page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

page
page
page
page


page
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L


page
L

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

YUDE

EMONISELI

BANZEMBO

KISWAHILI

KILUBA

LINGALA

KIKONO

LISANGA YA MABONDELI

PO NA CONGO

TONDISAMA NA MOLIMO

KASI NA MASANGA TE

SANGO MALAMU NA NDINGA NA BISO

Nowele, mokolo monene oyo bato nioso, bana pe mikolo bazali kozela. Nzambe tata atako bato nioso oyo nazali kokutana na bango, mingi bayebi yo te , kasi kombo na yo ekumbama na mokolo oyo. Tika ete  otiya na motema ya moko na moko likanisi ya likabo monene oyo ewutaki na likolo epayi na yo. Yo otindaki mwana na yo na mokili po na moto nioso oyo akondimela ye, abika.

Nakumisi yo na motema na ngai po na Yesu kristo, ye  mwinda oyo eyaki na mokili. Ye oyo alakisi ngai kombo na yo pe nzela oyo ekokumba ngai te na bisika likolo.

Soki na bwaki miso na nzela pe na tali na ba magasin ndenge minda ezali kongenga, ngai nalingi ete, yo mwinda ya mokili ongenga makasi penza na kati ya mitema ya bato nioso.

Soki natali ndenge bato nioso bazali na esengo pe bazali kolengela to kozela ba cadeaux, ndenge bamisusu bazali kobongisa ba ndako pe kolengela biloko ya kolia mokolo oyo ya nowele, Nasengi  na yo kolo, tata, otia na motema ya moko na moko  bobangi pe posa ya kozela mokolo oyo mwana na yo Yesu Kristo akozonga. Amen.

LOSAMBO YA MOLEKI NZELA

MOYEMBI

YA

SANZA

OYO

LILOBA

YA

SANZA

OYO

LIKANISI

YA

SANZA

OYO

LOSAMBO

YA

SANZA

OYO

Bosambisa te mpo basambisa bino mpe te. Pamba te, bakosambisa bino ndenge bino mpe bosambisaka baninga; mpe bakozongisela bino ndenge bino mpe bozongiselaka baninga.

MATIE 7: 1-2.

  


Mapamboli.com 2016 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible.

Mapamboli.com est un site associatif, sans but lucratif, difusé par des bénévols chrétiens et publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France). Tel. 0033783018571

 

Boyoka, elenge mwasi oyo ayebi naino mobali te, akozwa zemi. Akobota mwana mobali, mpe bakopesa ye kombo Emanuele; yango elingi koloba: Nzambe azali elongo na biso!'

Matie 1: 23