site internet creer site internet creation site internet Ebandeli
Ebandeli
Ebandeli
Lisanga
Mabondeli
Matatoli
Mateya
Mandanda
Mindule
Mokanda
Matie
Marko
Luka
Jean
Misala
Roma
1Korinto
2Korinto
Galatia
Efezo
Filipi
Kolosai
1Tesalonika
2Tesalonika
1Timote
2Timote
Tito
Filemo
Ba-ebreo
Zaki
1Piere
2Piere
1Jean
2Piere
3Jean
Yude
Emoniseli
Banzembo
Moyembi
Losambo
Likanisi
Liloba

EBANDELI

LISANGA

MABONDELI

MATATOLI

MATEYA

MANDANDA

MINDULE

MOKANDA

Ndeko logwa na pongi, tango epusani. Lamuka mpe omibongisa, mokonzi akomi pene.

Yesu akozonga lokola moyibi. Mokolo ye akoya, moto moko te ayebi yango.

Tika ete bokonzi ya Nzambe ezala kati na biso, tokoma solo bilembo kati na bisika nioso oyo biso tofandi.

Read, Listen, and Share the Bible with Bible.is

Bokoki koyoka Boyakani ya sika na monoko na biso

Polo, mowumbu ya Yesu Kristo abengamaki mpo azala mopostolo mpe aponamaki mpo na kosakola Sango Malamu ya Nzambe. Sango Malamu yango, yango nde Nzambe alakaki banda kala na nzela ya baprofeta na ye, kati na Makomi Mosantu.Yango ezali koloba mpo na Mwana na ye, ye oyo na bomoto, abotamaki na libota ya David: Yesu Kristo Nkolo na biso, ye oyo na nzela ya Molimo Mosantu, amonisamaki na nguya nyonso ete azali Mwana na Nzambe na nzela ya kosekwa na ye na bakufi.Na nzela na ye nde nazwaki ngolu ya kozala mopostolo mpo na komema na kombo na ye bato ya bikolo nyonso mpo bandima mpe batosa ye. Bino mpe bozali na kati ya bato wana, baoyo Yesu Kristo abenga.Nakomeli bino, balingami ya Nzambe, bino nyonso oyo bozali na Roma, mpe bobengama mpo bozala basantu. Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Kristo, ezala na bino. Liboso, nazali kotonda Nzambe na ngai na nzela ya Yesu Kristo mpo na bino nyonso, pamba te kondima na bino bazali kolobela yango kati na mokili mobimba.   ROMA1  1-8

  

MOKANO NA BISO


Mapamboli.com ezali lingomba ya

mayangani te.

Yango ezali lisanga oyo ebongisami mpo  na mondimi nioso oyo alingi, azua esika ya kokumisa Nzambe na monoko na biso (Lingala).

MISALA NA BISO


Soki Nzambe alingi mpe akambi biso, Tokoyeba kobakisa boyokani ya kala. Okoki kopesa biso maboko, Ekozala esengo mingi, soki yo okoti   kati ya lisanga ya Mapamboli.com.

  

MOTUNA TO MOKANDA


Okoki kokomela mokambi ya misala ya mapamboli.com.

Jupé Bongolo,

Kende na esika oyo ebongisami mpo na mokanda, Tika ete

Nzambe apambola yo.

MOKANO NA BISO


Na nzela ya internet, mondimi nioso akoki koya  Kolendisa bandeko, to baninga na ye, na mateya, maloba, bilili nioso oyo ezali na nzela moko na bibilia to na mpe mangomba ya bakristo.