page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

ZAKI

1

2

3

4

5

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

ZAKI 1

1 Ngai, Zaki, mosali ya Nzambe mpe ya Nkolo Yesu Kristo. Natindi mokanda oyo na mabota zomi na mibale oyo bapalangana na mokili mobimba.

2 Bandeko na ngai, bomona yango lokola likambo moko ya esengo mingi, na tango bozali kokutana na komekama ya ndenge na ndenge.

3 Pamba te boyebi ete, tango kondima na bino ezali kokutana na komekama, yango ekobota kokanga motema.

4 Kokanga motema esengeli esilisa mosala na yango, mpo ete bokoka kokoma bato oyo bakola mpe oyo bazali ya kokoka, mpe oyo bazangi ata eloko moko te.

5 Soki moto moko na kati na bino azangi bwanya, abondela Nzambe, mpe Nzambe akopesa ye yango; pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe na kopamela te.

6 Kasi tango azali kobondela, esengeli andima, atia tembe te. Pamba te moto oyo atiaka tembe azali lokola mbonge ya ebale, oyo mopepe ezali koningisa mpe kobwaka epai na epai.

7 Moto ya ndenge wana, akanisa te ete akozwa eloko epai ya Nkolo,

8 azali moto ya makanisi mibale mpe moto oyo abongwanaka-bongwanaka na nyonso oyo asalaka.

9 Ndeko oyo akelela esengeli atonda na esengo tango Nzambe atomboli ye,

10 mpe moto oyo azali na bomengo esengeli atonda na esengo tango Nzambe akitisi ye. Pamba te moto ya bomengo akoleka lokola fololo ya elanga.

11 Pamba te, ndenge tomonaka moi ebimaka na moto makasi, ekawusaka matiti, mpe fololo na yango ekweyaka, mpe kitoko na yango esilaka; ezali mpe ndenge moko mpo na moto ya bomengo, akolimwa na kati ya misala

12 Esengo na moto oyo azali kokanga motema na tango azali kokutana na komekama; Pamba te tango akolonga komekama, akozwa ekoti ya lokumu ya bomoi, oyo Nzambe alakaki na bato oyo balingaka ye.

13 Moto moko te, tango azali kokutana na komekama, aloba: "Nzambe moto azali komeka ngai." Pamba te, mabe ekoki komeka Nzambe te, mpe Nzambe amekaka moto moko te.

14 Kasi moto nyonso amekamaka, tango baposa na ye ya mabe ebendi ye mpe ekangi ye.

15 Bongo baposa wana ya mabe soki etondi kati na moto, ebotaka lisumu. Mpo soki lisumu ekoli, ebotaka liwa.

16 Bandeko balingami, bomikosa te:

17 bolamu nyonso mpe likabo nyonso ya kitoko ewutaka na Likolo, wuta na Tata ya pole, kati na ye oyo mbongwana ezali te to mpe elilingi ya mbongwana.

18 Abotaki biso na nzela ya liloba ya bosolo, na mokano na ye moko, mpo ete tozala na esika ya liboso na kati ya biloko nyonso oyo Nzambe asala.

19 Bandeko balingami, bosimba likambo oyo: moto nyonso azala moto ya koyoka noki, kasi azala moto ya koloba noki te mpe ya kosilika noki te;

20 Pamba te kanda ya moto ekokisaka te makambo ya malamu oyo Nzambe alingaka.

21 Yango wana, bobwaka bosoto nyonso mpe misala nyonso ya mabe. Mpe bondima na komikitisa nyonso Liloba oyo balonaki na kati ya mitema na bino, oyo ekoki kobikisa bino.

22 Bosalaka makambo oyo Liloba ya Nzambe ezali koloba, kasi boyokaka yango kaka mpo na koyoka te; soki te, bokomikosa bino moko.

23 Pamba te, soki moto azali koyoka Liloba mpe azali kosala te oyo yango ezali koloba, akokani na moto oyo atali elongi na ye na talatala,

24 mpe sima ya komitala, akeyi na ye; mpe kaka na tango wana abosani ndenge elongi na ye ezalaki.

25 Kasi moto oyo alandelaka malamu penza Mibeko ya kokoka, oyo epesaka bonsomi, oyo atosaka yango tango nyonso, mpe abosanaka te oyo ayokaki, kasi asalelaka yango, moto wana akozala na esengo na nyonso oyo akosala.

26 Soki moto akanisi ete azali moto oyo asambelaka, kasi ayebi kobatela lolemo na ye te, azali komikosa ye moko, mpe kosambela na ye ezali na tina te.

27 Kosambela ya peto mpe oyo ezangi bosoto na miso ya Nzambe tata na biso yang'oyo: kosalisa bana oyo bakufela baboti mpe basi oyo bakufela mibali, kati na bapasi na bango, mpe komibatela peto na makambo ya mokili.

  

ZAKI 2

1 Bandeko na ngai, lokola bozali bandimi kati na Nkolo na biso ya nkembo, Yesu Kristo, boponaka bilongi ya bato te.

2 Ndakisa: moto moko akoti na mayangani na bino, alati bilamba ya kitoko penza, na pete ya wolo; mpe, moto moko akelela akoti; alati bilamba ya bosoto penza,

3 soki boweleli koyamba moto oyo alati bilamba ya kitoko mpe bolobi na ye: "Tala esika ya kitoko mpo na yo", kasi bolobi na moto oyo akelela: "Yo, telema kuna" to "vanda awa na mabele, na esika oyo natiaka makolo na ngai";

4 Boni, wana boponi bilongi te kati na bino? Mpe bokomi bazuzi te oyo bazali na makanisi ya mabe?

5 Bandeko balingami boyoka: boni, Nzambe apona te bato oyo bazali ya kokelela na mokili mpo ete bakoma bato ya bomengo kati na kondima, mpe bazwa Bokonzi oyo alaka epai ya baoyo balingaka ye?

6 Kasi bino, bomonaka bato bakelela bato pamba. Boni, bato oyo banyokolaka bino mpe bafundaka bino na batribinale, ezali bato ya bomengo te?

7 Boni, ezali bango te bato batiolaka kombo ya kitoko oyo Nzambe apesa bino?

8 Nzokande, soki bozali kokokisa mibeko ya Bokonzi ya Nzambe, oyo ezali kati na Makomi: "Linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko, wana, bozali kosala malamu."

9 Kasi soki bozali kopona bilongi ya bato, bozali kosala masumu mpe Mibeko ezali kokweyisa bino, mpo bozali kotosa yango te.

10 Pamba te, moto oyo atosaka Mibeko nyonso, soki abebisi kaka moko, abebisi mpe nyonso.

11 Pamba te, ye oyo alobaki: kosala ekobo te; alobaki lisusu: koboma te. Yango wana, soki osali ekobo te, kasi obomi moto, yeba ete obuki Mibeko nyonso.

12 Bolobaka mpe bosalaka misala lokola bato oyo bakosambisa bango na nzela ya Mibeko oyo epesaka bonsomi.

13 Pamba te, Nzambe akoyoka mawa te tango akosambisa moto ayokelaki bato mosusu mawa te; kasi mawa elongaka kosambisama.

14 Bandeko na ngai, litomba ezali wapi soki moto alobi azali na kondima mpe azali kolakisa yango na misala te? Kondima ya ndenge wana ekoki kobikisa ye?

15 Ndakisa: ndeko moko ya mobali to ya mwasi azangi bilamba ya kolata, to biloko ya kolia ya mokolo na mokolo;

16 soki moto moko na kati na bino alobi na bango: "Bokende na kimia, boyotela moto mpe bolia malamu", kasi asali eloko moko te mpo na oyo bazali na yango posa mpo na nzoto na bango; bongo yango ezali na litomba nini ?

17 Ndenge moko mpe mpo na kondima, soki ezangi misala, ezali ya kokufa.

18 Kasi moto akoki koloba: -Ozali na kondima, ngai nazali na misala. - Malamu! Lakisa ngai kondima na yo oyo ezangi misala, mpe ngai nakolakisa yo kondima na ngai na nzela ya misala oyo nasalaka.

19 Ondimaka ete Nzambe azali moko. Ezali malamu! Ata milimo mabe mpe bandimaka ete Nzambe azali moko, mpe balengaka.

20 Yo zoba oyo, olingi nalakisa yo ete kondima oyo ezangi misala ezali pamba?

21 Boni, Nzambe akamataki koko na biso Abraham moto ya sembo te na nzela ya misala, tango akabaki mwana na ye Izaki likolo ya mesa ya makabo?

22 Omoni, kondima na ye mpe misala na ye ezalaki kosala nzela moko. Mpe kondima na ye ekomaki ya kokoka na nzela ya misala na ye.

23 Bongo Makomi ekomaki ya solo, oyo ezali koloba: "Abraham andimelaki Nzambe, mpe mpo na kondima na ye, Nzambe akamataki ye moto na sembo; mpe babengaki ye moninga ya Nzambe."

24 Bomoni sik'oyo ete, moto akomaka sembo liboso ya Nzambe na nzela ya misala, kasi na nzela ya kondima kaka te.

25 Boni, ndenge moko mpe mpo na Rahab mwasi ya ndumba, akomaki sembo te na miso ya Nzambe na nzela ya misala, tango ayambaki bantoma mpe abimisaki bango na nzela mosusu?

26 Pamba te, ndenge nzoto oyo ezangi molimo ezali ya kokufa, ndenge moko mpe kondima oyo ezangi misala, ezali ya kokufa.

  

ZAKI 3

1 Bandeko na ngai, baoyo balukaka kokoma bateyi na kati na bino, bazala mingi te, mpo boyebi ete biso baoyo toteyaka, bakosambisa biso makasi penza.

2 Biso nyonso tosalaka mabe ya ndenge na ndenge. Soki moto asalaka mabe te na maloba oyo alobaka, moto wana azali moto ya kokoka, mpe akoki kobatela nzoto na ye mobimba.

3 Tala, totiaka bibende na minoko ya bampunda mpo etosa biso, na bongo tokambaka nzoto na yango mobimba.

4 Tokamata mpe ndakisa ya masuwa: atako ezali monene mpe mopepe ya makasi nde etindikaka yango, kasi mwa yenda ya moke penza ekoki kokamba yango, mpo elanda nzela oyo kapitene ya masuwa alingi.

5 Ndenge moko mpe, lolemo ezali mwa eteni moko ya moke na kati ya nzoto ya moto, kasi emikumisaka na makambo ya minene. Bokanisa mpe ndenge moto ya moke ekoki kozikisa zamba monene!

6 Lolemo mpe ezali moto, ezali mpe mokili ya makambo ya mabe kati na biteni ya nzoto na biso. Yango nde ebebisaka nzoto mobimba, mpe ezikisaka bomoi na biso mobimba sima ya kopelisama na moto oyo ewutaka na lifelo.

7 Moto akoki kolakisa banyama ya lolenge nyonso, bandeke, banyama oyo etambolaka na libumu, banyama ya mayi, mpo etosa ye, mpe asi'alakisa yango.

8 Kasi mpo na lolemo, moto moko te akoki kolakisa yango mpo etosa ye. Yango ezali eloko moko ya mabe, elembaka te, mpe etonda na pwazo.

9 Na lolemo, topambolaka Nkolo na biso mpe Tata, mpe na yango, tolakelaka mabe na bato oyo basalama na lolenge ya Nzambe.

10 Lipamboli mpe elakeli mabe ewutaka kaka na monoko moko. Bandeko na ngai, ekoki kozala bongo te.

11 Boni, esika moko ekoki kobimisa mayi ya malamu mpe ya bololo?

12 Bandeko na ngai, nzete ya figi ekoki kobota bambuma ya Oliye? To mpe nzete ya vino ekoki kobota bafigi? Ekoki kosalama te ete mayi ya mungwa ebimisa mayi ya malamu.

13 Nani kati na bino azali moto ya bwanya mpe ya mayele? Alakisa yango na ezaleli na ye ya malamu, mpe na misala oyo azali kosala na komikitisa oyo ewutaka na bwanya.

14 Kasi soki mitema na bino etondi na zuwa ya bololo, mpe soki bozali na molimo ya koswana, wana bomikumisaka te, mpe bobebisa makambo ya solo te na lokuta na bino.

15 Bwanya ya ndenge wana ewutaka epai ya Nzambe te, kasi ezali ya mokili, ya bomoto mpe ya zabolo.

16 Pamba te, esika zuwa mpe molimo ya koswana ezali, esika wana mpe etondi mobulu ya lolenge nyonso mpe misala ya mabe.

17 Kasi bwanya oyo ewutaka na Nzambe ezali, liboso: ya peto, bongo ya kimia, ya boboto, botosi, etondi na mawa mpe na bambuma ya malamu, eponaka bilongi te mpe ezali na bokosi te.

18 Baoyo batiaka kimia balonaka mbuma ya bosembo kati na kimia.

  

ZAKI 4

1 Koswana mpe bitumba kati na bino ewutaka wapi? Boni, ewuti te na baposa na bino ya mabe oyo ebundaka kati na banzoto na bino?

2 Bolulaka biloko, kasi bozwaka yango te. Bobomaka mpe botondi na zuwa, kasi bokokaka te kozwa oyo bino bolingaka kozwa. Boswanaka mpe bobundaka bitumba. Mpe bozwaka te, pamba te bosengaka Nzambe te.

3 Mpe tango bosengaka, bozwaka te; mpo bosengaka na makanisi ya mabe, ya kosepelisa kaka baposa na bino moko.

4 Bato na ekobo! Boyebi te ete kolinga mokili, ezali koyina Nzambe? Moto oyo alingi kozala moninga ya mokili, amikomisi monguna ya Nzambe.

5 To bokanisi ete Makomi ezali koloba pamba? - Nzambe alingaka na zuwa mingi penza molimo oyo atia kati na biso.

6 Kasi Nzambe azali kopesa biso bolamu oyo eleki monene. - Tala makambo Makomi ezali koloba: "Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa."

7 Botosaka Nzambe mpe botelemela zabolo, bongo ye akokima mosika na bino.

8 Boya pene-pene na Nzambe, mpe ye akoya pene- pene na bino. Bino bato ya masumu, bosukola maboko na bino. Bino bato ya mitema mibale, bopetola mitema na bino!

9 Botala pasi na bino, bosala matanga mpe bolela. Tika ete koseka na bino ebongwana kolela, mpe esengo na bino ekoma mawa.

10 Bomikitisa liboso ya Nkolo, mpe ye akotombola bino.

11 Bandeko na ngai, botonganaka te moko na moko. Moto oyo atongaka mpe asambisaka ndeko na ye, atongaka mpe asambisaka Mibeko. Nzokande, soki ozali kosambisa Mibeko, wana elakisi ete yo ozali moto oyo atosaka Mibeko te, kasi ozali zuzi na yango.

12 Nzokande, moto oyo apesa Mibeko mpe ye oyo azali zuzi, azali kaka moko, ye oyo akoki kobikisa mpe koboma. Bongo yo ozali nani, mpo osambisa moninga na yo?

13 Boyoka sik'oyo bino bato bolobaka: "Lelo to lobi tokokende na vile boye, tokovanda kuna mbula mobimba mpe tokosala mombongo, bongo tokozwa mbongo mingi."

14 Boyebi makambo oyo ekoya lobi? Pamba te, bomoi na bino ezali nini? Yango ezali kaka londende oyo emonanaka mwa tango moke, mpe na sima elimwaka.

15 Tala ndenge bosengeli kolobaka: "Soki Nkolo alingi, tokozala na bomoi, mpe tokosala likambo oyo to oyo wana."

16 Kasi sik'oyo, bozali komikumisa kati na lofundu na bino. Boyeba ete, lofundu nyonso ya lolenge wana, ezali mabe.

17 Bongo, moto oyo ayebi kosala makambo ya malamu, kasi azali kosala yango te, asali masumu.

  

ZAKI 5

1 Bino bato ya bomengo, boyoka malamu! Bolela mpe bomitungisa mpo na bapasi oyo ekokweyela bino.

2 Bomengo na bino esi'epoli, mpe bampese basi'balie bilamba na bino.

3 Wolo na bino mpe palata na bino esl'ebebi. Mpe kobeba na yango ekozala litatoli mpo na bino, mpe ekolia nzoto na bino

lokola moto. Bosi'bokongoli bomengo na mikolo ya suka.

4 Boboyi kofuta lifuti ekoka ya bato oyo basalaka na bilanga na bino. Yoka ndenge ezali kolela! Kolela ya bato oyo babukaka mbuma na bilanga na bino esi'ekomi kino na matoyi ya Nzambe, Nkolo ya mapinga ya Likolo.

5 Awa na mokili, bosila kozwa bomoi oyo etondi na biloko ya kitoko mpe bisengo Bomikomisi mafuta lokola banyama oyo ezali kozela mokolo bakokata yango kingo.

6 Bopesaki etumbu na moto oyo asalaki mabe te, mpe bobomaki ye; mpe atikaki bino bosala ndenge bolingaki.

7 Bandeko, bokanga mitema kino mokolo Nkolo akoya. Botala ndenge mosali bilanga akangaka motema, mpe azelaka banda tango mbula ya liboso enokaka kino tango mbula ya suka enokaka, mpo azwa mbuma ya malamu.

8 Bino mpe bokanga mitema, botonda na mpiko, pamba te koya ya Nkolo ekomi pene-pene.

9 Bandeko na ngai, botika koyima-yima kati na bino na bino, mpo Nzambe asambisa bino te. Botala, zuzi asi'atelemi liboso ya porte.

10 Bandeko, mpo na oyo etali kokanga motema kati na bapasi, bokamata baprofeta oyo balobaki na kombo ya Nkolo lokola ndakisa na bino.

11 Lokola boyebi, tobengaka bato ya esengo, bato oyo bazali koyika mpiko. Bosi'boyoka ndenge Yobo akangaki motema na bapasi, mpe boyebi likambo oyo Nkolo asalaki na suka mpo na bolamu na ye; pamba te, Nkolo atonda na bolamu mpe na mawa.

12 Bandeko na ngai, liboso ya makambo nyonso, bolapaka ndayi te, ata na kombo ya Likolo, ata na kombo ya mokili, to mpe ata na kombo ya eloko nini. Tika ete: "E e!" na bino ezala kaka "E e!", mpe "Te!" na bino ezala kaka "Te", mpo ete bokweya te na etumbu.

13 Soki moto moko na kati na bino azali na pasi, tika ete abondela. Soki moto moko azali na esengo, tika ete ayemba banzembo.

14 Soki moto moko na kati na bino azali maladi, tika ete abenga bampaka ya Lingomba, babondela mpo na ye mpe bakopakola ye mafuta na kombo ya Nkolo.

15 Bongo libondeli oyo esalami na kondima, ekobikisa moto ya maladi, mpe Nkolo akotelemisa ye. Soki asalaki masumu, Nzambe akolimbisa ye yango.

16 Boyambola masumu na bino moko na moko, mpe bobondela mpo na bino na bino, mpo ete bobika. Libondeli ya moto na sembo ezali na nguya mingi mpe esalaka mosala.

16 Elia azalaki moto lokola biso, tango abondelaki na molende nyonso mpo mbula enoka te, mpe mbula enokaki te bambula misato na ndambu.

17 Bongo tango abondelaki lisusu, mbula enokaki, mpe mabele ebotaki bambuma.

19 Bandeko na ngai, soki moto moko na kati na bino apengwi na makambo ya solo, mpe moto mosusu azongisi ye;

20 boyeba ete, moto oyo alongoli moto ya masumu na nzela ya mabe oyo ye apengwaki na yango, abikisi moto yango na liwa, mpe Nzambe akolimbisa masumu ebele.

  


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM