page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

TITO

1

2

3

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

TITO 1

1 Ngai Polo, mowumbu ya Nzambe mpe mopostolo ya Yesu Kristo. Nzambe apona ngai mpe atinda ngai mpo na sunga kondima ya bato oyo ye apona mpe nakamba bango na nzela ya koyeba makambo ya solo oyo ememaka na kotosa makambo ya

Nzambe;

2 kondima mpe boyebi oyo evandi likolo ya elikya ya bomoi ya seko. Bomoi oyo, Nzambe oyo akosaka te alakaki biso wuta kala liboso ya ebandeli ya tango.

3 Mpe tango eleko oyo ye atiaki ekokaki, alakisaki Liloba na ye na polele nyonso, na nzela ya mateya oyo bapesaki ngai, na etinda ya Nzambe Mobikisi na biso.

4 Natindi mokanda oyo na Tito, mwana na ngai ya solo kati na kondima moko oyo tozali na yango: "Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata mpe na Kristo Yesu Nkolo na biso, ezala na yo."

5 Tina oyo natikaki yo na krete ezalaki ete obongisa makambo oyo etikalaki mpo na kobongisa, mpe otia bampaka ya Lingomba kati na vile moko na moko, ndenge natindaki yo.

6 Mpaka ya Lingomba esengeli azala moto oyo azangi mabe, azala mobali ya mwasi moko kaka, bana na ye basengeli kozala

bandimi mpe bazala te bana oyo bato bakoki koloba-loba mpo na bango ete bazali bana ya mobulu mpe bana oyo bazangi botosi.

7 Pamba te, esengeli ete mokengeli ya Lingomba azala na mabe te, mpo mokumba ya mosala ya Nzambe ezali likolo na ye. Yango wana, esengeli azala moto ya lofundu te, moto oyo asilikaka noki te, moto oyo amipesa na masanga te, moto oyo aswanaka te, mpe moto oyo alukaka kozwa mbongo na banzela ya soni te.

8 Kasi esengeli azala moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo alingaka makambo ya malamu, moto ya bwanya, moto na sembo, mosantu, mpe oyo ayebi komibatela malamu.

9 Esengeli asimba makasi penza Liloba ya solo oyo bateyaki ye, mpo ete akoka kolendisa bato mosusu na nzela ya mateya ya solo, mpe kosukisa baoyo batiaka tembe na yango.

10 Pamba te, bato mingi bazali batomboki, bato ya biloba-loba mpe bakosaka bato; mingi penza baoyo bazali na lisanga ya bato bakatisa nzoto.

11 Esengeli okangisa bango minoko, pamba te bazali kobebisa mabota mingi na nzela ya koteya makambo oyo bakoki koteya te; mpe basalaka bongo mpo na kozwa mbongo na banzela ya soni.

12 Moto moko na kati ya baprofeta ya bato ya Krete alobaki: "Bato ya Krete bazalaka tango nyonso bato ya lokuta; bazali banyama ya mabe penza, bato ya lokoso mpe bagoigoi."

13 Makambo alobaki ezali ya solo. Yango wana pamela bango makasi penza, mpo ete bazala peto kati na kondima

14 mpe bakangama te na masapo ya bayuda, to mpe na mibeko ya baoyo baboyaka makambo ya solo.

15 "Mpo na baoyo bazali peto, biloko nyonso ezali peto;" kasi eloko moko te ezali peto mpo na baoyo bazali na bosoto mpe bazangi kondima. Pamba te, makanisi na bango mpe mitema na bango ezali na bosoto.

16 Balobaka ete bayebi Nzambe, kasi bawanganaka ye na nzela ya makambo oyo basalaka. Bazali bato mabe, bato bazangi botosi, mpe bazali na makoki te mpo na kosala ata likambo moko ya malamu.

  

TITO 2

1 Kasi yo, teya makambo oyo mateya ya solo ezali kosenga.

2 Teya mibange mibali ete bazala bato ya lokoso te, bazala bato oyo bakoki mpo na kozwa botosi, bazala bato oyo bayebi komibatela malamu, bato oyo bazala peto kati na kondima na bango, na bolingo na bango, mpe na koyika mpiko na bango.

3 Ndenge moko mpe, teya mibange basi ete bazala na bomoi ya bosantu, batongaka bato te, mpe bazala bawumbu ya masanga te, kasi bateyaka makambo ya malamu.

4 Bongo bakokoka koteya bilenge basi mpo balinga mibali na bango mpe bana na bango,

5 bayeba komibatela malamu, bazala na bomoi ya peto, babongisaka bandako na bango malamu, bazala bato malamu, mpe batosaka mibali na bango, mpo ete moto ata moko te aloba mabe mpo na Liloba ya Nzambe.

6 Ndenge moko mpe, lendisa bilenge mibali ete bayeba komibatela malamu.

7 Kati na makambo nyonso, zala ndakisa epai na bango na nzela ya kosala makambo oyo ezali malamu. Mateya na yo ezala ya peto mpe oyo ezali komema botosi.

8 Lobaka maloba ya malamu oyo bato bakoki koloba mabe te mpo na yango, mpo ete baoyo bazali kotelemela yo bayoka soni, pamba te bakozwa ata likambo moko te ya mabe oyo bakoloba mpo na biso.

9 Teya bawumbu ete batosaka bakonzi na bango, mpe basepelisaka bango na makambo nyonso; bazongiselaka bango maloba na tembe te

10 mpe bayibaka bango te, kasi basengeli kolakisa ete bakoki kotiela bango mitema, mpo ete kati na makambo nyonso oyo bazali kosala, bakomisa mateya ya Nzambe Mobikisi na biso, eloko oyo ezali kobenda bato.

11 Pamba te, Nzambe asi'alakisi ngolu na ye mpo na lobiko ya bato nyonso.

12 Ngolu yango ezali koteya biso ete, toboya kozanga botosi na makambo ya Nzambe mpe toboya baposa ya mokili; mpe na tango oyo tozali, tozala bato ya komibatela malamu, bato ya bosembo, mpe bato oyo batosaka makambo ya Nzambe.

13 awa tozali kozela elikya ya esengo, komonana ya nkembo ya Nzambe na biso monene mpe Mobikisi Yesu Kristo.

14 Amipesaki ye moko mpo na biso, mpo ete akangola biso na mabe nyonso, mpe mpo apetola mpo na ye moko, bato oyo bazali ya ye moko, baoyo bazali na posa monene mpo na kosala misala ya malamu.

15 Oyo nde makambo osengeli koteya. Lendisa mpe pamela na bokonzi nyonso. Moto moko te atiola yo.

  

TITO 3

1 Kanisela bango ete esengeli bayokelaka bayangeli mpe bakonzi na bango, batosaka bango, mpe bazala ya kobongama mpo na kosala makambo ya malamu.

2 Yebisa bango ete bafingaka bato te, kasi bazala bato ya kimia mpe ya boboto, mpe balakisaka tango nyonso ezaleli ya malamu epai ya bato nyonso.

3 Pamba te, liboso, biso mpe tozalaki bato bazanga mayele, bato bazanga botosi, bato babunga nzela, bawumbu ya baposa ya ndenge na ndenge mpe bawumbu ya bisengo, bomoi na biso ezalaki kati na mabe mpe totondaki na bilulela, bato bazalaki koyina biso, mpe tozalaki koyinana biso na biso.

4 Kasi tango bolamu mpe bolingo ya Nzambe Mobikisi na biso emonanaki,

5 abikisaki biso; soki abikisaki biso, ezali te mpo na misala ya malamu oyo tosalaki, kasi ezali mpo na mawa na ye. Abikisaki biso na nzela ya kosukola biso na mbotama ya sika mpe na nzela ya kokomisa biso bato ya sika na nguya ya Molimo Mosantu,

6 oyo asopelaki biso na mingi penza na nzela ya Yesu Kristo Mobikisi na biso,

7 mpo ete, na ngolu na ye, tokoka kokoma bato na sembo na miso ya Nzambe, mpe tokoka kozwa bomengo ya bomoi ya seko oyo totielaka elikya.

8 Maloba oyo ezali ya solo penza; mpe nalingi oteyaka makambo oyo na molende nyonso, mpo ete baoyo basi'bandima Nzambe bamipesa mobimba mpo na kosala misala ya malamu. Makambo oyo ezali malamu mpe na litomba mingi penza epai ya moto nyonso.

9 Kasi boya mituna ya bozoba, makambo etali bakombo ya bakoko, tembe, mpe koswana mpo na oyo etali Mibeko, pamba te yango ezali na litomba te mpe ezali na tina te.

10 Moto oyo akotisaka bokabwani, kebisa ye mbala ya liboso mpe mbala ya mibale. Soki aboyi koyoka, tika ye.

11 Pamba te, esengeli oyeba ete moto ya ndenge wana, asi'abungi nzela mpe azali kosala masumu; azali mpe komikatela ye moko etumbu.

12 Tango nakotindela yo Artemas to Tishike, sala nyonso mpo oya epai na ngai na Nikopolis, pamba te nakani kolekisa tango ya malili makasi kuna.

13 Sala nyonso oyo okoki kosala mpo na kosunga molakisi ya Mibeko Zenas mpe Apolos, mpo na mobembo na bango, mpo ete bazanga eloko moko te.

14 Esengeli bato na biso mpe bayekola kosala misala ya malamu, mpo ete bakoka kosungaka baoyo bazalaka na posa ya lisalisi. Na ndenge wana, bakozala te bato oyo babotaka mbuma te.

15 Baoyo nyonso bazali elongo na ngai batindeli yo mbote. Pesa mbote na baoyo balingaka biso kati na kondima. Tika ete ngolu ezala na biso nyonso.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM