page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

EFEZO

1

2

3

4

5

6

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

EFEZO 1

1 Ngai Polo, mopostolo Ya Kristo Yesu na mokano Ya Nzambe, natindi mokanda oyo epai ya basantu [Ya Efezo]', bandimi kati na Kristo Yesu.

2 Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.

3 Lokumu ezala na Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo, ye oyo apambola biso kati na Kristo, na mapamboli nyonso ya Molimo, na bisika ya Likolo.

4 Pamba te apona biso kati na Kristo liboso ete mokili esalama, mpo ete tozala basantu mpe tozala na mabe moko te liboso na ye.

5 Kati na bolingo na ye, abongisaki yango banda kala ete akomisa biso bana na ye na nzela ya Yesu Kristo. Asalaki bongo ndenge ye moko alingaki yango kati na mokano na ye,

6 mpo na lokumu ya ngolu na ye oyo etondi na nkembo, oyo akabela biso kati na Mwana na ye oyo ye alingaka mingi.

7 Tokangolami kati na ye na nzela ya makila na ye, mpe tozwi bolimbisi ya masumu. Na ndenge wana nde Nzambe alakisaki biso bomengo ya ngolu na ye,

8 oyo atondisela biso na nzela ya bwanya nyonso mpe bososoli nyonso.

9 Mpe alakisi biso mabombami ya mokano na ye, oyo abongisa kati na Kristo, ndenge ye moko alingaki yango.

10 Mokano yango, oyo akokokisa tango eleko ekokoka, ezali boye: kosangisa esika moko biloko nyonso oyo asala, oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, na nse ya bokonzi ya Kristo.

11 Baponaki biso mpe kati na Kristo, mpe babongisaki biso na lolenge ya mabongisi ya ye oyo asalaka biloko nyonso na mokano na ye,

12 mpo ete biso baoyo tozalaki bato ya liboso mpo na kotia elikya na Kristo, tokoka kozala mpo na lokumu ya nkembo na ye.

13 Bino mpe baoyo bozalaki kati na Kristo, tango boyokaki Liloba ya solo, Sango Malamu oyo ebikisaki bino; kati na ye, tango bondimaki, Nzambe atiaki bino elembo: Molimo Mosantu oyo alakaki,

14 oyo azali bolamu ya liboso ya bomengo oyo tokozua, tango Nzambe akokangola na mobimba penza baoyo bazali bato na ye, mpo na lokumu ya nkembo na ye.

15 Yango wana, wuta nayokaki sango ya kondima na bino kati na Nkolo Yesu mpe bolingo oyo bozali na yango na basantu nyonso,

16 natikaka te kotonda Nzambe mpo na bino. Nakanisaka bino na mabondeli na ngai,

17 mpe nasengaka ete Nzambe ya Nkolo na biso Yesu Kristo, Tata ya nkembo, apesa bino Molimo, oyo akokomisa bino bato ya bwanya mpe akolakisa bino Nzambe, mpo ete bokoka koyeba ye malamu.

18 Nabondelaka mpe mpo ete mayele na bino engengisama, mpo bokoka koyeba elikya oyo ezali kati na ebiangeli na ye, mpe monene ya nkembo ya bomengo na ye oyo ezali kati na basantu;

19 boyeba mpe monene ya nguya na ye mpo na biso baoyo tozali kondima. Nguya yango ezali lokola mosala oyo ewuti na makasi na ye ya monene,

20 oyo alakisaki kati na Kristo, tango asekwisaki ye kati na bakufi mpe avandisaki ye na Likolo, na loboko na ye ya mobali,

21 likolo ya bokonzi nyonso, ya bonkumu nyonso, ya bokasi nyonso, mpe likolo ya kombo nyonso oyo bato bakoki kotanga, kaka na tango oyo te, kasi na tango oyo mpe ezali koya.

22 Nzambe atia biloko nyonso na nse ya makolo na ye, mpe apona ye azala Mokonzi likolo ya biloko nyonso mpo na Lingomba,

23 oyo ezali nzoto na ye, kotondisama ya ye oyo atondisaka biloko nyonso na bisaka nyonso.

  

EFEZO 2

1 Kala, bozalaki bakufi mpo na mabe na bino mpe mpo na masumu na bino,

2 oyo bozalaki kosala tango bozalaki kolanda banzela ya mokili oyo mpe ya mokonzi ya bokonzi ya milimo mabe, molimo oyo ezali kosala sik'oyo kati na bato oyo bazangi botosi.

3 Biso mpe, kala tozalaki na molongo na bango. Tozalaki kolanda baposa ya nzoto na biso, mpe tozalaki kosala makambo nyonso oyo nzoto na biso mpe makanisi na biso ezalaki kotindika biso mpo na kosala. Mpe tozalaki, wuta mbotama, bato oyo kanda ya Nzambe esengelaki kokweyela lokola bato mosusu.

4 Kasi Nzambe oyo atondi na mawa, mpo na bolingo na ye oyo eleki monene, oyo alingaki biso na yango,

5 atako tozalaki naino bakufi mpo na masumu na biso, apesaki biso bomoi elongo na Kristo. Bobiki mpo na ngolu.

6 Mpe Nzambe asekwisa biso elongo na Kristo mpe avandisa biso elongo na ye na bisika ya likolo, kati na Kristo Yesu.

7 Asalaki bongo mpo na kolakisa na batango nyonso oyo ekoya, monene ya bomengo ya ngolu na ye, oyo alakisaki biso na bolamu na ye, kati na Kristo Yesu.

8 Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;

9 yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.

10 Pamba te, biso tozali bikelamo ya Nzambe, tokelama kati na Kristo Yesu mpo na kosala misala ya malamu, misala oyo Nzambe abongisa liboso penza, mpo biso tosala yango.

11 Yango wana bokanisa, bino baoyo bozalaki liboso bato ya bikolo mosusu mpo na mbotama na bino, mpe bazalaki kobenga bino "Bato bakatisa nzoto te" epai ya bato oyo bazalaki komibenga "Bato bakatisa nzoto" (kokatisama oyo esalama na nzoto na nzela ya maboko ya bato).

12 Na tango wana, bozalaki ya kokabwana na Kristo, bozalaki bato oyo Nzambe aponaki te, bozalaki bapaya ya boyokani oyo Nzambe alakaki, bozangaki elikya, mpe bozalaki na Nzambe te kati na mokili.

13 Kasi sik'oyo kati na Kristo Yesu, bino bato bozalaki liboso mosika, basili kokomisa bino pene-pene na nzela ya makila ya Kristo.

14 Pamba te ye azali kimia na biso; ye moto akomisaki bayuda na bato oyo bazali bayuda te moto se moko, mpe abukaki lopango oyo ezalaki kokabola bango mpe ezalaki kotika bango ete bazala banguna.

15 Na nzoto na ye, alongolaki Mibeko elongo na mitindo na yango mpe malako oyo elakisaka lolenge ya kotambola. Mokano na ye ezalaki ete akela kati na ye moko moto moko ya sika oyo awuti kati na bato mibale; na ndenge wana nde azongisaki kimia.

16 Na nzela ya liwa na ye na ekulusu, Kristo asangisaki bango mibale na nzoto moko mpe azongisaki bondeko na bango na Nzambe; na nzela ya ekulusu, Kristo abomaki boyinani oyo ezalaki kati na bango.

17 Kristo ayaki mpe ateyaki kimia epai na bino bato bozalaki mosika, mpe kimia epai ya baoyo bazalaki pene-pene.

18 Pamba te, na nzela na ye, biso nyonso mibale tozali na ndingisa ya kokota epai ya Tata na nzela ya Molimo kaka moko.

19 Yango wana, bozali lisusu bapaya te to mpe bawuta te, kasi bozali basitwaye elongo na basantu, mpe bato ya libota ya Nzambe;

20 batonga bino likolo ya fondasio ya bapostolo mpe baproteta, mpe Kristo Yesu ye moko azali libanga ya motuya oyo esimbaka ndako mobimba.

21 Na ye, ndako mobimba esangani esika moko mpe ezali kokola, mpo ekoma ndako ya bosantu kati na Nkolo.

22 Mpe, kati na ye, bino mpe bozali kotongama lisanga, mpo bokoma ndako epai Nzambe azali kovanda na nzela ya Molimo na ye.

  

EFEZO 3

1 Yango wana, ngai Polo, moto ya boloko ya Yesu Kristo mpo na bino bato oyo bozali bayuda te...

2 Solo, bosi'boyoka ete Nzambe, kati na ngolu na ye, apesaki ngai mosala oyo mpo na bolamu na bino;

3 yango ezali sekre oyo Nzambe alakisaki ngai, ndenge nasi'nakomaki yango na mwa maloba.

4 Tango bokotanga yango, bokozala na makoki ya kososola ete nayebi sekre ya Kristo,

5 oyo na batango ya kala, Nzambe alakisaki yango na bato te, ndenge alakisi yango sik'oyo na bapostolo na ye ya bosantu mpe na baprofeta, na nzela ya Molimo.

6 Sekre yango, yang'oyo: na nzela ya Sango Malamu, bato oyo bazali bayuda te bakozwa elongo na bayuda bomengo oyo Nzambe azali kobombela bato na ye; bakomi biteni ya nzoto moko, mpe basangani na elaka oyo Nzambe apesaki kati na Kristo Yesu.

7 Nakoma mosali ya Sango Malamu yango na nzela ya likabo ya ngolu ya Nzambe, oyo Nzambe apesa ngai na nzela ya nguya na ye oyo alakasaki ngai.

8 Atako nazali moto ya suka penza na kati ya basantu nyonso, kasi Nzambe apesa ngai ngolu yango, ya koteya bato oyo bazali bayuda te bomengo monene ya Kristo,

9 mpe nalimbola na polele nyonso, liboso ya bato nyonso, ndenge nini Nzambe ye oyo asalaki biloko nyonso, azali kokokisa mabongisi na ye oyo ezalaki ya kobombama kati na ye moko banda kala;

10 mpo ete bokonzi mpe bonkumu kati na likolo, bakoka koyeba sik'oyo, na nzela ya Lingomba, bwanya ya Nzambe oyo ezali ya lolenge na lolenge,

11 ndenge abongisa yango banda kala, oyo ezali kokokisama kati na Kristo Yesu Nkolo na biso.

12 Kati na ye, mpe na nzela ya kondima kati na ye, tokoki kopusana pene-pene ya Nzambe, na bonsomi nyonso mpe na elikya nyonso.

13 Yango wana nasengi bino, bolemba te mpo na bapasi oyo nazali komona mpo na bino, pamba te yango ezali nkembo na bino.

14 Yango wana nafukamaka liboso ya Tata,

15 ye oyo mabota nyonso ya bandimi, na likolo mpe awa na nse, bazwa kombo wuta na ye.

16 Nabondelaka ete, wuta na bomengo ya nkembo na ye, apesa bino nguya, na nzela ya Molimo na ye, mpo na oyo etali moto ya kati,

17 mpo ete Kristo avanda kati na mitema na bino na nzela ya kondima. Nabondelaka mpe mpo ete bozala ya kopikama mpe ya kovanda kati na bolingo,

18 mpo ete bozala na makoki ya kososola, elongo na basantu nyonso: monene, molayi, mokuse, mpe bozindo ya bolingo ya Kristo,

19 mpe boyeba ndenge bolingo yango eleki boyebi nyonso; mpo ete botonda na kotondisama nyonso ya Nzambe.

20 Sik'oyo, epai na ye oyo akoki kosala na mingi penza, koleka nyonso oyo tosengaka to tokanisaka, na nzela ya nguya na ye oyo esalaka kati na biso,

21 tika ete nkembo ezala na ye kati na Lingomba mpe kati na Kristo Yesu, wuta na bato ya batango nyonso, mpo na libela na

libela! Amen,

  

EFEZO 4

1 Ngai oyo nazali moto ya boloko mpo na Nkolo, nazali kosenga bino ete botambola na lolenge oyo ekoki na ebiangelo oyo Nzambe abengaki bino:

2 bozala bato ya komikitisa tango nyonso, bato ya boboto, mpe ya motema molayi. Bosunganaka bino na bino kati na bolingo.

3 Bosala makasi mpo na kobatela bomoko oyo Molimo apesaka, na nzela ya kimia oyo ezali kokangisa bino lisanga moko.

4 Nzoto ezali kaka moko, Molimo mpe azali kaka moko; ndenge moko mpe, Nzambe abenga bino mpo na elikya kaka moko.

5 Nkolo azali kaka moko, kondima ezali kaka moko, mpe libatisi mpe ezali kaka moko.

6 Nzambe azali kaka moko, mpe azali Tata ya bato nyonso, ye oyo azali Nkolo ya nyonso, asalaka kati na nyonso, mpe azali kati na nyonso.

7 Moko moko na biso bapesaki ye makabo, ndenge Kristo ye moko alingaki kopesa.

8 Yango wana elobama: "Tango amataki na Likolo, amemaki bakangami mpe apesaki makabo na bato."

9 Nzokande, liloba oyo: "amataki, elakisi nini? Yango elakisi ete: liboso akitaki penza na nse ya mabele."

10 Moto oyo akitaki, ezali kaka ye wana oyo amataki na likolo penza koleka likolo nyonso, mpo ete atondisa mokili mobimba.

11 Ezali ye moto apesaki likabo na bato mosusu mpo bazala bapostolo, basusu baprofeta, basusu bapanzi Sango Malamu, basusu babateli, mpe basusu balakisi.

12 Asalaki bongo, mpo na kobongisa basantu basala mosala na bango, mpo ete nzoto ya Kristo etongama malamu,

13 kino biso nyonso tokokoma na bomoko kati na kondima mpe kati na koyeba Mwana na Nzambe, mpe kokoma bato penza oyo basi'bakoli, bato oyo basi'bakokani na bonene ya kokokisama ya Kristo.

14 Bongo tokozala lisusu bana mike te, oyo bazali kotindikama- tindikama na bambonge mpe komemama-memama bipai na bipai na mipepe nyonso ya mateya oyo evandi kati na lokuta ya bato, mpe kati na mayele na bango ya mabe ya kosalela banzela ya mabe mpo na kobungisa bato.

15 Nzokande, na nzela ya koloba solo kati na bolingo, tokokola na makambo nyonso kino na ye oyo azali Motu, ye nde Kristo.

16 Ezali wuta na ye, nde nzoto mobimba ekangani malamu penza mpe esangani esika moko na nzela ya misisa oyo epesaka yango bilei. Bongo tango eteni moko na moko ezali kosala mosala na yango na ndenge ekoki, nzoto mobimba ezali kokola mpe ezali komitonga yango moko kati na bolingo.

17 Yango wana, nalobi boye mpe nazali kokebisa bino kati na Nkolo ete, botika bizaleli ya bapakano, bango balandaka makanisi na bango oyo ezanga tina.

18 Pamba te, makanisi na bango ezali molili mpe bazali ya kokabwana na bomoi ya Nzambe, mpo na kozanga koyeba oyo ezali kati na bango, oyo ewutaka na mitema na bango ya mabanga.

19 Babungisa makambo nyonso oyo bomoto esengaka, bamibwaka na makambo ya soni, mpo na kosala na lokoso nyonso makambo nyonso ya bosoto.

20 Kasi bino, boyekolaki Kristo na ndenge wana te.

21 Nazali na elikya ete boyokaki makambo oyo etali ye, mpe bateyaki bino kati na ye, na ndenge penza ya makambo ya solo oyo ezali kati na Yesu.

22 Bongo boboya bomoi na bino ya kala, bobwaka bomoto na bino ya kala, oyo ezali kobeba na baposa na yango ya mabe.

23 Esengeli ete mitema na bino mpe makanisi na bino ekoma ya sika penza;

24 mpe bolata moto ya sika, oyo akelama na lolenge ya Nzambe, kati na bosembo mpe bosantu ya solo.

25 Yango wana, moko na moko na kati na bino esengeli abwaka lokuta, mpe aloba makambo ya solo na moninga na ye; pamba te, biso nyonso tozali biteni ya nzoto moko.

26 Soki bosiliki, bosala masumu te; esengeli ete kanda na bino esila liboso ete mokolo ekoma na suka na yango.

27 Bopesa zabolo nzela te.

28 Moto oyo azalaki koyiba, atika koyiba; kasi esengeli asala, asala na maboko na ye moko mosala oyo ezali malamu, mpo ete azala na eloko oyo akoki kopesa na moto oyo azali kokelela.

29 Botika te ete ata liloba moko ya mabe ebima na minoko na bino, kasi kaka oyo ezali malamu, oyo ekoki kokolisa kondima, na ndenge ya posa na bango, mpo ete yango epesa bolamu na bato oyo bazali koyoka yango.

30 Boyokisa Molimo Mosantu ya Nzambe mawa te, na nzela na ye nde batiaki bino elembo, mpo na mokolo ya kokangolama.

31Tika ete makambo nyonso ya bololo, kosilika, kanda, kongala, kofinga, elongwa kati na bino, ndenge moko mpe na makambo nyonso ya mabe.

32 Bozala bato ya malamu moko epai ya mosusu, bozala bato ya motema mawa, mpe bolimbisana moko na moko, ndenge Nzambe mpe alimbisa bino kati na Kristo.

  

EFEZO 5

1 Lokola bozali bana oyo Nzambe alingaka mingi, esengeli mpe bolanda ndakisa na ye.

2 Tika ete bolingo emonana na bomoi na bino, ndenge mpe Kristo alingaki biso mpe amikabaki ye moko mpo na biso, lokola malasi ya solo kitoko mpe mbeka epai ya Nzambe.

3 Mpe na oyo etali pite, to bosoto nini, to mpe lokoso ya kozwa biloko, emonana kutu te kati na bino, pamba te yango ekoki te na basantu;

4 ata mpe makambo ya soni, to maloba ya bozoba, to mpe maseki, pamba te yango ezali malamu te mpo na bino; kasi malamu bobimisaka maloba ya kozongisa matondi.

5 Pamba te, boyebi yango malamu ete: ata moto moko te oyo asalaka pite, makambo ya bosoto, atonda na lokoso ya kozwa biloko (pamba te lokoso ezali kosambela bikeko), akokota te na Bokonzi ya Kristo mpe ya Nzambe.

6 Moto moko te akosa bino na maloba oyo ezangi tina; pamba te, ezali mpo na makambo wana, nde kanda ya Nzambe eyaka likolo ya bato oyo bazangi botosi.

7 Bosangana na bato wana te.

8 Pamba te, liboso bozalaki molili, kasi sikoyo bozali pole kati na Nkolo. Yango wana, bozala na bizaleli ya bana ya pole;

9 pamba te mbuma ya pole emonana kati na nyonso oyo ezali bolamu, bosembo, mpe bosolo.

10 Bosala nyonso mpo na kososola makambo oyo esepelisaka Nkolo.

11 Bosangana te na misala ya molili oyo ebotaka mbuma te, nzokande bobimisa yango na pole.

12 Pamba te, makambo bato wana basalaka na sekre, ezali penza soni mpo na koloba yango.

13 Kasi soki babimisi makambo yango na pole, na tango wana nde lolenge na yango oyo ya solo-solo emonanaka polele.

14 Pamba te, ezali pole nde emonisaka makambo nyonso polele. Yango wana elobama: "Lamuka yo moto olali pongi, sekwa kati na bakufi mpe Kristo akongengisa moi na ye likolo na yo!"

15 Bongo, bokeba mingi mpo na bizaleli na bino; bozala te lokola bato bazangi mayele, kasi bozala lokola bato oyo bazali na mayele.

16 Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.

17 Yango wana bozala bazoba te, kasi boluka kososola soki mokano ya Nkolo ezali nini.

18 Bolangwa masanga te, pamba te yango ememaka na mobulu; kasi botondisama na Molimo.

19 Bolendisana moko na moko kati na banzembo, masanzoli mpe banzembo oyo ewutaka na Molimo; boyemba mpe bokumisa Nkolo kati na mitema na bino.

20 Bozongisaka matondi na Nzambe Tata, na tango nyonso mpe na makambo nyonso, na kombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

21 Botosanaka moko na moko kati na bobangi Kristo.

22 Basi, botosa mibali na bino ndenge botosaka Nkolo.

23 Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.

24 Lokola Lingomba etosaka Kristo, ndenge moko mpe basi batosa mibali na bango na makambo nyonso.

25 Mibali bolinga basi na bino ndenge mpe Kristo alingaki Lingomba mpe amikabaki ye moko mpo na yango,

26 mpo ete akomisa yango ya bosantu, na nzela ya Liloba, sima na kokomisa yango peto na nzela ya kosukola yango na mayi;

27 mpo ete alakisa yango na ye moko, Lingomba oyo etondi na nkembo, ezangi bosoto, ezangi likwanza, ata mpe eloko moko te ya ndenge wana, kasi ezala ya bosantu mpe na mabe ata moko te.

28 Ndenge moko mpe, mibali basengeli kolinga basi na bango ndenge balingaka nzoto na bango moko. Mobali oyo alingaka mwasi na ye, amilingaka ye moko.

29 Pamba te, moto ata moko te asi'ayina nzoto na ye moko, kasi aleyisaka yango mpe alengelaka yango malamu, ndenge moko mpe Kristo asalaka Lingomba,

30 pamba te tozali biteni ya nzoto na ye.

31 "Yango wana mobali akotika tata na ye mpe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma nzoto moko."

32 Sekre oyo ezali monene penza; kasi ngai nazali koloba mpo na Kristo mpe Lingomba.

33 Mpo na bino, esengeli ete moto na moto kati na bino alinga mwasi na ye ndenge amilingaka ye moko; mpe mwasi asengeli kotosa mobali na ye.

  

EFEZO 6

1 Bino bana, botosa baboti na bino kati na Nkolo, pamba te yango ezali sembo.

2 Mobeko ya liboso oyo ezali na elaka, yango oyo: Tosa tata mpe mama na yo,"

3 mpo ete makambo na yo etambola malamu mpe owumela tango molayi kati na mokili.

4 Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, kasi bobokola bango kati na mateya mpe na makebisi ya Nkolo.

5 Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino ya mokili, na bobangi, botosi, mpe na bosolo nyonso, lokola nde bozali kosala yango na Kristo.

6 Bosala mosala na bino kaka te soki bazali kokengela bino, lokola nde bozali kolinga kosepelisa bato; kasi bosala yango lokola bawumbu ya Kristo, baoyo bazali kokokisa mokano ya Nzambe na motema na bango mobimba.

7 Bosala mosala na bino na esengo nyonso. lokola nde bozali kosalela Nkolo kasi bato te.

8 Pamba te boyebi malamu ete, Nkolo akofuta moto na moto mpo na makambo nyonso ya malamu oyo azali kosala, azala mowumbu to moto ya bonsomi.

9 Bongo bino bakonzi, bozala mpe ndenge moko na bawumbu na bino; botika kotungisa bango. Pamba te boyebi ete, Mokonzi na bango na oyo ya bino, azali na Likolo; mpe atalaka bilongi ya bato te.

10 Mpo na kosukisa: bozwa makasi na bino kati na Nkolo mpe kati na nguya ya makasi na ye.

11 Bolata bibundeli nyonso ya Nzambe, mpo ete bokoka kotelema ngwi liboso ya mayele ya mabe ya zabolo.

12 Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

13 Yango wana, bokamata bibundeli nyonso ya Nzambe, mpo ete bokoka kotelema na mokolo mabe, mpe sima ya kobunda kino na suka, botelema kaka ngwi.

14 Yango wana botelema ngwi: bolata solo lokola mokaba na loketo, bolata bosembo lokola eloko ya libende oyo ebatelaka ntolo,

15 bolata molende ya kopanza Sango Malamu ya kimia lokola sapato na makolo na bino.

16 Likolo na nyonso, bolata kondima lokola eloko ya libende oyo ekosunga bino mpo na koboma makonga nyonso oyo epelaka moto, oyo moto mabe abwakaka.

17 Bokamata lobiko lokola ekoti ya libende, mpe Liloba ya Nzambe lokola mopanga ya Molimo.

18 Na tango nyonso, bobondela mabondeli ya ndenge nyonso mpe ya kosenga, na kotindama ya Molimo. Bosala yango na kokengela mpe na molende, mpe bobondela mpo na basantu nyonso.

19 Bobondela mpe mpo na ngai, mpo ete tango nakoloba, Nzambe apesa ngai maloba oyo nasengeli koloba, mpo ete nateya na molende nyonso sekre ya Sango Malamu,

20 oyo ngai nazali ambasadere na yango, ambasadere oyo azali ya kokangama na minyololo. Bobondela mpo ete nateya yango na molende nyonso, ndenge nasengeli koteya yango.

21 Titsike, ndeko na biso ya bolingo mpe mosali malamu kati na Nkolo, akoyebisa bino makambo nyonso, mpo ete bino mpe bokoka koyeba ndenge nazali mpe soki nazali kosala nini.

22 Tala tina nazali kotinda ye epai na bino, mpo bokoka koyeba ndenge biso tozali,

mpe akoka kolendisa mitema na bino.

23 Tika ete Nzambe Tata mpe Nkolo Yesu Kristo, bapesa bandeko nyonso, kimia, bolingo, mpe kondima.

24 Tika ete ngolu ezala na baoyo nyonso balingaka Nkolo na biso Yesu Kristo na bolingo ya solo penza.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM