page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

Elia azalaki moto lokola biso, tango abondelaki na molende nyonso mpo mbula enoka te, mpe mbula enokaki te bambula misato na ndambu.

Bongo tango abondelaki lisusu, mbula enokaki, mpe mabele ebotaki bambuma.

Zaki 5: 16,17.

  

LISANGA YA MAPAMBOLI.COM  TINA NA YANGO NINI ?

Uta kala tozuaki likanisi ya kosala "site internet" na lingala bobele mpo nakopesa baninga oyo bazali mosika, ozonga-zonga ya mokili, likabo ya kotanga bibilia na monoko na biso. Toyebi na nalamu ete internet efungoli ba nzela mpo na kopanza ba sango mpe mayebisi.

Lelo oyo totiyi Mokanda na Bomoyi na internet, soki Nzambe alingi, pe apesi biso makasi, tokobakisa ba buku mosusu.

Nzambe akumbama po na likanisi oyo ya internet. Lelo oyo, bandeko mingi, ata ba oyo bazali na mboka na biso, bango mpe basepeli na likanisi oyo mpe bakumisi Nzambe.

Misala nioso oyo tokosala awa ezali ya ofelé, ezali mobongo te, tozali mpe kozela litomba moko te na maboko ya bato.

Mapamboli.com ezali mpe ekotikala kaka lisanga ya bandimi, yango ezali lingomba ya mayangani te, kasi nioso ekozala se na nzela ya Kristo mpe misala ya bakristo.

Lopango ya Mapamboli.com ezali polele, moto nioso akoki kokota, soki nzambe alingi misala ezali mingi. tozali kozela lisalisi ya baninga. Tozali na likanisi ya kokomisa Mapamboli.com lioko ya ba " site " oyo eyebani mpo na kopanza sango malamu, nalisusu kosakola nkombo ya Kristo.

Lisanga moke kati na Internet mpo na kopanza sango malamu na monoko na biso mpe na ndenge na biso.

Eloko ya liboso ya mokano na biso ezalaki kopanza Sanga Malamu na monoko na biso Lingala. Tozali bakristo, likanisi na biso, ezali se kosalela Nzambe. Site oyo ekosalema, pe misala na yango ekozala se na nzela oyo ya kosalela nzambe. Malembe malembe misala na biso ekotambola. kokamwa te soki omoni Mapamboli.com ebongwami.Soki olingi koya kosalisa biso, kozanga te kokomela biso mokanda.


BOSOLO EZALI LINDINGISA NA BISO.


Politiki to matioli ezali na esika moke te kati na Site ya Mapamboli.com.

Jupé BONGOLO

Mokambi misala ya Mapamboli.com

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

EMONISELI

BANZEMBO

YUDE


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM