page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

EMONISELI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

EMONISELI 1

1 Emoniseli ya Yesu Kristo, oyo Nzambe apesaki ye mpo alakisa na basali na ye makambo oyo esengeli kosalama noki. Alakisaki makambo yango tango atindaki anzelu na ye epai ya mosali na ye Jean,

2 oyo azali kotatola makambo nyonso oyo amonaki: makambo yango ezali, Liloba ya Nzambe mpe litatoli ya Yesu Kristo.

3 Esengo na moto oyo azali kotanga maloba ya kosakola oyo, mpe esengo na bato oyo bazali koyoka yango mpe bazali kobatela makambo oyo ekomama na kati na yango, pamba te tango ekomi pene-pene.

4 Ngai Jean, natindi mokanda oyo epai ya mangomba sambo oyo ezali na mokili ya Azia: tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino, wuta na Ye oyo azali, azalaki mpe azali koya, mpe wuta na milimo sambo oyo bazali liboso ya kiti na ye ya Bokonzi,

5 mpe wuta naYesu Kristo, temwe ya solo, Mwana ya liboso oyo asekwaki kati na bakufi, mpe Mokonzi ya bakonzi ya mokili. Na ye oyo alingaka biso mpe akangolaki biso na masumu na biso na nzela ya makila na ye,

6 mpe akomisaki biso batu ya bakonzi, mpe ya banganga-Nzambe mpo na kosalela Nzambe na ye mpe Tata. Tika ete nkembo mpe nguya ezala na ye libela na libela! Amen.

7 Botala! azali koya na mapata, mpe bato nyonso bakomona ye; ata baoyo batubaki ye likonga. Mpe bato nyonso ya mokili bakolela mpo na ye. Ekozala se bongo! Amen.

8 Nkolo Nzambe na nguya nyonso oyo azali, azalaki mpe azali koya, alobi boye: "Ngai nazali Alfa mpe Omega! ".

9 Ngai ndeko na bino Jean, oyo azali lisanga moko na bino, na minyoko, na Bokonzi mpe nakokanga motema kati na Yesu, nazalaki na esanga ya Patimos mpo na Liloba ya Nzambe mpe mpo na litatoli ya Yesu.

10 Na mokolo ya Nkolo, Molimo amemaki ngai, bongo nayokaki sima na ngai mongongo moko ya makasi penza lokola kelelo;

11 yango elobaki: 'Makambo oyo ozali komona, koma yango na buku, mpe tinda yango na mangomba sambo oyo: Efezo, Simirne, Pergame, Tiyatire, Sarde, Filadelfi mpe Laodise.

12 Bongo nabalukaki mpo na kotala moto oyo azalaki koloba na ngai. Tango nabalukaki, namonaki biloko sambo ya wolo oyo batielaka minda,

13 mpe moto moko lokola Mwana ya Moto azalaki na kati-kati na yango. Alataki nzambala oyo ekomaki tii na makolo, mpe akangaki mokaba moko ya wolo na tolo na ye.

14 Motu na ye mpe suki na ye ezalaki pembe makasi lokola bapwale ya pembe, lokola mbula ya mabanga. Miso na ye ezalaki lokola moto ezali kopela.

15 Makolo na ye ezalaki lokola ebende ya talo oyo bapetoli na moto makasi, mpe mongongo na ye ezalaki lokola lokito ya mayi ya ebale monene.

16 Asimbaki minzoto sambo na loboko na ye ya mobali, mpe mopanga moko ya mino mibale ezalaki kobima na monoko na ye. Elongi na ye ezalaki lokola moi oyo ezali kongenga makasi.

17 Tango namonaki ye, nakweyaki na makolo na ye lokola moto akufi. Bongo asimbaki ngai na loboko na ye ya mobali mpe alobaki: 'Kobanga te! "Ngai nazali moto ya liboso mpe moto ya suka."

18 Nazali na bomoi; nakufaki, mpe tala sik'oyo nazali na moi mpo na libela na libela! Mpe nasimbi bafungola ya liwa, na oyo ya mboka ya bakufi.

19 Yango wana, koma makambo oyo omonaki, oyo ezali sik'oyo, mpe oyo ekoya sima.

20 Sekre ya minzoto sambo oyo omonaki na loboko na ngai ya mobali mpe ya biloko sambo ya wolo oyo batielaka minda, elakisi boye: biloko

sambo ya wolo oyo batielaka minda ezali mangomba sambo ya Nzambe, mpe minzoto sambo ezali baanzelu ya mangomba sambo ya Nzambe

  

EMONISELI 2

1 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Efezo: "Moto oyo asimbi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali mpe azali kotambola na kati ya biloko sambo ya wolo oyo batielaka minda, alobi boye:

2 Nayebi misala na vo, pasi oyo omonaka na mosala, mpe kokanga motema na yo. Nayebi ete okokaka te kondima bato ya mabe, mpe osi'omeka baoyo balobaka ete bazali bapostolo, nzokande bazali bapostolo te, mpe osi'omona ete bazali bato ya lokuta.

3 Okangaka motema mpe oyikaka mpiko na bapasi mpo na kombo na ngai, mpe olembaki te.

4 Kasi mabe moko namonaka epai na yo, yang'oyo: bolingo na yo ya liboso, osi'obwaki yango.

5 Yango wana, kanisa malamu esika okweyaki! Bongola motema na yo, mpe zongela kosala misala oyo ozalaki kosala liboso. Soki obongoli motema te, nakoya epai na yo mpe nakolongola eloko batielaka mwinda na yo na esika na yango.

6 Kasi malamu moko ezali epai na yo, yango oyo: Oyinaka misala ya mabe ya bato ya lingomba ya Nikola; ngai mpe nayinaka yango.

7 Oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo oyo Molimo alobi na mangomba. "Oyo akolonga, nakopesa ye nzela ya kolia mbuma na nzete ya bomoi, oyo ezali na paradizo ya Nzambe."

8 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Simirne: "Moto oyo azali moto ya liboso mpe ya suka, oyo akufaki mpe azali lisusu na bomoi, alobi boye:

9 Nayebi minyoko na yo mpe kokelela na yo; nzokande ozali moto ya bomengo. Nayebi mpe ndenge bato oyo balobaka ete bazali bayuda bafingaka yo, nzokande bazali bayuda te kasi bazali ndako ya mayangani ya Satana,

10 Kobanga te mpo na pasi oyo ekoyela yo. Tala, zabolo akobwaka bato mosusu na kati na bino na boloko mpo na komeka bino; mpe bokonyokwama mikolo zomi. "Kangama kaka na kondima na yo, kino na liwa, mpe nakopesa yo ekoti ya lokumu oyo ya bomoi."

11 Oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo oyo Molimo alobi na mangomba. Oyo akolonga, akonyokwama te na liwa ya mibale.

12 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Pergame: "Moto oyo azali na mopanga ya mino mibale, alobi boye:

13 Nayebi esika oyandaka, ezali kuna epai Satana azali na kiti na ye ya Bokonzi. Ozali ya kokangama makasi na kombo na ngai, mpe owangana kondima na yo te epai na ngai, ata na mikolo ya Antipas, temwe na ngai ya solo, oyo babomaki epai na bino, epai Satana ayandaka.

14 Kasi mabe moko namonaka epai na yo, yango oyo: bato mosusu bazali epai na yo, balandaka mateya ya Balami, oyo ateyaki Balaki mpo akosa bana ya Isayele mpo basala masumu, na nzela ya kolia bilei oyo epesamaki makabo na bikeko, mpe na nzela ya kosala ekobo.

15 Basusu mpe kati na yo balandaka mateya ya bato ya lingomba ya Nikola.

16 Yango wana, bongola motema na yo! Soki te, etikali moke naya epai na yo, mpe nakobunda na bango na mopanga ya monoko na ngai.

17 Moto oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo Molimo alobi na mangomba ya Nzambe."Oyo akolonga, nakopesa ye mana oyo ebombama. Nakopesa ye mpe libanga moko ya pembe, mpe likolo ya libanga yango, bakoma kombo moko ya sika, oyo moto ata moko te ayebi, longola kaka moto oyo akozwa yango.

18 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Tiyatire: "Mwana ya Nzambe, oyo azali na miso lokola moto ezali kopela mpe oyo azali na makolo lokola ebende ya talo oyo batumbi na moto makasi, alobi boye:

19 Nayebi makambo oyo osalaka, bolingo na yo, kondima na yo, na misala na yo, mpe kokanga motema na yo, mpe misala oyo ozali kosala sik'oyo eleki kutu oyo ya liboso.

20 Kasi mabe moko namonaka epai na yo, yango oyo: otikaka mwasi wana Zezabele, oyo alobaka ete azali moprofeta, ateya basali na ngai mpe akosa bango, mpo basala kindumba mpe balia bilei oyo epesama makabo na bikeko.

21 Napesaki ye tango mpo abongola motema na kindumba na ye, kasi alingi kobongwana te.

22 Yango wana, nakobwaka ye na mbeto mpo amona pasi, mpe bato oyo basalaki na ye ekobo, nakonyokola bango mingi penza, loba ete babongoli mitema na bizaleli na bango.

23 Nakoboma bana na ye; bongo mangomba nyonso ya Nzambe ekoyeba ete ngai nazali moto oyo atalaka mitema mpe makanisi ya bato. iMpe nakomta moto na moto lifuti oyo ekoki na misala na ye.

24 Kasi mpo na bino bato mosusu ya lingomba ya Tiyatire, baoyo bondimaka mateya na ye te, mpe bokotaki te na bozindo ya koyeba makambo ya Satana oyo ebombama; nalobi na bino boye: nalingi te komemisa bino mokumba mosusu,

25 kaka oyo bozali na yango, bosimba yango makasi kilo nakoya.

26 Oyo akolonga mpe akokoba kosala makambo oyo ngai nalingaka kino na suka, nakopesa ye Bokonzi likolo ya bikolo.

27 Akokamba yango na lingenda ya libende, mpe akopanza yango ndenge bapanzaka banzungu ya mabele; ndenge nazwaki mpe Bokonzi epai ya Tata na ngai."

28 Nakopesa ye mpe monzoto ya tongo.

29 Moto oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo Molimo alobi na mangomba."

  

EMONISELI 3

1 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Sarde: "Moto oyo azali na milimo sambo ya Nzambe mpe minzoto sambo, alobi boye:" Nayebi misala na yo. Balobaka ete ozali na bomoi, nzokande ozali ya kokufa.

2 Lamuka, mpe lendisa mwa ndambo ya bandimi oyo batikali, oyo bakomi pene ya kokufa. Pamba te, namoni ete misala na yo ezali ya kokoka te liboso ya Nzambe na ngai.

3 Yango wana, kanisa malamu liloba oyo ozwaki mpe oyokaki. Tosa yango mpe bongola motema na yo. Kasi soki olamuki te, nakoya lokola moyibi, mpe okoyeba te soki tango nini nakoya epai na yo.

4 Kasi ozali na mwa bato na Sarde, oyo naino babebisi bilamba na bango te. Bakotambola elongo na ngai, na bilamba ya pembe, pamba te bakoki na yango.

5 0yo akolonga, akolata bilamba ya pembe. Nakoboma kombo na ye te na Buku ya bomoi, kasi nakondima kombo na ye liboso ya Tata na ngai mpe liboso ya baanzelu na ye.

6 'Oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo Molimo alobi na mangomba."

7 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Filadeifi. "Mosantu mpe Solo, oyo asimbi fungola ya David, soki afùngoli, moto moko te akoki kokanga; mpe soki akangi moto moko te akoki kofungola, alobi boye:

8 Nayebi misala na yo. Tala, natiaki liboso na yo porte moko ya komngwama oyo moto ata moko te akoki kokanga. Nayebi ete ozali na makasi moke, obatelaki Liloba na ngai, mpe owanganaki kombo na ngai te.

9 Yoka malamu: nakosala ete bato oyo bazali bato ya ndako ya mayangani ya Satana, oyo balobaka ete bazali bayuda, nzokande bazali bayuda te, kasi bazali bato ya lokuta, baya komkama na makolo na yo mpe bayeba ete nalingaka yo.

10 Lokola obatelaka motindo oyo napesaki yo, oyo ya konkani motema, ngai mpe nakobatela yo tango komekama ekoya na mokili mobimba, mpo na komeka bato ya mokili.

11 Etikali moke naya. Yango wana, batela malamu oyo ozali na

yango, mpo ete moto moko te abotola ekoti na yo ya lokumu.

12 Oyo akolonga, nakotia ye likonzi na ndako ya Nzambe na ngai. Mpe akobima kuna te. Nakokoma likolo na ye, kombo ya Nzambe na ngai, mpe kombo ya vile ya Nzambe na ngai: Yeruzalem ya sika, oyo ezali kokita wuta na likolo, wuta epai ya Nzambe na ngai. Nakokoma mpe kombo na ngai ya sika likolo na ye.

13 "Oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo Molimo alobi na mangomba."

14 Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Laodise: "Moto oyo azali "Amen", oyo azali temwe ya sembo mpe ya solo, oyo azali

mokonzi ya biloko nyonso oyo Nzambe asala, alobi boye:

15 Nayebi misala na yo, ete ozali malili te mpe moto te. Nalingi ozala malili to moto!

16 Kasi lokola ozali molunge: moto te mpe malili te, nakosanza yo na monoko na ngai.

17 Olobaka: Nazali moto ya bomengo! Nakomi na mbongo mingi, nazali na posa ya eloko moko te. Kasi oyebi te ete ozali moto ya mawa penza, moto ya pasi, moto ya kokelela, moto akufa miso mpe moto ya bolumbu.

18 Nazali kopesa yo toli oyo: somba epai na ngai wolo oyo bapetoli na moto, mpo okoka kokoma moto ya bomengo, mpe bilamba ya pembe mpo na kolata, bongo okoka kobomba soni ya bolumbu na yo; somba mpe kisi ya miso mpo otia na miso na yo, mpo okoka komona.

19 Napamelaka mpe napesaka etumbu na bato oyo nalingaka. Yango wana tia molende mpe bongola motema na yo."

20 Tala, natelemi na porte mpe nazali kobeta. Soki moto ayoki mongongo na ngai mpe afungoli porte, nakokota epai na ye, mpe nakolia na ye elongo, mpe ye elongo na ngai.

21 Oyo akolonga, nakopesa ye nzela ya koyanda elongo na ngai na kiti na ngai ya Bokonzi, ndenge ngai nalonga mpe nayanda elongo na Tata na ngai na kiti na ye ya Bokonzi.

22 "Oyo azali na matoyi, tika ayoka makambo Molimo alobi na mangomba ya Nzambe".

  

EMONISELI 4

1 Sima ya makambo wana, namonaki porte moko efungwamaki na likolo, bongo mongongo oyo nayokaki liboso, oyo ezalaki koyokana lokola kelelo, elobaki: 'Mata awa, mpe nakolakisa yo makambo oyo esengeli koya sima ya oyo.

2 Na mbala moko Molimo amemaki ngai. Bongo namonaki kiti moko ya Bokonzi ezalaki na likolo, mpe moto moko ayandelaki yango.

3 Mpe oyo avandelaki yango azalaki komonana lokola libanga ya talo oyo babengaka "Yaspe" mpe "Sardwane". Arkansiel moko ezalaki lokola libanga ya talo oyo babengaka "Emerode", ezingaki kiti yango ya Bokonzi.

4 Mpe bakiti ntuku mibale na minei ezalaki pembeni-pembeni ya kiti ya Bokonzi. Bampaka ntuku mibale na minei bavandelaki bakiti yango; balataki bilamba ya pembe mpe bikoti ya lokumu ya wolo na mitu na bango.

5 Kongenga, lokito mpe bakake ezalaki kobima wuta na kiti ya Bokonzi. Minda sambo ezalaki kopela liboso ya kiti ya Bokonzi. Minda yango ezali nde Milimo sambo ya Nzambe.

6 Liboso ya kiti ya Bokonzi, namonaki lokola ebale monene oyo ezalaki polele lokola talatala mpe ekokanaki na libanga ya talo oyo babengaka "Kristale". Bikelamo minei ya bomoi, ezalaki na miso ebele liboso mpe sima, ezalaki na kati mpe na pembeni-pembeni ya kiti ya Bokonzi.

7 Ekelamo ya liboso ezalaki lokola ntambwe, ya mibale lokola mwana ngombe ya mobali, ya misato ezalaki na elongi lokola ya moto, mpe ya minei lokola ndeke moko ya monene oyo ezalaki kopumbwa.

8 Mpe bikelamo wana minei ya bomoi, moko na moko ezalaki na mapapu motoba; nzoto na yango ezalaki ya kotonda na miso na kati mpe na pembeni-pembeni. Butu mpe moi, bazalaki kotika te koloba: "Nkolo Nzambe na nguya nyonso, azalée Mosantu, Mosantu, Mosantu. Oyo azalaki, azali mpe azali koya."

9 Tango nyonso bikelamo ya bomoi bazalaki kopesa nkembo, lokumu, mpe matondi na Moto oyo avandaki na kiti ya Bokonzi, oyo azali na bomoi seko na seko,

10 bampaka ntuku mibale na minei bazalaki kotia bilongi na nse liboso ya Moto oyo avandaki na kiti ya Bokonzi, mpe bazalaki kokumisa Moto oyo azali na bomoi libela na libela. Bongo bazalaki kobwaka bikoti na bango ya lokumu liboso ya kiti ya Bokonzi, mpe bazalaki koloba:

11"Nkolo na biso mpe Nzambe na biso, okoki mpo na kozwa nkembo, lokumu mpe nguya. Pamba te yo moto osala biloko nyonso. Yango esalamaki mpe ezali na bomoi, na mokano na yo."

  

EMONISELI 5

1 Bongo namonaki na loboko ya mobali ya Moto oyo avandaki na kiti ya Bokonzi, buku moko, bakoma yango na kati mpe na libanda mpe ezalaki ya kokangama na mazita sambo.

2 Mpe namonaki anzelu moko ya nguya penza, azalaki koganga na mongongo makasi: 'Nani akoki mpo na kofungola mazita oyo ekangisi buku mpe kofungola buku yango?

3 Kasi ezala na likolo, to awa na mokili, to na nse ya mabele, moto ata moko te akokaki kofungola buku to kotanga yango.

4 Tango namonaki bongo, nalelaki mingi mpo moto ata moko te amonanaki ya kokoka mpo na kofungola buku to mpe kotala yango.

5 Bongo moko na kati ya bampaka alobaki na ngai: 'Tika kolela! Tala, ntambwe ya ekolo ya Yuda,oyo abotamaki na libota ya David asi'alonga. Azali ya kokoka mpo na kofungola buku mpe mazita na yango sambo.

6 Bongo namonaki, Mwana Meme moko atelemaki na kati kati ya kiti ya Bokonzi, bikelamo minei ya bomoi mpe bampaka bazingaki ye. Mwana Même yango azalaki komonana lokola nde babomaki ye, azalaki na maseke sambo mpe miso sambo, oyo ezali Milimo sambo ya Nzambe, oyo batindama na mokili mobimba.

7 Mwana Meme ayaki mpe azwaki buku wuta na loboko ya mobali ya Moto oyo avandaki na kiti ya Bokonzi.

8 Tango azwaki Buku, bikelamo minei ya bomoi mpe bampaka ntuku mibale na minei bafukamaki liboso ya Mwana Meme. Moko moko na kati na bango azalaki na lindanda moko mpe bakopo ya wolo oyo ezalaki ya kotonda na malasi, yango nde mabondeli ya basantu.

9 Bazalaki koyemba nzembo ya sika: "Ozali ya kokoka mpo na kozwa buku, mpe kofungola mazita na yango, pamba te babomaki yo, mpe na makila na yo, osombaki bato mpo na Nzambe wuta na mabota nyonso, na minoko nyonso, na mikili nyonso, mpe na bikolo nyonso.

10 Osali bango ete bazala batu ya bakonzi, mpe banganga-Nzambe mpo na kosalela Nzambe na biso, mpe bakozala na Bokonzi na mokili."

11 Bongo natalaki mpe nayokaki mingongo ya baanzelu ebele pembeni-pembeni ya kiti ya Bokonzi, ya bikelamo ya bomoi, mpe ya bampaka; bazalaki bankoto na bankoto.

12 Bazalaki koloba na mongongo makasi: "Mwana Meme oyo babomaki; azali ya kokoka mpo na kozwa nguya, bomengo, bwanya, makasi, lokumu, nkembo mpe masanzoli!"

13 Bongo nayokaki bikelamo nyonso oyo ezali na likolo, na mokili, na nse ya mabele, na kati ya ebale monene, mpe biloko nyonso oyo ezali kati na yango; ezalaki koloba: "Masanzoli mpe lokumu, nkembo mpe nguya ezala na Moto oyo afandi na kiti ya Bokonzi, mpe na Mwana Même, mpo na libela na libela!"

14 Bongo bikelamo minei ya bomoi bazongisaki: "Amen!", mpe bampaka balukamaki mpe basambelaki.

  

EMONISELI 6

1 Bongo namonaki Mwana-Meme afungolaki lizita ya liboso ya mazita sambo; mpe nayokaki moko na kati ya bikelamo ya bomoi, elobaki na mongongo makasi lokola kake: 'Yaka!

2 Tango nazalaki kotala, namonaki mpunda moko ya pembe. Moto oyo afandelaki yango asimbaki fleshe, mpe bapesaki ye ekoti ya lokumu. Bongo abimaki lokola molongi ya etumba mpe mpo na kokende kolonga lisusu.

3 Tango afungolaki lizita ya mibale, nayokaki ekelamo ya mibale elobaki: 'Yaka!

4 Bongo mpunda mosusu ebimaki, ezalaki ya motane penza. Moto oyo afandelaki yango bapesaki ye mopanga moko ya monene, mpe nguya ya kolongola kimia na mokili, mpo etebato babomana bango na bango.

5 Tango afungolaki lizita ya misato, nayokaki ekelamo ya misato elobaki: 'Yaka! Tango natalaki, namonaki mpunda ya mwindu, moto oyo afandelaki yango asimbaki eloko oyo bamekelaka kilo.

6 Bongo nayokaki mongongo moko na kati ya bikelamo minei ya bomoi, elobaki: 'Kilo moko ya farine mpo na deni moko, mpe kilo misato ya orje mpo na deni moko. Kasi kobebisa mafuta te mpe vino te.

7 Tango afungolaki lizita ya minei, nayokaki mongongo ya ekelamo ya minei, elobaki: 'Yaka!

8 Natalaki mpe namonaki mpunda moko ya langi ya mayi ya pondu. Moto oyo afandelaki yango, kombo na ye: "Liwa". Mpe mboka ya bakufi ezalaki kolanda ye na sima. Bapesaki ye nguya ya koboma bato na eteni moko na kati ya biteni minei ya mokili, na mopanga, na nzala, na maladi, mpe na banyama ya zamba oyo ya kanda penza.

9 Tango amngolaki lizita ya mitano, namonaki na nse ya mesa oyo batumbelaka Nzambe makabo, milimo ya baoyo bakufa mpo na Liloba ya Nzambe mpe mpo na litatoli oyo batatolaki.

10 Bazalaki koganga na mongongo makasi: 'Nkolo Mosantu mpe Solo, kino tango nini okozela mpo na kosambisa bato ya mokili mpe kopesa bango etumbu mpo na makila na biso?

11 Bongo bapesaki moko moko na kati na bango nzambala ya pembe, mpe bayebisaki bango bapema moke, kino tango motuya ya baninga na bango ya mosala mpe bandeko na bango ekokoka, baoyo bakoboma bango mpe lokola bango.

12 Tango amngolaki lizita ya motoba, namonaki mabele eninganaki makasi penza, moi eyindaki lokola elamba ya mwindu, mpe sanza ekomaki motane lokola makila.

13 Minzoto ekweyaki na nse lokola mbuma ya nzete ya ngi oyo naino ekomeli te, oyo eningisami na mopepe ya makasi.

14 Likolo elimwaki lokola buku elingami. Bangomba nyonso mpe bisanga nyonso balongolaki yango na bisika na yango.

15 Bakonzi ya mokili, bato minene, bakonzi ya basoda, bato ya nguya, batu ya mbongo, bawumbu nyonso, mpe bato nyonso ya bonsomi, bakendaki kobombama na mabulu mpe na kati ya mabanga ya bangomba.

16 Babandaki koloba na bangomba mpe na mabanga: 'Bokweyela biso, mpe bobomba biso liboso ya elongi ya Moto oyo ayandi na kiti ya Bokonzi, mpe liboso ya kanda ya Mwana-Meme.

17 Pamba te mokolo monene ya kanda na ye ekomi. Bongo nani akoki kobika?

  

EMONISELI 7

1 Sima ya makambo wana, namonaki baanzelu minei batelemaki na songe nyonso minei ya mokili; bakangaki mipepe minei ya mokili, mpo ete mopepe ata moke te eleka na mokili, to na ebale monene, to na nzete ata moko.

2 Bongo namonaki anzelu mosusu awutaki na Este asimbaki elembo ya Nzambe na bomoi. Agangaki na mongongo makasi epai ya baanzelu minei oyo Nzambe apesaki nguya ya kosala mabe na mokili mpe na ebale monene;

3 alobaki: 'Bosala mabe te na mokili, to na ebale monene, to na banzete, kino tango tokosilisa kotia elembo na bilongi ya basali ya Nzambe na biso.

4 Bongo nayokaki talo ya bato oyo bazwaki elembo: nkoto nkama moko na ntuku minei na minei ya mabota nyonso ya bana Isayele.

5 Na libota ya Yuda: bato nkoto zomi na mibale bazwaki elembo; na libota ya Ruben: bato nkoto zomi na mibale; na libota ya Gadi: bato nkoto zomi na mibale;

6 na libota ya Asere: bato nkoto zomi na mibale; na libota ya Neftali: bato nkoto zomi na mibale; na libota ya Manase: bato nkoto zomi na mibale;

7 na libota ya Simeon: bato nkoto zomi na mibale; na libota ya Levi: bato nkoto zomi na mibale; na libota ya Isakare: bato nkoto zomi na mibale;

8 na libota ya Zabulon: bato nkoto zomi na mibale; na libota ya Zosefi: bato nkoto zomi na mibale; mpe na libota ya Benzamin: bato nkoto zomi na mibale.

9 Sima ya makambo wana, namonaki bato ebele penza, oyo moto ata moko te akokaki kotanga bango. Bazalaki bato ya bikolo nyonso, ya mabota nyonso, ya mikili nyonso, mpe ya minoko nyonso. Batelemaki liboso ya kiti ya Bokonzi mpe liboso ya Mwana-Meme; balataki banzambala ya pembe, mpe basimbaki mandalala na maboko na bango.

10 Bazalaki koganga na mongongo makasi: 'Lobiko na Nzambe na biso oyo ayandi na kiti ya Bokonzi, mpe na Mwana-Meme!

11 Baanzelu nyonso batelemaki pembeni-pembeni ya kiti ya Bokonzi, ya bampaka, na bikelamo minei ya bomoi. Bongo bamkamaki liboso ya kiti ya Bokonzi elongi na nse mpe bazalaki kokumisa Nzambe.

12 Bazalaki koloba: "Amen! Masanzoli, nkembo, bwanya, matondi, lokumu, nguya mpe makasi, ezala na Nzambe na biso, mikolo nyonso seko! Amen!"

13 Bongo moko ya bampaka atunaki ngai: 'Bato oyo balati banzambala ya pembe bazali banani? Mpe bawuti wapi?

14 Nazongiselaki ye: 'Nkolo na ngai, yo nde oyebi. Bongo alobaki na ngai: Ezali baoyo bawuti konyokwama mingi penza. Basukolaki banzambala na bango, mpe bakomisaki yango pembe na makila ya Mwana-Meme.

15 Yango wana batelemi liboso ya kiti ya Bokonzi ya Nzambe mpe bazali kosalela ye butu moi na ndako na ye. Mpe Moto oyo avandi na kiti ya Bokonzi akobomba bango na ndako na ye ya kapo.

16 Bakoyoka lisusu nzala te mpe bakozala lisusu na posa ya mayi te; bakoyoka lisusu pasi ya moi te, to mpe ya molunge te.

17 Mpo Mwana-Meme oyo azali na kati-kati ya kiti ya Bokonzi akobatela bango. Akomema bango na bisika oyo mayi ya bomoi ebimaka. Bongo Nzambe akopangusa mayi nyonso ya miso na bango.

  

EMONISELI 8

1 Tango afungolaki lizita ya sambo, kimia ekomaki na likolo pene-pene ya ndambo ya ngonga moko.

2 Bongo namonaki baanzelu sambo oyo batelemaka liboso ya Nzambe, mpe bapesaki bango bakelelo sambo.

3 Anzelu mosusu ayaki mpe atelemaki liboso ya mesa oyo batumbelaka makabo. Asimbaki sani moko ya wolo oyo batumbelaka matiti ya solo kitoko. Bapesaki ye malasi mingi mpo apesa yango elongo na mabondeli ya basantu nyonso, likolo ya mesa ya wolo oyo batumbelaka makabo, oyo ezalaki liboso ya kiti ya Bokonzi.

4 Molinga ya malasi elongo na mabondeli ya basantu ewutaki na loboko ya anzelu mpe emataki liboso ya Nzambe.

5 Bongo, anzelu azwaki sani wana ya wolo, atondisaki yango na moto oyo ezalaki na mesa batumbelaka makabo, mpe abwakaki yango na mokili. Bakake eningisaki lokito, mingongo eyokanaki, kongenga ya somo emonanaki, mpe mokili eninganaki.

6 Baanzelu sambo oyo bazalaki na bakelelo sambo, bamibongisaki mpo na kobeta yango.

7 Anzelu ya liboso abetaki kelelo: mbula ya mabanga mpe moto oyo esangana na makila ebwakamaki na mokili. Bongo eteni moko ya misato ya mokili ezikaki, mpe eteni moko ya misato ya banzete, mpe matiti nyonso ya mobesu ezikaki.

8 Anzelu ya mibale abetaki kelelo: eloko moko lokola ngomba monene oyo ezalaki kopela moto ebwakamaki na ebale monene. Eteni moko ya misato ya mayi ekomaki makila.

9 Mpe eteni moko ya misato ya bikelamo ya bomoi oyo ezali na ebale ekufaki. Mpe eteni moko ya misato ya bamasuwa epanzanaki.

10 Anzelu ya misato abetaki kelelo: monzoto moko ya monene oyo ezalald kopela lokola mwinda ya monene, ewutaki na likolo mpe eyaki kokweya. Ekweyaki likolo ya eteni moko ya misato ya ba-ebale mpe ya bisika mayi ebimelaka.

11 Kombo ya monzoto yango: "Bololo". Mpe eteni moko ya misato ya mayi ekomaki bololo, mpe bato mingi bakufu mpo bamelaki mayi, oyo ekomaki bololo.

12 Anzelu ya minei abetaki kelelo: eteni moko ya misato ya moi, eteni moko ya misato ya sanza, mpe eteni moko ya misato ya minzoto ebebaki, mpo ete eteni moko ya misato na yango ekoma molili. Eteni moko ya misato ya mokolo ezangaki moi, mpe ndenge moko mpe mpo na butu.

13 Bongo namonaki ndeke moko ya monene penza ezalaki kopumbwa na likolo penza. Ezalaki koloba na mongongo makasi: 'Mawa! Mawa! Mawa na bato bayandaka na mokili, mpo na lokito ya bakelelo oyo ekobetama na baanzelu mosusu misato!

  

EMONISELI 8

1 Tango afungolaki lizita ya sambo, kimia ekomaki na likolo pene-pene ya ndambo ya ngonga moko.

2 Bongo namonaki baanzelu sambo oyo batelemaka liboso ya Nzambe, mpe bapesaki bango bakelelo sambo.

3 Anzelu mosusu ayaki mpe atelemaki liboso ya mesa oyo batumbelaka makabo. Asimbaki sani moko ya wolo oyo batumbelaka matiti ya solo kitoko. Bapesaki ye malasi mingi mpo apesa yango elongo na mabondeli ya basantu nyonso, likolo ya mesa ya wolo oyo batumbelaka makabo, oyo ezalaki liboso ya kiti ya Bokonzi.

4 Molinga ya malasi elongo na mabondeli ya basantu ewutaki na loboko ya anzelu mpe emataki liboso ya Nzambe.

5 Bongo, anzelu azwaki sani wana ya wolo, atondisaki yango na moto oyo ezalaki na mesa batumbelaka makabo, mpe abwakaki yango na mokili. Bakake eningisaki lokito, mingongo eyokanaki, kongenga ya somo emonanaki, mpe mokili eninganaki.

6 Baanzelu sambo oyo bazalaki na bakelelo sambo, bamibongisaki mpo na kobeta yango.

7 Anzelu ya liboso abetaki kelelo: mbula ya mabanga mpe moto oyo esangana na makila ebwakamaki na mokili. Bongo eteni moko ya misato ya mokili ezikaki, mpe eteni moko ya misato ya banzete, mpe matiti nyonso ya mobesu ezikaki.

8 Anzelu ya mibale abetaki kelelo: eloko moko lokola ngomba monene oyo ezalaki kopela moto ebwakamaki na ebale monene. Eteni moko ya misato ya mayi ekomaki makila.

9 Mpe eteni moko ya misato ya bikelamo ya bomoi oyo ezali na ebale ekufaki. Mpe eteni moko ya misato ya bamasuwa epanzanaki.

10 Anzelu ya misato abetaki kelelo: monzoto moko ya monene oyo ezalald kopela lokola mwinda ya monene, ewutaki na likolo mpe eyaki kokweya. Ekweyaki likolo ya eteni moko ya misato ya ba-ebale mpe ya bisika mayi ebimelaka.

11 Kombo ya monzoto yango: "Bololo". Mpe eteni moko ya misato ya mayi ekomaki bololo, mpe bato mingi bakufu mpo bamelaki mayi, oyo ekomaki bololo.

12 Anzelu ya minei abetaki kelelo: eteni moko ya misato ya moi, eteni moko ya misato ya sanza, mpe eteni moko ya misato ya minzoto ebebaki, mpo ete eteni moko ya misato na yango ekoma molili. Eteni moko ya misato ya mokolo ezangaki moi, mpe ndenge moko mpe mpo na butu.

13 Bongo namonaki ndeke moko ya monene penza ezalaki kopumbwa na likolo penza. Ezalaki koloba na mongongo makasi: 'Mawa! Mawa! Mawa na bato bayandaka na mokili, mpo na lokito ya bakelelo oyo ekobetama na baanzelu mosusu misato!

  

EMONISELI 10

1 Bongo namonaki anzelu mosusu ya nguya makasi penza, azalaki kokita wuta na likolo. Lipata moko ezipaki ye lokola elamba, mpe arkansiel moko ezingaki motu na ye. Elongi na ye ezali lokola moi, mpe makolo na ye ezalaki lokola makonzi ya moto.

2 Asimbaki mwa buku emngwama. Atiaki lokolo na ye ya mobali na ebale monene, mpe oyo ya mwasi na mokili.

3 Agangaki na mongongo makasi ndenge ntambwe egangaka. Mpe tango asilisaki koganga, bakake sambo ebetaki.

4 Tango bakake sambo esilaki kobeta, nalingaki kokoma, quasi nayokaki mongongo moko ewiitaki na likolo, elobelaki ngai: "Bomba malamu makambo oyo bakake sambo elobi, kokoma yango te!"

5 Bongo anzelu, oyo namonaki atelemaki na ebale monene mpe na mokili, atombolaki loboko na ye ya mobali na likolo

6 mpe alapaki ndayi na kombo ya Moto oyo azali na bomoi libela na libela, Ye oyo asalaki likolo mpe biloko oyo ezali kuna, mabele mpe biloko oyo ezali kuna, na ebale monene mpe biloko oyo ezali kad na yango: 'Tango ya kozela ezali lisusu te!

7 Kasi na mokolo yango, tango anzelu ya sambo akobeta kelelo, Nzambe akokokisa mabongisi na ye oyo ezali ya kobombama, ndenge ayebisaki yango na basali na ye baprofeta.

8 Bongo mongongo oyo nayokaki, oyo ewutaki na likolo, elobelaki ngai lisusu: 'Kende, kamata buku ya moke oyo ezali ya kofungwama na loboko ya anzelu, oyo atelemi na ebale monene mpe na mokili.

9 Napusanaki pene-pene ya anzelu, mpe nasengaki ye apesa ngai buku ya moke. Bongo ye alobaki na ngai: "Kamata yango mpe lia yango! Ekozala bololo na libumu na yo, kasi na monoko ekozala sukali lokola mafuta ya nzoyi."

10 Nakamataki mwa buku yango na loboko ya anzelu, mpe namelaki yango. Na monoko na ngai, ezalaki sukali lokola mamta ya nzoyi, kasi tango naliaki yango, ekomaki bololo na kati ya libumu.

11 Bongo balobaki na ngai: 'Esengeli osakola lisusu na mikili mingi, bikolo mingi, minoko mingi, mpe epai ya bakonzi mingi.

  

EMONISELI 11

1 Sima, bapesaki ngai mwa nzete moko lokola metre oyo bamekelaka molayi, mpe balobaki na ngai: 'Telema, kende kotanga molayi ya ndako ya Nzambe, mpe mesa oyo batumbelaka makabo, bongo otanga mpe bato oyo basambelaka kuna.

2 Kasi kotanga molayi ya libanda ya ndako ya Nzambe te, mpo basila kopesa yango na bapakano. Bango bakonyata vile ya bosantu basanza ntuku minei na mibale.

3 Nakopesa nguya na batemwe na ngai mibale, oyo bakolata saki, mpe bakosakola na mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba (1260).

4 Bango bazali banzete mibale ya olive mpe biloko mibale oyo batielaka minda, oyo ezali liboso ya Nkolo ya mokili.

5 Soki moto alingi kosala bango mabe, moto ekobima na minoko na bango mpe ekoboma banguna na bango; mpe moto nyonso oyo akoluka kosala bango mabe, asengeli kokufa ndenge wana.

6 Bango bazali na nguya ya kokanga likolo mpo ete mbula enoka te na mikolo oyo bakozala kosakola. Bazali mpe na nguya ya kobongola mayi ekoma makila, mpe ya kotinda minyoko ya lolenge nyonso na mokili, tango nyonso bango bakolinga.

7 Tango bakosilisa litatoli na bango, nyama oyo ekobima na libulu ya molai ekobundisa bango, ekolonga bango, mpe ekoboma bango.

8 Bongo bibembe na bango bakolalisa yango na bala-bala ya vile monene, epai babakaki Nkolo na bango na ekulusu. Na molimo, babengaka vile yango: Sodome mpe Ezipito.

9 Bato ya mikili nyonso, na ya mabota nyonso, na ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso, bakotala bibembe na bango mikolo misato na ndambo, mpe bakopesa nzela te mpo bakunda yango.

10 Bato oyo bayandaka na mokili bayokaki esengo mpo na liwa na bango. Bakosala feti mpe bakotindana makabo, pamba te baprofeta wana mibale batungisaki mingi penza bato oyo bayandaka na mokili.

11 Kasi sima ya mikolo misato na ndambo, pema ya bomoi oyo ewutaki na Nzambe ekotelaki bango, bongo batelemaki. Mpe somo monene ezwaki bato oyo bazalaki kotala bango.

12 Bongo baprofeta wana mibale ya Nzambe bayokaki mongongo moko ya makasi ewutaki na likolo, mpe elobelaki bango: "Bomata awa!" Bamataki na likolo na kati ya mapata, mpe banguna na bango bazalaki kotala bango.

13 Kaka na tango wana, mokili eninganaki makasi penza. Eteni moko na kati ya biteni zomi ya vile ebukanaki, mpe bato nkoto sambo bakufaki na koningana yango ya mabele. Bato oyo babikaki batondaki na somo mpe bakumisaka Nzambe ya likolo.

14 Mawa ya mibale eleki; mawa ya misatu etikali moke eya.

15 Bongo anzelu ya sambo abetaki kelelo; mingongo ya makasi eyokanaki na likolo, mpe ezalaki koloba: 'Bokonzi ya mokili ekomi Bokonzi ya Nkolo na biso mpe ya Kristo na ye. Ye akozala na Bokonzi mikolo nyonso libela na libela.

16 Bongo bampaka ntuku mibale na minei oyo bavandaki na bakiti ya Bokonzi liboso ya Nzambe, batiaki bilongi na nse mpe basambelaki Nzambe.

17 Bazalaki koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, oyo ozalaki mpe ozali, totondi yo mpo osaleli nguya na yo ya monene, mpe obandi Bokonzi na yo.

18 Bikolo etombokaki; mpe kanda na yo ezali koya. Tango ekoki mpo osambisa bato bakufa, mpe mpo na kopesa lifuti na bawumbu na yo baprofeta, mpe na basantu, mpe na baoyo nyonso batosaka kombo na yo, bato pamba mpe bato minene mpe mpo na koboma bato oyo babebisaka mokili.

19 Bongo ndako ya Nzambe oyo ezali na likolo efungwamaki, mpe sanduku ya Boyokani na ye emonanaki na kati ya ndako ya Nzambe. Kongenga ya kake emonanaki, mingongo, lokito na bakake eyokanaki, mokili eninganaki mpe mbula monene ya mabanga enokaki.

  

EMONISELI 12

1 Bongo elembo moko ya monene emonanaki na likolo: Mwasi moko alataki moi, mpe azalaki na sanza na nse ya makolo na ye, mpe alataki na motu na ye ekoti ya Bokonzi oyo ezalaki na minzoto zomi na mibale.

2 Azalaki na zemi, akomaki pene-pene ya kobota, mpe azalaki kolela mpo na pasi.

3 Mpe elembo mosusu emonanaki na likolo: ezalaki dragon moko ya monene mpe ya motane. Ezalaki na mitu sambo mpe maseke zomi, mpe bikoti sambo ya Bokonzi na mitu na yango.

4 Mokila na ye ezalaki kokomba eteni moko ya misato ya minzoto ya likolo, mpe ebwakaki yango na mabele. dragon yango etelemaki liboso ya mwasi oyo alingaki kobota mpo elia mwana na ye tango akobotama.

5 Mpe mwasi yango abotaki mwana mobali oyo akotambwisa bikolo nyonso, na lingenda ya ebende. Bongo mwana amemamaki epai ya Nzambe mpe epai ya kiti na ye ya Bokonzi.

6 Mwasi yango akimaki na esobe, na esika oyo Nzambe abongisaki mpo na ye, mpo ete baleyisa ye wana mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba (1260).

7 Bongo etumba ebimaki na likolo: Mishiele na baanzelu na ye babundaki na dragon, mpe dragon na baanzelu na ye babundisaki mpe Mishele.

8 Kasi dragon ezalaki na makasi mingi te, mpe babenganaki ye na likolo.

9 Bongo babwakaki dragon ya monene, yango nde "Nyoka ya kala", oyo babengaka zabolo to Satana; oyo akosaka bato ya mokili mobimba. Babwakaki yango na mabele, elongo na baanzelu na yango.

10 Bongo nayokaki mongongo moko ya makasi ewutaki na likolo, elobaki: Sik'oyo lobiko, nguya, Bokonzi ya Nzambe na biso, mpe nguya ya Kristo na ye eye. Pamba te, mofundi ya bandeko na biso, oyo azalaki kofunda bango liboso ya Nzambe na biso, butu mpe moi, basi 'babwaki ye.

11 Balongi ye mpo na makila ya Mwana Meme, mpe mpo na liloba ya litatoli na bango; balingaki bomoi na bango te, ata kilo na liwa.

12 Yango wana yo likolo, na bino baoyo boyandaka kuna, bosepela! Kasi mawa na mokili mpe na ebale monene, pamba te zabolo akiti epai na bino mpe atondi na kanda, mpo ayebi ete atikali na tango moke.

13 Tango dragon emonaki ete babwakaki ye na mabele, ebandaki kolanda mwasi oyo abotaki mwana mobali.

14 Kasi bapesaki mwasi yango mapapu mibale ya ndeke moko ya monene, mpo apumbwa kino na esika oyo ebongisama mpo na ye, na esobe. Kuna baleyisaki ye tango moko, batango, mpe ndambo ya tango, mosika na elongi ya nyoka.

15 Bongo nyoka esanzaki mayi ebele penza lokola ebale na sima ya mwasi mpo mayi yango emema ye.

16 Kasi mabele eyaki kosalisa mwasi, efungolaki monoko na yango, mpe emelaki ebale oyo dragon esanzaki.

17 "Bongo dragon etombokaki na mwasi, mpe ekendaki kobundisa bana na ye mosusu, ezali baoyo batosaka Alibeko ya Nzambe mpe basimba makasi litatoli ya Yesu.

18 Bongo dragon ekendaki kotelema na zelo ya ebale monene.

  

EMONISELI 13

1 Sima namonaki nyama moko ebimaki na ebale monene, ezalaki na maseke zomi mpe mitu sambo. Elataki bikoti zomi ya Bokonzi na maseke na yango; mpe na mitu na yango bakomaki bakombo ya kotiola Nzambe.

2 Nyama oyo namonaki ekokanaki na nkoyi. Makolo na yango ezalaki lokola ya nyama oyo babengaka Uruse, mpe monoko na yango ezalaki lokola monoko ya ntambwe. Bongo dragon epesaki nyama yango nguya na yango, kiti na yango ya Bokonzi, mpe Bokonzi monene penza.

3 Namonaki motu moko ya nyama wana ezalaki lokola babetaki yango pêne ya liwa; mpe pota oyo elingaki koboma yango esilaki. Bongo mokili mobimba ezalaki kokamwa nyama yango mpe elandaki yango.

4 Bato babandaki kosambela dragon mpo epesaki Bokonzi na yango na nyama wana. Basambelaki nyama yango mpe balobaki:

"Nani akokani na nyama, mpe nani akoki kobunda na yango?"

5 Mpe nyama ezwaki nzela ya koloba maloba ya lofundu mpe ya

kofinga Nzambe. Ezwaki mpe Bokonzi ya kosala mosala na yango basanza ntuku minei na mibale.

6 Bongo ebandaki koloba maloba ya kotiola Nzambe, kotiola kombo na ye, esika ye ayandaka, mpe baoyo bayandaka na likolo.

7 Ezwaki nzela ya kobunda na basantu mpe ya kolonga bango. Mpe bapesaki yango Bokonzi likolo ya mabota nyonso, ya mikili nyonso, ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso.

8 Bongo bato nyonso oyo bayandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te, banda mokili esalama, na buku ya bomoi ya Mwana Meme oyo babomaki, bakosambela ye.

9 Moto oyo azali na matoyi tika ayoka!

10 Soki moto asengeli kokota na boloko, akokota na boloko. Soki moto asengeli kokufa na mopanga, akokufa na mopanga. Yango wana, esengeli ete bato ya Nzambe bazala bato ya kokanga motema mpe kondima.

11 Bongo namonaki nyama mosusu ebimaki na mabele. Nyama yango ezalaki na maseke mibale oyo ezalaki lokola ya Mwana-Meme, mpe ezalaki koloba lokola dragon.

12 Esalelaki Bokonzi nyonso ya nyama ya liboso na miso na ye. Esalaki ete mabele mpe bato oyo bayandaka na mabele bakumbamela nyama ya liboso oyo ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye mpe pota yango esilaki.

13 Esalaki makamwisi minene, na ndenge ete ekitisaki kutu moto wuta na likolo kino na mokili, na miso ya bato.

14 Bongo ekosaki baoyo bayandaka na mabele na nzela ya makamwisi oyo bapesaki ye ndingisa ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale etindaki baoyo bayandaka na mokili ete basala elilingi mpo na lokumu ya nyama oyo bazokisaki na mopanga mpe ezongaki na bomoi.

15 Mpe nyama ya mibale ezwaki nzela ya kopesa pema na elilingi ya nyama ya liboso mpo ete ekoka koloba, mpe eboma baoyo nyonso baboyaki kosambela yango.

16 Etindaki lisusu bato nyonso na makasi, bato minene mpe bato pamba, bato ya bomengo mpe babola, bawumbu mpe bato ya bonsomi, ete bazwa elembo na loboko ya mobali to na elongi,

17 mpo ete moto moko te akoka kosomba to koteka, longola kaka oyo azali na elembo; elembo yango ezali nde kombo ya nyama to motuya ya kombo na yango.

18 Likambo oyo ezali kosenga bwanya. Tika ete moto oyo azali na mayele atanga motuya ya nyama. Pamba te motuya yango ekokani na kombo ya moto. Talo yango ezali: nkama motoba na ntuku motoba na motoba (666).

  

EMONISELI 14

1 Bongo namonaki Mwana-Meme atelemaki na ngomba ya Siona, mpe bato nkoto nkama moko na ntuku minei na minei (144,000) bazalaki elongo na ye. Mpe kombo ya Mwana Même, na oyo ya Tata na ye, ezalaki ya kokomama na bilongi na bango.

2 Nayokaki mongongo moko ewutaki na likolo, ezalaki lokola makelele ya mayi monene, mpe lokola lokito ya kake monene. Mpe makelele oyo nayokaki ezalaki lokola oyo ya babeti mandanda, oyo bazali kobeta mandanda na bango.

3 Bazalaki koyemba nzembo ya sika liboso ya kiti ya Bokonzi, liboso ya bikelamo minei ya bomoi mpe ya bampaka. Mpe moto ata moko te akokaki koyekola nzembo yango, longola kaka bato wana nkoto nkama moko na ntuku minei na minei (144,000) oyo bakangolamaki na mabele.

4 Ezali bato oyo babebisaki nzoto na bango te na basi, pamba te bamibatelald peto. Ezali baoyo bazalaki kolanda Mwana-Meme na bisika nyonso ye azalaki kokende. Bakangolaki bango na kati ya bato, mpo bakaba bango epai ya Nzambe mpe epai ya Mwana-Meme lokola makabo ya liboso.

5 Lokuta emonanaki na monoko na bango te, mpe bazalaki na mabe ata moko te.

6 Bongo namonaki anzelu mosusu azalaki kopumbwa na kati ya likolo, azalaki na Sango Malamu ya seko mpo na kosakola yango na bato oyo bayandaka na mokili: na bato ya bikolo nyonso, ya mabota nyonso, ya minoko nyonso, mpe ya mikili nyonso.

7 Azalaki koloba na mongongo makasi: 'Bobanga Nzambe mpe bopesa ye nkembo; pamba te tango ya Nzambe mpo na kosambisa bato ekoki. Bokumisa ye oyo asalaki likolo, mokili, ebale monene mpe bipai mayi ebimakaî8 Anzelu ya mibale alandaki mpe alobaki: 'Mboka monene ya Babilone, ekwevi, ekweyi; yango moto emelisaki bato ya bikolo nyonso vino ya kanda ya kindumba na yango!

9 Bongo anzelu ya misato alandaki bango mpe alobaki na mongongo makasi: 'Soki moto asamblaka nyama mpe elilingi na yango, mpe azwi elembo na elongi to na loboko na ye,

10 ye mpe akomela vino ya kanda ya Nzambe, oyo esangana na eloko moko te, oyo batia na kopo ya kanda na ye. Akomona pasi na moto mpe na sufulu liboso ya baanzelu basantu mpe liboso ya

Mwana-Meme.

11 Mpe molinga ya pasi na bango ekomata na likolo libela na libela. Baoyo bakumbamelaka nyama mpe elilingi na ye, mpe moto nyonso oyo akondima kozwa elembo ya kombo na ye, bakopema te butu mpe moi.

12 Yango wana basantu, baoyo babatelaka mibeko ya Nzambe mpe kondima na bango na Yesu, basengeli kokanga mitema.

13 Bongo nayokaki mongongo moko ewutaki na likolo mpe elobaka: 'Koma: Esengo na bato oyo bazali kokufa kati na Nkolo! Mpe Molimo alobi: Mpo ete bapema na misala na bango, pamba te misala na bango ezali kolanda bango.

14 Bongo namonaki lipata moko ya pembe. Mpe moto moko akokanaki na Mwana ya Moto afandaki na kati ya lipata yango: alataki ekoti ya Bokonzi ya wolo mpe asimbaki mopanga moko ya mino penza oyo balongolelaka mbuma na bilanga.

15 Anzelu mosusu abimaki na ndako ya Nzambe, agangaki na mongongo makasi na moto oyo avandaki likolo ya lipata: 'Kamata mopanga na yo mpe kata mbuma, mpo tango ya kolongola mbuma ekoki, mpe mbuma ya mokili esi'ekomeli.

16 Bongo moto oyo afandaki likolo ya lipata asalelaki mopanga na ye na mokili mpe alongolaki mbuma na yango.

17 Anzelu mosusu abimaki na ndako ya Nzambe, oyo ezali na likolo. Ye mpe azalaki na mopanga moko ya mino penza oyo balongolelaka mbuma na bilanga.

18 Sima anzelu mosusu oyo azalaki na Bokonzi likolo ya moto, abimaki na esika batumbaka makabo. Mpe agangaki na mongongo makasi epai na ye oyo asimbaki mopanga ya mino penza; alobaki na ye: Kamata mopanga na yo, mpe kata bambuma ya nzete ya vino oyo ezali na mokili; pamba te bambuma na yango esi'eteli.

19 Bongo anzelu wana asalelaki mopanga na ye na mokili. Mpe akataki bambuma ya nzete ya vino oyo ezalaki na mokili, mpe abwakaki yango na nzungu monene ya kanda ya Nzambe.

20 Bongo bakarnolaki mbuma yango na libanda ya vile, na kati ya nzungu wana ya monene. Makila mingi ebimaki na nzungu yango, etondaki kino kokoma na monoko ya mpunda, soki mpunda etelemi, mpe epanzanaki na mokili kino na bakilometre nkama misato.

  

EMONISELI 15

1 Bongo namonaki na likolo, elembo mosusu ya monene mpe ya kokamwa: baanzelu sambo bazalaki na bapasi sambo; yango ezali bapasi ya suka, pamba te na yango nde kanda ya Nzambe ekokokisama.

2 Namonaki mpe ebale monene esangana na moto, ezalaki lokola talatala. Namonaki lisusu baoyo balongaki nyama, mpe elilingi na yango, mpe na motuya ya kombo na yango, batelemaki likolo ya ebale monene oyo ezalaki lokola talatala, mpe bazalaki na mandanda ya Nzambe.

3 Bazalaki koyemba nzembo ya Moyize, mosali ya Nzambe, mpe nzembo ya Mwana-Meme: Nkolo Nzambe ya nguya nyonso, misala na yo ezali minene mpe ya kokamwa! Nkolo ya biloko nyonso; banzela na yo ezali sembo mpe solo.

4 Nkolo, nani akobanga yo te mpe akoboya kokumisa kombo na yo? Pamba te yo kaka nde ozali Mosantu. Bato ya bikolo nyonso bakoya, mpe bakosambela yo; pamba te misala na yo ya bosembo emonani polele!

5 Sima ya makambo wana, natalaki mpe namonaki ndako ya Nzambe na likolo emngwamaki, yango nde ndako ya kapo ya litatoli.

6 Bongo baanzelu sambo oyo bamema bapasi sambo babimaki na ndako ya Nzambe. Balataki elamba oyo babengaka lino; ezalaki ya peto mpe ezalaki kongenga makasi penza, mpe bakangaki mikaba ya wolo na tolo na bango.

7 Moko na kati ya bikelamo minei ya bomoi epesaki na baanzelu sambo bakopo sambo ya wolo, oyo ezalaki ya kotonda na kanda ya Nzambe, ye oyo azali na bomoi libela na libela.

8 Bongo ndako ya Nzambe etondaki na milinga oyo ewutaki na nkembo ya Nzambe mpe na nguya na ye. Mpe moto moko te akokaki kokota na ndako ya Nzambe, kino tango bapasi sambo ya baanzelu sambo ekokisamaki.

  

EMONISELI 16

1 Bongo nayokaki mongongo moko ya monene ewutaki na ndako ya Nzambe, elobaki na baanzelu sambo: 'Bokende mpe bosopa na mabele bakopo sambo ya kanda ya Nzambe!

2 Anzelu ya liboso akendaki mpe asopaki kopo na ye na mabele. Bongo bapota ya somo mpe ya pasi ebimaki na nzoto ya bato oyo bazalaki na elembo ya nyama mpe bakumbamelaki elilingi na yango.

3 Anzelu ya mibale asopaki kopo na ye na ebale monene, mpe ebale ekomaki makila lokola ya moto akufi; mpe biloko nyonso ya bomoi oyo ezalaki na ebale, ekufaki.

4 Anzelu ya misato asopaki kopo na ye na ba-ebale mpe na bisika mayi ebimaka; mpe ekomaki makila.

5 Bongo nayokaki anzelu oyo azalaki na Bokonzi likolo ya mayi, alobaki: 'Ozali sembo, yo oyo ozali mpe ozalaki; Mosantu, mpo okati bongo!

6 Pamba te basopaki makila ya basantu mpe ya baprofeta; mpe opesi bango makila mpo bamela, yango ekoki na bango.

7 Bongo nayokaki mongongo moko ewutaki na mesa oyo batumbelaka makabo, elobaki: Nkolo Nzambe ya nguya nyonso, okataka makambo na ndenge ya solo mpe ya sembo!

8 Anzelu ya minei asopaki kopo na ye likolo ya moi. Mpe moi ezwaki nzela ya kozikisa bato na moto.

9 Bato bazikaki na moto ya makasi penza mpe babandaki konnga kombo ya Nzambe oyo azali na Bokonzi likolo ya bapasi wana. Kasi baboyaki kobongola mitema na bango mpe kopesa ye nkembo.

10 Anzelu ya mitano asopaki kopo na ye likolo ya kiti ya Bokonzi ya nyama; Bokonzi ya nyama yango ekomaki molili, mpe bato babandaki komiswa lolemo mpo na pasi;

11 bafingaki Nzambe ya likolo, mpo na bapasi na bango mpe mpo na bapota na bango. Kasi baboyaki kobongola mitema na misala na bango.

12 Anzelu ya motoba asopaki kopo na ye na ebale monene ya Efrate; bongo mayi na yango ekawukaki mpo na kobongisa nzela ya bakonzi minene oyo bakowuta na Este.

13 Bongo namonaki milimo misato ya mbindo lokola magorodo ebimaki na monoko ya dragon, monoko ya nyama, mpe na monoko ya moprofeta ya lokuta.

14 Yango nde milimo ya mbindo oyo esalaka makamwisi, mpe

ekokende epai ya bakonzi minene ya mokili mobimba, mpo na kosangisa bango esika moko mpo na etumba ya mokolo monene ya Nzambe ya nguya nyonso.

15 Tala: nazali koya lokola moyibi. Esengo na moto oyo azali kokengela mpe azali kobatela bilamba na ye, mpo ete atambola bolumbu te mpe bamona soni na ye te.

16 Bongo milimo wana esangisaki bakonzi minene na esika oyo babengaka na monoko ya kiebreo: "Armagedoni".

17 Anzelu ya sambo asopaki kopo na ye likolo ya mopepe, mpe mongongo moko ya monene ewutaki na kiti ya Bokonzi, ebimaki na ndako ya Nzambe, elobaki: 'Ekokisami!

18 Bongo kongenga ya kake emonanaki, kake ebetaki, lokito eyokanaki, mpe mokili eninganaki makasi penza. Koningana ya ndenge wana naino esalama te banda moto azali na mokili.

19 Vile monene ekabwanaki na biteni misato; mpe bavile ya bikolo nyonso ebukanaki. Bongo Nzambe akanisaki vile monene ya Babilone mpe apesaki yango kopo oyo etonda na vino ya kongala ya kanda na ye.

20 Bisanga nyonso ekimaki, mpe bangomba emonanaki lisusu te.

21 Mbula ya mabanga minene enokaki: libanga moko ezalaki na bakilo pene-pene ntuku mibale na mitanu na ntuku misato, mpe ezalaki kokweyela bato. Bongo bato banngaki Nzambe mpo na pasi ya mbula wana ya mabanga, pamba te pasi yango ezalaki monene mingi.

  

EMONISELI 17

1 Bongo anzelu moko na kati y a banzelu sambo oyo bazalaki na bakopo sambo, ayaki mpe alobaki na ngai: 'Yaka, nakolakisa yo etumbu ya mwasi ya ndumba monene, oyo avandi likolo ya bamayi mingi.

2 Bakonzi minene ya mokili basalaki ekobo elongo na ye, mpe baoyo bayandaka na makili balangwa vino ya kindumba na ye!

3 Bongo anzelu amemaki ngai na Molimo kati na esobe. Kuna, namonaki mwasi moko afandaki likolo ya nyama ya motane, nyama yango ezalaki ya kotonda na bakombo ya kofinga Nzambe, mpe ezalaki na mitu sambo mpe na maseke zomi.

4 Mwasi yango alataki bilamba ya motane ya pete-pete mpe ya motane ya makasi, babizu ya wolo, mabanga ya talo, mpe mayaka. Asimbaki na loboko na ye kopo ya wolo etonda na makambo ya soni mpe ya bosoto ya kindumba na ye.

5 Kombo moko ezalaki ya kokomama na elongi na ye: "Sekre, Babilone vile monene, mama ya basi ya ndumba mpe ya makambo ya soni ya mokili".

6 Mpe namonaki mwasi yango alangwaki maldia ya basantu mpe makila ya batemwe ya Yesu. Nakamwaki mingi penza tango namonaki ye.

7 Bongo anzelu alobaki na ngai: 'Mpo na nini ozali kokamwa? Nakoyebisa yo sekre ya mwasi wana, mpe ya nyama oyo ezali komema ye, oyo ezali na mitu sambo mpe maseke zomi.

8 Nyama oyo omonaki, oyo ezalaki liboso mpe sik'oyo ezali te, ekobima na libulu ya molai mpe ekokende na libebi. Bongo bato oyo bayandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te na buku ya bomoi banda na ebandeli ya mokili, bakokamwa tango bakomona nyama wana. Pamba te, nyama yango ezalaki liboso mpe sik'oyo ezali te; mpe ekoya lisusu.

9 Mpo na kososola makambo oyo, esengeli ozala na bwanya mingi. Mitu wana sambo, ezali bangomba sambo epai mwasi afandi. Yango ezali mpe bakonzi minene sambo.

10 Mitano basi'bakweya na Bokonzi, moko azali sik'oyo na Bokonzi, mpe mosusu ayei naino te. Tango akoya, esengeli awumela mwa tango moke.

11 Bongo nyama oyo ezalaki liboso mpe sik'oyo ezali lisusu te, yango nde mokonzi ya mwambe. Nyama yango ezali moko na kati ya bakonzi wana sambo, mpe ekokende na libebi.

12 Maseke zomi oyo omonaki, ezali bakonzi zomi oyo bazwi naino Bokonzi te. Kasi Bokonzi na bango ekozala ya ngonga moko kaka, elongo na nyama wana.

13 Bango nyonso zomi bazali na likanisi kaka moko, mpe bakopesa nguya mpe Bokonzi na bango na nyama wana.

14 Bakobunda na Mwana-Meme, kasi Mwana-Meme akolonga bango, pamba te ye azali Nkolo ya bankolo mpe Mokonzi ya bakonzi. Akolonga bango elongo na bato oyo bazali na ye elongo, baoyo Nzambe abenga mpe apona, mpe bazali ya kokangama na ye.

15 Bongo anzelu alobaki na ngai: 'Bamayi oyo omonaki epai mwasi ya ndumba afandaki, ezali bato ya mokili, bato ebele, bikolo mpe minoko.

16 Maseke zomi oyo omonaki mpe nyama wana, bakoyina mwasi ya ndumba. Bakobotola ye biloko na ye nyonso mpe bakotika ye bolumbu, bakolia mosuni na ye, mpe bakotumba ye na moto.

17 Pamba te Nzambe atia na mitema na bango posa ya kokokisa makanisi na ye; bakoyokana mpo na kopesa nyama wana nguya na bango ya kokamba, kino tango Maloba ya Nzambe ekokokisama.

18 Bongo mwasi oyo omonaki, ezali vile monene oyo ezali na Bokonzi likolo ya bakonzi minene ya mokili.

  

EMONISELI 18

1 Na sima ya makambo wana, namonaki anzelu mosusu awutaki na likolo mpe ayaki kokita. Azalaki na nguya monene, mpe nkembo na ye engengisaki mokili.

2 Agangaki na mongongo makasi: monene ya Babilona ekwei, ekwei. Ekomi mboka ya bazabolo, ebombamelo ya milimo nyonso ya mbindo mpe ebombamelo ya bandeke ya mbindo mpe oyo eboyama.

3 Pamba te bikolo nyonso emelaki vino ya kanda ya kindumba na yango. Bakonzi minene ya mabele basalaki ekobo elongo na vile yango, mpe bato ya mombongo ya mabele bakomaki na bomengo mingi wuta na bomengo na yango oyo eleki ndeko."

4 Bongo nayokaki mongongo mosusu ewutaki na likolo, elobaki: 'Bino bato na ngai, bobima na kati ya vile wana, mpo ete bosangana na masumu na yango te, mpe bozwa bapasi na yango te.

5 Pamba te masumu na yango etondi mingi kino na likolo. Mpe

Nzambe akanisi mabe na yango.

6 Bosalela yango ndenge asalaki bino. Makambo oyo asalaki, bofuta ye yango mbala mibale. Kopo oyo asangisaki mpo na bino, masanga ya ngai oyo amelisaki, bomelisa ye yango mbala

mibale.

7 Boyokisa yango pasi mpe mawa, ndenge yango ezalaki komikumisa mpe emitondisaki na bomengo. Pamba te elæis koloba: "Nayandi lokola mokonzi monene ya mwasi; nakufela mobali te, mpe nakosala matanga ata mokolo moko te."

8 Yango wana, bapasi na yango ekokweyela yango na mokolo moko: liwa, matanga, nzala, mpe bakotumba yango na moto. Pamba te Nkolo Nzambe oyo apesi yango etumbu, azali na nguya mingi.

9 Bongo bakonzi ya mokili, baoyo basalaki na yango ekobo mpe basanganaki na bisengo na yango, bakomona pasi mpe bakolela mpo na vile wana, tango bakomona milinga ya moto oyo ekozikisa yango.

10 Bakotelema mosika mpo na kobanga pasi oyo ekokweyela vile yango. Bongo bakoloba: "Mawa! Mawa! Vile monene, Babilone vile ya nguya! Pamba te kobeba na yango eye kaka na ngonga moko!"

11 Bongo bato ya mombongo ya mokili bakolela mpe bakosala matanga mpo na vile yango, pamba te moto ata moko te akosomba lisusu biloko na bango:

12 wolo, palata, mabanga ya talo, mayaka, bilamba ya lino ya pete-pete, bilamba ya motane ya pete-pete, bilamba ya swa, bilamba ya motane makasi, banzete nyonso ya solo kitoko, biloko ya ndenge na ndenge oyo esalami na pembe ya nzoku, biloko ya ndenge na ndenge oyo esalami na banzete ya talo mpe na bibende lokola 'Bronze', 'Fer', mpe na mabanga ya kitoko oyo babengaka 'Marbre';

13 biloko basangisaka na bilei mpo na koyeisa yango elengi, malasi, mire, banzete ya solo kitoko oyo batumbaka, vino, mafuta, farine, ble, bangombe, bameme, bampunda, shario, bawumbu, mpe milimo ya batu.

14 Bakoloba: "biloko nyonso oyo ozalaki kolinga mingi etiki yo mosika; bomengo mpe biloko ya kitoko nyonso ebebi, okozwa yango lisusu te!"

15 Bato ya mombongo oyo bazwaki bomengo tango bazalaki kotekisa biloko na bango na vile wana, bakotelema mosika mpo na kobanga pasi oyo ekokweyela vile yango. Bakolela, bakosala matanga

16 mpe bakoloba: 'Mawa! Mawa! Vile monene, ezalaki kolata bilamba ya lino ya pete-pete, bilamba ya motane ya makasi, babizu ya wolo, mabanga ya talo, mpe mayaka!

17 Kasi tala, na ngonga moko kaka, bomengo wana nyonso ebebi. Bakapiteni nyonso ya masinya, bato nyonso oyo basalaka mibembo na masuwa, bato oyo basalaka na masuwa, mpe baoyo basalaka mombongo na nzela ya mayi, batelemaki na mosika.

18 Tango bamonaki milinga ya kozika na yango, bagangaki: 'Vile nini ekokani na vile monene?

19 Bongo, bazalaki kobwaka putulu na mitu na bango, bazalaki kolela mpe komitungisa, mpe koganga na mongongo makasi: 'Mawa! Mawa! Vile monene! Pamba te bato nyonso oyo bazalaki na bamasuwa na ebale bakomaki bato ya bomengo mpo na bomengo ya vile yango. Kasi tala, na ngonga moko kaka, yango nyonso ebebi.

20 Likolo, sepela mpo na vile yango! Bino basantu, bapostolo mpe baprofeta, bosepela mpe! Pamba te, Nzambe alongisi bino awa akateli vile yango etumbu.

21 Bongo anzelu moko ya nguya akamataki libanga moko ezalaki lokola oyo basalelaka mpo na konika ble, abwakaki yango na ebale monene mpe alobaki: 'Vile monene ya Babilone, bakobwaka yango ndenge wana na makasi nyonso, mpe ekomonana lisusu te.

22 Miziki ya babeti lindanda mpe ya bayembi, ya babeti piololo mpe kelelo, ekoyokana lisusu te kati na yo. Bato oyo basalaka misala ya maboko ya ndenge na ndenge, bakomonana lisusu te epai na yo; makelele ya mabanga minene oyo banikelaka ble ekoyokana lisusu te epai na yo.

23 Mwinda ekopela lisusu te epai na yo, mpe mongongo ya mobali mpe mwasi oyo bawuti kobalana ekoyokana lisusu te epai na yo, pamba te bato na yo ya mombongo bazalaki bato minene ya mokili; mpe okosaki bato ya bikolo nyonso na mazi na yo.

24 Kati na yo, bakutaki makila ya baprofeta, ya basantu, mpe ya bato nyonso oyo babomaki na mokili.

  

EMONISELI 19

1 Sima ya makambo wana, nayokaki na likolo lokola mongongo moko ya monene ya bato ebele penza, bazalaki koganga: "Aleluya! Lobiko, nkembo mpe nguya ezala na Nzambe na biso!

2 Pamba te lolenge na ye akataka makambo ezali ya solo mpe ya bosembo. Asambisi ndumba monene oyo azalaki kobebisa mokili na kindumba na ye; mpe apesi ye etumbu mpo na makila ya basali na ye.

3 Bongo balobaki lisusu: "Aleluya! Milinga na yango, elæis komata na likolo libela na libela."

4 Bampaka ntuku mibale na minei na bikelamo minei ya bomoi, bamkamaki bilongi na nse mpe bakumbamelaki Nzambe oyo afandaki na kiti ya Bokonzi; mpe balobaki: 'Amen! Aleluya!

5 Bongo mongongo moko ebimaki na kiti ya Bokonzi elobaki: 'Bokumisa Nzambe na biso, mikolo mpe bana, bino nyonso oyo bosalelaka ye mpe bobangaka ye.

6 Bongo navokaki lokola mongongo ya bato ebele penza, ezalaki koyokana lokola makelele ya mayi ebele mpe lokola lokito ya kake ya makasi penza, elobaki: Aleluya! Pamba te Nkolo Nzambe na biso, Nzambe ya nguya nyonso azali Mokonzi.

7 Tosepela, totonda na esengo mpe topesa ye nkembo; pamba te tango ekoki mpo ete feti ya libala ya Mwana-Meme esalama, mpe mwasi na ye asi'amibongisi.

8 Bapesi ye ndingisa mpo alata elamba ya lino ya pete-pete, oyo ezali kongenga, mpe ya peto. Pamba te elamba ya lino ya pete-pete, ezali nde misala ya bosembo ya basantu.

9 Bongo anzelu alobaki na ngai: 'Koma: Esengo na baoyo babengami na feti ya libala ya Mwana-Meme! Mpe alobaki lisusu: 'Maloba oyo ezali penza maloba ya Nzambe.

10 Bongo namkamaki liboso ya makolo ya anzelu mpo na kosambela ye. Kasi alobaki na ngai: Kosala yango te. Nazali moninga na yo ya mosala mpe ya bandeko na yo baoyo bazali na litatoli ya Yesu. Sambela Nzambe! Pamba te, litatoli ya Yesu ezali molimo ya maloba oyo baprofeta basakolaka.

11 Bongo namonaki likolo emngwanaki mpe mpunda moko ya pembe ezalaki liboso na ngai. Moto oyo afandelaki yango, kombo na ye: "Sembo mpe solo". Asambisaka mpe abundaka na bosembo nyonso.

12 Miso na ye ezalaki lokola moto ezali kopela; mpe alataki bikoti ebele ya Bokonzi na motu na ye. Kombo oyo ezalaki ya kokomama na nzoto na ye, ata moto moko te ayebi yango, kaka ye moko.

13 Alataki nzambala moko badindisa na makila. Kombo na ye: "Liloba ya Nzambe".

14 Basoda ya likolo bazalaki kolanda ye likolo ya bampunda ya pembe; balataki bilamba ya lino ya pete-pete, oyo ezalaki ya pembe mpe ya peto.

15 Mopanga moko ya mino penza ebimaki na monoko na ye, mpo na kobeta bikolo. Akokamba bango na lingenda ya ebende, mpe akonyata nzungu monene ya vino ya kanda monene ya Nzambe ya nguya nyonso.

16 Kombo moko ezalaki ya kokomama na nzambala na ye mpe na mopende na ye: "Nkolo ya bankolo mpe Mokonzi ya bakonzi."

17 Bongo namonaki anzelu moko atelemaki na kati ya moi, agangaki na mongongo makasi na bandeke nyonso oyo ezalaki kopumbwa na likolo penza: 'Boya, bosangana na feti monene ya Nzambe;

18 mpo bolia misuni ya bakonzi minene, ya bakonzi ya basoda, ya bato ya nguya, ya bampunda, mpe ya bato oyo batambusaka yango, ya bato nyonso, ya bawumbu to ya bato ya bonsomi, ya bato minene mpe ya bato mike.

19 Bongo namonaki nyama wana, bakonzi minene ya mokili, na basoda na bango, basanganaki mpo na kobunda etumba na moto oyo avandaki likolo ya mpunda mpe na mapinga na ye.

20 Kasi bakangaki nyama yango mpe moprofeta ya lokuta oyo azalaki na ye elongo, oyo asalaki makamwisi na miso na ye. Mpo na makamwisi wana, nde akosaki bato oyo bazwaki elembo ya nyama, mpe bazalaki kosambela elilingi na yango. Nyama yango na moprofeta ya lokuta, bango mibale, babwakaki

bango na Iaki ya moto mpe ya sufulu.

21 Bongo moto oyo afandaki likolo ya mpunda asalelaki mopanga oyo ezalaki kobima na monoko na ye mpo na koboma bato mosusu oyo batikalaki; mpe bandeke nyonso bayaki kolia misuni na bango.

  

EMONISELI 20

1 Bongo namonaki anzelu moko azalaki kokita wuta likolo, asimbaki mngola ya libulu ya molai mpe monyololo moko ya monene.

2 Akamataki dragon, nyoka wana ya kala, oyo azali zabolo mpe Satana, mpe akangaki ye na monyololo mpo na bambula nkoto moko.

3 Anzelu abwakaki ye na libulu ya molai. Akangisaki yango mpe atiaki elembo likolo na yango, mpo ete akosa lisusu te bikolo, kino tango bambula nkoto moko ekokoka. Bongo na sima, esengeli batika ye mpo na mwa tango moke.

4 Bongo namonaki bakiti ya Bokonzi na baoyo bafandelaki yango; bapesaki bango Bokonzi ya kosambisa bato. Namonaki milimo ya bato oyo bakataki bango mitu mpo na litatoli ya Yesu mpe mpo na liloba ya Nzambe. Baboyaki kosambela nyama mpe na elilingi na yango, mpe bazwaki te elembo na bilongi na bango mpe na maboko na bango; bazongaki na bomoi, mpe bazalaki na Bokonzi bambula nkoto moko elongo na Kristo.

5 Bato mosusu oyo bakufaki, bazongaki te na bomoi kino tango bambula nkoto moko ekokaki. Yango nde lisekwa ya liboso.

6 Esengo mpe mosantu, bato oyo bakosekwa na lisekwa ya liboso! Liwa ya mibale ezali lisusu na ngnya te likolo na bango; kasi bakozala banganga-Nzambe ya Nzambe mpe ya Kristo, mpe

bakozala na Bokonzi elongo na ye, bambula nkoto moko.

7 Tango bambula wana nkoto moko ekokoka, bakobimisa Satana na boloko,

8 mpe akokende kokosa bikolo oyo ezali na bipai nyonso minei ya mokili mobimba, Gogi mpe Magogi, mpo asangisa bango esika moko mpo na kobunda etumba; bakozala ebele, ebele penza lokola zelo ya ebale monene.

9 Bongo bapanzanaki na mokili mobimba, bazingaki mboka ya basantu, mpe vile oyo Nzambe alingaka mingi. Kasi moto ewutaki na likolo, ekitelaki bato wana mpe ebomaki bango.

10 Bongo zabolo oyo azalaki kokosa bango, babwakaki ye na Iaki ya moto mpe ya sufulu, esika babwakaki nyama mpe moprofeta ya lokuta. Kuna bakomona pasi seko, butu na moi.

11 Bongo namonaki kiti monene ya Bokonzi ya pembe. Moto moko ayandelaki yango. likolo mpe use ekimaki liboso ya elongi na ye, mpe esika ezwamaki te mpo na yango.

12 Bongo namonaki bato bakufa: bato minene mpe bato pamba batelemaki liboso ya kiti ya Bokonzi. Babuku emngwamaki; mpe buku mosusu efungwamaki, yango nde buku ya bomoi. Bongo bato basambisaki bato bakufa, moto nyonso na makambo oyo ye asalaki, ndenge ekomamaki na babuku wana.

13 Ebale monene ezongisaki bakufi nyonso oyo bazalaki kati na yango; liwa mpe mboka ya bakufi ezongisaki bakufi oyo bazalaki kati na yango; bongo moto nyonso asambaki na makambo oyo ye asalaki.

14 Liwa mpe mboka ya bakufi ebwakamaki na laki ya moto. Laki yango ya moto yango nde: liwa ya mibale.

15 Mpe moto nyonso oyo kombo na ye ekomamaki te na buku ya bomoi, babwakaki ye na Iaki ya moto.

  

EMONISELI 21

1 Bongo namonaki likolo ya sika mpe mabele ya sika; pamba te likolo ya liboso mpe mabele ya liboso elimwaki, mpe ebale monene ezalaki lisusu te.

2 Mpe namonaki vile ya bosantu, Yeruzalem ya sika, ewutaki na likolo epai ya Nzambe mpe eyaki kokita. Babongisaki yango lokola mwasi ya libala oyo bakomisi kitoko penza mpo na mobali na ye.

3 Nayokaki mongongo moko ya monene ebimaki wuta na kiti ya Bokonzi, mpe elobaki: "Botala, Ndako ya Nzambe ezali elongo na bato! Nzambe akoyanda na bango elongo, bakozala bato na ye, mpe Nzambe ye moko akozala na bango elongo mpe akozala Nzambe na bango.

4 Akopangusa mayi ya mise nyonso na miso na bango; liwa ekozala lisusu te, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esi'eleki."

5 Bongo Moto oyo afandaki na kiti ya Bokonzi alobaki: 'Tala, nasali biloko nyonso ya sika. Sima alobaki: 'Koma makambo oyo, pamba te maloba oyo ezali maloba ya solo mpe oyo tosengeli kotiela motema.

6 Alobaki na ngai lisusu; 'Ekokisami! Ngai nazali Alfa mpe Omega, ebandeli mpe suka. Moto oyo azali na posa ya mayi, nakopesa ye oyo ya ebandeli ya mayi ya bomoi, mpe nakopesa ye yango ofele.

7 Moto oyo akolonga akozwa bomengo nyonso wana, mpe, nakozala Nzambe na ye, mpe ye akozala mwana na ngai.

8 Kasi mpo na bato oyo babangaka-bangaka na kondima na bango, bato bazangi kondima, baoyo basalaka makambo ya soni ndenge na ndenge, baoyo babomaka bato, baoyo basalaka kindumba, baoyo basalaka kindoki, baoyo basambelaka bikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, bakobwakama na laki ya moto mpe ya sufulu; yango nde liwa ya mibale,

9 Bongo anzelu moko na kati ya baanzelu sambo oyo bazalaki na bakopo sambo oyo ezalaki ya kotonda na bapasi sambo ya suka, ayaki mpe alobaki na ngai: 'Yaka, nakolakisa yo mwasi oyo azali kobala, mwasi ya Mwana-Meme.

10 Amemaki ngai na molimo likolo ya ngomba moko ya monene mpe ya molayi penza. Alakisaki ngai Yeruzalem, vile ya

bosantu, oyo ezalaki kokita wuta na likolo epai ya Nzambe.

11 Ezalaki ya kotonda na nkembo ya Nzambe, mpe ezalaki kongenga lokola libanga ya talo, lokola "Yaspe", polele lokola tala-tala.

12 Vile yango ezalaki na lopango moko ya molayi mpe ya monene. Ezalaki na baporte zomi na mibale, mpe baanzelu zomi na mibale bazalaki na baporte yango. Bakombo ya mabota zomi na mibale ya bato ya Isayele ezalaki ya kokomama likolo ya baporte yango.

13 Na Este baporte misato, na Nord baporte misato, na Sude baporte misato mpe na Weste baporte misato.

14 Lopango ya vile yango ezalaki na bafondasio zomi na mibale; mpe bakombo ya bapostolo zomi na mibale ya Mwana-Meme ezalaki ya kokomama na likolo na yango.

15 Mpe anzelu oyo azalaki kolobela ngai, asimbaki mwa nzete ya wolo mpo na konkani molayi ya vile wana, baporte na yango, mpe lopango na yango.

16 Bipayi nyonso minei ya vile yango ezalaki molayi moko; molayi na yango mpe mokuse na yango ezalaki ndenge moko. Bongo anzelu akamataki molayi ya vile na mwa nzete wana. Yango nyonso ezâlaki na bakilometele pene-pene nkoto mibale na nkama mibale. Molayi na yango, mokuse na yango, mpe molayi na yango ya kobanda na mabele kino na likolo ezalaki ndenge moko.

17 Bongo atangaki molayi ya lopango; molayi na yango ezalaki na bametre pene-pene ntuku motoba na motoba. Komeka molayi oyo anzelu asalelaki, ezali oyo bato basalelaka.

18 Lopango yango ezalaki ya kotongama na "Yaspe" mpe vile yango esalamaki na wolo ya peto penza, oyo ekokani na tala tala ya peto,

19 Bafondasio ya lopango ya vile yango babongisaki yango na mabanga ya talo ya ndenge na ndenge: fondasio ya liboso ezalaki ya "Yaspe", ya mibale ya "Satire", ya misato ya "Kalisedwane", ya minei ya "Emerode",

20 ya mitano ya "Onikisi", ya motoba ya "Sardwane", ya sambo ya "Krizolite", ya mwambe ya "Beril", ya libwa ya "Topaze", ya zomi ya "Krizopase", ya zomi na moko ya "Yansonte", mpe ya zomi na mibale ya "Ametiste".

21 Baporte wana zomi na mibale ezalaki bapalata zomi na mibale. Porte moko na moko ezalaki ya kosalama na palata moko. Bala-bala ya vile yango ezalaki ya wolo ya peto penza lokola tala-tala ya polele penza.

22 Namonaki ndako ya Nzambe na vile wana te. Pamba te Nkolo Nzambe ya nguya nyonso, mpe Mwana-Meme, bazali ndako ya Nzambe na yango.

23 Vile yango ezali na posa ya moi to sanza te mpo na kongengisa yango; pamba te nkembo ya Nzambe engengisaka yango mpe Mwana-Meme azali mwinda na yango.

24 Bikolo ekotambola na moi na ye- Mpe mikonzi minene ya mokili bakomema nkembo na bango na vile yango.

25 Baporte ya vile yango ekobanda kokangama te mokolo mobimba, pamba te butu ekozala kuna te.

26 Bakomemela vile yango nkembo mpe lokumu ya bikolo.

27 Kasi ata eloko moko te ya bosoto ekokota na vile wana, ata mpe moto moko te oyo asalaka makambo ya soni mpe alobaka lokuta; kasi baoyo bakokota kuna, kaka baoyo bakombo na bango ekomama na buku ya bomoi ya Mwana-Meme.

  

EMONISELI 22

1 Bongo anzelu alakisaki ngai ebale ya mayi ya bomoi; ezalaki kongenga lokola tala-tala, mpe ezalaki kobima na kiti ya Bokonzi ya Nzambe mpe ya Mwana-Meme;

2 ezalaki koleka na kati-kati ya bala-bala ya vile wana. Mpe nzete ya bomoi ezalaki na ngambo na ngambo ya ebale. Yango ezalaki kobota mbuma mbala zomi na mibale na mbula, elingi koloba mbala moko na sanza moko; mpe makasa na yango ebikisaka bikolo.

3 Ata eloko moko te oyo elakelama mabe ekozala kuna. Kiti ya Bokonzi ya Nzambe mpe ya Mwana-Meme ekozala na vile yango, mpe basali na ye bakosalela ye.

4 Bakomona elongi na ye, mpe kombo na ye ekozala na bilongi na bango.

5 Butu ekozala lisusu te; mpe bakozala na posa ya mwinda to ya moi te, pamba te Nkolo Nzambe akongengisela bango mwinda na ye. Mpe bakozala bakonzi libela na libela.

6 Bongo anzelu alobaki na ngai: 'Maloba oyo ezali maloba ya solo mpe oyo tosengeli kotiela motema. Mpe Nkolo Nzambe ya milimo ya baprofeta, atindaki anzelu na ye mpo alakisa na basali na ye makambo oyo esengeli koya sima ya mwa tango moke.

7 Yoka! Edkali moke naya. Esengo na moto oyo azali kobatela maloba ya kosakolama ya buku oyo.

8 Ezali ngai Jean, moto nayokaki mpe namonaki makambo oyo. Tango nayokaki mpe namonaki yango, nafukamaki liboso ya anzelu oyo alakisaki ngai yango mpo na kokumbamela ye.

9 Kasi anzelu alobaki na ngai: 'Kosala yango te! Nazali moninga na yo ya mosala mpe ya bandeko na yo baprofeta, mpe ya baoyo batosaka maloba ya buku oyo. Esengeli okumbamela Nzambe!

10 Bongo alobaki na ngai: 'Maloba ya kosakolama ya buku oyo, kobomba yango te pamba te tango ekomi pene.

11 Tika ete moto azangi bosembo, akoba kaka kosala makambo ezangi bosembo. Tika ete moto oyo azali mbindo, akoba kaka kosala makambo ya mbindo. Tika ete moto oyo azali sembo, akoba kaka kosala makambo ya bosembo. Mpe tika ete moto oyo azali mosantu, akoba kaka kozala mosantu.

12 Yoka etikali moke naya, mpe limti ezali na ngai mpo na kopesa na moto na moto na lolenge ya mosala oyo ye asalaki.

13 Ngai nazali Alfa mpe Omega, moto ya liboso mpe moto ya suka, ebandeli mpe suka.

14 Esengo na baoyo bazali kosukola bilamba na bango mpo ete bazwa ndingisa ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi, mpe bakota na vile na nzela ya baporte na yango.

15 Kasi bambwa, baoyo basalelaka kindoki, baoyo basalaka kindumba, baoyo babomaka bato, baoyo basambelaka bikeko, na

baoyo nyonso balingaka mpe basalelaka lokuta, bakozala na libanda ya vile yango.

16 Ngai Yesu, natindaki anzelu na ngai mpo apesa bino litatoli oyo mpo na mangomba. Ngai nazali mosisa mpe mwana ya libota ya David, Monzoto oyo engengaka na tongo.

17 Molimo mpe Mwasi oyo Mwana-Meme akobala, balobi: 'Yaka. Moto oyo ayoki makambo oyo, aloba: 'Yaka. Moto oyo azali na posa ya mayi aya; mpe moto oyo alingi mayi ya bomoi, azwa yango ya ofele.

18 Nazali kokebisa bato nyonso oyo bazali koyoka maloba ya kosakolama ya buku oyo: Soki moto abakisi eloko likolo na yango, Nzambe akobakisela ye bitumbu oyo ekomama na buku oyo.

19 Soki moto alongoli eloko na maloba ya kosakolama ya buku oyo, Nzambe mpe akolongola ndambo na ye ya mbuma ya nzete ya bomoi mpe ya vile ya bosantu, oyo ekomama na buku oyo.

20 Moto oyo azali kopesa litatoli ya makambo oyo alobi: 'Etikali moke naya! Amen. Nkolo Yesu yaka!

21 Tika ete ngolu ya Nkolo Yesu ezala na basantu nyonso! Amen.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM