page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

MARKO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

MARKO 1

1 Ebandeli ya Sango Malamu ya Yesu Kristo, Mwana ya Nzambe.

2 Na mokanda ya moprofeta Ezayi ekomama boye: Tala, nakotinda ntoma na ngai liboso na yo, oyo akobongisela yo nzela.

3 Mongongo ya moto ezali kobelela na esobe: Bobongisa nzela ya Nkolo, bosembola banzela na ye!

4 Jean ayaki, azalaki kobatisa na esobe mpe azalaki koloba: "Bozwa libatisi mpo na kolakisa ete bobongoli mitema; bongo Nzambe akolimbisa masumu na bino !"

5 'Bato nyonso ya mokili ya Yudea mpe ya Yeruzalem bazalaki kokende epai na ye. Bazalaki koyambola masumu na bango, mpe azalaki kobatisa bango na mayi ya Yordani.

6 Jean azalaki kolata elamba oyo esalami na bapwale ya shamo, mpe mokaba ya poso ya nyama na loketo; azalaki kolia makonki na mafuta ya nzoi.

7 Azalaki koteya na bato boye: 'Moto moko akoya sima na ngai, ye aleki ngai na nguya; nakoki kutu te kogumbama liboso na ye mpo na kofungola basinga ya sandale na ye.

8 Ngai nazali kobatisa bino na mayi, kasi ye akobatisa bino na Molimo Mosantu!

9 Na tango wana, Yesu ayaki wuta na Nazareti na Galileya, mpe azwaki libatisi epai ya Jean na mayi ya Yordani.

10 Tango azalaki kobima na mayi, amonaki likolo efungwamaki mpe Molimo akitelaki ye lokola pijon.

11 Mongongo moko ewutaki na Likolo: 'Yo ozali Mwana na ngai ya bolingo, osepelisaka ngai mingi !

12 Kaka na tango wana, Molimo atindaki Yesu na esobe.

13 Avandaki kuna mikolo ntuku minei elongo na banyama ya zamba. Kuna Satana amekaki ye mpe baanzelu bayaki kosalela ye.

14 Tango bakangaki Jean, Yesu akendaki na Galileya. Ateyaki Sango Malamu ya Nzambe.

15 Azalaki koloba: 'Tango esi'ekoki; Bokonzi ya Nzambe ekomi pene- pene! Bobongola mitema mpe bondima Sango Malamu.

16 Mokolo moko Yesu azalaki koleka pembeni ya ebale ya Galileya, amonaki Simon na ndeko na ye Andre. Bazalaki kobwaka monyama na ebale pamba te bazalaki baluki mbisi.

17 Yesu alobaki na bango: 'Boya, bolanda ngai, mpe nakokomisa bino baluki ya bato!

18 Kaka na tango wana, batikaki minyama na bango mpe balandaki ye.

19 Tango apusanaki mwa liboso, amonaki Zaki mwana ya Zebedeo na ndeko na ye Jean, bazalaki na kati ya bwato mpe bazalaki kobongisa minyama na bango.

20 Kaka na tango wana, abengaki bango; batikaki tata na bango Zebedeo na kati ya bwato, elongo na basali na ye, mpe balandaki Yesu.

21 Bakendaki na Kapernawumi. Mokolo ya saba, Yesu akotaki na ndako ya mayangani mpe abandaki koteya.

22 Bato bakamwaki mingi penza mpo na mateya na ye; pamba te azalaki koteya te lokola balakisi ya Mibeko, kasi azalaki koteya bango na nguya nyonso.

23 Kaka na tango wana, moto moko azalaki na nse ya bokonzi ya molimo mabe, azalaki mpe na ndako na bango ya mayangani. Abandaki koganga:

24 Yesu ya Nazareti, olingi kosala biso nini? Oyei mpo na koboma biso? Nayebi yo ozali nani: ozali Mosantu ya Nzambe!

25 Bongo Yesu agangelaki molimo yango: 'vanda nye mpe bima na moto oyo!

26 Molimo mabe eningisaki moto yango makasi penza mpe ebimaki na koganga.

27 Bato nyonso bakamwaki mingi penza mpe bazalaki kotunana moko na moko: 'Likambo nini oyo? Oyo ezali mateya ya sika! Azali kogangela milimo mabe na bokonzi nyonso, mpe yango ezali kotosa ye!

28 Bongo basango na ye epanzanaki noki na mokili mobimba ya Galileya.

29 Kaka na tango wana, tango abimaki na ndako ya mayangani, akendaki na ndako ya Simon mpe Andre, elongo na Zaki mpe Jean.

30 Bokilo ya Simon alalaki na mbeto mpe azalaki na fievre. Bongo bayebisaki yango na Yesu kaka na tango wana.

31 Apusanaki, akamataki ye na loboko mpe atelemisaki ye. Fievre esilaki, mpe abandaki kosalela bango.

32 Tango pokwa ekomaki, moi esilaki kokita, bamemelaki Yesu bato nyonso ya maladi na baoyo bazalaki na milimo mabe.

33 Bato nyonso ya vile wana, bayaki kosangana liboso ya porte ya ndako.

34 Yesu abikisaki bato ebele oyo bazalaki na bapasi ya ndenge na ndenge. Abenganaki mpe milimo ebele ya mabe mpe apesaki milimo mabe nzela te mpo na koloba; pamba te, yango eyebaki ye soki azalaki nani.

35 Na tongo penza, tango molili ezalaki naino, Yesu alamukaki, abimaki na ndako, akendaki na esika ya ye moko kaka, mpe abondelaki wana.

36 Simon na baninga na ye bakendaki koluka ye.

37 Tango bamonaki ye, balobaki na ye: 'Bato nyonso bazali koluka yo.

38 Kasi ye azongiselaki bango: 'Tokende epai mosusu, na bamboka oyo ezali pembeni-pembeni, mpo nateya mpe kuna. Pamba te, nayaki mpo na yango.

39 Atambolaki na Galileya mobimba, azalaki koteya na bandako na bango ya mayangani mpe azalaki kobengana milimo mabe.

40 Moto moko ya maladi ya maba, ayaki epai na ye, afukamaki liboso na ye, mpe abondelaki ye: 'Soki olingi, okoki kokomisa ngai peto.

41 Yesu ayokelaki ye mawa, atandaki loboko, asimbaki ye mpe alobaki: 'Nalingi yango, koma peto!

42 Kaka na tango wana, maba yango esilaki mpe akomaki peto.

43 Yesu azongisaki ye sima ya kopesa ye likebisi oyo:

44 Yoka malamu, koyebisa likambo oyo na moto te! Kasi kende komilakisa na Nganga-Nzambe, mpe pesa likabo oyo Moyize atindaki mpo na kopetolama na yo. Mpo yango ezala litatoli epai na bango ete yo obiki.

45 Kasi tango ye abimaki kaka, abandaki koloba na bonsomi nyonso mpe kopanza sango yango. Yango wana, Yesu akokaki te kokota na vile na ndenge ya polele; kasi azalaki kovanda na libanda ya vile, na bisika ya ye moko kaka. Bongo bato bazalaki kowuta bipai na bipai bazalaki koya epai na ye.

  

MARKO 2

1 Sima ya mwa mikolo, tango Yesu azongaki lisusu na Kapernawumi, bato bayokaki ete azalaki na ndako.

2 Bongo bato ebele bayaki kosangana kuna, na ndenge ete esika ezalaki lisusu te ata liboso ya porte. Bongo ateyaki bango Liloba.

3 Bato bayaki, bayelaki ye moto moko akufa makolo, oyo amemamaki na bato minei.

4 Lokola bakokaki te komema ye kino bisika Yesu azalaki, mpo bato bazalaki ebele penza, batobolaki lidusu likolo ya ndako; na bisika Yesu azalaki, bongo na lidusu wana, bakitisaki moto ya maladi na mbeto oyo bamemelaka bato ya maladi.

5 Tango Yesu amonaki kondima na bango, alobaki na moto oyo akufa makolo: 'Mwana na ngai, masumu na yo elimbisami!

6 Kasi balakisi mosusu ya Mibeko oyo bavandaki wana, babandaki kokanisa na nse ya mitema na bango '

7 Mpo na nini moto oyo azali koloba boye? Azali kotiola Nzambe. Nani akoki kolimbisa masumu soki bobele Nzambe te?

8 Kaka na tango wana, Yesu ayebaki na molimo na ye ete bazalaki kokanisa bongo kati na mitema na bango: 'Mpo na nini bozali kokanisa bongo na mitema na bino?

9 Likambo nini ezali pete mpo na koloba na moto oyo akufa makolo: "Masumu na yo elimbisami", to "Telema, kamata mbeto na yo mpe tambola ?

10 Kasi boyeba ete Mwana na Moto azali na bokonzi na mokili mpo na kolimbisa masumu.

11 Bongo alobaki na moto akufa makolo: 'Nalobi na yo, telema, kamata mbeto na yo mpe zonga na ndako na yo!

12 Kaka na tango wana, atelemaki, akamataki mbeto na ye, mpe abimaki na miso ya bato nyonso. Bato nyonso bakanwaki mingi mpe bakumisaki Nzambe boye: 'Naino tomoni likambo ya ndenge oyo te!

13 Yesu abimaki lisusu mpe akendaki pembeni-pembeni ya ebale. Bato ebele penza bayaki epai na ye mpe azalaki koteya bango.

14 Tango azalaki koleka, amonaki Levi, mwana ya Alfeo, avandaki na biro oyo bafutaka mpako. Yesu alobaki na ye: 'Landa ngai! Levi atelemaki, mpe alandaki ye.

15 Tango Yesu azalaki kolia na ndako ya Levi, bafutisi mpako ebele na bato ya masumu bazalaki mpe kolia elongo na ye na bayekoli na ye; pamba te bato oyo bazalaki kolanda ye bazalaki mingi.

16 Tango balakisi ya Mibeko ya lisanga ya bafarizeo bamonaki ete Yesu azalaki kolia na bato ya masumu mpe na bafutisi mpako, batunaki bayekoli na ye: 'Mpo na nini azali kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?

17 'Tango Yesu ayokaki yango, alobaki na bango: 'Bato oyo bazangi maladi bazalaka na posa ya monganga te, kasi bato ya maladi. Nayaki te mpo na kobenga bato na sembo, kasi bato ya masumu.

18 Bayekoli ya Jean na oyo ya bafarizeo bazalaki koboya kolia mpo na mabondeli. Bongo bayaki kotuna Yesu: 'Mpo na nini bayekoli ya Jean na oyo ya bafarizeo baboyaka kolia mpo na mabondeli, kasi oyo ya yo basalaka bongo te?

19 Yesu azongiselaki bango: 'Ndenge nini bato oyo babengisi na feti ya libala bakoki koboya kolia na tango mobali oyo abali azali na bango elongo? Tango nyonso oyo mobali azali na bango elongo, bakoki koboya kolia te mpo na mabondeli.

20 Kasi tango ekoya, tango bakolongola mobali na kati na bango, mokolo wana nde bakoboya kolia mpo na mabondeli.

21 Moto moko te akoki kobamba elamba ya kala na eteni ya elamba ya sika; soki asali bongo, eteni ya elamba ya sika ekopasola elamba ya kala; mpe kopasuka wana ekokoma monene koleka.

22 Moto moko te akoki kotia vino ya sika na kati ya basaki ya kala oyo ya poso ya nyama; soki asali bongo, vino ekopasola basaki, bongo vino ekosopana mpe basaki ekobeba. Vino ya sika batiaka yango na kati ya basaki ya sika.

23 Mokolo moko ya saba, Yesu azalaki koleka na kati ya elanga ya ble. Tango bazalaki kotambola, bayekoli na ye babandaki kobuka bambuma ya ble.

24 Bafarizeo balobaki na ye: 'Tala, mpo na nini bazali kosala likambo oyo epekisami kosala na mokolo ya Saba?

25 Yesu azongiselaki bango: 'Naino botangi te likambo oyo David asalaki, tango ye na baninga na ye bayokaki nzala mpe bazangaki eloko ya kolia?

26 Akotaki na Ndako ya Nzambe mpe aliaki mapa oyo bapesaki makabo na Nzambe. Na tango wana, Abiatare moto azalaki mokonzi ya banganga-Nzambe. Nzokande, kaka banganga-Nzambe nde bazalaki na ndingisa mpo na kolia yango; kasi David apesaki yango mpe na bato na ye.

27 Bongo alobaki na bango lisusu: 'Mokolo ya saba esalama mpo na moto; kasi moto asalama mpo na mokolo ya saba te.

28 Yango wana, Mwana na Moto azali Mokonzi ya mokolo ya saba!

  

MARKO 3

1 Yesu akotaki lisusu na ndako ya mayangani. Moto moko azalaki kuna, azalaki na loboko ya kokufa. bazalaki kotala ye soki akobikisa ye na mokolo ya saba, mpo bazwa likambo ya kofundela ye.

3 Bongo Yesu alobaki na moto oyo azalaki na loboko ekufa: 'Telema awa liboso ya bato nyonso.

4 Mpe atunaki bango: 'Ndingisa ezali mpo na kosala likambo ya malamu mokolo ya Saba to kosala mabe? Kobikisa bomoi to koboma yango?

5 Kasi bavandaki nye. Yesu atalaki bango na kanda, mpe ayokaki mawa mingi mpo motema na bango ezalaki libanga. Bongo alobaki na moto wana: 'sembola loboko na yo! Asembolaki yango, mpe loboko na ye ekomaki malamu.

6 Kaka na tango wana, bafarizeo babimaki mpe babandaki koyokana na bato ya lisanga ya Erode mpo na koluka nzela ya kobomisa Yesu.

7 Yesu alongwaki wana elongo na bayekoli na ye mpe akendaki na ebale monene; bongo bato ebele penza balandaki ye: bawutaki na Galileya,

8 na Yudea, na Yeruzalem, na Idumeya, mpe na ngambo ya Yordan. Mpe baoyo ya bapembeni ya Tire na Sidon bayaki ebele penza tango bayokaki sango ya makambo nyonso oyo azalaki kosala.

9 Atindaki bayekoli ete babongisela ye bwato ya moke, mpo ebele ya bato bafina- fina ye te.

10 Pamba te, lokola azalaki kobikisa bato ebele, yango wana bato oyo bazalaki na bapasi, bazalaki kowelela koya epai na ye, mpo na kosimba ye.

11 Tango milimo mabe ezalaki komona ye, ezalaki kokweya liboso na ye mpe koganga: 'Yo ozali Mwana ya Nzambe!

12 Kasi Yesu azalaki kopekisa milimo yango mpo eloba te soki ye azalaki nani.

13 Bongo Yesu amataki likolo ya ngomba, abengaki bato oyo ye moko alingaki; mpe bakendaki epai ye azalaki.

14 Aponaki bango zomi na mibale mpe apesaki bango kombo: bapostolo', mpo bazala na ye elongo,

15 mpo atinda bango bakende koteya mpe bazala na bokonzi ya kobengana milimo mabe.

16 Tala bakombo ya bato zomi na mibale oyo ye aponaki:

17 Simon oyo Yesu apesaki ye kombo Piere; Zaki mwana ya Zebede na ndeko na ye Jean, baoyo Yesu apesaki bango kombo "Boanerges", elingi koloba "Bana ya kake";

18 Andre; Filipo; Bartelemi; Matie; Toma; Zaki mwana ya Alfeo; Tade; Simon oyo azalaki moto ya lisanga "Zelote';

19 na mpe Yuda Isakariote, oyo atekaki Yesu.

20 Tango Yesu akotaki na ndako, bato ebele bayaki lisusu kosangana, na ndenge ete ye na bayekoli na ye bakokaki kutu kolia te.

21 Tango bato ya libota na ye bayokaki yango, bayaki mpo na kozwa ye na makasi pamba te bazalaki koloba: "Akomi na liboma".

22 Balakisi ya Mibeko oyo bawutaki na Yeruzalem balobaki: 'Azali na Beizebula kati na ye; mpe ezali na bokonzi ya mokonzi ya milimo mabe nde azali kobengana milimo mabe.

23 Bongo Yesu abengaki bango, mpe alobaki na bango na masapo: 'Ndenge nini Satana akoki kobengana satana?

24 Soki bokonzi moko ekabwani kati na yango, bokonzi yango ekoki kowumela te.

25 Soki ndako moko ekabwani kati na yango, ndako yango ekoki kowumela te.

26 Mpe soki Satana amibundisi ye moko, mpe azali ya kokabwana, akowumela te mpe suka na ye emonani.

27 Pamba te, moto moko te akoki kokota na ndako ya elombe mpo na kobotola biloko na ye, soki liboso akangi ye na basinga te. Bongo nde akoki kobotola biloko ya ndako na ye.

28 Nalobi na bino ya solo, masumu nyonso mpe makambo nyonso oyo bato bakoki koloba mpo na kofinga Nzambe, bakolimbisa bango yango.

29 Kasi oyo afingi Molimo Mosantu bakolimbisa ye ata moke te; akomema libela na libela mokumba ya lisumu wana.

30 Yesu alobaki bongo, mpo bango bazalaki koloba: "Azali na molimo mabe".

31 Mama na bandeko ya Yesu bayaki. Batelemaki libanda mpe batindaki moto moko mpo na kobenga ye.

32 Bato ebele penza bavandaki pembeni- pembeni na ye. Bongo balobaki na ye: 'mama na yo mpe bandeko na yo bazali libanda, bazali koluka yo.

33 Yesu azongisaki: 'Nani azali mama na ngai, mpe banani bazali bandeko na ngai ya mibali?

34 Bongo atalaki bato oyo bavandaki pembeni-pembeni na ye, mpe alobaki: 'Botala mama na ngai na bandeko na ngai.

35 Pamba te, oyo asalaka mokano ya Nzambe, ye nde azali ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi mpe mana na ngai.

  

MARKO 4

1 Yesu abandaki lisusu koteya pembeni ya ebale monene. Bato ebele penza bayaki kosangana epai na ye; yango wana amataki na bwato mpe avandaki kati na yango, bongo bato nyonso bazalaki na mokili, pembeni ya ebale.

2 Ateyaki bango makambo mingi na masapo; mpe na mateya na ye alobaki:

3 Boyoka! Moloni moko abimaki mpo na kolona mbuma.

4 Tango azalaki kobwaka bambuma, ndambo ekweyaki pembeni ya nzela; bongo bandeke bayaki mpe baliaki yango.

5 'Ndambo mosusu ekweyaki na esika ya mabanga, esika mabele ezalaki mingi te; ebimaki noki, mpo mabele yango ezalaki mozindo te.

6 Tango moi ebimaki, mwa banzete yango ezikaki mpo ezalaki na misisa te.

7 Mosusu ekweyaki na kati ya banzube. Banzube ekolaki mpe efinaki yango; yango wana ebotaki bambuma te.

8 Mosusu ekweyaki na mabele ya malamu. Ebimaki, ekolaki, mpe ebotaki bambuma: moko ntuku misato, mosusu ntuku motoba, mpe mosusu nkama.

9 Bongo Yesu alobaki: 'Oyo azali na matoyi mpo na koyoka, ayoka!

10 Tango azalaki kaka ye moko, bapostolo zomi na mibale elongo na bato oyo bazalaki kozinga ye batunaki ye mpo na masapo.

11 Yesu alobaki na bango: 'Sekele ya Bokonzi ya Nzambe epesameli bino. Kasi mpo na baoyo bazali na libanda, makambo nyonso ezali kolobama na masapo,

12 mpo ete tango bazali kotala, bakotala na bango, kasi bazali komona te. Tango bazali koyoka, bakoyoka na bango, kasi bazali kososola te; nakobanga ete babongola mitema mpe masumu na bango elimbisama.

13 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bososoli lisapo oyo te? Bongo ndenge nini bokososola masapo nyonso?

14 Moloni ezali oyo alonaka Liloba.

15 Bato mosusu bazali lokola mbuma oyo ezali pembeni ya nzela, epai Liloba elonamaki. Tango bayokaka yango, Satana ayaka noki mpe abotolaka Liloba oyo elonamaka kati na bango.

16 Basusu bazali lokola mbuma oyo elonamaki na esika ya mabanga, bayokaka Liloba mpe bandimaka yango mbala moko na esengo.

17 Kasi lokola bazalaka na misisa te, bawumelaka kaka mwa tango moke. Tango pasi to minyoko eyaka mpo na Liloba, bakweyaka noki penza.

18 Basusu bazali lokola mbuma oyo elonamaki na kati ya banzube, bayokaka Liloba;

19 kasi mitungisi ya bomoi oyo, lokuta ya bomengo, mpe baposa mpo na makambo mosusu ekotaka mpe efinaka Liloba, mpe epesaka yango nzela te mpo ebota.

20 Bongo basusu bazali lokola mbuma oyo elonamaki na mabele ya kitoko, bayokaka Liloba, bandimaka yango, mpe babotaka mbuma: moko ntuku misato, mosusu ntuku motoba mpe mosusu nkama.

21 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bamemaka mwinda mpo na kotia yango na nse ya katini to na nse ya mbeto? Boni, ezali te mpo etiama likolo ya eloko oyo batielaka mwinda?

22 Pamba te, makambo nyonso oyo ezali ya kobombana ekobima na polele, mpe makambo nyonso ya sekele ekoyebana.

23 Soki moto azali na matoyi mpo na koyoka, ayoka.

24 Bongo alobaki lisusu: Bokeba na makambo oyo bozali koyoka. Ndenge bino bopesaka, bakopesa bino mpe ndenge moko, mpe bakobakisela bino.

25 'Pamba te, moto oyo azali na eloko, bakopesa ye mosusu; kasi moto oyo azangi eloko, bakobotola ye ata oyo azali na yango.

26 Yesu alobaki lisusu: 'Bokonzi ya Likolo ekokani na moto moko abwakaki mbuma na mabele.

27 Butu mpe moi, alala to alamuka, mbuma ebimaki mpe ekolaki yango moko, mpe ayebaki te ndenge nini yango ezalaki kokola.

28 Pamba te, mabele yango moko ebotaki mbuma: liboso matiti, sima mitu oyo esimbaka ble, bongo ble etondaki na mitu yango.

29 Tango mbuma ekomelaki, azwaki mopanga oyo babukelaka mbuma, pamba te tango ya kobuka mbuma ekokaki.

30 Yesu alobaki lisusu: 'Bokonzi ya Nzambe ekokani na nini? Tokoki kosalela lisapo nini mpo na kolakisa yango?

31 Ekokani na mbuma ya mutarde: tango balonaka yango, ezalaka mbuma oyo elekaka moke na bambuma nyonso ya mokili.

32 Kasi soki baloni yango, ekokola mpe ekokoma molayi koleka biloko nyonso oyo elonamaka; mpe ebimisaka bitape ya minene, na ndenge ete bandeke bakoki koya kosala bandako na yango na nse ya malili na yango.

33 Azalaki koloba eloko moko te epai na bango bongo azangisa lisapo.

34 Kasi tango azalaki kotikala ye moko elongo na bayekoli na ye, azalaki kolimbola makambo nyonso.

35 Mokolo wana, tango pokwa ekomaki, Yesu alobaki na bayekoli na ye: 'Tokatisa na ngambo mosusu.

36 Batikaki bato, bakamataki ye ndenge azalaki kati na bwato. Babwato mosusu mpe ezalaki kokende na ye elongo.

37 Bongo mopepe moko ya makasi penza ebandaki koleka, bambonge ebandaki kobeta na bwato; bongo bwato ebandaki kotonda na mayi.

38 Yesu azalaki na suka ya bwato, alalaki mpe atiaki motu likolo ya kuse.

Bayekoli balamusaki ye mpe balobaki na ye: 'Moteyi, tolingi kokufa! Ozali komitungisa te?

39 Alamukaki, agangelaki mopepe mpe alobaki na ebale: 'Tika makelele! vanda kimia! Mopepe esilaki mpe kimia monene ezongaki.

40 Bongo alobaki na bayekoli na ye: 'Mpo na nini bozali kobanga? Ndenge nini bozangi kondima?

41 Kobanga monene ekotelaki bango mpe babandaki kotunana moko na moko: 'Yango moto oyo azali nani, mpo ete mopepe mpe ebale etosa ye?

  

MARKO 5

1 Bongo bakomaki na ngambo mosusu ya ebale, na mokili ya bato ya Gereza.

2 Tango Yesu akitaki na bwato, moto moko azalaki na molimo mabe awutaki na simetiere, ayaki kokutana na ye.

3 Moto yango azalaki kovanda na simetiere; mpe moto ata moko te azalaki kokoka kokanga ye, ata mpe na minyololo.

4 Pamba te, mbala mingi bazalaki kokanga ye na minyololo mpe bazalaki kotia ye mabende na makolo, kasi azalaki kokata minyololo mpe kobuka mabende yango; mpe moto ata moko te azalaki na makasi ya kokoka mpo na kolembisa ye.

5 Tango nyonso, butu mpe moi, azalaki koyenga- yenga na simetiere mpe na bangomba, azalaki koganga na mongongo makasi mpe komizokisa na mabanga.

6 Tango amonaki Yesu na mosika, akimaki mbangu mpe afukamaki liboso na ye;

7 mpe agangaki na makasi nyonso: 'Olingi nini na ngai, Yesu Mwana na Nzambe Oyo aleki Likolo? Nabondeli yo na kombo ya Nzambe, kotungisa ngai te!

8 Pamba te, Yesu azalaki koloba na molimo yango: 'Molimo mabe, bima na moto oyo!

9 Bongo Yesu atunaki ye: 'Kombo na yo nani:' Ye azongisaki: 'Kombo na ngai: "Légion", pamba te tozali ebele!

10 Bongo molimo mabe ezalaki kobondela Yesu mpo abengana bango te na mokili wana.

11 Nzokande, lisanga monene ya bangulu ezalaki kolia pembeni ya ngomba.

12 Milimo mabe ebondelaki Yesu: 'Tinda biso na bangulu, mpo tokota kati na bango!

13 Yesu apesaki bango nzela. Bongo milimo mabe ebimaki mpe ekendaki kokota na bangulu. Bangulu yango nyonso ezalaki pene-pene na nkoto mibale; ekitaki mbangu na ngomba, ekendaki kokweya na kati ya mayi, mpe ekufaki.

14 Bakengeli ya bangulu yango, bakimaki mbangu mpe bamemaki sango na bavile mpe na bamboka. Bongo bato bayaki mpo na kotala likambo oyo ewutaki kosalama.

15Tango bakomaki epai ya Yesu, bamonaki moto oyo azalaki na milimo ebele ya mabe avandaki wana, alataki bilamba mpe mayele na ye ezongaki malamu. Bongo somo ekangaki bango.

16 Baoyo bamonaki likambo yango, bayebisaki bato likambo oyo esalamaki na moto oyo azalaki na milimo mabe mpe na bangulu.

17 Bongo bato yango babandaki kobondela Yesu mpo alongwa na mokili na bango.

18 Tango Yesu amataki na bwato, moto oyo azalaki na milimo mabe abondelaki ye mpo akende na ye.

19 Kasi Yesu aboyaki mpe alobaki na ye: 'Kende na ndako na yo, epai ya bandeko na yo, mpe yebisa bango makambo oyo Nkolo asaleli yo, mpe ndenge ayokeli yo mawa.

20 Bongo moto yango akendaki mpe abandaki kopanza na "Bavile zomi" sango ya makambo oyo Yesu asalelaki ye. Mpe bato nyonso bakamwaki.

21 Tango Yesu akatisaki lisusu na ngambo ya ebale, na bwato, bato ebele bayaki kosangana epai na ye; mpe azalaki pembeni ya ebale monene.

22 Bongo moko na kati ya bakonzi ya Ndako ya mayangani, kombo Yayirusi, ayaki wana. Tango amonaki Yesu, afukamaki liboso na ye,

23 mpe abondelaki ye mingi: 'Mwana na ngai ya mwasi alingi kokufa. Nabondeli yo, yaka mpe tiela ye maboko, mpo ete abika mpe azala na bomoi.

24 Bongo Yesu akendaki na ye elongo. Bato ebele penza bazalaki kolanda ye mpe kofina- fina ye bipai nyonso.

25 Mpe mwasi moko azalaki wana, azalaki na maladi ya kotanga makila bambula zomi na mibale.

26 Amonaki pasi mingi penza mpo na kokendeke epai ya minganga ebele; mpe asilisaki mbongo na ye nyonso pamba; kasi mbongwana ezalaki te. Kutu pasi ezalaki kaka komata.

27 Tango ayokaki sango ya Yesu, ayaki na sima-sima, na kati ya ebele ya bato, mpe asimbaki elamba na ye.

28 Pamba te azalaki kokanisa: 'Soki nasimbi ata bilamba na ye, nakobika!

29 Kaka na tango wana makila etikaki kotanga, mpe ayokaki na nzoto na ye ete abikaki na pasi na ye.

30 Kaka na tango wana Yesu ayebaki ete nguya ebimaki kati na ye. Abalukaki epai ya ebele ya bato mpe atunaki: 'Nani asimbi bilamba na ngai?

31 Bayekoli na ye bazongisaki: 'Boni, omoni ndenge bato bazali kofina-fina yo bipai nyonso, bongo ozali lisusu kotuna: "Nani asimbi ngai?"

32 Kasi Yesu azalaki kotala epai na epai mpo amona soki nani asalaki yango.

33 Mwasi abandaki kobanga mpe kolenga mpo ayebaki likambo oyo esalamaki epai na ye; bongo ayaki afukamaki liboso ya Yesu mpe ayebisaki ye solo nyonso.

34 Yesu alobaki na ye: 'Mwana na ngai, kondima na yo ebikisi yo; kende na kimia mpe bika na pasi na yo!

35 Tango Yesu azalaki naino koloba, ndambo ya bato bayaki wuta na ndako ya mokonzi ya ndako ya mayangani, mpo na koloba na ye: 'Mwana na yo ya mwasi akufi; mpo na nini ozali lisusu kotungisa moteyi?

36 Kasi Yesu ayokaki maloba yango; mpe alobaki na mokonzi ya ndako ya mayangani: 'Kobanga te; Ndima kaka!

37 Apesaki nzela na moto ata moko te mpo alanda ye; longola kaka Piere, Zaki, mpe Jean ndeko ya Zaki.

38 Tango bakomaki na ndako ya mokonzi ya ndako ya mayangani, Yesu amonaki yiki-yiki na baoyo bazalaki kolela mpe koganga makasi.

39 Akotaki mpe alobaki na bango: 'Mpo na nini yiki-yiki oyo nyonso? mpo na nini bozali kolela? Mwana akufi te, kasi alali pongi!

40 Kasi basekaki ye. Sima ya kobimisa bango nyonso libanda, akamataki tata na mama ya mwana, na bayekoli oyo bazalaki na ye elongo, bongo bakendaki epai mwana azalaki.

41 Akamataki ye na loboko mpe alobaki na ye: 'Talita koumi (yango elingi koloba: Elenge mwasi: nalobi na yo, telema).

42 Kaka na tango wana, elenge mwasi atelemaki mpe abandaki kotambola. Azalaki na bambula zomi na mibale. Bango nyonso bakamwaki mingi penza.

43 Kasi Yesu apekisaki bango mpo bayebisa likambo yango ata na moto moko te. Mpe alobaki na bango bapesa ye eloko ya kolia.

  

MARKO 6

1 Yesu alongwaki wana mpe akendaki na vile na ye, bongo bayekoli na ye balandaki ye.

2 Tango saba ekomaki, abandaki koteya na ndako ya mayangani,

mpe bato mingi oyo bayokaki ye, bakamwaki mingi penza. Bazalaki kotuna: 'Moto oyo azwi makambo oyo wapi? Bwanya ya ndenge nini bapesi ye na ndenge ete asala makamwisi!

3 Ye azali sharpantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

4 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Moprofeta azalaka na lokumu te na ekolo na ye, na kati ya libota na ye, mpe na ndako na ye!

5 Akokaki te kosala wana ata likamwisi moko, longola kaka mwa ndambo ya bato ya maladi oyo atielaki maboko mpe abikisaki bango.

6 Mpe akamwaki mingi penza mpo na kozanga kondima na bango. Bongo Yesu atambolaki na bamboka ya pembeni-pembeni mpo na koteya kuna.

7 Abengaki bapostolo na ye zomi na mibale mpe atindaki bango mibale-mibale; apesaki bango mpe bokonzi likolo ya milimo mabe;

8 mpe atindaki bango ete: bamema eloko moko te mpo na mobembo, longola kaka nzete; sakosi te, lipa te mpe mbongo te na baposi na bango.

9 Bolata basandale na makolo na bino, kasi bilamba mibale te.

10 Alobaki na bango lisusu: 'Na ndako oyo bakoyamba bino, bovanda kuna kino tango bokolongwa wana.

11 Kasi soki na esika moko baboyi koyamba bino mpe baboyi koyoka bino, tango bozali kolongwa wana, bopupola makolo na bino: yango ekozala litatoli mpo na bango.

12 Bakendaki mpe bateyaki bato ete babongola mitema.

13 Babenganaki milimo ebele ya mabe, bapakolaki mafuta na bato mingi ya maladi mpe babikisaki bango.

14 Mokonzi Erode ayokaki sango ya Yesu, pamba te kombo na ye epanzanaki mingi penza. Bato bazalaki koloba: 'Jean Batiste asekwi kati na bakufi! Yango wana azali na nguya ya kosala makamwisi.

15 Kasi basusu bazalaki koloba: 'Ezali Eliya! Bato mosusu mpe bazalaki koloba: 'Azali moprofeta lokola moko ya baprofeta.

16 Kasi tango Erode ayokaki yango, alobaki: 'Ezali Jean, oyo nakatisaki motu, nde asekwi kati na bakufi!

17 Pamba te, Erode ye moko moto apesaki mitindo mpo bakanga Jean mpe batia ye na boloko. Asalaki bongo mpo na Erodiade, mwasi ya ndeko na ye Filipi, oyo ye abalaki.

18 Pamba te, Jean azalaki koloba na Erode: 'Ozali na ndingisa te mpo obala mwasi ya ndeko na yo !

19 Yango wana Erodiade abombaki kanda na motema mpo na Jean, mpe azalaki kolinga kobomisa ye. Kasi azalaki kokoka te,

20 pamba te Erode azalaki kobanga Jean. Ayebaki ete Jean azalaki moto na sembo mpe mosantu; yango wana azalaki kobatela ye. Tango nyonso, oyo azalaki koyoka Jean, azalaki komitungisa mingi penza; nzokande azalaki kaka kolinga koyoka ye.

21 Bongo tango ya malamu ekomaki. Ezalaki mokolo oyo Erode azalaki kosepela mokolo ya mbotama na ye. Tango asalaki feti moko ya kafu-kafu mpo na bato na ye ya minene, na bakonzi minene ya basoda, mpe na bato ya lokumu ya Galileya.

22 Tango mwana ya mwasi ya Erodiade akotaki mpe abinaki, asepelisaki Erode na bato oyo Erode abengaki na feti. Bongo mokonzi alobaki na elenge mwasi: 'Senga ngai eloko nyonso olingi, mpe nakopesa yo yango!

23 Bongo alapaki ndayi epai na ye: Eloko nyonso okosenga ngai, nakopesa yo yango, ata ndambo ya bokonzi na ngai!

24 Bongo elenge mwasi abimaki mpe alobaki na mama na ye: 'Nasenga nini? Mama azongisaki: 'Motu ya Jean Batiste!

25 Kaka na tango wana, elenge mwasi azongaki mbangu epai ya mokonzi mpe asengaki ye: 'Nalingi opesa ngai, sik'oyo, motu ya Jean Batiste na sani !

26 Mokonzi ayokaki mawa mingi penza; kasi alingaki te koboya kopesa ye yango, mpo na bandayi oyo alapaki mpe mpo na bato oyo ye abengisaki na feti.

27 Bongo mokonzi atindaki noki penza moko ya basoda oyo bazalaki kokengela ye, na etinda ete aya na motu ya Jean. Moto yango akendaki na boloko, akataki motu ya Jean,

28 mpe amemaki motu na ye na sani. Apesaki yango na elenge mwasi, bongo ye apesaki yango na mama na ye.

29 Tango bayekoli ya Jean bayokaki sango yango, bayaki, bakamataki nzoto na ye, mpe bakundaki yango na lilita.

30 Bapostolo basanganaki pembeni- pembeni ya Yesu, mpe babandaki koyebisa ye makambo nyonso oyo basalaki mpe nyonso oyo bateyaki.

31 Bongo alobaki na bango: 'Boya elongo na ngai, bino moko kaka, na esika ezangi bato, mpe bopema mwa moke. Pamba te, bato mingi penza bazalaki koya mpe kozonga, mpe bazalaki kozwa ata mwa tango te mpo na kolia.

32 Bongo bakendaki bango moko kaka, na bwato, na esika ezangi bato.

33 Kasi tango bato mingi bamonaki bango ete bazalaki kokende, bayebaki bango mpe bakimaki mbangu na makolo wuta na bavile nyonso, mpe bakomaki kuna liboso na bango.

34 Tango Yesu akitaki na bwatu mpe amonaki bato ebele penza, motema na ye etondaki na mawa mingi mpo na bango, pamba te bazalaki lokola bameme oyo ezangi mobateli. Bongo abandaki koteya bango makambo ebele.

35 Lokola tango epusanaki mingi penza, bayekoli na ye bayaki epai na ye, mpe balobaki: 'Tango esi'epusani, mpe esika oyo tozali, ezali na bato te.

36 Zongisa bato mpo bakende na bamboka mpe na bilanga ya pembeni-pembeni, basomba biloko ya kolia.

37 Kasi Yesu azongiseli bango: 'Bino moko bopesa bango biloko ya kolia. Bayekoli balobaki na ye: 'Olingi tokende kosomba mapa ya badeni nkama mibale mpo topesa bango balia?

38 Bongo Yesu atunaki bango: 'Bozali na mapa boni? Bokende mpe botala. Tango bayebaki yango, balobaki: 'Ezali mitano, na bambisi mibale.

39 Yesu atindaki bango bayandisa bato nyonso na maboke, na matiti ya mobesu.

40 Bongo bavandaki na maboke ya bato nkama moko, mpe ya bato ntuku mitano.

41 Yesu akamataki mapa wana mitano na bambisi wana mibale, atalaki likolo, azongisaki matondi, mpe akataki mapa yango. Bongo apesaki yango na bayekoli na ye mpo bakabola yango na bato. Akabolaki mpe bambisi wana mibale, na bango nyonso.

42 Bato nyonso baliaki mpe batondaki.

43 Bongo balokotaki bitunga zomi na mibale oyo ezalaki ya kotonda na biteni ya mapa na bambisi oyo etikalaki.

44 Baoyo baliaki mapa bazalaki mibali nkoto mitano.

45 Kaka na tango wana, Yesu atindaki bayekoli na ye bamata na bwato, mpo bakende liboso na ye, na ngambo mosusu ya ebale, epai ya Betsaida, na tango ye azalaki kozongisa bato.

46 Sima ya kozongisa bango, akendaki na ngomba mpo na kobondela.

47 Tango pokwa ekomaki, bwato ekomaki na kati-kati ya ebale, bongo Yesu atikalaki ye moko na mokili.

48 Amonaki ete bayekoli na ye bazalaki na nkokoso mingi mpo na koluka nkayi, pamba te mopepe ezalaki kozongisa bango na sima. Na pene-pene ya ngonga minei ya tongo, Yesu abandaki koya epai na bango, azalaki kotambola likolo ya ebale. Alingaki koleka pembeni na bango,

49 kasi tango bamonaki ye azalaki kotambola likolo ya ebale, bakanisaki ete ezali elima. Babandaki koganga

50 pamba te bango nyonso bamonaki ye, mpe batondaki na somo. Kaka na tango wana, Yesu alobaki na bango: 'Boyika mpiko, bobanga te, ezali ngai!

51 Bongo amataki na bwato elongo na bango, mpe mopepe esilaki. Bakamwaki mingi penza

52 pamba te basosolaki te tina ya likamwisi ya mapa. Mpo mayele na bango ezalaki ya kozipama.

53 Tango basilisaki kokatisa ebale, bakomaki na mokili ya Genezareti, mpe bakangaki bwato na bango na libongo.

54 Tango bazalaki kokita na bwato, bato bayebaki Yesu noki penza.

55 Bango bakimaki mbango na bipai nyonso ya mokili wana, mpe bamemaki bato ya maladi na bitoko, na bisika nyonso oyo bazalaki koyoka ete Yesu azalaki kuna.

56 Bipai nyonso oyo Yesu azalaki kokende: na bamboka, na vile, to na bilanga, bato bazalaki kotia bato ya maladi na bazando, mpe bazalaki kobondela ye ete apesa bango ndingisa ya kosimba ata songe ya elamba na ye. Bongo baoyo nyonso bazalaki kosimba yango, bazalaki kobika.

  

MARKO 7

1 Bafarizeo na ndambo ya balakisi ya Mibeko, oyo bawutaki na Yeruzalem, bayaki kosangana epai Yesu azalaki.

2 Bamonaki ete bayekoli mosusu ya Yesu bazalaki kolia lipa na maboko ya mbindo; elingi koloba: maboko oyo basukola te.

3 Pamba te, bafarizeo na bayuda nyonso bazalaki kolia te soki basukoli maboko malamu penza te; na bongo nde bazalaki kotosa bonkoko ya bakoko.

4 Mpe soki bawuti na zando, baliaka te soki naino basukoli te. Bazalaki lisusu na mibeko mingi ya bonkoko oyo bazalaki kotosa, lokola: kosukola bakopo, biluku, na banzungu ya mabende.

5 Yango wana bafarizeo na balakisi ya Mibeko batunaki Yesu: 'Mpo na nini bayekoli na yo batosaka te mibeko ya bakoko, kasi baliaka na maboko ya mbindo?

6 Yesu azongiselaki bango: 'Bino bato na kokosana! Ezai asakolaki malamu mpo na bino; lokola ekomama: Bato oyo bakumisaka ngai na bambebo, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai!

7 Bakumbamelaka ngai kaka pamba; mateya na bango ezali kaka mibeko oyo esalamaki na bato.

8 Pamba te, bobwakaka Mibeko ya Nzambe mpe botosaka bonkoko ya bato.

9 Bongo alobaki na bango: 'Botiaka Mibeko ya Nzambe na pembeni mpo na kotosa bonkoko na bino.

10 Pamba te, Moyize alobaki: 'Tosa tata mpe mama na yo', mpe oyo akolakela tata to mama na ye mabe, esengeli baboma ye.

11 Kasi bino bolobaka, soki moto alobi na tata to mama na ye: "Lisalisi oyo olingaki kozwa epai na ngai ezali "Korban", (elingi koloba likabo esengeli kaka mpo na Nzambe),

12 bongo bopesaka moto yango nzela mpo asala eloko moko te na tata na ye to mpe mama na ye.

13 Tala ndenge bobomaka Liloba ya Nzambe na nzela ya bonkoko na bino, oyo boteyanaka bino na bino. Bosalaka mpe makambo mingi ya ndenge wana !

14 Bongo Yesu abengaki lisusu ebele ya bato, mpe alobaki na bango: 'Bino nyonso boyoka ngai, mpe bososola malamu likambo oyo:

15 Eloko moko te ezali libanda ya moto, oyo ekotaka na kati na ye mpe ekoki kokomisa ye mbindo. Kasi oyo ebimaka kati na ye yango nde ekomisaka ye mbindo.

16 [Soki moto azali na matoyi mpo na koyoka tika ye ayoka].

17 Tango Yesu atikaki ebele ya bato mpe akotaki na ndako, bayekoli na ye batunaki ye mpo na lisapo wana.

18 Bongo alobaki na bango: 'Bino mpe bozali na mayele te? Boyebi te ete eloko moko te oyo ekotaka na kati ya moto, wuta libanda, ekoki kokomisa ye mbindo?

19 Pamba te yango ekotaka na motema na ye te, kasi na libumu na ye, bongo ebimaka libanda ya nzoto na ye. (Na maloba oyo, Yesu alakisaki ete bilei nyonso ezali peto).

20 Bongo alobaki lisusu: 'Oyo ebimaka na moto, yango nde ekomisaka ye mbindo.

21 Pamba te, wuta na kati, na motema ya moto nde ebimaka: makanisi ya mabe, ekobo, kindumba,

22 koboma, koyiba, lokoso ya mbongo, makambo ya mabe, makambo ya lokuta, pite, kofinga, lofundu, bozoba.

23 Makambo nyonso wana ya mabe, ebimaka na kati mpe yango ekomisaka moto mbindo.

24 Yesu alongwaki wana mpe akendaki na mikili ya Tired. Akotaki na ndako moko mpe alingaki te ete moto ata moko ayeba yango. Kasi akokaki kobombama te.

25 Mwasi moko azalaki na mwana ya mwasi oyo azalaki kotungisama na molimo mabe; tango ayokaki sango ya Yesu, ayaki mpe afukamaki liboso na ye.

26 Mwasi yango azalaki Mogreki, abotamaki na Fenisia ya Siriya. Abondelaki Yesu mpo abengana molimo mabe na mwana na ye ya mwasi.

27 Kasi Yesu alobaki na ye: 'Tika naino bana batonda, pamba te ezali malamu te mpo na kokamata mapa ya bana mpe kobwakela yango bambwa.

28 Mwasi azongiselaki ye: 'Nkolo, pamba te ata bambwa, na nse ya mesa baliaka bandambo oyo bana bakweyisaka.

29 Bongo Yesu alobaki na ye: 'Mpo na eyano oyo ozongisi, kende, molimo mabe esi'ebimi na mwana na yo ya mwasi.

30 Mpe tango akendaki na ndako, akutaki mwana na ye alali na mbeto, mpe molimo mabe ebimaki.

31 Bongo Yesu alongwaki na mikili ya Tire, alekaki na Sidon, mpe akendaki na ebale ya Galileya na kolekela na mokili ya Dekapoli.

32 Bamemelaki ye moto moko ayokaka te mpe azalaki koloba na pasi. Bongo babondelaki ye mpo atiela ye maboko.

33 Yesu alongolaki ye na kati ya ebele ya bato, amemaki ye na pembeni, mpe atiaki ye misapi na matoyi; abwakaki soyi mpe asimbaki lolemo ya moto yango.

34 Atalaki na likolo, apemaki moke mpe alobaki na ye: 'Efata (elingi koloba: fungwama).

35 Kaka na tango wana, matoyi na ye efungwamaki mpe lolemo na ye ekangwamaki, mpe abandaki koloba malamu.

36 Yesu apekisaki bango ete baloba yango na moto moko te. Awa azalaki kopekisa bango mingi, bango bazalaki kopanza yango mingi penza koleka.

37 Bato bakamwaki mingi penza, mpe bazalaki koloba: 'Azali kosala makambo nyonso malamu; azali koyokisa bato bakufa matoyi mpe kolobisa bato oyo balobaka te.

  

MARKO 8

1 Na mikolo wana, bato mingi penza basanganaki lisusu. Lokola bazalaki na eloko moko te po na kolia, Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki na bango:

2 Nazali koyokela bato oyo mawa, pamba te basi'basali mikolo misato elongo na ngai, mpe bazali na eloko moko te mpo na kolia.

3 Soki nazongisi bango na bandako na bango na nzala, bakokweya na nzela; pamba te basusu kati na bango bawuti mosika.

4 Bayekoli na ye bazongiselaki ye: 'Esika nini tokozwa, awa na esika oyo ezangi bato, mapa ya kokoka mpo na koleyisa bango?

5 Yesu atunaki bango: 'Bozali na mapa boni? Bazongisaki: 'Sambo.

6 Bongo alobaki na ebele ya bato bavanda na mabele. Akamataki mapa yango sambo, azongisaki matondi, akataki yango, bongo apesaki yango na bayekoli na ye mpo bakabola yango na bato; mpe basalaki bongo.

7 Bazalaki mpe na mwa ndambo ya bambisi ya mike; apambolaki yango mpe alobaki na bayekoli bakabola yango.

8 Bato baliaki mpe batondaki. Bongo balokotaki bitunga sambo ya biteni oyo etikalaki.

9 Bato bazalaki pene-pene ya nkoto minei. Bongo Yesu azongisaki bango.

10 Kaka na tango wana, amataki na bwato elongo na bayekoli na ye, mpe akendaki na mokili ya Dalmanuta.

11 Bongo bafarizeo bayaki mpe babandaki kotuna Yesu mituna. Basengaki ye likamwisi moko oyo ekowuta na Likolo, mpo na komeka ye.

12 Yesu ayokaki mawa mingi mpe alobaki: 'Mpo na nini bato ya tango oyo bazali kosenga elembo? Nalobi na bino ya solo: bakopesa bango ata elembo moko te!

13 Atikaki bango, amataki lisusu na bwato mpe akendaki na ngambo mosusu ya ebale.

14 Bayekoli babosanaki komema mapa; bazalaki kaka na lipa moko na kati ya bwato.

15 Yesu akebisaki bango: 'Bofungola miso mpe bokeba na kisi oyo evimbisaka mapa ya bafarizeo na oyo ya Erode.

16 Bayekoli babandaki kotiana tembe bango na bango: 'Ezali mpo tozali na mapa te.

17 Tango Yesu ayebaki yango, atunaki bango: 'Mpo na nini bozali kotia tembe mpo bozangi mapa? Boyebi naino te? Bososoli naino te? Mitema na bino ezali kaka mabanga?

18 Bozali na miso, kasi bozali komona te? Bozali na matoyi, kasi bozali koyoka te? Boni, bozali kokanisa te?

19 Tango nakataki mapa mitano mpo na kokabola na bato nkoto mitano, bitunga boni bolokotaki ezalaki ya kotonda na biteni? Bazongisaki: 'Zomi na mibale.

20 Bongo tango nakataki mapa sambo mpo na kokabola na bato nkoto minei, bitunga boni bolokotaki oyo ezalaki ya kotonda na biteni ya mapa? Bazongisaki: 'Sambo.

21 Bongo alobaki na bango: Bozali kaka kososola te ?

22 Bakomaki na Betsayida. Bamemelaki Yesu moto moko akufa miso mpe babondelaki ye mpo asimba ye.

23 Yesu akamataki moto akufa miso na loboko, mpe amemaki ye na libanda ya mboka; bongo abwakelaki ye soyi na miso, atielaki ye maboko, mpe atunaki ye: 'Boni, ozali komona eloko?

24 Moto yango atalaki mpe alobaki: 'Nazali komona bato lokola banzete ezali kotambola.

25 Bongo Yesu atiaki maboko na ye na miso ya moto yango. Moto yango atalaki malamu, abikaki mpe abandaki komona biloko nyonso polele penza.

26 Yesu azongisaki ye na ndako na ye, mpe alobaki na ye: 'Kokota na mboka te.

27 Yesu na bayekoli na ye bakendaki na bamboka ya Sezarea na Filipo. Na nzela, atunaki bango: 'Bato balobaka ete ngai nazali nani?

28 Bazongisaki: 'Basusu balobaka: Jean Batiste; basusu balobaka: Eliya mpe basusu balobaka: ozali moko ya baprofeta.

29 Yesu atunaki bango: 'Bongo bino, bolobaka ete ngai nazali nani? Piere azongiselaki ye: 'Ozali Kristo !

30 Bongo akebisaki bango baloba na moto moko te mpo na ye.

31 Bongo Yesu abandaki koteya bango ete: 'Mwana na Moto esengeli amona pasi mingi, mpe baboya ye na bakolo, bakonzi ya banganga-Nzambe, na balakisi ya Mibeko, mpe esengeli baboma ye. Kasi sima ya mikolo misato akosekwa!

32 Azalaki koloba makambo yango polele penza. Bongo Piere abendaki ye na pembeni, mpe abandaki kopamela ye.

33 Kasi Yesu abalukaki mpe atalaki bayekoli na ye, apamelaki Piere: 'Longwa liboso na ngai, Satana! Pamba te makanisi na yo ezali ya Nzambe te, kasi ezali ya bato.

34 Bongo abengaki ebele ya bato elongo na bayekoli na ye, mpe alobaki na bango: 'Soki moto alingi kolanda ngai, esengeli amiboya ye moko, amema ekulusu na ye, mpe alanda ngai.

35 Pamba te, moto oyo akolinga kobikisa bomoi na ye, akobungisa yango; kasi oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai mpe mpo na Sango Malamu, akobikisa yango.

36 Litomba nini moto akozwa soki azwi mokili mobimba, bongo abungisi elimo na ye?

37 Eloko nini moto akoki kopesa na esika ya elimo na ye?

38 Pamba te, moto nyonso oyo akoyoka soni mpo na ngai mpe mpo na Liloba na ngai, na kati ya bato ya tango oyo batosaka Nzambe te mpe batondi masumu, Mwana na Moto akoyokela ye mpe soni tango akoya na kati ya nkembo ya Tata na ye, elongo na baanzelu basantu!

  

MARKO 9

1 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Nalobi na bino ya solo, bato mosusu batelemi awa bakokufa te kino bakomona Bokonzi ya Nzambe koya na nguya.

2 Sima ya mikolo motoba, Yesu akamataki Piere, Zaki mpe Jean, amemaki bango likolo ya ngomba moko ya molayi, epai bazalaki kaka bango moko. Bongo Yesu abongwanaki na miso na bango;

3 Bilamba na ye ekomaki kongenga mpe ekomaki pembe makasi, na ndenge ete moto moko te na mokili akoki kokomisa yango pembe ya ndenge wana.

4 Bongo Eliya na Moyize babimelaki bango; mpe babandaki kosolola na Yesu.

5 Piere alobaki na Yesu: 'Moteyi', ezali malamu mpo na biso ete tozala awa. Tosala bandako misato ya kapo: moko mpo na yo, moko mpo na Moyize, mpe moko mpo na Eliya.

6 Ayebaki te soki aloba nini, pamba te batondaki na kobanga.

7 Bongo lipata moko ebimaki mpe ezipaki bango. Mpe mongongo moko ewutaki na lipata: 'Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, boyoka ye!

8 Kaka na tango wana, tango batalaki epayi na epayi, bamonaki moto moko te, kaka Yesu ye moko elongo na bango.

9 Awa bazalaki kokita ngomba, Yesu apekisaki bango ete makambo oyo bamonaki baloba yango na moto ata moko te, kino Mwana na Moto akosekwa kati na bakufi.

10 Babombaki likambo yango na motema, mpe bazalaki kotia tembe bango na bango soki "kosekwa kati na bakufi" elingi koloba nini.

11 Bongo batunaki Yesu: 'Mpo na nini balakisi ya Mibeko balobaka ete Eliya asengeli koya liboso?

12 Yesu azongiselaki bango: 'Ya solo, Eliya asengeli koya liboso mpe kobongisa makambo nyonso. Mpo na nini ekomama ete Mwana na Moto asengeli komona pasi mingi mpe kotiolama?

13 Kasi nazali koloba na bino, Eliya asi'aya mpe basalaki ye nyonso oyo bango balingaki, ndenge ekomama mpo na ye.

14 Tango bakomaki epai ya bayekoli mosusu, bamonaki bato ebele bazingaki bango, mpe balakisi ya mibeko bazalaki kotia tembe na bango.

15 Noki penza tango bato nyonso bamonaki Yesu, bakamwaki mingi, mpe bakimaki mbango mpo na kopesa ye mbote.

16 Yesu atunaki bango: 'Likambo nini yango bozali kotiana tembe na bango?

17 Moto moko na kati ya ebele ya bato azongiselaki ye: 'Moteyi, namemelaki yo mwana na ngai ya mobali oyo azali na molimo oyo ekomisa ye baba.

18 Epai nyonso molimo yango ekangaka ye, ebwakaka ye na mabele, mwana abandaka kobimisa fulu-fulu na monoko, kolia mino, mpe nzoto na ye ekangamaka. Nasengaki bayekoli na yo babengana molimo yango, kasi bakoki te.

19 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bato bazangi kondima! Nakovanda na bino kino tango nini? Nakokanga motema mpo na bino kino tango nini? Bomemela ngai ye!

20 Bongo bamemelaki ye mwana yango. Tango molimo emonaki Yesu, kaka na tango wana eningisaki mwana makasi penza. Mwana akweyaki na mabele, azalaki kobaluka-baluka mpe monoko na ye etondaki na fulu-fulu.

21 Yesu atunaki tata ya mwana: Banda tango boni pasi oyo ekomeli ye? Azongisaki: 'Banda bomwana na ye.

22 Mpe mbala mingi molimo yango ebwakaka ye na moto to na mayi mpo na koboma ye. Kasi soki okoki kosala eloko moko, yokela biso mawa mpe salisa biso!

23 Yesu alobaki na ye: 'Soki okoki! Eloko nyonso ekoki kosalama mpo na moto oyo andimi.

24 Kaka na tango wana, tata ya mwana alobaki na mongongo makasi: 'Nandimi; salisa ngai na kozanga kondima na ngai!

25 Tango Yesu amonaki ete ebele ya bato bazalaki koya mbangu epai likambo yango ezalaki kosalama, agangelaki molimo mabe, alobaki: 'Molimo oyo ekomisaka baba mpe ebomaka matoyi, napesi yo motindo: bima na mwana oyo mpe kozongela ye te!

26 Molimo mabe egangaki, eningisaki mwana makasi penza, bongo ebimaki. Mwana akomaki lokola akufi, na ndenge ete bato mingi bazalaki koloba: "Akufi".

27 Kasi Yesu akamataki ye na loboko mpe atelemisaki ye, bongo mwana atelemaki.

28 Tango Yesu akotaki na ndako, bayekoli na ye batunaki ye na esika ya bango moko kaka: 'Mpo na nini tokokaki te kobengana molimo wana?

29 Bongo Yesu azongisaki: 'Molimo ya ndenge oyo ekoki kobima kaka na mabondeli.

30 Balongwaki esika wana mpe bakatisaki mokili ya Galileya. Mpe Yesu alingaki te ete moto ata moko ayeba esika bazalaki.

31 Pamba te azalaki koteya bayekoli na ye. Azalaki koloba na bango: 'Bakoteka Mwana na Moto na maboko ya bato. Bakoboma ye, mpe akosekwa sima ya mikolo misato.

32 Kasi bazalaki kososola te tina ya maloba wana, mpe bazalaki kobanga mpo na kotuna ye yango.

33 Bongo bakomaki na Kapernawumi. Tango Yesu azalaki na kati ya ndako, atunaki bango: 'Likambo nini yango bozalaki kotiana tembe na nzela?

34 Kasi bavandaki nye, mpo na nzela bazalaki kotiana tembe bango na bango mpo na koyeba soki nani na kati na bango aleki monene.

35 Yesu avandaki, abengaki bapostolo zomi na mibale mpe alobaki: Soki moto alingi kozala moto ya liboso, esengeli azala moto ya suka penza, mpe azala mosali ya bato nyonso.

36 Bongo akamataki mwana moke mpe atelemisaki ye na kati-kati na bango. Akamataki ye na maboko na ye, mpe alobaki na bango:

37 'Moto nyonso oyo akoyamba moko ya bana mike oyo na kombo na ngai, ayambi ngai; mpe moto nyonso oyo ayambi ngai, ayambi ngai te, kasi ayambi moto oyo atindaki ngai.

38 Bongo Jean alobaki: 'Moteyi, tomonaki moto moko azalaki kobengana milimo mabe na kombo na yo, mpe tolobaki na ye atika, mpo azali na biso elongo te.

39 Kasi Yesu alobaki: 'Bopekisa ye te, pamba te moto moko te oyo asali likamwisi na kombo na ngai, bongo akoki sima ya mwa tango moke koloba likambo ya mabe mpo na ngai.

40 Pamba te, oyo ayinaka biso te azali mpo na biso.

41 Nalobi na bino ya solo, moto oyo bino kopo ya mayi na kombo na ngai, mpo bozali bato ya Kristo, akobungisa lifuti na ye te.

42 Soki moto akweyisi na masumu mwana moko na kati ya bana mike oyo bandimaka ngai, ezali malamu mpo na ye, bakanga ye na kingo libanga moko ya monene, mpe babwaka ye na ebale.

43 Soki loboko na yo ekweyisaka yo na masumu, kata yango. Ezali malamu mpo na yo okota na bomoi na loboko moko, na esika ya kozala na maboko mibale, mpe kokende na lifelo, epai moto ekufaka te.

44 [Kuna, misopi na bango ekokufa te mpe moto ekokufa te.]

45 Soki lokolo na yo ekweyisaka yo na masumu, kata yango. Ezali malamu mpo na yo okota na bomoyi na lokolo moko, na esika ya kozala na makolo mibale mpe kobwakama na lifelo, na moto oyo ekufaka te.

46 Kuna, misopi na bango ekokufa te mpe moto ekokufa te.

47 Soki liso na yo ekweyisaka yo na masumu, longola yango. Ezali malamu mpo na yo okota na Bokonzi ya Nzambe na liso moko, na esika ya kozala na miso mibale, mpe kobwakama na lifelo,

48 Kuna misopi na bango ekokufa te mpe moto ekokufa te.

49 Pamba te moto ekokomisa moto nyonso elengi lokola mungwa ekomisaka biloko elengi.

50 Mungwa ezali malamu; kasi soki ebungisi elengi na yango, ndenge nini bokoki kokomisa yango lisusu elengi? Yango wana, bozala na mungwa kati na bino, mpe bozala na kimia moko na moko.

  

MARKO 10

1 Bongo Yesu alongwaki na esika wana, akendaki na mokili ya Yudea, mpe na ngambo ya Yordani. Bato ebele bayaki lisusu kosangana epai na ye; bongo abandaki koteya bango lokola amesanaki.

2 Bafarizeo bayaki, mpe mpo na komeka ye, batunaki: 'Boni, nzela epesami na mobali mpo na kolongola mwasi na ye na libala?

3 Yesu azongiselaki bango: 'Moyize apesaki bino mobeko nini?

4 Bango balobaki: 'Moyize apesaki nzela na mobali ete akoma mokanda ya koboma libala, mpe alongola ye na libala.

5 Bongo Yesu azongisaki: 'Moyize akomelaki bino mobeko wana mpo mitema na bino ezali makasi.

6 Kasi na ebandeli ya mokili, Nzambe asalaki bango mobali mpe mwasi.

7 Yango wana mobali akotika tata mpe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye,

8 Mpe bango mibale bakokoma mosuni moko. Bongo bakozala lisusu mibale te, kasi mosuni moko.

9 Yango wana moto moko te akabola oyo Nzambe asangisi!

10 Tango bazalaki lisusu na kati ya ndako, bayekoli batunaki Yesu mpo na likambo yango.

11 Ye azongisaki: 'Moto oyo alongoli mwasi na ye na libala mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo epai ya mwasi na ye ya liboso.

12 Mpe soki mwasi akabwani na mobali na ye mpe abalani na mobali mosusu, asali ekobo!

13 Bayelaki Yesu bana mike mpo asimba bango, kasi bayekoli bapamelaki baoyo bayaki na bango.

14 Tango Yesu amonaki bongo, asilikaki mpe alobaki na bango: 'Botika bana mike baya epai na ngai, bopekisa bango te, pamba te Bokonzi ya Nzambe ezali mpo na baoyo bazali lokola bango.

15 Nalobi na bino ya solo: moto oyo akoyamba Bokonzi ya Nzambe lokola mwana moke te, akokota te na Bokonzi yango.

16 Bongo akamataki bana na maboko na ye, atielaki bango maboko mpe apambolaki bango.

17 Tango Yesu azalaki kokende, moto moko ayaki mbangu epai na ye, afukamaki liboso na ye mpe atunaki ye: 'Moteyi malamu, esengeli nasala nini mpo nazwa bomoi ya seko?

18 Yesu azongisaki: 'Mpo na nini ozali kobenga ngai moto malamu? Moto moko te azali malamu, longola kaka Nzambe ye moko.

19 Oyebi Mibeko: Kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te, kokosa moninga te, tosa tata na yo mpe mama na yo.

20 Moto yango alobaki: 'Moteyi, natosaka nyonso wana banda bolenge na ngai!

21 Yesu atalaki ye rnpe alingaki ye. Alobaki na ye: 'Ozangi eloko moko; kende, teka biloko nyonso oyo ozali na yango, pesa na babola, mpe okozala na bomengo na likolo; bongo yaka rnpe landa ngai!

22 Tango ayokaki rnaloba wana, elongi na ye ekomaki mawa-mawa, akendaki na mawa, pamba te azalaki na bomengo mingi penza.

23 Bongo Yesu atalaki epai na epai, mpe alobaki na bayekoli na ye: 'Ezali pasi mingi penza na bato ya bomengo mpo na kokota na Bokonzi ya Nzambe!

24 Bayekoli bakamwaki mingi penza mpo na maloba na ye. Kasi Yesu alobaki lisusu: 'Bana, ezali pasi rningi penza'.

25 Ezali pasi te na shamo mpo na koleka na lidusu ya tonga, kasi ezali pasi mingi na moto ya bomengo mpo na kokota na Bokonzi ya Nzambe.

26 Bayekoli bakamwaki mingi penza, mpe bazalaki koloba bango na bango: 'Bongo nani akoki kobika?

27 Yesu atalaki bango mpe alobaki: 'Na bato ekoki kosalama te, kasi na Nzambe te; pamba te, Nzambe akoki kosala nyonso.

28 Piere alobaki na Yesu: 'Tala, totiki biloko nyonso mpo na kolanda yo!

29 Yesu azongisaki: 'Nalobi na bino ya solo, moto moko te oyo atiki ndako na ye, bandeko na ye ya mibali, bandeko na ye ya basi, mama na ye, tata na ye, bana na ye, to bilanga na ye, mpo na ngai mpe mpo na Sango Malamu;

30 Bongo azanga kozwa sik'oyo mbala nkama koleka, na tango oyo tozali: Bandako, bandeko ya mibali, bandeko ya basi, bamama, bana, mpe bilanga, elongo na minyoko; mpe na tango oyo ekoya: bomoi ya seko.

31 Kasi bato mingi oyo bazali bato ya liboso, bakokoma bato ya suka, mpe bato ya suka bakokoma bato ya liboso!

32 Tango bazalaki na nzela mpo na komata na Yeruzalem; Yesu azalaki kotambola liboso na bango. Bayekoli bazalaki kokamwa, mpe baoyo bazalaki kolanda bango bazalaki kobanga. Bongo Yesu akamataki lisusu bapostolo na ye zomi na mibale na pembeni, mpe abandaki koyebisa bango makambo oyo ekokweyela ye.

33 Alobaki na bango: 'Tala, tozali kokende na Yeruzalem, mpe bakoteka Mwana ya Moto na maboko ya bakonzi ya banganga Nzambe mpe ya balakisi ya Mibeko. Bakokatela ye etumbu ya liwa mpe bakokaba ye na maboko ya bapakano.

34 Bongo bakoseka ye, bakobwakela ye soyi, bakobeta ye bafimbo, mpe bakoboma ye; kasi akosekwa sima ya mikolo misato!

35 Bongo Zaki mpe Jean, bana ya Zebedeo, bayaki epai ya Yesu mpe balobaki na ye: 'Moteyi tolingi osalela biso likambo oyo tokosenga yo.

36 Yesu atunaki bango: 'Bolingi nasala nini mpo na bino?

37 Bazongiselaki ye: 'Tika ete moko na biso avanda na loboko na yo ya mobali, mpe mosusu na loboko na yo ya mwasi, kati na nkembo na yo.

38 Kasi Yesu alobaki na bango: 'Boyebi te oyo bozali kosenga; boni, bokokoka komela kopo oyo ngai nakomela? To mpe bokoka

kozwa libatisi oyo ngai nakozwa?

39 Bazongisaki: 'Tokokoka! Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bokomela kopo oyo ngai nakomela mpe bokozwa libatisi oyo ngai nakozwa.

40 Kasi mpo na kovanda na loboko na ngai ya mobali to na loboko na ngai ya mwasi, ezali ngai te moto nakopesa yango. Bisika wana ekozala mpo na bato oyo babongisama mpo na yango.

41Tango bapostolo zomi mosusu bayokaki likambo yango, basilikelaki Zaki mpe Jean.

42 Bongo Yesu abengaki bango nyonso epai na ye mpe alobaki: 'Boyebi ete baoyo bamonanaka lokola bakonzi ya bapakano balakisaka bokonzi likolo na bango, mpe bato na bango ya minene batindaka bango na makasi.

43 Kasi na kati na bino, ekoki kozala bongo te. Nzokande, soki moto moko alingi kokoma moto monene na kati na bino, esengeli azala mosali na bino.

44 Mpe oyo alingi kozala mosali ya liboso, esengeli azala mowumbu ya bato nyonso.

45 Pamba te ata Mwana ya Moto ayaki te mpo bato basalela ye, kasi mpo na kosalela bato, mpe kokaba bomoi na ye mpo na kobikisa bato ebele!

46 Bongo bakomaki na Yeriko. Awa Yesu na bayekoli na ye elongo na ebele ya bato, bazalaki kobima na Yeriko, moto moko akufa miso, Bartime, mwana ya Time, azalaki ya kovanda na pembeni ya nzela mpe azalaki kosenga-senga mbongo.

47Tango ayokaki ete ezali Yesu ya Nazareti, abandaki koganga: 'Yesu Mwana ya David, yokela ngai mawa

48 Bato ebele bagangelaki ye mpe balobaki na ye avanda nye. Kasi agangaki lisusu makasi koleka: 'Mwana ya David, yokela ngai mawa!

49 Yesu atelemaki mpe alobaki: 'Bobenga ye! Bongo babengaki moto akufa miso mpe balobaki na ye: 'Yika mpiko, telema, azali kobenga yo!

50 Abwakaki elamba na ye, atelemaki noki, mpe akendaki epai ya Yesu.

51 Yesu atunaki ye: 'Olingi nasala nini mpo na yo? Mokufi miso azongisaki: 'Moteyi, nalingi namona!

52 Bongo Yesu alobaki na ye: 'Kende, kondima na yo ebikisi yo! Na mbala moko, abandaki komona mpe alandaki Yesu na nzela.

  

MARKO 11

1 Awa bazalaki kopusana pene-pene ya Yeruzalem, epai ya Betfaze mpe Betani, pene-pene na ngomba ya banzete ya olive, Yesu atindaki bayekoli na ye mibale, mpe

2 alobaki na bango: 'Bokende na mboka oyo ezali liboso na bino; tango kaka bokokota na mboka yango, bokomona mwana ya mpunda ekangama, mpe moto ata moko te naino amatela yango. Bofungola yango, mpe boya na yango.

3 Soki moto atuni bino: "Mpo na nini bozali kosala bongo;" boloba na ye: "Nkolo azali na posa na yango, mpe akozongisa yango awa noki."

4 Bakendaki mpe bakutaki mwana ya mpunda ezalaki ya kokangama libanda ya porte, na nzela mpe bafungolaki yango.

5 Ndambo ya bato oyo bazalaki wana, batunaki: 'Bozali kosala nini awa bozali kofungola mwana mpunda ?

6 Bazongisaki eyano kaka ndenge Yesu atindaki bango, mpe batikaki bango bakende.

7 Tango bamemelaki Yesu mwana mpunda mpe batiaki bilamba na bango likolo na yango, avandaki likolo na yango.

8 Bato ebele batandaki bilamba na bango na nzela; basusu batandaki bitape ya nzete oyo bakataki na bilanga.

9 Baoyo bazalaki kokende liboso, na baoyo bazalaki kolanda, bazalaki koganga: Mapamboli na moto oyo aye na nkombo ya Nkolo!

10 Mapamboli na Bokonzi oyo ezali koya ya Tata na biso David. Ozana na bisika oyo eleki likolo!

11 Bongo Yesu akotaki na Yeruzalem mpe akendaki na ndako ya Nzambe. Atalaki biloko nyonso epai na epai, kasi lokola tango elekaki, abimaki mpe akendaki na Betani elongo na bapostolo na ye zomi na mibale.

12 Mokolo oyo elandaki, awa bazalaki kotika Betani, Yesu ayokaki nzala.

13 Na mosika, amonaki nzete moko ya figi ezalaki na makasa, bongo akendaki kotala soki ezalaki na mbuma. Kasi tango akomaki, amonaki eloko moko te, kaka makasa, mpo ezalaki eleko ya mbuma ya figi te.

14 Bongo Yesu alobaki na nzete yango: 'Tika ete moto ata moko te alia lisusu mbuma oyo ekowuta epai na yo! Bayekoli na ye bayokaki ye koloba maloba yango.

15 Bongo bakomaki na Yeruzalem. Yesu akotaki na lopango ya ndako ya Nzambe mpe abandaki kobengana bato oyo bazalaki koteka mpe baoyo bazalaki kosomba na kati ya lopango ya Ndako na Nzambe. Abalolaki bamesa ya bato oyo bazalaki kosanze mbongo, bongo na bakiti ya baoyo bazalaki koteka bapijon;

16 mpe apesaki nzela te na bato oyo bazalaki kokatisa lopango ya Ndako ya Nzambe ete bamema biloko.

17 Bongo abandaki koteya bango mpe alobaki: 'Ekomama te ete: Ndako na ngai ekobengama ndako ya mabondeli mpo na bato ya bikolo nyonso? Kasi bino, bokomisi yango nganda ya miyibi.

18 Bongo bakonzi ya banganga-Nzambe na balakisi ya Mibeko bayokaki yango, mpe babandaki koluka nzela ya kobomisa Yesu; pamba te bazalaki kobanga ye, mpo ebele ya bato nyonso bazalaki kokamwa mateya na ye

19 Tango pokwa ekomaki, Yesu na bayekoli na ye babimaki na vile.

20 Na tongo, awa bazalaki koleka, bamonaki nzete ya figi ekawukaki wuta na misisa.

21 Piere akanisaki likambo oyo esalamaki mpe alobaki na Yesu: 'Moteyi, tala! Nzete ya figi oyo olakelaki mabe, ekawuki.

22 Bongo Yesu azongisaki: 'Bozala na kondima na Nzambe.

23 Nalobi na bino ya solo, soki moto alobi na ngomba oyo: "Longwa wana mpe mibwaka na kati ya ebale", mpe atie tembe na motema na ye te, kasi andimi ete makambo oyo alobi ekosalama, yango ekosalama mpo na ye.

24 Yango wana nalobi: eloko nyonso oyo bokosenga na libondeli, bondima ete bosili kozwa yango, mpe yango ekosalama mpo na bino.

25 Mpe tango botelemi mpo na kobondela, soki bozali na likambo na moto mosusu, bolimbisa ye, mpo ete Tata na bino oyo azali na Likolo, alimbisa masumu na bino.

26 [Kasi soki bolimbisi te, Tata na bino oyo azali na Likolo, akolimbisa mpe masumu na bino te.]

27 Bongo bakomaki lisusu na Yeruzalem. Tango Yesu azalaki kotambola na kati ya lopango ya Ndako ya Nzambe, bakonzi ya banganga-Nzambe, balakisi ya Mibeko, na bampaka, bayaki epai na ye mpe

28 batunaki ye: 'Ozali kosala makambo oyo na bokonzi nini? Mpe nani apesi yo bokonzi ya kosala yango?

29 Yesu azongisaki: 'Nakotuna bino motuna moko. Bozongisela ngai eyano, bongo nakoyebisa bino soki na bokonzi nini nazali kosala makambo oyo.

30 Jean azwaki ndingisa ya kobatisa epai ya nani? Na Nzambe to na bato? Boyebisa ngai !

31 Babandaki kotiana tembe bango na bango mpe balobaki: 'Soki tolobi: "Na Nzambe", ye akotuna biso: "Bongo mpo na nini bondimelaki ye te ?"

32 Soki mpe tolobi "Na bato"... Bazalaki kobanga bato, pamba te bato nyonso bazalaki kondima ete Jean azalaki penza moprofeta.

33 Bongo bazongiselaki Yesu: 'Toyebi te! Yesu mpe alobaki na bango: 'Ngai mpe nakoyebisa bino te soki na bokonzi nini nazali kosala makambo oyo.

  

MARKO 12

1 Bongo Yesu abandaki koloba na bango na masapo: 'Moto moko alonaki elanga ya vino. Asalelaki yango lopango pembeni-pembeni, atimolaki libulu moko mpo na kokamola mbuma, mpe atongaki ndako moko ya molayi mpo na mokengeli. Bongo apesaki elanga na maboko ya basali mpo bafutelaka, mpe akendaki na mobembo.

2 Tango eleko ya kobuka nibuma ekokaki, atindaki mosali moko epai ya bafuteli ya elanga mpo azwa epai na bango ndambo ya mbuma ya vino.

3 Kasi bafuteli ya elanga bakangaki ye, babetaki ye mpe bazongisaki ye maboko pamba.

4 Bongo atindelaki bango mosali mosusu; bazokisaki moto yango na motu mpe bafingaki-fingaki ye.

5 Atindaki lisusu moto mosusu, ye nde babomaki ye. A tindaki bato mosusu mingi; babetaki basusu mpe babomaki basusu.

6 Nkolo ya elanga atikalaki kaka na moto moko mpo na kotinda: Mwana na ye ya bolingo. Atindaki ye na suka na bango nyonso, mpe alobaki: "Bakotosa mwana na ngai" "Kasi bafuteli ya elanga balobanaki: "Tala oyo akokoma nkolo ya elanga. Boya, toboma ye, bongo elanga ekokoma ya biso".

8 Bongo bakangaki ye babomaki ye, mpe babwakaki ye na libanda ya elanga ya vino.

9 Bongo nkolo ya elanga ya vino akosala nini? Akoya mpe akoboma bafuteli wana ya elanga, mpe akopesa elanga ya vino na bato mosusu mpo bafutela.

10 Naino botanga Makomi oyo te: Libanga oyo batongi ya ndako babwaka ekomi libanga ya songe oyo esimbaka ndako mobimba.

11 Yango ezali mosala ya Nkolo, mpe likambo ya kokamwa na miso na biso!

12 Bongo bazalaki koluka nzela ya kokanga ve mpo bayebaki ete alobaki lisapo wana mpo na bango. Kasi bazalaki kobanga bato; yango wana batikaki ye mpe bakendaki na bango.

13 Sima batindaki bafarizeo ndambo na bato ya Erode epai ya Yesu mpo bakweyisa ye na maloba na ye moko.

14 Bayaki epai na ye mpe balobaki: 'Moteyi, toyebi ete ozali moto ya bosolo, mpe obangaka bato te, pamba te otalaka bilongi ya bato te, kasi oteyaka nzela ya Nzambe na solo nyonso. Boni, ndingisa ezali mpo na kofuta mpaku ya Sezare to te? Esengeli tofuta to tofuta te?

15 Kasi Yesu ayebaki kokosana na bango, bongo atunaki: 'Mpo na nini bozali komeka ngai? Boyela ngai deni moko, mpo natala yango.

16 Bayelaki ye yango, mpe atunaki bango: 'Elongi oyo, na makomi oyo, ezali ya nani? 'Ya Sezare!

17 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bopesa na Sezare oyo ezali ya Sezare, mpe na Nzambe oyo ezali ya Nzambe! Bongo bakamwaki ye mingi penza.

18 Bongo Basaduseo, baoyo balobaka ete lisekwa ezali te, bayaki epai na ye mpe batunaki ye:

19 "Moteyi! Moyize akomelaki biso ete soki ndeko ya moto moko akufi mpe atiki mwasi, kasi aboti na ye bana te, ndeko na ye asengeli kobala mwasi, mpo abotela ndeko na ye oyo akufi bana.

20 Nzokande, ezalaki na bandeko sambo: oyo ya liboso abalaki mpe akufaki, kasi atikaki bana te.

21 Oyo ya mibale abalaki mpe mwasi oyo ndeko na ye atikaki, kasi ye mpe akufaki mpe atikaki bana te. Esalamaki mpe ndenge moko na oyo ya misato.

22 Bango nyonso sambo babalaki mwasi yango, mpe batikaki bana te. Sima na bango nyonso, mwasi mpe akufaki.

23 Bongo na mokolo ya lisekwa, mwasi yango akozala ya nani? Pamba te bango nyonso sambo babalaki ye!

24 Yesu azongisaki : Bozali na libunga; pamba te boyebi Makomi te to mpe nguya ya Nzambe te.

25 Tango bato bakufa bakosekwa, bakobala lisusu te, mpe bakobalisa lisusu te; bakozala lokola baanzelu oyo bazali na Likolo.

26 Mpe mpo na lisekwa ya bato bakufa, naino botangi te na buku ya Moyize, mpo na oyo etali nzete ya moto, ndenge Nzambe alobaki na ye: "Nazali Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Izaki, mpe Nzambe ya Yakobo"?

27 Nzambe azali Nzambe ya bato bakufa te, kasi azali Nzambe ya bato ya bomoi. Bozali penza na libunga monene.

28 Molakisi moko ya Mibeko ayokaki bango tango bazalaki kotiana tembe. Mpe awa amonaki ete Yesu azongiselaki bango biyano malamu; apusanaki mpe atunaki ye: 'Na kati ya mibeko nyonso, mobeko nini eleki na tina ?

29 Yesu azongisaki: 'Mobeko eleki na tina yang'oyo: Boyoka bato ya Isayele; Nkolo Nzambe na biso azali kaka Nkolo moko.

30 Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makanisi na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso!

31 Ya mibale yang'oyo: Linga moninga na yo lokola yo moko. Mobeko mosusu oyo eleki oyo wana mibale ezali te.

32 Bongo Molakisi ya Mibeko alobaki na ye: 'Olobi malamu Moteyi, olobi solo ete Nzambe azali kaka moko, mpe mosusu lokola ye azali te.

33 Kolinga ye na motema na yo mobimba, na mayele na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso; mpe kolinga moninga na yo lokola yo moko. Yango ezali na tina mingi koleka mbeka ya kotumba mpe kopesa ye makabo.

34 Tango Yesu amonaki ete Molakisi ya Mibeko azongisaki eyano na ndenge ya mayele, alobaki na ye: 'Ozali mosika te na Bokonzi ya Nzambe! Bongo moto ata moko te amekaki lisusu

kotuna ye motuna.

35 Awa Yesu azalaki koteya na lopango ya Ndako ya Nzambe, atunaki: 'Ndenge nini balakisi ya Mibeko balobaka ete Kristo azali Mwana ya David?

36 Pamba te, Davidi ye moko alobaki boye na nzela ya Molimo- Mosantu: Nkolo alobaki na Nkolo na ngai: vanda na loboko na ngai ya mobali, kino tango nakotia banguna na yo na nse ya makolo na yo

37 David ye moko abengaki ye "Nkolo", bongo ndenge nini akoki kozala lisusu mwana na ye? Ebele ya bato bazalaki koyoka ye na esengo.

38 Na mateya na ye alobaki: 'Bokeba na balakisi ya Mibeko. Balingaka kotambola na banzambala ya milayi, mpe bapesaka bango bambote na bazando,

39 mpe kovanda na bakiti ya liboso na bandako ya mayangani mpe bisika ya lokumu na bafeti.

40 Babotolaka biloko ya basi oyo bakufela mibali, mpe mpo na kokosana, basalaka mabondeli ya milayi-milayi. Bato ya ndenge wana bakozwa etumbu ya makasi penza.

41 Yesu avandaki liboso ya sanduku ya makabo, mpe azalaki kotala ndenge bato bazalaki kotia mbongo na sanduku ya makabo. Bato mingi ya bomengo bazalaki kotia mbongo mingi.

42 Kasi mwasi moko azalaki mobola mpe akufela mobali, ayaki mpe atiaki bibende mibale, oyo ezalaki na motuya moke penza.

43 Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki na bango: 'Nalobi na bino ya solo, mwasi oyo mobola, oyo akufela mobali, atie na sanduku ya makabo, mbongo oyo eleki ya bato nyonso mosusu.

44 Pamba te, bato nyonso bapesi mbongo oyo bazalaki na yango tina te; kasi ye, kati na kokelela na ye, apesi nyonso oyo azalaki na yango, oyo azalaki na yango mpo na kosunga bomoi na ye.

  

MARKO 13

1 Awa azalaki kobima na Ndako ya Nzambe, moyekoli na ye moko alobaki na ye: 'Moteyi, tala, mabanga kitoko boye! Ndako kitoko boye!

2 Yesu azongiselaki ye: 'Omoni ndako monene- monene oyo? Libanga moko te ekotikala likolo ya libanga mosusu; nyonso ekobwakama na nse.

3 Awa Yesu avandaki na ngomba ya banzete ya Olive, esika oyo etalani na Ndako ya Nzambe, Piere, Zaki Jean mpe Andre batunaki ye motuna na esika ya bango moko:

4 Yebisa biso, makambo wana ekosalama tango nini? mpe elembo nini ekolakisa biso ete tango oyo makambo nyonso wana esengeli kosalama ekoki?

5 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bokeba mpo ete moto ata moko te akosa bino.

6 Bato mingi bakoya na kombo na ngai, mpe bakoloba: "Ezali ngai", mpe bakokosa bato ebele.

7 Tango bokoyoka makelele ya bitumba mpe sango ya bitumba, bomitungisa te, pamba te esengeli ete makambo wana esalama; kasi wana ekozala naino suka te.

8 Ekolo moko ekobundisa ekolo mosusu, bokonzi moko ekobundisa bokonzi mosusu, mabele ekoningana na bisika mingi ya mokili, mpe nzala ekongala. Makambo wana ekozala kaka ebandeli ya bapasi oyo mwasi ayokaka soki alingi kobota.

9 Kasi bino, bomikebisa! Pamba te, bakokaba bino na batribunale ya Bayuda mpe bakobeta bino na bandako ya mayangani, bakofunda bino liboso ya bayangeli mpe ya bakonzi minene mpo na ngai, mpo ezala litatoli epai na bango.

10 Kasi esengeli ete Sango Malamu eteyama na bikolo nyonso.

11 Tango bakomema bino mpo na koteka bino, bomitungisa liboso te mpo na makambo oyo bokoloba. Kasi boloba maloba nyonso oyo bakopesa bino na tango wana. Pamba te, ezali bino te bato bokoloba, kasi Molimo-Mosantu.

12 Ndeko akokaba ndeko na ye mpo baboma ye, mpe tata akokaba mwana na ye, mpe bana bakotombokela baboti na bango mpe bakobomisa bango.

13 Bato nyonso bakoyina bino mpo na kombo na ngai. Kasi moto oyo akoyika mpiko kino na suka, akobika !

14 Tango bokomona eloko ya somo, oyo ebebisaka, etelemi na esika yango ekoki kozala te - moto oyo azali kotanga asosola malamu likambo oyo! - bongo baoyo bakozala na Yudea bakima na bangomba.

15 Moto oyo akozala na likolo ya ndako akita te, mpe akota te na ndako mpo na kobimisa ata eloko nini.

16 Moto oyo akozala na bilanga, azonga sima te mpo na kozwa elamba na ye.

17 Mawa mingi penza na basi oyo bakozala na zemi, mpe baoyo bakozala komelisa bana mabele na mikolo wana.

18 Bobondela mpo ete makambo wana esalama te na tango ya malili makasi.

19 Pamba te, yango ekozala mikolo ya pasi mingi, na ndenge ete mikolo ya ndenge wana ekoma naino te banda na ebandeli, tango Nzambe asalaki mokili, kino sik'oyo. Mpe bapasi ya ndenge wana ekozala lisusu te.

20 Mpe soki Nkolo atiaki mikolo yango mokuse te, mbele moto ata moko te akokaki kobika. Kasi mpo na baponami, ba oyo ye apona, yango wana atiaki yango mokuse.

21 Na tango wana soki moto alobi na bino: "Tala Kristo azali awa", to “Tala, azali kuna!" bondimela ye te.

22 Pamba te, Ba- Kristo ya lokuta mpe baprofeta ya lokuta bakobima. Bakosala makamwisi mpe bilembo mpo na kokosa, soki yango ekokaki kosalama, ata baponami.

23 Kasi bino, bokengela! Nasi nayebisi bino makambo nyonso liboso.

24 Kasi na mikolo wana, sima ya bapasi wana, moyi ekoyinda, sanza ekongenga lisusu te;

25 minzoto ya likolo ekokweya, mpe banguya oyo ezali na likolo ekoningana

26 Bongo bakomona Mwana ya Moto akoya na kati ya mapata, na nguya monene mpe na nkembo.

27 Akotinda baanzelu na ye, mpe akosangisa baponami na ye bipai nyonso minei ya mokili, banda na suka ya mokili tii na suka ya likolo.

28 Boyekola liteya oyo nzete ya figi epesaka bino: soki bitape na yango ekomi pete-pete mpe ebandi kobimisa makasa, boyebaka ete eleko ya mbula ekomi pene- pene.

29 Ndenge moko mpe mpo na bino, tango bokomona makambo wana ekosalama, boyeba ete ye akomi pene-pene, na porte.

30 Nalobi na bino ya solo, bato ya tango oyo bakoleka te, kino tango makambo wana nyonso ekosalama.

31 Likolo mpe nse ekoleka, kasi Maloba na ngai ekoleka te!

32 Mpo na likambo etali mokolo wana to ngonga, moto moko te ayebi yango, ata baanzelu na likolo, ata Mwana, kasi kaka Tata nde ayebi yango.

33 Bokeba! Bokengela! Pamba te boyebi te tango nini yango ekoya

34 Ekozala lokola moto akeyi mobembo, atiki ndako na ye, mpe apesi mokumba na basali na ye. Apesi mosali moko na moko mosala na ye, mpe atindi mokengeli ya porte akengela malamu.

35 Yango wana bokengela, pamba te boyebi te tango nini nkolo ya ndako akozonga, na pokwa, to na midi ya butu, to tango soso elelaka, to na tongo .

36 Pamba te soki aye na mbalakata, esengeli te akuta bino bokufa na pongi.

37 Makambo oyo nalobi na bino, nazali koloba yango mpe na bato nyonso: "Bokengela!"

  

MARKO 14

1 Etikalaki mikolo mibale mpo feti ya Pake mpe ya mapa oyo ezangi kisi oyo evimbisaka mapa, ebanda. Bongo bakonzi ya banganga-Nzambe mpe balakisi ya Mibeko bazalaki koluka motindo nini bakoki kokanga Yesu na ndenge ya mayele mpe baboma ye.

2 Pamba te bazalaki koloba: Tosala yango na mokolo ya feti te, soki te bato bakotomboka!

3 Yesu azalaki na Betaniya, na ndako ya Simon oyo azalaki na maladi ya maba. Tango azalaki na mesa, mwasi moko ayaki na molangi ya Albatre,

4 Bato mosusu na kati ya bato oyo bazalaki wana, basilikaki na nse ya mitema mpe balobaki: 'Mpo na nini kobebisa malasi oyo?

5 Pamba te malasi oyo bakokaki koteka yango na badeni koleka nkama misato mpe kopesa mbongo na babola ! Bazalaki kopamela mwasi yango makasi penza.

6 Kasi Yesu alobaki: 'Botika ye kimia! Mpo na nini bozali kotungisa ye? Asali likambo moko ya malamu mpo na ngai.

7 Pamba te, babola bakozala na bino tango nyonso, mpe bokoki kosalela bango makambo ya malamu tango nyonso oyo bokolinga; kasi ngai, bokozala na ngai tango nyonso te.

8 Asali oyo ye akoki. Asi 'apakoli nzoto na ngai malasi, mpo kobongisa kokundama na ngai.

9 Nalobi na bino ya solo, epai nyonso oyo bakoteya Sango Malamu na mokili mobimba, bakoloba mpe likambo mwasi oyo asali, mpo na kokanisa ye.

10 Bongo Yuda Iskariote, moko na kati ya bapostolo zomi na mibale, akendaki epai ya bakonzi ya banganga-Nzambe mpo na koteka Yesu epai na bango.

11 Tango bayokaki bongo, basepelaki mingi mpe bapesaki elaka ya kopesa ye mbongo. Bongo abandaki koluka motindo ya malamu mpo ateka Yesu epai na bango.

12 Mokolo ya liboso ya feti ya mapa oyo ezangi kisi oyo evimbisaka mapa, mokolo oyo bazalaki koboma mwana meme ya Paki, bayekoli batunaki ye: 'Epai nini olingi tokende kobongisela yo mpo olia Pake?

13 Bongo Yesu atindaki bayekoli mibale na kati ya bayekoli na ye mpe alobaki na bango: 'Bokende na vile, moto moko amemi eloko ya mayi akoya kokutana na bino. Bolanda ye.

14 Mpe esika ye akokota, boloba na nkolo na ndako wana: "Moteyi atuni: shambre na ngai ezali wapi, epai nakolia Paki elongo na bayekoli na ngai?"

15 Bongo ye akolakisa bino suku moko ya monene na etaze, oyo babongisa malamu mpe ezali ya kobongama. Kuna nde bokobongisela biso.

16 Bayekoli bakendaki, bakotaki na vile mpe bakutaki makambo nyonso ndenge Yesu ayebisaki bango. Bongo babongisaki Pake.

17 Tango pokwa ekomaki, Yesu ayaki na bapostolo zomi na mibale.

18 Awa bazalaki na mesa mpe bazalaki kolia, Yesu alobaki: 'Nalobi na bino ya solo, moto moko na kati na bino, oyo azali kolia elongo na ngai, akoteka ngai!

19 Bayokaki mawa mpe batunaki na ye moko sima ya mosusu 'Boni, ezali ngai?

20 Yesu azongiselaki bango: 'Ezali moto moko na kati ya bapostolo zomi na mibale, oyo azali kotia eteni ya lipa na sani elongo na ngai.

21 Mwana ya Moto azali kokende ndenge ekomama mpo na ye. Kasi mawa mingi na moto oyo ateki Mwana ya Moto! Elingaki kozala malamu mpo na ye, soki abotamaki te.

22 Awa bazalaki kolia, Yesu akamataki lipa, azongisaki matondi, mpe akataki yango. Apesaki yango na bayekoli na ye, mpe alobaki: 'Bokamata, oyo ezali nzoto na ngai!

23 Bongo akamataki kopo, azongisaki matondi, mpe apesaki bango yango; mpe bamelaki yango bango nyonso.

24 Alobaki na bango: 'Oyo ezali makila na ngai, makila ya Boyokani, oyo esopana mpo na bato mingi.

25 Nalobi na bino ya solo, nakomela lisusu vino te, kino mokolo wana, oyo nakomela yango na lolenge mosusu na Bokonzi ya Nzambe!

26 Sima ya koyemba nzembo, babimaki mpe bakendaki na ngomba ya banzete ya Olive.

27Yesu alobaki na bango: 'Bino nyonso bokokweyisa kondima, pamba te ekomama: Nakobeta mobateli ya bameme bongo bameme bakopalangana!

28 Kasi sima ya kosekwa na ngai, nakokende liboso na bino na Galileya!

29 Piere alobaki na ye: 'Ata soki bango nyonso bakweyisi kondima, kasi ngai te.

30 Yesu azongiselaki ye: 'Nalobi na yo ya solo: lelo, na butu oyo liboso ete soso elela mbala mibale, okowangana ngai mbala misato!

31 Kasi Piere alobaki na molende nyonso: 'Atako nasengeli kokufa elongo na yo, nakowangana yo te! Bongo nyonso mpe balobaki kaka ndenge moko.

32 Bongo bakomaki na esika moko babengaka Getesemane. Yesu alobaki na bayekoli na ye: 'Bovanda awa, awa nazali kobondela.

33 Akamataki Piere, Zaki na Jean, elongo na ye. Abandaki koyoka mawa mpe motema pasi;

34 bongo alobaki na bango: 'Elimo na ngai etondi na mawa kino liwa; botikala awa mpe bokengela!

35 Akendaki mwa liboso, akweyaki na mabele mpe abondelaki, soki ekokaki kosalama, ete ngonga wana eleka mosika na ye.

36 Bongo alobaki: 'Tata, yo okoki kosala makambo nyonso. Lekisa kopo oyo mosika na ngai, kasi oyo ngai nalingi te, kasi oyo yo olingi.

37 Bongo azongaki epai ya bayekoli na ye mpe akutaki bango na pongi. Alobaki na Piere: 'Simon ozali kolala? Okoki te kokengela ngonga moko?

38 Bokengela mpe bobondela, mpo ete bokweya te na komekama; molimo ezali na mokano ya malamu, kasi nzoto ezali na bolembu.

39 Akendaki lisusu, mpe abondelaki kaka ndenge moko.

40 Tango azongaki, akutaki bango lisusu balali, mpo miso na bango ekomaki kilo; mpe bayebaki te likambo nini bayebisa ye.

41 Azongaki mpo na mbala ya misato mpe alobaki na bango: 'Bozali naino kolala mpe kopema? Ekoki! Ngonga esi'ekoki. Botala, Mwana ya Moto bateki ye na maboko ya bato ya masumu.

42 Botelema, tokende; moto oyo ateki ngai akomi pene-pene.

43 Awa azalaki naino koloba, Yuda, moko na kati ya bapostolo zomi na mibale, akomaki. Ayaki elongo na bato ebele, oyo basimbaki mipanga mpe banzete; batindaki bango na bakonzi ya banganga Nzambe, balakisi ya Mibeko mpe bampaka.

44 Moto oyo atekaki Yesu, apesaki bango elembo moko: 'Moto oyo ngai nakopesa beze, ye wana; bokanga ye, mpe bomema ye na bokengeli malamu!

45 Tango Yuda akomaki, akendaki na mbala moko epai ya Yesu, mpe alobaki na ye: "Moteyi", bongo apesaki ye beze.

46 Bakamataki Yesu mpe bakangaki ye.

47 Bongo moto moko na kati ya baoyo bazalaki wana, abimisaki mopanga na ye, abetaki mosali ya mokonzi ya banganga- Nzambe, mpe akataki ye litoyi.

48 Yesu alobaki na bango: 'Boni, nakomi motomboki mpo boya na mipanga mpe na banzete mpo na kokanga ngai ?

49 Mikolo nyonso nazalaki elongo na bino, nazalaki koteya na lopango ya Ndako ya Nzambe, mpe bokangaki ngai te, kasi makambo oyo esalami boye mpo ete makomi ekokisama.

50 Bongo bango nyonso batikaki ye mpe bakimaki.

51 Elenge mobali moko, alataki kaka liputa, azalaki kolanda Yesu. Tango bakangaki ye,

52 atikaki liputa na ye mpe akimaki bolumbu.

53 Bongo bamemaki Yesu epai ya mokonzi monene ya banganga-Nzambe, epai bakonzi ya banganga-Nzambe nyonso, bampaka, mpe balakisi ya Mibeko bayaki kosangana.

54 Piere azalaki kolanda Yesu na mosika, kino na kati ya lopango ya mokonzi monene ya banganga- Nzambe; bongo avandaki elongo na bakengeli, mpe azalaki koyotela moto.

55 Bongo bakonzi ya banganga-Nzambe mpe bato nyonso ya likita monene ya Bayuda bazalaki koluka litatoli mpo na Yesu, mpo bazwa nzela ya kobomisa ye. Kasi bazwaki yango te.

56 Pamba te bato mingi bazalaki koloba matatoli ya lokuta mpo na ye, kasi matatoli yango ezalaki kokokana te.

57 Bongo ndambo ya bato batelemaki mpe balobaki litatoli oyo ya lokuta mpo na ye:

58 Toyokaki ye azalaki koloba: "Nakoboma Ndako ya Nzambe oyo esalami na maboko ya bato, mpe na mikolo misato, nakotonga mosusu, oyo ekosalama na maboko ya bato te".

59 Kasi ata bongo, litatoli na bango ezalaki kaka kokokana te.

60 Bongo mokonzi ya banganga-Nzambe atelemaki liboso na bango mpe atunaki Yesu: 'Boni, okozongisa eloko moko te? Litatoli nini bato oyo bazali koloba mpo na yo ?

61 Kasi Yesu avandaki nye mpe azongisaki ata eyano moko te. Mokonzi ya banganga-Nzambe atunaki ye lisusu: 'Ozali Kristo, Mwana ya Mopambolami ?

62 Yesu alobaki: 'Ee, nazali bongo! Mpe bokomona Mwana ya Moto akovanda na loboko ya mobali ya ye Oyo Aleki na nguya, mpe akoya likolo ya mapata ya likolo.

63 Bongo mokonzi ya banganga-Nzambe apasolaki bilamba na ye, mpe alobaki: 'Mpo na nini tozali lisusu na posa ya batemwe ?

64 Bino moko boyoki ndenge atioli Nzambe. Bokanisi nini? Bongo bango nyonso bakataki ete akoki mpo na kokufa.

65 Basusu babandaki kobwakela ye soyi, kozipa ye elongi, kobeta ye makofi, mpe koloba na ye: 'Sakola! Bongo bakengeli bakamataki ye mpe babetaki ye.

66 Awa Piere azalaki na nse, na kati ya lopango, mosali moko ya mwasi ya mokonzi ya banganga-Nzambe ayaki;

67 tango amonaki Piere azalaki koyotela moto, atalaki ye, mpe alobaki na ye: 'Yo mpe ozalaki elongo na Yesu Moto ya Nazareti!

68 Kasi Piere awanganaki, mpe alobaki: 'Nayebi te, to nazali kososola kutu te makambo oyo ozali koloba Bongo abimaki, mpe akendaki kotelema pene-pene na porte ya lopango; [mpe soso elelaki]

69 Tango mosali ya mwasi amonaki ye wana, alobaki lisusu na bato oyo bazalaki wana: 'Moto oyo azali moko ya bato wana!

70 Kasi Piere awanganaki yango lisusu. Sima ya mwa tango moke, bato oyo bazalaki wana balobaki na Piere: 'Ya solo, yo ozali moko na bango; pamba te yo mpe ozali moto ya Galileya !

71 Bongo Piere abandaki komilakela mabe mpe kolapa ndayi: 'Nayebi moto wana te oyo bozali kolobela!

72 Kaka na tango wana, soso elelaki mpo na mbala ya mibale. Bongo Piere akanisaki maloba oyo Yesu alobaki na ye: "liboso ete soso elela mbala mibale, okowangana ngai mbala misato". Tango akanisaki yango, alelaki.

  

MARKO 15

1 Na tongo, bakonzi ya banganga- Nzambe, elongo na bampaka, balakisi ya Mibeko, mpe bato nyonso ya likita monene ya Bayuda, basanganaki mpo na kokata likambo. Bongo bakangaki Yesu na basinga, bamemaki ye mpe bapesaki ye na maboko ya Pilato.

2 Pilato atunaki ye: 'Ozali mokonzi ya Bayuda? Yesu azongisaki 'Ee, ezali bongo ndenge olobi.

3 Bakonzi ya banganga-Nzambe bazalaki kofunda ye na makambo ebele.

4 Bongo Pilato atunaki ye lisusu: 'Boni, okozongisa eloko moko te? Yoka ebele ya makambo oyo bazali kofundela yo!

5 Kasi Yesu azongisaki lisusu ata eloko moko te; bongo Pilato akamwaki mingi penza.

6 Na tango ya feti, Pilato azalaki kobimisa moto moko ya boloko, oyo bato bango moko bazalaki kosenga.

7 Nzokande, moto moko kombo na ye Barabasi, azalaki na boloko elongo na batomboki mosusu, baoyo babomaki moto na tango mobulu ebimaki.

8 Ebele ya bato bayaki mpe basengaki Pilato asala mpo na bango oyo azalaki kosalela bango mbala na mbala.

9 Pilato atunaki: 'Bolingi natikela bino Mokonzi ya bayuda?

10 Pamba te Pilato ayebaki ete bakonzi ya banganga-Nzambe batekaki Yesu epai na ye, kaka mpo na likunya.

11 Kasi bakonzi ya banganga- Nzambe batindikaki ebele ya bato mpo basenga Pilato atikela bango Barabasi.

12 Pilato atunaki bango: 'Bolingi nasala nini na moto oyo babengaka Mokonzi ya Bayuda?

13 Bango bagangaki: 'Baka ye na ekulusu!

14 Pilato atunaki bango: 'Likambo nini ya mabe ye asali? Kasi bagangaki lisusu makasi penza: 'Baka ye na ekulusu!

15 Pilato alingaki kosepelisa ebele ya bato, yango wana atikelaki bango Barabasi. Sima ya kobetisa Yesu bafimbo, apesaki ye na maboko na bango mpo babaka ye na ekulusu.

16 Basoda bamemaki Yesu na esika oyo moyangeli akatelaka makambo, bango basangisaki basoda nyonso.

17 Balatisaki ye nzambala moko ya motane; mpe sima ya kosala ekoti moko ya lokumu, ya nzube, balatisaki ye yango na motu.

18 Bongo babandaki kopesa ye mbote: 'Mbote, Mokonzi ya Bayuda!

19 Bazalaki kobeta ye nzete na motu mpe kobwakela ye soyi. Bafukamaki mpe bazalaki kopesa ye lokumu.

20 Tango basilisaki kosakana na ye, balongolaki ye nzambala ya motane, bongo balatisaki ye bilamba na ye. Bongo bamemaki ye na libanda mpo na kobaka ye na ekulusu.

21 Moto moko ya mboka Sirène, kombo na ye Simon, tata ya Alekizandre mpe Rufusi, awutaki na bilanga mpe azalaki koleka na nzela wana, batindaki ye na makasi amema ekulusu ya Yesu.

22 Bongo bamemaki Yesu na esika babengaka Golgota, (yango elingi koloba: "Esika ya mokuwa ya motu" ).

23 Bapesaki ye vino basangisa na mire mpo amela, kasi amelaki yango te.

24 Bongo babakaki ye na ekulusu. Bakabolaki bilamba na ye: babetelaki yango zeke mpo na koyeba oyo moto na moto akozwa.

25 Tango babakaki ye na ekulusu, ezalaki na ngonga ya libwa ya tongo.

26 Libaya ya moke oyo bakomaki tina oyo bafundelaki ye, ezalaki koloba boye: "Mokonzi ya Bayuda".

27 Babakaki mpe miyibi mibale na ekulusu elongo na Yesu; moko na loboko na ye ya mobali, mosusu na loboko na ye ya mwasi.

28 [Mpe Makomi ekokisamaki, oyo ezali koloba: "Batiaki ye na molongo ya bato oyo basalaka mabe"]

29 Bato oyo bazalaki koleka esika wana, bazalaki kofinga ye, koningisa mitu mpe koloba: 'Ee! yo moto obomaka Ndako ya Nzambe mpe otongaka yango lisusu na mikolo misato,

30 mibikisa yo moko, mpe kita na ekulusu !

31 Ndenge moko mpe, bakonzi ya banganga-Nzambe mpe balakisi ya Mibeko bazalaki koseka bango na bango; mpe bazalaki koloba: 'Abikisaki bato mosusu, akoki komibikisa ye moko te!

32 Tika ete Kristo, Mokonzi ya Isayele, akita sik'oyo na ekulusu, mpo ete tomona mpe tondima! Bato oyo babakaki na ba-ekulusu elongo na ye, bango mpe bazalaki kofinga ye.

33 Na ngonga ya midi, molili ezalaki na ekolo mobimba kino na ngonga ya misato ya pokwa.

34 Bongo na ngonga ya misato ya pokwa, Yesu agangaki na mongongo makasi: 'Eli; Eli, lama sabakatani? Elingi koloba: Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini otiki ngai?

35 Tango ndambo ya bato oyo bazalaki wana bayokaki bongo, balobaki: 'Yoka, azali kobenga Eliya!

36 Bongo moto moko akimaki mbangu, atondisaki eponze na vino ya ngayi, atiaki yango na songe ya mwa nzete, mpe apesaki yango Yesu mpo amela; mpe alobaki: 'Tozela mpe totala, soki Eliya akoya kokitisa ye.

37 Kasi Yesu agangaki makasi mpenza mpe akataki motema!

38 Rido ya Ndako na Nzambe epasukaki na biteni mibale, banda na likolo kino na nse.

39 Bongo tango mokonzi ya basoda ya Roma oyo atelemaki wana liboso ya Yesu, ayokaki koganga na ye mpe amonaki ndenge akufaki, alobaki: 'Ya solo, moto oyo azalaki Mwana ya Nzambe.

40 Basi mosusu bazalaki kotala na mosika. Na kati na bango ezalaki: Mariya ya mboka Magadala; Mariya mama ya Zaki oyo ya leki. ya Zoze, mpe Salome.

41 Bango nde bazalaki kolanda Yesu rnpe kosalela ye tango azalaki na Galileya. Basi mosusu mingi baoyo bayaki elongo na Yesu kino na Yeruzalem, bazalaki mpe wana.

42 Ezalaki Mokolo ya komilengela, mokolo oyo ezalaki liboso ya mokolo ya Saba. Lokola pokwa ekomaki,

43 Zozefi ya Arimateo, moto ya lokumu ya likita monene ya Bayuda, ye oyo, ye moko mpe azalaki kozela Bokonzi ya Nzambe, akendaki na molende nyonso epai ya Pilato mpe asengaki nzoto ya Yesu.

44 Pilato akamwaki tango ayokaki ete Yesu akufaki banda kala.

45 Tango ayokaki yango na mokonzi ya basoda ete ezalaki bongo, apesaki nzoto ya Yesu na Zozefi.

46 Zozefi asombaki elamba ya talo penza, akitisaki nzoto ya Yesu na ekulusu, alingaki yango na elamba wana, mpe akotisaki yango na lilita oyo batimolaki na kati ya libanga. Bongo apusaki libanga liboso ya porte ya lilita.

47 Mariya ya mboka Magadala, mpe Mariya mama ya Zoze, bazalaki kotala epai batiaki ye.

  

MARKO 16

1 Tango mokolo ya Saba elekaki, Mariya ya mboka Magadala, Mariya mama ya Zaki, mpe Salome basombaki malasi mpo na kokende kopakola nzoto ya Yesu.

2 Na mokolo ya liboso ya poso, na tongo-tongo, tango moyi ebandaki kobima, bakendaki na lilita.

3 Bazalaki kotunana bango na bango: 'Nani akolongolela biso libanga oyo ezali na liboso ya porte ya lilita?

4 Kasi tango batalaki, bamonaki ete libanga oyo ezalaki monene penza, bapusaki yango na pembeni.

5 Awa bakotaki na kati ya lilita, bamonaki elenge mobali moko alataki nzambala ya pembe, avandaki na loboko ya mobali mpe kobanga ekangaki bango.

6 Kasi elenge mobali alobaki na bango: 'Bobanga te! Bozali koluka Yesu ya Nazareti, oyo babakaki na ekulusu? Azali awa te, asi'asekwi! Botala esika batiaki ye.

7 Kasi bokende, boloba na bayekoli na ye mpe na Piere: "Yesu akeyi liboso na bino na Galileya. Bokomona ye kuna, ndenge ayebisaki bino.

8 Basi babimaki na lilita mpe bakimaki. Kolenga ekangaki bango mpe makanisi na bango epalanganaki; balobaki eloko moko te na moto, pamba te bazalaki kobanga.

9 Tango Yesu asekwaki na tongo, na mokolo ya liboso ya poso, abimelaki liboso Mariya ya mboka Magadala, oyo ye abimisa milimo sambo ya mabe.

10 Mariya ya Magadala akendaki koyebisa yango na baoyo bazalaki elongo na ye, baoyo batondaki na mawa mpe bazalaki kolela.

11 Tango bayokaki ete Yesu azali na bomoyi mpe amonanaki na ye, bandimaki yango te.

12 Sima na yango, Yesu abimelaki bato mibale na kati na bango na lolenge mosusu, tango bazalaki kokende na mboka.

13 Bazongaki mpe bayebisaki yango na basusu; kasi bandimelaki mpe bango te.

14Bongo na sima, abimelaki mpe bapostolo zomi na moko tango bazalaki kolia; apamelaki bango mpo bazangaki kondima mpe mpo bazalaki mitema mabanga, pamba te bandimelaki te bato oyo bamonaki ye sima ya kosekwa na ye.

15 Bongo alobaki na bango: 'Bokende na mokili mobimba, mpe boteya Sango-Malamu na bato nyonso.

16 Moto oyo akondima mpe akozwa libatisi akobika, kasi oyo akondima te akozwa etumbu.

17 Tala bilembo oyo ekolanda bato oyo bakondima: na kombo na ngai, bakobengana milimo mabe, bakoloba minoko ya sika,

18 bakosimba banyoka na maboko na bango, mpe tango bakomela pwazo, yango ekosala bango ata mabe moko te, bakotiela bato ya maladi maboko, mpe bakobika.

Yesu Amemami Na Likolo

19 Tango Nkolo Yesu asilisaki koloba na bango, amemamaki na likolo, mpe avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.

20 Bongo bayekoli bakendaki, mpe bateyaki na bisika nyonso. Nkolo azalaki kosala elongo na bango, mpe azalaki kolakisa ete liloba na ye ezali ya solo, na nzela ya bilembo oyo ezalaki kolanda mateya na bango.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM