page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

FILIPI

1

2

3

4

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

FILIPI 1

1 Ngai Polo mpe Timote, bawumbu ya Yesu Kristo, totindi mokanda oyo epai ya basantu nyonso kati na Kristo, baoyo bazali na Filipi, mpe na bakambi mpe na badiakre na bango.

2 Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe Nkolo Yesu Kristo, ezala na bino.

3 Mbala nyonso tango nakanisaka bino, natondaka Nzambe na ngai.

4 Tango nyonso, nabondelaka mpo na bino nyonso, nabondelaka bongo na esengo,

5 mpo na ndenge bosalisaki ngai na mosala ya kopanza Sango Malamu, banda na mokolo ya liboso kino sik'oyo.

6 solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamu kati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

7 Ezali malamu mpo na ngai, ete nazala na makanisi ya ndenge oyo mpo na bino nyonso, mpo nalingaka bino mingi penza. Pamba te, bino nyonso bosanganaka elongo na ngai na ngolu oyo Nzambe apesi ngai, ezala tango nazali na boloko, ezala tango nalobelaka Sango Malamu, to mpe tango nalakisaka yango ete ezali ya solo.

8 Nzambe azali temwe na ngai ete nalingaka bino nyonso, na bolingo ya Yesu Kristo.

9 Mpe libondeli na ngai yango oyo: ete bolingo na bino ekoba kokola kati na boyebi mpe bososoli nyonso,

10 mpo ete bokoka kososola makambo ya malamu. Bongo bokozala peto mpe na mabe moko te kino na mokolo ya Kristo;

11 bokotonda na mbuma ya bosembo oyo ewutaka na nzela ya Yesu Kristo, mpo na nkembo mpe lokumu ya Nzambe.

12 Bandeko na ngai, nalingi boyeba ete makambo oyo ekweyelaki ngai, esungi mingi penza ete Sango Malamu ekende liboso.

13 Pamba te, basoda nyonso oyo bakengelaka ndako ya mokonzi mpe bato mosusu oyo bazali awa, bayebi ete nazali na boloko mpo na Kristo.

14 Mpe kokangama na ngai na boloko, epesi molende na bandeko mingi kati na Nkolo, mpo na koteya Liloba ya Nzambe na mpiko nyonso mpe na kobanga te.

15 Ezali ya solo ete, bato mosusu bazali koteya Kristo na zuwa mpe na molimo ya kowelana, kasi bato mosusu bateyaka yango na makanisi ya malamu.

16 Bato oyo bazali koteya yango na bolingo, bayebi ete nazali awa mpo na kobatela Sango Malamu.

17 Kasi mpo na bato ya liboso, bazali koteya Kristo na molimo ya kowelana mpe na makanisi ya malamu te, bakanisaka ete soki basali bongo, nde bakoyokisa ngai pasi mingi na motema tango nazali awa na boloko.

18 Likambo te! Eloko ezali na tina, ezali ete, na ndenge nyonso, ata bazali koteya na makanisi ya lokuta to ya solo, kasi Kristo azali koteyama. Nazali na esengo mingi mpo na yango, mpe na kokoba kozala na esengo.

19 Pamba te, mpo na mabondeli na bino mpe mpo na lisungi ya Molimo ya Yesu Kristo, nayebi ete makambo wana nyonso ekosuka na kokangolama na ngai.

20 Pamba te nazali kozela na motema mobimba mpe nazali na elikya ete nakoyoka soni na likambo ata moko te, kasi ezala sik'oyo to mpe mikolo nyonso, nakotonda na molende mpo ete Kristo akozwa lokumu na nzoto na ngai, ezala nazali na bomoi to mpe nakufi.

21 Pamba te mpo na ngai, bomoi ezali Kristo, mpe kokufa ezali litomba monene.

22 Kasi soki nakobi kozala na bomoi kati na nzoto, wana nakoki lisusu kobota mbuma na nzela ya mosala na ngai; boye, nayebi te soki nasengeli kopona nini.

23 Nazali kobendama na makambo oyo mibale: nalingi kotika bomoi oyo mpe kozala elongo na Kristo, pamba te yango eleki malamu;

24 kasi ezali na litomba mingi mpo na bino ete natikala na bomoi.

25 Mpe lokola nazali na elikya oyo, nayebi ete nakotikala na bomoi, mpe nakozala elongo na bino, mpo na kosalisa bino ete bokola mpe bosepela kati na kondima,

26 mpo ete tango nakozala lisusu kati na bino, esengo na bino kati na Kristo Yesu ekoka kotonda koleka mpo na ngai.

27 Sik'oyo, eloko ezali na tina yang'oyo: ete bomoi na bino etambola ndenge Sango Malamu ya Kristo ezali kosenga, mpo ete, ata naye mpe namoni bino, to mpe nazali na bino elongo te, nayoka ete bozali ya kotelema ngwi kati na likanisi kaka moko, bozali kobunda lisanga na molimo moko, mpo na Sango Malamu oyo bondimaki.

28 Bobanga banguna na bino te; yango ezali elembo mpo na bango ete bakobebisama, kasi bino bokobika, pamba te ezali Nzambe moto apesaka bino elonga.

29 Pamba te, mpo na oyo etali Kristo, Nzambe apesa bino bolamu, kaka mpo na kondima ye te, kasi mpo na konyokwama mpe mpo na ye,

30 lokola bozali kobunda etumba ya lolenge moko na oyo bomonaki epai na ngai, mpe oyo bozali koyoka ete nazali naino kobunda.

  

FILIPI 2

1 Soki bozali na mpiko oyo ewutaka na lisanga na bino na Kristo, soki bozali na kolendisama oyo ewutaka na bolingo na ye, soki bozali na boyokani elongo na Molimo, soki bozali na bolingo mpe mawa,

2 boye botondisa esengo na ngai na nzela ya kozala na likanisi moko, bolingo moko, motema moko mpe posa moko.

3 Bosala eloko moko te na molimo ya kowelana, to mpe mpo na koluka lokumu ya pamba-pamba; kasi na komikitisa nyonso bomona baninga na bino lokola nde baleki bino;

4 Moto moko te kati na bino aluka kaka bolamu na ye moko, kasi aluka mpe bolamu ya bandeko mosusu.

5 Tika ete makanisi na bino ezala ndenge moko lokola oyo Kristo Yesu azalaki na yango:

6 Ye oyo azalaki na lolenge ya Nzambe, kasi amonaki yango te lokola eloko ya kowelela,

7 kasi amikomisaki moto pamba, akomaki lokola mowumbu. Amikomisaki lokola moto, mpe amimonisaki na lolenge ya bato.

8 Amikitisaki penza, mpe atosaki kilo na liwa, ata na liwa ya ekulusu.

9 Yango wana Nzambe atombolaki ye koleka likolo na nyonso, mpe apesaki ye kombo oyo eleki bakombo nyonso,

10 mpo ete na kombo na Yesu mabolongo nyonso efukama, oyo ezali na likolo, na mokili mpe na nse ya mabele,

11mpe minoko nyonso etatola ete Yesu Kristo azali Nkolo, mpo na nkembo ya Nzambe Tata.

12 Yango wana, balingami, lokola botosaka ngai tango nyonso, kaka te tango nazalaka na bino, kasi ata sik'oyo ndenge nazali na bino te, bokoba kosala mpo na lobiko na bino, na bobangi mpe na kolenga;

13 pamba te, ezali Nzambe moto asalaka kati na bino posa mpe makoki ya kosala likambo na ndenge ya mabongisami na ye.

14 Bosala likambo nyonso na koyima-yima te mpe na tembe te,

15 mpo ete bozala na mbeba ata moko te mpe bozala peto, bana ya Nzambe oyo bazangi mbeba, na kati ya bato oyo babunga mpe babeba, kati na baoyo bino bozali kongenga lokola minda kati na mokili,

16 ndenge bozali komema Liloba ya bomoi, mpo ete nakoka kozwa lokumu na mokolo ya Kristo, ete nakimaki mbangu to mpe nasalaki mosala ya pamba te.

17 Mpe atako makila na ngai esengeli kosopana lokola likabo likolo ya mbeka mpe likolo ya mosala ya kondima na bino, nazali na esengo mpo na yango mpe nazali kosepela elongo na bino nyonso.

18 Bino mpe ndenge moko, bosepela mpo na yango mpe bosepela elongo na ngai.

19 Nazali na elikya, kati na Nkolo Yesu, kotindela bino Timote noki penza, mpo ete nalendisama tango nakoyoka basango na bino.

20 Pamba te, nazali na moto mosusu te awa, longola ye oyo azali na makanisi moko na ngai mpe amitungisaka mpo na bino.

21 Pamba te, bango nyonso balukaka kaka bolamu na bango moko, kasi oyo ya Yesu Kristo te.

22 Kasi bino moko boyebi ndenge Timote alakisaki mosala na ye, pamba te asalaki elongo na ngai na mosala ya kopanza Sango Malamu lokola tata na mwana na ye.

23 Yango wana, nazali na elikya ya kotinda ye noki, tango nakomona ndenge makambo na ngai ekosuka.

24 Kasi nazali na elikya kati na Nkolo, ete ngai moko mpe, nakoya kotala bino noki penza.

25 Mpe, namoni ete ezali na tina mingi mpo natindela bino ndeko na ngai Epafrodite, moninga na ngai ya mosala mpe moninga na ngai ya etumba, oyo azali mpe, moto oyo bino botindaki mpo amemela ngai biloko oyo nazalaki na yango posa.

26 Pamba te, azali na posa mingi mpo na komona bino nyonso, mpe ayokaki pasi mingi na motema mpo boyokaki ete azalaki maladi.

27 Ya solo azalaki maladi, mpe akomaki pene-pene ya liwa, kasi Nzambe ayokelaki ye mawa, kaka ye moko te, kasi na ngai mpe, mpo ete natonda na mawa te.

28 Yango wana, nazali kotinda ye noki penza, mpo ete tango bokomona ye lisusu, bosepela mpe mawa na ngai ekita.

29 Boyamba ye kati na Nkolo na esengo nyonso, mpe botosaka bato ya ndenge wana;

30 pamba te, alingaki kokufa mpo na mosala ya Kristo. Akabaki bomoi na ye, mpo ete apesa ngai lisalisi oyo bino bokokaki kopesa ngai te.

  

FILIPI 3

1 Mpo na kosukisa, bandeko na ngai, bosepela kati na Nkolo. Ezali likambo ya pasi te mpo na ngai, mpo nakomela bino lisusu makambo oyo nakomelaki bino liboso, mpe yango ezali mpo na bolamu na bino.

2 Bokeba na bambwa, bokeba na bato oyo basalaka mabe, bokeba na bato oyo bamikataka nzoto.

3 Pamba te, biso nde tozali bato oyo bakatisa nzoto na kokatisama ya solo, biso baoyo tosambelaka na nzela ya Molimo ya Nzambe, biso baoyo tomipesaka lokumu kati na Kristo Yesu, mpe totiaka elikya na nzoto te,

4 atako ngai mpe nazali na makambo oyo nakoki kotia na yango elikya na nzoto. Soki moto moko akanisi ete akoki kotia elikya na nzoto, esengeli ayeba ete, ngai nazali na yango mingi koleka:

5 Pamba te, bakataki ngai nzoto na mokolo ya mwambe, nazali moto penza ya ekolo ya Isayele, na libota ya Benzamin, mpe nazali moebreo oyo abotama na baboti oyo bazali baebreo. Mpo na oyo etali Mibeko, nazalaki mofarizeo;

6 mpo na oyo etali molende, nanyokolaki Lingomba; mpo na oyo etali bosembo oyo bato balukaka na nzela ya Mibeko, nazalaki na mabe ata moko te.

7 Kasi makambo oyo ezalaki ya tina mpo na ngai, nazali komona yango sik'oyo lokola eloko pamba mpo na Kristo.

8 Kaka yango te, nazali kutu kotala makambo nyonso lokola eloko pamba, mpo na bolamu oyo eleki monene: yango nde koyeba Kristo Yesu Nkolo na ngai. Mpo na ye nde nandimaki kobungisa makambo wana nyonso mpe nazali komona yango lokola biloko ya bosoto penza, mpo ete nazwa Kristo,

9 mpe bakuta ngai kati na ye, nazala na bosembo na ngai moko te oyo ewutaka na Mibeko, kasi oyo ewutaka na nzela ya kondimela Kristo, bosembo oyo ewutaka na Nzambe, na nzela ya kondima.

10 Nalingi koyeba Kristo, nguya ya lisekwa na ye, kosangana na bapasi na ye, kokoma lokola ye kati na liwa na ye,

11 mpe na ndenge nyonso, nakoka kokoma na lisekwa ya bakufi.

12 Te, elingi koloba te ete nasi'nazwi mbano to mpe nasi' nakomi moto ya kokoka, kasi nazali kokima mbangu mpo na kozwa yango, pamba te Kristo Yesu mpe asi'azwa ngai.

13 bandeko, mpo na ngai, nakanisi te ete nasi'nazwi mbano yango. Kasi nasalaka likambo moko: nabosanaka makambo nyonso oyo ezali sima na ngai mpe nasalaka makasi mpo na makambo oyo ezali liboso.

14 Bongo nazali kokima mbangu kino nakoma na suka, mpo nazwa mbano oyo Nzambe abengela ngai wuta Likolo, kati na Kristo Yesu.

15 Biso nyonso oyo tosi'tokoli na molimo, tokanisaka ndenge wana. Mpe soki na likambo moko boye, bozali kokanisa ndenge mosusu, Nzambe akolakisa bino yango.

16 Nzokande, na esika oyo tosi'tokomi, tokoba kotambola na nzela moko.

17 Bandeko, bolanda bino nyonso ndakisa na ngai, mpe botala malamu penza bato oyo bazali kotambola na lolenge ya bomoi oyo bomonaki epai na biso.

18 Pamba te, ndenge nayebisaki bino liboso mbala na mbala mpe sik'oyo, nazali koyebisa bino lisusu na mayi na miso, ete bato mingi bazali banguna ya ekulusu ya Kristo mpo na bizaleli na bango.

19 Suka na bango ezali libebi; nzambe na bango ezali libumu na bango; bamikumisaka na makambo oyo eyokisaka bango soni mpe batiaka makanisi na bango na biloko ya mokili.

20 Kasi biso, tozali bato ya mboka ya Likolo. Mpe tozali kozela Mobikisi na biso wuta kuna, Nkolo Yesu Kristo,

21 ye oyo, akobongola nzoto na biso ya mawa mpo ete ekoma lokola nzoto na ye ya nkembo, na nzela ya nguya oyo ezali kopesa ye makoki ya kotia biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye

  

FILIPI 4

1 Yango wana, bandeko balingami na ngai, bino baoyo nazali na posa mingi mpo na komona, bino baoyo bozali esengo na ngai, mpe ekoti na ngai ya lokumu; balingami, bopikama makasi kati na Nkolo.

2 Nabondeli Evodi mpe Sentishe ete bayokana bango na bango kati na Nkolo.

3 Nasengi yo, moyengebene moninga, salisa basi oyo, pamba te babundaki elongo na ngai mpo na Sango Malamu, ndenge moko mpe Kelema na baninga mosusu ya mosala, baoyo bakombo na bango esi'ekomama na Buku ya bomoi.

4 Bosepelaka tango nyonso kati na Nkolo; nazongeli yango lisusu: bosepelaka!

5 Tika ete boboto na bino eyebana na bato nyonso. Nkolo akomi pene-pene.

6 Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.

7 Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

8 Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso oyo ezali ya solo, makambo nyonso oyo ezali ya kitoko, makambo nyonso oyo ezali ya sembo, makambo nyonso oyo ezali ya peto, makambo nyonso oyo bato balingaka, makambo nyonso oyo bato bakumisaka, soki likambo moko ezali malamu to oyo bato bakoki kokumisa, tika ete bokanisaka mpo na makambo yango.

9 Makambo oyo boyekolaki, bozwaki mpe boyokaki epai na ngai, to mpe oyo bomonaki na ngai, bosalela yango. Bongo Nzambe ya kimia akozala elongo na bino.

10 Nazali kosepela mingi penza kati na Nkolo, mpo ete suka na yango, bokanisi ngai lisusu. Ya solo, bokanisaki ngai, kasi bozangaki nzela mpo na kolakisa yango.

11 Nalobi boye te mpo nazali kokelela, pamba te nasi'nayekola kozala na esengo na oyo nazali na yango.

12 Nayebi ndenge nini kozala kati na kokelela, mpe nayebi ndenge nini kozala kati na biloko mingi. Nasi'nayekola sekre ya kozala na esengo kati na makambo ya ndenge na ndenge mpe kati na makambo nyonso, ata nalie malamu to nazali na nzala, ata natondi na biloko to mpe nakeleli.

13 Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

14 Kasi bosalaki malamu mpo na kosangana na bapasi na ngai.

15 Bato ya Filipi, bino moko boyebi yango ete, tango nabandaki koteya Sango Malamu mpe nalongwaki na Masedwane, Lingomba ata moko te epesaki ngai lisalisi, longola kaka bino.

16 Tango navandaki na Tesalonika, botindelaki ngai lisalisi mbala mibale, mpo na oyo nazalaki na yango posa.

17 Ezali te ete nazali koluka likabo, kasi nazali koluka ete benefisi ebakisama mpo na bino.

18 Nzokande nazali na biloko nyonso, natondi na biloko nyonso, mpe nazali lisusu na posa ya eloko moko te lokola nazwi na maboko ya Epafrodite makabo oyo botindelaki ngai. Yango ezali malasi ya solo kitoko, likabo oyo endimami, oyo esepelisaka Nzambe.

19 Mpe Nzambe na ngai akokokisa baposa na bino, na ndenge ya nkembo ya bomengo na ye, kati na Kristo Yesu.

20 Nkembo ezala na Nzambe na biso mpe Tata mpo na libela na libela! Amen.

21 Bopesa mbote na basantu nyonso kati na Kristo Yesu. Bandeko oyo bazali na ngai elongo awa batindeli bino mbote.

22 Basantu nyonso batindeli bino mbote, mingi penza baoyo bazali na ndako ya mokonzi Sezare.

23 Tika ete ngolu ya Nkolo Yesu Kristo ezala na bino nyonso.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM