page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

ROMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

ROMA 1

1 Polo, mowumbu ya Yesu Kristo abengamaki mpo azala mopostolo mpe aponamaki mpo na kosakola Sango Malamu ya Nzambe.

2 Sango Malamu yango, yango nde Nzambe alakaki banda kala na nzela ya baprofeta na ye, kati na Makomi Mosantu.

3 Yango ezali koloba mpo na Mwana na ye, ye oyo na bomoto, abotamaki na libota ya David:

4 Yesu Kristo Nkolo na biso, ye oyo na nzela ya Molimo Mosantu, amonisamaki na nguya nyonso ete azali Mwana na Nzambe na nzela ya kosekwa na ye na bakufi.

5 Na nzela na ye nde nazwaki ngolu ya kozala mopostolo mpo na komema na kombo na ye bato ya bikolo nyonso mpo bandima mpe batosa ye.

6 Bino mpe bozali na kati ya bato wana, baoyo Yesu Kristo abenga.

7 Nakomeli bino, balingami ya Nzambe, bino nyonso oyo bozali na Roma, mpe bobengama mpo bozala basantu. Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Kristo, ezala na bino.

8 Liboso, nazali kotonda Nzambe na ngai na nzela ya Yesu Kristo mpo na bino nyonso, pamba te kondima na bino bazali kolobela yango kati na mokili mobimba.

9 Na mabondeli na ngai nyonso, natikaka te kotanga kombo na bino, mpe Nzambe oyo ngai nasalelaka na molimo na ngai mpo na kosakola Sango Malamu ya Mwana na ye, azali temwe na ngai:

10 nasengaka tango nyonso na mabondeli na ngai, ete sik'oyo to tango mosusu, Nzambe apesa ngai nzela, na mokano na ye, mpo naya kotala bino.

11 Pamba te, nazali na posa makasi penza ya koya komona bino mpo namemela bino likabo ya molimo, mpo na kolendisa kondima na bino,

12 tolingi koloba: mpo tolendisana elongo, ngai na bino, na kondima moko oyo tozali na yango ngai na bino.

13 Bandeko, nalingi boyeba malamu ete, nabongisaki mbala mingi likanisi ya koya epai na bino mpo ete nabuka mbuma kati na bino lokola nasalaki epai ya bato mosusu oyo bazali bayuda te. Kasi kino sik'oyo naino nazwi nzela te mpo na bipekiseli.

14Nazali na niongo epai ya bagreki mpe epai ya bato oyo bazali bagreki te, epai ya bato ya bwanya mpe epai ya baoyo bazangi mayele.

15 Yango wana nazali na posa mingi penza mpo na koteya Sango Malamu, epai na bino baoyo bozali na Roma.

16 Pamba te nayokaka soni te mpo na Sango Malamu: yango ezali nguya ya Nzambe mpo na lobiko ya bato nyonso oyo bandimaka: liboso mpo na bayuda, bongo na sima bato oyo bazali bayuda te.

17 Pamba te, bosembo ya Nzambe emonisami kati na Sango Malamu, bosembo oyo ezwamaka na nzela ya kondima, banda na ebandeli kino na suka, lokola ekomama: "Moto na sembo akozala na bomoi na nzela ya kondima."

18 Wuta na likolo, Nzambe alakisaka kanda na ye likolo ya kozanga botosi na makambo ya Nzambe mpe likolo ya mabe nyonso oyo bato basalaka; baoyo bazipaka solo na misala na bango ya mabe.

19 Mpo ete makambo oyo bakoki koyeba mpo na Nzambe ezali polele epai na bango; pamba te Nzambe ye moko moto alakisa bango yango polele.

20 Pamba te, banda mokili esalama, makambo ya malamu ya Nzambe oyo emonanaka te: nguya na ye ya seko, mpe bonzambe na ye, emonanaka polele. Bato bakoki komona yango na biloko oyo Nzambe asala. Yango wana, bakoki ata moke te komilongola na ngambo.

21 Pamba te bayebaki Nzambe, kasi bapesaki ye lokumu te lokola Nzambe, mpe bazongisaki matondi te epai na ye. Kasi makanisi na bango ekomaki ya bozoba, mpe mitema na bango oyo ezangaki mayele etondaki na molili.

22 Bazalaki komimona bato ya bwanya, kasi bakomaki bazoba.

23 Yango wana, na esika ete bakumisa Nzambe oyo akufaka te mpe atondi na nkembo, bakumisaki bikeko, lokola: bilili ya bato oyo bakufaka, ya bandeke, ya banyama oyo etambolaka na makolo minei, mpe ya banyama oyo etambolaka na libumu.

24 Yango wana Nzambe asundolaki bango na baposa ya mabe ya mitema na bango, mpe na misala ya bosoto, mpo ete bayokisa banzoto na bango soni kati na bango.

25 Babongolaki solo ya Nzambe na makambo ya lokuta, bapesaki lokumu mpe basalelaki biloko oyo esalama na esika ya Ye oyo asalaki yango, Ye oyo abongi mpo na kozwa lokumu libela na libela! Amen.

26 Yango wana Nzambe asundolaki bango na baposa ya soni. Ata basi na bango, baboyaki kosangisa nzoto na mibali mpe bamipesaki na kosangisa nzoto basi na basi.

27 Mibali mpe ndenge moko, batikaki kosangisa nzoto na basi, kasi batondaki na posa bango na bango; basalaki makambo ya soni mibali na mibali , mpe bazwaki kati na bango moko lifuti oyo ekokaki mpo na kobunga na bango.

28 Mpe lokola bamonaki ete ezalaki na tina te mpo na koyeba Nzambe, yango wana Nzambe asundoli bango na makanisi na bango ya mabe, mpo basala makambo oyo ekoki te.

29 Bongo, batondaki na makambo ya ndenge na ndenge oyo ezangi bosembo, ya mabe, ya lokoso ya mbongo, mpe ya mayele ya mabe. Batondaki na zuwa, koboma, koswana, koteka baninga, mpe makambo ezangi tina. Bakomaki bato ya songi-songi,

30 bato na kotiola, banguna ya Nzambe, bato ya lolendo, bato ya lofundu, bato ya biloba-loba, balukaka kaka kosala mabe; batiolaka baboti na bango;

31 Bazangi mayele mpe bosembo, bakomaki mitema mabanga mpe mitema ezanga mawa.

32 Bayebi malamu penza ekateli ya Nzambe, ete baoyo basalaka makambo wana basengeli kokufa. Kasi ata bongo, ezali kaka te mpo bazali kosala makambo wana, kasi mpo bazali mpe kondima bato oyo basalaka yango.

  

ROMA 2

1 Yango wana, yo moto osambisaka bato mosusu, ata ozali nani, okoki koloba te ete ozangi mabe. Pamba te, tango osambisaka bato mosusu, omisambisaka mpe yo moko; mpo yo moto osambisaka, osalaka mpe bongo.

2 Nzokande, toyebi ete etumbu ya Nzambe ezali na ndenge ya bosolo epai ya bato oyo basalaka bongo.

3 Yo moto osambisaka bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana, mpe osalaka makambo yango, okanisi ete okokima etumbu ya Nzambe?

4 To ozali kotiola Nzambe mpo atonda na bolamu, akangaka motema, mpe azali na motema monene? Oyebi te ete bolamu ya Nzambe ememaka yo na nzela ya kobongola motema?

5 Kasi ozali na motu makasi mpe motema, oyo eboya kobongwana. Yango wana, ozali komibombela etumbu mpo na mokolo ya kanda ya Nzambe, tango kosambisa na ye ya bosembo ekomonana.

6 Mokolo yango, "Nzambe akopesa na moto na moto oyo ekoki na misala na ye."

7 Baoyo, na nzela ya kosala malamu na molende nyonso, balukaka nkembo, lokumu mpe makambo oyo ebebaka te, akopesa bango bomoi ya seko.

8 Kasi baoyo bazali bato ya tembe, baboyaka makambo ya solo mpe balandaka makambo oyo ezangi bosembo, Nzambe azali kobombela bango kanda na ye mpe nkele na ye.

9 Ya solo, minyoko mpe mitungisi ezali kozela moto nyonso oyo asalaka mabe, liboso epai ya moyuda bongo sima epai ya moto oyo azali moyuda te;

10 kasi nkembo, lokumu, mpe kimia ezali kozela moto nyonso oyo asalaka makambo ya malamu, liboso epai ya moyuda, bongo sima epai ya moto oyo azali moyuda te.

11 Pamba te, Nzambe atalaka bilongi ya bato te.

12 Baoyo basalaki masumu na kozanga koyeba Mibeko ya Moyize, bakobunga, kasi Mibeko yango ekoloba eloko moko te na kosambisama na bango. Kasi baoyo basalaki masumu na koyeba Mibeko yango, bakosamba na ndenge Mibeko ezali koloba.

13 Pamba te, ezali te baoyo bayokaka Mibeko nde bazali bato na sembo na miso ya Nzambe. Ezali bongo te, kaka baoyo batosaka Mibeko nde bakokomisa bango bato na sembo.

14 Pamba te, bato oyo bazali bayuda te, bango bato bayebi Mibeko ya Moyize te, tango bakokisaka na ndenge na bango moko makambo oyo Mibeko esengaka, boyeba ete bakomaka Mibeko mpo na bango moko, ata soki bayebi Mibeko te.

15 Na bongo, balakisaka na nzela ya bizaleli na bango ete, misala oyo Mibeko esengaka ezali ya kokomama na kati ya mitema na bango. Mitema na bango mpe etatolaka, ndenge moko mpe makanisi na bango oyo efundaka bango to mpe elongisaka bango.

16 Nyonso wana ekomonana polele mokolo Nzambe akosambisa basekre ya bato, na nzela ya Yesu Kristo. Sango Malamu oyo nateyaka elobaka bongo.

17 Bongo yo moto omibengaka moyuda, otiaka elikya na Mibeko, omikumisaka mpo na Nzambe;

18 oyebi mokano ya Nzambe, oyebi kososola biloko ya malamu koleka, mpo mibeko eteya yo;

19 omimonaka ete ozali motambwisi ya bakufi miso, mwinda ya baoyo bazali kati na molili;

20 molakisi ya bazoba, moteyi ya bana mike, mpo ozwaka boyebi nyonso mpe bosolo kati na Mibeko.

21 Yo moto oteyaki bato mosusu, mpo na nini omiteyaka yo moko te? Oteyaka bato mosusu ete bayiba te, kasi mpo na nini yo moko oyibaka?

22 Yo moto olobaka ete basala ekobo te, kasi mpo na nini yo moko osalaka ekobo? Yo moto oboyaka bikeko, kasi mpo na nini osalaka na yango mombongo?

23 Yo moto omikumisaka mpo na Mibeko, oyebi te ete opesaka Nzambe lokumu te tango obukaka yango?

24 Lokola ekomama: "kombo ya Nzambe ezali kotiolama epai ya bato oyo bazali bayuda te mpo na bino."

25 Kokatisama nzoto ezali na tina soki ozali kobatela Mibeko. Kasi soki obuki Mibeko, kokatisama na yo ekokoma lokola nde okatisama nzoto te.

26 Kasi soki moto oyo bakata nzoto te, azali kokokisa makambo oyo Mibeko emonaka ete ezali sembo, boni, moto yango oyo bakata nzoto te, bakotanga ye te lokola moto oyo bakata nzoto?

27 Bongo moto oyo bakata nzoto te, kasi atosaka Mibeko, akosambisa yo oyo obukaka Mibeko atako ozali na Makomi mpe bakata yo nzoto.

28 Pamba te, ezali te makambo oyo emonanaka na miso nde ekomisaka moto moyuda, ezali mpe te elembo oyo emonanaka na nzoto nde ekomisaka moto akatisama nzoto.

29 Kasi eloko ekomisaka moto moyuda ezali makambo ya kati, mpe kokatisama ya solo ezali oyo Molimo azali kosala na motema, kasi ezali te oyo ya kotosa mokanda ya Mibeko. moyuda ya ndenge oyo azwaka masanzoli na ye na bato te, kasi na Nzambe.

  

ROMA 3

1 Bongo kozala moyuda ezali na litomba nini? To mpe, kokatisama nzoto ezali na tina nini?

2 Ya solo, litomba ezali monene penza. Pamba te, Maloba ya Nzambe epesamaki liboso na bango.

3 Bongo toloba nini mpo na kozanga kondima ya basusu kati na bango? Kozanga kondima na bango ekotinda Nzambe akokisa bilaka na ye te?

4 Ata moke te! Tika ete Nzambe azala solo, mpe bato nyonso bazala bato ya lokuta, lokola ekomama: "Mpo ete omonana sembo na maloba na yo; mpe olonga tango bakosambisa yo."

5 Kasi soki mabe na biso ezali kolakisa polele bosembo ya Nzambe, bongo tokoloba nini? Nzambe azangi bosembo tango akitiselaka biso kanda na ye? Nayebi ete nazali kokanisa na lolenge ya bato.

6 Te, ezali bongo te! Pamba te soki Nzambe azali sembo te, bongo ndenge nini akosambisa mokili? Pamba te, soki lokuta na ngai emonisaka na polele penza bosolo ya Nzambe mpe epesaka ye nkembo, bongo mpo na nini nasengeli kozwa etumbu lokola moto ya masumu?

7 Bongo mpo na nini tokoki koloba te ete: Tosala mabe mpo ete malamu ebima kati na yango? Pamba te, bato mosusu bafingaka biso na koloba ete, biso bato toteyaka bongo. Bato wana bakoki mpo na kozwa etumbu.

9 Bongo toloba nini? Biso bayuda, toleki bato oyo bazali bayuda te? Te, ata moke te. Pamba te, tosi'tolakisa ete bato nyonso, bayuda mpe bato oyo bazali bayuda te bazali na nse ya bokonzi ya masumu.

10 Lokola ekomama: "Moto na sembo azali te, ata moko te,

11 "moto ata moko te azali kososola, moto ata moko te azali koluka Nzambe.

12 Bango nyonso batika nzela ya Nzambe, bango nyonso bamibebisa elongo, moto moko te asalaka malamu, ata moko te.

13 "Mingongo na bango ekokani na lilita ya kofungwama, basalelaka lolemo na bango mpo na kokosa, bambebo na bango ezali na pwazo ya nioka,

14 "minoko na bango etonda na makambo ya bololo mpe bilakeli ya mabe.

15 "Makolo na bango ekimaka mbangu mpo na kosopa makila.

16 "Bisika nyonso balekaka, batikaka libebi mpe bapasi.

17 Bayebi nzela ya kimia te.

18 "Na miso na bango, kobanga Nzambe ezali na tina te."

19 Nzokande, toyebi ete makambo nyonso oyo Mibeko elobaka, elobaka yango na bato oyo bazali na nse ya bokonzi ya Mibeko, mpo ete minoko nyonso ekangama, mpe bato nyonso bamonana ete bazali na ngambo liboso ya Nzambe.

20 Yango wana, moto ata moko te akomonana sembo liboso na ye mpo akokisaka misala oyo Mibeko esengaka. Pamba te, masumu emonanaka na nzela ya Mibeko.

21 Kasi sik'oyo bosembo ya Nzambe emonani polele, mpe elandi Mibeko te; mikanda ya Mibeko mpe Makomi ya baprofeta ezali kotatola yango.

22 Bosembo yango ya Nzambe ezwamaka na nzela ya kondima kati na Yesu Kristo, epai ya bato nyonso oyo bandimaka. Bokeseni ezali te kati na bato,

23 pamba te, bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,

24 mpe bakomi sembo na ofele nyonso, na nzela ya ngolu na ye, na nzela ya kokangolama oyo ezali kati na Kristo Yesu.

25 Ezali ye nde Nzambe akabaki lokola likabo oyo ebongisamaki mpo na kolongola masumu, mpo na baoyo bandimaka likabo na ye. Asalaki bongo mpo na kolakisa bosembo na ye. Na tango ya kala, akangaki motema mpe apesaki bato etumbu te mpo na masumu na bango.

26 Asalaki bongo mpo na kolakisa bosembo na ye na tango oyo mpo ete azala sembo mpe azala moto oyo azali kokomisa bato na sembo, bato oyo bazali kondima Yesu.

27 Bongo, tina ezali mpo na komikumisa? Ezali te! Na nzela ya mobeko nini? Oyo ya misala? Te!, kasi na nzela ya oyo ya kondima.

28 Yango wana tozali koloba boye: moto azali kokoma sembo kaka na nzela ya kondima, kasi ezali te mpo na kokokisa misala oyo Mibeko ezali kosenga.

29 Boni, Nzambe azali kaka Nzambe ya bayuda? Boni, azali mpe Nzambe ya bato oyo bazali bayuda te? Ya solo, azali mpe Nzambe ya bato oyo bazali bayuda te.

30 Pamba te Nzambe azali kaka moko, oyo akomisaka bato oyo bakatisa nzoto sembo na nzela ya kondima, mpe oyo akomisaka bato oyo bakatisa nzoto te sembo na nzela ya kondima.

31 Bongo, elingi koloba ete tobomi Mibeko na nzela ya kondima? Ata moke te! Kutu, tozali kolendisa yango.

  

ROMA 4

1 Bongo toloba nini mpo na Abraham, koko na biso na ndenge ya bomoto? Azwaki nini?

2 Soki Abraham akomaki sembo na nzela ya misala, mbele akokaki komikumisa. Kasi liboso ya Nzambe te.

3 Pamba te, Makomi elobi nini? "Abraham andimaki Nzambe, mpe Nzambe akomisaki ye moto na sembo."

4 Soki moto asali mosala bapesaka ye lifuti, mpe lifuti yango ezali likabo te, kasi yango ezali eloko oyo ekoki mpo na ye.

5 Nzokande, soki moto asali mosala te, kasi atie kondima na Nzambe oyo akomisaka bato ya masumu sembo, Nzambe akokamata moto wana moto na sembo mpo na kondima na ye.

6 David mpe alobaki kaka ndenge moko tango alobaki mpo na esengo ya moto oyo Nzambe akamati ye moto na sembo, ata asalaki misala te:

7"Esengo na bato oyo mabe na bango elimbisami mpe masumu na bango ezipami.

8"Esengo na moto oyo Nkolo azali kotanga masumu na ye te."

9 Boni, esengo oyo ezali kaka na bato oyo bakatisama nzoto? Te, ezali mpe ya bato oyo naino bakatisama nzoto te. Pamba te tolobaka ete: Abraham akomaki moto na sembo na miso ya Nzambe mpo na kondima.

10 Yango esalamaki tango nini? Liboso ya kokatisa Nzoto to sima ya kokatisa nzoto. Yango ezalaki sima te, kasi liboso ete bakata ye nzoto.

11 Bongo azwaki elembo ya kokatisama nzoto lokola elembo ya bosembo oyo asi'azwaki mpo na kondima, liboso ete bakata ye nzoto. Yango wana azali tata ya bato nyonso oyo bandimaka ata bakata bango nzoto te, mpo ete bango mpe batanga bango bato na sembo.

12 Azali mpe tata ya bato oyo bakatisa nzoto; ezali te mpo bakatisa nzoto, kasi mpo balandaka ndakisa ya kondima oyo tata na biso Abraham azalaki na yango liboso ete bakata ye nzoto.

13 Elaka ya kozwa mokili lokola bomengo epesamaki na Abraham mpe na bana na ye; ezali te mpo atosaka Mibeko, kasi mpo Nzambe atangaki ye moto na sembo mpo na kondima.

14 Pamba te soki bato oyo batosaka mibeko, bango nde bakozwa bomengo wana, boye elingi koloba ete kondima ezali na tina te mpe elaka ekomi eloko pamba.

15 Pamba te Mibeko ebotaka kanda ya Nzambe. Mpe epai Mibeko ezali te, kobuka Mibeko mpe ezali te.

16 Yango wana, elaka eyeli na nzela ya kondima, mpo ete yango ezala likabo ya ngolu ya Nzambe mpe ezala elaka oyo bana na ye nyonso bakotiela mitema; kaka te mpo na baoyo batosaka Mibeko, kasi mpe mpo na baoyo bazali na kondima lokola oyo ya Abraham, Ye oyo azali tata na biso nyonso,

17 ndenge ekomama: Natiaki yo tata ya mabota ebele. Ye azali tata na biso na miso ya Nzambe oyo ye andimaki, Nzambe oyo apesaka bomoi na bakufi mpe abengaka biloko nyonso oyo

ezali te mpo ezala.

18 Atako Abraham azalaki lisusu na tina te mpo na kotia elikya na Nzambe, kasi atiaki elikya mpe andimaki. Yango wana ako maki tata ya mabota ebele ndenge balobaki na ye: "Bana na yo bakozala boye."

19 Abraham akomaki na bambula pene-pene nkama moko; kasi kondima na ye elembaki te tango azalaki kotala nzoto na ye, oyo ezalaki lisusu na makasi te, to mpe mpo na Sara oyo akokaki lisusu kobota te.

20 Nzokande na esika ete atia tembe na elaka ya Nzambe mpe aboya kondima, kasi akomaki makasi na kondima mpe azalaki kopesa Nzambe lokumu,

21 mpe atondaki na elikya ete Nzambe azali na makoki ya kokokisa likambo oyo alakaki.

22 Yango wana, mpo na kondima na ye, Nzambe atangaki ye moto na sembo.

23 Nzokande maloba oyo: "yango etangamaki mpo na ye", ekomamaki kaka mpo na ye moko te.

24 Kasi mpo na biso mpe, baoyo Nzambe akondima lokola bato na sembo, biso baoyo tondimaka ye oyo asekwisaki Yesu Nkolo na biso kati na bakufi.

25 Bakabaki ye mpo na masumu na biso, mpe Nzambe asekwisaki ye mpo ete tokoma bato na sembo.

  

ROMA 5

1 Yango wana, lokola tokomi bato na sembo na nzela ya kondima, tozali na kimia elongo na Nzambe na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

2 Na nzela ya kondima, tozwaki nzela ya kokota na ngolu oyo toyandi kati na yango sik'oyo. Mpe tosepelaka mpo tozali na elikya ete tokosangana na nkembo ya Nzambe.

3 Kaka mpo na wana te, kasi tosepelaka mpe kati na bapasi na biso, pamba te toyebi bapasi ebotaka kokanga motema,

4 kokanga motema ememaka bomoto oyo endimama, mpe bomoto oyo endimama ebotaka elikya.

5 Nzokande elikya ekosaka te, pamba te Nzambe asopaki bolingo na ye na mitema na biso na nzela ya Molimo Mosantu oyo apesaki biso.

6 Pamba te, na tango oyo Nzambe abongisaki, tango tozalaki naino na bolembu, Kristo akufaki mpo na bato ya masumu.

7 Ezali pasi mpo moto andima kokufa mpo na moto na sembo; tango mosusu moto moko alingaki kozala na mpiko mpo na kondima kokufa mpo na moto malamu.

8 Kasi tala ndenge Nzambe alakisi biso bolingo oyo azali na yango mpo na biso; na tango tozalaki naino bato ya masumu, Kristo akufaki mpo na biso.

9 Yango wana, lokola bakomisi biso bato na sembo na nzela ya makila na ye, tokobika mpe na kanda ya Nzambe, na nzela na ye.

10 Tango tozalaki banguna na Nzambe, boyokani na biso na ye ezongaki na nzela ya liwa ya Mwana na ye; yango wana sik'oyo lokola boyokani ezongi, tokobika mpe na nzela ya bomoi na ye.

11 Kaka mpo na wana te, kasi tosepelaka mpe kati na Nzambe, na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo oyo azweli biso boyokani yango.

12 Yango wana, lokola na nzela ya moto moko lisumu ekotaki na mokili, mpe na nzela ya lisumu liwa ekotaki, mpe na bongo liwa ekangaki bato nyonso, mpo bato nyonso basalaki masumu...

13 Pamba te, liboso ete Nzambe apesa Mibeko, lisumu ezalaki kati na mokili; kasi lisumu ezalaki kotangama te na tango Mibeko ezalaki te.

14 Mpe liwa ezalaki na bokonzi wuta na Adam kino na Moyize, ata likolo ya bato oyo basalaki masumu te lokola oyo ya Adam, ye oyo azali elilingi ya moto oyo asengelaki koya.

15 Kasi bokeseni ezali monene kati na lisumu ya Adam na likabo ya ofele oyo Nzambe apesaki. Pamba te, soki mabe ya moto moko ememaki liwa na bato ebele, kasi toyeba malamu ete, ngolu ya Nzambe mpe likabo oyo eyaki na nzela ya ngolu ya moto moko, Yesu Kristo, etondaki mingi penza epai ya bato mingi!

16 Bokeseni ezali mpe monene kati na lisumu ya moto moko na likabo ya Nzambe! Pamba te, kosambisama oyo eyaki mpo na lisumu moko, ememaki etumbu; kasi likabo oyo eyaki mpo na masumu ebele, elongolaki biso na etumbu.

17 Pamba te, soki mpo na lisumu ya moto moko, liwa ezwaki bokonzi na nzela ya moto moko, toyeba malamu ete, baoyo bazali kozwa bomengo ya ngolu ya Nzambe mpe likabo oyo elongolaki biso na etumbu, bakozala na bokonzi kati na bomoi na nzela ya moto moko, Yesu Kristo.

18 Yango wana, lokola lisumu moko ememelaki bato nyonso etumbu, ndenge moko mpe mosala moko ya bosembo epesaki bato nyonso bonsomi mpe epesaki bango bomoi.

19 Lokola bato mingi bakomisami bato ya masumu liboso ya Nzambe mpo na moto moko oyo aboyaki kotosa, ndenge moko mpe bato mingi bakomisami sembo liboso ya Nzambe mpo na botosi ya moto moko.

20 Nzokande Mibeko eyaki mpo ete mabe ebakisama. Kasi, kuna epai lisumu ebakisamaki, ngolu mpe etondaki koleka,

21 Mpo ete, lokola lisumu elakisaki bokonzi na yango na nzela ya liwa, ndenge moko mpe, ngolu ezali kolakisa bokonzi na yango na nzela ya bosembo, mpo emema bomoi ya seko, na nzela ya Yesu Kristo Nkolo na biso.

  

ROMA 6

1 Bongo toloba nini sik'oyo? Esengeli tokoba kaka kosala masumu mpo ete ngolu etonda?

2 Soki moke te! Pamba te, mpo na oyo etali masumu, tosi'tokufa; bongo ndenge nini tokoki lisusu kokoba kosala masumu?

3 Boyebi te ete, biso nyonso baoyo tozwa libatisi kati na Yesu Kristo, tozwaki yango kati na liwa na ye?

4 Bakundaki biso elongo na ye na nzela ya libatisi, kati na liwa na ye, mpo ete lokola Kristo asekwaki kati na bakufi na nzela ya nkembo ya Tata, biso mpe totambola na bomoi ya sika.

5 Pamba te, soki tosanganaki elongo na ye kati na liwa na ye, toyeba yango malamu ete tokosangana mpe lisusu elongo na ye kati na lisekwa na ye.

6 Pamba te toyebi ete bomoto oyo tozalaki na yango liboso basi'babaka yango na ekulusu elongo na Kristo, mpo ete nzoto na biso ya masumu ekufa, mpe tozala lisusu te bawumbu ya masumu.

7 Pamba te moto oyo akufi, asi'alongwe na nse ya bowumbu ya masumu.

8 Nzokande, lokola tosi'tokufa elongo na Kristo, tozali kondima mpe ete tokozala na bomoi elongo na ye.

9 Pamba te toyebi ete, Kristo, ye oyo asekwa kati na bakufi akokufa lisusu te; liwa ezali lisusu na bokonzi likolo na ye te.

10 Liwa oyo akufaki, akufaki yango mpo na masumu mbala moko mpo na libela; kasi bomoi oyo azali na yango sik'oyo, azali na yango mpo na Nzambe.

11 Ndenge moko, bino mpe, bomimonaka lokola bato oyo basi'bakufa mpo na oyo etali masumu, kasi lokola bato oyo bazali na bomoi mpo na Nzambe, kati na Kristo Yesu.

12 Yango wana, botika lisusu te ete masumu ezala na bokonzi likolo ya banzoto na bino oyo esi'ekufa, mpo ete botosaka baposa na yango ya mabe.

13 Bokaba biteni ya nzoto na bino te mpo na kosala masumu, lokola biloko ya mosala mpo na kosala mabe. Kasi bomikaba bino moko epai ya Nzambe lokola bato oyo balongwa na liwa mpe bakoma na bomoi; mpe bokaba biteni ya nzoto na bino epai na ye, lokola biloko ya mosala mpo na kosala makambo ya malamu.

14 Pamba te, masumu ekozala lisusu na bokonzi likolo na bino te, mpo bozali lisusu te na nse ya bokonzi ya Mibeko, kasi na nse ya bokonzi ya ngolu ya Nzambe.

15 Bongo toloba nini? Tokoba kosala masumu, pamba te tozali na nse ya bokonzi ya Mibeko te kasi na se ya bokonzi ya ngolu ya Nzambe? Ata moke te!

16 Boyebi te ete tango bomikabi bino moko epai ya moto lokola

bawumbu mpo na kotosa ye, bokomi bawumbu ya moto oyo bozali kotosa; to bozali bawumbu ya masumu oyo ememaka na liwa, to ya botosi oyo ememaka na nzela ya kosala makambo ya malamu.

17 Kasi matondi na Nzambe! Pamba te, bino bato bozalaki liboso bawumbu ya masumu, kasi sik'oyo, bokomi kotosa na motema mobimba mateya oyo bateyaki bino.

18 Kasi basi'bakangola bino na bowumbu ya masumu mpe bokoma bawumbu ya bosembo.

19 Nazali koloba na lolenge ya bato, mpo bozali na bolembu na nzoto. Pamba te, ndenge moko lokola bokabaki biteni ya nzoto na bino mpo ezala na nse ya bowumbu ya makambo ya mbindo, makambo ya mabe mpo na kosala makambo ya mabe, ndenge moko mpe bokaba yango sik'oyo mpo ezala na nse ya bowumbu ya bosembo, mpo na kosala makambo ya bosantu.

20 Tango bozalaki naino bawumbu ya masumu, bozalaki na bonsomi liboso ya bosembo.

21 Bongo benefisi nini bozwaki tango bozalaki kosala makambo oyo ezali koyokisa bino soni lelo? Pamba te makambo yango ememaka na liwa.

22 Kasi sik'oyo, bolongwe na bowumbu ya masumu mpe bokomi bawumbu ya Nzambe; benefisi oyo bozali kozwa ememaka na bomoi ya bosantu, mpe na suka ememaka na bomoi ya seko.

23 Pamba te lifuti ya lisumu ezali liwa, kasi likabo oyo Nzambe apesi, ezali nde bomoi ya seko na nzela ya Kristo Yesu Nkolo na biso.

  

ROMA 7

1 Bandeko boyebi te ete, Mibeko engalisaka bokonzi na yango likolo ya moto kaka soki moto yango azali na bomoi? (Pamba te nazali koloba na bato oyo bayebi Mibeko).

2 Pamba te, mwasi ya libala azalaka ya kokangama na mobali na ye na nzela ya mobeko kaka soki mobali na ye azali na bomoi. Kasi soki mobali akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko ya libala.

3 Kasi na tango mobali na ye azali naino na bomoi, soki abali mobali mosusu, bakoloba ete asali ekobo. Kasi soki mobali na ye akufi, ye akozala na bonsomi liboso ya mobeko wana, mpe bakoloba te ete asali ekobo ata soki abali mobali mosusu.

4 Yango wana, bandeko na ngai, na nzela ya nzoto ya Kristo, bino mpe bosi bokufa mpo na oyo etali Mibeko, mpo bokoma bato ya moto mosusu, ye oyo asekwaki kati na bakufi, mpo ete tobota mbuma mpo na Nzambe.

5 Pamba te, tango tozalaki naino kotambola ndenge nzoto ezalaki kotinda biso, baposa ya masumu oyo Mibeko ezalaki kotindika, ezalaki kosala mosala na yango na biteni ya nzoto na biso, mpo ete tobota mbuma oyo ememaka na liwa.

6 Kasi sik'oyo, basi'bakangoli biso na nse ya bokonzi ya Mibeko, lokola tosi'tokufa liboso ya oyo ezalaki kokanga biso na bowumbu, mpo ete tosalela Nzambe na lolenge ya sika, na kotambusama na Molimo, kasi na nzela ya kala te, oyo ya Mibeko ekomama.

7 Bongo toloba nini sik'oyo? Mibeko ezali masumu? Ata moke te! Kasi soki Mibeko ezalaki te, mbele nalingaki koyeba masumu te; mpe nalingaki koyeba te soki kolula ezali nini, soki Mibeko elobaki te ete: "Kolula te.

"8 Kasi awa masumu ezwaki makasi ya kotelema likolo ya mitindo, yango ebotaki lolenge nyonso ya baposa mabe kati na ngai. Pamba te, soki Mibeko ezali te, masumu mpe ezali ya kokufa.

9 Nzokande, kala tango nazalaki na Mibeko te, nazalaki na bomoi, kasi tango mitindo eyaki, masumu ekomaki na bomoi,

10 bongo ngai nakufaki. Mpe mitindo oyo ekokaki komema na bomoi, ememaki ngai na liwa.

11 Pamba te masumu ezwaki makasi ya kotelema likolo ya mitindo: ekosaki ngai mpe epesaki ngai liwa na nzela ya kosalela Mibeko.

12 Bongo Mibeko ezali ya bosantu, mpe mitindo ezali ya bosantu, sembo mpe malamu.

13 Boni, ekoki kosalama ete eloko ya malamu ekoma mpo na ngai nzela ya liwa? Soki moke te! Pamba te, yango epesaki ngai liwa na nzela ya kosalela eloko ya malamu, mpo emonana penza ete ezali lisumu, mpe mpo elakisa mabe na yango penza na nzela ya mitindo.

14 Toyebi ete Mibeko epesamaki na nguya ya Molimo ya Nzambe. Kasi ngai, nazali kaka moto, natekama lokola mowumbu ya masumu.

15 Pamba te, nasosolaka te makambo oyo nasalaka: nasalaka te oyo ngai nalingaka, mpe oyo ngai nayinaka yango nde nasalaka.

16 Mpe, soki nasali oyo ngai nalingaka kosala te, boye nandimi ete Mibeko ezali malamu.

17 Yango wana emonani ete ngai te moto nasalaka bongo, kasi ezali nde masumu oyo evandi kati na ngai.

18 Pamba te, nayebi ete, makambo ya malamu evandi kati na ngai te, elingi koloba ete na nzoto na ngai. Mpo ata nayoki posa ya kosala makambo ya malamu, kasi nakokaka kosala yango te.

19 Pamba te, makambo ya malamu oyo nalingaka kosala, nasalaka yango te, kasi makambo ya mabe oyo nalingaka kosala te, yango nde nasalaka.

20 Bongo soki nasali makambo oyo nalingaka kosala te, ezali ngai te moto nasalaka yango, kasi masumu oyo evandi kati na ngai.

21 Yango wana, namoni mobeko oyo: tango nalingaka kosala makambo ya malamu, mabe ezalaka kati na ngai.

22 Na nse ya motema na ngai, nasepelaka na Mibeko ya Nzambe.

23 Kasi namonaka ete mobeko mosusu nde esalaka kati na biteni ya nzoto na ngai; yango ebundisaka mobeko oyo makanisi na ngai elingaka, mpe ekomisaka ngai mowumbu ya mobeko ya masumu oyo ezali kati na biteni ya nzoto na ngai.

24 A! ngai moto ya mawa! Nani akokangola ngai na nzoto oyo ya liwa?

25 Matondi na Nzambe: ezali na nzela ya Yesu Kristo Nkolo na biso. Na mokuse nakoki koloba boye: ngai moko, na kati ya makanisi na ngai, nasalelaka Mibeko ya Nzambe, kasi na nzoto, nazali mowumbu ya mobeko ya masumu.

  

ROMA 8

1 Yango wana, sik'oyo, etumbu ezali lisusu te mpo na baoyo bazali kati na Kristo Yesu.

2 Pamba te, na nzela ya Kristo Yesu, mobeko ya Molimo oyo apesaka bomoi, ekangoli ngai na nse ya bowumbu ya mobeko ya masumu mpe ya liwa.

3 Pamba te, likambo oyo Mibeko ekokaki kosala te, mpo ezalaki na bolembu na nzela ya mosuni, Nzambe asali yango na nzela ya kotinda Mwana na ye, na nzoto lokola ya bato ya masumu mpo akoma likabo mpo na masumu; me na bongo apesaki etumbu na masumu oyo ezali na nzoto ya bato.

4 Asalaki yango mpo ete makambo oyo Mibeko ezali kotinda ekokisama kati na biso baoyo, bomoi na biso elandaka makambo ya mosuni te, kasi ya Molimo.

5 Pamba te, baoyo bomoi na bango elandaka makambo ya mosuni, batiaka makanisi na bango na biloko ya mosuni. Kasi baoyo bomoi na bango elandaka makambo ya Molimo, batiaka makanisi na bango na biloko ya Molimo.

6 Pamba te, makanisi ya mosuni ememaka na liwa; kasi makanisi oyo Molimo atambusaka ememaka na bomoi mpe na kimia.

7 Mpo ete makanisi ya mosuni ezali monguna ya Nzambe; yango etosaka soki moke te Mobeko ya Nzambe, pamba te ekokoka mpe ata moke te kotosa yango.

8 Baoyo bomoi na bango elandaka makambo ya mosuni bakoki kosepelisa Nzambe te.

9 Nzokande bino, bomoi na bino elandaka makambo ya mosuni te, kasi ya Molimo; soki ya solo ete Molimo ya Nzambe avandaka kati na bino. Soki moto azali na Molimo ya Kristo te, azali mpe moto ya Kristo te.

10 Nzokande soki Kristo azali kati na bino, nzoto na bino ezali ya kokufa mpo na masumu; kasi Molimo azali nzela ya bomoi, mpo ete basi'bakomisa bino bato na sembo.

11 Mpe soki Molimo ya Nzambe oyo asekwisaki Yesu kati na bakufi avandaka kati na bino, Nzambe oyo asekwisaki Kristo kati na bakufi akopesa mpe bomoi na banzoto na bino oyo ekufaka, na nzela ya Molimo na ye oyo avandaka kati na bino.

12 Yango wana bandeko na ngai, tozali na nyongo, kasi na mosuni te, mpo bomoi na biso elanda makambo ya mosuni.

13 Pamba te, soki bomoi na bino ezali kolanda makambo ya mosuni, bokokufa; kasi soki bobomi, na nzela ya Molimo, misala ya mabe oyo bosalaka na nzoto na bino, bokozala na bomoi.

14 Pamba te, baoyo batambusamaka na Molimo ya Nzambe, bazali bana ya Nzambe.

15 Pamba te, bozwaki te molimo oyo ekomisaka bino bawumbu mpo bozala na kobanga, kasi bino bozwaki Molimo oyo ekomisaka bino bana ya Nzambe. Mpe ezali na nzela ya Molimo wana nde togangaka: "Aba Tata!"

16 Molimo ye moko atatolaka elongo na molimo na biso ete tozali bana ya Nzambe.

17 Mpe lokola tozali bana, tozali mpe bakitani ya bomengo: bakitani ya bomengo ya Nzambe, mpe bakitani ya bomengo elongo na Kristo; pamba te soki tozali komona pasi elongo na ye, tokozwa mpe nkembo elongo na ye.

18 Pamba te, nakanisi ete bapasi ya tango oyo tokoki kutu ata moke te komeka kokokisa yango na nkembo oyo ekomonana kati na biso.

19 Pamba te, biloko nyonso oyo Nzambe asala ezali kozela na posa monene mokolo bakolakisa bana ya Nzambe.

20 Pamba te biloko nyonso oyo Nzambe asala, esi'etiama na nse ya bowumbu ya oyo ezanga tina; yango esalamaki bongo na mokano na yango moko te, kasi na mokano ya ye oyo atiaki yango na nse ya bokonzi wana, na elikya ete,

21 ata yango moko mpe biloko oyo Nzambe asala, ekokangolama na bowumbu ya libebi, mpo ezwa bonsoni ya nkembo oyo bana na Nzambe bakozwa.

22 Pamba te toyebi ete, kino sik'oyo, biloko nyonso oyo Nzambe asala ezali kolela mpo na pasi, pasi lokola oyo ya mwasi alingi kobota.

23 Kaka yango moko te nde ezali kolela, kasi biso mpe baoyo tozwaki Molimo lokola likabo ya liboso oyo Nzambe apesaki biso, tozali mpe kolela na nse ya mitema, awa tozali kozela ete Nzambe apesa biso makoki na biso nyonso ya bana penza ya Nzambe, na nzela ya kokangola nzoto na biso na bowumbu.

24 Pamba te tosi'tobika, kasi kobika yango ezali naino elikya; nzokande soki tozali komona eloko oyo tozali kotiela elikya, wana ezali lisusu elikya te, pamba te, nani akoki kotia elikya na eloko oyo azali komona?

25 Kasi soki tozali kotia elikya na eloko oyo tozali komona te, ya solo, tokozela yango na kokanga motema.

26 Ndenge moko mpe, Molimo asalisaka biso kati na bolembu na biso. Pamba te, toyebi te ndenge nini tosengeli kobondela, kasi Molimo ye moko abondelaka mpo na biso na maloba oyo moto akoki koloba te.

27 Bongo Nzambe oyo atalaka mitema, ayebi makanisi ya Molimo, pamba te Molimo abondelaka mpo na basantu, ndenge Nzambe ye moko alingaka.

28 Toyebi malamu ete, kati na makambo nyonso, Nzambe asalaka mpo na bolamu ya baoyo balingaka ye, baoyo babengama na mokano na ye.

29 Pamba te, baoyo Nzambe ayeba banda kala, apona bango mpe banda kala mpo bakokana na Mwana na ye, mpo ete ye azala mwana ya liboso kati na bandeko ebele.

30 Baoyo ye apona, abenga mpe bango; baoyo ye abenga, akomisa bango mpe bato na sembo, mpe baoyo ye akomisa bato na sembo, apesa bango mpe nkembo na ye.

31 Bongo toloba lisusu nini? soki Nzambe azali mpo na biso, nani akoki kosala biso mabe?

32 Ye moto aboyaki te kopesa ata Mwana na ye se moko, kasi akabaki ye mpo na biso nyonso, bongo ndenge nini akopesa biso na ofele te, nyonso elongo na ye?

33 Nani akoki kofunda bato oyo Nzambe apona? Pamba te, Nzambe ye moko moto akomisa bango bato na sembo.

34 Nani akoki kokatela bango etumbu? Pamba te, Kristo Yesu akufaki mpe asekwaki! Avandi na loboko ya mobali ya Nzambe mpe azali kobondela mpo na biso.

35 Nani akoki kolongola biso na bolingo ya Kristo? Pasi, to somo, to minyoko, to nzala, to kozanga bilamba, to likama, to mpe mopanga?

36 Lokola ekomama: "Mpo na yo, yango wana mokolo mobimba balukaka koboma biso. Bazwaka biso lokola bameme oyo babongisami mpo na koboma."

37 Kasi kati na nyonso wana, tolongaka koleka na nzela ya ye oyo alingaka biso.

38 Pamba te, nazali na elikya ete ata liwa to bomoi, ata baanzelu to milimo mabe, ata makambo ya sik'oyo to oyo ekoya, ata banguya,

39 ata oyo ezali na likolo, ata oyo ezali na nse, ata eloko mosusu oyo Nzambe asala, eloko moko te ekoki kolongola biso na bolingo ya Nzambe oyo ezali kati na Kristo Yesu Nkolo na biso.

  

ROMA 9

1 Nazali koloba solo kati na Kristo, nazali kokosa te; motema na ngai ezali kotatola yango kati na Molimo Mosantu ete:

2 nazali na mawa monene mpe bolozi oyo ezangi suka kati na motema na ngai.

3 Pamba te, nalingaki ete nalakelama mabe mpe bakabola ngai na Kristo mpo na bolamu ya bandeko na ngai, baoyo bazali ekolo moko na ngai,

4 baoyo bazali bato ya Isayele. Nzambe akomisa bango bana na ye, apesa bango nkembo, asalaki boyokani na bango, apesaki bango Mibeko, kosambela ya solo mpe bilaka;

5 bankoko bazali ya bango. Mpe na bomoto, Kristo abimaki wuta na bango ye oyo azali likolo ya nyonso. Tika ete Nzambe akumisama libela na libela ! Amen.

6 Elingi koloba te ete lokola nde Liloba ya Nzambe eleki pamba. Pamba te, ezali te bato nyonso ya Isayele nde bazali bato oyo Nzambe apona. "Mpe baoyo babotami na Abraham bango nyonso te nde bazali bana na ye. Pamba te, Nzambe alobaki na Abraham: "Ezali bana ya Izaki nde bakobengama bana na yo."

8 Yango elingi koloba boye: ezali te bana oyo babotami na ndenge ya nzoto nde bazali bana ya Nzambe; kasi ezali bana oyo babotama na elaka ya Nzambe nde bamonanaka penza bana ya solo.

9 Pamba te, Nzambe apesaki elaka na ye na maloba oyo: "Na tango lokola oyo, nakoya lisusu, mpe Sara akobota mwana mobali."

10 Mpe esuki wana te; pamba te, ezalaki lolenge moko na Rebeka, oyo abotaki mapasa na tata moko, koko na biso Izaki.

11 Nzokande, Nzambe azali na mabongisi oyo ekokisamaka ndenge ye moko alingaka mpe yango elandaka misala ya bato te, kasi kaka na mokano ya Nzambe oyo abengaka. Mpe mabongisi yango ezalaki boye: liboso ete bamapasa babotama mpe basala likambo ya malamu to ya mabe,

12 tango Nzambe alobaki na Rebeka: "Kulutu akozala na se ya bokonzi ya leki na ye."

13 Ndenge Makomi ezali koloba: "Nalingaki Zakob, kasi nayinaki Ezawu."

14 Bongo toloba nini? Nzambe azangi bosembo? Ata moke te!

15 Pamba te alobaki boye na Moyize: "Nakosala bolamu na moto oyo ngai nalingi kosalela bolamu,mpe nakoyokela mawa moto oyo ngai nalingi koyokela mawa."

16 Yango wana, yango etali posa ya moto te mpe makasi ya moto te, kasi yango etali mawa ya Nzambe.

17 Pamba te Makomi elobaki na Faraon: "Ezali mpo na yango nde nakomisaki yo mokonzi mpo nalakisa nguya na ngai kati na yo, mpe mpo ete sango ya kombo na ngai epanzana na mokili mobimba."

18 Yango wana, Nzambe ayokelaka mawa moto oyo ye moko alingi mpe ayeyisaka libanga motema ya moto oyo ye moko alingi.

19 Tango mosusu okoki koloba na ngai: bongo mpo na nini Nzambe atombokaka lisusu? Pamba te, nani akoki kotelemela mokano na ye?

20 Bongo yo moto, yo ozali nani mpo otia tembe na Nzambe? "Eloko oyo basali ekoki kotuna moto oyo asali yango: "Mpo na nini osala ngai boye?"

"21 Moto oyo asalaka banzungu ya mabele, azali na bokonzi te mpo na kosala na poto-poto kaka moko, nzungu ya lokumu mpe mosusu oyo ezangi lokumu?

22 Bongo okoki koloba lisusu nini, soki Nzambe ye oyo alingaki komonisa kanda na ye mpe kolakisa nguya na ye, akangaki motema liboso ya bato oyo kanda na ye elingaki kokweyela bango, baoyo babongisaki mpo na kobeba?

23 Ya solo, okoki koloba lisusu nini, soki Nzambe asalaki bongo mpo na kolakisa bomengo ya nkembo na ye na bato oyo bolamu na ye esengelaki koyela bango, baoyo ye abongisaki liboso penza mpo na nkembo yango?

24 Pamba te, biso tozali bato oyo ye abenga, kaka na kati ya bayuda te, kasi na kati mpe ya bato oyo bazali bayuda te.

25 Ndenge alobaki na Mokanda ya Oze: "Baoyo bazalaki bato na ngai te, nakobenga bango "Bato na ngai".Ekolo oyo nazairien kolinga te, nakobenga yango "Molingami na ngai".

26 "Mpe na esika oyo balobaki na bango: "Bozali bato na ngai te", bakoloba na bango: "Bozali bana ya Nzambe ya bomoi.""

27 Mpe Ezayi agangaki boye mpo na Isayele: "Ata soki bana ya Isayele bazalaki mingi penza koleka zelo ya ebale monene,kaka ma ndambo oyo etikala kati na bango nde ekobika.

28 "Pamba te, Nkolo akokokisa Liloba na ye na mbangu penza mpe na mobimba na yango, likolo ya mokili."

29 Ndenge moko lokola Ezayi alobaki: "Soki Nkolo ya mapinga ya likolo atikelaki biso bana te, mbele tolingaki kokoma lokola Sodomo mpe tolingaki kozala lokola Gomore."

30 Bongo toloba nini sik'oyo? Bato oyo bazali bayuda te, bango bato bazalaki kolanda bosembo te, bazwi bosembo, bosembo oyo ezwamaka na nzela ya kondima;

31 kasi bato ya Isayele, bango bato balandaki Mibeko mpo bakoma bato na sembo, bazwaki yango te.

32 Mpo na nini? Pamba te, bango balukaki te kokoma sembo na nzela ya kondima, kasi na nzela ya misala. Yango wana babetaki libaku na "libanga oyo ekweyisaka."

33 Lokola ekomama: "Tala, natie na Siona libanga moko oyo ekweyisaka, libanga ya monene oyo ebetisaka libaku; ye oyo akondima ye, akoyoka soni te."

  

ROMA 10

1 Bandeko na ngai, posa ya motema na ngai ezali ete bato ya Isayele babika, mpe yango nde nasengaka tango nyonso epai ya Nzambe kati na mabondeli na ngai.

2 Pamba te, nazali kotatola mpo na bango ete bazali na molende mingi penza mpo na Nzambe, kasi molende na bango evanda likolo ya boyebi te.

3 Bayebaki te nzela oyo Nzambe akomisaka bato sembo, mpe balukaki kokoma sembo na banzela na bango moko; mpe na bongo, batosaki te nzela ya Nzambe oyo ekomisaka bato sembo.

4 Pamba te, Kristo azali suka ya Mibeko, mpo ete baoyo nyonso bakondima bakoma bato na sembo.

5 Na makambo etali bosembo oyo eyaka na nzela ya mibeko, Moyize akomaki boye: "Moto oyo akotosa Mibeko akobika mpo na yango."

6 Kasi bosembo oyo eyaka na nzela ya kondima elobi boye: Koloba te na kati ya motema na yo: "Nani akomata na Likolo? Yango elakisi ete kokitisa Kristo.

7 To mpe: "Nani akokita na nse penza ya mabele? Yango elakisi ete kotombola Kristo wuta na bakufi.

8 Kasi yango elingi koloba nini? "Liloba ya Nzambe ezali pene-pene na yo,ezali na monoko na yo, mpe na motema na yo.Liloba oyo ezali Liloba ya kondima, yango toteyaka."

9 Pamba te, soki oyamboli na monoko na yo ete Yesu azali Nkolo, mpe ondimi na motema na yo ete Nzambe asekwisaki ye kati na bakufi, okobika.

10 Pamba te, moto oyo andimi na motema na ye, Nzambe akokomisa ye moto na sembo; mpe moto oyo akoyambola na monoko na ye, Nzambe akobikisa ye.

11 Pamba te Makomi elobi: "Moto oyo akondima ye, akoyoka soni te."

12 Yango wana, bokeseni ezali te kati na moyuda na moto oyo azali moyuda te. Pamba te, bato nyonso bazali na Nkolo moko, oyo apesaka bomengo na ye na baoyo nyonso babondelaka ye;

13 pamba te, "moto nyonso oyo akobelela kombo ya Nkolo, akobika."

14 Bongo ndenge nini bakoki kobondela ye oyo naino bandimi te? Mpe ndenge nini bakoki kondima ye oyo naino bayoki sango na ye te? Mpe ndenge nini bakoki koyoka, soki moto ya koteya azali te?

15 Mpe ndenge nini bakoki koteya soki batindi bango te? Lokola ekomama: "Makolo ya baoyo basakolaka Sango Malamu ezali kitoko mingi."

16 Kasi, ezali bango nyonso te nde batosaki Sango Malamu. Pamba te Ezayi alobaki: "Nkolo, nani andimaki mateya na biso?"

17 Bongo kondima eyaka na oyo toyokaka na mateya, mpe oyo toyokaka na mateya eyaka na nzela ya Liloba ya Kristo.

18 Sik'oyo natuni boye: boni, bayokaki te? Ee, bayokaki! Pamba te ekomama: "Mingongo na bango eyokanaki na mokili mombimba. Maloba na bango ekomaki kino na basuka ya mokili."

19 Natuni lisusu boye: bato ya Isayele basosolaki te? Moyize azalaki moto ya liboso mpo na koloba na bango: "Nakoyokisa bino zuwa na nzela ya oyo ezali ekolo te.Nakoyokisa bino kanda na nzela ya ekolo oyo ezangi mayele."

20 Bongo Ezayi alobaki na molende nyonso: "Baoyo bazalaki koluka ngai te, bamoni ngai; mpe baoyo bazalaki komitungisa te mpo na ngai, namilakisi epai na bango."

21 Kasi mpo na Isayele, alobaki: "Mokolo mobimba, natandaki maboko na ngai epai ya bato oyo bazangi botosi mpe bazali batomboki."

  

ROMA 11

1 Bongo nazali kotuna: Nzambe abwaka bato na ye? Soki moke te! Pamba te, ngai mpe nazali moto ya Isayele, mwana ya Abraham, na libota ya Benzame.

2 Te, Nzambe abwaka bato na ye te, oyo ye ayeba banda kala penza. Boyebi te makambo oyo Makomi ezali koloba na eteni oyo ezali koloba mpo na Eliya, ndenge nini alelaki epai ya Nzambe mpo na Isayele:

3 Nkolo, babomi baprofeta na yo mpe bapanzi bamesa na yo epai totumbelaka yo mbeka. Bongo ngai, natikali kaka ngai moko, mpe bazali koluka koboma ngai.

4 Bongo Nzambe azongiselaki ye eyano nini? "Nabombi bato nkoto sambo mpo na ngai moko, baoyo bafukamelaki nzambe ya

bale te."

5 Ndenge moko mpe mpo na tango oyo, ezali na mwa ndambo ya bato, baoyo Nzambe apona kati na ngolu na ye.

6 Nzokande, soki koponama yango ezali na nzela ya ngolu, yango ekoki koya na nzela ya misala te; soki te ngolu ezali lisusu ngolu te.

7 Bongo toloba nini? Eloko oyo bato ya Isayele bazali koluka, naino bazwi yango te; kasi baoyo Nzambe apona basi'bazwa yango, mpe basusu bakoma mitema mabanga;

8 ndenge ekomama: ''Nzambe apesi bango molimo ya pongi, miso mpo bamona te, mpe matoyi mpo bayoka te, kino lelo oyo."

9 Mpe David alobaki: "Tika ete bafeti na bango ekoma motambo mpe monyama mpo na bango, libaku oyo ekokweyisa bango, mpe etumbu na bango.

10 "Tika ete miso na bango ekufa mpo bamona lisusu te, mpe gumba mikongo na bango mpo na libela."

Kokweya Ya Isayele Ezali Ya Libela Te

11 Bongo natuni boye: tango bayuda babetaki libaku, boni, bakweyaki mpo na libela? Ata moke te! Kasi na nzela ya kokweya na bango, nde bato oyo bazali bayuda te bazwi lobiko, mpo ete bayuda bayokela bango zuwa.

12 Bongo soki kokweya na bango epesi bomengo na mokili, mpe kobunga na bango epesi bomengo na bato oyo bazali bayuda te, bongo tango bakobongola mitema, yango ekomema bomengo ya ndenge nini?

13 Nazali koloba epai na bino bato oyo bozali bayuda te, lokola nazali mopostolo ya bato oyo bazali bayuda te, nakumisaka mosala na ngai,

14 tango mosusu nakoki kotindika bato ya ekolo na ngai mpo bayoka zuwa, mpe nakoka kobikisa basusu kati na bango.

15 Pamba te, soki kobwakama na bango yango nde ezongisi bondeko ya mokili, bongo ekozala ndenge nini tango bakoyamba bango? Yango ezala lokola moto azwi bomoi wuta na liwa!

16 Pamba te, "Soki eteni ya liboso ya lipa oyo bapesi na Nzambe ezali ya bosantu, poto-poto na yango mpe ezali ya bosantu. Soki mosisa ya nzete ya bosantu, bitape na yango mpe ezali ya bosantu."

17 Nzokande soki bitape mosusu esi'ekatama, mpe soki yo moto ozalaki etape ya nzete ya oliye ya zamba, batiaki yo na esika ya bitape wana, mpe sik'oyo okoma lisanga na bango mpo na komela mayi ya mosisa ya nzete ya oliye.

18 Yango wana, komikumisa te liboso ya bitape oyo ekatama. Soki omikumisi, yeba malamu ete yo te moto ozali komema mosisa, kasi mosisa nde ezali komema yo!

19 Tango mosusu okoloba: Bakataki bitape wana mpo ete batia ngai na esika wana.

20 Olobi malamu! Kasi yeba ete bakataki bango mpo bazangaki kondima; mpe yo, ozali ya kotelema mpo na kondima. Kozala na lolendo te, kasi zala na bobangi!

21 Pamba te, soki Nzambe ayokelaki bitape oyo ya liboso mawa

te, yeba ete, akoyokela yo mpe mawa te.

22 Bongo tala ndenge Nzambe alakisaka bolamu na ye mpe kanda na ye: alakisaka kanda na ye epai ya baoyo bakweya, mpe bolamu na ye epai na yo, soki ozali kaka kokangama na bolamu yango. Soki te, yo mpe bakokata yo.

23 Bongo bayuda mpe, soki bakobi te na kozanga kondima na bango, bakozongisa bango lisusu na nzete. Pamba te, Nzambe azali na makoki mpo na kozongisa bango lisusu na nzete.

24 Pamba te, soki yo, bakataki yo na nzete ya oliye ya zamba oyo ezali nzete na yo ya liboso, mpe batia yo na nzete ya oliye oyo balona, atako yango ezali penza nzete na yo te, bongo mpo na nini te bitape oyo ewutaki na nzete ya oliye wana, bakoki kozongisa yango lisusu na nzete na yango ya oliye?

Isayele Nyonso Ekobika

25 Bandeko, nalingi te ete botikala kati na kozanga koyeba sekre oyo, mpo ete bomimonaka te ete botondi na bwanya: motema libanga ya ndambo ya bato ya Isayele ekowumela kino tango bato nyonso oyo bazali bayuda te bakokota na libota ya Nzambe;

26 bongo nde bato nyonso ya Isayele bakobika, lokola ekomama na Makomi: "Moto oyo akokangola akowuta na Siona; akolongola kozanga kotosa na makambo ya Nzambe na Zakob.

27 "Nakotia boyokani oyo elongo na bango, tango nakolongola masumu na bango."

28 Mpo na oyo etali Sango Malamu, bango bazali banguna ya Nzambe mpo na bolamu na bino. Kasi mpo na oyo etali kopona ya Nzambe, bango bazali balingami na ye mpo na bakoko.

29 Pamba te, makabo ya Nzambe mpe kobenga na ye ekoki kolongwa te.

30 Pamba te ndenge moko bino mpe, kala bozalaki kotosa Nzambe te, mpe sik'oyo Nzambe ayokeli bino mawa na nzela ya kosalela kozanga botosi na bango.

31 Ndenge moko mpe, soki kozanga botosi na bango ya sik'oyo esali ete Nzambe ayokela bino mawa, ezali mpo ete Nzambe ayokela bango mpe mawa.

32 Pamba te, Nzambe akanga bato nyonso na kozanga botosi, mpo ete ayokela bato nyonso mawa.

33 Ya solo, bomengo, bwanya mpe boyebi ya Nzambe ezali na mozindo penza! Moto moko te akoki koyeba ndenge ye azwaka mikano, mpe moto moko te akoki kososola banzela na ye!

34 Pamba te, "Nani ayebi makanisi ya Nkolo? To nani akoki kopesa ye toli?

35"Nani apesa ye eloko mpo ete azongisela ye yango?"

36 Pamba te, biloko nyonso ewuti na ye, na nzela na ye, mpo na ye. Tika ete nkembo ezala na ye libela na libela! Amen.

  

ROMA 12

1 Yango wana bandeko na ngai, nazali kosenga bino mpo na mawa monene ya Nzambe: Bomikaba lokola likabo ya bomoi, ya bosantu mpe oyo esepelisaka Nzambe. Ndenge wana bosengeli kosambela Nzambe kati na mitema na bino.

2 Bolanda ezaleli ya mokili oyo te, kasi botika ete babongola bino na nzela ya makanisi ya sika, mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo ezali ya malamu, oyo esepelisaka ye, mpe oyo ezali ya kokoka.

3 Pamba te, mpo na ngolu oyo Nzambe apesi ngai, nalobi boye na moto moko na moko na kati na bino: bozala na makanisi oyo eleka ndelo te likolo ya oyo bokoki kozala na yango. kasi bozala na makanisi oyo ekoka, na ndenge ya kondima oyo Nzambe apesaki na moto moko na moko na bino.

4 Tozali biteni ebele kati na nzoto moko, mpe biteni yango nyonso ezali na misala oyo ekeseni.

5 Ndenge moko mpe, biso baoyo tozali ebele, tozali kaka nzoto moko kati na Kristo, mpe eteni moko na moko ezali ya oyo nyonso mosusu.

6 Tozali na makabo oyo ekeseni, na lolenge ya ngolu oyo Nzambe apesaki biso. Soki moto azali na likabo ya kosakola makambo oyo ewuti na Nzambe, tika asala yango na ndenge ya kondima oyo azali na yango.

7 Soki moto azali na likabo ya kosalela Lingomba, tika asalela Lingomba. Oyo azali na likabo ya koteya, tika ateya.

8 0yo azali na likabo ya kolendisa, tika alendisa. Oyo azali na likabo ya kokaba, tika akaba na motema moko. Oyo azali na likabo ya kokamba, tika asala yango na malamu penza. Mpe oyo azali na likabo ya kosalisa bato ya mawa, tika asalaka yango na esengo.

9 Tika ete bolingo ezala na mitema mibale te. Boyina makambo ya mabe mpe bokangama makasi na makambo ya malamu:

10 -mpo na oyo etali bolingo oyo esengeli kozala kati na bandeko, bolinganaka mingi bino na bino; - mpo na oyo etali lokumu: bozala bato ya liboso mpo na kopesaka yango na bato mosusu;

11- mpo oyo etali mosala: bozala bagoi-goi te; - mpo na oyo etali Molimo: moto na bino epela; - mpo na oyo etali Nkolo: bozala basali malamu;

12 mpo na oyo etali elikya: tika ete yango ezala esengo na bino; - mpo na oyo etali minyoko: bozala bato ya kokanga mitema; - mpo na oyo etali mabondeli: bozala bato ya molende;

13 mpo na oyo etali posa ya biloko oyo basantu bazalaka na yango: tika ete bosalisaka bango; mpe boyambaka malamu bapaya na bandako na bino.

14 Bopambolaka bato oyo banyokolaka bino; bopambola kasi bolakela mabe te!

15 Bosepela na bato oyo bazali kosepela; mpe bolela na baoyo bazali kolela.

16 Boyokanaka malamu bino na bino. Bozala na lolendo te, kasi bolinga mpe kosanganaka na bato oyo bazangi lokumu. Mpe bomimonaka te lokola bato oyo batonda na bwanya.

17 Bozongisa mabe na mabe te. Nzokande, bolukaka kosala oyo ezali malamu liboso ya bato nyonso.

18 Soki ekoki kosalama, mpe soki yango ezali kati na mokano na bino, bozala na kimia na bato nyonso.

19 Baninga na ngai, boluka kozongisa mabe bino moko te, quasi botika ete kanda ya Nzambe engala, pamba te ekomama: Nkolo alobi: "Ngai moto nakozongisela bango mabe na bango;ngai moto nakopesa moto na moto oyo ekoki na ye.

20 "Soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye biloko ya kolia.Soki azali na posa ya mayi, pesa ye yango mpo amela. Pamba te, soki osali bongo, ekozala lokolakotia makala ya moto likolo na motu ma ye."

21 Kotika te ete mabe ezala na bokonzi likolo na yo, kasi luka kolonga mabe na nzela ya kosala malamu.

  

ROMA 13

1 Tika ete moto nyonso atosa bakonzi, pamba te ezali na bokonzi moko te oyo ewuti na Nzambe te, mpe oyo ezali, Nzambe moto atiaki yango.

2 Yango wana, moto oyo aboyi kotosa mokonzi, azali mpe koboya kotosa makambo oyo Nzambe atia. Mpe baoyo baboyaka kotosa, bakozwa etumbu oyo bango moko bazali komibendela.

3 Pamba te, bakonzi babangisaka te bato oyo basalaka malamu, kasi babangisaka baoyo basalaka mabe, olingi kobanga mokonzi te? A! Sala makambo ya malamu, mpe mokonzi akondima yo.

4 Pamba te, mokonzi azali mosali ya Nzambe mpo na kosalela yo bolamu. Kasi soki ozali kosala mabe, banga, pamba te ezali mpo na pamba te nde akoki kopesa etumbu ya liwa. Pamba te, ye azali mosali ya Nzambe, mpo na kolakisa kanda ya Nzambe likolo ya baoyo basalaka mabe.

5 Yango wana, ezali na ntina mingi mpo na kotosa mokonzi, kaka te mpo na kobanga kozwa etumbu, kasi koleka penza mpo ete mitema na biso ezali kosenga bongo.

6 Pamba te, ezali mpe mpo na tina wana nde bofutaka bampako na bino. Pamba te bakonzi bazali basali ya Nzambe, bapesaka tango na bango nyonso mpo na kokamba.

7 Yango wana, bopesa na moto na moto oyo ekoki na ye: mpaku, na moto asengeli kozwa mpaku; batike ya biloko, na moto oyo asengeli kozwa batike ya biloko; botosi, na moto oyo bostangi kotosa; mpe lokumu, na moto oyo bosengeli kopesa lokumu.

8 Bozala na nyongo ya moto ata moko te, kaka nyongo ya kolingana bino na bino. Pamba te, moto oyo alingaka bato mosusu, ye moto asi'akokisi makambo nyonso oyo Mibeko esengaka.

9 Pamba te, mibeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te, mpe nyonso mosusu, elobami na mokuse kati na liloba kaka moko oyo: linga moninga na yo lokola yo moko.

10 Moto oyo azali na bolingo, asalaka moninga na ye mabe te. Yango wana, moto oyo alingaka moninga na ye, ye nde azali kokokisa Mibeko nyonso.

11 kosala boye, mpo boyebi malamu soki tango nini oyo tozali na yango. Tango esi'ekoki mpo tolamuka na pongi, pamba te lobiko ekomi pene-pene na biso koleka tango oyo tondimelaki.

12 Butu etikali moke mpo ekoma na suka na yango, mpe tongo elingi kotana. Yango wana, tobwaka makambo oyo esalamaka na molili, mpe tolata bibundeli ya moi.

13 Tozala na bizaleli ya malamu, oyo ekoki mpo na moi; totika lokoso mpe kolangwa masanga; totika kindumba mpe makambo ya mabe; totika koswana mpe zuwa.

14 Kasi bolata Nkolo Yesu Kristo, mpe botika kokanisa soki ndenge nini bokosepelisa baposa ya nzoto na bino ya masumu.

  

ROMA 14

1 Boyamba moto oyo azali ya kolendisama makasi te kati na kondima, kasi bomitia bazuzi ya makanisi na ye te.

2 Moto oyo alendisama makasi kati na kondima andimaka ete akoki kolia biloko nyonso. Nzokande oyo mosusu, oyo azali ya kolendisama makasi te kati na kondima, aliaka kaka bandunda.

3 Bongo moto oyo aliaka biloko nyonso, atiola te moto oyo aliaka biloko nyonso te. Mpe moto oyo aliaka biloko nyonso te, aloba te na moto oyo aliaka biloko nyonso ete azali kosala mabe, pamba te Nzambe asi'ayamba ye.

4 Boni, yo ozali nani mpo osambisa mosali ya moto mosusu? Ezala atelemi ngwi to mpe akweyi, wana etali kaka mokonzi na ye! Kasi yeba ete akotelema kaka, pamba te nkolo azali na makoki ya kotelemisa ye.

5 Moto moko akanisaka ete mokolo boye eleki mokolo mosusu, mpe oyo mosusu akanisaka ete mikolo nyonso ezali ndenge moko; tika ete moto na moto andima kaka ndenge ye andimaka.

6 Moto oyo amonaka ete mokolo boye ezali mokolo ya ndenge mosusu, asalaka yango mpo na lokumu ya Nkolo. Moto oyo aliaka biloko nyonso, aliaka yango mpo na lokumu ya Nkolo, pamba te apesaka Nzambe matondi. Mpe moto oyo aboyaka kolia biloko mosusu, asalaka yango mpe mpo na lokumu ya Nkolo, pamba te ye mpe apesaka Nzambe matondi.

7 Pamba te, moto moko te na kati na biso azali na bomoi mpo na ye moko; mpe moto moko te akokufa mpo na ye moko.

8 Soki tozali na bomoi, tozali na bomoi mpo na Nkolo, mpe soki tokufi, tokufi mpo na Nkolo. Yango wana, tozala na bomoi to tokufa, tozali bato ya Nkolo.

9 Pamba te, ezali mpo na tina wana nde Kristo akufaki mpe azongaki lisusu na bomoi, mpo azala Nkolo ya bato bakuta mpe ya bato ya bomoi.

10 Bongo yo, mpo na nini ozali kosambisa ndeko na yo? Mpo na nini ozali kotiola ndeko na yo? Biso nyonso tokyoïte na tribinale ya Nzambe mpo na kosamba.

11 Pamba te ekomama: "Nkolo alobi boye: lokola nazali na bomoi, mabolongo nyonso ekofukama liboso na ngai mpe minoko nyonso ekoyambola Nzambe."

12 Yango wana, moto na moto na kati na biso akosamba liboso ya Nzambe mpo na makambo na ye moko.

13 Yango wana, totika kosambisana biso na biso. Kasi tozwa mokano ya kotia ata eloko moko te na nzela ya ndeko, oyo ekoki kobetisa ye libaku to mpe kokweyisa ye.

14 Mpo na ngai, nayebi mpe natondi na kondima kati na Nkolo Yesu, ete eloko moko te ezali na mbindo mpo na yango moko. Nzokande, soki akanisi ete eloko boye ezali mbindo, na tango wana, eloko yango ekomi mbindo mpo na ye.

15 Soki ozali koyokisa ndeko na yo pasi na motema mpo na eloko oyo yo oliaka, wana ozali kotambola na ndenge ya bolingo te. Yango wana, koluka te kobungisa moto Kristo akufela kaka mpo na eloko ya kolia.

16 Kotika te ete oyo ezali malamu mpo na yo, ekoma mpo na bato mosusu, nzela oyo bakobanda kolobaka mabe mpo na yo.

17 Pamba te Bokonzi ya Nzambe, etali te makambo ya kolia mpe komela, kasi bosembo, kimia, mpe esengo kati na Molimo Mosantu.

18 Moto oyo asalelaka Kristo na lolenge oyo, asepelisaka Nzambe mpe bato bandimaka ye.

19 Yango wana, tolukaka tango nyonso makambo oyo ememaka kimia mpe ekolisaka biso moko na moko kati na kondima.

20 Koboma mosala ya Nzambe te kaka mpo na eloko ya kolia. Ya solo, biloko nyonso ezali peto, kasi ezali mabe mpo na kolia eloko boye, soki yango ekoki kokweyisa moto na masumu.

21 Likambo ezali malamu yang'oyo: toboya kolia nyama, komela vino, na mokuse, eloko nyonso oyo ekoki kokweyisa ndeko na yo.

22 Makambo oyo yo ondimaka, bomba yango mpo na yo moko liboso ya Nzambe. Esengo na moto oyo azali komisambisa te mpo na likambo oyo andimaka.

23 Kasi moto oyo atie tembe, soki alie, asali mabe; mpo alie na kondima te. Pamba te, likambo nyonso oyo ewuti na kondima te, ezali lisumu.

  

ROMA 15

1 Biso bato tozali makasi kati na kondima, esengeli tomema bolembu ya bato ya bolembu, mpe toluka komisepelisa kaka biso moko te.

2 Tika ete moto na moto na kati na biso aluka kosepelisa moninga na ye, mpo na bolamu na ye mpo tosalisa ye akola kati na kondima.

3 Pamba te, Kristo alukaki komisepelisa ye moko te, lokola ekomama na Makomi: "Kofinga ya baoyo bazali kofinga yo ekweyaki likolo na ngai."

4 Nzokande, nyonso oyo ekomama kala kati na Makomi, ekomamaki mpo na koteya biso, mpo ete na nzela ya kokanga motema mpe ya kobondisa oyo Makomi ememaka, ebota elikya kati na biso.

5 Tika ete Nzambe, ye oyo apesaka kokanga motema mpe kobondisa nyonso, apesa bino makoki mpo bozala na likanisi moko, moko na moko kati na bino, na lolenge ya Kristo Yesu.

6 Bongo, na motema moko mpe na mongongo moko, bokokumisa Nzambe, tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo.

7 Yango wana, boyambana bino na bino, ndenge Kristo mpe ayambaki bino, mpo na nkembo ya Nzambe.

8 Pamba te nalobi boye: Kristo akomaki mosali ya bayuda mpo na kolakisa ete Nzambe azali solo mpe akokisi bilaka oyo apesaki na bakoko na bango;

9 ayaki mpe, mpo ete bato oyo bazali bayuda te, bango mpe, bakoka kokumisa Nzambe mpo na mawa na ye, ndenge ekomama: ''Nakokumisa yo kati na bato oyo bazali bayuda te, mpe nakoyemba nkembo ya kombo na yo."

10 Alobaki lisusu: "Bato oyo bazali bayuda te bosepela elongo na bato na ye."

11 Mpe lisusu: "Bokumisa Nkolo, bino nyonso oyo bozali bayuda te, tika ete bato nyonso bakumisa ye."

12 Ezayi mpe alobaki: "Moto moko akoya wuta na libota ya Isayi.Akotelema mpo na kozala mokonzi ya bikolo;mpe bato oyo bazali bayuda te bakotia elikya na bango epai na ye."

13 Tika ete Nzambe, ye oyo apesaka elikya, atondisa bino na esengo monene mpe na kimia, na nzela ya kondima na bino kati na ye, mpo ete botonda na elikya na nzela ya nguya ya Molimo Mosantu.

14 Bandeko na ngai, natondi na elikya mpo na bino, ete bozali ya kotonda na bolamu, na boyebi, mpe bokoki kopesana toli moko na moko.

15 Nzokande, mpo na makambo mosusu, nakomelaki bino na molende nyonso, pamba te nalingaki kolamusa makanisi na bino, mpo na ngolu oyo Nzambe apesaki ngai.

16 Pamba te, akomisaki ngai mosali ya Yesu Kristo mpo na bato oyo bazali bayuda te. Na bongo, nazali kosala mosala ya nganga Nzambe, mpo na koteya Sango Malamu ya Nzambe, mpo ete bato oyo bazali bayuda te bakoma likabo oyo esepelisaka Nzambe, oyo ekomi ya bosantu na nzela ya Molimo Mosantu.

17 Yango wana, namikumisaka kati na Kristo Yesu na mosala na ngai mpo na Nzambe.

18 Pamba te soki nalingi koloba, nakoloba kaka mpo na oyo Kristo asalaki na nzela na ngai, mpo na komema bato oyo bazali

bayuda te na kotosa Nzambe. Asalaki yango na nzela ya Liloba mpe misala;

19 na nzela ya nguya ya makamwisi mpe bilembo, mpe na nzela ya nguya ya Molimo. Bongo, banda Yeruzalem, mpe bapembeni-pembeni nyonso, kino na Iliri, nateyaki Sango Malamu ya Kristo.

20 Pamba te, posa na ngai ezalaki tango nyonso ete nateya Sango Malamu na bisa oyo kombo ya Yesu ezalaki naino ya koyebana te, mpo ete natonga te likolo ya fondasio ya moto mosusu.

21 Ndenge ekomama: "Baoyo balobelaki na bango mpo na ye te,

bakomona ye; mpe baoyo bayokaki te, bakososola."

22 Oyo ezali tina oyo ezalaki kokangisa ngai mbala mingi mpo na koya epai na bino.

23 Kasi sik'oyo, nazali lisusu na esika te mpo na kosala mosala na ngai na mikili oyo. Nzokande, nazali na posa mingi, banda

bambula ebele, mpo na komona bino;

24 mpe yango ekokokisama tango nakokende na Espagne. Pamba te, nazali na elikya ete nakomona bino tango nakoleka, mpe bokosalisa ngai mpo na kokende kuna, sima ya kosepela elongo na bino mpo na mwa tango.

25 Kasi sik'oyo, nazali kokende na Yeruzalem mpo na komemela basantu lisalisi.

26 Pamba te, mangomba ya Masedwane mpe oyo ya Akayi, bazwaki mokano mpo na kopesa lisungi, mpo na kosalisa babola oyo bazali na kati ya basantu ya Yeruzalem.

27 Basepelaki kosala yango, mpe bazalaki na nyongo epai na bango. Pamba te, soki bato oyo bazali bayuda te bazwaki mapamboli ya molimo kati na mapamboli ya molimo ya bayuda, sik'oyo bango mpe, esengeli basalisa bango na mapamboli na bango ya biloko ya mokili.

28 Tango nakosilisa mosala oyo, mpe nakopesa lisungi yango na

bato oyo batindeli bango yango, nakoleka epai na bino. mpe nakokende kino na Espagne.

29 Mpe nayebi ete, tango nakoya epai na bino, nakoya na mapamboli mingi ya Kristo.

30 Bandeko, na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo. mpe na nzela ya bolingo ya Molimo, nasengi bino: bobundaka elongo na ngai, na nzela ya kobondelaka Nzambe mpo na ngai. '

31 Bobondelaka mpo ete Nzambe akangola ngai na maboko ya bato oyo bandimaka te. oyo bazali na Yudea, mpe mpo ete basantu ya Yeruzalem bayamba malamu lisalisi oyo nakomemela bango.

32 Bongo soki Nzambe alingi, nakoya epai na bino na esengo, mpe nakopema elongo na bino.

33 Tika ete Nzambe ya kimia azala elongo na bino nyonso! Amen.

  

ROMA 16

1 Natindeli bino ndeko na biso ya mwasi Febe, oyo azali mosali ya lingomba ya Senkrea.

2 Boyamba ye kati na Nkolo, na ndenge oyo ekoki mpo na basantu, mpe bosalisa ye na makambo nyonso oyo akosenga bino. Pamba te, asalisaki bato mingi penza, na ngai moko mpe.

3 Bopesa mbote na Priska mpe Akila, baninga na ngai ya mosala kati na Kristo Yesu.

4 Balingaki kokufa mpo na ngai. Nazali kaka ngai moko mpo na kozongisela bango matondi, kasi na mangomba nyonso ya mikili

ya bato oyo bazali bayuda te.

5 Bopesa mpe mbote na lingomba oyo esanganaka na ndako na bango. Bopesa mbote na molingami na niai Epayinete: ye azali moto ya liboso oyo ayambaki Kristo na mokili ya Azia.

6 Bopesa mbote na Mariya, ye asalaki mosala makasi mpo na bino.

7 Bopesa mbote na Andronikus mpe Yunia, bandeko na ngai ya ekolo moko: bango bazalaki baninga na ngai ya boloko; bazalaki bato ya lokumu kati na bapostolo, mpe bandimaki Kristo liboso na ngai.

8 Bopesa mbote na Ampilatus, molingami na ngai kati na Nkolo.

9 Bopesa mbote na Urbano, moninga na biso ya mosala kati na Kristo; mpe mbote na molingami na ngai Stakis.

10 Bopesa mbote na Apeles, ye oyo alakisa ete azali penza moto ya Kristo. Bopesa mbote mpe na bato oyo bavandaka na ndako ya Aristobule.

11 Bopesa mbote na Erodioni, ndeko na ngai ya ekolo moko. Bopesa mbote na bato oyo bavandaka na ndako ya Narsise, bango bazali kati na Nkolo.

12 Bopesa mbote na Tritene mpe Trifose, basi oyo basalaki mosala makasi kati na Nkolo. Bopesa mbote na molingami mwasi Persis, ye mpe asalaki mosala makasi kati na Nkolo.

13 Bopesa mbote na Rufus, moponami kati na Nkolo, mpe na mama na ye, oyo azali mpe mama na ngai.

14 Bopesa mbote na Asinkrite, Flegoni, Ermas, Patrobas, Ermas, mpe bandeko nyonso oyo bazali elongo na bango.

15 Bopesa mbote na Filologe, Zulia, Nere mpe ndeko na ye ya mwasi, Olimpas, mpe basantu nyonso oyo bazali na bango elongo.

16 Bopesana mbote, moko na moko, na beze ya bosantu. Mangomba nyonso ya Kristo etindeli bino mbote.

17 Bandeko, nabondeli bino ete bokeba na bato oyo balonaka bokabwani mpe batiaka mabaku na nzela na bino, na nzela ya kosalela makambo oyo ezali kotambola nzela moko te na mateya oyo bozwaki. Bozala mosika na bango.

18 Pamba te bato ya ndenge wana basalelaka Nkolo na biso Kristo te, kasi mabumu na bango. Mpe na maloba na bango ya kitoko mpe ya sukali, bapengwisaka makanisi ya bato oyo bayebi kososola mabe te.

19 Pamba te, botosi na bino esi'eyebana epai ya bato nyonso, mpe natondaka na esengo mingi mpo na bino. Kasi nalingi ete bozala bato ya bwanya mpo na oyo etali makambo ya malamu, mpe bato bazangi ngambo mpo na oyo etali makambo ya mabe.

20 Mpe etikali moke, Nzambe na kimia akopanza Satana na nse ya makolo na bino. Tika ete ngolu ya Nkolo na biso Yesu ezala na bino.

21 Timote, moninga na ngai ya mosala, elongo na bandeko na ngai ya ekolo moko: Lusius, Zason, mpe Sosipatere batindeli bino mbote.

22 Ngai Tertius, moto nakomi mokanda oyo, napesi bino mbote kati na Nkolo.

23 Gayus mpe apesi bino mbote; ye moto ayambaka ngai, mpe ayamba lingomba mobimba na ndako na ye. Eraste, oyo abombaka mbongo ya vile, mpe ndeko na biso Kwartus batindeli bino mbote.

24 Tika ete ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino nyonso. Amen.

25 Sik'oyo, epai na ye oyo azali na makoki ya kotelemisa bino makasi na nzela ya Sango Malamu oyo nateyaka, mpe na mateya ya Yesu Kristo, na lolenge ya emoniseli ya makanisi ya Nzambe oyo ezalaki ya kobombama banda kala.

26 Kasi sik'oyo bamonisi yango mpe balakisi yango na nzela ya makomi ya baprofeta, lokola Nzambe ya seko atindaki, mpo ete bikolo nyonso ekoka kondima mpe etosa

27 tika ete, na nzela ya Yesu Kristo, nkembo ya libela na libela ezala na Nzambe, oyo azali ye moko kaka na bwanya.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM