page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

KOLOSAI

1

2

3

4

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

KOLOSAI 1

1 Ngai Polo, mopostolo ya Kristo Yesu na mokano ya Nzambe, mpe ndeko na biso Timote,

2 totindi mokanda oyo epai ya basantu mpe bandeko bandimi kati na Kristo, baoyo bazali na Kolosai. Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso, ezala na bino.

3 Tozongisaka matondi tango nyonso epai ya Nzambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Kristo, tango tobondelaka mpo na bino.

4 Pamba te tosi'toyoki sango ya kondima na bino kati na Kristo Yesu, mpe bolingo oyo bozali na yango mpo na basantu nyonso.

5 Kondima mpe bolingo oyo ewuti na elikya oyo babombeli bino na Likolo, mpe oyo bosi'boyoka sango na yango kati na Liloba ya solo, Sango Malamu

6 oyo ekomaki kino epai na bino. Na mokili mobimba, Sango Malamu oyo ezali kobota mbuma mpe ezali kokende liboso, kaka ndenge esalaki kati na bino, banda mokolo oyo boyokaki yango mpe bososolaki ngolu ya Nzambe kati na bosolo na yango nyonso.

7 Sango Malamu yango boyekolaki yango na molingami Epafras, moninga na biso ya mosala, oyo azali mosali ya sembo ya Kristo mpo na bino;

8 mpe ye moto ayebisaki biso bolingo na bino oyo Molimo apesa bino.

9 Yango wana, banda mokolo oyo toyokaki sango na bino, totikaka te kobondela mpo na bino, mpe tosengaka Nzambe ete alakisa bino mokano na ye na mobimba penza, na nzela ya bwanya nyonso mpe bososoli nyonso oyo Molimo apesaka.

10 Mpe tobondelaka bongo, mpo ete bokoka kozala na bizaleli oyo ekoki liboso na Nkolo, mpo ete bosepelisa ye na ndenge nyonso: bobota mbuma kati na mosala nyonso ya malamu mpe bokola kati na koyeba Nzambe.

11 Bongo Nzambe akolendisa bino na nguya nyonso, oyo ewutaka na nguya ya nkembo na ye, mpo ete bokoka kozala bato ya koyika mpiko mpe ya kokanga motema na makambo nyonso,

12 mpe bozongisaka matondi na esengo nyonso, na Tata, ye oyo apesa bino makoki mpo ete bosangana na bomengo ya basantu kati na Bokonzi ya pole. Pamba te:

13 Akangola biso na nse ya bokonzi ya molili, mpe amema biso na Bokonzi ya Mwana na ye ya bolingo

14 Na ye nde tokangolami mpe tozui bolimbisi ya masumu.

15 Ye azali elilingi ya Nzambe oyo amonanaka te, Abotami liboso ya oyo nyonso Nzambe akela.

16 Pamba te, biloko nyonso ekelama na nzela na ye: biloko oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, biloko oyo emonanaka, na oyo emonanaka te, ata bokonzi mpe lokumu, bakonzi mpe banguya; biloko nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye.

17 Ye azali liboso ya biloko nyonso, mpe kati na ye nde biloko nyonso ezali na esika na yango.

18 Azali motu ya nzoto, nzoto yango nde, Lingomba; azali ebandeli mpe Abotami liboso na kati ya bato oyo bakufa, mpo ete azala Mokonzi kati na biloko nyonso.

19 Pamba te Nzambe asepelaki ete bonzambe na ye nyonso evanda kati na Mwana na ye.

20 Mpe na nzela ya Mwana na ye, azongisi bondeko kati na biloko nyonso mpe na ye moko; ata biloko oyo ezali na mokili to mpe oyo ezali na likolo, tango atiaki kimia na nzela ya makila ya Mwana na ye, oyo esopanaki na ekulusu.

21 Nzokande, kala bozalaki mosika na Nzambe mpe bozalaki banguna na ye mpo na makanisi na bino mpe mpo na misala ya mabe oyo bozalaki kosala.

22 Kasi sik'oyo Nzambe azongisi bondeko kati na bino na ye, na nzela ya liwa ya nzoto ya Mwana na ye, mpo ete amema bino liboso na ye: basantu, bato bazangi likambo oyo bakoki kofunda bino na yango.

23 Esengeli bokoba kati na kondima, bozala ya kopikama malamu penza, mpe botelema ngwi. Bondima te ete bapengwisa bino na elikya oyo bozwaki tango boyokaki Sango Malamu. Sango Malamu oyo bateya na bato nyonso oyo bazali na mokili, oyo ngai Polo nakoma mosali na yango.

24 Sik'oyo, nazali kosepela mpo na bapasi oyo nazali komona mpo na bino, mpe nazali kokokisa kati na nzoto na ngai bapasi oyo ezangi na bapasi ya Kristo mpo na nzoto na ye, nzoto na ye nde Lingomba.

25 Nakoma mosali ya Lingomba na etinda oyo Nzambe apesaki ngai mpo ete nateya bino Liloba ya Nzambe na mobimba na yango.

26 Liloba yango nde sekre oyo ezalaki ya kobombama banda na batango ya kala mpe na mabota ya kala. Kasi Nzambe alakisi yango sik'oyo epai ya basantu.

27 Na bango nde Nzambe aponaki kolakisa bomengo ya nkembo ya sekre na ye mpo na bato oyo bazali bayuda te. Mpe sekre yango, yang'oyo: Kristo kati na bino, elakisi ete bozali na elikya ya kosangana na nkembo na Nzambe.

28 Ezali Kristo yango nde tozali kosakola; tozali kokebisa mpe koteya moto nyonso na bwanya nyonso, mpo ete tokoka kokomisa moto nyonso, moto ya kokoka kati na Kristo liboso ya Nzambe.

29 Tala tina nasalaka na makasi nyonso mpe nabundaka na nzela ya makasi na ye oyo esalaka kati na ngai na nguya nyonso.

  

KOLOSAI 2

1 Nalingi boyeba ete nazali kobunda etumba ya makasi penza mpo na bino, mpo na bandeko ya Laodise, mpe mpo na baoyo nyonso naino bamona ngai te.

2 Nazali kobunda bongo mpo ete mitema na bango etonda na mpiko mpe bazala lisanga kati na bolingo. Mpo ete bakoka kozala na bomengo nyonso ya bososoli mobimba, mpo ete bakoka koyeba sekre ya Nzambe: Yesu ye nde Kristo;

3 bomengo nyonso ya bwanya mpe ya boyebi na Nzambe ezali ya kobombama kati na ye.

4 Nalobi na bino boye mpo ete moto moko te akosa bino na maloba ya lokuta.

5 Pamba te, atako nazali na bino esika moko te na nzoto, kasi nazali na bino elongo na nzela ya molimo mpe nazali na esengo mpo na komona boyokani oyo bozali na yango mpe ndenge kondima na bino etelemi ngwi kati na Kristo.

6 Yango wana, lokola bosi'boyamba Kristo Yesu lokola Nkolo, bokoba kozala kati na ye.

7 Bozala ya kolonama mpe ya kotongama kati na ye, mpe bozala ya kolendisama kati na kondima na ndenge oyo bateyaki bino. Bozongisaka matondi tango nyonso.

8 Bokeba mpo ete ata moto moko te akanga bino na motambo, na maloba ya makanisi ya bomoto mpe oyo ekosaka, oyo ewutaka na mateya ya bato mpe na milimo oyo ekambaka mokili kasi ewutaka na Kristo te.

9 Pamba te, kotondisama nyonso ya Bonzambe na lolenge ya nzoto evandi kati na Kristo.

10 Bino mpe bozali na kotondisama yango kati na Kristo, ye oyo azali Mokonzi ya bokonzi nyonso mpe ya nguya nyonso.

11 Ezali kati na ye nde bakataki bino nzoto, mpe kokatama yango esalamaki na maboko ya bato te kasi esalamaki na nzela ya Kristo mpe yango nde elongoli bino na bowumbu ya nzoto ya

masumu.

12 Tango bozwaki libatisi, bakundaki bino elongo na ye, mpe bosekwaki elongo na ye na nzela ya kondima nguya na Nzambe

oyo asekwisaki ye kati na bakufi.

13 Tango bozalaki bakufi mpo na masumu na bino mpe tango bozalaki bato oyo bakatama nzoto te, Nzambe apesaki bino bomoi elongo na Kristo. Alimbisaki masumu na biso nyonso:

14 pamba te apasolaki mokanda oyo ezalaki kofunda biso elongo na mibeko na yango. Alongolaki yango mpe abakaki yango na ekulusu.

15 Alongolaki makasi ya milimo ya lokumu mpe ya nguya; alakisaki yango na miso ya bato nyonso tango atambusaki yango lokola bakangami ya etumba, mpe alongaki yango na ekulusu.

16 Yango wana, botika ata moto moko te asambisa bino mpo na biloko oyo boliaka to bomelaka, to mpe mpo na oyo etali mikolo ya feti, feti ya sanza ya sika, to mokolo ya saba.

17 Nyonso wana, ezalaki kaka elilingi ya makambo oyo esengelaki koya; kasi solo na yango ezali komonana kati na Kristo.

18 Botika te ete basambisa bino na bato oyo balukaka komikitisa na makambo oyo emonanaka mpe basambelaka ba-anzelu. Bamipesaka na bimoniseli na bango moko, mpe makanisi na bango ya bomoto etondisaka bango na lofundu oyo ezangi tina.

19 Baboyaka kokangama na Kristo, ye oyo azali motu, wuta na ye nde nzoto mobimba ezali kozwa bilei mpe esangani malamu esika moko na nzela ya misisa mpe misuni. Mpe ezali kokola na kokola oyo Nzambe azali kopesa yango.

20 Soki bosi'bokufa elongo na Kristo mpe bosi'bolongwa na nse ya bokonzi ya milimo oyo ekambaka mokili, bongo mpo na nini bozali kotosa mibeko lokola oyo, lokola nde bozali naino na bomoi na kati ya mokili:

21 "Kozwa te, komeka te, kosimba te !..."

22 Biloko nyonso wana ebongisama mpo na kobeba sima ya kosalela yango. Yango ezali kaka mibeko mpe mateya ya bomoto !

23 Mibeko ya ndenge wana, emonanaka lokola nde etondi na bwanya, pamba te esengaka ete bato basambela ndenge bango moko balingi, bazala na komikitisa ya lokuta, mpe bamipesaka pasi na nzoto. Kasi mibeko yango ezali penza na tina moko te mpo na kokangisa baposa ya nzoto.

  

KOLOSAI 3

1 Bongo, lokola bosi'bosekwa elongo na Kristo, botia mitema na bino na biloko oyo ezali na likolo, epai Kristo avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.

2 Botia makanisi na bino na biloko oyo ezali na Likolo, kati na oyo ezali na mokili te.

3 Pamba te bosi'bokufa, mpe bomoi na bino ezali ya kobombama elongo na Kristo kati na Nzambe.

4 Tango Kristo, ye oyo azali bomoi na bino, akomonana, bongo bino mpe bokomonana elongo na ye kati na nkembo.

5 Yango wana boboma nyonso oyo ezali ya mokili na bomoi na bino: ekobo, bosoto, baposa ya mabe, bilulela, mpe lokoso ya mbongo, pamba te lokoso ya mbongo ezali kosambela bikeko.

6 Makambo oyo nde ebendaka kanda ya Nzambe.

7 Bino mpe, kala, bozalaki kosala makambo wana, tango bomoi na bino ezalaki na nse ya bokonzi ya makambo wana.

8 Kasi sik'oyo, esengeli boboya makambo wana nyonso: kanda, kotomboka, makambo ya mabe, kofinga, mpe maloba ya soni oyo ebimaka na minoko na bino.

9 Botika kokosana bino na bino, lokola bosi'bobwaka moto ya kala elongo na misala na ye,

10 mpe bolata moto ya sika, oyo akomisami ya sika kati na boyebi, na lolenge ya elilingi ya Moto oyo akelaki ye.

11 Na bomoto wana ya sika, mogreki to moyuda azali te, moto akatisa nzoto to moto akatisa nzoto te azali te, bapaya to moto ayekola azali te, mowumbu to moto ya bonsomi azali te, kasi Kristo azali nyonso, mpe azali kati na nyonso.

12 Yango wana, lokola Nzambe apona bino, bino basantu mpe balingami na ye, bolata mawa, bolamu, komikitisa, boboto, mpe kokanga motema.

13 Soki moto azwi moninga na likambo, bokanganaka mitema mpe bolimbisanaka moko na moko. Bolimbisa ndenge Nkolo mpe alimbisaki bino.

14 Mpe likolo ya makambo wana nyonso bobakisa bolingo, mpo yango ezali singa oyo ezali kokangisa bato na ndenge oyo ekoki penza.

15 Tika ete kimia ya Kristo ezwa bokonzi na kati ya mitema na bino. Pamba te, ezali na kimia wana nde Nzambe abenga bino mpo bozala nzoto moko. mpe boyebaka kozongisa matondi.

16 Tika ete Liloba ya Kristo, kati na bomengo na yango nyonso, evanda kati na mitema na bino. Boteyana mpe bopesana toli moko na moko na bwanya nyonso. Boyemba banzembo, masanzoli, mpe banzembo oyo Molimo apesaka; boyembela Nzambe, na bozongisi matondi kati na mitenia na bino.

17 Mpe nyonso oyo bosalaka to bolobaka, bosala yango na kombo ya Nkolo Yesu, mpe bozongisaka matondi epai ya Nzambe Tata na nzela na Yesu Kristo.

18 Bino basi, botosaka mibali na bino, na ndenge oyo ekoki kati na Nkolo.

19 Bino mibali, bolinga basi na bino mpe bolakisa bango ezaleli ya makasi-makasi te.

20 Bino bana, botosa baboti na bino na makambo nyonso, pamba te yango esepelisaka Nkolo.

21 Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, mpo ete mpiko na bango esila te.

22 Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino na makambo nyonso; mpe bosala yango kaka te tango bazali kokengela bino mpo na koluka kosepelisa bango, kasi bosala yango na bosolo nyonso mpe na bobangi Nkolo.

23 Nyonso oyo bosalaka, bosala yango na motema mobimba, lokola nde bozali kosala mpo na Nkolo, kasi mpo na bato te.

24 Pamba te, boyebi ete bokozwa bomengo oyo ekowuta na Nkolo, lokola lifuti. Ezali Kristo, Nkolo nde bozali kosalela.

25 Moto oyo asalaka mabe, akozwa lifuti ya mabe na oyo asalaki; mpe Nzambe aponaka bilongi te.

  

KOLOSAI 4

1 Bino bakonzi, bopesa bawumbu na bino oyo ezali ya sembo mpe ya kokoka, mpo boyebi ete bino mpe bozali na Mokonzi na likolo.

2 Bozala na molende kati na mabondeli, bokengelaka kati na yango mpe bozongisaka matondi.

3 Bobondelaka mpo na biso, mpo ete Nzambe akoka kofungola porte mpo na mateya na biso, mpo ete tokoka kosakola sekre ya Kristo. Mpo na sekre na yango nazali ya kokangama na boloko.

4 Bobondela mpo ete nakoka kosakola yango na polele nyonso, ndenge nasengeli koloba.

5 Bozala bato ya bwanya kati na bizaleli na bino liboso ya bato oyo bazali bandimi te; mpe bosalela tango,

6 Tika ete masolo na bino ezala tango nyonso ya kotonda na ngolu mpe na elengi, mpo ete bokoka koyeba ndenge nini bosengeli kozongisa eyano na moto na moto.

7 Tishike akoyebisa bino basango nyonso oyo etali ngai. Ye azali ndeko molingami, mosali ya solo, mpe moninga ya mosala kati na Nkolo.

8 Natindi ye epai na bino mpo na likanisi wana, mpo bokoka koyeba basango na biso mpe abondisa mitema na bino.

9 Azali koya elongo na Onezime, ndeko na biso ya solo mpe ndeko molingami, ye oyo azali moko na bino. Bango bakoyebisa bino makambo nyonso oyo ezali koleka awa.

10 Aristarke, moninga na ngai moto ya boloko, atindeli bino mbote, ndenge moko mpe Marko, ndeko ya Barnabas. Bosi' bozwaki mitindo mpo na ye; soki aye epai na bino, boyamba ye malamu.

11 Yesu oyo babengaka Yustus, ye mpe atindeli bino mbote. Na kati ya bayuda oyo bakomaki bakristo, kaka bango nde basalaka elongo na ngai mpo na Bokonzi ya Nzambe, mpe bango nde babondisaki ngai.

12 Epafras, ye oyo azali moko na bino mpe mowumbu ya Kristo Yesu, atindeli bino mbote. Abundaka etumba tango nyonso mpo na bino kati na mabondeli, mpo ete bokoka kotelema ngwi kati na mokano mobimba ya Nzambe, bokola na molimo mpe botonda na elikya.

13 Nazali kotatola mpo na ye ete azali kosala mosala ya makasi mpo na bino, mpe mpo na bandeko ya Laodise mpe ya lyerapolis.

14 Molingami na biso monganga Luka, mpe Demas, batindeli bino mbote.

15 Bopesa mbote na bandeko ya Laodise, na Nimfa, mpe na Lingomba oyo esanganaka na ndako na ye.

16 Soki bosilisi kotanga mokanda oyo, bosala nyonso ete yango etangama mpe na lingomba ya Laodise, bongo bino mpe botanga oyo ekowuta na Laodise.

17 Boyebisa Arshipe: batela mosala oyo ozwaki kati na Nkolo, mpo ete osilisa yango.

18 Ngai Polo, nakomi mbote oyo na loboko na ngai moko. Bobosanaka te ete nazali na boloko. Tika ete Ngolu ezala na bino.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM