page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

YUDE

1 Ngai Yude, mowumbu ya Yesu Kristo mpe ndeko ya Zaki, natindi mokanda oyo epai ya baoyo Nzambe abenga, baoyo Nzambe Tata alingaka, mpe baoyo babatelami mpo na Yesu Kristo.

2 Tika ete mawa, kimia mpe bolingo ezala na bino na mingi penza.

3 Balingami, nazalaki na posa mingi penza mpo na kokomela bino mpo na oyo etali lobiko oyo tozali na yango lisanga. Namoni ete ezali na tina mingi mpo nakomela bino, mpo ete nalendisa bino, mpo bobunda mpo na kondima oyo Nzambe apesaki na basantu mbala moko mpo na libela.

4 Pamba te, bato mosusu basi'bakoti na ndenge ya mayele na kati na bino, bato oyo etumbu na bango esi'ekomama banda kala. Bazali bato oyo batosaka makambo ya Nzambe te, babongolaka ngolu ya Nzambe na biso mpo bazala na bonsomi ya kosala makambo ya mabe, mpe bawanganaka Yesu Kristo, Mokonzi kaka moko mpe Nkolo na biso.

5 Ata bosi'boyebi makambo oyo nyonso, kasi nalingi kokanisela bino, ete Nkolo akangolaki bato na ye na Ezipito, mpe na sima abomaki baoyo baboyaki kondima.

6 Mpe baanzelu oyo babatelaki ndelo ya bokonzi na bango te, kasi batikaki esika na bango: Nzambe azali kobomba bango kati na molili. na minyololo ya seko mpo na kosambisama ya Mokolo monene.

7 Ndenge moko mpe mpo na bato ya Sodomu na Gomore mpe bato ya ba-vile pembeni; basalaki ndenge baanzelu basalaki, basalaki kindumba mpe misala ya mabe. Mpe bazali ndakisa epai ya baoyo bakomona pasi ya etumbu ya moto ya seko.

8 Ndenge moko mpe mpo na bato wana: makanisi na bango etindaka bango mpo babebisa banzoto na bango; batiolaka bokonzi ya Nkolo mpe bafingaka bikelamo ya likolo.

9 Kasi ata Mishele, mokonzi ya baanzelu, tango atiaki tembe na zabolo mpo na oyo etali nzoto ya Moyize, amekaki te kobimisa maloba ya kofinga mpo na zabolo; kasi alobaki kaka: "Tika Nkolo apamela yo!"

10 Kasi bato wana bafingaka biloko oyo bango basosolaka te; mpe biloko oyo basosolaka na lolenge na bango ya bomoto lokola banyama oyo ezangi mayele, yango nde ekoboma bango.

11 Mawa na bango! Pamba te balandaki nzela oyo Kayina alandaki; bamikweyisaki na libunga ya Balami mpo na kozwa litomba, mpe bakufaki mpo batombokaki lokola Kore.

12 Bato yango babebisaka bafeti na bino ya bolingo, baliaka elongo na bino na botosi te, mpe balukaka kaka bango moko batonda. Bazali lokola mapata oyo ezangi mayi, oyo mopepe ememaka-memaka; bazali lokola banzete oyo ebotaka te na tango ya mbuma; bakufa mbala mibale mpe basi'bapikola bango.

13 Bazali lokola bambonge ya makasi oyo ya ebale, oyo ebwakaka fulu-fulu ya soni na yango; bazali lokola minzoto oyo elekaka-lekaka, Nzambe abombeli bango molili ya makasi mpo na libela.

14 Enoki, moto na sambo wuta na Adam, asakolaki mpo na bato wana: "tala, Nkolo azali koya elongo na baanzelu na ye basantu, bankoto na bankoto

15 mpo na kosambisa bato nyonso, mpe kondimisa na kati na bango, bato nyonso oyo batosaka makambo ya Nzambe te, na misala na bango nyonso ya kozanga kotosa makambo ya Nzambe, oyo bazalaki na kati ya nzela ya kozanga kotosa makambo ya Nzambe, mpe maloba nyonso ya mabe oyo bato na masumu, baoyo batosaka te makambo ya Nzambe, balobaki mpo na ye."

16 Bato yango bazali bato oyo batondi na koyima-yima mpe komilela-lela mpo na bomoi na bango; balandaka baposa na bango ya mabe; minoko na bango etondi na maloba ya lofundu mpe balobaka maloba ya sukali epai ya bato mpo bazwa litomba.

17 Kasi bino, balingami, bokanisa maloba oyo bapostolo ya Nkolo na biso Yesu Kristo balobaki liboso.

18 Balobaki na bino: "Na batango ya suka, batioli bakozala, baoyo bakolanda baposa na bango ya kozanga kotosa makambo ya Nzambe."

19 Bazali bato oyo bakotisaka bokabwani, balandaka makanisi na bango ya bomoto, mpe bazali na Molimo te.

20 Kasi bino, balingami, bomitonga bino moko likolo ya kondima na bino oyo eleki bosantu, mpe bobondela kati na Molimo Mosantu.

21 Bomibatela kati na bolingo ya Nzambe, lokola bozali kozela mawa ya Nkolo na biso Yesu, mpo na bomoi ya seko.

22 Baoyo bazali na tembe, boyokela bango mawa;

23 bobenda bato mosusu wuta na moto mpe bobikisa bango; boyokela basusu mawa, na kobanga; kasi boyina bilamba na bango oyo ebebi na baposa na bango ya nzoto.

24 Na ye oyo azali na makoki ya kobatela bino mpo bokweya te mpe kolakisa bino liboso ya nkembo na ye, na kozanga mabe mpe na esengo monene,

25 na Nzambe moko kaka, Mobikisi na biso, tika ete nkembo, lokumu, nguya mpe bokonzi ezala na ye, na nzela ya Yesu Kristo Nkolo na biso, liboso ya batango nyonso, sik'oyo mpe libela na libela! Amen.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM