page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

GALATIA

1

2

3

4

5

6

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

GALATIA 1

1 Ngai Polo, mopostolo oyo abengamaki na bato te, kasi na Yesu Kristo mpe na Nzambe Tata oyo asekwisaki ye kati na bakufi,

2 na bandeko nyoso oyo bazali na ngai elongo, totindi mokanda oyo na mangomba ya Galatia.

3 Tika ete bozua ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzamne Tata mpe Nkolo na biso Yesu Kristo

4 ye oyo amipesaki mpo na masumu na biso, mpo ete mokano ya Nzambe mpe Tata na biso, akangola biso na mokili ya mabe ya tango oyo.

5 Tika ete azwa nkembo libela na libela amen!

6 Nazali kokamwa mingi mpo na komona ndenge botiki noki mpenza moto oyo abengaki bino na nzela ya ngolu ya Kristo, mpo na kolanda « Sango Malamu mosusu,

7 nzoka nde Sango Malamu mosusu ezali te. Kasi ezali na bato oyo bazali kotia mobulu kati na bino mpe balingi kobongola Sango Malamu ya Kristo.

8 Kasi ezala biso to mpe anzelu awuti na likolo, ateyi bino « Sango Malamu mosusu » oyo ekeseni na Sango Malamu oyo toteyaki bino, tika ete alakelama mabe.

9 Ndenge tolobaki yango liboso, sik’oyo mpe nalobi yango lisusu: soki moto moko ateyi bino Sango Malamu mosusu oyo ekeseni na Sango Malamu oyo boyambaki, tika ete alakelama mabe.

10 Sik’ oyo bokanisi nini ? Nazali koluka bato bandima ngai to Nzambe andima ngai ? Soki nazali naino kosepelisa bato, wana nalingaki kozala mosali ya Kristo te.

11 Bandeko, nalingi boyeba yango ete Sango Malamu oyo nateyaki bino, ewutaki na moto te.

12 Pamba te , nazwaki yango na moto te, Kasi Yesu Kristo moto alakisaki ngai yango.

13 Pamba te, bosi boyoka ezaleli oyo nazalaki na yango: kala na tango nazalaki na kondima ya bayuda, ndenge nazalaki konyokola lingomba ya Nzambe mpe ndenge nazalaki kosala nyoso mpo na kopanza yango.

14 Nalekaki baninga na ngai mingi ya bayuda oyo tozalaki na bango bambula moko, na makombo etali kondima ya bayuda. Mpe nazalaki na molende mingi penza mpo na oyo etali bokoko ya bokoko na ngai.

15 Kasi tango Nzambe, ye oyo aponaki ngai wuta na libumu ya mama na ngai, mpe abengaki ngai na ngolu na ye,

16 asepelaki ete alakisa ngai Mwana na ye mpo nateya ye epai

ya bato oyo bazali bayuda te, nalukaki toli epai ya moto moko te,

17 mpe nakendaki na Yeruzalem te mpo na kokutana na baoyo bakomaki bapostolo liboso na ngai, kasi nakendeki na Arabia mpe nazongaki lisusu na Damas.

18 Sima ya bambula misato, bongo nakendaki na Yeruzalem mpo na koyebana na Piere. Mpe navandaki na ndako na ye mikolo zomi na mitano.

19 Namonaki mopostolo mosusu te, kaka Zaki ndeko ya Nkolo.

20 Nzambe azali temwe na ngai, ete oyo nazali kokomela bino ezali lokuta te.

21 Sima na yango, nakendeki na mikili ya Siriya mpe na Silisiya.

22 Nzokande bato ya mangomba ya Yudeya, oyo bazalaki kati na Kristo, bayebaki ngai te.

23 Bazalaki kaka koyoka sango ete: "Moto oyo azalaki konyokola biso kala, akomi sik'oyo koteya kondima oyo ye alingaki koboma."

24 Bongo bazalaki kokumisa Nzambe mpo na ngai.

  

GALATIA 2

1 Sima ya bambula zomi na minei, nazongaki lisusu na Yeruzalem elongo na Barnabas, namemaki mpe Tito.

2 Nakendeki kuna mpo na kotosa emoniseli oyo namonaki, mpe nazalaki kolimbolela bango Sango Malamu oyo nazalaki koteya kati na bato oyo bazali bayuda te. Kasi nasalaki yango na esika ya biso moko kaka, epai bato oyo bazalaki komonana ete bazali bakambi, na kobanga ete mosala oyo nasalaki kala mpe oyo nazali kosala sik'oyo emonana pamba.

3 Yango wana, ata Tito oyo azalaki na ngai elongo, atako azalaki mogreki, batindaki ye na makasi te ete akatisa Nzoto.

4 Kasi likambo yango ebimaki mpo na bandeko ya lokuta oyo bakotaki kati na biso na mayele mabe, oyo bakotaki kaka mpo na kotala bonsomi oyo tozali na yango kati na Kristo Yesu, mpo

ete bakomisa biso bawumbu.

5 Kasi tondimaki makambo ya bato wana te ata mpo na mwa tango, mpo ete solo ya Sango Malamu etikala elongo na bino.

6 Nzokande, bato oyo bazalaki komonana ete bazali bato ya tina mingi - ata bazalaki bato ya ndenge nini, wana etali ngai te, pamba te Nzambe atalaka elongi ya moto te - bato wana babakisaki eloko moko te na mateya na ngai.

7 Nzokande, bamonaki ete Nzambe apesaki ngai mokumba ya koteya Sango Malamu na bato oyo bazali bayuda te, ndenge moko mpe apesaki Piere mokumba ya koteya yango epai ya bayuda.

8 Pamba te, moto oyo azalaki kosala kati na Piere mpo azala mopostolo ya bayuda, azalaki mpe kosala kati na ngai mpo nazala mopostolo ya bato oyo bazali bayuda te.

9 Bongo Zaki, Piere mpe Jean, baoyo bazalaki komonana lokola makonzi ya Lingomba, bandimaki ete Nzambe apesaki ngai mokumba wana; yango wana bapesaki biso mbote, ngai na Barnabas, mpo na kolakisa ete tokomi lisanga moko. Bongo bamonaki malamu ete biso tokende epai ya bato oyo bazali bayuda te, mpe bango bakende epai ya bayuda.

10 Basengaki biso kaka ete, tokanisaka kosunga babola. Mpe nasalaki nyonso mpo na kokokisa mokumba yango.

11 Kasi tango Piere ayaki na Antioshe, naboyaki ezaleli na ye liboso ya bandimi, pamba te asalaki mabe.

12 Pamba te, liboso ete bato oyo bawutaki epai ya Zaki bakoma, Piere azalaki kolia esika moko na bandeko oyo bazalaki bayuda te. Kasi tango bakomaki, abendaki nzoto mpe akabwanaki na bango, mpo azalaki kobanga bayuda.

13 bayuda mosusu basanganaki na kokosana na ye, na ndenge ete ata Barnabas mpe alandaki kokosana na bango.

14 Kasi tango namonaki ete bazalaki kotambola sembo te, na ndenge solo ya Sango Malamu ezali kosenga, nalobaki na Piere na miso ya bandimi nyonso: "Soki yo moto ozali moyuda, ozali kolanda ezaleli ya bato oyo bazali bayuda te, kasi ozali kolanda te ezaleli ya bayuda, bongo ndenge nini ozali kotinda bato oyo bazali bayuda te balanda ezaleli ya bayuda?

15 Biso baoyo tozali bayuda ya mbotama, kasi tozali bato ya bikolo mosusu te baoyo bazali bato ya masumu,

16 toyebi ete moto akoki kokoma sembo te na nzela ya kotosa Mibeko, kasi kaka na nzela ya kondima Yesu Kristo. Yango wana, biso mpe tondimelaki Kristo Yesu na tina ete Nzambe akomisa biso sembo na nzela ya kondima oyo tozali na yango kati na Kristo, kasi ezali te mpo na kotosa Mibeko. Pamba te, moto moko te akoki kokoma sembo na nzela ya kotosa Mibeko.

17 Nzokande, tango tozali koluka kokoma sembo kati na Kristo, emonani polele ete biso moko mpe bayuda tozali bato ya masumu; yango elingi koloba ete Kristo azali mosali ya masumu? Ata moke te!

18 Pamba te, soki nazali kotonga lisusu makambo oyo ngai napanzaki, wana elakisi ete nazali mobuki ya Mibeko.

19 Pamba te ngai, na nzela ya Mibeko, nazali mokufi mpo na Mibeko, mpo ete nakoka kozala na bomoi mpo na Nzambe.

20 Basi'babaka ngai na ekulusu elongo na Kristo; mpe nazali na bomoi te, kasi Kristo nde moto azali na bomoi kati na ngai. Bomoi oyo nazali na yango sik'oyo kati na nzoto, nazali na yango na nzela ya kondima kati na Mwana ya Nzambe, ye alingaki ngai mpe amikabaki mpo na ngai.

21 Natie ngolu ya Nzambe pembeni te, pamba te soki bato bakoki kokoma sembo na nzela ya kotosa Mibeko, wana Kristo akufaki kaka pamba.

  

GALATIA 3

1 Bato ya Galatia, bozali liboma! Nani aloka bino? Nzokande, balimbolelaki bino polele penza ndenge babakaki Kristo na ekulusu.

2 Nalingi kotuna bino kaka motuna moko: Bozwaki Molimo na nzela ya kotosa Mibeko, to na nzela ya kondima Sango Malamu oyo boyokaki?

3 Ndenge nini bokomi liboma boye? Bobandaki na molimo, bongo bolingi kosukisa sik'oyo na makasi na bino moko?

4 Boni, bonyokwamaki mingi kaka pamba soki ya solo ete ezalaki kaka mpo na pamba?

5 Nzambe oyo apesaki bino Molimo na ye mpe asalaki makamwisi kati na bino, bokanisi ete asalaki yango mpo botosaka Mibeko, to mpo bondimaki Sango Malamu oyo boyokaki?

6 Botala Abraham: 'andimelaki Nzambe, mpe mpo na kondima na ye, Nzambe andimaki ye lokola moto na sembo.'

7 Bongo, boyeba ete baoyo bazali na kondima bango nde bazali penza bana ya Abraham.

8 Makomi elobaki yango liboso ete, tango ekoka, ete Nzambe akokomisa sembo bato oyo bazali bayuda te na nzela ya kondima, mpe liboso penza, ayebisaki Abraham sango malamu oyo: 'Bato ya bikolo nyonso bakozwa mapamboli na nzela na yo!'

9 Yango wana, baoyo bazali na kondima basi'bazwa mapamboli elongo na Abraham moto ya kondima.

10 Kasi baoyo batiaka elikya na kotosa Mibeko, bango nyonso bazali na nse ya lisumu; pamba te ekomama: 'elakeli mabe ezala na moto nyonso oyo akokoba te kosala makambo nyonso oyo ekomama na buku ya Mibeko.'

11 Boye ezali polele ete: na miso ya Nzambe moto moko te akoki kokoma sembo na nzela ya Mibeko, pamba te:' Moto na sembo akozala na bomoi mpo na kondima!'

12 Kasi Mibeko ewuti na kondima te, nzokande: 'Moto oyo akosala makambo oyo Mibeko etindaka, akozala na bomoi na nzela na yango.'

13 Kristo akangola biso na lisuma oyo Mibeko ezalaki komemisa biso, awa akomaki lisuma mpo na biso, pamba te ekomama: 'Elakeli mabe ezala na moto nyonso oyo babaki na nzete.'

14 Esalamaki bongo, mpo ete kati na Kristo Yesu, lipamboli ya Abraham ekomela bato oyo bazali bayuda te, mpo ete tozwa na nzela ya kondima Molimo oyo Nzambe alakaki.

15 Bandeko na ngai, tika nazwa ndakisa moko ya makambo oyo tomonaka mokolo na mokolo: soki moto asili kokoma mokanda mpo na koyokana likambo moko na moninga na ye, moto moko te akoki kolongola to kobakisa makambo mosusu na likolo ya makambo oyo esi'ekomamaki.

16 Nzokande, Nzambe atiaki bilaka na ye na Abraham mpe na mokitani na ye. Makomi eloba ete: "Na bakitani na ye", lokola nde ezalaki mpo na bato ebele; kasi " 'Na mokitani na yo", elakisi moto moko kaka: ye nde Kristo.'

17 Nalingi koloba boye: Mibeko oyo eyaki sima ya bambula nkama minei na ntuku misato, ekoki koboma te boyokani oyo Nzambe atia liboso penza na Abraham, na ndenge ete ekomisa elaka eloko pamba.

18 Pamba te, soki bomengo oyo Nzambe apesaka ezwamaka na nzela ya Mibeko, wana bomengo oyo Nzambe apesaka eleki kozwama te na nzela ya elaka. Kasi Nzambe kati na ngolu na ye, apesaki yango na Abraham na nzela ya elaka.

19 Bongo mpo na nini Mibeko? Babakisaki yango mpo na kolakisa soki lisumu ezali eloko nini, kino tango mokitani oyo Nzambe apeselaki elaka ayaki. Nzambe asalelaki baanzelu mpo na kopesa Mibeko na moto oyo azongisaka boyokani.

20 Nzokande, moto oyo azongisaka boyokani azalaka mozongisi ya boyokani kaka ya moto moko te; kasi Nzambe azali moko.

21 Bongo Mibeko, etelemelaka bilaka ya Nzambe? ata moke te! Pamba te, soki ezali na mobeko mpe epesamaki oyo ekokaki kopesa bomoi, wana moto akokaki kokoma sembo na nzela ya mobeko.

22 Kasi Makomi elobi ete, mokili mobimba ezali na boloko ya masumu, mpo ete elaka epesama na bandimi na nzela ya kondima Yesu Kristo.

23 Liboso ete kondima eya, tozalaki na boloko ya Mibeko, tozalaki ya kokangama mpo na kozela kondima oyo esengelaki komonisama.

24 Yango wana, Mibeko ezalaki mokengeli oyo ezalaki na mokumba ya komema biso na Kristo, mpo ete tokomisama sembo na nzela ya kondima.

25 Kasi lokola kondima eyaki, tozali lisusu te na nse ya bokonzi ya Mibeko.

26 Pamba te, bozali bino nyonso bana ya Nzambe na nzela ya kondima kati na Kristo Yesu.

27 Pamba te, bino nyonso oyo bozwaki libatisi kati na Kristo, bosi'bolata Kristo.

28 Yango wana, bokeseni ezali lisusu te kati na bayuda na bagreki, kati na bawumbu na bato ya bonsomi, kati na mibali na basi, pamba te bino nyonso bozali se moto moko kati na Kristo Yesu.

29 Soki bozali bato ya Kristo, bozali mpe bana ya Abraham, mpe bokozwa biloko oyo Nzambe alakaki.

  

GALATIA 4

1 Makambo oyo nazali koloba, elobi boye: na tango moto oyo batikeli bomengo azali naino mwana moke, azali na bokeseni te na mowumbu, atako ye nde azali nkolo ya biloko nyonso;

2 akotikala na maboko ya bato oyo bakobanda kobatela ye mpe kotala bomengo oyo batikeli ye kino tango akokokisa bambula oyo tata na ye akataki.

3 Biso mpe ndenge moko, tango tozalaki naino bana mike, tozalaki na nse ya bowumbu ya milimo oyo ekambaka mokili.

4 Kasi awa tango Nzambe akataki ekokaki, atindaki Mwana na ye, abotamaki na mwasi, na nse ya bokonzi ya Mibeko,

5 mpo ete akangola bato oyo bazalaki na nse ya bokonzi ya Mibeko, mpo tokoka kokoma bana na Nzambe.

6 Mpe lokola bozali bana na ye, Nzambe atindaki na kati ya mitema na biso Molimo ya Mwana na ye, oyo agangaka: 'Abba, elingi koloba "Tata".

7 Yango wana, ozali lisusu mowumbu te, kasi mwana. mpe, soki ozali mwana, Nzambe akokomisa yo mpe mokitani ya bomengo.

8 Liboso, tango boyebaki Nzambe te, bozalaki bawumbu ya biloko oyo, na lolenge na yango, ezalaki banzambe te.

9 Kasi sik'oyo boyebi Nzambe, to nakoki koloba ete, sik'oyo Nzambe ayebi bino, bongo ndenge nini bozongeli lisusu milimo oyo ezangi nguya mpe tina, mpo bokoma lisusu bawumbu na yango?

10 Bozali kotosa mikolo, basanza, batango mpe bambula!

11 Nazali kobanga mingi mpo na bino, mpo ete tango mosusu, mosala oyo nasalaki epai na bino eleka kaka pamba.

12 Bandeko na ngai, nabondeli bino ete bozala lokola ngai, pamba te ngai mpe nazali lokola bino. Bosalaki ngai mabe moko te.

13 Boyebi malamu ete ezali maladi nde epesaki ngai nzela mpo na koteya bino Sango Malamu na mbala ya liboso.

14 Mpe atako maladi na ngai ezalaki motungisi mpo na bino, kasi botiolaki ngai te mpe boboyaki ngai te, nzokande boyambaki ngai lokola anzelu ya Nzambe, lokola ye moko Kristo Yesu.

15 Esengo oyo ezalaki kati na biso ekeyi wapi? Pamba te, nazali kotatola yango ete: soki yango ekokaki kosalama, mbele bolingaki kolongola miso na bino mpo na kopesa ngai yango.

16 Bongo sik'oyo nakomi monguna na bino mpo nazali kolobela bino makambo ya solo?

17 Bato wana bazali kotia molende mpo babenda bino, kasi mpo na makanisi ya malamu te. Balingi kaka bakabola bino na ngai, mpo bokangama na bango.

18 Ezali malamu kozala na molende, na makanisi ya malamu, mpe kozala bongo tango nyonso, kasi kaka te soki nazali na bino elongo.

19 Bana na ngai ya bolingo, nazali lisusu koyoka pasi mingi mpo na bino lokola mwasi oyo alingi kobota, kino tango Kristo akosalama kati na bino.

20 Nazali na posa mingi mpo na kozala sik'oyo elongo na bino, mpe kobongola elobeli na ngai, pamba te nazali kokamwa mingi mpo na bino.

21 Bino baoyo bolingaka kozala na nse ya bokonzi ya Mibeko, boyebisa ngai naino: boyokaka te makambo oyo Mibeko eloba?

22 Pamba te, ekomama ete Abraham azalaki na bana mibale ya mibali, moko na mwasi oyo azalaki ya bowumbu, mpe mosusu na mwasi ya bonsomi.

23 Mwana ya mwasi ya bowumbu abotamaki lokola bato nyonso; kasi mwana ya mwasi ya bonsomi abotamaki mpo na elaka oyo Nzambe apesaki.

24 Tolimbola yango lokola lisese: basi wana mibale bazali kolakisa boyokani mibale. Boyokani oyo ewutaki na ngomba ya Sinai mpe ebotaki bana ya bowumbu: yango nde Agar.

25 Bongo Agar azali lokola ngomba ya Sinai oyo ezali na mokili ya Arabia. Akokani na mboka ya Yeruzalem ya sik'oyo, pamba te ezali na bowumbu elongo na bana na yango.

26 Kasi Yeruzalem ya Likolo ezali na bonsomi; mpe yango nde ezali mama na biso.

27 Pamba te, ekomama: 'Yo mwasi oyo obotaka te, sepela, sepela mingi mpe ganga makasi, Yo mwasi oyo naino oyoki pasi ya kobota te. Pamba te, bana ya mwasi oyo basundola bakozala mingi penza, koleka bana ya mwasi oyo azali na libala.

28 Nzokande bino bandeko na ngai, bozali bana ya elaka lokola Izaki.

29 Na tango wana, mwana oyo abotamaki ndenge bato nyonso babotamaka, azalaki konyokola mwana oyo abotamaki na nguya ya Molimo. Ezali mpe ndenge moko mpo na sik'oyo.

30 Kasi Makomi ezali koloba nini? 'Bengana mowumbu na mwana na ye, pamba te mwana ya mowumbu akokaki kozwa bomengo te elongo na mwana na mwasi ya bonsomi.'

31 Yango wana bandeko na ngai, biso tozali bana na mwasi ya bowumbu te, kasi bana na mwasi ya bonsomi.

  

GALATIA 5

1 Kristo asi'akangola biso mpo tozala na bonsomi ya solo. Yango wana, botelema ngwi mpe bozonga lisusu na bowumbu te.

2 Ngai Polo nayebisi bino boye: soki bozali kokatisa nzoto, wana Kristo azali lisusu na tina te mpo na bino.

3 Nazali koyebisa bino lisusu ete, moto nyonso oyo akokatisa nzoto, asengeli kotosa makambo nyonso oyo Mibeko etindaka.

4 Bino bato oyo bolukaka kokoma bato na sembo mpo na kotosa Mibeko, bozali ya kokabwana na Kristo mpe bolongwe na nse ya ngolu ya Nzambe.

5 Pamba te, biso na nzela ya Molimo, tozali kozela na elikya nyonso ete tokoma sembo mpo na kondima.

6 Pamba te, kati na Kristo Yesu, ata tokatisi nzoto to tokatisi te, nyonso wana ezali na tina te. Kasi likambo eleki na tina ezali nde kondima oyo emonanaka na nzela ya bolingo.

7 Bozalaki kokima mbangu malamu, bongo nani atelemisaki bino mpo ete botika kotosa makambo ya solo?

8 Likambo ya ndenge wana ewuti te na moto oyo abengaki bino.

9 "Mwa kisi ya mapa ya moke evimbisaka poto-poto nyonso ya mapa."

10 Nazali na elikya kati na Nkolo ete, bokozala na makanisi mosusu te. Kasi moto oyo ayeli bino mobulu, azala nani, akozwa

etumbu.

11 Bandeko na ngai, soki ya solo ete nazali naino koteya ete kokatisa nzoto ezali na tina, bongo mpo na nini bazali konyokola ngai? Soki ezali bongo, wana mabe oyo bato bayokaka na mitema mpo na mateya ya ekulusu ezali na tina te.

12 Nalingi ete bato oyo bazali kotia mobulu kati na bino, balongola bango moko bambuma na bango ya mibali.

13 Pamba te, bino bandeko na ngai, bobengama mpo bozala na bonsomi, esengeli te ete bosalela bonsomi na bino lokola nzela mpo na kosalela mosuni, kasi bosalisana bino na bino kati na bolingo.

14 Pamba te, Mibeko nyonso ezali kokokisama na mobeko oyo moko: 'Linga moninga na yo lokola yo moko.'

15 Kasi soki bozali kozokisana mpe komipasola, bokeba soki te bokobomana bino na bino.

16 Kasi nalobi na bino boye: botika Molimo atambusa bomoi na bino, na bongo bokotosa te kosala makambo oyo baposa ya nzoto etindaka.

17 Pamba te, baposa ya nzoto elingaka makambo oyo Molimo alingaka te; ndenge moko mpe Molimo alingaka makambo oyo baposa ya nzoto elingaka te. Bango mibale bazali na etumba, mpo ete bokoka te kosala makambo oyo bolingaka kosala.

18 Kasi soki Molimo azali kotambusa bino, bokozala na nse ya bokonzi ya Mibeko te.

19 Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,

20 kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,

21 likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

22 Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,

23 boboto, mpe komibatela. Mpo na makambo ya ndenge oyo, Mibeko ezali te.

24 Baoyo bazali bato ya Kristo, basila kobaka nzoto elongo na baposa na yango mpe bilulela nyonso.

25 Lokola tozali na bomoi na nzela ya Molimo, totambola mpe na lisungi ya Molimo.

26 Tozala bato ya lofundu te, totika kotumolana biso na biso, mpe toyokelana zuwa te.

  

GALATIA 6

1 Bandeko, soki bokangi moto moko na mabe, bino baoyo bozali kotambusama na Molimo na Nzambe, bozongisa ye na nzela ya malamu, na boboto nyonso. Mpe, mikebisa, soki te Satana akomeka mpe yo.

2 Bosalisana bino na bino mpo na komemana mikumba. Na ndenge wana, bokokokisa mobeko ya Kristo.

3 Soki moto akanisi ete azali moto monene, nzokande azali moto ya pamba, azali komikosa ye moko.

4 Tika ete moto na moto atala malamu-malamu misala na ye, bongo nde akoki komikumisa; amikumisa kaka mpo na ye moko, kasi mpo na bato mosusu te.

5 Pamba te, moto na moto akomema mokumba na ye moko.

6 Tika ete moto oyo bazali koteya Liloba, akabela moteyi na ye ndambo ya biloko na ye nyonso. "Bomikosa te: basakanaka na Nzambe te; pamba te, oyo moto alonaka, yango mpe akobuka.

8 Pamba te, moto oyo alonaka mpo na kosepelisa nzoto na ye, akobuka mpe oyo nzoto ebotaka: libebi. Kasi oyo alonaka mpo na kosepelisa Molimo, akobuka mpe oyo Molimo abotaka: bomoi ya seko.

9 Bongo tolemba te mpo na kosala makambo ya malamu, pamba te, na tango malamu, tokobuka mbuma soki tolembi te.

10 Yango wana, lokola tozali naino na tango, tosala makambo ya malamu na bato nyonso, kasi koleka epai ya bato oyo bazali bato ya libota ya bandimi.

11 Bomoni makomi oyo ya minene, ezali na loboko na ngai moko nde nakomeli bino.

12 Baoyo batindaka bino na makasi mpo bokatisa nzoto, bazali bato oyo balukaka kaka koyebana na miso ya bato. Basalaka bongo kaka mpo banyokola bango te mpo na ekulusu ya Kristo.

13 Pamba te, baoyo wana bakatisa nzoto, bango moko batosaka Mibeko te. Kasi balingi ete bokatisa nzoto, mpo bamikumisa na nzoto na bino.

14 Kasi ngai, soki nakomikumisa, namikumisaka kaka mpo na ekulusu ya Nkolo na biso Yesu Kristo; pamba te, na nzela na yango, nde mokili babaka yango na ekulusu mpo na ngai; mpe ngai babaka ngai na ekulusu mpo na mokili.

15 Pamba te, kokatisa nzoto to kokatisa te, ezali na tina soki moke te, kasi likambo ya tina, ezali nde kokoma ekelamo ya sika.

16 Tika ete kimia mpe mawa ya Nzambe ezala na bato oyo balandaka motindo oyo, ezala mpe na Isayele ya Nzambe!

17 Banda lelo, moto atungisa ngai lisusu te, pamba te nazali komema bilembo ya bapota ya Yesu na nzoto na ngai.

18 Bandeko na ngai, tika ete ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino. Amen.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM