page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

page2
page
page
page
page
page
page
page
page
page


page
L


page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L

MAPAMBOLI. COM


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe, oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.       BANZEMBO 1: 1

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

EMONISELI

BANZEMBO

YUDE


Kondima ezali kotia elikya na biloko

oyo totielaka motema,

mpe kondima ete osi'ozwi biloko

oyo naino omoni te.


BA-EBREO 11: 1.


Oyo ezali sango toyokaki epai na ye

mpe tozali koyebisa bino:

Nzambe azali moi; mpe kati na ye,

molili ezali ata moke te.


1 jean1: 5.

Sanzola Yawe, molimo na ngai!

E Yawe Nzambe na ngai,

ozali monene penza;

olataki kongenga mpe lokumu.


BANZEMBO 104: 1

KISWAHILI

KILUBA

LINGALA

KIKONGO

SANGO MALAMU NA NDINGA NA BISO

LOSAMBO YA MOLEKI NZELA

Nkolo Yesu alobaki: Boyeba ete nazali na bino mikolo nyonso, kino na suka ya mokili. Motema na ngaï, tika komitungisama, Yesu azali na ngaï elongo, na tango oyo. Na boyi kotangisa mpinzolo, napesi mikakatano na ngaï nioso na maboko na ye.

Mokolo moko, ye alobaki na Bafarizeo:

Mwasi oyo, azali mwana ya Abraham, oyo Satana akangaki na nse ya bokonzi na ye bambula zomi na mwambe, ekokaki te akangolama na minyololo wana, na mokolo ya saba?

Nayebi na malamu nioso,Nzambe alingi te ete bana na ye bazala kati na minyololo.

Na kombo na Yesu, na beleli na makasi nyoso, mitungisi: mikakatano, na pe pasi nioso natiki mango na sima na ngai. Miso na ngaî etalisami epayi ya nkolo Yesu. Ye azali azali Nzela, Solo pe Bomoyi. Nabeleli makila na ye na misala na ngaï, mpe kati na libota na ngai.

Mokangoli na ngaï Yesu azali na ngai elongo. Satana azali na eloko ya koloba te po na bomoyi na ngai. Lokumu na kembo ezala na ye oyo akufaki po na ngai, nazongisi matondi epayi na ye na ndenge azali kobatela ngai butu na moyi. Amen

JEAN 14: 1-2

Tika ete mitema na bino etungisama te. Bondimelaka Nzambe, bondimela mpe ngai.  Na ndako ya Tata na ngai bisika ezali mingi, mpe nakeyi kobongisela bino esika. Soki ezalaki bongo te, mbele nalingaki koyebisa bino yango.


YESU AZALI BOLINGO

Yesu akeyi kobongisa esika po na moto nioso, Nkolo na biso apesi motuya ya bisika ye azali kolengela te. Alobi te bisika ezali kama na tuku mineyi na mineyi. Alobi te pe, yango ezali mpo na ba kristo, po na ba evangelique, po na bakatolika, po na ba juif... Alobi bobele:

Nakeyi kobongisela bino esika.


Na mokili mokonzi nini boyebi oyo azali kobongisa esika mpo na baninga na ye?

Nakumisi Yesu Kristo mokonzi na bakonzi mpo na bolingo na ye.

Moninga, tango yango oyo, luka Nzambe na yo na bosolo, Pasteur moko te akofongolela yo nzela, mpe lingomba moko te ekobongisela yo nzela na  bokonzi ya Likolo. Kaka Yesu.


  

TOKEBISAMA


Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: "Nkolo! Nkolo!" nde bakokota na Bokonzi ya Likolo; kasi kaka oyo asalaka mokano ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

Na mokolo wana, bato mingi bakoloba na ngai: "Nkolo! Nkolo! Tosakolaki makambo na kombo na yo te? Tobenganaki milimo mabe mpe tosalaki makambo mingi ya kokamwa na kombo na yo te?

Bongo ngai nakozongisela bango: "Bolongwa! Nayebi bino te! Bino bozalaki kosala mabe!"

MATIE 7: 20-23.

  


Mapamboli.com 2017 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible.

Mapamboli.com est un site associatif, sans but lucratif, difusé par des bénévols chrétiens et publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).