata ayokelaka bana na ye mawa. bongo Yawe ayokaka mawa mpo na baoyo bazali kobanga ye.

14 Pamba te ayebi ndenge nini tosalamaki; azali kokanisa lisusu ete tozali putulu.

15 Mpo na moto, mikolo na ye ezali lokola matin, abongaka lokola fololo ya bilanga;

16 Mopepe eleki likolo na yango, mpe yango eleki; mpe esika na yango ekokanisa yango lisusu te.

17 Kasi wuta libela na libela bolingo na Yawe ezali na baoyo babangaka ye mpe bosembo na ye na bana ya bana na bango;

18 na baoyo batalelaka Boyokani na ye mpe bakanisaka kotosa makebisi na ye.

19 Yawe atiaki kiti na ye ya Bokonzi na likolo; mpe Bokonzi na ye ezali likolo na nyonso.

20 Bokumisa Yawe, bino baanzelu na ye; bino bato na nguya baoyo basalelaka mitindo na ye, baoyo botosaka maloba na ye.

21 Bosanzola Yawe, bino mampinga na ye nyonso na likolo, bino basali na ye, oyo bosalaka mokano na ye.

22 Bosanzola Yawe, misala na ye nyonso bisika nyonso ya Bokonzi na ye. Sanzola Yawe, e molimo na ngai.


  

BANZEMBO 104

1 Sanzola Yawe, molimo na ngai! E Yawe Nzambe na ngai, ozali monene penza; olataki kongenga mpe lokumu.

2 Amizipaka na moi lokola kazaka; atanda likolo lokola ndako ya kapo.

3 Apikaka makonzi ya shambre na ye ya likolo likolo ya bamayi na bango; akomisaka mapata motuka na ye ya bitumba; mpe atambolaka likolo ya mapapu ya mopepe.

4 Akomisaka mopepe bantoma na ye mpe lolemo ya moto basali na ye.

5 Apika mokili likolo ya bafondasio na yango; yango ekoki koningana ata moke te.

6 Ozipaki yango na mozindo lokola na elamba; bamayi etelamaki likolo ya bangomba.

7 Kasi na pamela na yo bamayi ekimaki na makelele ya kake ekimaki;

8 elekaki likolo ya bangomba, ekitaki na nse ya balobwaku, na esika oyo obongisaki mpo na yango.

9 Otiaki ndelo oyo ekokaki koleka te; lisusu te ekozipa mokili.

10 Abimisaki mayi na balobwaku; abongisaki bisika ebimisaka mayi na balobwaku; ezalaki koleka na kati-kati ya bangomba.

11 Ezali kopesa mayi na banyama nyonso ya bilanga; bampunda ya zamba esilisaka posa na yango.

12 Bandeke ya likolo basalaka bazala na ngambo-ngambo ya bamayi; eyembaka kati na bitape.

13 Azali kosopela bangomba mayi wuta na bashambre na ye ya likolo, mokili etondi na mbuma ya misala na ye.

14 Akolisaka matiti mpo na banyama mpe milona mpo bato balona yango, na kobimisa biloko ya kolia wuta na mokili.

15 na vino oyo esepelisaka motema ya moto, mafuta oyo engengisaka elongi na ye, mpe lipa oyo elendisaka motema na ye.

16 Banzete ya Yawe basopeli yango mayi malamu, sedre ya Liban, oyo ye alona.

17 Bandeke basalaki bazala na bango kuna; bandeke ya minene ezali na bandako na yango na banzete ya mongufu.

18 Bangomba ya milayi ezali ya bantaba ya zamba, madusu na mabanga ezali ebombamelo ya balapin.

19 Sanza ezali kolakisa batango; mpe moi eyebi tango ekendeke kolala.

20 Omemaka molili, butu ekomaka; mpe banyama nyonso ya zamba etambolaka-tambolaka.

21 Bantambwe egangaka mpo na nyama oyo bakangi; mpe elukaka bilei na yango epai na Nzambe.

22 Moi ebimi, mpe bantambwe elongwaka, ezongaka mpe elalaka na bisika na yango

23 Bongo moto akendeke na mosala na ye kino na pokwa.

24Tala ndenge misala na yo ezali mingi, e Yawe! Na bwanya osala yango nyonso; Mokili etondi na bikelamo na yo.

25 Ezali na ebale monene, molayi mpe epanzana! etonda na bikelamo oyo tokoki kotanga te, biloko ya bomoi oyo ya minene

mpe ya mike.

26 Kuna nde bamasuwa ekendaka mpe ezongaka, mpe leviatan oyo yo osala, esakanaka kuna.

27 Yango nyonso etalelaka yo, mpo opesa yango biloko ya kolia na tango oyo ekoki.

28 Tango opesaka yango bilei, ezwaka yango; tango omngolelaka yango loboko na yo etondaka na biloko ya malamu.

29 Tango obombi elongi na yo, yango ebangaka na somo; tango obendi pema na yango, ekufaka, mpe ezongaka na putulu.

30 Tango otindi Molimo na yo, ekelamaka, mpe obimisaka ya sika elongi ya mokili,

31 Tika nkembo ya Yawe ewumela libela na libela; tika Yawe asepela na misala na ye!

32 Ye oyo atalaka mokili, mpe yango elengaka; ye oyo asimbaka bangomba, mpe ebimisaka milinga.

33 Nakoyembela Yawe na bomoi na ngai mobimba; nakoyemba masanzoli epai ya Nzambe na ngai, tango nyonso oyo nazali na bomoi.

34 Tika makambo oyo nazali kokanisa esepelisa ye, lokola nasepelaka kati na Yawe.

35 Kasi bato ya masumu basila na mokili, mpe bato ya mabe bazala lisusu te! sanzola Yawe, e molimo na ngai. Sanzola Yawe!

  

BANZEMBO 105

1 Bozongisa matondi na Yawe, bobenga kombo na ye; boyebisa na kati na bikolo oyo ye asalaki.

2 Boyembela ye, boyemba masanzoli epai na ye; bolobela misala na ye nyonso ya kokamwa.

3 Nkembo kati na kombo na ye ya bosantu; tika ete mitema ya baoyo balukaka Yawe esepela.

4 Botala epai ya Yawe mpe epai na makasi na ye; boluka tango nyonso elongi na ye.

5 Bokanisa misala ya kokamwa oyo ye asalaki, makamwisi na ye, mpe kosambisa oyo alobaki.

6 E bana ya bana ya Abraham, mosali na ye; e bana ya Zakob, bato oyo ye apona.

7 Ye azali Yawe Nzambe na biso; kosambisa na ye ezali na mokili mobimba.

8 Akanisaka tango ya Boyokani na ye; libela na libela; liloba oyo apesaki mitindo mpo na bato ya batango nkoto;

9 Boyokani oyo asalaki na Abraham, ndayi oyo alapaki na Izaki.

10 Alendisaki yango epayi ya Zakob lokola ekateli, mpo na Isayele lokola Boyokani ya libela:

11 "na yo nakopesa mabele ya Kanana; lokola ndambo ya libula oyo okozwa!"

12 Tango bazalaki motuya moke, moke penza, mpe bapaya na mokili yango;

13 bazalaki koyenga-yenga na ekolo na ekolo wuta na Bokonzi moko na oyo mosusu.

14 Apesaki nzela na moto ata moko te mpo anyokola bango; mpo na bango apamelaki bakonzi:

15 Bosimba te bapakolami na ngai, bosala baprofeta na ngai mabe te!"

16 Abengisaki nzala monene na mabele, mpe abebisaki biloko na bango nyonso ya kolia oyo babombaki.

17 Mpe atindaki moto moko liboso na bango, Zozefi oyo batekaki lokola mowumbu.

18 Bakangaki makolo na ye na minyololo kingo na ye batiaki na bibende,

19 kino tango makambo oyo ye alobaki ekokaki; kino tango maloba ya Yawe emonisaki polele ete Zozefi alobaki solo.

20 Mokonzi atindaki mpe bafungolaki ye, mokambi atikaki ye na bonsomi.

21 Atiaki ye mokonzi ya ndako na ye, mokambi likolo ya nyonso oyo azalaki na yango;

22 mpo alakisa bana ya bakonzi na ye ndenge ye moko alingi; mpe ateya bampaka na ye bwanya.

23 Bongo Isayele akotaki na Ezipito; Zakob ayandaki lokola mopaya na mabele ya Sham.

24 Yawe asalaki ete bato na ye babotama mingi, akomisaki bango mingi koleka bayini na bango.

25 0yo mitema abalusaki mpo bayina bato na ye; mpo na kosalela basait na ye likita.

26 Atindaki Moyize, mosali na ye, mpe Aron oyo ye apona.

27 Basalaki bilembo ya kokamwa na kati na bango, makambo ya kokamwa na ye na mabele ya Sham.

28 Atindaki molili, mpe akomisaki mabele molili; mpo batombokelaki maloba na ye te?

29 Abongolaki mayi na bango na makila, abomaki bambisi na bango.

30 Mabele na bango etondaki na magorodo, oyo ekotaki kino na bashambre ya bakambi na bango.

31 Alobaki, mpe banzinzi oyo ezali na puazo eyaki, mpe bangungi na mboka mobimba.

32 Abalusaki mbula na bango na mbula ya mabanga na kake na mabele na bango;

33 Akweyisaki banzete na bango ya vino mpe banzete na bango ya figi; mpe abukaki banzete ya mboka na bango.

34 Alobaki, mpe mankonko eyaki, oyo bakoki kotanga te.

35 Eliaki matiti nyonso ya mobesu ya mokili na bango, eliaki bambuma ya mabele na bango.

36 Bongo abomaki bana nyonso ya liboso na mokili na bango, bambuma ya liboso ya makasi na bango.

37 Abimisaki Isayele, na mokumba ya bapalata mpe ya wolo; mpe wuta na mabota na bango moko te atiaki tembe.

38 Ezipito ezalaki na esengo tango babimaki; pamba te bazalaki na somo mingi mpo na Isayele.

39 Atandaki lipata mpo na kozipa bango, mpe moto mpo na kotia mwinda na butu.

40 Basengaki, mpe amemelaki bango bandeke "Kayi" mpe atondisaki bango na mapa ya Likolo.

41 Afangolaki libanga, mpe mayi ebimaki; lokola ebale yango etiolaki kati na esobe.

42 Pamba te akanisaki elaka na ye ya bosantu, oyo apesaki na mosali na ye Abraham.

43 Abimisaki bato na ye, na esengo nyonso; bato na ye apona, na makelele ya esengo;

44 Apesaki bango mabele ya bikolo; mpe bazwaki libula bamisusu basalaki;

45 mpo ete bakokaki kobatela makebisi na ye, mpe kotosa Mibeko na ye. Sanzola Yawe!


  

BANZEMBO 106

1 Bozongisa matondi na Yawe pamba te azali malamu; bolingo

na ye ezali kowumela libela na libela.

2 Nani akoki kosakola misala ya nguya ya Yawe, to kotatola masanzoli na ye?

3 Mapamboli ezali na baoyo babatelaka bosembo; baoyo tango nyonso basalaka oyo ezali alima.

4 Kanisa ngai, Yawe, tango okolakisa ngolu epai ya bato na yo, yaka mpo na kosalisa ngai tango okobikisa bango;

5 mpo nakoka kosepela na bolamu ya baponami na yo mpo nakoka kokabola esengo na ekolo na yo mpe nasangana na libula na yo na kopesaka masanzoli.

6 Tosalaki masumu ndenge moko lokola batata na biso basalaki; tosalaki mabe, mpe tosalaki misala ya mabe.

7 Tango batata na biso bazalaki na Ezipito, bazalaki na likanisi ata moko te na makamwisi na yo; bakanisaki te ebele ya bolamu na yo ya mingi kasi batombokaki pembeni ya ebale ya monene, ebale ya motane.

8 Kasi abikisaki bango mpo na kombo na ye, na kotalisa makasi ya nguya na ye.

9 Agangelaki ebale ya motane, mpe yango ekawukaki; atambusaki bango kati na mozindo lokola na esobe.

10 Abikisaki bango na loboko ya moyini, na loboko ya monguna, akangolaki bango.

11 Mayi ezipaki banguna na bango; moko te na bango atikalaki na bomoi.

12 Bongo bandimaki bilaka na ye, mpe bayembaki masanzoli na ye.

13 Kasi babosanaki noki oyo asalaki; mpe bazelaki te toli na ye.

14 Na esobe, bamipesaki na baposa na bango, na esika oyo ezangi batu, bamekaki Nzambe.

15 Na bongo apesaki bango oyo bazalaki kosenga; kasi atindelaki bango bapasi.

16 Na kam, bayokelaki Moyize zuwa, mpe Aron, moto oyo babulisaki epai na Yawe.

17 Mabele efungwamaki, mpe emelaki Datan ezipaki lisanga ya Abiram.

18 Moto epelaki na kati ya bato oyo bazalaki kolanda bango; moto etumbaki bato ya mabe.

19 Na Orebi, basalaki mwana-ngombe; mpe bakumbamelaki ekeko esalami na ebende oyo banyangwisa.

20 Babongolaki nkembo na bango na elilingi ya ngombe, oyo eliaka matiti.

21 Babosanaki Nzambe, oyo abikisaki bango. oyo asalaki makambo minene na Ezipito,

22 makamwisi na mabele ya Ham mpe misala ya somo na ebale ya motane.

23 Bongo alobaki alingaki kobebisa bango, soki Moyize te, moto na ye oyo apona, atelemaki liboso na ye, mpo na kokanga kanda na ye, mpo aboma bango te.

24 Bongo batiolaki mabele ya kitoko; bandimaki elaka na ye te.

25 Bakomaki koyima-yima na kati ya bandako na bango ya kapo; mpe batosaki Yawe te.

26 Bongo alapaki mpo na bango na kotombola loboko ete, alingaki kokweyisa bango na esobe;

27 alingaki kokweyisa bana na bango na kati-kati ya bikolo mpe akopanza bango bipai na bipai ya mabele.

28 Bamikangisaki epai ya Bale ya Peyor, mpe baliaki bambeka oyo bapesaki epai ya banzambe oyo bazanga bomoi;

29 batumbolaki Yawe mpo asilika na nzela ya misala na bango ya mabe, mpe motungisi eyaki kati na bango.

30 Kasi Pinasi atelemaki mpe akataki likambo, mpe motungisi yango esilaki.

31 Yango ebakisamaki epai na ye lokola bosembo mpo na bato ya batango nyonso oyo ezanga suka oyo ekoya.

32 Na bamayi ya Meriba bayokisaki Yawe kanda mpe minyoko eyaki epai ya Moyize mpo na bango;

33 pamba te batombokelaki Molimo na Nzambe, mpe maloba oyo ebongi te ebimaki na bambebo ya Moyize.

34 Babebisaki te bato lokola Yawe atindaki bango.

35 Kasi basanganaki na bikolo, mpe bayekolaki bokoko ya bikolo wana.

36 Bakumbamelaki banzambe na bango ya bikeko, yango ekomaki motambo mpo na bango.

37 Bapesaki bana na bango ya basi mpe ya mibali, mbeka epai ya milimo mabe.

38 Basopaki makila ya moto oyo ayebi likambo te, makila ya bana na bango ya mibali mpe ya basi, oyo bapesaki mbeka na banzambe ya bikeko ya Kanan; mpe mabele ekomaki mbindo mpo na makila na bango.

39 Bamikomisaki mbindo mpo na oyo basalaki; mpo na misala na bango, basalaki kindumba na kati na bango moko.

40 Bongo Yawe asilikaki na bato na ye mpe ayinaki libula na ye.

41 Akabaki bango na bikolo; mpe bayini na bango bakomaki na Bokonzi likolo na bango.

42 Banguna na bango banyokolaki bango, mpe batiaki bango na nse ya nguya na bango.

43 Tango mingi akangolaki bango; kasi bazalaki kaka na kotomboka, mpe bamipesaki na masumu na bango.

44 kasi amonaki pasi na bango, tango ayokaki koganga na bango.

45 Mpo na bango akanisaki lisusu Boyokani na ye mpe ayokelaki bango mawa mpo na bolingo monene na ye abongolaki mokano.

46 Asalaki ete bayokela bango mawa baoyo nyonso bamema na bowumbu.

47 Bikisa biso, Yawe Nzambe na biso, mpe sangisa biso wata na bikolo mpo tokoka kopesa matondi epai ya kombo na yo ya bosantu mpe nkembo kati na masanzoli na yo.

48 Masanzoli ezala epai ya Yawe, Nzambe ya Isayele libela na libela! Tika ete bato nyonso baloba: "Amen! bosanzola Yawe!"

  

BANZEMBO 107

1 Bopesa matondi na Yawe, pamba te ye azali malamu, bolingo na ye ewumelaka libela na libela.

2 Tika ete bato oyo bakangolama na Yawe baloba bongo, baoyo ye akangolaki na loboko ya moyini,

3 baoyo osangisaki wuta na mabele, wuta na Este mpe Weste, wuta na Nord mpe Sude.

4 Ndambu bazalaki koyenga-yenga na esobe, na esika ezanga bato; bazwaki nzela moko te ya vile epai bakokaki koyanda.

5 Bayokaki nzala mpe posa ya mayi; mpe bomoi na bango ekomaki pembeni ya kosuka.

6 Bongo, bagangaki epai na Yawe na kati na minyoko na bango mpe akangolaki bango na bapasi na bango.

7 Atambwisaki bango na nzela oyo etengama te, kino na vile esika bakokaki koyanda.

8 Tika bango bazongisa matondi na Yawe mpo na bolingo na ye ya makasi, mpe misala na ye ya kokamwa mpo na bato.

9 Pamba te asilisaki posa ya mayi; mpe atondisaki baoyo bazalaki na nzala na biloko ya malamu.

10 Basusu bayandaki na molili mpe na molili ya mozindo penza, bakangama na minyoko na minyololo ya ebende,

11 pamba te batombokelaki Maloba ya Nzambe, mpe batiolaki batoli ya Ye Oyo Aleki Likolo.

12 Bongo atiaki bango na nse ya misala ya makasi penza; babetaki libaku mpe ezalaki na moto ata moko te ya kosalisa bango.

13 Bongo, bagangaki epai ya Yawe na kati ya minyoko na bango, mpe ye abikisaki bango na bapasi na bango.

14 Abimisaki bango na molili mpe na molili ya mozindo penza mpe abukaki minyololo na bango.

15 Tika bango bazongisa matondi na Yawe mpo na bolingo na ye ya makasi, mpe mpo na misala na ye ya kokamwa mpo na bato.

16 Pamba te akweyisi ba-porte ya bibende oyo ya bronze, mpe akataki mabende oyo bakangelaka.

17 Basusu bakomi bazoba mpo na banzela na bango ya botomboki; mpe bayokaki pasi mpo na mabe na bango.

18 Bayinaki biloko nyonso ya kolia, mpe bakomaki pene-pene ya ba-porte ya liwa.

19 Bongo, bagangaki epai ya Yawe na kati ya minyoko na bango, mpe abikisaki bango na pasi na bango.

20 Atindaki Liloba na ye mpe abikisaki bango; mpe akangolaki bango na mboka ya bakufi.

21 Tika bango bazongisa matondi na Yawe mpo na bolingo na ye ya makasi, mpe mpo na misala na ye ya kokamwa mpo na bato.

22 Tika bango bapesa mbeka ya likabo ya matondi, mpe balobela misala na ye elongo na banzembo ya esengo.

23 Basusu bakendaki na ebale monene na masuwa, bazalaki bakomersa na bamayi ya minene.

24 Bamonaki misala ya Yawe, misala na ye ya kokamwa na mozindo.

25 Pamba te alobaki mpe aningisaki mopepe ya makasi, oyo etombolaki bambonge.

26 Bamataki na likolo mpe bakitaki kino na nse penza; na kobeba na bango molende elongwaki bango.

27 Bazalaki na kizungu-zungu mpe bakomaki koningana-ningana lokola bato balangwe; bazalaki na suka na mayele na bango.

28 Bongo bagangaki epai na Yawe na pasi na bango, mpe ye abimisaki bango na pasi na bango.

29 Ayandisaki nye mopepe ya makasi na makelele ya nse-nse, bambonge ya ebale ya monene eyandaki nye.

30 Bazalaki na esengo tango ekomaki nye; mpe amemaka bango kino na libongo oyo balingaki.

31 Tika bango bozongisa matondi na Yawe mpo na bolingo na ye ya makasi, mpe mpo na misala na ye ya kokamwa mpo na bato.

32 Tika bango banetola ye na kati ya lisanga ya bato, mpe basanzola ye na kati ya bokutani ya bampaka.

33 Abongolaki ba-ebale na esobe; bisika mayi ebimaka na mabele ya kokawuka,

34 mabele ya malamu na mabele ya mungwa, mpo na mabe ya baoyo bayandaka wana.

35 Abongolaka esobe na biziba ya mayi; mpe mabele ya kokawuka na bisika oyo mayi ebimaka.

36 Kuna amemaki nzala mpo eyanda mpe batongaki vile esika bakokaki koyanda.

37 Basalaki bilanga mpe balonaki banzete ya vino, oyo epesaki bambuma malamu,

38 apambolaki bango mpe motuya na bango ekomaki monene mpe atikaki te bibwele na bango ekita.

39 Bongo motuya na bango ekitaki mpe basambwaki, mpo na minyoko, bapasi mpe mawa.

40 Ye oyo asambwisaka bato minene, asalaka bango batelengana na kati na esika ezanga bato, oyo ezanga nzela.

41 Kasi abimisaka bato bakelela wuta na bapasi na bango mpe akomisaka mabota na bango mingi, lokola etonga ya bameme.

42 Moto ya alima atali mpe asepeli kasi bato nyonso oyo ya mabe bakangald monoko na bango.

43 Moto oyo azali bwanya tika abatela malamu makambo oyo mpe asosola bolingo monene ya Yawe.


  

BANZEMBO 108

1 Motema na ngai ezali ngwi, Nzambe; nakoyemba mpe nakobeta miziki na molimo na ngai mobimba.

2 Bolamuka, gitare mpe lindanda! Nakolamusa tongo.

3 Nakosanzola yo, Yawe, kati na bikolo; nakoyembela yo kati na bato.

4 Pamba te bolingo na yo ezali monene, enetolama koleka likolo; bolingo na yo ya makasi ekoma kino na mapata.

5 Netolama, Yawe, likolo ya lola; mpe tika ete nkembo na yo ezala likolo ya mokili mobimba!

6 Bikisa biso mpe salisa biso na loboko na yo ya mobali, mpo ete baoyo yo olingaka bakangolama.

7 Nzambe alobaki wuta na esika na ye ya bosantu, "Na elonga! Nakokabola Sikemi, mpe nakotanga molayi ya lobwaku ya Sukoti.

8 Galada ezali ya ngai, Manase ezali ya ngai; Efrayim ezali ekoti ya libende ya motu na ngai, Yuda ezali nzete na ngai ya bokonzi.

9 Mowabi ezali sani ya monene epai nasukolaka; likolo ya Edom, nabwaki sandale na ngai; likolo ya Filistiya nazali koganga mpo na elonga."

10 Nani akomema ngai na vile oyo etongama makasi? Nani akokamba ngai na Edom?

11 Ezali yo te, Nzambe, yo oyo obwaki biso, mpe obimaka lisusu na mapinga ya basoda na biso te?

12 Pesa biso lisalisi liboso ya monguna na biso; pamba te lisalisi ya moto ezali na tina te.

13 elongo na Nzambe, tokozwa elonga mpe akonyata banguna na biso.

  

BANZEMBO 109

1 Nzambe oyo nazali kosanzola, kovanda nye te.

2 Pamba te bato ya mabe mpe bato ya lokuta bafungolaki minoko na bango mpo na ngai; balobaki na ngai na lolemo ya lokuta.

3 Na maloba ya koyina bazingi ngai; bazali kobundisa ngai kaka pamba.

4 Na bolingo na ngai epai ya baninga, bazali kofunda ngai kasi ngai nazali moto ya losambo.

5 Bazongiseli ngai mabe na malamu mpe bayini ngai mpo na bolingo na ngai epai ya baninga.

6 Mpo na moto moko ya mabe mpe azala monguna na ye, tika mofundi moko atelema na loboko na ye ya mobali.

7 Tango akosamba, tika amonana ete asali mabe mpe tika libondeli na ye ekatela ye etumbu.

8 Tika mikolo na ye ekoma moke; tika moto mosusu azwa esika na ye ya kotambwisa.

9 Tika bana na ye bakoma bitike; mpe mwasi na ye akoma mwasi oyo akufela mobali.

10 Tika bana na ye bakoma mitelengano mpe bisenga-senga; tika babengana bango na bandako na bango oyo esi'epanzani.

11 Tika moto oyo adefisa ye, abotola ye oyo nyonso azali na yango; tika bapaya babotola na makasi bambuma ya mosala na ye!

12 Tika moto ata moko te alakisa ye bolamu; to ayokela bitike na ye mawa.

13 Tika bana ya bana na ye basila, bakombo na bango elongwa na bato ya batango oyo ezali kolanda.

14 Tika mabe ya batata na ye ezongaka tango nyonso liboso na Yawe; tika lisumu ya mama na ye ebomama te;

15 Tika masumu na bango ezalaka tango nyonso liboso na Yawe; ete akoka kosilisa likaniseli na bango na mokili.

16 Pamba te akanisaki ata moke te kosala bolamu; kasi anyokolaki mobola kino na liwa, mpe moto akelela, mpe oyo azali na motema ya kotutama.

17 Alingaki kolakela mabe, tika yango eya likolo na ye; azalaki kosepela na lipamboli; tika yango ezala mosika na ye.

18 Alataki elakeli mabe lokola elamba na ye; ekotaki na nzoto na ye lokola mayi, na mikuwa na ye lokola mafuta.

19 Tika yango ezala lokola kazaka oyo akomizipa, lokola mokaba oyo akomilinga tango nyonso.

20 Tika oyo ezala lifuti ya Yawe epai ya bafundi na ngai, epai ya bato oyo balobaka maloba ya mabe mpo na ngai.

21 Kasi yo, Yawe oyo asalaka oyo alingi, salela ngai bolamu mpo na kombo na yo; atako bolamu ya bolingo na yo ezali, kangola ngai.

22 Pamba te nazali mobola mpe moto ya kokelela; mpe motema na ngai ezoki pota kati na ngai.

23 Nazali kolimwa lokola elilingi ya pokwa; bazali kobengana ngai lokola linkoko.

24 Mabolongo na ngai elembi mpo na komilalisaka nzala mpo na mabondeli; nzoto na ngai ezali moke mpe ekondi.

25 Nakomi eloko ya kotiola epai ya bafundi na ngai tango bamonaka ngai, baningisaka mitu.

26 Salisa ngai, Yawe Nzambe na ngai,; bikisa ngai ndenge bolingo na yo ezali.

27 Tika bayeba ete ezali loboko na yo; ete yo Yawe, osalaki bongo.

28 Bakoki kolakela ngai mabe, kasi yo okopambola; tango batelemi mpo na kobundisa, bakoyoka soni; kasi mosali na yo akosepela.

29 Bafundi na ngai bakolata lokumu te mpe bakozipama na soni lokola ya kazaka.

30 Na monoko na ngai, nakonetola makasi Yawe kati na ebele ya bato, nakosanzola ye.

31 Pamba te atelemaka na loboko ya mobali ya mobola, mpo na kobikisa bomoi na ye liboso ya baoyo bazali kokatela ye etumbu.


  

BANZEMBO 110

1 Yawe alobaki na Nkolo na ngai: "yanda na loboko na ngai ya mobali, kino nakomisa banguna na yo enyatelo ya makolo mpo na makolo na yo."

2 Yawe akosembola nzete na yo ya nguya ya Bokonzi wuta na Siona; okozala na Bokonzi na kati ya banguna na yo!

3 Mapinga na yo ekozala na mokano malamu na mokolo na yo ya etumba, elati lokumu ya bosantu; wuta na tongo-tongo, okozwa mamwe ya bolenge na yo.

4 Yawe alapaki, mpe akobongola makanisi na ye te: "Ozali Nganga-Nzambe mpo na libela; na molongo ya Melshisedeki!"

5 Yawe azali na loboko na yo ya mobali; akopanza bakonzi na mokolo ya kanda na ye ya makasi.

6 Akosambisa bikolo, akotondisa bibembe, mpe akopanza bakambi ya mokili mobimba.

7 Akomela mayi na mwa mayi oyo ezali pembeni ya nzela; yango wana akotombola motu na ye.

  

BANZEMBO 111

1 Bosanzola Yawe! Nakonetola Yawe na motema na ngai mobimba, na kati ya bokutani ya bato na alima mpe na kati ya lisanga.

2 Misala ya Yawe ezali minene; baoyo nyonso balingaka yango, bakanisaka yango.

3 Mosala na ye ezali na nkembo mpe na lokumu; mpe bosembo na ye ewumelaka libela na libela.

4 Asalaki ete makambo ya kokamwa na ye bakanisaka yango; Yawe atondi na ngolu mpe na mawa.

5 Apesaka biloko ya kolia na baoyo babangaka ye; akanisaka lisusu Boyokani na ye tango nyonso.

6 Alakisaki bato na ye nguya na misala na ye, nakopesa bango mabele ya bato ya bikolo mosusu.

7 Misala ya maboko na ye ezali boyengebene mpe bosembo; makebisi na ye nyonso ebongi na kodela motema.

8 Epikama mpo na libela na libela, esalama kati na boyengebene mpe kati na bosembo.

9 Apesaki kokangolama na bato na ye; atindaki Boyokani na ye mpo na libela. Kombo na ye ezali bosantu mpe sukisa.

10 Kobanga Yawe ezali ebandeli ya bwanya; baoyo nyonso balandaka makebisi bazali na bososoli ya malamu. Masanzoli ya libela na libela ezali ya ye.

  

BANZEMBO 112

1 Bosanzola Yawe! Mapamboli na moto oyo abangaka Yawe, azwaka esengo mingi na malako na ye.

2 Bana na ye bakozala bato ya nguya mingi na mabele; bato ya alima na tango na tango bakozala bato ya mapamboli.

3 Bomengo mpe bozwi ya ndenge na ndenge ezali na ndako na ye; mpe bosembo na ye ekowumela libela na libela.

4 Ata kati na molili, moi ebimaka mpo na moto ya alima, mpo na moto atondi na ngolu, mpo na moto atondi na mawa mpe mpo na moto na sembo.

5 Bolamu ekoyela moto ya boboto mpe oyo adefisaka na motema moko, oyo atambusaka misala na ye na bosembo nyonso!

6 Ya solo, ye akoki koningana ata moke te; moto na sembo bakobanda kokanisaka ye tango nyonso.

7 Akobanga basango ya mabe te; motema na ye etelema ngwi, na kotiaka elikya na ye na Yawe.

8 Motema na ye ezali na kimia akobanga te; na suka akotala na elonga bayini na ye.

9 Akabolaka bisika nyonso makabo mpo na babola; bosembo na ye ewumelaka libela na libela; liseke na ye ekotombwana na likolo mpo na lokumu.

10 Moto ya mabe akomona mpe akosilika, akolia mino mpe akolimwa; baposa ya moto ya mabe ekokoma eloko ya pamba.


  

BANZEMBO 113

1 Bosanzola Yawe. Bosanzola bino basali ya Yawe, bosanzola kombo ya Yawe.

2 Tika ete kombo ya Yawe esanzolama, wuta sik'oyo mpe libela na libela!

3 Wuta epai moi ebimaka kino na epai yango elalaka! kombo ya Yawe esanzolama,

4 Yawe anetolami likolo ya bikolo nyonso; nkembo na ye likolo ya lola.

5 Nani akokani na Yawe Nzambe na biso, oyo atia kiti na ye ya Bokonzi na likolo?

6 0yo agunzamaka mpo na kotala likolo mpe mokili?

7 Abimisaka mobola wuta na putulu mpe atombolaka mokeleli wuta na nse ya fulu ya matiti ya kopola,

8 ayandisaka bango elongo na bana ya bakonzi, elongo na bana ya bakonzi ya bato na bango.

9 Ye atiaka mwasi oyo abotaka te na ndako na ye; lokola mama ya bana oyo azali na esengo. Bosanzola Yawe.

  

BANZEMBO 114

1 Tango Isayele abimaki na Ezipito, ndako ya Zakob wuta na bato oyo ya monoko ya bapaya,

2 Yuda ekomaki esika ya bosantu ya Nzambe, mpe Isayele ekomaki mabele na ye.

3 Ebale monene emonaki mpe ekimaki; mai ya Yordani ezongaki na sima;

4 bangomba epumbwaki lokola bameme ya mibali; mpe bangomba ya mike lokola bana ya meme.

5 Nini esalemaki, e ebale monene mpo ete okima boye? e Yordani, mpo ete ozonga sima;

6 bino bangomba, mpo bopumbwa lokola bameme ya mibali; Bino bangomba ya mike lokola bana ya meme?

7 Lenga, mokili na miso ya Yawe; na miso ya Nzambe ya Zakob;

8 Ye oyo abongolaka libanga mpe akomisaka yango liziba ya mayi, mpe libanga ya makasi esika mayi ebimelaka.

  

BANZEMBO 115

1 Na biso te, Yawe, na biso te, kasi nkembo ezala na kombo na yo mpo na bolingo na yo mpe mpo na boyengebene na yo.

2 Mpo na nini bikolo ezali koloba: "Nzambe na bango azali wapi?"

3 Kasi Nzambe na biso azali na Likolo; Ye asalaka nyonso oyo esepelisaka ye.

4 Kasi bikeko na bango ezali palata mpe wolo; esalama na maboko ya bato.

5 Ezali na minoko, kasi ekoki koloba te; miso, kasi ekoki komona te;

6 ezali na matoyi, kasi ekoki koyoka te; zolo, kasi ekoki koyoka solo te;

7 ezali na maboko, kasi ekoki kosimba te; makolo, kasi ekoki kotambola te; to ekoki kobimisa te makelele na mingongo na yango.

8 Baoyo basalaka yango, bakozala lokola yango mpe bongo ekozala baoyo nyonso batiaka mitema na yango.

9 E ndako ya Isayele, tia motema na yo na Yawe; azali lisalisi na bino mpe libende ya makasi oyo ebatelaka bino.

10 E ndako ya Aron, tia motema na Yawe; Ye azali lisalisi na yo mpe libende ya makasi oyo ebatelaka yo.

11 Bino baoyo bobangaka Ye, botia motema na Yawe, Ye azali lisalisi na bino mpe libende ya makasi oyo ebatelaka bino.

12 Yawe akanisi biso, mpe akopambola biso: akopambola ndako ya Isayele, akopambola ndako ya Aron;

13 akopambola baoyo babangaka Yawe, bato pamba mpe bato minene;

14 Tika ete Yawe akanisa bino ebele, bino mpe bana na bino!

15 Tika ete bopambolama epai na Yawe, Mozalisi ya likolo mpe nse!

16 Likolo oyo etombuana koleka ezali ya Yawe kasi nse, apesa epai ya moto.

17 Ezali te bato bakufa oyo basanzolaka Yawe, baoyo bakendeke na esika ya kimia;

18 ezali biso nde tonetolaka Yawe, sik'oyo mpe libela na libela. BosanzolaYawe!

  

BANZEMBO 116

1 Nalingaka Yawe, pamba te ayokaka mongongo na ngai,

ayokaka konganga na ngai mpo na mawa.

2 Pamba te abalolaki litoyi na ye epai na ngai; nakobenga ye tango nyonso nakozala na bomoi.

3 Basinga ya liwa ezingaki ngai, somo ya lilita ekweyelaki ngai; minyoko mpe mitungisi elongaki ngai.

4 Bongo nabengaki kombo ya Yawe: "Yawe, bikisa ngai!"

5 Yawe atondi na ngolu mpe azali sembo; Nzambe na biso atondi na mawa.

6 Yawe abatelaka bato oyo bazali na mitema ya komikitisa; tango nazalaki kati na posa monene, ye abikisaki ngai.

7 Zala na bopemi, molimo na ngai pamba te Yawe azali malamu epai na yo.

8 Pamba te yo, Yawe, okangolaki molimo na ngai wuta na liwa, miso na ngai na mayi ya miso, mpe makolo na ngai na kobeta libaku;

9 ete nakoka kotambola liboso na Yawe, na mabele ya bato ya bomoi.

10 Nandimaki, yango wana nalobaki: "Nazali na pasi makasi!"

11 Kati na komitungisa na ngai, nalobaki: "Bato nyonso bazali bato ya lokuta!"

12 Ndenge nini nakoki kozongisela Yawe mpo na bolamu na ye nyonso epai na ngai?

13 Nakotombola kopo ya lobiko, mpe nakobenga kombo ya Yawe.

14 Nakokokisa bandayi na ngai epai ya Yawe, na miso ya bato na ye nyonso.

15 Liwa ya basantu ya Yawe ezali na motuya mingi na miso na Yawe.

16 Yawe, ya solo, nazali mosali na yo; nazali mosali na yo, mwana ya mosali na yo ya mwasi; opesi ngai bonsomi wuta na minyololo na ngai.

17 Nakopesa mbeka ya kozongisa matondi epai na yo mpe nakobenga kombo ya Yawe.

18 Nakokokisa bandayi na ngai epai ya Yawe, na miso ya bato na ye nyonso,

19 na lopango ya ndako ya Yawe, na kati na yo, e Yeruzalem! Bosanzola Yawe!

  

BANZEMBO 117

1 Bosanzola Yawe, bino bikolo nyonso; bonetola ye, bino bato nyonso.

2 Pamba te bolingo na ye ezali monene epai na biso, mpe boyengebene ya Yawe ekowumela libela na libela. Bosanzola Yawe!

  

BANZEMBO 118

1 Bozongisa matondi epai na Yawe, pamba te azali malamu; bolingo na ye ewumelaka libela na libela.

2 Tika ete Isayele aloba: "Bolingo na ye ewumelaka libela na libela."

3 Tika ete ndako ya Aron eloba: "Bolingo na ye ewumelaka libela na libela."

4 Tika ete baoyo babangaka Yawe baloba: "Bolingo na ye ewumelaka libela na libela."

5 Na kati ya pasi na ngai nagangaki epai na Yawe, mpe azongiselaki ngai eyano, na koyandisaka ngai na bonsomi.

6 Yawe azali elongo na ngai: nakobanga te. Bongo moto akoki kosala ngai nini?

7 Yawe azali elongo na ngai; azali mosalisi na ngai; nakotala na elonga banguna na ngai.

8 Eleki malamu kobombana epai na Yawe, na kotia motema na moto.

9 Eleki malamu kobombana epai na Yawe, na kotia motema na bana ya bakonzi.

10 Bikolo nyonso ezingaki ngai kasi na kombo ya Yawe, napanzi bango.

11 Ezingaki ngai, bisika nyonso, kasi na kombo ya Yawe, napanzi bango.

12 Ezingaki ngai lokola banzoyi; kasi ekufi mbangu lokola banzube eziki na moto; na kombo ya Yawe, napanzi bango.

13 Batindikaki ngai mpo ete nakweya; kasi Yawe asalisaki ngai.

14 Yawe azali makasi na ngai mpe nzembo na ngai; akoma lobiko na ngai.

15 Koganga ya esengo mpe ya elonga ezali koyokana na bandako ya kapo ya bato na sembo: "Loboko ya mobali ya Yawe, ezali kosala makambo ya nguya!

16 Loboko ya mobali ya Yawe etelemi likolo; loboko ya mobali ya Yawe, ezali kosala makambo ya nguya"

17 Nakokufa te, kasi nakozala na bomoi, mpe nakosakola oyo Yawe asalaki.

18 Yawe apesaki ngai etumbu na makasi penza, kasi akabaki ngai na liwa te.

19 Fungolela ngai ba-porte ya bosembo; nakokota mpe nakozongisa matondi na Yawe.

20 Yango oyo porte ya Yawe; na yango bato na sembo bokokota.

21 Nakozongisa matondi epai na yo, pamba te ozongiselaki ngai eyano, okomaki lobiko na ngai.

22 Libanga oyo batongi ndako babwakaki, ekoma libanga ya songe ya ndako;

23 Yawe asalaki likambo oyo; mpe ezali likambo ya kokamwa na miso na biso.

24 0yo ezali mokolo Yawe asalaki; Tika biso tosepela mpe tozala na esengo na mokolo yango.

25 Yawe, bikisa biso; ee Yawe, pesa biso bokeyi liboso.

26 Mapamboli na ye oyo azali koya na kombo ya Yawe! Tozali kopambola bino wuta na ndako ya Yawe.

27 Yawe azali Nzambe, mpe angengiseli biso mwinda na ye. Na mandalala na maboko, bosangana na molongo ya kokende na maseke ya mesa oyo batumbaka mbeka.

28 Ozali Nzambe na ngai, mpe nakozongisa matondi epai na yo; ozali Nzambe na ngai mpe nakonetola yo.

29 Bozongisa matondi epai na Yawe, pampa te azali malamu; bolingo na ye ewumelaka libela na libela!

  

BANZEMBO 119

1 Mapamboli na baoyo banzela na bango ezangi pamela; baoyo

batambolaka ndenge Mibeko ya Yawe ezali!

2 Mapamboli na baoyo babatelaka bikateli na ye, mpe balukaka ye na mitema na bango mobimba,

3 basalaka likambo moko te ya mabe, batambolaka na banzela na ye.

4 Opesaki makebisi mpo batosa yango na ndenge ya malamu.

5 Ee, banzela na ngai ezalaki ngwi, mpo natosaka bikateli na yo.

6 Bongo nalingaki koyoka soni te, tango nakotala malako na yo nyonso.

7 Nakosanzola yo na motema ya alima, lokola nazali koyekola mibeko na yo ya sembo.

8 Nakotosa bikateli na yo; kosundola ngai libela te!

9 Ndenge nini elenge mobali akoki kobatela nzela na ye peto? Na kozala na bomoi ndenge ya maloba na yo.

10 Nazali koluka yo na motema na ngai mobimba; kotika ngai te napengwa na malako na yo!

11 Nabombaki maloba na yo na motema na ngai, mpo ete nakoka te kosala lisumu liboso na yo.

12 Masanzoli ezala epai na yo, ee Yawe; teya ngai bikateli na yo!

13 Na mbebo na ngai nazali kotanga mibeko nyonso oyo ebimaka na monoko na yo.

14 Nasepelaka na kolanda bikateli na yo, lokola moto oyo azali kosepela na bozui mingi.

15 Nakanisaka makebisi na yo, mpe nazali kotala banzela na yo.

16 Nayokaka esengo kati na bikateli na yo; nakomona maloba na yo pamba te.

17 Sala malamu epai ya mosali na yo, mpe nakozala na bomoi; nakotosa Liloba na yo.

18 Fungola miso na ngai, mpo nasengeli komona makambo ya kokamwa na mibeko na yo.

19 Nazali mopaya na mokili kobombela ngai malako na yo te.

20 Molimo na ngai ezali kozika na posa makasi tango nyonso mpo na mibeko na yo.

21 Opamelaka bato ya lofundu, baoyo balakelama mabe, mpe baoyo batika malako na yo.

22 Longola mosika na ngai soni mpe kotiolama pamba te nabombaka bikateli na yo.

23 Ata soki bakambi bayandi esika moko, mpe bazali kotonga ngai, mosali na yo akokanisa bikateli na yo.

24 Bikateli na yo esepelisaka ngai; epesaka ngai toli.

25 Nayandaki na putulu; batela bomoi ndenge ezali na Liloba na yo.

26 Nayebisaki yo banzela na ngai, mpe ozongiselaki ngai eyano; teya ngai bikateli na yo.

27 Tika ngai nasosolisa mateya ya makebisi na yo; bongo nakokanisa makambo na yo ya kokamwa.

28 Molimo na ngai ezali na mawa; lendisa ngai ndenge ezali na Liloba na yo.

29 Batela ngai mosika na banzela ya lokuta; monisa ngolu, epai na ngai na nzela ya mibeko na yo.

30 Naponaki nzela ya bosolo; natia motema na ngai na mibeko na yo.

31 Nakangami na bikateli na yo; Yawe, kotika ngai te nayoka soni.

32 Nazali kokima mbango na nzela ya malako na yo, pamba te oyandisaki motema na ngai na bonsomi.

33 Teya ngai, Yawe kolanda bikateli na yo; bongo nakobatela yango kino na suka.

34 Pesa ngai bososoli, mpe nakobatela mibeko na yo, mpe nakotosa yango na motema na ngai mobimba.

35 Kamba ngai na nzela ya malako na yo, pamba te kuna nazali kozwa esengo.

36 Balola motema na ngai na bikateli na yo, mpe na litomba ya lokuta te.

37 Longola soni miso na ngai na biloko ezanga dna; batela bomoi na ngai ndenge ezali maloba na yo.

38 Kokisa elaka na yo epai ya mosali na yo, mpo ete babanga yo.

39 Longola oyo nazali kobanga pamba te mibeko na yo ezali malamu.

40 Tala, ndenge nazali na posa ya makebisi na yo; batela bomoi na ngai na bosembo na yo.

41 Tika ete bolingo na yo ya makasi, eya epai na ngai, Yawe, lobiko na yo ndenge elaka na yo ezali;

42 bongo nakozongisa maloba na moto oyo afingaka ngai; pamba te natiaka motema na ngai na Liloba na yo.

43 Kolongola Liloba ya solo na monoko na ngai te, pamba te natiaka elikya na ngai na mibeko na yo.

44 Nakotosa tango nyonso mibeko na yo, mikolo nyonso mpe libela na libela.

45 Nakotambola na bonsomi nyonso, pampa te nalukaki makebisi na yo.

46 Nakolobela bikateli na yo liboso ya bakonzi, mpe nakoyoka soni te,

47 pamba te nasepelaka kati na malako na yo, mpo nalingaka yango.

48 Natomboli maboko na ngai epai ya malako na yo, oyo nalingaka; mpe nakokanisa bikateli na yo.

49 Kanisa Liloba na yo na mosali na yo, pamba te opesaki ngai elikya.

50 Libondisi na ngai kati na bapasi na ngai yang'oyo: Elaka na yo ezali kokomisa bomoi na ngai ya sika.

51 Bato ya lofundu bazali kosakana na ngai ndenge balingi, kasi napengwaki te na mibeko nayo.

52 Nazali kokanisaka mibeko na yo ya kala, Yawe, mpe nazwi libondisi kati na yango.

53 Mawa mingi ekangi ngai mpo na bato ya mabe oyo babwaka mibeko na yo.

54 Bikateli na yo ezali mama ya likambo ya banzembo na ngai, bisika nyonso nazali kolela.

55 Na butu nazali kokanisa lisusu kombo na yo, Yawe; mpe nakobatela mibeko na yo.

56 Oyo ezali likambo nazalaki kosalela: nazali kotosa mitindo na yo.

57 Yo ozali eteni na ngai, Yawe; napesaki elaka ete nakotosa maloba na yo.

58 Nalukaki elongi na yo na motema na ngai mobimba; monisa ngolu na yo epai na ngai ndenge elaka na yo ezali.

59 Natalaki malamu-malamu banzela na ngai; mpe nazongisi matambe na ngai na bikateli na yo.

60 Nakosala noki mpe kolekisa tango te mpo na kotosa malako na yo.

61 Atako bato ya mabe bakangi ngai basinga nakobosana mibeko na yo te.

62 Na kati-kati ya butu nalamukaka mpo na kopesa yo matondi, mpo na mibeko na yo ya bosembo.

63 Nazali moninga ya bato nyonso oyo babangaka yo, mpe ya baoyo balandaka makebisi na yo.

64 Mokili etondi na bolingo na yo, Yawe; teya ngai bikateli na yo.

65 Salela mosali na yo bolamu, ndenge ezali Liloba na yo, Yawe.

66 Teya ngai boyebi mpe bososoli ya malamu, pamba te nandimaka malako na yo.

67 Liboso ete nanyokwama, nazalaki koyenga-yenga; kasi sik'oyo nazali kotosa Liloba na yo.

68 Ozali malamu mpe oyo osalaka ezali malamu; teya ngai bikateli na yo.

69 Atako bato ya lofundu bazali kobebisa lokumu na ngai na makambo ya lokuta; nazali kobatela makebisi na yo na motema na ngai mobimba.

70 Mitema na bango ezali mabanga, mpe eyokaka eloko moko te; kasi ngai, nasepelaka kati na mibeko na yo.

71 Ezalaki malamu mpo na ngai kozala na pasi; yango etindaki ngai nayekola mitindo na yo.

72 Mibeko oyo ewutaka na monoko na yo ezali motuya mingi mpo na ngai, koleka kutu wolo mpe palata bankoto na bankoto.

73 Maboko na yo esalaki ngai mpe ebongisaki ngai; pesa ngai bososoli mpo nayekola malako na yo.

74 Tika bato oyo babangaka basepela tango bazali komona ngai, pamba te natiaki elikya na ngai na Liloba na yo.

75 Nayebi mibeko na yo ezali sembo mpe na boyengebene omonisaki ngai pasi.

76 Tika ete bolingo na yo ya makasi ezala libondisi na ngai ndenge elaka na yo ezali epai ya mosali na yo.

77 Tika ete mawa na yo eya epai na ngai mpo nazala na bomoi; pamba te mibeko na yo ezali esengo na ngai.

78 Tika ete bato ya lofundu bayoka soni, mpo na mabe oyo basalelaki ngai kaka pamba; kasi ngai, nakanisaka makebisi na yo.

79 Tika ete baoyo babangaka yo babaluka epai na ngai, baoyo basosolaka bikateli na yo.

80 Tika ete motema na ngai ezanga pamela liboso na bikateli na yo, mpo nayoka soni te.

81 Molimo na ngai elembi mpo na posa ya lobiko na yo; kasi natie elikya na Liloba na yo.

82 Miso na ngai elembi, ezali kotalela elaka na yo; nazali koloba "tango nini okobondisa ngai?"

83 Atako nakomi lokola eloko oyo bakamolaka batie likolo ya milinga; nabosani bikateli na yo te.

84 Kino tango nini mosali na yo asengeli kozela? Tango nini okopesa etumbu na bato oyo bazali konyokola ngai?

85 Bato ya lofundu bazali kotimola mabulu ya mitambo mpo na ngai; ezali bongo te na mibeko na yo.

86 Malako na yo nyonso ebongi na kotiela motema; salisa ngai pamba te bato bazali konyokola ngai kaka pamba.

87 Etikalaki moke penza mpo balongola ngai na mokili; kasi nabwakaki makebisi na yo te.

88 Batela bomoi na ngai ndenge ezali bolingo na yo, mpe nakotosa bikateli ya monoko na yo.

89 Liloba na yo, Yawe ezali seko na seko; etelemi ngwi na Likolo.

90 Boyengebene na yo ekokoba kowumela na mabota na mabota; Otiaki mokili, mpe

91 Mibeko na yo ezali kowumela kino mokolo oyo mpo na mitindo na yo; pamba te biloko nyonso ezali kosalela yo.

92 Soki mibeko na yo ezalaki esengo na ngai te, mbele nasi nabeba kati na pasi na ngai.

93 Nakobosana ata moke te makebisi na yo; pamba te obatelaki bomoi na ngai na nzela na yango.

94 Bikisa ngai, pamba te nazali moto na yo; nalukaki makebisi na yo.

95 Bato ya mabe bazali kozela kobebisa ngai; kasi ngai, nakokanisa bikateli na yo.

96 Na likambo nyonso oyo ezali ya kokoka nazali komona ndelo; kasi malako na yo ezali na ndelo te.

97 Ee, tala ndenge nalingaka mibeko na yo! Nakanisaka yango mokolo mobimba.

98 Malako na yo ekomisa ngai moto ya bwanya koleka banguna na ngai, pamba te yango ezali mikolo nyonso elongo na ngai.

99 Nazali na bososoli koleka balakisi na ngai nyonso; pamba te nakanisaka bikateli na yo.

100 Nazali na bososoli koleka mikolo, pamba te natosaka makebisi na yo.

101 Nabatelaki makolo na ngai na nzela nyonso ya mabe, mpo nakoka kotosa Liloba na yo.

102 Natikaki mibeko na yo te, pamba te yo moko oteyaki ngai.

103 Tala ndenge maloba na yo ezali elengi mingi na monoko na ngai, koleka kutu mafuta ya nzoyi.

104 Nasosoli na nzela ya makebisi na yo; yango wana, nayinaka nzela nyonso ya mabe.

105 Liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai, mpe moi na nzela na ngai.

106 Nalapaki ndayi, mpe nalendisaki yango, ete nakolanda mibeko na yo ya bosembo.

107 Namoni pasi mingi; batela bomoi na ngai, Yawe, ndenge ezali na Liloba na yo.

108 Ndima, Yawe, masanzoli ezali kobima na monoko na ngai na motema moko; mpe teya ngai mibeko na yo.

109 Atako tango nyonso namemaka bomoi na ngai na maboko na ngai kasi nabosanaka mibeko na yo te.

110 Bato ya mabe batielaki ngai motambo, kasi natikaki makebisi na yo te.

111 Bikateli na yo ezali libula na ngai ya mikolo nyonso; ezali esengo ya motema na ngai.

112 Motema na ngai eyandi na kobatela bikateli na yo kino penza na suka.

113 Nayinaka bato ya mitema mibale; kasi nalingaka mibeko na yo.

114 Yo ozali esika na ngai epai nabombanaka mpe libende ya makasi oyo ebatelaka ngai; natie elikya na ngai na Liloba na yo.

115 Bolongwa liboso na ngai, bino bato bosalaka mabe, ete nakoka kobatela malako ya Nzambe na ngai!

116 Simba ngai ndenge ezali elaka na yo, mpe nakozala na bomoi; mpe kotika te ete elikya na ngai ebunga.

117 Simba ngai, mpe nakokangolama; mpe nakotala tango nyonso bikateli na yo.

118 Obuakaka baoyo nyonso bapengwaka na bikateli na yo; pamba te lokuta na bango ezali na tina moko te.

119 Bato nyonso ya mabe ya mokili otiaka bango pembeni; lokola bosoto, yango wana nalingaka bikateli na yo.

120 Mosuni na ngai ezali kolenga mpo na somo na yo; natelemi na bobangi ya mibeko na yo.

121 Nasalaki oyo ezali sembo mpe ekoka; kosundola ngai te na maboko ya bato oyo bazali konyokola ngai.

122 Batela malamu mosali na yo; kotika te ete bato ya lofundu banyokola ngai.

123 Miso na ngai elembi mpo na kotala lobiko na yo, na kotala elaka na yo ya bosembo.

124 Salela mosali na yo ndenge bolingo na yo ezali mpe teya ngai bikateli na yo.

125 Nazali mosali na yo; pesa ngai bososoli mpo ete nasosola bikateli na yo.

126 Tango ekoki mpo yo osala, Yawe; mibeko na yo ezali ya kobukana!

127 Mpo na nalingaka malako na yo, koleka wolo, koleka kutu wolo ya peto,

128 mpe mpo ete natala makebisi na yo ya alima nyonso; nayinaka nzela nyonso ya mabe.

129 Bikateli na yo ezali ya kokamwisa; yango wana natosaka yango.

130 Emoniseli ya maloba na yo epesaka mwinda; epesaka bososoli na bato ya pamba.

131 Nafungoli monoko na ngai, mpe nazali kopema, na posa mingi ya malako na yo.

132 Baluka epai na ngai mpe yokela ngai mawa, ndenge osalaka tango nyonso epai ya baoyo balingaka kombo na yo.

133 Kamba matambe ya makolo na ngai ndenge ezali Liloba na yo; tika lisumu moko te ezala na Bokonzi likolo na ngai.

134 Kangola ngai na minyoko ya bato, mpo ete nakoka kotosa makebisi na yo!

135 Ngengisela mosali na yo elongi na yo, mpe teya ngai bikateli na yo!

136 Ebele ya mayi ya miso ezali kobima na miso na ngai, pamba te mibeko na yo etosami te.

137 Sembo ezali yo, Yawe, mpe mibeko na yo ezali alima.

138 Bikateli oyo otia ezali sembo; ezali ya kokoka na koda motema.

139 Molende na ngai ezali kolia ngai; pamba te banguna na ngai bayebi maloba na yo te.

140 Bilaka na yo emonana ete ezali ya solo; mpe mosali na yo alingaka yango.

141 Ata nazali moke mpe oyo badolaka, nabosanaka makebisi na yo te.

142 Bosembo na yo ezali tango nyonso, mpe mibeko na yo ezali solo.

143 Pasi mpe minyoko ekangi ngai; kasi malako na yo ezali esengo na ngai.

144 Bikateli na yo ezali libela na libela alima; pesa ngai bososoli, mpo ete nazala na bomoi.

145 Nazali kobenga na motema na ngai mobimba: zongisela ngai eyano, Yawe, mpe nakotosa bikateli na yo.

146 Nazali kobelela yo; bikisa ngai mpe nakobatela bikateli na yo!

147 Nalamukaka liboso ete tongo etana, mpe nagangaka mpo na lisalisi; nadaka elikya na ngai na Liloba na yo.

148 Miso na ngai etikalaka ya kofungwama na batango ya butu, mpo nakoka kokanisa bilaka na yo.

149 Yoka mongongo na ngai na ndenge ya bolingo na yo; batela bomoi na ngai, Yawe, ndenge mibeko na yo ezali.

150 Baoyo babongisaka mabongisi ya mabe bazali pene-pene na ngai; kasi bazali mosika na mibeko na yo.

151 Nzoka nde ozali pene-pene na ngai, Yawe; mpe malako na yo nyonso ezali ya solo.

152 Banda kala nasi nayekola wuta na bikateli na yo; ete oda yango mpo na libela.

153 Tala bapasi na ngai, mpe kangola ngai; pamba te nabosanaka mibeko na yo te.

154 Kotela ngai mpe kangola ngai; batela bomoi na ngai na ndenge elaka na yo ezali.

155 Lobiko ezali mosika na bato ya mabe, pamba te balukaka bikateli na yo te.

156 Mawa na yo ezali monene penza, Yawe; batela bomoi na ngai ndenge mibeko na yo ezali.

157 Bayini oyo bazali konyokola ngai bazali ebele; kasi natikaka bikateli na yo te.

158 Natalaka bato oyo bazangi kondima na nkele na motema, pamba te batosaka Liloba na yo te.

159 Tala ndenge nalingaka makebisi na yo; Yawe, batela bomoi na ngai, na ndenge ya bolingo na yo.

160 Maloba na yo nyonso ezali ya solo; mibeko na yo nyonso ya sembo ezali seko na seko.

161 Bakambi bazali konyokola ngai kaka pamba; kasi motema na ngai ezali kolenga Liboso ya Liloba na yo.

162 Nasepelaka kati na elaka na yo lokola moto azwi biloko mingi na etumba.

163 Nayinaka mpe na boyaka lokuta; kasi nalingaka Mobeko na yo.

164 Na mokolo mobimba, nakumisaka yo mbala sambo; mpo na Mibeko na yo ya bosembo.

165 Bato oyo balingaka Mobeko na yo bazali na kimia monene; mpe eloko ata moko te ekoki kobetisa bango libaku.

166 Nazali kozela lobiko na yo, Yawe; mpe nazali kolanda malako na yo.

167 Natosaka bikateli na yo; pamba te nalingaka yango mingi penza.

168 Natosaka makebisi na yo mpe bikateli na yo, pamba te oyebi banzela na ngai nyonso.

169 Tika ete koganga na ngai ekoma liboso na yo, Yawe; pesa ngai bososoli na ndenge ya maloba na yo!

170 Tika ete kosenga na ngai ekoma liboso na yo; kangola ngai na ndenge ya elaka na

171 Tika ete bambebo na ngai etonda na masanzoli; pamba te oteyaka ngai bikateli na yo.

172 Tika ete lolemo na ngai eyemba malako na yo; pamba te malako na yo nyonso ezali sembo.

173 Tika ete loboko na yo ezala ya kobongama mpo na kosalisa ngai; pamba te napona makebisi na yo.

174 Nazali na posa mingi ya lobiko na yo, Yawe; mpe mibeko na yo ezali esengo na ngai.

175 Tika ete ngai nazala na bomoi, mpo ete nakoka kosanzola yo; mpe mibeko na yo ekoka kosimba ngai.

176 Nazalaki koyenga-yenga lokola etonga ya bameme oyo ebungi; luka mosali na yo, pamba te nabosani malako na yo te.

  

BANZEMBO 120

1 Nabengi Yawe kati na bapasi na ngai, mpe ye azongiseli ngai eyano.

2 Bikisa ngai, Yawe, na bambebo ya lokuta, mpe na lolemo oyo ekosaka.

3 Eloko nini akosala mpo na yo, mpe akobakisela yo nini, e lolemo oyo ekosaka?

4 Akopesa yo etumbu na makonga ya mino ya elombe, elongo na makala ya moto ya nzete ya nzube.

5 Mawa na ngai ete nazali koyanda kati na Meseke, mpo nazali koyanda na kati-kati ya bandako ya kapo ya Kedali.

6 Nawumeli mingi koyanda na kati ya bato oyo bayinaka kimia.

7 Nazali moto ya kimia; kasi soki nalobi, baponaka etumba.

  

BANZEMBO 121

1 Natomboli miso na ngai likolo ya bangomba... lisalisi na ngai ekowuta wapi?

2 Lisalisi na ngai ekowuta na Yawe, mozalisi na likolo mpe mokili.

3 Akotika te ete lokolo na yo ekende na moselu, Ye oyo akengelaka yo akolala pongi te.

4 Ya solo, Ye oyo akengelaka Isayele akoyoka pongi ata moke te to akolala mpe te.

5 Yawe azali mokengeli na yo; Yawe azali elilingi na yo, na loboko na yo ya mobali.

6 Moi ekosala yo mabe te na mokolo to sanza na butu.

7 Yawe akobatela yo na mabe nyonso; akokengela bomoi na yo.

8 Yawe akokengela kokende na yo mpe kozonga na yo, banda sik'oyo kino libela.

  

BANZEMBO 122

1 Nasepelaki na baoyo balobaki na ngai: "Tokende na ndako na Yawe."

2 Makolo na biso etelemi na baporte na yo, Yeruzalem.

3 Yeruzalem etongama lokola vile oyo ezali esika moko.

4 Kuna nde eyaka mabota, mabota ya Yawe mpo nakokumisa yawe na ndenge bikateli epesama epai ya Isayele.

5 Kuna etelemi bakiti ya Bokonzi mpo na kosambisa bakiti ya Bokonzi ya ndako ya David.

6 Bobondela mpo na kimia ya Yeruzalem: "tika ete baoyo balingaka yo bazala na kimia.

7 Tika ete kimia ezala na bamur na yo, mpe kimia na bandako na yo ya minene!

8 Mpo na bandeko na ngai mpe baninga na ngai, nakoloba: "Kimia ezala kati na yo!"

9 Mpo na ndako ya Yawe Nzambe na biso, nakoluka bolamu na yo.

  

BANZEMBO 123

1 Natomboli miso na ngai epai na yo, epai na Yo oyo kiti ya Bokonzi ezali na Likolo.

2 Lokola miso ya bawumbu ezali kotala loboko ya mokonzi na bango, lokola miso ya mosali ya mwasi ezali kotala loboko ya mokonzi na ye ya mwasi, ndenge miso na biso etalaka epai ya Yawe Nzambe na biso, kino akomonisa biso mawa na ye.

3 Yokela biso mawa, Yawe, yokela biso mawa; pamba te toyambi na pasi mingi matioli.

4 Toyambi na pasi mingi maseki ya bato ya lolendo, na matioli ya bato ya lofundu.

  

BANZEMBO 124

1 Soki Yawe azalaki te na ngambo na biso, tika ete Isayele aloba.

2 Soki Yawe azalaki te na ngambo na biso, tango bato bayaki kobundisa biso,

3 tango kanda na bango engalaki mpo na biso, mbele balingaki komela biso na bomoi;

4 mpela elingaki kozindisa biso, mayi ya monene elingaki komema biso;

5 bamayi ya bambonge ya makasi elingaki komema biso.

6 Masanzoli ezali epai ya Yawe, oyo andimaki te ete mino na bango epasola biso.

7 Tokimaki lokola ndeke oyo abimi na motambo ya moto oyo akangaka bandeke; motambo ekatanaki mpe tokimaki.

8 Lisalisi na biso ezali kati na kombo na Yawe, mozalisi ya likolo mpe mokili.

  

BANZEMBO 125

1 Baoyo batiaka mitema na Yawe bazali lokola ngomba ya Siona, eninganaka te ekotikala libela na libela.

2 Lokola bangomba ezinga Yeruzalem, ndenge moko mpe Yawe azingi bato na ye, banda sik'oyo kino libela na libela.

3 Nzete ya Bokonzi ya bato ya mabe ekoyanda te na mabele ebongisami mpo na bato na sembo; mpo ete bato na sembo bakosalela maboko na bango te na kosala mabe.

4 Sala malamu, Yawe, epai ya baoyo basalaka malamu, epai ya baoyo bazali alima na mitema.

5 Kasi baoyo babalukaka mpo na kolanda banzela etengama, Yawe akobebisa bango elongo na basait ya mabe. Kimia ezala likolo ya Isayele!

  

BANZEMBO 126

1 Tango Yawe azongisaki bakangami na Siona, tozalaki lokola bato bazalaki kolota ndoto.

2 Minoko na biso etondaki na koseka, lolemo na biso na banzembo ya esengo. Bongo ezalaki koloba na kati-kati ya bikolo, "Yawe asalelaki bango makambo ya minene!"

3 Yawe asalelaki biso makambo ya minene; mpe totondaki na esengo.

4 Zongisa lisusu bomengo na biso, Yawe, lokola bamayi na Negev.

5 Baoyo bazali kolona na mayi na miso, bakobuka na banzembo ya esengo.

6 Ye oyo akendaka libanda na kolela tango amemaka bambuma oyo alonaka; akozonga na banzembo ya esengo, akomema biloko ya elanga na ye.

  

BANZEMBO 127

1 Yawe atongi ndako te, baoyo bazali kotonga yango bazali kosala mosala ya pamba; soki Yawe akengeli vile te, bato oyo bazali kokengela bako kengela kaka pamba.

2 Ezali mosala ya mpunda ete bolamukaka tongo-tongo mpe bolalaka noki te, bosalaka makasi mpo na biloko ya kolia pamba te apesaka ndenge moko na bato oyo ye alingaka tango bazalaka na pongi.

3 Bana bazali bomengo oyo ewutaka na Yawe; mpe kobota bana ezali lifuti oyo ewutaki epai na ye.

4 Lokola makonga na maboko ya mobundi etumba, ndenge wana ezali bana oyo moto aboti na bolenge na ye.

5 Mapamboli na moto oyo atondisi bango na saki na ye! Bakoki koyoka soni te tango akofundana na banguna na bango na porte.

  

BANZEMBO 128

1 Mapamboli na bato nyonso oyo batosaka Yawe, oyo batambolaka na banzela na ye!

2 Okolia mbuma ya mosala na yo; mapamboli mpe bolamu ekozala ya yo.

3 Mwasi na yo akozala lokola nzete ya vino, oyo ebotaka malamu; kati ya ndako na yo; bana na yo lokola banzete ya oliye pembeni- pembeni ya mesa na yo.

4 Tala ndenge ezali moto oyo apambwama, oyo atosaka Yawe.

5 Tika Yawe apambola bino wuta na Siona, mikolo nyonso ya bomoi na bino, tika bomona bolamu ya Yeruzalem.

6 Mpe tika bomona bana ya bana na bino. Tika ete kimia ezala likolo ya Isayele!

  

BANZEMBO 129

1 Banyokolaki ngai mingi penza wuta bolenge na ngai; tika Isayele aloba:

2 banyokolaki ngai mingi penza wuta bolenge na ngai, kasi balongaki ngai te.

3 Baloni bilanga; batimolaki mokongo na ngai; basali mikala na bango ya milayi na mokongo na ngai.

4 Kasi Yawe azali sembo, akataki basinga ya bato ya mabe mpo ete nazala na bonsomi.

5 Tika ete baoyo nyonso bayinaka Siona, mpe bazonga na soni.

6 Tika bakoma lokola matiti oyo ebotaka likolo ya ndako, oyo ekawukaka liboso ete ekola;

7 matiti oyo, mobuki mbuma atondisaka na yango maboko na ye te, to mpe moto oyo akangaka maboke atondisaka na yango maboko na ye te.

8 Tika baleki nzela baloba te ete: "Lipamboli na Yawe ezala likolo na bino; topamboli bino na kombo ya Yawe!

  

BANZEMBO 130

1 Tango nabimi wuta na bisika ya mozindo nagangi epai na yo, Yawe.

2 Yawe, yoka mongongo na ngai; tika ete otia matoyi na yo na koganga na ngai mpo na lisalisi.

3 Soki yo, Yawe, otalaka masumu; Yawe, mbele nani akokaki kotelema?

4 Kasi bolimbisi ezali epai na yo, mpo ete batosa yo.

5 Nazali kozela Yawe; molimo na ngai ezali kozela, mpe kati na Liloba na ye natie elikya na ngai.

6 Molimo na ngai ezali kozela Yawe, koleka kutu ndenge mokengeli azelaka tongo, koleka kutu ndenge mokengeli azelaka tongo.

7 Isayele, tia elikya na yo na Yawe, pamba te bolingo makasi ezali epai na Yawe, mpe kokangolama ya kokoka ezali epai na ye.

8 Ye moko akokangola Isayele na masumu na bango nyonso.

  

BANZEMBO 131

1 Motema na ngai ezali na lofundu te, Yawe, miso na ngai ezali na lolendo te. Nakanisaka te makambo oyo eleki minene; to biloko oyo ezali makamwisi mingi mpo na ngai.

2 Kasi napesaki kimia na molimo na ngai mpe nayandisaki yango nye; lokola mwana balongola na mabele mpe azali elongo na mama na ye; molimo na ngai ezali kati na ngai lokola mwana balongola na mabele.

3 Ee Isayele, tia elikya na yo na Yawe, wuta sik'oyo mpe libela na libela.

  

BANZEMBO 132

1 Yawe kanisa lisusu David, mpe bapasi na ye nyonso amonaki,

2 alapaki ndayi na Yawe, mpe apesaki elaka na Moto ya nguya ya Zakob:

3 Nakokota na ndako na ngai te mpe nakomata na mbeto na ngai te;

4 nakondima te ete miso na ngai elala, mpe nakolala ata mua pongi te,

5 kino tango nakozwa esika mpo na Yawe, esika mpo na Moto ya nguya ya Zakob."

6 Toyokaki sango na Efalata, toyokelaki yango na elanga ya yaar.

7 Tika tokota epai ye ayandaka; togumbama na esika oyo atiaka makolo na ye.

8 Telema, Yawe, mpe kota na esika na yo epai opemaka, yo na Sanduku ya makasi na yo.

9 Tika ete banganga-Nzambe na yo balata bosembo, tika basantu na yo bayemba na esengo.

10 Mpo na mosali na yo David, kobwaka te mopakolami na yo.

11 Yawe alapaki ndayi na David, ndayi ya solo oyo akobongola te: "Moko na kati ya bana ya libota na yo nakotia na kiti na yo ya Bokonzi.

12 Soki bana na yo babateli Boyokani na ngai, mpe bikateli oyo nakoteya bango, bana na bango mpe bakoyanda libela na kiti na yo ya Bokonzi."

13 Pamba te Yawe apona Siona; alingaki yango mpo ezali esika na ye ya koyanda:

14 Oyo ezali esika na ngai ya kopema mpo na libela na libela; awa nakotia kiti na ngai ya Bokonzi pamba te nalingaki yango.

15 Nakopambola yango na biloko mingi penza; nakotondisa babola na yango na biloko ya kolia.

16 Nakolatisa banganga-Nzambe na yango lobiko, mpe basantu na yango bakoyemba libela na libela na esengo.

17 Ezali kuna nde nakotelemisa liseke mpo na David; mpe nakobongisa mwinda mpo na mopakolami na ngai

18 Nakolatisa banguna na ye soni; kasi ekoti na ye ya lokumu ekongenga likolo ya motu na

  

BANZEMBO 133

1 Tala, ezali malamu mpe kitoko soki bandeko bayandi lisanga kati na bomoko.

2 Ezali lokola mafuta ya motuya, oyo esopani na motu, oyo ezali kokita na mandefu, kino na mandefu ya Aron, ezali kokita na suka ya bilamba na ye;

3 ezali mamwe ya Ermon, mpe ekitaka na bangomba ya Siona; pamba te, ezali kuna nde Yawe apesaka lipamboli na ye, bomoi mpo na libela na libela.

  

BANZEMBO 134

1 Bosanzola Yawe, bino basali nyonso na Yawe, bino baoyo

bosalaka mosala na butu, na kati ya ndako na Yawe.

2 Botombola maboko na bino kati na Esika ya bosantu, mpe bosanzola Yawe!

3 Tika ete Yawe, moto asala likolo mpe se apambola yo wuta na Siona,

  

BANZEMBO 135

1 Bosanzola Yawe! Bosanzola kombo na Yawe; bosanzola ye, bino basali na Yawe;

2 bino bato bosalaka kati na ndako na Yawe, kati na lopango ya ndako ya Nzambe na biso.

3 Bosanzola Yawe, pamba te Yawe azali malamu; boyemba masanzoli mpo na kombo na ye, pamba te ezali kitoko.

4 Pamba te Yawe aponaki Zakob mpo azala ya ye moko, Isayele mpo ezala bomengo na ye moko.

5 Nayebi ete Yawe azali monene, ete Yawe na biso azali monene koleka banzambe nyonso.

6 Yawe azali kosala oyo alingi, na likolo mpe awa na nse, na baebale mpe na nse penza na yango.

7 Amatisaka mapata wuta na suka ya mokili, atindaka kongenga ya kake elongo na mbula, mpe abimisaka mipepe wuta na bandako na ye oyo abombela yango.

8 Akweyisaki bana ya liboso ya Ezipito, bana ya liboso ya bato mpe ya banyama.

9 Atindaki bilembo na ye mpe makambo ya kokamwa kati na yo, Ezipito, mpo na kobundisa Falawo mpe basali na ye nyonso.

10 Akweyisa bikolo ebele, mpe abomaki bakonzi ya nguya:

11 Siwon: mokonzi ya bato ya Amoriti, Ogi: mokonzi ya Basan mpe bakonzi nyonso ya Kana.

12 Mpe akabaki mokili na bango lokola libula, libula epai ya bato na ye, Isayele.

13 Kombo na yo, Yawe, ekotikala libela; sango na yo, Yawe, na mabota na mabota.

14 Pamba te Yawe akolongisa bato na ye; mpe akoyokela basali na ye mawa.

15 Bikeko ya bikolo ezali kaka palata mpe wolo; esalama na maboko ya bato.

16 Bikeko yango ezali na minoko, kasi ekoki koloba te; ezali na miso, kasi ekoki komona te;

17 ezali na matoyi, kasi ekoki koyoka te; ezali na pema te na minoko na yango.

18 Bato oyo basala bikeko yango, bakozala lokola yango, mpe bongo ekozala baoyo nyonso batiaka mitema kati na yango.

19 ndako ya Isayele, bosanzola Yawe! ndako ya Aron, bosanzola Yawe!

20 ndako ya Levi, bosanzola Yawe! Bino baoyo bobangaka Ye, bosanzola Yawe!

21 Masanzoli ezala na Yawe wuta na Siona, epai na Ye oyo ayandaka na Yeruzalem! Bosanzola Yawe.

  

BANZEMBO 136

1 Bozongisa matondi na Yawe, mpo azali malamu; bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

2 Bozongisa matondi na Nzambe ya banzambe; bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

3 Bozongisa matondi na Nkolo ya bankolo: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela!

4 na ye moko kaka asalaka makambo ya minene ya kokamwa: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

5 oyo na nzela ya bososoli na ye asalaki likolo, bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

6 oyo atandaki mokili likolo ya mayi: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

7 oyo asalaki minda ya minene: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

8 moi mpo na kokamba mokolo: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

9 sanza mpe minzoto mpo na kokamba butu; bolingo na ye ezali kowumela libela na libela.

10 Na ye oyo abetaki na nse bana ya liboso ya Ezipito: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

11 mpe abimisaki Isayele na kati na bango: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

12 na loboko ya nguya mpe na loboko esembolama; bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

13 na ye oyo akabolaki ebale ya motane na biteni mibale; bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

14 mpe alekisaki Isayele kati-kati na yango: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

15 kasi adindisaki Farawo na mapinga ya basoda na ye na ebale ya motane: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

16 na ye oyo akambaki bato na ye na esobe: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

17 oyo abetaki na nse mikonzi minene: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

18 mpe abomaki mikonzi ya nguya: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

19 Siwon mokonzi ya bato ya Amoriti: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

20 Mpe Ogi mokonzi ya Basan: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

21 mpe apesaki mabele na bango lokola libula, bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

22 libula epai ya Isayele mosali na ye: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

23 epai ya moto oyo akanisaki lisusu biso na lolenge na biso oyo tozanga tina: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

24 mpe akangolaki biso na banguna na biso: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela;

25 mpe oyo apesaka bilei na bikelamo nyonso: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela.

26 Bozongisa matondi na Nzambe ya Likolo: bolingo na ye ezali kowumela libela na libela.

  

BANZEMBO 137

1 Toyandaki pembeni ya ba-ebale ya Babilone mpe tozalaki kolela tango tozalaki kokanisa lisusu Siona.

2 Kuna nde likolo ya banzete totiaki mandanda na biso.

3 Pamba te kuna, bato oyo bakangaki biso na bowumbu batunaki biso banzembo, bato oyo bazalaki konyokola biso basengaki toyemba banzembo ya esengo; balobaki; "Boyembela biso nzembo moko na banzembo ya Siona!"

4 Ndenge nini tokoki koyemba banzembo ya Yawe na mabele ya bapaya?

5 Soki nabosani yo, Yeruzalem, tika ete loboko na ngai ya mobali ebosana mosala na yango.

6 Tika lolemo na ngai ekangama kati na monoko na ngai soki nakanisi lisusu yo te, soki namoni Yeruzalem te esengo na ngai oyo eleki likolo.

7 Kanisa lisusu, Yawe, likambo bato ya Edom basalaki, na mokolo oyo Yeruzalem ekweyaki; bazalaki koganga: "Bobuka yango, bobuka yango kino na bafondasio na yango!"

8 Ee elenge mwasi ya Babilone, obongami mpo na kopanzana! Esengo mingi na moto oyo azali kozongisela yo mpo na oyo osalaki biso;

9 ye oyo azali kokanga bana na yo, mpe akopanza bango na libanga!

  

BANZEMBO 138

1 Nakosanzola yo, Yawe, na motema na ngai mobimba; liboso na banzambe, nakoyemba masanzoli na yo.

2 Nakogumbama na kati ya ndako na yo ya bosantu, mpe nakosanzola kombo na yo mpo na bolingo na yo mpe mpo na boyengebene na yo; pamba te onetoli kombo na yo mpe Liloba na yo likolo ya biloko nyonso!

3 Tango nabengaki, ozongiselaki ngai eyano; okomisaki ngai molende mpe elombe.

4 Tika bakonzi nyonso ya mokili basanzola yo, Yawe, tango bayoki maloba ya monoko na yo.

5 Tika bayemba banzela ya Yawe, pamba te nkembo na Yawe ezali monene.

6 Atako Yawe azali na Likolo, amonaka bato oyo bamikitisa, kasi ayebi na mosika bato ya lolendo.

7 Atako natamboli na kati-kati ya bapasi, yo obatelaka bomoi na ngai; osembolaka loboko na yo mpo na kobundisa kanda ya bayini na ngai, na loboko na yo ya mobali obikisaka ngai.

8 Yawe akokokisa makambo oyo azali kolinga mpo na ngai; bolingo na yo, Yawe, ekowumela libela na libela; kosundola misala ya maboko na yo te!

  

BANZEMBO 139

1 Yawe, Yo olukaki ngai, mpe oyebi ngai.

2 Oyebi tango nayandaka mpe tango natelemaka; ososolaka makanisi na ngai na mosika.

3 Ososolaka kobima na ngai mpe kolala na ngai; oyebi banzela na ngai nyonso.

4 Liboso liloba ezala na lolemo na ngai oyebi yango nyonso, Yawe.

5 Yo ozingi ngai, sima mpe liboso; lokola otia loboko na yo likolo na ngai.

6 Boyebi ya boye ezali ya kokamwa mingi mpo na ngai, ezali likolo mingi mpo ngai nasosola.

7 Esika nini nakokende longwa na Molimo na yo? Esika nini nakokima longwa na miso na yo?

8 Soki namti na likolo, ozali kuna; soki nasali mabulu ya mozindo mbeto na ngai, ozali mpe kuna.

9 Soki na'mati na mapapu ya tongo, mpe ata nakei koyanda na suka ya ebale ya monene,

10 kuna mpe loboko na yo ekotambwisa ngai, mpe loboko na yo ya mobali ekosimba ngai makasi.

11 Soki nalobi: "ya solo molili ekobomba ngai mpe moi ekomi butu nzinga-nzinga na ngai,"

12 ya solo, molili ekozala molili te epai na yo; butu ekongenga lokola moi, pamba te molili ezali lokola mwinda.

13 Pamba te okelaki biteni ya kati na ngai ya nzoto, otongaki ngai esika moko na kati ya libumu ya marna na ngai.

14 Nasanzoli yo pamba te nazali ekelamo ya somo mingi mpe ya kokamwa mingi; misala na yo ezali ya kokamwa. Nayebi yango malamu.

15 Kobongisama na ngai ya mikuwa ezalaki ya kobombana te epai na yo, tango nasalamaki na esika ya kobombana, tango natongamaki esika moko na mozindo ya mabele.

16 Miso na yo emonaki nzoto na ngai tango naino ezwaki lolenge na yango te; mikolo nyonso oyo obongisa mpo na ngai, ezali ya kokomama na kati ya buku na yo liboso ete moko na kati na yango ezala.

17 Tala ndenge ezali motuya makanisi na yo epai na ngai, Nzambe! Ndenge ezali ebele penza!

18 Soki natangi yango, ezali mingi penza koleka zelo ya ebale. Soki nalamuki, nazali kaka elongo na yo.

19 Soki olingaki, kaka koboma moto mabe, Nzambe, ! Bolongwa mosika na ngai, bino bato bosopaka makila ya bato!

20 Bazali koloba mpo na yo na makanisi ya mabe; bayini na yo bazali kosalela kombo na yo na ndenge ekoki te.

21 Nakoki koyina te baoyo bayinaka yo, Yawe! Nakoki kozala na nkele te na baoyo batelemelaka yo?

22 Nazali na likambo te kasi nayini bango; Nazali kotanga bango lokola banguna na ngai.

23 Tala ngai malamu-malamu, Nzambe, mpe yeba motema na ngai; meka ngai, mpe yeba makanisi na ngai!

24 Tala soki nzela ya mabe ezali kati na ngai, mpe kamba ngai na nzela ya seko!

  

BANZEMBO 140

1 Kangola ngai, Yawe, na moto ya mabe; batela ngai liboso ya moto ya mobulu;

2 baoyo bakanisaka mabongisi ya mabe na mitema na bango; mpe balukaka kobunda bitumba mikolo nyonso.

3 Bapelisaka lolemo na bango lokola nyoka; pwazo ya nyoka ezali na bambebo na bango.

4 Batela ngai, Yawe, na maboko ya moto ya mabe; batela ngai na bato ya mobulu, baoyo bazali kosala mabongisami mpo na kokweyisa makolo na ngai!

5 Bato ya lofundu batieli ngai monyama; batandi basinga ya monyama na bango mpe batieli ngai mitambo na nzela na ngai

6 Yawe, nalobaki epai na yo; "Yo ozali Nzambe na ngai!" Tia litoyi, Yawe, na koganga na ngai mpo na mawa.

7 Yawe Oyo asalaka oyo ye alingi, ozali mokangoli na ngai ya makasi yo moto ozipaka motu na ngai na mokolo ya etumba;

8 kotala te ete baposa ya moto ya mabe esalama, Yawe; kotala te mabongisami na bango ekoka kolonga soki te bakokoma lolendo.

9 Tika mitu ya baoyo bazingi ngai ezipama na nse ya bapasi oyo ebimisaki.

10 Tika makala ya moto esopana likolo na bango; tika babwakama na moto, kati na mabulu ya poto-poto, bakoka kotelema lisusu te.

11 Tika batioli bawumela lisusu te na mokili; tika bapasi elanda bato ya mobulu.

12 Nayebi ete Yawe azali kobatela na bosembo mobola, mpe akokotela bato bakelela.

13 Ya solo, bato na sembo bakosanzola kombo na yo; mpe bato ya alima bakoyanda liboso na yo.

  

BANZEMBO 141

1 Yawe, nazali kobenga yo, yaka noki epai na ngai. Tia litoyi na mongongo na ngai tango nazali kobenga yo!

2 Tika libondeli na ngai ekoma liboso na yo lokola ansa; tika kotombolama ya maboko na ngai ezala lokola mbeka ya pokwa.

3 Tia mokengeli liboso ya monoko na ngai, Yawe; batela malamu porte ya bambebo na ngai.

4 Kotika te ete motema na ngai emipesa na mabe, na kosangana na misala ya mabe elongo na baoyo basalaka makambo ya mabe; kotika te ete nalia biloko na bango ya kitoko.

5 Tika moto na sembo abeta ngai, yango ezali malamu; tika apamela ngai, yango ezali mafuta likolo ya motu na ngai; motu na ngai ekoboya yango te. nzoka nde libondeli na niai ekobundisa tango nyonso misala ya baoyo basalaka makambo ya mabe.

6 Bakambi na bango bakobwakama likolo ya bangomba; mpe bato ya mabe bakoyekola ete maloba na ngai elobamaki malamu.

7 Bakoloba: "lokola moto atindaka mpe akabolaka mokili ndenge moko mikuwa na biso na monoko ya nse ya bakufi.

8 Yawe, Nkolo na ngai, kasi miso na ngai ezali kaka epai na yo, Yawe oyo asalaka oyo alingi; epai na yo na kobombana, kosundola ngai te na liwa!

9 Batela ngai na minyama oyo batieli ngai, mpe na mitambo ya bato oyo basalaka mabe.

10 Tika ete bato ya mabe bakweya na minyama na bango moko; bongo ngai naleka na kimia nyonso.

  

BANZEMBO 142

1 Nagangaki makasi epai na Yawe; Natomboli mongongo na ngai epai na Yawe mpo na mawa.

2 Nasopaki bileli na ngai liboso na ye; liboso na ye nazali koloba minyoko na ngai.

3 Tango molimo na ngai ezalaki kolemba-lemba na kati na ngai, yo oyebaki nzela na ngai; na nzela oyo nalekaki bato batielaki ngai motambo.

4 Tala na loboko ya mobali mpe mona; moto ata moko te azali na makanisi mpo na ngai. Nazali na esika ya kobombana te, moto ata moko te azali na makanisi mpo na bomoi na ngai.

5 Nazali koganga epai na yo, Yawe, nalobi: "Yo ozali ebombelo na ngai, eteni na ngai na mokili ya bato ya bomoi!"

6 Yoka koganga na ngai, pamba te nazali moto akelela oyo azangi elikya; kangola ngai na baoyo bazali kolanda ngai, pamba te baleki ngai na makasi.

7 Bimisa ngai na boloko mpo ete nakoka kosanzola kombo na yo! Bongo bato na sembo bakoya kosangana esika nazali, mpo na bolamu na yo epai na ngai.

  

BANZEMBO 143

1 Yawe, yoka libondeli na ngai; tia litoyi na koganga na ngai mpo na mawa; na boyengebene na yo mpe na bosembo na yo yaka kosalisa ngai.

2 Komema mosali na yo na kosambisama te; pamba te moto moko te ya bomoi azali sembo liboso na yo.

3 Monguna azali kolanda ngai, azali konyata ngai na nse; azali koyandisa ngai na molili lokola bato oyo basi'bakufa kala.

4 Bongo molimo na ngai elembi-lembi na kati na ngai, motema na ngai ezali kobanga na kati na ngai.

5 Nazali kokanisa lisusu mikolo ya kala; nazali kokanisa na misala na yo nyonso mpe kotala misala maboko na yo esalaki.

6 Natandaki maboko na ngai epai na yo; molimo na ngai ezali na posa na yo, lokola mabele ya kokawuka.

7 Zongisela ngai eyano noki-noki, Yawe; molimo na ngai ezali kolemba; kobombela ngai elongi na yo te, soki te nakokokana na bato oyo bazali kokita na libulu.

8 Tika tongo ememela ngai maloba ya bolingo na yo ya makasi, pamba te natiaka motema na ngai epai na yo; Iakisa ngai nzakara oyo nasengeli kolanda, pamba te epai na yo, natomboli molimo na ngai.

9 Kangola ngai na monguna na ngai, Yawe; pamba te namibombaka kati na yo.

10 Teya ngai mpo nasalaka mokano na yo, pamba te yo ozali Nzambe na ngai; tika ete Molimo na yo ya malamu ekamba ngai na mabele oyo ezanga mabulu.

11 Mpo na kombo na yo, Yawe, batela moi na ngai; na bosembo na yo, bimisa ngai na minyoko!

12 Kati na bolingo na yo ya makasi kanga minoko ya banguna na ngai, panza bayini na ngai nyonso pamba te nazali mosali na yo.

  

BANZEMBO 144

1 Masanzoli ezala epai na Yawe, libanga na ngai; Oyo alakisaka maboko na ngai mpo na etumba, mpe misapi na ngai mpo na kobunda etumba.

2 Ye azali Nzambe na ngai ya bolingo, mpe esika ya makasi epai nabombanaka; ye azali esika na ngai epai nakimelaka mpe ye moto akangolaka ngai; ye azali ebende na ngai ya makasi oyo ebatelaka ngai, mpe nabombanaka epai na ye; Ye moto atiaki bato na nse ya Bokonzi na ngai.

3 Ee Yawe, moto azali nani mpo okanisela ye? Mwana ya moto mpo okanisa ye?

4 Moto azali lokola mopepe; mikolo na ye ezali lokola elilingi oyo ezali koleka.

5 Kabola likolo na yo, Yawe, mpe kita, simba bangomba, mpo ekobimisa milinga.

6 Tinda kongenga ya kake, mpe panza banguna na ngai; bwaka makonga na yo, mpe bungisa bango nzela.

7 Kitisa maboko na yo wuta na likolo; kangola ngai mpe sikola ngai na bamayi ya makasi, na maboko ya bapaya,

8 baoyo minoko na bango etondi na makambo ya kokosa, baoyo maboko na bango ya mibali ezali na lokuta.

9 Nakoyembela yo nzembo ya sika, Nzambe; na lindanda ya basinga zomi na kobeta miziki mpo na yo.

10 Epai ya moto oyo opesaka elonga na bakonzi; moto oyo okangolaka mosali na yo David na mopanga oyo ebomaka.

11 Kangola ngai mpe sikola ngai na maboko ya bapaya, baoyo minoko etonda na makambo ya kokosa, baoyo maboko ya mibali ezali na lokuta.

12 Bongo bana na biso ya mibali kati na bolenge na bango, bakozala lokola milona oyo ezali kokola malamu penza; mpe bana na biso ya basi bakozala lokola makonzi oyo babongisa malamu penza, mpo na kobongisa esika.

13 Bibombameli na biso ekotonda na bilei ya ndenge na ndenge; bameme na biso ekobakisama bankoto zomi kati na bilanga na biso;

14 bangombe na biso ekomema mikumba ya kilo penza. Ekozala lisusu te madusu na bamur, bakomema biso na bowumbu lisusu te mpe kolela mpo na bapasi ekozala lisusu te na babala-bala na biso.

15 Mapamboli ezala na bato oyo makambo oyo ezali solo; mapamboli ezala na bato oyo Yawe azali Nzambe.

  

BANZEMBO 145

1 Nakonetola yo, Mokonzi Nzambe na ngai. Nakosanzola kombo na yo mpo na libela na libela.

2 Mikolo nyonso nakosanzola yo, nakotombola kombo na yo mpo na libela na libela.

3 Yawe azali monene, mpe abongi koleka na masanzoli; monene na ye ekoki koyebana na moto te.

4 Bato ya tango moko bakokumisa misala na yo epai ya baoyo ya tango mosusu; bakoloba misala na yo ya nguya.

5 Bakolobela nkembo ya kongenga ya lokomu na yo; mpe nakokanisa misala na yo ya kokamwa.

6 Bakoloba nguya ya misala na yo ya kokamwa; mpe nakosakola misala na yo ya minene.

7 Bakokumisa bolamu na yo oyo eleki mingi; mpe na esengo nyonso bakoyembela bosembo nayo!

8 Yawe azali na ngolu mpe na mawa, asilikaka noki te mpe atondi na bolingo.

9 Yawe azali malamu epai ya moto nyonso; azali na mawa na bato nyonso oyo ye asalaki.

10 Bato nyonso oyo osala bakosanzola yo, Yawe; basantu na yo bakonetola yo.

11 akolobela nkembo ya Bokonzi na yo, mpe bakoloba mpo na nguya na yo,

12 mpo ete bato nyonso bayeba misala na yo ya nguya, mpe nkembo ya kongenga ya Bokonzi na yo.

13 Bokonzi na yo ezali bokonzi ya seko, mpe boyangeli na yo ekowumela na batango nyonso. Yawe azali moyengebene na bilaka na ye nyonso; mpe moto ya bolingo epai ya bato nyonso asalaki.

14 Yawe asimbaka baoyo nyonso bakweyaka, mpe atelemisaka baoyo nyonso bangunzama.

15 Miso ya bato nyonso etalaka yo, mpe opesaka bango bilei na tango ekoki.

16 Ofungolaka loboko na yo, mpe osilisaka baposa ya biloko nyonso oyo ezali na bornoi.

17 Yawe azali sembo na banzela na ye nyonso; mpe moto ya bolingo epai ya bato nyonso oyo asala.

18 Yawe azali pene-pene na bato nyonso oyo babengaka ye, epai ya baoyo nyonso babengaka ye na solo.

19 Akokisaka baposa ya baoyo babangaka ye; ayokaka koganga na bango mpe abikisaka bango.

20 Yawe abatelaka baoyo nyonso balingaka ye, kasi bato nyonso ya mabe bakobeba.

21 Monoko na ngai ekoloba masanzoli na Yawe. Tika ete bikelamo nyonso esanzola kombo na ye ya bosantu mpo na libela na libela.

  

BANZEMBO 146

1 Sanzola Yawe! Sanzola Yawe, molimo na ngai,!

2 Nakosanzola Yawe na bomoi na ngai mobimba; nakoyemba masanzoli mpo na Nzambe na ngai tango nyonso oyo nakozala na bomoi.

3 Botia mitema na bino na bana ya bakonzi te, to na bato oyo bakufaka, baoyo bakoki kobikisa te.

4 Tango molimo na bango ekobima, bakozonga na mabele; na mokolo wana; mabongisi na bango nyonso ekomaka pamba.

5 Mapamboli ezali na oyo Nzambe ya Zakob azali lisalisi, oyo atiaka elikya na Yawe, Nzambe na ye!

6 Mozalisi ya likolo mpe na nse, ebale monene mpe biloko nyonso oyo ezali kati na yango; Yawe, ye moto abatelaka boyengebene mpo na libela.

7 Alobelaka likambo ya oyo bazali konyokola mpe apesaka bilei na bato oyo bazali na nzala; Yawe akomisaka bato ya boloko bansomi.

8 Yawe apesaka pole na mokufi miso; Yawe atelemisaka baoyo bangunzama; Yawe alingaka bato na sembo.

9 Yawe akengelaka bapaya, mpe asungaka bana oyo bakufela baboti mpe basi oyo bakufela mibali; kasi abebisaka banzela ya bato ya mabe.

10 Yawe azali na Bokonzi libela na libela; Nzambe na yo, Siona, mpo na bato ya batango nyonso. Bosanzola Yawe!

  

BANZEMBO 147

1 Bosanzola Yawe! Tala ndenge ezali malamu mpo na koyemba masanzoli epai ya Nzambe na biso; kitoko mingi mpe ebongi kosanzola ye.

2 Yawe azali kotonga Yeruzalem; azali kosangisa bato ya Isayele oyo bakima na bikolo ya bapaya.

3 Abikisaka mitema etutama, mpe akangaka bapota na bango.

4 Akataka motuya ya minzoto, mpe abengaka moko na moko na kombo na yango.

5 Yawe na biso azali monene mpe makasi na nguya; bososoli na ye ezali na ndelo te.

6 Yawe asungaka moto oyo amikitisaka; kasi akweyisaka bato ya mabe na mabele.

7 Boyembela Yawe elongo na matondi; bobetela Nzambe na biso miziki na lindanda!

8 Azipaka likolo na mapata, abongisaka mbula mpo na mokili, mpe abimisaka matiti likolo ya bangomba ya mike.

9 Apesaka biloko ya kolia na bibwele, mpe na bana ya kombe-kombe tango babengaka.

10 Esengo na ye ezalaka na makasi ya mpunda te; kosepela na ye ezalaka na makolo ya moto te.

11 Yawe asepelaka kati na baoyo babangaka ye, na baoyo batiaka elikya na bango na bolingo na ye ya makasi.

12 Netola Yawe, Yeruzalem! Sanzola Nzambe na yo, Siona!

13 Pamba te ye moto akomisaka porte na yo makasi, mpe apambolaka bato na yo, kati na yo.

14 Atiaka kimia na bandelo na yo; mpe atondisaka yo na ble ya kitoko.

15 Atindaka malako na ye na mokili; Liloba na ye epanzanaka noki penza!

16 Apesaka mbula ya mabanga lokola bapwale ya meme, mpe apanzaka mbula ya mike-mike lokola putulu.

17 Abwakaka mbula na ye ya mabanga lokola mabanga ya mike-mike, nani akoki kotelema liboso ya mopepe ya malili na yango?

18 Atindaka liloba na ye, mpe anyangwisaka yango; atindaka mopepe na ye ya makasi, mpe bamayi etiolaka.

19 Amonisaka Liloba na ye na Zakob, Mibeko na ye mpe bikateli na ye na Isayele.

20 Asalaki bongo na ekolo ata moko te; eyebaki mibeko na ye te. Bosanzola Yawe!

  

BANZEMBO 148

1 Bosanzola Yawe! Bosanzola Yawe Owuta na Likolo! Bosanzola ye na bisika oyo eleki likolo!

2 Bosanzola ye, bino baanzelu na ye nyonso! Bosanzola ye, mapinga ya basoda na ye nyonso ya likolo!

3 Bosanzola ye, moi mpe sanza! Bosanzola ye, bino nyonso, minzoto oyo engengaka!

4 Bosanzola ye, yo lola oyo eleki likolo; mpe bino bamayi oyo ezali na likolo!

5 Tika yango esanzola kombo na Yawe! Pamba te apesaki motindo mpe yango ekelamaki.

6 Atiaki yango na bisika mpo na libela na libela; apesaki bikateli oyo ekoki koleka te.

7 Bosanzola Yawe wuta na mokili; bino bikelamu ya ebale ya monene, mpe bino bisika nyonso ya mozindo,

8 moto mpe mbula ya mabanga, mbula ya pembe mpe mapata, mopepe ya makasi oyo esalaka mitindo na ye,

9 bino bangomba mpe bangomba nyonso ya mike, banzete oyo ebotaka mbuma mpe banzete ya sedre,

10 banyama ya zamba mpe bibwele nyonso, bikelamo ya mike mpe bandeke oyo epumbwaka,

11 bakonzi ya mokili mpe bikolo nyonso, bino bana ya bakonzi mpe bakambi nyonso ya mokili,

12 bilenge mibali mpe bilenge basi, bampaka mpe bana mike;

13 tika bango basanzola kombo na Yawe! Pamba te kombo na ye kaka nde enetolami; kongenga na ye ezali likolo ya mokili mpe likolo ya lola.

14 Atelemisi mpo na bato na ye liseke moko; masanzoli ya basantu na ye nyonso, ya Isayele, bato oyo bazali ya kokangama na motema na ye pene-pene. Bosanzola Yawe.

  

BANZEMBO 149

1 Bosanzola Yawe! Boyembela Yawe nzembo ya sika! Bosanzola ye kati na lisanga ya basantu.

2 Tika Isayele asepela na Mozalisi na bango! Tika ete bato ya Siona bazala na esengo mpo na Mokonzi na bango!

3 Tika bango basanzola kombo na ye na mabina; mpe babeta miziki mpo na ye na mbunda mpe lindanda!

4 Pamba te Yawe asepelaka na bato na ye; alatisaka na lobiko bato oyo bamikitisaka.

5 Tika basantu basepela kati na lokumu yango; mpe bayemba na esengo na bambeto na bango.

6 Tika masanzoli ya Nzambe ezala na minoko na bango; mpe mopanga ya mino mibale na maboko na bango,

7 mpo na kozongisa mabe ya bikolo, mpe kopesa etumbu na bato,

8 mpo na kokanga bakonzi na bango na minyololo, bato na bango ya minene na mabende,

9 mpo na kopesa bango etumbu oyo ekomama mpo na bango! Yango oyo nkembo ya basantu na ye nyonso. Bosanzola Yawe.

  

BANZEMBO 150

1 Bosanzola Yawe! Bosanzola Nzambe kati na Esika na ye ya

bosantu! Bosanzola ye na nguya na ye ya likolo.

2 Bosanzola ye mpo na misala na ye ya nguya! Bosanzola ye mpo na monene na ye oyo ezangi ndelo.

3 Bosanzola ye na mongongo ya kelelo, bokumisa ye na likembe mpe na lindanda,

4 bosanzola ye na mbunda mpe na mabina, bosanzola ye na mandanda ya singa mpe na flute,

5 bosanzola ye na bangongi ya mike, bosanzola ye na bangongi ya minene.

6 Tika ete nyonso oyo ezali na mpema, esanzola Yawe! Bosanzola Yawe.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM