page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

MATIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

MATIE 1

1 Oyo ezali bakombo ya bankoko ya Yesu Kristo, mwana ya David, mwana ya Abraham:

2 Abraham abotaki Izaki; Izaki abotaki Zakob; mpe Zakob abotaki Yuda na bandeko na ye.

3 Yuda na mwasi na ye Tamare babotaki Farezi mpe Zara; Farezi abotaki Esromi; mpe Esromi abotaki Arami.

4 Arami abotaki Aminadabi; Aminadabi abotaki Nasoni; mpe Nasoni abotaki Salmon.

5 Salmon na mwasi na ye Rabi babotaki Bowazi; mpe Bowazi na mwasi na ye Ruti babotaki Obedi.

6 Obedi abotaki Isayi; Isayi abotaki Mokonzi David; mpe Mokonzi David na mwasi oyo Uri atikaki, babotaki Salomon.

7 Salomon abotaki Robowami; Robowami abotaki Abia; mpe Abia abotaki Asa.

8 Asa abotaki Zozafati; Zozafati abotaki Zorami; mpe Zorami abotaki Oziasi.

9 Oziasi abotaki Zowatami; Zowatami abotaki Akazi; mpe Akazi abotaki Ezekiasi.

10 Ezekiasi abotaki Manase; Manase abotaki Amoni; mpe Amoni abotaki Zoziasi.

11 Zoziasi abotaki Zakoniasi na bandeko na ye; bango babotamaki tango bamemaki bato ya Isayele na bowumbu na ekolo ya Babilone.

12 Sima ya komema bato ya Isayele na Babilone; Zekoniasi abotaki Salatiele; mpe Salatiele abotaki Zorobabele;

13 Zorobabele abotaki Abiyudi; Abiyudi abotaki Eliyakimi; mpe Eliyakimi abotaki Azori.

14 Azori abotaki Sadoki; Sadoki abotaki Akimi; mpe Akimi abotaki Eliyudi.

15 Eliyudi abotaki Eleyazari; Eleyazari abotaki Matani; mpe Matani abotaki Zakob.

16 Zakob abotaki Zozefi, oyo azalaki mobali ya Mariya, mama ya Yesu oyo babengaka Kristo.

17 Bango nyonso, banda na Abraham kino na David, ezalaki na mabota zomi na minei; banda David kino na tango bamemaki bato ya Isayele na bowumbu na Babilone, ezalaki na mabota zomi na minei; mpe kobanda tango bamemaki bato ya Isayele na bowumbu kino na Kristo, ezalaki na mabota zomi na minei.

18 Tala ndenge Yesu Kristo abotamaki: mama na ye Mariya, azalaki elenge mwasi oyo Zozefi andimaki kobala. Kasi liboso ete bavanda esika moko, Mariya azwaki zemi na nguya ya Molimo Mosantu.

19 Zozefi, mobali na ye, azalaki moto na sembo mpe alingaki te koyokisa ye soni na miso ya bato; yango wana akanaki koboya ye na sekele.

20 Awa azalaki kokanisa mpo na makambo yango, anzelu ya Nkolo abimelaki ye na ndoto, mpe alobaki na ye: 'Zozefi mwana ya David, kobanga te mpo na kozwa Mariya mwasi na yo, pamba te zemi oyo azali na yango ewuti na Molimo Mosantu.

21 Akobota mwana mobali, bongo okopesa ye kombo Yesu, pamba te ye moto akobikisa bato na ye na masumu na bango!

22 Nyonso oyo esalamaki mpo ete maloba oyo Nkolo alobaki na monoko ya moprofeta ekokisama:

23 Boyoka, elenge mwasi oyo ayebi naino mobali te, akozwa zemi. Akobota mwana mobali, mpe bakopesa ye kombo Emanuele; yango elingi koloba: Nzambe azali elongo na biso!'

24 Tango Zozefi alamukaki, asalaki ndenge anzelu ya Nkolo atindaki ye, mpe azwaki Mariya mwasi na ye.

25 Kasi Zozefi ayebaki nzoto na ye te kino tango abotaki mwana mobali; mpe apesaki ye kombo Yesu.

  

MATIE 2

1 Yesu abotamaki na Betelemi ya Yudea, tango Erode azalaki mokonzi. Sima na yango, bato ya mayele oyo bayekolaka minzoto, bawutaki na mokili ya Este, bakomaki na Yeruzalem.

2 Batunaki: 'Mokonzi ya Bayuda oyo awuti kobotama azali wapi? Pamba te, tomonaki monzoto naye na mokili ya Este, yango wana toye kokumbamela ye'

3 Tango mokonzi Erode ayokaki sango yango, ye na bato nyonso ya Yeruzalem bamitungisaki mingi.

4 Abengisaki bakonzi nyonso ya banganga-Nzambe mpe balakisi ya Mibeko, mpe atunaki bango soki Kristo asengeli kobotama wapi.

5 Bazongiselaki ye: 'Na Betelemi ya Yudea, pamba te moprofeta akomaki boye:

6 E, e yo Betelemi, kati na mokili ya Yudea, ozali moke te kati ya bakonzi ya Yudea, pamba te, Mokonzi akobima epai na yo, oyo akozala mobateli ya bato na ngai Isayele!'

7 Bongo Erode abengisaki na sekele bato ya mayele oyo batalaka minzoto mpe atunaki bango bayebisa ye tango penza oyo monzoto ebimaki.

8 Atindaki bango na Betelemi na maloba oyo: Bokende kuna mpe botuna malamu makambo ya mwana wana. Tango bokomona ye, boyebisa ngai, mpo ngai mpe nakende kokumbamela ye!

9 Sima ya koyoka maloba ya mokonzi, bakendaki. Mpe monzoto oyo bamonaki na Este ezalaki kokende liboso na bango kino tango etelemaki likolo ya esika mwana azalaki.

10 Tango bamonaki monzoto, bayokaki esengo mingi penza.

11 Bakotaki na ndako, bamonaki mwana na mama na ye Mariya; bafukamaki mpe bakumbamelaki ye. Bongo bafungolaki basaki na bango, mpe bapesaki ye makabo oyo: wolo, ansa mpe mafuta ya solo kitoko.

12 Awa Nzambe akebisaki bango na ndoto ete bazonga te epai ya Erode, bazongaki na mokili na bango na nzela mosusu.

13 Tango bakendaki, anzelu ya Nkolo abimelaki Zozefi na ndoto mpe alobaki na ye: 'Telema, kamata mwana na mama na ye, mpe kima na Ezipito. Vanda kuna kino tango nakoyebisa yo pamba te Erode akoluka mwana mpo na koboma ye.

14 Kaka na butu wana, Zozefi atelemaki, akamataki mwana na mama na ye, mpe akendaki na Ezipito.

15 Avandaki kuna kino tango Erode akufaki. Na bongo nde maloba ya Nkolo, oyo alobaki na monoko ya moprofeta ekokisamaki: 'Nabengaki mwana na ngai abima na Ezipito.

16 Tango Erode amonaki ete bato ya mayele oyo batalaka minzoto batosaki ye te, atondaki na kanda. Yango wana atindaki ete baboma, na Betelemi mpe na bamboka ya pembeni-pembeni na yango, bana nyonso ya mibali oyo bazalaki na bambula mibale kino na nse; pamba te alandaki malamu penza tango oyo bato ya mayele baoyo batalaka minzoto bayebisaki ye.

17 Na ndenge wana nde maloba ya moprofeta Jeremiya ekokisamaki:

18 Mongongo eyokani na Rama; kolela mpe mawa monene. Ezali Rashele, azali kolela bana na ye; aboyi bakitisa ye motema, pamba te bana na ye bakufi.'

19 Sima ya liwa ya Erode, anzelu ya Nkolo abimelaki Zozefi na ndoto na Ezipito,

20 mpe alobaki na ye: 'Telema, kamata mwana na mama na ye mpe zonga na mokili ya Isayele, pamba te baoyo bazalaki koluka

koboma mwana basi'bakufi.

21 Zozefi atelemaki, akamataki mwana na mama na ye, mpe azongaki na mokili ya Isayele.

22 Kasi tango ayokaki ete Arkelawusi akomaki mokonzi ya Yudea na esika ya tata na ye Erode, abangaki kokende kuna. Awa bakebisaki ye na ndoto, akendaki kovanda na ekolo ya Galileya,

23 kuna afandaki na vile ya Nazareti. Na bongo nde maloba ya baprofeta ekokisamaki: Bakobenga ye moto ya Nazareti.

  

MATIE 3

1 Na mikolo wana, Jean-Batiste ayaki mpe abandaki koteya na esobe ya Yudea.

2 Azalaki koloba boye: 'Bobongola mitema, pamba te Bokonzi ya likolo ekomi pene-pene!

3 Ezali ye nde moprofeta Ezayi alobelaki: 'Mongongo ya moto ezali kobelela na esobe: Bobongisa bala-bala ya Nkolo, bosalela ye banzela oyo etengama te!'

4 Jean azalaki kolata bilamba oyo basala na bapuale ya shamo, mpe mokaba ya mposo ya nyama na loketo. Azalaki kolia mabanki na mafuta ya nzoyi.

5 Bato bazalaki kowuta na Yeruzalem, na Yudea mobimba mpe na bapembeni ya mayi ya Yordani, bazalaki kokende epai na ye.

6 Bazalaki koyambola masumu na bango, bongo Jean azalaki kobatisa bango na mayi ya Yordani.

7 Kasi tango amonaki ete Bafarizeo mingi na basaduseo bazalaki koya kozwa libatisi, alobaki na bango: 'Bino libota ya banyoka! Nani akebisi bino ete bokima kanda oyo ezali koya?

8 Bobota mbuma oyo ebongi mpo na bato oyo babongoli mitema.

9 Bokanisa te ete bokoki komiloba: "Abraham azali tata na biso!" Pamba te nalobi na bino ete Nzambe akoki kobimisela Abraham bana wuta na mabanga oyo.

10 Epasola koni esi'ebongisami mpo na kokata misisa ya nzete. Nzete nyonso oyo ebotaka mbuma ya malamu te, bakokata yango mpe bakobwaka yango na moto.

11 Ngai nazali kobatisa bino na mayi mpo na kolakisa ete bosi' bobongoli mitema. Kasi moto oyo akoya sima na ngai, aleki ngai na nguya mpe nakoki kutu te komema basapato na ye; ye moto akobatisa bino na Molimo Mosantu mpe na moto.

12 Asimbi kiyingulu na maboko na ye, mpe akopetola esika na ye oyo batutelaka mbuma; mpe akobomba ble na ebombelo na ye; kasi akotumba matiti na moto moko oyo ekufaka te!.

13 Yesu awutaki na Galileya mpe ayaki na Yordani. Ayaki epai ya Jean mpo na kozwa libatisi.

14 Kasi Jean alingaki kopekisa ye, mpe alobaki na ye: 'E e! ezali ngai moto nalingaki koya kozwa libatisi epai na yo, kasi yo oye epai na ngai!

15 Kasi Yesu azongisaki: 'Tika ete ezala bongo sik'oyo! Pamba te, ezali na lolenge oyo nde ekoki na biso kokokisa bosembo nyonso. Bongo Jean andimaki.

16 Tango Yesu azwaki libatisi, abimaki na mayi, likolo efungwamaki mpe amonaki Molimo na Nzambe azalaki kokita lokola pijon, mpe ayaki likolo na ye.

17 Mpe mongongo ewutaki na likolo elobaki: Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, asepelisaka ngai mingi!

  

MATIE 4

1 Bongo Molimo amemaki Yesu na esobe mpo Zabolo ameka ye.

2 Sima ya koboya kolia bilei mpo na mabondeli mikolo ntuku minei: moi mpe butu, Yesu ayokaki nzala.

3 Momeki ayaki epai na ye mpe alobaki: 'Soki ozali Mwana ya Nzambe, loba na mabanga oyo ebongwana mampa!

4 Kasi Yesu azongisaki: 'Ekomama: 'Moto akozala na bomoi kaka mpo na lipa te, kasi mpe mpo na maloba nyonso oyo ebimaka na monoko ya Nzambe!'

5 Bongo Zabolo amemaki ye na vile ya bosantu, atiaki ye na esika oyo eleki likolo, oyo ya Ndako ya Nzambe,

6 mpe alobaki na ye: 'Soki ozali Mwana ya Nzambe, mibwaka na nse. Pamba te ekomama: 'Akotinda baanzelu na ye mpo na yo. Bakomema yo na maboko na bango mpo ete lokolo na yo etuta libanga te!'

7 Yesu azongisaki: 'Ekomama lisusu: 'Komeka Nkolo Nzambe na yo te!'

8 Zabolo amemaki ye lisusu likolo ya ngomba moko ya molayi penza mpe alakisaki ye bokonzi ya mikili nyonso, na lokumu na yango.

9 Bongo alobaki na ye: 'Soki ofukameli ngai mpe okumbameli ngai, nakopesa yo nyonso oyo!

10 Kasi yesu alobaki na ye: 'Longwa Satana! Pamba te ekomama: 'Kumbamela Nkolo Nzambe na yo mpe salela kaka ye

moko!'

11 Bongo zabolo atikaki ye, mpe baanzelu bayaki kosalela ye.

12 Tango yesu ayokaki ete batiaki Jean na boloko, azongaki na Galileya.

13 Tango atikaki Nazareti, akendaki kovanda na Kapernawuini, oyo ezali pembeni ya ebale, na mikili ya Zabuloni mpe ya Neftali,

14 mpo ete maloba ya moprofeta Ezayi ekokisama;

15 Mokili ya Zabuloni mpe mokili ya Neftali, nzela ya ebale, na ngambo ya Yordani, e e yo Galileya ya bapakano:

16 Bato oyo bazalaki na molili, bamonaki mwinda monene; bazalaki kovanda na mboka ya molili ya kufa, moi ebimeli bango.'

17 Banda tango wana, Yesu abandaki koteya boye: 'Bobongola mitema, pamba te Bokonzi ya likolo ekomi pene-pene!

18 Awa Yesu azalaki kotambola pembeni-pembeni ya ebale monene ya Galileya, amonaki bandeko mibale: Simon oyo bazalaki kobenga lisusu Piere na ndeko na ye Andele; bazalaki kobwaka monyama na ebale pamba te bazalaki baluki mbisi.

19 Yesu alobaki na bango: 'Bolanda ngai, mpe nakokomisa bino baluki ya bato!"

20 Kaka na tango wana, batikaki minyama na bango; mpe balandaki ye.

21 Tango apusanaki mwa liboso, amonaki lisusu bandeko mibale: Zaki mwana ya Zebede na ndeko na ye Jean; bazalaki kobongisa minyama na bango na kati ya bwato elongo na tata na bango Zebede. Bongo Yesu abengaki bango.

22 Mpe kaka na tango wana, basundolaki bwato na bango, batikaki tata na bango, mpe balandaki ye.

23 Yesu atambolaki na Galileya mobimba, azalaki koteya na bandako na bango ya mayangani, azalaki kosakola Sango Malamu ya Bokonzi mpe azalaki kobikisa bamaladi ya ndenge nyonso mpe bapasi ya ndenge na ndenge kati na bato.

24 Sango na ye epanzanaki na ekolo ya Siriya mobimba, mpe bamemelaki ye bato nyonso oyo bazalaki na maladi, baoyo bazalaki koyoka bapasi ya ndenge na ndenge, mpe minyoko ya ndenge na ndenge, baoyo bazalaki na milimo mabe, baoyo bazalaki na maladi ya ndeke, mpe baoyo bazalaki bakufa makolo. Bongo Yesu azalaki kobikisa bango.

25 Bato ebele penza bazalaki kolanda ye; ezalaki bato ya Galileya, ya "Bavile zomi", ya Yeruzalem, ya Yudea, mpe ya mokili oyo ezalaki na ngambo ya Yordani.

  

MATIE 5

1 Tango Yesu amonaki bato ebele, amataki likolo ya ngomba mpe avandaki; bongo bayekoli na ye bayaki epai ye azalaki.

2 Mpe abandaki koteya bango:

3 Esengo na baoyo bazali babola na molimo, pamba te Bokonzi ya Likolo ezali ya bango.

4 Esengo na baoyo bazali kolela, pamba te bakobondisa bango!

5 Esengo na bato ya boboto, pamba te 'bakozwa mokili ndenge Nzambe alakaki bango!'

6 Esengo na baoyo bazali na nzala mpe posa ya bosembo, pamba te bakotondisa bango.

7 Esengo na bato ya mitema mawa, pamba te bakoyokela bango mpe mawa.

8 Esengo na bato ya mitema peto, pambate bakomona Nzambe.

9 Esengo na bato oyo balukaka kotia kimia, pamba te bakobenga bango bana ya Nzambe.

10 Esengo na baoyo banyokwamaka mpo na bosembo, pamba te Bokonzi ya Likolo ezali ya bango.

11 Esengo na bino soki bakofinga bino, soki bakonyokola bino, mpe soki bakokosela bino makambo ya mabe ya ndenge na ndenge mpo na ngai.

12 Ya solo, bosepela mpe botonda na esengo, mpo lifuti monene ezali kozela bino na Likolo, pamba te baprofeta oyo bazalaki liboso na bino, banyokolaki bango mpe bongo.

13 "Bino bozali mungwa ya mokili. Soki mungwa ebungisi elengi na yango, bakozongisa lisusu elengi yango na nini? Mungwa yango ekozala lisusu malamu mpo na eloko moko te; bakobwaka yango libanda mpe bato bakoniata-niata yango.

14 Bino bozali mwinda ya mokili, mboka oyo ezali likolo ya ngomba, yango ekoki kobombama te.

15 Mpe bapelisaka mwinda te mpo na kotia yango na nse ya katini, kasi na likolo ya eloko oyo batielaka mwinda mpo engengisa bato nyonso oyo bazali na kati ya ndako.

16 Yango wana, mwinda na bino esengeli engenga ndenge wana liboso ya bato, mpo bamona misala na bino ya malamu mpe bakumisa Tata na bino oyo azali na Likolo.

17 Bokanisa te ete ngai naye mpo na kolongola Mibeko to mpe mateya ya baprofeta; naye mpo na kolongola yango te, kasi mpo na kokokisa yango.

18 Nalobi na bino ya solo, liboso likolo mpe nse eleka, ata likomi moko te ya moke, ata oyo ya moke penza ekolongwa na Mibeko kino tango makambo nyonso ekokokisama.

19 Yango wana, moto oyo akoboya kotosa moko ya Mibeko oyo, ata oyo eleki moke, mpe akolakisa bato mosusu basala bongo, akobengama moto moke na Bokonzi ya Likolo. Kasi moto oyo akolakisa Mibeko yango na bato mosusu mpe akotosa yango, akobengama moto monene na Bokonzi ya Likolo.

20 Pamba te nayebisi bino, soki bosembo na bino eleki ya bafalizeo mpe balakisi ya Mibeko te, bokokota te na Bokonzi ya

Likolo.

21 Boyokaki ete balobaki na bakoko na biso: "Koboma moto te". Mpe moto oyo akoboma moto, akosamba liboso ya bazuzi.

22 Kasi ngai nalobi na bino: moto nyonso oyo akokangela ndeko na ye kanda, ekoki asamba liboso ya bazuzi. Moto oyo akofinga ndeko na ye: 'Zoba"; ekoki bamema ye liboso ya likita ya banganga-Nzambe mpo asamba. Mpe oyo akofinga ndeko na ye; 'Liboma!' ebongi babwaka ye na moto ya lifelo.

23 Lisusu, soki otelemi liboso ya mesa ya makabo mpo na kopesa makabo, mpe okanisi na mbala moko ete ndeko na yo azali na likambo na yo,

24 tika makabo na yo wana, liboso ya mesa, mpe kende naino koyokana na ndeko na yo; bongo yaka kopesa makabo na yo.

25 Soki moto azwi yo na likambo, yokana na ye noki tango bozali naino na nzela, soki te akopesa yo na maboko ya zuzi, bongo zuzi akotinda yo epai ya polisi mpo atia yo na boloko.

26 Nalobi na yo ya solo: okobima te, kino tango okosilisa kofuta likuta ya suka.

27 "Boyokaki balobaki ete: "Kosala ekobo te!"

28 Kasi ngai nalobi na bino, soki moto atali mwasi na miso oyo etonda na baposa ya mabe asi'asali ekobo na ye na motema.

29 Yango wana, soki liso na yo ya mobali ezali kokweyisa yo na masumu, longola yango mpe bwaka yango mosika! Pamba te, malamu ozanga eteni moko ya nzoto kasi nzoto na yo mobimba ebwakama na lifelo te.

30 Soki mpe loboko na yo ya mobali ezali kokweyisa yo na masumu, kata yango mpe bwaka yango mosika. Pamba te, malamu ozanga eteni moko ya nzoto, kasi nzoto na yo mobimba ebwakama na lifelo te.

31 Balobaki lisusu ete: "Soki moto akabwani na mwasi na ye, esengeli apesa ye mokanda ya koboma libala.

32 Kasi ngai nalobi na bino: mobali oyo akabwani na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ya ekobo, ezali ye moto afungoleli mwasi yango nzela ya kosala kindumba. Oyo mpe abali mwasi balongola na libala, asali ekobo.

33 Boyokaki lisusu balobaki na bakoko na biso: "Kobebisa te ndayi oyo olapaki; bilaka oyo opesaki tango olapaki ndayi liboso ya Nkolo, esengeli okokisa yango.

34 Kasi ngai nalobi na bino: bolapaka ndayi te; ezala na kombo ya Likolo pamba te Likolo ezali Kiti ya Nzambe;

35 ezala na kombo ya mokili pamba te mokili ezali esika Nzambe atiaka makolo na ye; ezala na kombo ya Yeruzalem pamba te yango ezali mboka ya Mokonzi monene.

36 Kolapa mpe te na kombo ya motu na yo pamba te okoki kokomisa ata suki moko te ya motu na yo pembe to mwindu.

37 Kasi tika kaka ete "Ee! na bino, ezala "Ee!" mpe "Te!" na bino ezala kaka "Te!".Pamba te nyonso oyo ebakisamaka na likolo, ewutaka na molimo mabe.

38 "Boyokaki balobaki ete: "Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye".

39 Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.

40 Soki moto alingi kofunda yo mpe kozwa simisi na yo, pesa ye mpe kazaka na yo.

41 Soki moto atindi yo na makasi otambola kilometele moko, yo tambola na ye bakilometele mibale.

42 Pesa na moto asengi yo, mpe koboya te kodefisa moto oyo alingi kodefa epai na yo.

43 Boyokaki balobaki ete: "linga moninga na yo mpe yina monguna na yo".

44 Kasi ngai nalobi na bino: bolinga banguna na bino mpe bosambela mpo na baoyo banyokolaka bino!

45 Na ndenge wana nde, bokozala bana ya Tata na bino oyo azali na likolo. Pamba te, ye angengisaka moi na ye likolo ya bato ya malamu mpe likolo ya bato mabe; anokisaka mbula na ye likolo ya bato na sembo mpe likolo ya bato oyo bazali sembo te.

46 Soki bolingaka kaka bato oyo balingaka bino, lifuti nini bokozwa? Boni, bafutisi mpako basalaka mpe bongo te?

47 Soki bopesaka mbote kaka na bandeko na bino, likambo nini ya kokamwa bosalaka? Boni, bapakano basalaka mpe bongo te?

48 Yango wana, bozala bato ya kokoka ndenge Tata na bino ya Likolo azali ya kokoka.

  

MATIE 6

1 Bokeba ete bosala bolamu te na miso ya bato mpo ete bango bamona bino; soki te bokozanga lifuti oyo Tata na bino ya Likolo abombela bino.

2 Tango ozali kopesa likabo na mobola, kobeta kelelo te liboso na yo ndenge bato ya lokuta basalaka na bandako ya mayangani

mpe na babala-bala, mpo ete bato bakumisa bango. Ya solo nalobi na bino; basi'bazwi lifuti na bango.

3 Kasi tango yo ozali kopesa eloko na mobola, sala yango na ndenge ete loboko na yo ya mwasi eyeba te likambo loboko ya mobali ezali kosala;

4 mpo ete likabo na yo epesama na sekele; bongo Tata na yo oyo amonaka makambo oyo esalamaka na sekele akopesa yo lifuti.

5 Tango bozali kobondela, bolanda te bizaleli ya bato ya lokuta bango balingaka kobondela ya kotelema na bandako ya losambo mpe na bisika oyo babala-bala ekutana mpo ete bato bamona bango. Ya solo nalobi na bino: basi'bazwi lifuti na bango.

6 Kasi yo, soki olingi kobondela, kota na ndako na yo; kanga porte mpe bondela Tata na yo oyo azali na esika ya sekele; bongo Tata na yo oyo amonaka makambo oyo esalamaka na sekele, akopesa yo lifuti.

7 Tango bozali kobondela, bozongela-zongela maloba te ndenge bapakano basalaka. Pamba te, bakanisaka ete Nzambe akoyoka bango soki balobi mingi. Bosalaka lokola bango te. Pamba te, Tata na bino ayebi soki bozali na posa ya eloko nini, liboso ete bosenga ye yango!

9 Bobondelaka boye: Tata na biso ozali na Likolo, tika ete kombo na yo ekumisama,

10 tika ete Bokonzi na yo eya, tika ete mokano na yo esalama awa na nse mpe kuna na likolo.

11 Pesa biso lelo bilei na biso ya mokolo na mokolo,

12 limbisa mabe na biso ndenge biso mpe tolimbisaka baoyo basalaka biso mabe.

13 batela biso mpo tokweya na komekama te, kasi kangola biso na mabe. [Pamba te, bokonzi, nguya mpe nkembo ezali ya yo mpo na libela na libela].

14 Pamba te soki bolimbisi bato mabe na bango, Tata na bino ya Likolo akolimbisa bino mpe.

15 Kasi soki boboyi kolimbisa bato mabe na bango, Tata na bino mpe akolimbisa bino te.

16 Tango bozali koboya kolia mpo na mabondeli, bokoma mawa-mawa te ndenge bato ya lokuta basalaka. Pamba te, bakomisaka bilongi mawa-mawa mpo na kolakisa bato ete bazali koboya kolia. Nalobi na bino ya solo, basi' bazwi lifuti na

bango.

17 Kasi tango yo ozali koboya kolia mpo na mabondeli, sukola elongi na yo mpe pakola malasi na motu,

18 mpo moto ata moko te ayeba ete oboyi kolia mpo na mabondeli; longola kaka Tata na bino oyo avandaka na sekele. Bongo Tata na yo, oyo amonaka makambo oyo esalamaka na sekele, akopesa yo lifuti.

19 Bobomba bomengo na mokili oyo te; epai mpese ekoki kolia yango mpe ekoki kobeba, mpe epai miyibi bakoki koto bola mpe koyiba.

20 Kasi bobomba bomengo na likolo; epai mpese ekoki kolia yango te mpe ekoki kobeba te, mpe epai miyibi bakoki kotobola te mpe koyiba te.

21 Pamba te, epai bomengo na yo ezali, motema na yo mpe ekozala kuna.

22 Liso ezali mwinda ya nzoto; soki liso nayo ezali malamu, nzoto na yo mobimba ekozala pole.

23 Kasi soki liso na yo ezali mabe, nzoto na yo mobimba ekozala molili. Bongo soki pole oyo ezali na yo ekomi molili, molili yango ekokoma makasi penza.

24 Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te, akoyina moko mpe akolinga mosusu, to akokangama na moko mpe akoboya oyo mosusu: bokoki kosalela Nzambe na mbongo te.

25 Yango wana nalobi na bino, bomitungisa te mpo na bomoi na bino: soki bokolia nini mpe soki bokomela nini. To mpo na nzoto na bino, soki bokolata nini. Boni, bomoi eleki biloko ya kolia te? Bongo nzoto, eleki bilamba te?

26 Botala bandeke ya likolo: elonaka te, ebukaka te, mpe ebombaka bilei na bibombela te, kasi Tata na bino ya Likolo aleyisaka yango. Boni, boleki yango na tina te?

27 Nani kati na bino, mpo na mitungisi na ye, akoki kobakisa molayi ya bomoi na ye, ata mpo na ngonga moko.

28 Bongo mpo na nini bomitungisaka mpo na bilamba ya kolata? Botala bafololo ya bilanga ndenge ekolaka; yango esalaka te mpe etongaka bilamba te.

29 Nzokande nayebisi bino, ata mokonzi Salomon, kati na nkembo na ye mobimba, alataki te lokola moko na yango.

30 Bongo soki Nzambe azali kolatisa na ndenge wana matiti ya bilanga, oyo ezali na bomoi lelo mpe lobi ekobwakama na moto; akoki kolatisa bino koleka yango te? A a! bato ya kondima moke!

31 Yango wana, bomitungisa te mpe boloba te: "Tokolia nini?" to "Tokomela nini?" to "Tokolata nini?"

32 Biloko wana nyonso, ezali bapakano nde balukaka-lukaka yango. Kasi mpo na bino, Tata na bino ya Likolo ayebi ete bozali na yango posa.

33 Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

34 Yango wana, bomitungisa te mpo na mokolo ya lobi; pamba te, mokolo ya lobi ekomitungisa na makambo na yango moko. Mokolo na mokolo ezali na pasi oyo ekoki na yango!"

  

MATIE 7

1 Bosambisa te mpo basambisa bino mpe te.

2 Pamba te, bakosambisa bino ndenge bino mpe bosambisaka baninga; mpe bakozongisela bino ndenge bino mpe bozongiselaka baninga.

3 Bongo mpo na nini ozali komona mwa lititi oyo ezali na liso ya ndeko na yo, kasi ozali komona te eteni ya nzete oyo ezali na

liso na yo?

4 Ndenge nini okoki koloba na ndeko na yo: "nalongola mwa lititi oyo ezali na liso na yo", nzokande, oyo ya yo moko ezali na eteni ya nzete?

5 Moto ya kokosana! Longola liboso mwa eteni ya nzete oyo ezali na liso na yo, bongo okomona malamu mpo na kolongola mwa lititi oyo ezali na liso ya ndeko na yo.

6 Bopesa te biloko ya bosantu na bambwa; mpe bobwakela bangulu bapawuni na bino te; nakobanga ete eniata-niata yango mpe ezongela bino mpo na kopasola bino mike-mike.

7 Bosenga, mpe bakopesa bino; boluka, mpe bokozwa; bobeta mpe bakofungolela bino.

8 Pamba te oyo asengaka, bapesaka ye. Oyo alukaka, azwaka. Mpe oyo abetaka, bafungolelaka ye porte.

9 Nani kati na bino akoki kopesa mwana na ye libanga soki asengi ye lipa?

10 To soki asengi ye mbisi, akopesa ye nyoka?

11 Soki bino bato mabe, boyebi kopesa biloko ya malamu na bana na bino, bongo mpo na nini, Tata na bino oyo azali na Likolo, akopesa te biloko ya kitoko na baoyo basengaka ye yango?

12 Makambo nyonso oyo bolingaka ete bato mosusu basalela bino, bosala yango mpe ndenge moko mpo na baninga. Pamba te, oyo nde mateya ya Mibeko mpe ya baprofeta.

13 "Bokota na porte ya moke! Pamba te porte ezali monene mpe nzela oyo ememaka na libebi ezali monene. Mpe bato mingi penza bazali kokota na yango.

14 Kasi Porte ezali moke, mpe nzela oyo ememaka na bomoi ezali moke. Mpe bato moke kaka nde bazali komona yango.

15 Bokeba na baprofeta ya lokuta. Bayelaka bino na loposo ya bameme, kasi na solo bazali penza bambwa ya zamba.

16 Bokoyeba bango na misala na bango. Boni, bokoki kobuka mbuma ya vino na nzete ya sende? To mpe mbuma ya fîgi na nzete ya nzube?

17 Ndenge moko mpe, nzete nyonso ya malamu ebotaka bambuma ya malamu; kasi nzete ya mabe ebotaka bambuma ya mabe.

18 Nzete ya malamu ekoki kobota te bambuma ya mabe. Ndenge moko mpe, nzete ya mabe ekoki kobota te bambuma ya malamu.

19 Nzete nyonso oyo ebotaka bambuma ya malamu te, bapikolaka yango mpe babwakaka yango na moto.

20 Yango wana, bokoyeba bango na misala na bango.

21 Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: "Nkolo! Nkolo!" nde bakokota na Bokonzi ya Likolo; kasi kaka oyo asalaka mokano ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

22 Na mokolo wana, bato mingi bakoloba na ngai: "Nkolo! Nkolo! Tosakolaki makambo na kombo na yo te? Tobenganaki milimo mabe mpe tosalaki makambo mingi ya kokamwa na kombo na yo te?

23 Bongo ngai nakozongisela bango: "Bolongwa! Nayebi bino te! Bino bozalaki kosala mabe!"

24 Yango wana, moto oyo azali konkani maloba na ngai mpe azali kosalela yango, akokani na moto ya mayele oyo atongaki ndako na ye likolo ya libanga.

25 Mbula ebetaki mingi penza, mayi etondaki koleka, mipepe ya makasi eyaki mpe ebetaki na ndako yango. Kasi atako bongo, ndako yango ekweyaki te pamba te yango etongamaki likolo ya libanga.

26 Kasi moto oyo ayokaka maloba na ngai mpe asalelaka yango te, akokani na zoba oyo atongaki ndako na ye likolo ya zelo.

27 Mbula ebetaki mingi penza, mayi etondaki koleka, mipepe ya makasi eyaki mpe ebetaki na ndako yango. Kasi ndako yango ekweyaki mpe ebebaki nyonso.

28 Tango Yesu asilisaki koloba makambo wana, ebele ya bato bakamwaki mingi penza mpo na mateya na ye.

29 Pamba te, azalaki koteya na bokonzi nyonso, kasi lokola balakisi ya Mibeko na bango te.

  

MATIE 8

1 Tango Yesu akitaki na ngomba, bato ebele penza balandaki ye.

2 Bongo moto moko ya maladi ya maba ayaki, afukamaki liboso na ye, mpe alobaki: 'Nkolo, soki olingi, okoki kokomisa ngai peto.

3 Yesu atombolaki loboko, asimbaki ye, mpe alobaki: 'Nalingi yango; koma peto. Kaka na tango wana apetolamaki na maba na ye.

4 Bongo Yesu alobaki na ye: 'Yoka! koyebisa likambo oyo na moto te; kasi kende komilakisa epai ya nganga-Nzambe mpe pesa likabo oyo Moyize atinda. Yango ekozala litatoli epai na bango.

5 Tango Yesu azalaki kokota na Kapernawumi, mokonzi moko ya basoda ayaki epai na ye mpe asengaki ye lisalisi;

6 alobaki: 'Nkolo; mosali na ngai alali na ndako, azali na maladi ya buka-buka, mpe azali koyoka pasi mingi penza!

7 Yesu azongiselaki ye: 'Nakokende kobikisa ye!

8 Mokonzi ya basoda alobaki: 'Nkolo, nazali ya kokoka te mpo ete okota na ndako na ngai; kasi loba kaka liloba moko mpe mosali na ngai akobika.

9 Pamba te ngai moko mpe nazali na nse ya bokonzi ya bakonzi, mpe nazali na basoda oyo bazali na nse ya bokonzi na ngai. Soki nalobi na moko: "Kende", akokende. Mpe na mosusu; "Yaka", akoya. Mpe na mosali na ngai: "Sala boye"; akosala yango.

10 Yesu akamwaki mingi tango ayokaki bongo. Bongo alobaki na bato oyo bazalaki kolanda ye: 'Nalobi na bino ya solo, naino namoni kondima monene ya boye te na Isayele.

11 Nalobi na bino: bato mingi bakowuta na mikili ya Este mpe ya Weste bakovanda elongo na Abraham, Izaki mpe Zakob kati na Bokonzi ya Likolo.

12 Kasi bato oyo basengelaki kozala bato ya Bokonzi, bakobwaka bango libanda, kati na molili; epai ekozala kolela mpe koswa mino."

13 Bongo Yesu alobaki na mokonzi ya basoda: 'Kende, esalama se bongo ndenge ondimeli! Mpe, kaka na tango wana, mosali na ye abikaki.

14 Tango Yesu akomaki na ndako ya Piere, akutaki bokilo ya piere alali na mbeto mpo azalaki na fièvre.

15 Yesu asimbaki loboko na ye, mpe fièvre esilaki. Bongo atelemaki, mpe abandaki kobongisela ye biloko ya kolia!

16 Tango pokwa ekomaki, bamemelaki Yesu bato ebele oyo bazalaki ya kokangama na milimo mabe. Na liloba moko, azalaki kobengana milimo wana ya mabe; mpe azalaki kobikisa bato nyonso ya maladi.

17 Na yango nde maloba ya moprofeta Ezayi ekokisamaki: 'Azwaki bapasi na biso, mpe amemaki bamaladi na biso!'

18 Tango Yesu amonaki bato ebele penza bazingaki ye, atindaki bayekoli na ye bakatisa na ngambo mosusu ya ebale.

19 Molakisi moko ya Mibeko ayaki epai na ye, mpe alobaki: 'Moteyi, nakolanda yo epai nyonso okokende!

20 Kasi yesu azongisaki: 'Banyama ya zamba bazali na mabulu na bango, mpe bandeke bazali na bazala na bango; kasi Mwana ya Moto azali na esika oyo akoki kopemisa motu te!

21 Moto mosusu, moko na kati ya bayekoli na ye, alobaki na ye: 'Nkolo, pesa ngai nzela nakende liboso kokunda tata na ngai.

22 Kasi Yesu azongiselaki ye: 'Landa ngai, mpe tika baoyo bakufa bakunda bakufi na bango.

23 Bongo Yesu amataki na bwato mpe bayekoli na ye balandaki ye.

24 Na mbala moko, mopepe ya makasi ebandaki koleka na ebale, na ndenge ete mbonge ezalaki komata likolo koleka bwato. Kasi Yesu azalaki kolala pongi.

25 Bayekoli bapusanaki pene-pene na ye mpe balamusaki ye; balobaki: 'Nkolo, bikisa biso, tolingi kokufa !

26 Kasi yesu azongisaki: 'Bato ya kondima moke! Mpo na nini bozali kobanga? Atelemaki, agangelaki mopepe na ebale, mpe kimia ezongaki.

27 Bato bakamwaki mpe bamitunaki: 'Yango moto oyo azali nani, mpo ete mopepe na ebale etosa ye?

28 Tango bakomaki na ngambo mosusu ya ebale, na mokili ya Gadara, bato mibale bazalaki na milimo mabe, babimaki na simetiere mpe bayaki kokutana na Yesu. Bazalaki na kanda mingi penza, yango wana moto a ta moko te azalaki komeka koleka na nzela wana.

29 Babandaki koganga: 'Mwana ya Nzambe, olingi kosala biso nini? Boni, oye kotungisa biso liboso ete tango ekoka?

30 Mwa mosika moke, etonga monene ya bangulu ezalaki kolia.

31 Milimo mabe ebondelaki Yesu: 'Soki obengani biso, tinda biso tokota na bangulu wana!

32 Bongo Yesu alobaki: 'Bokende! Milimo mabe ebimaki na bato wana mibale mpe ekotaki na bangulu. Kaka na tango wana, bangulu yango nyonso elongwaki mbangu na ngomba, edindaki na ebale mpe ekufaki na mayi.

33 Bato oyo bakengelaka bangulu bakimaki; bakendaki na vile, mpe bayebisaki makambo nyonso na oyo esalamaki na bato oyo bazalaki na milimo mabe.

34 Bato nyonso ya vile babimaki mpo na kokutana na Yesu; tangu bamonaki ye, babondelaki ye alongwa na mokili na bango.

  

MATIE 9

1 Yesu amataki na bwato, akatisaki ebale mpe akendaki na vile na ye.

2 Bamemelaki ye moto moko akufa makolo, oyo azalaki ya kolala na mbeto. Tango Yesu amonaki kondima na bango, alobaki na moto oyo akufa makolo: "Mwana na ngai, yika mpiko, masumu na yo elimbisami!

3 Mpo na yango, balakisi mosusu ya Mibeko babandaki koloba-loba na nse ya mitema: "A a, moto oyo azali kotiola Nzambe!"

4 Yesu ayebaki makanisi na bango mpe atunaki bango: 'Mpo na nini bozali na makanisi ya mabe na mitema na bino?

5 Eloko nini ezangi pasi mpo na koloba: "Masumu na yo elimbisami", to koloba: "Telema mpe tambola?"

6 Kasi mpo boyeba ete Mwana ya Moto azali na bokonzi, na mokili, ya kolimbisa masumu... Bongo alobaki na moto oyo akufa makolo: 'Telema, kamata mbeto na yo, mpe zonga na ndako na yo.

7 Moto yango atelemaki mpe akendaki na ndako na ye.

8 Tango ebele ya bato bamonaki bongo, kobanga ezwaki bango, mpe babandaki kokumisa Nzambe oyo apesaki bokonzi ya ndenge wana na bato.

9 Bongo Yesu akendaki. Tango azalaki koleka, amonaki moto moko kombo na ye Matie, avandaki na biro oyo bafutisaka mpako. Bongo yesu alobaki na ye: 'Landa ngai! Matie atelemaki mpe alandaki ye.

10 Tango Yesu azalaki kolia na ndako ya Matie, bafutisi mpako ebele, na bato ya masumu, bayaki mpe baliaki elongo na Yesu, na bayekoli na ye.

11 Tango bafarizeo bamonaki bongo, batunaki bayekoli na ye: 'Mpo na nini moteyi na bino azali kolia elongo na bafutisi mpako mpe bato ya masumu ?

12 Tango Yesu ayokaki yango, alobaki: 'Bato ya nzoto malamu bazalaka na posa ya monganga te, kasi ezali bato ya maladi nde bazalaka na posa ya monganga.

13 Kasi bokende koyekola tina ya maloba oyo: Nalingi bozala bato ya mitema mawa, kasi naboyi mbeka. Pamba te; nayaki mpo na kobenga bato na sembo te, kasi bato ya masumu.

14 Bongo bayekoli ya Jean bayaki mpe batunaki ye: 'Mpo na nini, biso na bafarizeo toboyaka kolia mpo na mabondeli, kasi bayekoli na yo baboyaka kolia te mpo na mabondeli ?

15 Yesu azongiselaki bango: 'Ndenge nini, bato oyo babengami na mobali oyo abali, bakoki kozala na mawa na tango ye azalaki elongo na bango? Kasi tango ekoya, tango bakolongola mobali oyo abali na kati na bango; bongo nde bakoboya kolia.

16 Moto moko te akoki kokamata kitendi ya sika mpo na abamba elamba ya kala, mpo ete kitendi wana ekopasola elamba ya kala mpe lidusu ekokoma monene.

17 Ndenge moko mpe batiaka te vino ya sika na basaki ya kala; soki te basaki ekopasuka, vino ekosopana mpe basaki ekobeba. Kasi batiaka vino ya sika na basaki mpe ya sika, bongo vino na basaki ekobombama malamu!

18 Tango Yesu azalaki naino koloba makambo wana, mokonzi moko ayaki, afukamaki liboso na ye mpe alobaki: 'Mwana na ngai ya mwasi akufi kaka sik'oyo, kasi yaka kotiela ye loboko na yo mpe akozala lisusu na bomoi!

19 Yesu atelemaki mpe alandaki ye elongo na bayekoli na ye.

20 Mwasi moko azalaki na maladi ya kotanga makila, mpe maladi yango ewumelaki bambula zomi na mibale; ayaki na sima mpe asimbaki songe ya elamba na Yesu.

21 Pamba te, akanisaki ete: "Soki nasimbi kaka elamba na ye, nakobika!"

22 Yesu atalaki na sima, amonaki ye mpe alobaki: 'Mwana na ngai, yika mpiko; kondima na yo ebikisi yo! Mpe mwasi abikaki kaka na tango wana.

23 Tango Yesu akomaki na ndako ya mokonzi, amonaki babeti miziki na bato ebele bazalaki kotia makelele;

24 bongo alobaki: 'Bobima, mwana akufi te kasi alali pongi. Kasi bato babandaki koseka ye.

25 Sima ya kobimisa bato libanda, akotaki, asimbaki elenge mwasi na loboko, bongo elenge mwasi atelemaki!

26 Sango yango epanzanaki na ekolo wana mobimba.

27 Tango Yesu alongwaki wana, bato mibale bakufa miso bazalaki kolanda ye na koganga: 'Mwana ya David, yokela biso mawa!

28 Tango akotaki na ndako, bakufi miso bayaki epai na ye; mpe atunaki bango: 'Bondimi ete nakoki kosala yango? Bango bazongisaki: 'E e Nkolo!

29 Bongo asimbaki miso na bango, mpe alobaki: 'Esalemela bino ndenge bondimeli!

30 Bongo miso na bango efungwamaki. Yesu akebisaki bango: 'Boyoka, moto moko te ayeba likambo oyo.

31 Kasi bango tango bakendaki, bapanzaki sango na ye na ekolo wana mobimba.

32 Tango bazalaki kobima, bamemelaki ye moto moko azalaki na molimo mabe mpe azalaki koloba te.

33 Tango Yesu abenganaki molimo wana ya mabe, moto oyo azalaki koloba te, abandaki koloba. Bato bakamwaki mpe balobaki: 'Naino tomona likambo ya boye te na Isayele !

34 Kasi bafarizeo balobaki: 'Azali kobengana milimo mabe na nguya ya mokonzi ya milimo mabe.

35 Yesu azalaki kotambola na bamboka nyonso mpe na bavile nyonso; azalaki koteya na bandako na bango ya mayangani, mpe azalaki kosakola Sango Malamu ya Bokonzi; azalaki kobikisa bamaladi nyonso mpe bapasi ya ndenge na ndenge.

36 Tango amonaki ebele ya bato, ayokaki mawa mingi penza mpo na bango, pamba te bazalaki komitungisa mpe bazalaki ya kolemba lokola bameme oyo ezangi mobateli.

37 Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye: 'Bambuma ya kobuka ezali mingi na elanga, kasi basali bazali moke!

38 Yango wana bosenga nkolo ya elanga atinda basali na elanga na ye!

  

MATIE 10

1 Yesu abengaki bayekoli na ye zomi na mibale, mpe apesaki bango bokonzi mpo na kobengana milimo mabe, mpe mpo na kobikisa maladi nyonso mpe bapasi nyonso.

2 Tala bakombo ya bapostolo zomi na mibale: ya liboso, Simon oyo babengaka Piere, André ndeko ya Piere, Zaki mwana ya Zebede, Jean ndeko ya Zaki;

3 Filipi mpe Batelemi; Toma mpe Matie mofutisi mpako; Zaki mwana ya Alfe mpe Tade;

4 Simon oyo azalaki moto ya lisanga ya Bazelote, mpe Yuda Iskariote oyo atekaki Yesu.

5 Ezali bato oyo zomi na mibale nde Yesu atindaki, sima ya kopesa bango mitindo oyo: 'Bokende te epai ya bato ya bikolo mosusu, mpe bokota te na bavile ya bato ya Samariya.

6 Kasi bokende epai ya bameme ebunga oyo ya libota ya Isayele.

7 Tango bokokende, boteya ete Bokonzi ya Likolo ekomi pene-pene.

8 Bobikisa bato ya maladi, bosekwisa bato bakufa, bopetola bato ya maladi ya maba, mpe bobengana milimo mabe. Bopesa ofele, mpo bino mpe bozwaki ofele.

9 Bomema wolo te, palata te, ata mpe mbongo te na baposi na bino.

10 Bomema sakosi te, elamba mosusu te, sapato mosusu te, ata mpe nzete te, pamba te "mosali asengeli kozwa bilei na ye na mosala na ye".

11 Tango bokokota na vile to mboka moko, boluka moto oyo azali ya kokoka mpo na koyamba bino, mpe bovanda na ndako wana kino tango bokokende.

12 Tango bokoti na ndako moko, bopesa bato ya ndako yango mbote.

13 Mpe soki ndako yango ezali yakokoka, tika ete kimia na bino ezala likolo na yango; kasi soki ezali ya kokoka te, tika été kimia na bino ezonga epai na bino.

14 Soki baboyi koyamba bino na vile moko to na ndako moko, to koyoka maloba na bino, bobima na ndako wana to na vile wana, mpe bopupola makolo na bino.

15 Ya solo nalobi na bino: na mokolo ya kosambisama, vile wana ekozwa etumbu monene koleka etumbu ya mokili ya Sodomo mpe Gomore.

16 Boyoka, natindi bino lokola bameme na kati ya bambwa ya zamba; bozala na bokebi lokola banyoka, mpe bozala kimia lokola bapijon.

17 Kasi bokeba, pamba te bakofunda bino na tribunale ya Bayuda; mpe bakobeta bino bafimbo na bandako na bango ya mayangani.

18 Ya solo, bakomema bino liboso ya guyermere mpe liboso ya mikonzi minene mpo na ngai; na bongo nde, bokozwa nzela ya kotatola kombo na ngai epai na bango mpe epai ya bato ya bikolo mosusu.

19 Tango bakokanga bino, bomitungisa te mpo na makambo oyo bokoloba, pamba te, maloba ya koloba ekobima kaka na tango wana.

20 Mpo ekozala bino te bato bokoloba, kasi ekozala nde Molimo ya Tata na bino nde akoloba na minoko na bino.

21 Ndeko moko akoteka ndeko na ye mpo abomisa ye; tata akoteka nrwana na ye; bana bakotombokela baboti na bango mpe bakobomisa bango.

22 Bato nyonso bakoyina bino mpo na ngai. Kasi moto oyo akotia molende kino na suka, akobika.

23 Soki banyokoli bino na vile moko,bokima na oyo mosusu. Nalobi na bino ya solo: bokosilisa te kokimakima na bavile nyonso ya Isayele liboso ete Mwana ya Moto aya.

24 Mwana ya kelasi aleki molakisi na ye te, moto ya mosala aleki mpe mokonzi na ye te.

25 Ekoki na mwana kelasi akoma lokola molakisi na ye, mpe moto ya mosala akoma lokola mokonzi na ye. Soki babengaki nkolo ya ndako Beizebule, bongo bakoloba nini na bato ya ndako na ye?

26 Yango wana bobanga bango te; pamba te makambo nyonso oyo ebombama ekomonana polele, mpe makambo nyonso ya sekele ekoyebana.

27 Makambo oyo nayebisi bino sik'oyo na molili, boloba yango na moi; mpe oyo bazali koloba na bino na litoyi, bosakola yango na likolo ya ndako.

28 Bobanga te bato oyo bakoki koboma nzoto, kasi bakoki te koboma elimo na bino. Kasi bobanga kaka ye oyo akoki koboma

nzoto na elimo, na lifelo.

29 Boni, batekaka bandeke ya mike-mike mibale na likuta moko te? Nzokande, ata moko na yango te ekoki kokweya na nse soki Tata na bino ya Likolo ayebi te.

30 Mpe mpo na bino, boyeba malamu ete, ata suki ya motu na bino ezali ya kotangama.

31 Yango wana, bobanga te pamba te bino boleki bandeke ebele na motuya.

32 Moto oyo akondima ngai na miso ya bato, ngai mpe nakondima ye liboso ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

33 Kasi oyo akowangana ngai na miso ya bato, ngai mpe nakowangana ye liboso ya Tata na ngai ovo azali na Likolo.

34 Bokanisa te ete nayaki mpo na komemela bino kimia na mokili; namemeli bino kimia te, kasi mopanga ya etumba.

35 Naye mpo na kokabola 'mwana mobali na tata na ye, mwana mwasi na mama na ye, mpe mwasi ya libala na bokilo na ye ya mwasi.

36 'Banguna ya moto, bakozala kaka bato ya libota na ye moko.'

37 Moto oyo akolinga tata na ye mpe mama na ye koleka ngai, azali ya kokoka te mpo azala moto na ngai. Moto oyo ako linga mwana na ye ya mobali to ya mwasi koleka ngai, azali ya kokoka te mpo azala moto na ngai.

38 Moto oyo akomema ekulusu na ye te mpe alandi ngai te, azali ya kokoka te mpo azala moto na ngai.

39 Moto oyo akoluka kobikisa bomoi na ye akobungisa yango; kasi oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai akozwa yango.

40 "Moto oyo ayambi bino ayambi ngai; mpe oyo ayambi ngai, ayambi mpe Moto oyo atindaki ngai.

41 Moto oyo ayambi moprofeta mpo azali moprofeta, akozwa lifuti ndenge moko lokola oyo ya moprofeta. Mpe moto oyo ayambi moto na sembo mpo azali moto na sembo, akozwa lifuti ndenge moko lokola oyo ya moto na sembo.

42 Moto oyo akopesa ata kopo moko kaka ya mayi ya malili epai ya moko ya bana mike oyo mpo azali moyekoli na ngai, nalobi na bino ya solo, akozwa lifuti na ye.

  

MATIE 11

1 Tango Yesu asilisaki kopesa mitindo wana na bayekoli na ye zomi na mibale, akendaki koteya mpe kolakisa na bavile na bango.

2 Tango Jean Batiste azalaki na boloko, ayokaki sango ya misala oyo Kristo azalaki kosala; bongo atindaki bayekoli na ye mpo batuna Yesu:

3 'Boni, ozali moto oyo asengeli koya, to esengeli tozela mosusu?

4 Yesu azongiselaki bango: 'Bozonga mpe boyebisa Jean makambo nyonso oyo boyoki mpe bomoni:

5 ''bato bakufa miso bazali komona, bato bakufa makolo bazali kotambola, bato ya maba bazali kopetolama, bato bayokaka te bazali koyoka, mpe bato bakufa bazali kosekwa, mpe Sango Malamu ezali kosakolama na babola.

6 Esengo na moto oyo akokweyisa kondima na ye te mpo na ngai.

7 Tango bayekoli ya Jean bakendaki, Yesu abandaki koloba na ebele ya bato mpo na Jean: 'Eloko nini bokendaki kotala na esobe? Mwa nzete oyo mopepe ezalaki koningisa bipai na bipai?

8 Bokendaki kotala nani? Moto moko alataki bilamba ya kitoko? Ezali bongo te, mpo bato oyo balataka bilamba ya kitoko bavandaka na bandako ya mikonzi.

9 Bongo bokendaki kotala nini? Moprofeta? E e! Nalobi na bino, ye aleki kutu moprofeta.

10 Pamba te, ye azali moto oyo ekomama boye mpo na ye: 'Natindi ntoma na ngai liboso na yo; oyo akobongisela yo nzela!'

11 Nalobi na bino ya solo: na kati ya bato nyonso oyo babotama na basi, moto ata moko te aleki Jean Batiste. Nzokande, moto oyo azali moto moke na Bokonzi ya Likolo, ye nde aleki ye!

12 Banda na mikolo ya Jean Batiste kino sik'oyo, Bokonzi ya Likolo ezali kozwama na makasi penza, mpe bilombe nde bato bazali kobotola yango.

13 Pamba te baprofeta nyonso mpe Mibeko basakolaki kino na tango ya Jean.

14 Mpe soki bolingi kondima yango, boyeba ete ye azali Eliya oyo asengeli koya.

l5 0yo azali na matoyi mpo na koyoka, ayoka!

16 "Bongo bato ya tango oyo bakokani na banani? Bakokani na bana mike oyo bafandi na zando, mpe bazali koloba na baninga na bango:

17'Tobetelaki bino flute, kasi bobinaki te. Toyembaki banzembo ya ebembe, kasi boyokaki mawa te'

18 Pamba te, Jean ayaki, azalaki kolia te mpe komela te, kasi bolobaki: "Azali na milimo mabe!"

19 Bongo Mwana ya Moto aye, azali kolia mpe komela, kasi bolobi: "Azali lokoso mpe molangwi masanga, moninga ya bafutisi mpako mpe ya bato ya masumu". Kasi bwanya ezali komonana sembo na nzela ya misala na yango.

20 Bongo Yesu abandaki kopamela bavile epai ye asalaki makamwisi mingi; pamba te, bato yango babongolaki mitema na bango te.

21 Mawa na yo Korazini! Mawa na yo Betsaida! Pamba te, soki makamwisi oyo esalamaki kati na bino, esalamaka na Tire mpe Sidon, mbele banda kala, bato ya bavile wana balingaki kobongola mitema, mpe kolakisa yango na kolata saki mpe komipakola putulu.

22 Yango wana nalobi na bino, na mokolo ya kosambisama, etumbu na bino ekoleka oyo ya Tire mpe Sidon.

23 Bongo yo Kapernawumi, okanisi ete bakotombola yo kino na likolo? Te! Bakokitisa yo kino na mboka ya bakufi. Pamba te, soki makamwisi oyo esalamaki kati na yo, esalamaka na Sodomo, mbele vile wana ezali kowumela kino lelo oyo.

24 Yango wana nalobi na bino, na mokolo ya kosambisama, etumbu na yo ekoleka oyo ya Sodomo!

25 Na tango wana, Yesu alobaki: 'Tata, Nkolo ya Likolo mpe ya nse, nakumisi yo mpo obombi makambo oyo na bato ya bwanya mpe ya mayele, mpe olakisi yango na bana mike.

26 E e Tata, yo moko olingaki ete esalama bongo!

27 Tata apesaki makambo nyonso na maboko na ngai. Moto moko te ayebi Mwana, kaka Tata nde ayebi ye. Moto moko te ayebi Tata, kaka Mwana nde ayebi ye na moto oyo Mwana alingi kolakisa ye.

28 Boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi mpe bomemi mikumba, bongo ngai nakopesa bino kopema.

29 Bozala basali na ngai, mpe boyekola epai na ngai; pamba te nazali moto ya boboto mpe ya komikitisa; mpe bokozwa kopema na milimo na bino.

30 Pamba te, kosalela ngai ezali pasi te, mpe mokumba na ngai ezali pepele.

  

MATIE 12

1 Na mikolo wana, Yesu alekaki na bilanga ya ble; ezalaki mokolo ya saba. Bayekoli na ye bazalaki na nzala; bongo babandaki kobuka ble mpe kolia yango.

2 Tango Bafarizeo bamonaki bango, balobaki na Yesu: 'Tala bayekoli na yo, bazali kosala likambo oyo epekisami kosala na mokolo ya saba!

3 Kasi Yesu azongiselaki bango: 'Naino botangi te likambo David asalaki, tango ye na baninga na ye bazalaki na nzala?

4 Akotaki na Ndako ya Nzambe mpe aliaki elongo na baninga na ye mapa oyo bapesaki makabo na Nzambe. Nzokande ezala ye, ezala baninga na ye, bazalaki na ndingisa te ya kolia yango; kaka banganga-Nzambe nde bakokaki kolia yango.

5 To, naino botangi te na Mobeko, ete na mokolo ya saba, banganga-Nzambe oyo basalaka na Ndako ya Nzambe babuka mobeko ya saba; bongo yango ezalaka mabe te mpo na bango?

6 Ya solo nalobi na bino, moto moko azali awa aleki ndako ya Nzambe!

7 A a! soki bososolaki tina ya maloba oyo: Nasepelaka na bato ya mitema mawa, kasi naboyaka mbeka; ya solo, mbele bokokaki te koloba na bato oyo basali mabe te, ete basali mabe.

8 Pamba te Mwana ya Moto azalt Mokonzi ya mokolo ya Saba.

9 Tango alongwaki kuna, akendaki na ndako na bango ya mayangani.

10 Moto moko azalakt wana, azalaki na loboko ya kokufa. Bongo batunaki ye: 'Boni, nzela epesami mpo na kobikisa moto mokolo ya saba? Batunaki bongo mpo bazwa nzela ya kofunda ye.

11 Kasi Yesu alobaki na bango: 'Nani kati na bino soki azali na meme moko kaka, mpe soki yango ekweyi na libulu mokolo ya saba, akokita na libulu te mpo na kobimisa yango?

12 Ya solo, moto aleki meme na motuya. Yango wana, nzela ezali mpo na kosala likambo ya malamu na mokolo ya saba!

13 Bongo alobaki na moto yango: 'Tanda loboko! Atandaki yango, mpe yango ekomaki malamu lokola oyo mosusu.

14 Kasi Bafarizeo babimaki mpe basanganaki mpo na koluka nzela ya kobomisa Yesu.

15 'Tango Yesu ayebaki yango, alongwaki wana. Bato ebele balandaki ye, mpe abikisaki bango nyonso.

16 Kasi apekisaki bango mpo baloba te soki ye azali nani.

17 Na bongo nde maloba ya moprofeta Ezayi ekokisamaki:

18 'Tala mosali na ngai oyo napona, ye azali moto oyo ngai nalingaka, mpe asepelisaka ngai mingi. Nakotia Molimo na ngai likolo na ye mpe akosakola bosembo na bikolo ya bapaya.

19 Akoswana te, mpe akoganga te. Bakoyoka mongongo na ye na babala-bala te.

20 Mwa nzete oyo egumbami, akobuka yango te, mpe mwinda oyo elingi kokufa, akoboma yango te; kino tango akolongisa bosembo.

21 Bongo bato ya bikolo ya bapaya bakotia elikia na kombo na ye.'

22 Bongo bamemelaki ye moto moko azalaki na milimo mabe, azalaki moto ya kokufa miso mpe azalaki koloba te. Yesu abikisaki ye, bongo moto yango akomaki koloba mpe komona.

23 Bato nyonso bakamwaki mpe balobaki: 'Moto oyo azali mwana ya David te?

24 Kasi tango bafarizeo bayokaki bongo, balobaki: 'Moto oyo azali kobengana milimo mabe na nguya ya Belezebule: mokonzi ya milimo mabe!

25 Yesu ayebaki makanisi na bango, mpe alobaki: 'Bokonzi nyonso oyo ezali ya kokabwana kati na yango moko, ekopanzana; mpe vile nyonso to ndako nyonso oyo ezali ya kokabwana kati na yango moko, ekoki kowumela te.

26 Soki Satana abengani Satana, wana amikaboli kaka ye moko; bongo bokonzi na ye ekowumela ndenge nini?

27 Soki ngai nabenganaka milimo mabe na nguya ya Belezebule, bongo bato na bino babenganaka bango na nguya na nani? Yango wana, bango moko bakozala bazuzi na bino.

28 Kasi soki nabenganaka milimo mabe na nguya ya Molimo na Nzambe,wana bosengeli koyeba ete Bokonzi ya Nzambe esi'ekomi epai na bino.

29 To mpe, ndenge nini moto akoki kokota na ndako ya elombe mpe koyiba biloko na ye, soki naino akangisi ye na basinga te? Kasi soki akangisi ye na basinga, nde akoki koyiba biloko ya ndako na ye.

30 Moto oyo azali elongo na ngai te, azali monguna na ngai; mpe oyo asangisaka elongo na ngai te, azali kopanza.

31 Yango wana nalobi na bino boye: lisumu nyonso mpe kotiola Nzambe ekolimbisama; kasi kotiola Molimo Mosantu ekolimbisama te.

32 Moto oyo alobi maloba ya mabe mpo na Mwana ya Moto, akolimbisama; kasi oyo akoloba maloba ya mabe mpo na Molimo Mosantu, akolimbisama te, ezala na tango oyo to mpe na tango oyo ezali koya.

33 Soki nzete ezali malamu, ekobota mpe mbuma ya malamu; soki nzete ezali mabe, ekobota mpe mbuma ya mabe. Pamba te, nzete eyebanaka na mbuma na yango.

34 Bino mabota ya banyoka! Ndenge nini bino bato ya mabe bokoki koloba makambo ya malamu? Pamba te, makambo oyo moto alobaka ewutaka na oyo etondi na kati ya

motema na ye.

35 Moto malamu alobaka makambo ya malamu oyo ezali na ebombelo ya malamu, oyo ezali kati na ye. Moto mabe mpe alobaka makambo ya mabe oyo ezali na ebombelo ya mabe, oyo ezali kati na ye.

36 Nalobi na bino, na mokolo ya kosambisama, bato bakosamba mpo na maloba ezanga tina oyo balobaka.

37 Pamba te, bakolongisa yo mpo na maloba na yo, mpe bakopesa yo etumbu mpo na maloba na yo.

38 Bongo ndambo ya balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo balobaki na ye: 'Moteyi tolingi olakisa biso elembo!

39 Yesu azongisaki: 'Libota ya bato mabe mpe ezangi botosi na Nzambe nde ezali kosenga elembo. Bakopesa ye elembo mosusu te longola kaka oyo esalamaki na moprofeta Jonasi.

40 Pamba te, ndenge Jonasi afandaki na libumu ya mbisi mikolo

misato mpe butu misato, ndenge moko mpe Mwana ya Moto akofanda na nse ya mabele mikolo misato mpe butu misato.

41 Na mokolo ya kosambisama, bato ya Niniye bakotelema na bato ya tango oyo mpe bakokatela bango etumbu. Pamba te, bango babongolaki mitema na bango tango bayokaki mateya ya Jonasi. Nzokande, moto moko azali awa aleki Jonasi.

42 Na mokolo ya kosambisama, mokonzi mwasi ya Sude akotelema na bato ya tango oyo mpe akokatela bango etumbu. Pamba te, ye awutaki na mboka moko ya mosika mpe ayaki koyoka maloba ya bwanya ya Salomon. Nzokande, moto moko azali awa aleki Salomon.

43 "Soki molimo mabe ebimi na moto, ekokende koyenga-yenga na bisika ekawuka mpo na koluka esika ya kopema. Soki ezwi yango te,

44 ekoloba: Malamu nazonga na ndako wana epai nabimaki. Tango ekozonga, mpe ekokuta ndako polele, bakombi yango, mpe babongisi yango malamu;

45 bongo molimo yango ya mabe ekokende, mpe ekozwa milimo mosusu sambo oyo eleki yango na mabe, ekoya kokota mpe kovanda kuna. Bongo lolenge ya moto oyo ekokoma mabe mingi koleka ndenge azalaki liboso. Ekozala mpe bongo mpo na bato mabe ya tango oyo.

46 Tango Yesu azalaki naino koloba na bato, mama na ye mpe bandeko na ye ya mibali batelemaki libanda, mpe balingaki koloba na ye.

47 Bongo moto moko ayebisaki ye: 'Mama na yo mpe bandeko na yo ya mibali batelemi na libanda, balingi koloba na yo!

48 Kasi Yesu azongiselaki ye: 'Nani azali mama na ngai? Banani bazali bandeko na ngai?

49 Bongo alakisaki bayekoli na ye loboko, mpe alobaki: Mama na ngai mpe bandeko na ngai ya mibali, bango oyo.

50 Pamba te, moto oyo asalaka mokano ya Tata na ngai ya Likolo ye nde azali ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi, mpe mama na ngai!

  

MATIE 13

1 Kaka mokolo wana, Yesu abimaki na ndako mpe akendaki pembeni ya ebale.

2 Bato ebele penza bayaki kotondela ye bipai na bipai; yango wana amataki na bwato mpe avandaki. Bongo ebele ya bato batelemaki na mokili.

3 Mpe ateyaki bango makambo mingi na masapo. Alobaki na bango: 'Moloni moko akendaki kolona mbuma na elanga.

4 Tango azalaki kobwaka bambuma, ndambo ekweyaki pembeni-pembeni ya nzela; bandeke bayaki mpe baliaki yango.

5 Ndambo ekweyaki na esika ya mabanga, epai mabele ezalaki mingi te. Bambuma yango ebimaki noki mpo mabele ezalaki na

mozindo te.

6 kasi tango moi ya makasi ebimaki, mwa banzete yango ezikaki mpe ekawukaki mpo ezalaki na misisa te.

7 Mosusu ekweyaki kati ya banzube; banzube ekolaki mpe efinaki mwa banzete yango.

8 Kasi mosusu ekweyaki na mabele ya malamu, mpe ebotaki bambuma: moko, nkama moko; mosusu, ntuku motoba; mpe mosusu, ntuku misato.

9 Oyo azali na matovi, ayoka!

10 Bayekoli bapusanaki pene-pene na ye mpe batunaki ye: 'Mpo na nini ozali kolobela bango na masapo?

11 Bongo ye azongiselaki bango: 'Bino bozwi nzela ya koyeba basekele ya Bokonzi ya Likolo, kasi bango bazwi yango te.

12 Pamba te, moto nyonso oyo azali na eloko, bakopesa ye mpe akotonda na yango; kasi moto oyo azali na eloko te, bakobotola ye ata oyo azali na yango.

13 Tala tina nazali kosalela masapo mpo na kolobela bango; mpo ata bazali kotala, kasi bazali komona te; ata bazali kotia matoyi, kasi bazali koyoka te mpe kososola te.

14 Ezali mpo na bango nde maloba ya moprofeta Ezayi ekokisami, oyo ezali koloba: 'Bokoyoka, kasi bokososola te; bokotala, kasi bokomona te!

15 Pamba te mitema ya bato oyo ekomi libanga, bazipi matoyi mpe bakangi miso na bango; na kobanga ete miso na bango emona, matoyi na bango eyoka, mitema na bango esosola, babongola mitema mpe nakoka kobikisa bango.'

16 Nzokande, bino bozali bato ya esengo, pamba te miso na bino ezali komona mpe matoyi na bino ezali koyoka.

17 Ya solo nalobi na bino: baprofeta mingi mpe bato mingi ya bosembo bazalaki na posa ya komona makambo oyo bozali komona, kasi bamonaki yango te; bazalaki na posa ya koyoka makambo oyo bozali koyoka, kasi bayokaki yango te.

18 Boyoka ndimbola ya lisapo ya moloni mbuma:

19 Mbala nyonso soki moto ayoki Liloba ya Bokonzi kasi asosoli yango te, monguna akoya mpe akopikola mbuma oyo elonamaki na motema na ye; oyo nde mbuma ekweyaki pembeni-pembeni ya nzela.

20 Oyo ekweyaki na esika ya mabanga, ezali moto oyo ayoki liloba mpe ayambi yango mbala moko na esengo.

21 Kasi lokola ezangaki misisa, ewumelaki kaka mwa tango moke. Pamba te, tango bapasi to tango minyoko ekoya mpo na Liloba, akokweya noki penza.

22 Oyo ekweyaki na kati ya banzube, ezali moto oyo ayoki Liloba kasi makanisi ya bomoi oyo mpe bomengo oyo ekosaka, efinaka yango, mpe epesaka yango nzela te mpo na kobota.

23 Kasi oyo ekweyaki na mabele ya malamu, ezali moto oyo ayoki Liloba mpe asosoli yango. Abotaka mbuma: nkama, ntuku motoba, mpe ntuku misato.

24 Yesu alobelaki bango lisapo mosusu: 'Bokonzi ya Likolo ekokani na moto moko alonaki mbuma ya malamu na elanga na ye.

25 Tango bato bazalaki kolala, monguna na ye ayaki mpe alonaki matiti ya mabe na kati ya ble, bongo akendaki.

26 Tango ble ebimaki mpe ebandaki kobimisa mwa mitu ya mbuma, matiti ya mabe mpe ebimaki.

27 Basali ya nkolo ya elanga bayaki mpe balobaki: 'Mokonzi, olonaki mbuma ya malamu na elanga na yo te? Bongo matiti

oyo ya mabe ewuti wapi?

28 Ye azongisaki: 'Monguna moto asali bongo! Basali batunaki: 'Olingi tokende mpe topikola yango?

29 Ye azongisaki: 'Te! Mpo tango bokobanda kolongola matiti ya mabe, bokoki mpe kopikola ble elongo na yango.

30 Botika yango mibale ekola esika moko kino na tango ya kobuka mbuma. Na tango wana nde, nakoloba na bato oyo balongolaka mbuma: "Bolongola liboso matiti ya mabe, bokanga yango maboke mpe botumba yango; kasi bobuka ble mpe botia yango na ebombelo na ngai ya mbuma".

31 Yesu ayebisaki bango lisapo mosusu: 'bokonzi ya Likolo ekokani na mbuma ya mutarde; moto moko azwaki mpe alonaki

yango na elanga na ye.

32 Mbuma yango eleki bambuma nyonso na moke; kasi soki ebimi, elekaka biloko nyonso oyo balonakana elanga mpe ekomaka mwa nzete epai bandeke bayaka kosala bandako na bango na bitapi na yango!

33 Yesu ayebisaki bango lisapo mosusu: 'Bokonzi ya Likolo ekokani na kisi oyo evimbisaka mapa oyo mwasi akamati mpe asangisi yango na kopo misato ya farine, kino tango farine nyonso ekovimba.

34 Yesu alobaki na ebele ya bato makambo nyonso wana na masapo, mpe ata mbala moko te azalaki kolobela bango bongo azangisa lisapo.

35 Na bongo nde maloba ya moprofeta ekokisamaki: 'Nakolobela bango na masapo. Nakoyebisa bango makambo oyo ebombama banda mokili esalama!

36 Bongo atikaki ebele ya bato mpe akotaki na ndako. Bayekoli na ye bayaki epai na ye mpe balobaki: 'Limbolela biso lisapo ya matiti ya mabe kati na elanga.

37 Yesu azongisaki : 'Moto oyo alonaki mbuma ya malamu, ezali Mwana ya Moto.

38 Elanga ezali mokili; mbuma ya malamu ezali bana ya Bokonzi. Matiti ya mabe ezali nde bato ya Satana.

39 Monguna oyo alonaki matiti ya mabe, ezali Zabolo; tango ya kobuka mbuma ezali suka ya mokili. Bongo bato oyo balongolaka mbuma, ezali baanzelu.

40 Ndenge moko lokola bapikolaka matiti ya mabe mpe batumbaka yango na moto, ekozala mpe bongo na suka ya mokili.

41 Mwana ya Moto akotinda baanzelu na ye, mpe bango bakolongola na Bokonzi na ye makambo nyonso oyo ekweyisaka na masumu elongo na bato oyo basalaka mabe.

42 Bakobwaka bango na fulu ya moto; epai ekozala kolela mpe koswa mino.

43 Bongo bato na sembo bakongenga lokola moi na kati ya Bokonzi ya Tata na bango. Oyo azali na matoyi mpo na koyoka, ayoka!

44 Bokonzi ya Likolo ekokani na eloko ya talo oyo babomba na elanga; soki moto moko amoni yango, akobomba yango lisusu. Na esengo wana, akokende koteka biloko na ye nyonso oyo azali na yango mpe akosomba elanga wana!

45 Bokonzi ya Likolo ekokani lisusu na moto ya mombongo oyo alukaka bapawuni ya kitoko.

46 Soki amoni pawuni moko ya talo mingi, akokende koteka biloko nyonso oyo azali na yango mpe akosomba yango!

47 Bokonzi ya Likolo ekokani lisusu na monyama oyo babwaki na ebale, mpe ekangi bambisi ya ndenge na ndenge.

48 Soki etondi, bato oyo bakangaka mbisi bakobimisa yango na mokili, bakofanda, mpe bakotia oyo ya malamu na bitunga bongo bakobwaka oyo ya mabe.

49 Ekozala mpe bongo na suka ya mokili; baanzelu bakoya kokabola bato mabe na kati ya bato na sembo.

50 Bongo bakobwaka bato mabe na fulu ya moto epai ekozala kolela mpe koswa mino.

51 Bososoli makambo oyo nyonso? Bazongisaki: 'E e!

52 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Yango wana molakisi nyonso ya Mibeko oyo akomi moyekoli ya makambo ya Bokonzi ya Likolo, akokani na nkolo ndako oyo azali kobenda kati na bomengo na ye: biloko ya sika mpe biloko ya kala.

53 Tango Yesu asilisaki koloba masapo wana, alongwaki kuna

54 mpe azongaki na vile na ye. Abandaki koteya bato na ndako na bango ya mayangani, mpe bango bazalaki kokamwa. Batunaki: 'Bwanya mpe nguya ya kosala makamwisi oyo azwi yango wapi?

55 Ezali ye te mwana ya sharpantie? Mama na ye kombo na ye Mariya te? Bongo Zaki, Zozefi, Simon mpe Zude bazali bandeko na ye ya mibali te?

56 Bongo bandeko na ye ya basi, bango nyonso bazali na biso awa te? Yango azwi makambo oyo nyonso wapi?

57 Bongo ye azalaki libaku mpo na kondima na bango. Kasi Yesu alobaki na bango: 'Moprofeta azangaka lokumu kaka na mboka na ye mpe na ndako na ye.

58 Bongo asalaki makamwisi mingi kuna te, mpo bazangaki kondima.

  

MATIE 14

1 Na tango wana, mokonzi Erode ayokaki sango ya Yesu.

2 Bongo alobaki na basali na ye: 'Ezali Jean Batiste asekwi kati na bakufi, yango wana azali na nguya ya kosala makamwisi.

3 Pamba te, Erode atindaki bakanga Jean, batia ye na minyololo mpe na boloko, mpo na likambo ya Erodiade: mwasi ya ndeko na ye Filipo.

4 Mpo Jean azalaki koloba na ye: 'Ozali na ndingisa te mpo na kobala ye.

5 'Erode azalaki koluka kobomisa ye kasi azalaki kobanga bato, mpo bazalaki komona Jean lokola moprofeta. Na mokolo ya kokanisa mbotama ya Erode, mwana ya mwasi ya Erodiade abinaki liboso na bango mpe asepelisaki Erode mingi penza.

7 Yango wana Erode apesaki ye elaka ya kolapa ndayi ete, akopesa ye eloko nyonso oyo akosenga.

8 Bongo ye, lokola mama na ye atindikaki ye mpo na koloba; alobaki: 'Pesa ngai motu ya Jean Batiste na sani!

9 Mokonzi ayokaki mawa mingi penza; kasi mpo na ndayi oyo alapaki mpe mpo na bato oyo bavandaki na ye na mesa, yango wana atindaki bapesa ye yango.

10 Bongo atindaki bakata motu ya Jean na kati ya boloko.

11 Bamemaki motu ya Jean na sani, mpe bapesaki yango na elenge mwasi. Bongo ye, amemaki yango na mama na ye.

12 Bayekoli yaJean bayaki, bazwaki nzoto na ye mpe bakundaki yango. Bongo bakendaki mpe bayebisaki Yesu likambo yango.

13 Tango Yesu ayokaki sango yango, alongwaki wana na bwato mpe akendaki ye moko kaka, na esika ezangi bato. Kasi tango bato bayokaki yango, babimaki na bavile na bango mpe balandaki ye na makolo.

14 Tango Yesu akitaki na bwato, amonaki bato ebele penza; ayokelaki bango mawa mingi. Bongo abikisaki bamaladi na bango.

15 Tango pokwa ekomaki, bayekoli bayai epai na ye, mpe balobaki: 'Tozali na esika ezangi bato, mpe tango esi'eleki; zongisa bato oyo na bamboka mpo bakende kosomba bango moko biloko ya kolia!

16 Kasi Yesu alobaki na bango: 'Tina ezali te mpo bakende. Bopesa bango bino moko biloko ya kolia!

17 Bongo bayekoli bazongisaki: 'Tozali awa na mapa mitano mpe bambisi mibale kaka.

18 Yesu alobaki: 'Bomemela ngai yango awa.

19 Sima atindaki bato bavanda na matiti. Akamataki mapa mitano wana mpe bambisi mibale, atombolaki miso na likolo mpe azongisaki matondi. Akataki mampa yango mpe apesaki yango na bayekoli na ye. Bongo bayekoli bapesaki yango na bato.

20 Bango nyonso baliaki mpe batondaki. Balokotaki biteni oyo etikalaki mpe etondisaki bitunga zomi na mibale.

21 Baoyo baliaka bazalaki pene-pene mibali nkoto mitano, kotanga basi na bana te.

22 Sima Yesu atindaki bayekoli na ye bamata na bwato mpe bakatisa na ngambo mosusu liboso na ye, ye atikalaki mpo na kozongisa bato.

23 Tango asilisaki kozongisa bato, amataki na ngomba na esika na ye moko kaka, mpo na kobondela. Tango butu ekomaki, azalaki kaka ye moko.

24 Nzokande bwato ekomaki na kati-kati ya ebale mpe mbonge ezalaki kobeta yango; pamba te mopepe ezalaki kotutana na yango.

25 Na ngonga ya minei ya butu, Yesu akendaki epai na bango mpe azalaki kotambola likolo ya ebale.

26 Tango bayekoli bamonaki ye azalaki kotambola likolo ya ebale, batondaki na kobanga mpe balobaki: 'Elima! Bongo babandaki koganga mpo na somo.

27 Kasi Yesu alobaki na bango: 'Boyika mpiko, bobanga te, ezali ngai!

28 Bongo Piere azongisaki: 'Nkolo, soki ezali yo, loba na ngai naya epai na yo, likolo ya mayi.

29 Yesu alobaki na ye: 'Yaka! Piere akitaki na bwato, mpe abandaki kotambola likolo ya mayi mpo na kokende epai ya Yesu.

30 Kasi tango amonaki mopepe ezalaki makasi, abangaki, mpe abandaki kodinda; agangaki: 'Nkolo, bikisa ngai!

31 Na mbala moko Yesu apesaki ye loboko, asimbaki ye, mpe alobaki na ye: 'Moto ya kondima moke, mpo na nini otiaki tembe?

32 Tango bamataki na bwato, mopepe mpe esilaki.

33 Baoyo bazalaki na bwato bafukamaki liboso na ye, mpe balobaki: 'Ya solo, ozali Mwana na Nzambe!

34 Awa basilisaki kokatisa ebale, bakomaki na mokili ya Genezareti.

35 Tango bato ya esika wana bayebaki ete ezali ye, bapanzaki sango pembeni-pembeni nyonso ya mokili wana. Bongo bamemelaki ye bato na bango nyonso ya maladi.

36 Babondelaki ye ete atika bango basimba kaka songe ya zambala na ye. Bongo baoyo nyonso basimbaki ye, babikaki.

  

MATIE 15

1 Bongo Bafarizeo mpe balakisi ya Mibeko bawutaki na Yeruzalem, bayaki epai ya Yesu mpe batunaki ye:

2 'Mpo na nini bayekoli na yo batosaka te bonkoko na biso? Pamba te basokolaka maboko na bango te liboso ya kolia.

3 Yesu azongiselaki bango: 'Bongo bino, mpo na nini botosaka Mibeko ya Nzambe te? Kasi botosaka kaka bonkoko na bino?

4 Pamba te Nzambe alobaki: 'Tosa tata mpe mama na yo", mpo oyo akolakela tata to mama na ye mabe, esengeli baboma ye.

5 Kasi bino bolobaka ete: soki moto alobi na tata na ye to na mama na ye: "Biloko oyo nalingaki kopesa yo, nakopesa yango likabo na Nzambe";

6 mpe moto oyo asali bongo azali na mabe te epai ya tata na ye to mpe mama na ye, mpo na biloko oyo alingaki kopesa ye. Ya solo, na ndenge wana, bozali penza koboma Liloba ya Nzambe mpo na bonkoko na bino.

7 Bato ya kokosana! Ezayi asakolaki malamu mpo na bino:

8 'Bato oyo bazali kokumisa ngai kaka na bibebo, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai.

9 'Bazali kosambela ngai kaka pamba, pamba te mateya na bango ezali kaka mibeko oyo esalami na bato.'

10 Bongo Yesu abengaki ebele ya bato mpe alobaki: 'Boyoka mpe bososola:

11 0yo ekotaka na monoko ya moto ekomisaka ye mbindo te, kasi oyo ebimaka na monoko na ye yango nde ekomisaka ye mbindo.

12 Bongo bayekoli bapusanaki pene-pene na ye mpe bayebisaki ye: 'Oyebi te ete Bafarizeo babeti mabaku tango bayoki maloba na yo?

13 Yesu azongisaki: 'Eloko nyonso oyo Tata na ngai ya Likolo alona te, bakopikola yango.

14 Botika bango! Bazali bato bakufa miso oyo bazali kotambusa bato mosusu oyo bakufa miso. Soki moto akufa miso azali kotambusa moto mosusu oyo akufa miso, bango mibale bakokweya na libulu!

15 Piere alobaki na ye: 'Limbolela biso lisapo oyo.

16 Bongo Yesu atunaki bango: 'Bino mpe bozali naino kososola te?

17 Boyebi te ete oyo nyonso ekotaka na monoko ekendaka na libumu, bongo na sima, ebimaka na libanda ?

18 Kasi oyo ebimaka na monoko, ewutaka na motema mpe yango nde ekomisaka moto mbindo.

19 Pamba te, makanisi ya mabe, koboma, kosala kindumba, makambo ya soni, koyiba, litatoli ya lokuta mpe kofinga ewutaka na motema.

20 Makambo oyo nde ekomisaka moto mbindo. Kasi, kolia na maboko oyo esokolami te, ekomisaka moto mbindo te.

21 Yesu alongwaki wana mpe akendaki na mokili ya Tire mpe Sidon.

22 Bongo mwasi moko ya Kanana oyo azalaki kovanda na mokili wana, ayaki epai na ye mpe agangaki: 'Nkolo, Mwana ya David, yokela ngai mawa! Mwana na ngai ya mwasi azali konyokwama mingi penza na molimo ya mabe!

23 Kasi Yesu azongiselaki ye ata liloba te. Bayekoli bapusanaki pene-pene ya Yesu, mpe babondelaki ye: 'Bengana ye, Pamba te azali koganga na sima na biso.

24 Yesu azongisaki: 'Batindaki ngai kaka mpo na bameme ya Isayele oyo ebunga!

25 Kasi mwasi wana ayaki mpe afukamaki liboso na ye mpe alobaki: 'Nkolo, salisa ngai!

26 Yesu azongisaki: 'Ezali malamu te mpo na kokamata lipa ya bana mpe kobwakela yango bambwa!

27 Mwasi alobaki: 'E e Nkolo, kasi bambwa baliaka ata bandambo oyo ekweyaka na mesa ya bakonzi na bango!

28 Bongo Yesu azongiselaki ye: 'Mwasi, kondima na yo ezali monene. Esalama mpo na yo ndenge olingi! Mpe kaka na tango wana, mwana na ye ya mwasi abikaki.

29 Yesu alongwaki wana mpe akendaki pembeni ya ebale ya Galileya. Amataki na ngomba mpe afandaki wana.

30 Bato ebele penza bayaki epai na ye. Bamemaki bato oyo batambolaka tengu-tengu, bato bakufa miso, bababa, bato oyo bakufa makolo to maboko, mpe bato mosusu koleka. Batiaki bango liboso ya Yesu, bongo abikisaki bango.

31 Bato bakamwaki mingi tango bamonaki bababa bakomaki koloba, bato bakufa makolo to maboko babikaki, bato oyo batambolaka tengu-tengu babandaki kotambola malamu, mpe bato oyo bakufa miso babandaki komona. Bongo bakumisaki Nzambe ya Isayele.

32 Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki: 'Nazali koyokela ebele ya bato oyo mawa mingi, pamba te basali na ngai mikolo misato mpe bazali na eloko ya kolia te. Nalingi kozongisa bango na nzala te, soki te bakoki kokweya na nzela!

33 Bongo bayekoli na ye bazongisaki: 'Epai wapi tokoki kozwa mapa ya kokoka, na esika oyo ezangi bato mpo na koleyisa bato ebele boye?

34 Yesu atunaki bango: 'Bozali na mapa boni? Bango bazongisaki: 'Sambo na mwa bambisi ya mike-mike.

35 Yesu alobaki na ebele ya bato bavanda na mabele.

36 Bongo azwaki mapa sambo wana na bambisi, azongisaki matondi, abukaki yango mpe apesaki yango na bayekoli na ye. Bongo bango bapesaki yango na bato.

37 Bango nyonso baliaki mpe batondaki. Bongo balokotaki biteni oyo etikalaki, mpe yango etondisaki bitunga sambo.

38 Bato oyo baliaki bazalaki mibali nkoto minei, kotanga basi na bana te.

39 Tango Yesu asilisaki kozongisa bato, amataki na bwato mpe akendaki na mokili ya Magadani.

  

MATIE 16

1 Bafarizeo na Basaduseo bayaki epai ya Yesu mpo na komeka ye, mpe basengaki ye alakisa bango elembo moko oyo ekowuta na Likolo.

2 Yesu azongiselaki bango: 'Na pokwa, bolobaka ete: "Lobi ekozala malamu penza, pamba te likolo ezali motane!"

3 Mpe na tongo, bolobaka: "Lelo mbula ya makasi ekobeta, pamba te, likolo ezali motane mpe eyindi". Boyebi kolimbola bilembo ya likolo, kasi bokoki te kolimbola bilembo ya batango.

4 Libota ya bato mabe mpe oyo ezangi botosi nde ezali kosenga elembo ya kokamwisa. Bakopesa ye elembo mosusu te longola kaka oyo esalamaki na Jonasi. Bongo atikaki bango mpe akendaki na ye.

5 Tango bayekoli bakatisaki na ngambo mosusu ya ebale, babosanaki komema mapa.

6 Yesu alobaki na bango: 'Bokeba mpe bokengela mpo na kisi oyo evimbisaka mapa ya bafarizeo mpe ya basaduseoyo!

7 bayekoli babandaki kotunana bango na bango, mpe balobaki: 'Ezali mpo tomemi mapa te!

8 Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango mpe alobaki: 'Mpo na nini bozali kotunana bino na bino, mpo bomemi mapa te? Bato ya kondima moke!

9 Naino bososoli te? Bozali kokanisa te mapa mitano oyo bato nkoto mitano baliaki? Bongo botondisaki bitunga boni na oyo etikalaki?

10 To mapa sambo oyo bato nkoto minei baliaki? Bongo botondisaki bitunga boni na oyo etikalaki.

11 Ndenge nini bozali kososola te ete nalobaki mpo na mapa te? Kasi bokeba mpo na kisi oyo evimbisaka mapa ya Bafarizeo mpe ya Basaduseo?

12 Bongo basosolaki ete alobaki na bango mpo bakeba na kisi oyo evimbisaka mapa te, kasi mpo na mateya ya bafarizeo mpe Basaduseo.

13 Tango Yesu ayaki na mokili ya Sezareya ya Filipo, atunaki bayekoli na ye: 'Bato balobaka ete Mwana ya moto azali nani?

14 Bazongisaki: 'Basusu balobaka: Jean Batiste; Basusu: Eliya; mpe basusu: Jeremiya to moko ya baprofeta.

15 Yesu atunaki bango: 'Bongo bino, bolobaka ete ngai nazali nani?

16 Simon Piere azongisaki: 'Yo ozali Kristo, Mwana na Nzambe ya bomoi!

17 Bongo Yesu alobaki na ye: 'Esengo mingi ezali na yo Simon mwana ya Jonasi! Pamba te moto te ayebisi yo makambo oyo, kasi ezali Tata na ngai oyo ya Likolo.

18 Bongo ngai nalobi na yo ete: yo ozali Piere, mpe na likolo ya libanga oyo nakotonga Lingomba na ngai. Mpe baporte ya lifelo ekoki kolonga yango te.

19 Bakopesa yo bafungola ya Bokonzi ya Likolo. Nyonso oyo okokanga awa na mokili, ekokangama mpe na Likolo; mpe oyo yo okofungola awa na mokili, ekomngwama mpe na Likolo!

20 Bongo Yesu apekisaki bayekoli na ye mpo ete baloba na moto moko te ete ye azali Kristo.

21 Banda tango wana, Yesu abandaki kolimbola na bayekoli na ye ete asengeli akende na Yeruzalem; kuna bankolo, bakonzi ya banganga-Nzambe, mpe balakisi ya Mibeko bakonyokola ye, bakoboma ye; mpe akosekwa na mokolo ya misato.

22 Bongo Piere amemaki ye pembeni mpe abandaki kolobela ye: 'Nkolo, tika Nzambe abatela yo! Makambo wana eyela yo te!

23 Yesu abalukaki epai ya Piere, mpe alobaki na ye: 'Longwa mosika na ngai Satana! Ozali libaku mpo na ngai, pamba te makanisi na yo ezali oyo ya Nzambe te, kasi ya bato.

24 Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye: 'Soki moto alingi kolanda ngai, esengeli amiboya ye moko, amema ekulusu na ye, mpe alanda ngai.

25 Pamba te, oyo alingi kobikisa bomoi na ye, akobungisa yango; kasi oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai, akozwa yango lisusu.

26 Soki moto azwi mokili mobimba mpe abungisi elimo na ye, litomba nini akozwa? To eloko nini moto akoki kopesa mpo ete asomba elimo na ye?

27 Pamba te Mwana ya Moto akoya na nkembo ya Tata na ye elongo na baanzelu na ye mpe akopesa na moto na moto lifuti oyo ekoki na mosala na ye.

28 Nalobi na bino ya solo: bato mosusu bazali awa liboso ete bakufa, bakomona Mwana ya Moto koya kati na Bokonzi na ye.

  

MATIE 17

1 Sima ya mikolo motoba, Yesu akamataki Piere, Zaki mpe Jean ndeko ya Zaki, amemaki bango likolo ya ngomba moko ya molayi penza, epai bazalaki kaka bango moko.

2 Bongo nzoto na ye ebongwanaki liboso na bango; elongi na ye ekomaki kongenga lokola moi mpe bilamba na ye ekomaki pembe makasi penza.

3 Na mbala moko, Moyize na Eliya babimelaki bango mpe babandaki kosolola na Yesu.

4 Bongo Piere alobaki na Yesu: 'Nkolo, ezali malamu tozala na biso awa; soki ondimi, nakotonga bandako misato ya kapo, moko mpo na yo, moko mpo na Moyize, mpe moko mpo na Eliya!

5 Na tango azalaki naino koloba, lipata moko ezalaki kongenga ezipaki bango, mpe mongongo ewutaki na lipata elobaki: 'Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, asepelisaka ngai mingi; boyokelaka ye!

6 Tango bayekoli bayokaki mongongo yango, bakweyaki bilongi na nse, mpe kobanga ekotelaki bango.

7 Kasi Yesu ayaki, asimbaki bango mpe alobaki: 'Botelema, bobanga te!

8 Mpe tango batombolaki miso, bamonaki moto mosusu te, kaka Yesu ye moko.

9 Awa bazalaki kokita na ngomba, Yesu apesaki bango motindo oyo: 'Makambo oyo bomoni, boloba yango na moto te, kino tango Mwana ya Moto akosekwa kati na bakufi.

10 Bongo bayekoli batunaki ye: 'Mpo na nini balakisi ya Mibeko balobaki ete esengeli Eliya aya liboso?

11 Yesu azongisaki: 'Solo, Eliya akoya, mpe akobongisa makambo nyonso.

12 Kasi ngai nalobi na bino: Eliya asi'ayaki mpe bayebaki ye te; kasi basalaki ye makambo nyonso ndenge bango moko balingaki. Ndenge moko mpe ndenge bakonyokola Mwana ya Moto.

13 Bongo bayekoli basosolaki ete alobelaki bango mpo na Jean Batiste.

14 Tango bakomaki epai ebele ya bato bazalaki; moto moko apusanaki pene-pene ya Yesu, afukamaki liboso na ye, mpe alobaki:

15 "Nkolo, yokela mwana na ngai ya mobali mawa! Azali na maladi ya ndeke mpe azali konyokwama mingi penza. Mbala mingi akweyaka na moto to na mayi.

16 Namemaki ye epai ya bayekoli na yo; kasi bango bakoki te kobikisa ye!

17 Yesu azongisaki: 'Libota ya bato mabe mpe ezangi kondima! kino tango nini nakozala na bino elongo? Kino tango ni ni nakokanga lisusu motema mpo na bino? Bomemela ngai ye awa!

18 Yesu agangelaki molimo mabe, mpe yango ebimaki na mwana. Kaka na tango wana, mwana abikaki.

19 Sima bayekoli bayaki epai ya Yesu bango moko kaka, mpe batunaki ye: 'Mpo na nini tokokaki te kobengana molimo

20 Yesu azongiselaki bango: 'Mpo bozali na kondima moke. Nalobi na bino ya solo, soki kondima na bino ezalaki lokola mbuma ya mutarde, mbele bokoki koloba na ngomba oyo: 'Long'wa awa, kende kuna! Yango ekolongwa; mpe eloko moko te bokokaki kolemba kosala.

21 [Kasi molimo ya ndenge oyo, ebimaka kaka na mabondeli mpe na koboya kolia mpo na mabondeli].

22 Tango bayaki elongo na Galileya, Yesu alobaki na bango: 'Bakoteka Mwana ya Moto na maboko ya bato,

23 mpe bakoboma ye. Kasi akosekwa na mokolo ya misato. Bongo bayekoli bayokaki mawa mingi penza.

24 Tango bakomaki na Kapernawumi, bato oyo bafutisaka mpako ya Ndako ya Nzambe bayaki epai ya Piere, mpe batunaki: 'Boni, Moteyi na bino afutaka mpako ya Ndako ya Nzambe te?

25 Piere azongisaki: 'E e, afutaka! Tango Piere akotaki na Ndako, Yesu azwaki maloba liboso mpe atunaki ye: 'Simon okanisi nini? Bakonzi ya mokili bafutisaka bampako na banani? Na bana na bango to na bato mosusu?

26 Piere azongisaki: 'Na bato mosusu! Bongo Yesu alobaki na ye: 'Soki boye, bana-mboka basengeli kofuta te.

27 Kasi mpo tobetisa bango mabaku te, kende na ebale, bwaka ndobo na mayi, mpe kamata mbisi ya liboso oyo okokanga; fungola monoko na yango mpe okomona mbongo ya ebende. Kamata yango, mpe pesa bango yango mpo na kofuta mpako na ngai na oyo ya yo.

  

MATIE 18

1 Na tango wana, bayekoli bayaki epai ya Yesu mpe batunaki ye: 'Nani aleki monene na Bokonzi ya Likolo?

2 Yesu abengaki mwana moko ya moke, atiaki ye na kati-kati na bango,

3 mpe alobaki: 'Nalobi na bino ya solo, soki bobongwani te mpe bokomi lokola bana mike te, bokokota te na Bokonzi ya Likolo.

4 Yango wana, moto nyonso oyo akomikitisa lokola mwana oyo, ye nde azali moto monene na Bokonzi ya Likolo.

5 Mpe moto nyonso oyo akoyamba mwana ya ndenge oyo na kombo na ngai, ayambi ngai moko.

6 Kasi oyo akokweyisa na masumu mwana moko na kati ya bana mike oyo bazali kondima ngai, ekozala malamu mpo na ye ete bakanga ye libanga moko ya monene na kingo, mpe badindisa ye na nse penza ya ebale!

7 Mawa mingi na mokili mpo na makambo oyo ekweyisaka bato na masumu! Makambo yango esengeli koya, kasi mawa mingi na moto oyo akozala nzela oyo makambo yango ekoyela.

8 Soki ozali kokweya na masumu mpo na loboko to mpo na lokolo na yo, kata yango mpe bwaka yango mosika. Pamba te, ezali malamu mpo na yo okota na Bomoyi na loboko moko to na lokolo moko; ete obwakama na moto oyo ekufaka te na maboko mibale to makolo mibale.

9 Soki ozali kokweya na masumu mpo na liso na yo, longola yango mpe bwaka yango mosika. Pamba te ezali malamu mpo na yo okota na Bomoyi na liso moko; ete obwakama na moto ya lifelo na miso na yo nyonso mibale!

10 Bokeba ete botiola ata mwana moko te na kati ya bana oyo; pamba te nalobi na bino: baanzelu na bango na Likolo bamonaka tango nyonso elongi ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

11 [Pamba te Mwana ya Moto ayaki mpo na kobikisa baoyo babunga].

12 Bokanisi nini? Soki moto moko azali na bameme nkama bongo moko ebungi, akotika te bameme na ye ntuku libwa na libwa mosusu likolo ya ngomba, mpo akende koluka moko oyo ebungi?

13 Mpe soki amoni yango, nalobi na bino ya solo, akkadien esengo mingi penza mpo na meme wana moko, koleka esengo ya bameme ntuku libwa na libwa oyo ebungaki te.

14 Ndenge moko mpe, Tata na bino ya Likolo, alingi te ete ata mwana moko na kati ya bana oyo abunga.

15 Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na ye mpe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.

16 Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli ya batemwe mibale to misato.

17 Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.

18 Nalobi na bino ya solo; makambo nyonso oyo bino bokokanga awa na nse, ekokangama mpe na Likolo; mpe nyonso oyo bino bokofungola awa na nse, ekofungwama mpe na Likolo.

19 Nalobi na bino lisusu: soki bato mibale na kati na bino, awa na mokili, bayokani mpo basenga ata eloko nini, Tata na ngai oyo azali na Likolo akopesa bango yango.

20 Pamba te esika bato mibale to misato basangani na kombo na ngai, ngai mpe nazali na kati na bango.

21 Bongo Piere ayaki epai ya Yesu mpe atunaki: 'Nkolo, mbala boni nasengeli kolimbisa ndeko na ngai oyo asalaka ngai mabe? Ekoki kozala mbala sambo?

22 Yesu azongisaki: 'Nalobi na yo te kino mbala sambo, kasi kino mbala tuku sambo mbala sambo!

23 Yango wana, Bokonzi ya Likolo ekokani na mokonzi moko oyo alingaki kotanga mbongo na ye na basali na ye.

24 Tango abandaki kotanga, bamemelaki ye mosali moko oyo azalaki na nyongo na ye ya bamili zomi na batalanta.

25 Lokola azalaki na eloko moko te mpo na kofuta, mokonzi na ye atindaki ete bateka ye na mwasi na ye; na bana na ye, na biloko na ye nyonso, mpo nyongo na ye efutama.

26 Kasi mosali oyo afukamaki liboso ya mokonzi, mpe abondelaki ye: "Kanga motema mpo na ngai, nakofuta yo nyongo nyonso!

27 Mokonzi ayokelaki ye mawa, alimbisaki nyongo na ye mpe atikaki ye akende.

28 Kasi tango mosali wana abimaki, akutanaki na moninga na ye ya mosala, oyo adefaki badeni na ye kama. Akangaki ye mpe afinaki ye na kingo. Bongo alobaki na ye: "Futa nyongo na ngai nyonso.

29 Moninga na ye ya mosala afukamaki mpe abondelaki ye: 'Kanga motema mpo na ngai, nakofuta yo nyongo na yo.

30 Kasi ye aboyaki. Akendaki mpe atiesaki ye na boloko kino tango asilisaki kofuta nyongo nyonso.

31 Tango basali mosusu bamonaki ndenge makambo elekaki, bayokaki mawa mingi penza, mpe bakendaki koyebisa nyonso epai ya mokonzi na bango.

32 Bongo mokonzi abengaki mosali wana mpe alobaki na ye: 'Mosali mabe! Nalimbisaki yo nyongo nyonso oyo ozalaki na yango, mpo obondelaki ngai.

33 Boni, okokaki te koyokela moninga na yo mawa ndenge ngai mpe nayokelaki yo mawa.

34 Lokola mokonzi na ye azalaki na kanda, apesaki ye na maboko ya bato oyo banyokolaka bato kino tango afutaki nyongo nyonso.

35 Na ndenge wana nde, Tata na ngai ya Likolo, akosala moto na moto na kati na bino, oyo aboya kolimbisa ndeko na ye na motema mobimba!

  

MATIE 19

1 Tango Yesu asilisaki koloba, atikaki Galileya mpe akendaki na mokili ya Yudea, na ngambo mosusu ya Yordani.

2 Bato ebele penza balandaki ye mpe abikisaki bango wana.

3 Bafarizeo bayaki epai ya Yesu mpo na komeka ye, mpe batunaki ye: 'Boni, nzela epesami na mobali mpo alongola mwasi na ye na libala mpo na likambo moko boye?

4 Yesu azongisaki: 'Botangi naino te ete, na ebandeli Mokeli asalaki bango 'mobali mpe mwasi,

5 mpe alobaki: 'yango wana mobali akotika tata na mama na ye, mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma moto se moko.'

6 Yango wana, bazali lisusu bato mibale te, kasi moto moko. Bongo, oyo Nzambe asangisi, moto akabola yango te!

7 Bafarizeo balobaki na ye: 'Bongo mpo na nini Moyize atindaki ete mobali akoma mokanda ya koboma libala na mwasi na ye, mpe abengana ye na libala?

8 Yesu azongiselaki bango: 'Moyize apesaki bino nzela ya koboma mabala na basi na bino, mpo mitema na bino ezalaki mabanga. Kasi na ebandeli ezalaki bongo te.

9 Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ya kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.

10 Bayekoli balobaki na ye: 'Soki mobali asengeli kozala bongo liboso ya mwasi na ye, malamu kutu kobala te.

11 Yesu azongisaki: 'Bato nyonso te bakoki kondima mateya oyo, kasi kaka baoyo bazwi likabo yango.

12 Pamba te, basusu babalaka te mpo bakufa mokongo banda babotama, basusu mpo bato balongola bango mapumbu, mpe basusu mpo na kosalela Bokonzi ya Likolo. Oyo akoki kondima makambo oyo, tika andima yango.

13 Bongo bamemelaki Yesu bana mike mpo atiela bango maboko mpe abondela mpo na bango. Kasi bayekoli bagangelaki

bango.

14 Bongo Yesu alobaki: 'Botika bana mike baya epai na ngai, bopekisa bango te; pamba te Bokonzi ya Likolo ezali mpo na bato oyo bakokani na bango.

15 Atielaki bango maboko, bongo alongwaki wana.

16 Moto moko ayaki pene-pene na Yesu, mpe atunaki: 'Moteyi, likambo nini ya malamu esengeli nasala mpo nazwa Bomoi ya seko?

17 Yesu azongiselaki ye: 'Mpo na nini otuni ngai mpo na likambo oyo ezali malamu? Moto moko kaka azali malamu. Soki olingi kokota na Bomoi, tosa Mibeko!

18 Moto yango atunaki: 'Mibeko nini yango? Yesu azongisaki: ' "Koboma te, kosala kindumba te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te,

19 'tosa tata mpe mama na yo, mpe linga moninga na yo lokola omilingaka yo moko!'

20 Elenge mobali alobaki: 'Natosaka mibeko wana nyonso. Bongo nazangi lisusu nini?

21 Yesu alobaki na ye: 'Soki olingi kozala moto ya kokoka, kende, teka biloko na yo, mpe pesa na babola, bongo okozwa bomengo na Likolo. Sima yaka, mpe landa ngai!

22 Tango elenge mobali ayokaki bongo, akendaki na mawa, pamba te azalaki na bozwi mingi penza.

23 Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye: 'Nalobi na bino ya solo: ezali pasi mpo moto ya mbongo akota na Bokonzi ya Likolo.

24 Nalobi na bino lisusu ete: ezali pasi te mpo Shamo aleka na lidusu ya tonga, kasi ezali pasi mingi mpo moto ya mbongo akota na Bokonzi ya Nzambe.

25 Tango bayekoli bayokaki bongo, bakamwaki mingi mpe batunaki: 'Bongo nani akoki kobika?

26 Yesu atalaki bango mpe alobaki: 'Epai ya bato, yango ekoki kosalama te; kasi mpo na Nzambe, nyonso ekoki kosalama!

27 Piere atunaki ye: 'Tala, totiki nyonso mpo na kolanda yo, bongo ekozala boni mpo na biso?

28 Yesu azongiselaki bango: 'Nalobi na bino ya solo: tango makambo nyonso ekokoma ya sika mpe Mwana ya Moto akovanda na Kiti na ye ya nkembo, bino baoyo bolandaki ngai bokovanda mpe na bakiti zomi na mibale mpo na kosambisa mabota zomi na mibale ya Isayele.

29 Mpe moto oyo atika bandako na ye, bandeko na ye ya mibali, bandeko na ye ya basi, tata na ye, mama na ye, bana na ye, to bilanga na ye mpo na ngai, akozwa yango mbala nkama koleka, mpe akozwa lisusu bomoi ya seko.

30 Kasi bato mingi oyo bazali bato ya liboso, bakokoma bato ya suka; mpe bato mingi oyo bazali bato ya suka bakokoma bato ya

liboso!

  

MATIE 20

1 Pamba te Bokonzi ya likolo ekokani na nkolo ya elanga, oyo abimaki na tongo-tongo mpo na kokende koluka bato oyo bakosala na elanga na ye ya vino.

2 Ayokanaki na bango ete bakozwa deni moko mpo na mokolo moko, bongo atindaki bango na elanga na ye ya vino.

3 Abimaki lisusu na ngonga ya libwa ya tongo, amonaki bato mosusu oyo bazalaki basomele, batelemaki na zando, mpe bazalaki kosala eloko moko te.

4 Alobaki na bango: 'Bino mpe bokende kosala na elanga na ngai ya vino, nakofuta bino lifuti oyo ekoka. Bango mpe bakendaki.

5 Abimaki lisusu na ngonga ya midi, mpe na ngonga ya misato ya pokwa; asalaki mpe kaka ndenge moko.

6 abimaki lisusu na ngonga ya mitano ya pokwa, mpe amonaki lisusu bato batelemaki wana. Bongo atunaki bango: 'Mpo na nini botelemi awa mokolo mobimba mpe bozali kosala eloko te?

7 Bazongisaki: 'Mpo moto moko te azwi biso na mosala. Bongo alobaki na bango mpe: 'Bino mpe, bokende kosala na elanga na ngai ya vino.

8 Tango pokwa ekomaki, nkolo ya elanga alobaki na kapita: 'Benga basali mpe futa bango. Banda na bato oyo nazwaki na suka mpe sukisa na baoyo nazwaki liboso!

9 Bato oyo babandaki mosala na ngonga ya mitano ya pokwa bayaki mpe bazwaki deni moko-moko na moto.

10 Tango bato oyo nkolo ya elanga azwaki liboso na mosala, bayaki, bakanisaki ete bakozwa mbongo mingi koleka. Kasi bango mpe bazwaki kaka deni moko moko na moto.

11 Tango bazwaki yango, basilikelaki nkolo ya elanga;

12 mpe balobaki: 'Bato oyo ozwaki sima mpe basali kaka ngonga moko, ofuti bango ndenge moko na biso; nzokande biso tosali mosala ya makasi mokolo mobimba mpe na nse ya moi makasi.

13 Kasi nkolo ya elanga azongiselaki moko na bango: 'Moninga na ngai, nasali yo mabe te. Toyokanaki te ete osala mpo na deni moko?

14 Kamata lifuti na yo mpe kende. Ngai moko moto nasepeli kopesa moto oyo abandaki sima lifuti moko lokola oyo napesi yo.

15 Boni, nazali na ndingisa te ya kosala ndenge ngai moko nalingi kosala na mbongo na ngai? To oyoki zuwa mpo nazali moto malamu?

16 Yango wana, bato ya suka bakokoma bato ya liboso, mpe bato ya liboso bakokoma bato ya suka!

17 TangoYesu azalaki kokende na Yeruzalem, na nzela, akamataki bayekoli na ye zomi na mibale na esika ya bango moko kaka, mpe alobaki na bango:

18 Tala, tozali kokende na Yeruzalem, kuna bakokaba Mwana ya Moto na maboko ya bakonzi ya banganga-Nzambe mpe ya balakisi ya

Mibeko. Bakokatela ye etumbu ya liwa,

19 mpe bakopesa ye na maboko ya bapakano, mpo baseka ye, babeta ye fimbo, mpe babaka ye na ekulusu. Bongo akosekwa na

mokolo ya misato!

20 Bongo mama ya bana ya Zebede ayaki epai ya Yesu elongo na bana na ye, afukamaki liboso na ye mpe asengaki ye likambo moko.

21 Yesu atunaki ye: 'Olingi nini? Azongisaki: 'Ndima ete, kati na Bokonzi na yo, bana na ngai oyo mibale ya mibali, bavanda: moko na loboko na yo ya mobali, mpe mosusu na loboko na yo ya mwasi!

22 Kasi Yesu alobaki na bango: 'Boyebi te oyo bozali kosenga! Bokokoka komela kopo oyo ngai nakomela? Bazongisaki: 'E e, tokokoka.

23 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Ya solo, bokomela kopo oyo ngai nakomela; kasi kovanda na loboko na ngai ya mobali to na loboko na ngai ya mwasi, wana ezali na ndingisa na ngai te. Bisika wana ekozala mpo na bato oyo Tata na ngai abongisa mpo na bango.

24 Tango bayekoli zomi bayokaki makambo wana, basilikelaki bandeko wana mibale.

25 Yesu abengaki bango nyonso lisanga mpe alobaki: 'Boyebi ete bakonzi ya bikolo bayangelaka bato na bango na makasi, mpe bato minene balakisaka bokonzi na bango likolo na bango.

26 Kasi mpo na bino ekoki kozala bongo te. Nzokande, oyo alingi kozala moto monene kati na bino, esengeli azala mosali na bino.

27 Mpe oyo alingi kozala liboso kati na bino; esengeli azalaki mowumbu na bino.

28 Pamba te, Mwana ya Moto ayaki te mpo bato basalela ye, kasi mpo na kosalela bato, mpe kopesa bomoi na ye mpo na kokangola bato ebele penza!

29 Tango Yesu na bayekoli na ye bazalaki kobima naJeriko, bato ebele penza bazalaki kolanda ye.

30 Bato mibale bakufa miso bavandaki pembeni ya nzela. Tango bayokaki ete Yesu azalaki koleka wana, bagangaki: 'Nkolo, Mwana ya David yokela biso mawa!

31 Bato bagangelaki bango, mpe balobaki na bango bavanda nyee; kasi bango bagangaki lisusu makasi: 'Nkolo, mwana ya David yokela biso mawa!

32 Yesu atelemaki, abengaki bango mpe atunaki bango: 'Bolingi nasala nini mpo na bino?

33 Bazongiselaki ye: 'Nkolo, tolingi ete miso na biso efungwama!

34 Yesu ayokelaki bango mawa mpe asimbaki miso na bango. Kaka na tango wana, babandaki komona mpe balandaki ye.

  

MATIE 21

1 Tango bapusanaki pene-pene ya Yeruzalem, mpe bakomaki na Betfaze, likolo ya ngomba ya banzete ya Oliye, Yesu atindaki bayekoli mibale

2 mpe alobaki na bango: 'Bokende na mboka oyo ezali liboso na bino. Tango bokokoma kaka na ebandeli ya mboka yango, bokomona mpunda ya mwasi oyo ezali ya kokangama, na mwana na yango pembeni. Bofungola yango, mpe bomemela ngai yango.

3 Soki moto atuni bino likambo, bozongisa: "Nkolo azali na posa na yango", mpe akotika yango noki.

4 Makambo oyo esalamaki mpo ete maloba ya moprofeta ekokisama:

5 'Boloba na elenge mwasi ya Siona: Tala, Mokonzi na yo azali koya epai na yo; azali ya komikitisa mpe ayandi likolo ya mpunda ya mwasi, likolo ya mwana ya mpunda, mwana ya mpunda ya mwasi.

6 Bayekoli bakendaki mpe basalaki ndenge Yesu atindaki bango.

7 Bamemaki mpunda ya mwasi na mwana ya mpunda, batiaki bilamba na bango likolo na yango, bongo Yesu ayandelaki yango.

8 Bato ebele penza batandaki bilamba na bango na nzela, basusu bakataki bitape ya nzete mpe batiaki yango na nzela.

9 Bato oyo bazalaki kokende liboso na ye, na baoyo bazalaki kolanda na sima, bazalaki koganga: 'Ozana na Mwana ya David! Mapamboli na moto oyo aye na kombo ya Nkolo! Ozana na bisika oyo eleki likolo!'

10 Tango Yesu akotaki na Yeruzalem, vile mobimba eninganaki, mpe bazalaki kotuna: Nani yango ,

11 Bongo bato bazalaki kozongisa: 'Ezali Yesu, moprofeta ya Nazareti oyo ya Galileya!

12 Yesu akotaki na lopango ya Ndako ya Nzambe, abenganaki bato nyonso oyo bazalaki koteka mpe kosomba biloko. Abalolaki bamesa ya bato oyo bazalaki kosanze mbongo, na bakiti ya baoyo bazalaki koteka bapijon.

13 Bongo alobaki na bango: 'Ekomama: 'Ndako na ngai bakobenga yango ndako ya mabondeli; kasi bino bokomisi yango nganda ya miyibi!

14 Bato oyo bakufa miso, na bato oyo batambolaki tengu-tengu bayaki epai na ye, na lopango ya Ndako ya Nzambe, bongo ye abikisaki bango.

15 Bakonzi ya banganga-Nzambe mpe balakisi ya Mibeko bayokaki kanda mingi penza tango bamonaki makamwisi oyo Yesu asalaki, mpe ndenge bana bazalaki koganga na kati ya lopango ya Ndako ya Nzambe: "Ozana na Mwana na David!"

16 Bongo batunaki ye: 'Ozali koyoka makambo bana oyo bazali koloba? Yesu azongiselaki bango: 'E e! Naino botangi maloba oyo te: 'Ozwaki lokumu na monoko ya bana mpe ya baoyo bamelaka mabele.'

17 Sima atikaki bango, abimaki na vile mpe akendaki na Betania, epai alalaki.

18 Na tongo-tongo, tango azalaki kozonga na vile, ayokaki nzala.

19 Tango amonaki nzete moko ya figi pembeni ya nzela, apusanaki pembeni na yango, kasi amonaki ata eloko moko te, kaka makasa. Bongo alobaki na nzete yango: 'Okobota li susu mbuma te! Mpe kaka na tango wana nzete ya figi ekawukaki.

20 Tango bayekoli bamonaki bongo, bakamwaki mingi, mpe batunaki: 'Ndenge nini nzete ya figi ekawuki na mbala moko boye?

21 Yesu azongisaki: 'Nalobi na bino ya solo: soki bozali na kondima mpe botie tembe te, bokoki kosala kaka makambo oyo ngai nasali na nzete ya figi te, kasi bokoki mpe koloba na ngomba oyo: "Longwa mpe mibwaka na ebale", yango ekosalama.

22 Nyonso oyo bokosenga na libondeli, bokozwa yango soki bondimi.

23 Yesu akotaki na Ndako ya Nzambe; mpe tango azalaki koteya, bakonzi ya banganga-Nzambe na bampaka bayaki epai na ye, mpe batunaki ye: 'Ozali kosala makambo oyo na bokonzi nini? Nani apesaki yo bokonzi yango?

24 Yesu azongisaki: 'Ngai mpe nakotuna bino motuna moko. Soki bozongiseli ngai eyano, bongo ngai mpe nakoyebisa bino soki na bokonzi nini nazali kosalela makambo oyo.

25 Nani apesaki Jean ndingisa mpo na kobatisa, Nzambe to bato? Batianaki tembe bango na bango, mpe balobaki: 'Soki tolobi: "Nzambe", ye akotuna biso: "Bongo mpo na ni ni bondimelaki ye te?"

26 Soki mpe tolobi: "Bato", tozali kobanga bato pamba te bato nyonso bayebi ete Jean azalaki moprofeta.

27 Bongo bazongiselaki Yesu: 'Toyebi te! Bongo Yesu mpe alobaki na bango: 'Ngai mpe nakoyebisa bino te soki na bokonzi nini nazali kosalela makambo oyo.

28 "Bokanisi nini? Moto moko azalaki na bana mibale ya mibali. Akendaki epai ya oyo ya liboso mpe alobaki na ye: "Mwana na ngai, kende kosala lelo na elanga ya vino".

29 Azongisaki: "Nalingi te" Kasi sima, abongolaki makanisi mpe akendaki.

30 Bongo tata akendaki epai ya mwana mosusu mpe alobaki na ye kaka ndenge moko. Azongisaki: "Nakei, tata!" Kasi akendaki te.

31 Nani na kati na bango mibale asalaki likambo tata na ye alingaki? 'Mwana ya liboso. Bongo Yesu alobaki na bango: 'Nalobi na bino ya solo: bafutisi mpako na basi ya ndumba, bakokota na Bokonzi ya Nzambe liboso na bino.

32 Pamba te Jean ayaki epai na bino mpo na kolakisa bino nzela ya bosembo, kasi bondimelaki ye te. Nzokande bafutisi mpako na basi ya ndumba bandimelaki ye. Kasi bino, ata bomonaki bongo, bobongolaki mitema te mpe bondimelaki ye te!

33 "Boyoka lisapo mosusu. Moto moko azalaki na elanga: akonaki banzete ya vino, asalelaki yango lopango, mpe atimolaki libulu moko mpo na kokamola mbuma. Bongo atongaki ndako moko ya molayi mpo na mokengeli. Sima, apesaki elanga na maboko ya basali ya elanga mpo bafutelaka, mpe akendaki na mobembo.

34 Tango elaka ya kobuka mbuma ekomaki pene-pene, atindaki basali na ye epai ya bato oyo bazalaki kofutela elanga, mpo na kozwa ndambo na ye ya mbuma.

35 Bafuteli ya elanga bakangaki basali na ye; babetaki moko, babomaki mosusu, mpe babambaki oyo ya misato mabanga.

36 Atindaki lisusu basali mosusu mingi koleka baoyo ya liboso; kasi bafuteli ya elanga, basalaki bango kaka ndenge moko.

37 Bongo suka na yango, atindelaki bango mwana na ye, mpe alobaki: "Bakotosa mwana na ngai!"

38 Kasi tango bafuteli ya elanga bamonaki mwana, balobanaki: "Tala moto akokoma nkolo ya elanga. Boya, toboma ye mpe tozwa elanga na ye!"

39 Bakangaki ye, babendaki ye na libanda ya elanga ya vino, mpe babomaki ye.

40 Bongo, tango nkolo ya elanga ya vino akoya, akosala bafuteli wana nini?

41 Bazongiselaki ye: 'Akoboma bato wana ya mabe na liwa moko ya somo penza; akopesa elanga ya vino epai ya bato mosusu, mpe bango bakobanda kopesa ye ndambo na ye ya mbuma, na tango oyo babukaka!

42 Sima Yesu alobaki na bango: 'Botangi naino na Makomi te: 'Libanga oyo batongi na ndako babwakaki, ekomi libanga ya songe ya ndako; oyo ezali mosala ya Nkolo, mpe likambo ya kokamwa na miso na biso!'

43 Yango wana nalobi na bino: Bakolongola Bokonzi ya Nzambe na maboko na bmo mpe bakopesa yango epai ya bato oyo bakobotela yango mbuma.

44 [Kasi moto oyo akokweya likolo ya libanga yango, akobukana biteni-biteni; mpe moto oyo libanga yango ekokweyela ye, akonikama].

45 Sima ya koyoka masapo oyo, bakonzi ya banganga-Nzambe na bafarizeo bayebaki ete Yesu azalaki koloba mpo na bango.

46 Balukaki mwaye ya kokanga ye, kasi babangaki bato. Pamba te bato bazalaki komona ye ete azali moprofeta.

  

MATIE 22

1 Yesu alobaki na bango lisusu na masapo. Alobaki:

2 Bokonzi ya Likolo ekokani na mokonzi moko oyo asalaki feti mpo na libala ya mwana na ye ya mobali.

3 Bongo atindaki basali na ye mpo babenga bato oyo babengamaki na feti; kasi bato yango balingaki koya te.

4 Atindaki lisusu basali mosusu, mpe alobaki na bango: "Boloba na bato oyo babengamaki na feti ete nasi'nabongisi biloko ya kolia. Nabomisi bangombe mpe banyama ya mafuta, mpe biloko nyonso esi'ebongisami malamu. Boya na feti ya libala."

5 Kasi bato oyo babengamaki bamonaki makambo wana pamba, mpe moto na moto akendaki: moko na elanga na ye, mpe

mosusu na mombongo na ye.

6 Bongo baoyo batikalaki, bakangaki basali na ye, banyokolaki bango mpe babomaki bango.

7 Mokonzi ayokaki kanda mingi; atindaki basoda na ye mpo baboma babomi wana, mpe batumba vile na bango.

8 Bongo alobaki na basali na ye: "Biloko ya feti esi'ebongisami, kasi bato oyo babengamaki bakoki te mpo na kolia yango.

9 Bokende na bisika oyo babala-bala ekutana, mpe bobenga bato nyonso oyo bokomona mpo baya na feti ya libala."

10 Basali bakendaki na babala-bala mpe basangisaki bato nyonso oyo bamonaki: bato mabe mpe bato malamu, mpe ndako ya feti etondaki na bato.

11 Kasi tango mokonzi akotaki, mpo na kotala bato oyo babengamaki na feti, amonaki moto moko alataki elamba ya feti ya libala te.

12 Atunaki ye: "Moninga na ngai, ndenge nini okoti awa, mpe ozangi elamba ya feti?" Kasi moto yango azangaki maloba ya kozongisa.

13 Bongo mokonzi alobaki na basali na ye: "Bokanga ye makolo na maboko, mpe bobwaka ye libanda, na molili, epai ekozala kolela mpe koswa mino."

14 Pamba te, babengami bazali mingi, kasi baponami bazali moke!

15 Bafarizeo bakendaki mpe bayokanaki mpo na koluka nzela ya kokanga Yesu na maloba na ye moko.

16 Bongo batindaki bayekoli na bango epai na ye, elongo na bato ya lisanga ya Erode. Mpe balobaki: 'Moteyi, toyebi malamu ete yo ozali solo, oteyaka nzela ya Nzambe na bosolo nyonso, mpe obangaka moto te, pamba te otalaka bilongi ya bato te.

17 Lobela biso, okanisi nini mpo na likambo oyo: Ndingisa ezali

mpo na kofuta mpako epai ya Sezare to te?

18 Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango ya mabe, mpe alobaki: 'Bato ya kokosana! Mpo na nini bozali komeka ngai?

19 Bolakisa ngai mbongo oyo bofutelaka mpako! Bamemelaki ye deni moko.

20 Bongo atunaki bango: 'Elongi oyo, na makomi oyo bakomi awa, ezali ya nani?

21 Bazongisaki: 'Ya Sezare! Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bopesa na Sezare oyo ezali ya Sezare. mpe na Nzambe oyo ezali ya Nzambe!

22 Bakamwaki mingi penza tango bayokaki bongo; batikaki ye mpe bakendaki.

23 Kaka na mokolo wana, Basaduseo, baoyo balobaka ete lisekwa ezali te bayaki epai na ye mpe batunaki ye motuna oyo:

24 "Moteyi, Moyize alobaki: 'Soki mobali akufi mpe aboti bana te, ndeko na ye akobala mwasi oyo ye atiki mpo abotela ye

bana.'

25 Nzokande na kati na biso, ezalaki na bandeko sambo ya mibali. Oyo ya liboso abalaki mwasi, bongo akufaki; lokola babotaki bana te, atikaki mwasi na ye epai ya ndeko na ye ya mobali.

26 Mpe esalamaki kaka ndenge moko mpo na ndeko ya mibale, ya misato, kino na oyo ya sambo.

27 Na sima, mwasi mpe akufaki.

28 Bongo na mokolo ya lisekwa, mwasi yango akozala mwasi ya nani na kati na bango sambo? Pamba te, bango nyonso babalaki ye!

29 Yesu azongiselaki bango: 'Bozali komikosa, mpo boyebi Makomi te, to mpe nguya ya Nzambe te.

30 Pamba te, sima ya lisekwa, mibali na basi bakobala te, mpe bakobalisa te, kasi bakozala lokola baanzelu na Likolo.

31 Kasi mpo na likambo ya lisekwa ya bato bakufa, naino botangi te oyo Nzambe alobaki na bino:

32 Nazali Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Izaki mpe Nzambe ya Zakobi?' Nzambe, azali Nzambe ya bato bakufa te, kasi ya bato ya bomoi!

33 Tango ebele ya bato bayokaki bongo, bakamwaki mingi penza mpo na mateya na ye.

34 Tango bafarizeo bayokaki ete Yesu akangisaki Basaduseo monoko, bango mpe basanganaki esika moko.

35 'Bongo moko na kati na bango azalaki molakisi ya Mibeko, ayaki komeka Yesu na motuna oyo:

36 moteyi, Mobeko nini eleki monene na kati ya Mibeko nyonso?

37 Yesu azongiselaki ye: 'Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, mpe na makanisi na yo nyonso!

38 Oyo nde mobeko ya liboso mpe oyo eleki monene.

39 Mobeko ya mibale, oyo ekokani na yango, yang'oyo: Linga moninga na yo lokola omilingaka yo moko.

40 Mibeko nyonso mpe mateya ya baprofeta ezali na kati ya mibeko oyo mibale!

41 Tango bafarizeo basanganaki esika moko, Yesu atunaki bango:

42 "Bokanisi nini mpo na Kristo? Azali Mwana ya nani? Bongo bazongiselaki ye: 'Azali mwana ya David!

43 Alobaki na bango: 'Bongo ndenge nini David, na kotindama ya Molimo, abengaki ye Nkolo? Pamba te alobaki:

44 'Nkolo alobaki na Nkolo na ngai: vanda na loboko na ngai ya mobali, kino tango nakotia banguna na yo, na nse ya makolo na yo! .

45 Soki David abengi ye "Nkolo", bongo ndenge nini akoki kozala lisusu mwana na ye?

46 Moto moko te akoki kozongisela ye ata liloba. Mpe banda mokolo wana, moto ata moko te amekaki lisusu kotuna ye motuna.

  

MATIE 23

1 Bongo Yesu alobaki na ebele ya bato mpe na bayekoli na ye:

2 "Balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo mosala na bango kaka kolimbolela bato Mibeko ya Moyize.

3 Esengeli botosa bango mpe bosala makambo nyonso oyo bakoloba na bino. Kasi bosala te oyo bango basalaka, pamba te oyo bateyaka, basalaka yango te.

4 Bakangaka maboke ya kilo penza mpe batiaka yango na mapeka ya bato; kasi bango moko basimbaka yango te ata na songe ya mosapi.

5 Misala nyonso basalaka, basalaka yango kaka mpo bato bamona bango. Pamba te, bayeyisaka mwa basanduku na bango minene oyo ekomama mibeko minene, mpe bakomisaka songe ya banzambala na bango milayi.

6 Na bafeti, balingaka kaka bisika ya kitoko, mpe na Ndako ya mayangani bisika ya lokumu.

7 Balingaka bapesa bango mbote na bazando mpe bato babenga bango: 'Moteyi'.

8 Kasi bino, bondima te ete babenga bino: 'Moteyi". Pamba te, bozali na Moteyi kaka moko, mpe bino nyonso bozali bandeko.

9 Mpe bobenga moto moko te awa na mokili: "Tata", pamba te bozali na Tata kaka moko, oyo azali na Likolo.

10 Bolinga te ete babenga bino: "Bakonzi". Pamba te, bozali na Mokonzi kaka moko: Kristo.

11 Moto oyo aleki monene kati na bino akozala mosali na bino.

12 Pamba te moto oyo akomimatisa bakokitisa ye, mpe oyo akomikitisa bakomatisa ye.

13 'Mawa na bino, balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bokangelaka bato nzela ya Bokonzi ya Likolo, pamba te, bino moko mpe bokotaka te, mpe botikaka nzela te na baoyo balingi kokota mpo bakota.

14 [Mawa na bino, balakisi ya Mibeko mpe Bafarizeo! Bato ya kokosana! Bobotolaka biloko ya basi oyo bakufela mibali; mpe mpo na kokosana, bosalaka mabondeli ya milayi-milayi. Yango wana, bokozwa etumbu oyo eleki monene!].

15 Mawa na bino, balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bosalaka mibembo na ebale mpe na mokili mpo na koluka kozwa ata mopaya moko oyo akondima kokota na lisanga na bino; mpe soki bozwi ye, bokomisaka ye moto ya lifelo mbala mibale koleka kutu bino moko.

16 Mawa na bino, batambusi bakufa miso! Bino bolobaka ete: Soki moto alapi ndayi na kombo ya Ndako ya Nzambe, wana ezali likambo te. Kasi soki moto alapi ndayi na kombo ya wolo ya Ndako ya Nzambe, moto wana asengeli kotosa ndayi na ye.

17 Bazoba! Bato bakufa miso! Eloko nini eleki na tina, wolo to Ndako ya Nzambe oyo ekomisaka wolo bosantu?

18 Bolobaka lisusu ete: soki moto alapi ndayi na kombo ya mesa oyo batumbelaka mbeka, wana ezali likambo te. Kasi soki moto alapi ndayi na kombo ya likabo oyo ezali likolo ya mesa oyo batumbelaka mbeka, moto wana asengeli kotosa ndayi na ye!

19 Bato bakufa miso! Eloko nini eleki na tina, likabo to mesa oyo ekomisi likabo bosantu?

20 Pamba te, moto oyo alapi ndayi na kombo ya mesa oyo batumbelaka mbeka, alapi yango na kombo ya mesa mpe na kombo ya biloko nyonso oyo ezali likolo na yango.

21 Moto oyo mpe alapi ndayi na kombo ya Ndako ya Nzambe, alapi yango na kombo ya Ndako ya Nzambe mpe na kombo ya moto oyo afandaka kuna.

22 Mpe oyo alapi ndayi na kombo ya Likolo, alapi yango na kombo ya Kiti ya Nzambe mpe na kombo ya Nzambe oyo afandi likolo na yango.

23 Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bopesaka eteni moko ya zomi ata ya biloko ya mike-mike oyo bolonaka na bilanga na bino, kasi botiolaka makambo oyo eleki tina kati na Mibeko; lokola: bosembo, mawa, mpe bosolo. Esengeli bokokisaka makambo oyo, kasi bobosanaka mpe te oyo wana.

24 Batambusi bakufa miso! Bolongolaka mwa ngungi oyo ekotaka na mayi oyo bomelaka, kasi bodundaka shamo.

25 Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bosukolaka na malamu penza libanda ya bakopo mpe ya basani na bino, kasi na kati na yango, etondi na bosoto ya misala na bino ya moyibi mpe na posa ya mabe.

26 Bafarizeo bakufa miso! Bosukola liboso kati ya kopo mpe ya sani, bongo ekokoma peto kino na libanda.

27 Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Pamba te, bozali lokola malita oyo bapakola kulele ya pembe, na libanda ezali komonana kitoko, kasi na kati etondi na mikuwa ya bato bakufa mpe na biloko ya kopola ya ndenge na ndenge.

28 Bino mpe ndenge moko, na libanda bozali komonana bato malamu, kasi na kati botondi na makambo ya lokuta mpe ya mabe!

29 Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Botongaka malita ya kitoko mpo na baprofeta mpe bobongisaka malita ya bato na sembo;

30 mpe bolobaka: "Soki tozalaki na tango ya bakoko na biso, mbele tokokaki kosangana na bango te mpo na koboma baprofeta!"

31 Na maloba na bino moko, bondimaka ete bozali bana ya bato oyo babomaki baprofeta!

32 Bosilisa mosala oyo batata na bino babandaki.

33 Bino banyoka! Bana ya banyoka! Bokokima ndenge nini etumbu ya lifelo?

34 Yango wana, nakotindela bino baprofeta, bato ya mayele mpe balakisi ya Mibeko: bokoboma basusu, bokobaka basusu na ba- ekulusu, bokobeta basusu fimbo na bandako na bino ya mayangani, mpe bokonyokola bango na vile moko na moko.

35 Yango wana, makila ya bato na sembo nyonso oyo baboma, ekokweya likolo na bino: banda na Abele moto na sembo, kino na Zakaria mwana ya Baraki oyo bobomaki kati na Ndako ya Nzambe mpe esika oyo batumbelaka Nzambe makabo.

36 Nalobi na bino ya solo: etumbu ya makambo nyonso wana ekokweyela bato ya tango oyo!

37 "A a Yeruzalem! Yeruzalem!, yo moto obomaka baprofeta mpe obomaka na mabanga bato oyo batindelaka yo! Mbala boni nalingaki kosangisa bana na yo ndenge soso asangisaka bana na ye na nse ya mapapu na ye, kasi olingaki te.

38 Tala, ndako na yo ekotikala pamba.

39 Yango wana nalobi na bino: bokomona ngai lisusu te kino tango bokoloba: Mapamboli na moto oyo aye na kombo ya Nkolo!

  

MATIE 24

1 Tango Yesu azalaki kobima na lopango ya Ndako ya Nzambe, bayekoli bayaki pene-pene na ye mpo na kolakisa ye ndenge batongaki Ndako yango.

2 Kasi Yesu alobaki na bango: 'Bomoni nyonso oyo! Nalobi na bino ya solo, libanga ata moko te ekotikala likolo ya libanga mosusu. Nyonso ekopanzana!

3 Tango Yesu avandaki na ngomba ya banzete ya Oliye, bayekoli na ye bayaki kaka bango moko mpo na kotuna ye: 'Yebisa biso, tango nini makambo wana ekosalama; elembo nini ekolakisa koya na yo mpe suka ya mokili!

4 Yesu azongiselaki bango: 'Bokeba ete moto moko te akosa bino.

5 Pamba te, bato mingi bakoya na kombo na ngai mpe bakoloba: "Nazali Kristo" mpe bakokosa bato mingi penza.

6 Bokoyoka basango ya bitumba mpe makelele ya bitumba; bokeba, bobanga te, pamba te, makambo yango esengeli kosalama, kasi wana ekozala naino suka ya mokili te.

7 Ekolo moko ekobunda na ekolo mosusu, bokonzi moko ekobunda na oyo mosusu. Nzala ekozala makasi penza mpe mabele ekoningana na bisika mingi.

8 Makambo nyonso wana ekozala kaka ebandeli ya bapasi oyo mwasi ayokaka soki alingi kobota.

9 Bongo, bakokaba bino mpo na konyokola bino mpe bakoboma bino. Bikolo nyonso ekoyina bino mpo na kombo na ngai.

10 Na tango wana, bato mingi bakotika kondima, bakotekana mpe bakoyinana.

11 Baprofeta mingi ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato ebele.

12 Lokola mabe ekobakisama, bolingo ya bato mingi ekokita.

13 Kasi moto oyo akokanga motema kino na suka, akobika.

14 Sango Malamu ya Bokonzi ekoteyama na mokili mobimba mpo ezala litatoli na bikolo nyonso. Bongo na tango wana nde, suka ya mokili ekoya!

15 "Yango wana tango bokomona eloko ya somo, oyo ebebisaka, oyo moprofeta Daniele alobaki, etelemi na Esika ya bosantu "moto oyo azali kotanga ayeba malamu tina ya makambo oyo "

16 bato oyo bakozala na Yudea bakima na bangomba.

17 Moto oyo akozala likolo ya ndako, akita te mpo na kokende kozwa biloko oyo ezali na ndako na ye.

18 Moto oyo akozala na bilanga, azonga te na ndako mpo na kokamata elamba na ye.

19 Mawa mingi penza na mikolo wana, mpo na basi oyo bakozala na bazemi mpe baoyo bakozala komelisa bana mabele!

20 Bobondela mpo ete mokolo oyo bokokima ezala na tango ya malili makasi te to na mokolo ya saba.

21 Pamba te, pasi ekozala ya somo, na ndenge ete pasi ya ndenge wana emonana naino te banda mokili ebanda kino sik'oyo; mpe pasi ya ndenge wana ekozala lisusu te.

22 Mpe soki ayeyisaki mikolo yango mokuse te, mbele ata moto moko te akokaki kobika; kasi ayeyisaki yango mokuse mpo na bato oyo ye apona.

23 "Na tango wana, soki moto alobi na bino: "Boyoka! Kristo azali awa" to "Azali kuna!", bondimela ye te.

24 Pamba te, ba-Kristo ya lokuta na baprofeta ya lokuta bakobima. Bakosala bilembo ya minene mpe makamwisi mpo na koluka nzela ya kokosa ata bato oyo Nzambe apona, soki yango ekokaki kosalama.

25 Nasi'nakebisi bino liboso!

26 Soki moto alobi na bino: "Botala, azali na esobe", bokende te. To "Azali awa, na esika ya kobombama", bondima yango te.

27 Pamba te, koya ya Mwana ya Moto ekozala ndenge kongenga ya nkake ebimaka na Este mpe engengaka kino na Weste.

28 Esika ebembe ezali, bandeke oyo eliaka ebembe esanganaka wana.

29 Mbala moko, sima ya pasi ya mikolo wana, 'Moyi ekokoma molili, sanza ekongenga lisusu te, minzoto ekokweya wuta likolo, mpe banguya ya likolo ekoningana.'

30 Bongo elembo ya Mwana ya Moto ekomonana na Likolo; mpe bato ya bikolo nyonso ya mokili bakolela, mpe bakomona Mwana ya Moto akoya na likolo ya mapata, na nguya nyonso mpe na nkembo monene.

31 Mpe akotinda baanzelu na ye elongo na lokito monene ya kelelo; bongo bango bakosangisa bato nyonso oyo ye apona na bipai nyonso minei ya mokili, banda na suka moko ya likolo kino na oyo mosusu.

32 Bolanda mateya ya nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pete-pete, mpe makasa na yango ebandi kobima, wana boyebi ete tango ya mbula ekomi pene-pene.

33 Bino mpe ndenge moko, tango bokomona makambo wana nyonso, boyeba ete Mwana ya Moto akomi pene-pene na porte.

34 Nalobi na bino ya solo: bato ya tango oyo, bakoleka te, liboso ete makambo wana esalama.

35 Likolo mpe nse ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka te!

36 "Mpo na likambo ya ngonga to mokolo makambo wana ekosalama, moto ata moko te ayebi yango; ata baanzelu na Likolo, ata Mwana, kaka Tata.

37 "Makambo oyo esalamaki na tango ya Nowa, ekosalama mpe ndenge moko na tango ya koya ya Mwana ya Moto.

38 Pamba te, liboso ete mpela eya, bato bazalaki kolia mpe komela, bazalaki kobala mpe kobalisa, kino mokolo Nowa akotaki na masuwa.

39 Kasi bayebaki eloko moko te na oyo elingaki koyela bango, kino mokolo mpela eyaki mpe ebomaki bango nyonso. Ekozala mpe ndenge moko tango Mwana ya Moto akoya.

40 Mibali mibale bakozala na elanga: bakomema moko mpe mosusu akotikala.

41 Basi mibale bakobanda konika mbuma na libanga, bakokamata moko mpe mosusu akotikala.

42 Yango wana bokengela malamu; pamba te boyebi te mokolo Nkolo na bino akoya!

43 Boyeba malamu ete, soki nkolo ya ndako ayebi tango moyibi akoya na butu, akolala pongi te, mpo atika te moyibi akota na ndako na ye.

44 Yango wana bino mpe, bomibongisa, pamba te Mwana ya Moto akoya na ngonga oyo bino bokokanisa te!

45 Nani azali mosali ya sembo mpe ya mayele, oyo mokonzi na ye atie ye kapita ya basali mosusu mpo na kopesa bango bilei na tango oyo ekoki?

46 Esengo ekozala mingi na mosali wana, soki tango monçcie akozonga, akuti ye azali kosala mosala ndenge basengaki ye.

47 Nalobi na bino ya solo, mokonzi akotia ye moyangeli ya biloko na ye nyonso.

48 Kasi soki azali mosali mabe; akomiloba: "Mokonzi na ngai azali koya noki te,

49 mpe soki abandi konyokola baninga na ye ya mosala, kolia mpe komela esika moko na bato oyo balangwaka masanga;

50 bongo mokonzi akozonga na mokolo oyo ye azali kozela te, mpe na ngonga ye ayebi te.

51 Akopesa ye etumbu, mpe akotia ye esika moko na bato ya kokosana; epai ekozala kolela mpe koswa mino.

  

MATIE 25

1 Na mokolo wana, Bokonzi ya Likolo ekozala lokola bilenge basi zomi oyo bakamataki minda na bango mpo na kokende kokutana na mobali oyo akobala.

2 Na kati na bango, mitano bazalaki bazoba mpe mitano bazalaki mayele.

3 Baoyo ya zoba bakamataki minda na bango, kasi bamemaki mafuta te.

4 Kasi baoyo ya mayele bakamataki minda mpe mafuta mosusu na milangi.

5 Lokola mobali oyo azalaki kobala ayaki noki te, bango nyonso bayokaki pongi mpe balalaki.

6 Na midi ya butu, mongongo moko egangaki: "Mobali aye! Bokende kokutana na ye!"

7 Bongo, bilenge basi balamukaki mpe babandaki kobongisa minda na bango.

8 Bilenge basi oyo ya zoba balobaki na baoyo ya mayele: "Bopesa biso ndambo ya mafuta na bino, pamba te minda na biso elingi kokufa!"

9 Kasi baoyo ya mayele bazongisaki: "Ekokoka te mpo na biso na bino. Bokende epai ya baoyo batekaka mamta mpe bosomba oyo ya bino."

10 Tango bakendaki kosomba mafuta, mobali ayaki. Bongo baoyo bamilengelaki, bakotaki na ye na esika ya feti ya libala, mpe bakangaki porte.

11 Na sima, baoyo mosusu mpe bayaki. Balobaki: "Nkolo, nkolo, fungolela biso!"

12 Kasi azongisaki: "Nalobi na bino ya solo, nayebi bino te."

13 Yango wana bokengela, Pamba te boyebi mokolo te mpe ngonga te.

Lisapo Ya Mbongo Ya Mombongo

14 "Ekozala lisusu lokola moto moko azalaki kokende mobembo. Abengaki basali na ye mpe apesaki bango biloko na ye.

15 Apesaki na moko batalanta mitano, na oyo mosusu batalanta mibale, mpe na oyo mosusu talanta moko; moto na moto na ndenge oyo ekoki na makoki na ye. Bongo akendaki na mobembo.

16 Moto oyo azwaki batalanta mitano, akendaki noki kosala na yango mombongo, bongo azwaki benefisi ya batalanta mitano mosusu na likolo na yango.

17 Moto oyo azwaki batalanta mibale asalaki mpe ndenge moko. Mpe azwaki benefisi ya batalanta mibale mosusu.

18 Kasi moto oyo azwaki kaka talanta moko, atimolaki libulu na mabele, mpe abombaki mbongo ya mokonzi na ye.

19 Sima ya mikolo ebele, mokonzi ya basali wana azongaki, mpe atunaki bango bayebisa ye ndenge basalelaki mbongo na ye.

20 Moto oyo azwaki batalanta mitano amemaki batalanta mitano mosusu. Alobaki: "Mokonzi, opesaki ngai batalanta mitano; tala,

nazwi benefîsi ya batalanta mitano mosusu!"

21 Mokonzi na ye azongisaki: "Malamu, ozali mosali malamu mpe ya sembo; olakisi bosembo na biloko ya moke. Bongo nakopesa yo mokumba ya kotala biloko ebele. Yaka kosepela elongo na mokonzi na yo!"

22 Oyo azwaki batalanta mibale, ayaki mpe alobaki: "Mokonzi, opesaki ngai batalanta mibale; tala, nazwi benefîsi ya batalanta mibale mosusu!"

23 Mokonzi azongisaki: "Malamu, mosali malamu mpe ya sembo; olakisi bosembo na biloko ya moke. Bongo nakopesa yo mokumba ya kotala biloko ebele. Yaka kosepela elongo na mokonzi na yo!"

24 Bongo, oyo azwaki talanta moko ayaki mpe alobaki: "Mokonzi, nayebaki ete ozali moto ya motema makasi, mpo obukaka mbuma na elanga oyo olonaka te, mpe olongolaka epai yo obwakaka mbuma te.

25 Nabangaki mingi penza, yango wana nakendaki mpe nabombaki batalanta na yo na nse ya mabele. Tala, kamata oyo ezali ya yo!"

26 Mokonzi na ye azongisaki: "Mosali mabe mpe ya goigoi! Oyebaki ete nabukaka mbuma na elanga oyo nalonaka te, mpe nalongolaka epai ngai nabwakaka mbuma te;

27 ebongaki malamu opesa mbongo na ngai epai ya babombi-mosolo, mpe tango nalingaki kozonga, nalingaki kozwa oyo ezali ya ngai, elongo na benefîsi likolo.

28 Bobotola ye talanta wana mpe bopesa yango na moto oyo azali na batalanta zomi."

29 Pamba te, moto oyo azali na biloko, bakopesa ye mpe akotonda na yango; kasi moto oyo azali na eloko te, bakobotola ye ata oyo azali na yango.

30 Bongo bobwaka mosali oyo azangi tina na molili ya libanda; epai ekozala kolela mpe koswa mino.

31 "Tango Mwana ya Moto akoya kati na nkembo na ye, elongo na baanzelu nyonso, akovanda na Kiti na ye ya nkembo.

32 Bato nyonso ya mokili bakosangana liboso na ye. Akokabola bango ndenge mobokoli akabolaka bameme na bantaba;

33 akotia bameme na loboko na ye ya mobali, mpe bantaba na loboko na ye ya mwasi.

34 Bongo mokonzi akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali: "Boya, bino bato Tata na ngai apambola, bozwa Bokonzi oyo babongisela bino, banda mokili esalama.

35 Pamba te, nanyokwamaki na nzala, mpe bopesaki ngai biloko ya kolia; nazalaki na posa ya mayi, mpe bopesaki ngai mayi ya komela; nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai;

36 nazangaki bilamba ya kolata, mpe bopesaki ngai; nazalaki malade, mpe boyaki kotala ngai; nakotaki na boloko, mpe boyaki kotala ngai!"

37 Bongo bato na sembo bakozongisela ye: "Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki na nzala, mpe topesaki yo biloko ya kolia? To ozalaki na posa ya mayi, mpe topesaki yo mayi ya komela?

38 Tango nini tomonaki yo ozalaki mopaya mpe toyambaki yo, to ozangaki bilamba, mpe tolatisaki yo?

39 Tango nini tomonaki yo ozalaki na maladi to na boloko, mpe toyaki kotala yo?"

40 Kasi Mokonzi akozongisela bango: "Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na moto moko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai."

41 Bongo akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mwasi: "Bolongwa na miso na ngai, bino bato bolakelama mabe. Bokende na moto oyo ekufaka te, oyo ebongisama mpo na zabolo mpe mpo na baanzelu na ye.

42 Pamba te, nazalaki na nzala, kasi bopesaki ngai biloko ya kolia te; nazalaki na posa ya mayi, kasi bopesaki ngai mayi ya komela te;

43 nazalaki mopaya, kasi boyambaki ngai te; nazangaki bilamba, kasi bolatisaki ngai te; nazalaki maladi mpe nakotaki boloko, kasi boyaki kotala ngai te!"

44 Bongo, bango bakozongisela ye: "Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki konyokwama na nzala, to na posa ya mayi, to ozalaki mopaya, to ozangaki bilamba, to ozalaki maladi mpe okotaki boloko, bongo tosalisaki yo te?"

45 Bongo ye akozongisela bango: "Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango te ata na moto moko na kati ya bato oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango te epai na ngai."

46 Bongo bakozwa etumbu ya seko, kasi bato sembo bakozwa bomoi ya seko.

  

MATIE 26

1 Tango Yesu asilisaki koloba makambo wana nyonso, alobaki na bayekoli na ye:

2 'Boyebi ete feti ya Paki etikali mikolo mibale mpo ebanda, mpe Mwana ya Moto bakoteka ye mpo babaka ye na ekulusu.

3 'Bongo bakonzi ya banganga-Nzambe na bankolo basanganaki na ndako ya Kayifa, mokonzi ya banganga-Nzambe;

4 bayokanaki mpo na kokanga Yesu na mayele, mpe baboma ye.

5 Kasi balobaki: 'Tosala yango na tango ya feti te, mpo bato batomboka te.

6 Tango Yesu azalaki na Betaniya, na ndako ya Simon oyo azalaki na maladi ya maba,

7 mwasi moko azalaki na molangi ya Albatre, oyo ezalaki ya kotonda na malasi ya motuya mingi, ayaki epai na ye, mpe asopaki yango na motu na ye, na tango azalaki na mesa.

8 Kasi bayekoli basilikaki tango bamonaki bongo, mpe balobaki: 'Mpo na nini kosala peleti ya boye?

9 Pamba te, malasi yango ekokaki kotekama na talo mingi penza mpe kopesa mbongo na babola.

10 Tango Yesu ayebaki yango, alobaki na bango: 'Mpo na nini bozali kotungisa mwasi oyo? Pamba te, asaleli ngai likambo moko ya malamu.

11 Babola, bokozala na bango elongo tango nyonso, kasi ngai, bokozala na ngai tango nyonso te.

12 Pamba te, tango asopaki malasi oyo na nzoto na ngai, asali yango mpo na kobongisa kokundama na ngai.

13 Nalobi na bino ya solo: na mokili mobimba, esika nyonso oyo Sango Malamu oyo ekoteyama, bato bakobanda kolobela likambo mwasi oyo asali mpo na kokanisa ye!

14 Bongo moko na kati ya bapostolo zomi na mibale, oyo bazalaki kobenga Yuda Iskariote, akendaki epai ya bakonzi ya banganga-Nzambe,

15 mpe atunaki: 'Bokopesa ngai nini, soki natekeli bino Yesu? Bongo batangelaki ye bibende ntuku misato ya mbongo.

16 Banda tango wana, Yuda azalaki koluka mwaye ya malamu mpo na koteka Yesu.

17 Na mokolo ya liboso ya feti ya mapa oyo ezangi kisi oyo evimbisaka mapa, bayekoli bayaki epai ya Yesu mpe batunaki: 'Epai wapi olingi tobongisela yo mpo na kolia bilei ya Pake?

18 Azongisaki: 'Bokende na vile, epai ya moto boye, mpe boloba na ye: "Moteyi alobi: Tango na ngai ekomi pene; nakolia bilei ya Pake na bayekoli na ngai epai na yo."

19 Bayekoli basalaki ndenge Yesu atindaki bango mpe babongisaki bilei ya Pake.

20 Tango pokwa ekomaki, Yesu avandaki na mesa na bapostolo na ye zomi na mibale.

21 Awa bazalaki kolia, Yesu alobaki: 'Ya solo nalobi na bino: moto moko na kati na bino akoteka ngai.

22 Bayokaki mawa mingi, mpe babandaki kotuna ye moko sima ya mosusu: 'Nkolo ezali ngai?

23 Yesu azongisaki: 'Moto oyo akoteka ngai, ezali oyo atie loboko na ye na sani elongo na ngai.

24 Mwana ya Moto akokufa ndenge ekomama mpo na ye. Kasi mawa mingi na moto oyo ateki Mwana ya Moto. Elingaki kozala malamu mpo na ye soki abotamaki te.

25 Bongo Yuda oyo atekaki ye, atunaki mpe: 'Moteyi, ezali ngai? Yesu azongiselaki ye: 'E e, osili koloba yango.

26 Tango bazalaki kolia, Yesu akamataki lipa, azongisaki matondi, akataki yango mpe apesaki yango na bayekoli na ye; mpe alobaki: 'Bokamata mpe bolia; oyo ezali nzoto na ngai.

27 Bongo akamataki kopo, azongisaki matondi, mpe apesaki bango yango; mpe alobaki: 'Bomela yango bino nyonso;

28 oyo ezali makila na ngai, makila ya Boyokani, oyo esopana mpo na bato ebele, mpo ete bazwa bolimbisi ya masumu.

29 Nalobi na bino, nakomela lisusu vino oyo te, banda sik'oyo kino mokolo nakomela yango na lolenge mosusu elongo na bino,

na Bokonzi ya Tata na ngai.

30 Sima ya koyemba banzembo, bakendaki na ngomba ya banzete ya oliye.

31 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Na butu ya lelo, bino nyonso bokokweyisa kondima na bino mpo na ngai. Pamba te ekomama: 'Nakobeta mobateli, mpe bameme ya etonga bakopalangana.'

32 Kasi sima ya kosekwa na ngai, nakokende liboso na bino na Galileya!

33 Piere alobaki: 'Ata soki bango nyonso bakweyisi kondima na bango mpo na yo kasi ngai nakokweyisa yango te.

34 Yesu azongiselaki ye: 'Nalobi na yo ya solo: na butu ya lelo, liboso ete soso elela, okowangana ngai mbala misato.

35 Kasi Piere alobaki na ye: 'Atako soki nasengeli kokufa na yo elongo, nakowangana yo te. Bongo bayekoli nyonso balobaki kaka ndenge moko.

36 Bongo Yesu akendaki elongo na bayekoli na ye na esika moko babengaka Getesemane; mpe alobaki na bango: 'Bovanda awa, na tango ngai nakei kobondela kuna.

37 "Akamataki Piere na bana mibale ya Zebede, mpe abandaki koyoka mawa mingi penza mpe pasi na motema.

38 Bongo alobaki na bango: 'Elimo na ngai etondi na mawa mingi penza pene ya liwa. Botikala awa, bokengela elongo na ngai.

39 Akendaki mwa moke liboso, akweyaki elongi na nse, mpe abondelaki: 'Tata, soki ekoki kosalama, tika ete kopo oyo eleka mosika na ngai! Esalama ndenge ngai nalingi te, kasi ndenge yo olingi.

40 Bongo azongaki epai ya bayekoli na ye mpe akutaki bango balali. Alobaki na Piere: 'Boni, bokoki kokengela elongo na ngai ata ngonga moko te?

41 Bokengela mpe bobondela mpo bokweya na komekama te. Molimo ezali na mokano ya malamu kasi nzoto ezali na bolembu.

42 Akendaki lisusu mbala ya mibale mpe abondelaki: 'E e! Tata na ngai, soki ekoki kosalama te ete kopo oyo eleka mosika na ngai, kasi esengeli kaka namela yango tika ete mokano na yo esalama.

43 Tango azongaki, akutaki bango balali lisusu, pamba te miso na bango ekomaki kilo mpo na pongi.

44 Bongo atikaki bango mpe akendaki lisusu kobondela mpo na mbala ya misato; mpe alobaki kaka maloba moko.

45 Bongo azongaki epai ya bayekoli mpe alobaki na bango: 'Bozali naino kolala mpe kopema? Botala, ngonga ekomi pene mpe Mwana ya Moto bakabi ye na maboko ya batu ya masumu.

46 Botelema, tokende. Moto oyo ateki ngai, akomi.

47 Tango azalaki naino koloba; Yuda, moko na kati ya bapostolo zomi na mibale, ayaki elongo na bato ebele, bamemaki mipanga na banzete. Bakonzi ya banganga-Nzambe na bankolo ya Bayuda nde bato batindaki bango.

48 Moto oyo atekaki Yesu alakisaki bango elembo; alobaki: 'Moto oyo ngai nakopesa beze, ye wana, bokanga ye.

49 Na mbala moko, apusanaki pene-pene ya Yesu mpe alobaki na ye: 'Mbote Moteyi! Bongo apesaki ye beze.

50 Yesu alobaki na ye: 'Moninga na ngai, sala likambo oyo oyeli. Bongo basusu bayaki pene-pene na ye, basimbaki Yesu, mpe bakangaki ye.

51 Moko na kati ya bato oyo bazalaki na Yesu asembolaki loboko, abimisaki mopanga na ye, abetaki mosali ya mokonzi ya banganga-Nzambe mpe akataki ye litoyi.

52 Kasi Yesu alobaki na ye: 'Zongisa mopanga na yo na esika na yango; pamba te bato nyonso oyo bakamataka mopanga, bakokufa mpe na mopanga.

53 Okanisi ete nakoki kobenga Tata na ngai te, mpe ye akoki kotindela ngai na mbala moko te mapinga ya baanzelu koleka zomi na mibale?

54 Bongo ndenge nini Makomi ekokokisama, oyo ezali koloba ete esengeli makambo yango esalama bongo?

55 Na tango wana, Yesu alobaki na ebele ya bato: 'Boni, nakomi moyibi, mpo boya kokanga ngai na mipanga mpe banzete na maboko? Nazalaki kovanda mikolo nyonso na lopango ya Ndako ya Nzambe mpo na koteya, mpe bokangaki ngai te!

56 Kasi nyonso oyo esalami, mpo ete Makomi ya baprofeta ekokisama! Bongo bayekoli nyonso batikaki ye mpe bakimaki.

57 Bato oyo bakangaki Yesu bamemaki ye epai ya Kayifa, mokonzi ya banganga Nzambe, epai wapi balakisi ya Mibeko mpe bampaka basanganaki.

58 Kasi Piere azalaki kolanda ye na mosika kino na lopango ya mokonzi ya banganga-Nzambe. Akotaki na lopango, mpe avandaki elongo na bakengeli mpo na kotala soki makambo yango ekosuka ndenge nini.

59 Bakonzi ya banganga-Nzambe mpe bato nyonso ya likita monene ya Bayuda, bazalaki koluka litatoli ya lokuta mpo na Yesu, mpo ete bakoka koboma ye.

60 Atako batemwe ya lokuta bayaki mingi, kasi bazwaki ata moko te. Na sima, bato mibale bayaki,

61 mpe balobaki: 'Moto oyo alobaki: "Nakoki koboma Ndako ya Nzambe mpe kotonga yango lisusu na mikolo misato"

62 Bongo mokonzi ya banganga-Nzambe atelemaki mpe atunaki Yesu: 'Ozali na likambo ya kozongisa te? Litatoli nini bato oyo bazali koloba mpo na yo?

63 Kasi Yesu azongisaki eloko moko te. Bongo mokonzi ya banganga-Nzambe alobaki na ye: 'Nazali kolapisa yo ndayi na kombo ya Nzambe ya bomoi: yebisa biso soki ozali Kristo, Mwana ya Nzambe!

64 Yesu azongisaki: 'E e, ezali bongo ndenge olobi. Kasi nalobi na bino: Banda sik'oyo, bokomona Mwana na Moto akovanda na loboko ya oyo aleki na nguya mpe akoya na mapata ya likolo!

65 Bongo mokonzi ya banganga-Nzambe, apasolaki bilamba na ye, mpe alobaki: 'Atioli Nzambe! Tina nini toluka lisusu batemwe? Boyoki bino moko ndenge atioli Nzambe!

66 Bongo bokanisi nini? Bazongisaki: 'Akoki na liwa!

67 Bongo, babwakelaki ye soyi na elongi mpe babetaki ye makofi. Basusu babetaki ye bambata

68 mpe balobaki: 'Kristo, sakolela biso, nani abeti yo?

69 Na tango wana, Piere avandaki libanda, na kati ya lopango. Mosali moko ya mwasi ayaki epai na ye, mpe alobaki: 'Yo mpe ozalaki na Yesu ya Galileya.

70 Kasi Piere awanganaki na miso ya bato nyonso: 'Nayebi kutu te makambo ozali koloba!

71 Tango azalaki kokende epai porte ezalaki, mosali mosusu ya mwasi amonaki ye, mpe alobaki na bato oyo bazalaki wana: 'Moto oyo azalaki na Yesu ya Nazareti.

72 'Piere awanganaki lisusu mpe alapaki ndayi: 'Nayebi moto wana te!

73 Sima ya mwa tango moke, bato oyo batelemaki wana, bayaki pene-pene ya Piere mpe balobaki na ye: 'Ya solo, yo mpe ozali moko ya bato wana, pamba te elobeli na yo ezali kofunda yo!

74 Bongo abandaki komilakela mabe mpe kolapa ndayi: Nayebi moto wana te. Kaka na tango wana, soso elelaki.

75 Bongo Piere akanisaki maloba oyo Yesu alobaki: "Liboso ete soso elela, okowangana ngai mbala misato". Abimaki libanda mpe alelaki mingi.

  

MATIE 27

1 Tango tongo etanaki, bakonzi ya banganga-Nzambe nyonso na bankolo ya bayuda basanganaki mpo na kobomisa Yesu.

2 Bakangaki ye basinga, bamemaki ye mpe bapesaki ye na maboko ya guyernere Pilato.

3 Yuda oyo atekaki Yesu, tango amonaki ete bakateli Yesu etumbu, ayokaki pasi mingi na motema, mpe akendaki kozongisa mbongo ya bibende ntuku misato wana na bakonzi ya banganga-Nzambe mpe na bampaka.

4 Bongo alobaki na bango: 'Nasali lisumu mpo nateki moto oyo azangi likambo! Kasi bango bazongisaki: 'Etali biso te! Etali yo moko!

5 Yuda abwakaki mbongo yango na Ndako ya Nzambe, mpe alongwaki wana; akendaki mpe amidiembikaki.

6 Bakonzi ya banganga-Nzambe balokotaki mbongo yango mpe balobaki: 'Mibeko epesi nzela te mpo na kotia yango na kesi ya makabo, pamba te yango ezali mbongo ya makila!

7 Sima ya kosala likita, basombaki na mbongo yango "elanga ya mosali ya banzungu ya mabele" mpo na bakomisa yango simetiere ya kokunda bapaya.

8 Yango wana kino lelo oyo, elanga yango babengaka yango: "Elanga ya makila!"

9 Na ndenge wana nde maloba ya moprofeta Jeremi ekokisamaki: 'Bakamataki mbongo ya bibende ntuku misato, talo oyo bato ya Isayele bakataki mpo na ye;

10 mpe basombaki na yango elanga ya moto oyo asalaka banzungu ya mabele, ndenge Nkolo atindaki ngai!'

11 Yesu atelemaki liboso ya guyernere; mpe guyernere atunaki ye: 'Ozali mokonzi ya Bayuda? Yesu azongisaki: 'E e, ezali bongo, ndenge olobi!

12 Kasi tango bakonzi ya banganga-Nzambe mpe bankolo ya Bayuda bazalaki kofunda ye, ye azongisaki ata liloba moko te.

13 Bongo Pilato atunaki ye: 'Ozali koyoka te makambo bango bazali kofundela yo?

14 Kasi Yesu azongisaki ata liloba moko te. Yango wana, guyernere akamwaki mingi penza.

15 Guyernere azalaki na momesano, ete na tango ya feti azalaki kobimisa moto moko ya boloko oyo bato bango moko bazalaki kopona.

16 Na tango wana, moto moko azalaki na boloko, ayebanaki mingi, kombo na ye Barabas.

17 Tango ebele ya bato basanganaki, Pilato atunaki bango: 'Bolingi natikela bino nani? Barabas to Yesu oyo babengaka Kristo?

18 Pamba te ayebaki ete batekaki Yesu epai na ye kaka mpo na likunia.

19 Tango avandaki na kiti na ye oyo azalaki kokatela makambo, mwasi na ye atindelaki ye maloba oyo: 'Kokota te na makambo ya moto na sembo wana. Pamba te na butu ya lelo, namoni pasi mingi na ndoto mpo na ye.

20 Kasi bakonzi ya banganga-Nzambe mpe bankolo, bandimisaki ebele ya bato mpo basenga Barabas mpe baboma Yesu.

21 Guyernere atunaki bango lisusu: 'Na kati na bango mibale, bolingi natikela bino nani? Bango bazongisaki: 'Barabas.

22 Pilato atunaki bango: 'Bongo Yesu oyo babengaka Kristo, nasala ye nini? Bango nyonso bazongisaki: 'Baka ye na ekulusu!

23 Pilato atunaki: 'Mabe nini ye asali? Kasi bagangaki lisusu makasi penza: 'Baka ye na ekulusu!

24 Tango Pilato amonaki ete akokoka lisusu kosala eloko te, mpe mobulu ebandaki kobima, akamataki mayi, asukolaki maboko liboso ya ebele ya bato mpe alobaki: 'Ngambo ya makila ya moto oyo etali ngai te, kasi etali bino!

25 Bato nyonso, bazongisaki: 'Tika ete ngambo ya makila na ye ezala likolo na biso mpe ya bana na biso!

26 Bongo Pilato atikelaki bango Barmabas. Kasi mpo na Yesu, sima ya kobetisa ye bafimbo, akabaki ye na maboko na bango mpo babaka ye na ekulusu.

27 Basoda ya Guyernere bamemaki Yesu na ndako ya Guyernere, mpe batiaki ye na kati-kati na bango nyonso.

28 Balongolaki ye bilamba mpe balatisaki ye nzambala ya motane.

29 Sima, balatisaki ye ekoti moko ya bokonzi, kasi basalaki yango na nzube. Basimbisaki ye nzete na loboko na ye ya mobali, babandaki kofukamela ye mpe kosakana na ye; bazalaki koloba: 'Mbote, mokonzi ya Bayuda!

30 Bazalaki kobwakela ye soyi; bakamataki nzete mpe bazalaki

kobeta ye yango na motu.

31 Sima ya kosilisa kosakana na ye, balongolaki ye nzambala mpe balatisaki ye bilamba na ye, bongo bamemaki ye mpo na kobaka ye na ekulusu.

32 Tango babimaki na vile, bakutanaki na moto moko ya mboka Sirene, kombo na ye Simon, mpe batindaki ye na makasi amema

ekulusu ya Yesu.

33 Bakomaki na esika moko babengaka Golgota (elingi koloba: "Esika ya mokuwa ya motu").

34 Mpe kuna, bapesaki Yesu vino oyo basangisa na makasa ya bololo. Kasi tango amekaki, aboyaki komela yango.

35 Tango basilisaki kobaka Yesu na ekulusu, bakabolaki bilamba na ye sima ya kobetela yango zeke.

36 Bongo bavandaki wana mpo na kokengela ye.

37 Babambaki na ekulusu, na likolo na motu na ye, mwa libaya moko mpo na kolakisa tina oyo babomelaki ye; bakomaki boye: "Oyo Yesu, mokonzi ya Bayuda!"

38 Babakaki mpe miyibi mibale na ba-ekulusu elongo na ye: moko na loboko ya mobali mpe mosusu na loboko ya mwasi.

39 Bato oyo bazalaki koleka wana, bazalaki kofinga ye, koningisa mitu

40 mpe koloba: 'Yo moto obomaka Ndako ya Nzambe mpe otongaka yango na mikolo misato, mibikisa yo moko. Soki ozali Mwana ya Nzambe, kita na ekulusu!

41 Ndenge moko mpe bakonzi ya banganga-Nzambe, balakisi ya Mibeko mpe bankolo ya Bayuda bazalaki kosakana na ye, mpe koloba:

42 "Abikisaki bato mosusu, akoki komibikisa te! Soki azali mokonzi ya Isayele, akita sik'oyo na ekulusu, bongo tokondima ye.

43 Atiaka elikya na ye na Nzambe; Nzambe akangola ye sik'oyo, soki alinga ka ye. Pamba te, azalaki koloba: "Nazali Mwana ya Nzambe!"

44 Ndenge moko mpe, miyibi oyo babakaki na ba-ekulusu elongo na ye, bazalaki mpe kofinga ye.

45 Mokili mobimba ekomaki molili, banda na ngonga ya midi kino na ngonga misato ya pokwa.

46 Pene-pene na ngonga ya misato, Yesu agangaki na mongongo makasi: 'Eli, Eli, lama sabakatani? Elingi koloba: Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini otiki ngai?

47 Bato mosusu oyo batelemaki wana, tango bayokaki bongo, balobaki: 'Azali kobenga Eliya!

48 Bongo moko na kati na bango akimaki mbango, akamataki eponze, atondisaki yango na vino ya ngayi, atiaki yango na songe ya nzete, mpe apesaki Yesu mpo amela.

49 Kasi basusu bazalaki koloba: 'Tika totala, soki Eliya akoya kobikisa ye!

50 Bongo Yesu agangaki lisusu makasi mpe azongisaki molimo na ye.

51 Kaka na tango wana, rido ya ndako ya Nzambe epasukaki na biteni mibale, kobanda na likolo kino na nse. Mokili eninganaki, mabanga epasukaki,

52 malita efungwamaki; mpe basantu mingi oyo bakufa, basekwaki;

53 babimaki na malita, mpe sima ya kosekwa ya Yesu, bakotaki

na vile ya bosantu mpe bato mingi bamonaki bango.

54 Mokonzi ya basoda ya Roma, na baoyo bazalaki na ye elongo, baoyo bazalaki kokengela Yesu, tango bamonaki ndenge mokili eninganaki na makambo nyonso oyo esalamaki, bayokaki somo mingi penza mpe balobaki: 'Ya solo, azalaki Mwana ya Nzambe!

55 Basi mingi mpe bazalaki wana, bazalaki kotala na mosika;

ezali baoyo balandaki Yesu banda na Galileya mpo na kosalela ye.

56 Na kati na basi yango, ezalaki: Mariya ya Magadala, Mariya mama ya Zaki mpe Zozefi, mpe mama ya bana ya Zebede.

57 Tango pokwa ekomaki, moto moko ya mbongo mingi kombo na ye Zozefi ayaki. Ye azalaki moto ya mboka Arimate mpe azalaki moyekoli ya Yesu.

58 Akendaki epai ya Pilato mpe asengaki nzoto ya Yesu. Bongo Pilato atindaki bapesa ye yango.

59 Zozefi azwaki nzoto, alingaki yango na elamba ya peto,

60 mpe akotisaki yango na lilita na ye ya sika oyo atobolaki na kati ya libanga. Bongo apusaki libanga moko ya monene liboso ya porte ya lilita, bongo azongaki na ye.

61 Mariya ya Magadala mpe Mariya oyo mosusu bavandaki wana, liboso ya lilita.

62 Mokolo oyo elandaki, sima ya mokolo ya komilengela, bakonzi ya banganga-Nzambe mpe bafarizeo bakendaki epai ya Pilato.

63 Balobaki: 'Mokonzi, tozali koyeba ete tango moto wana ya lokuta azalaki na bomoi, alobaki: "Nakosekwa sima ya mikolo misato!"

64 Yango wana, tinda bato bakengela lilita yango malamu kino na mokolo ya misato; soki te bayekoli na ye bakoya koyiba nzoto na ye, bongo na sima bakoloba na bato ete asekwi kati na bakufi. Ya solo, lokuta wana ekoleka oyo ya liboso na mabe!

65 Pilato azongisaki: 'Bozwa bakengeli; bokende kokengela lilita na ndenge bolingi!

66 Bongo bakendaki, bakangaki lilita malamu, batiaki elembo na libanga mpe batikaki bakengeli.

  

MATIE 28

1 Na tongo ya mokolo ya liboso ya poso, sima ya mokolo ya Saba, Mariya ya Magadala mpe Mariya oyo mosusu, bakendaki kotala lilita.

2 Mokili eninganaki makasi penza, pamba te anzelu ya Nkolo awutaki na likolo, ayaki, alongolaki libanga mpe avandaki likolo na yango.

3 Lolenge na ye ezalaki lokola kongenga ya kake, mpe bilamba na ye ezalaki pembe makasi penza.

4 Somo monene ekotelaki bakengeli: babandaki kolenga mpe bakomaki lokola bato bakufî.

5 Bongo anzelu alobaki na basi: 'Bobanga te, nayebi ete bozali koluka Yesu oyo babakaki na ekulusu.

6 Azali awa te, asi'asekwi ndenge alobaki. Boya kotala esika ye alalaki.

7 Bongo bokende noki koyebisa bayekoli na ye ete asi'asekwi kati na bakufi. Mpe akeyi liboso na bino na Galileya. Bokomona ye kuna! Sik'oyo nayebisi bino!

8 Batikaki lilita noki penza, na kobanga mpe na esengo monene. Mpe bakendaki mbango koyebisa sango yango na bayekoli na ye.

9 Na mbala moko, Yesu akutanaki na bango. Alobaki: 'Mbote na bino! Bayaki epai na ye, basimbaki makolo na ye, mpe bakumisaki ye.

10 Bongo Yesu alobaki na bango: 'Bobanga te! Bokende mpe boyebisa bandeko na ngai bakende na Galileya; bakomona ngai kuna!

11 Tango basi bazalaki kokende, bakengeli mosusu bakendaki na vile mpe bayebisaki na bakonzi ya banganga-Nzambe makambo nyonso ndenge yango esalamaki.

12 Tango bakonzi ya banganga-Nzambe bakutanaki na bankolo ya Bayuda, babongisaki mwango moko. Bapesaki basoda mbongo ebele,

13 mpe balobaki na bango boye: 'Boloba boye: tango biso tozalaki kolala pongi, bayekoli na ye bayaki na butu koyiba nzoto na ye.

14 Soki guyernere ayoki likambo yango, tokokitisa ye motema, mpe bokozwa matata te!

13 Basoda bazwaki mbongo mpe basalaki ndenge batindaki bango. Mpe sango oyo epanzana na kati ya bayuda kino lelo oyo.

Yesu Abimeli Bayekoli Na Ye

16 Bongo bayekoli zomi na moko bakendaki na Galileya, na ngomba oyo Yesu ayebisaki bango bakende.

17 Tango bamonaki ye, bakumisaki ye; kasi basusu kati na bango bazalaki na tembe.

18 Yesu ayaki epai na bango mpe alobaki: 'Bokonzi nyonso, na Likolo mpe awa na nse epesami na maboko na ngai.

19 Yango wana bokende mpe bokomisa bato ya bikolo nyonso bayekoli na ngai, bobatisa bango na kombo ya Tata, ya Mwana, mpe ya Molimo Mosantu.

20 Boteya bango batosa nyonso oyo natindaki bino. Boyeba ete nazali na bino mikolo nyonso, kino na suka ya mokili.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM