page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

page2
bibilia-kiswahili
bibilia-kiluba
bibilia-lingala
bibilia-kikongo
page2
bibilia-lingala
page
page
page
page
page
page
page
page
page

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

EMONISELI

BANZEMBO

YUDE

JEKALYN  ALMONIQUE  CARR

22/04/1997


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM

KISWAHILI

KILUBA

LINGALA

KIKONGO

SANGO

MALAMU

NA

NDINGA NA

 BISO

LOSAMBO YA MOLEKI NZELA

Sanzola Yawe, molimo na ngai, mpe kobosana ata moke te makambo na ye nyonso ya malamu oyo asala, ye oyo alimbisaka masumu na yo nyonso, mpe abikisaka bapasi na yo nyonso. Banzembo 103: 2-3.

Esengo mingi lelo oyo ya koya ko kabola elongo na bino sango malamu.

Amemaki masumu na biso na nzoto na ye, likolo ya ekulusu, mpo ete tokufa na masumu mpe tozala na bomoi mpo na bosembo; bobiki na nzela ya bapota na ye. Pamba te, bozalaki lokola bameme oyo ezalaki kotelengana-telengana, kasi sik'oyo bosili kozonga epai ya Mobateli ya bameme mpe mokengeli ya milimo na bino. 1 Pierre 2: 24-25.

Sango malamu, Nzambe azali Tata, mpe alingi bolamu mpo na bana na ye.

Ndeko , moninga, Yesu ayaki kokangola biso, apambolaki biso pe .... Ye alingi bolamu na biso., Nzambe alobaki ye moko, na monoko ya ba profeta, Ngai nazali na zali libiki.

Nalingi bobele kobondela po na yo,

Bisika oyo yo ozali, tiya bobele elikya epayi ya Tata, libiki na mapamboli nioso ekowuta bobele na maboko na ye. Mokolo moko nalandaki mateya ya mosali na  Nzambe oko, na internet.Ye azali kobondela po na bamaladie, nalandi losambo na ye , natiaki elikya ete Nzambe azali tata mpe alingi ete bana na ye bazali na nzoto kolongunu.Na mbala moko,Nzambe abikisaki ngai, bokono na zalaki na yango esilaki na mbala moko.

Tobondela

Tata, nabeleli yo nangonga oyo, okita na ngolu nioso na kati ya bomoyi ya ndeko na ngai, yo oyebi na malamu, kombo na ye, mikakatano ,to mikumba na ye, bokono to baposa na ye; Nasengi bobele otiya loboko na yo ya bo-tata na nzoto na ye, Tondisa mpe nguya na yo na ndako na ye; Na tie elikya mokano nayo ekokisama na nzoto naye, Na koki koloba, ndeko na ngai akongolami, abikisami, pe kimia ne esengo etondisami na nzoto na ye. Lokumu nioso ezala epayi na yo tata ya likolo. Amen.

 


Nazalaki koyenga-yenga mikolo nioso, makaya, makambo mingi ya bosoto. Mosala ya malonga te , epayi pe mitungisi ya ndenge ne ndenge. Nazali mondimi uta kala, nayebibi nkombo ya Yesu Kristo, kasi nazali kaka kati na bosoto, nabebisaki nzoto na ngai na makaya. Yesu na mawa na ye azaliki koluka ngai. Libala na ngai ekomaki pene ya kokabwana, nayebaki na malamu tina ya likambo yango, kasi na boyaki komikitisa. Mbongo na ngai nioso ezalaki kosila na loyenge. Kasi mokolo moko Nkolo yesu abongolaki manso. Nakutanaki na moninga ya Mama na ngai oyo azali mondimi ya solo. Mama oyo akabelaki ngai bibliya.

Tango na komaki kotanga buku oyo na ndako na ngai, moke moke, makanisi mpe mayela na ngai ekomaki kofungwama. Mwinda ya Nzambe eye na bomoyi na ngai, liloba ya Nzambe ekolisi kondima na ngai. Lelo oyo, nazongi na nzela oyo Nkolo alingi po na bana na ye banso, natiki bosoto na bozoba, natingami na mabondeli. Kasi makaya ebebisaki pema na ngai. mokolo moko, nazali liboso ya ordinateur, nazali kolanda mateya ya lingomba moko na France. Na ngonga moko, papa pasteur abeleli, ye alobi boye/ Yo elenge mobali oyo ozali kolanda biso na internet, yo oyo ozali na pema mokosi, pasi na tolo na yo, Nzambe abikisi yo lelo, e tika molimo na ye eya na bomoyi na yo. Na mbala moko, nayokaki moto na makasi na nzoto na ngai. Yango ewumelaki te, kasi uta tango wana,pna na ngai ezongaki malamu, pai esilaki, lelo oyo nazali na nzoto kolungunu. aleluya, tika ete Nzambe akumisama, ye oyo na sima ya bibilia afungoli mayele na nai, mpe na sima ya Molimo mosantu alendisi ngai. Amen.


Je reste positif et je sais que grâce au Seigneur ma vie va changer et que je vais retrouver un emploi rapidement. Amen.